RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1892:10

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1892. Första Kammaren. N:o 10.

''il

Lördagen den 27 februari.

Kamin aren samnrattttädcfe kl. 12 på dagen.

'' ■ \ ■: L''" .-.l-irti:'' .0 ■ P. V . i, ''• -: J ''it

r.U! J

Justerades protokollet för den 20 i denna månad.

Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens

skrifvelser till Konungen:

n:o 7, i anledning af dels genom framställning af justitieombudsmannen,

dels genom motion väckta förslag om ändrad lydelse

af 102 och 140 §§ i konkurslagen den 18 september 1862;

n:o 8, i anledning aff väckt motion om ändring i gällande lag-1

bestämmelser rörande stämning; samt

n:o 9, i anledning, af väckt förslag, om upphäfvande af gällande

föreskrifter, att vissa domar eller utslag skola1 tvefaldt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida