RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1892:1

Andra kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

N:o 1. Andra Kammaren. 1892.

Sedan i kraft af § 49 regeringsformen och § 2 riksdagsordningen

urtima riksdag här i hufvudstaden sammanträdt måndagen

den 17 oktober 1892 och efter verkstäld granskning af fullmagterna

för nyvalda ledamöter af Andra Kammaren, på sätt i § 32

riksdagsordningen stadgas, sammanträdde Andra Kammaren

Tisdagen den 18 oktober

kl. 11 f. m.

§ 1-

Sammanträdet öppnades af representanten för Stockholms stad

herr friherre A. H. Fock, hvilken bevistat de flesta riksdagarne,

med följande tal:

Mine herrar!

Såsom varande den bland kammarens ledamöter, som bevistat

de flesta riksdagarne, tillkommer det enligt 33 § af riksdagsordningen

mig att, intill dess talman blifvit utsedd, inom kammaren

föra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.