RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1897:17

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1897. Första Kammaren. N:o 17.

Onsdagen den 31 mars.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Herr statsrådet von Krusenstjerna aflemnade Kongl. Maj:ts

nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen:

l:o) angående anvisande af medel för Sveriges deltagande i

1900 års verldsutställning i Paris; och

2:o) angående jordafsöndring från förra regementschefsbostället

Tegnaholm, l1/* mantal i Tegnaby socken och Konga härad af

Kronobergs län, till utvidgning af skolhusplan.

Justerades protokollet för den 24 i denna månad.

Upplästes ett inkommet läkareintyg, så lydande:

Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare Curry

Treffenberg på grund af katarr i luftvägarne, sannolikt beroende

på influensa, är sängliggande och tills vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida