RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1917:76

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1917. Andra kammaren. Nr 76.

Torsdagen den 7 juni.

Kl. 7 o. m.

Fortsattes det på middagen började sammanträdet.

§ 1.

Föredrogos var för sig:

bevillningsutskottets betänkande, nr 61, i anledning av dels

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad

lydelse av 19 §, 49 § 2 mom. och 57 § i förordningen den 19 november

1914 om arvsskatt ock skatt för gåva dels ock i ämnet väckta

motioner; och

bankoutskottets utlåtande, nr 61, i anledning av väckta motioner

angående bemyndigande för Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa

att upplägga ett premieobligationslån.

Yad utskotten i nämnda betänkande och utlåtande hemställt bifölls

av kammaren.

§ 2.

Till avgörande förelåg nu bankoutskottets utlåtande,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida