RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1892:6

Andra kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1892. Andra Kammaren. N:o 6.

Måndagen den 21 november.

Kl. 7 e. in.

§ 1.

Fortsattes öfverläggningen angående det i särskilda utskottets utlåtande,

n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad

härordning, äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta

motioner i dithörande ämnen; under mom. a) af punkten 6 i hufvudpunkten

I framlagda förslag till förändrade bestämmelser i fråga om

organisationen af infanteriet.

Enligt förut gjord anteckning lemnades dervid ordet till:

Herr Henricson, som anförde: Jag har icke reserverat mig i

denna punkt, men då diskussionen i dag ifrån början sträckt sig Öfver

frågan i dess helhet, anhåller jag att till protokollet få derom yttra

några ord.

Vårt försvarsväsende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida