RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1892:36

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1892. Andra Kammaren. N:o 36.

Onsdagen den 4 maj.

Kl. 7 e. m.

Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet.

§ I
Till

kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

Att direktör E. Wavrinslcy på grund af sjukdom är hindrad

att bevista Riksdagens Andra Kammares sammanträde den 4 maj

1892, intygas härmed.

Stockholm den 8 Maj 1892.

F. Lennmalm.

Med. D:r, Professor.

§ 2.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades herr J. E. Bratt

under 5 dagar från och med morgondagen.

§ 3.

Herr talmannen anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets

utlåtande, n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens

åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet;

dervid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida