RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:12

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.

Herr statsrådet Löfgren avlämnade Kungl. Maj :ts nådiga proposition

nr 104, med förslag till ändrad lydelse av §§ 9, 16, 19 och

21 riksdagsordningen.

Anmäldes och bordlädes

bevillningsutskottets betänkande nr 13, i anledning av väckt motion

om ändring i 23 § 1 mom. i förordningen om taxeringsmyndigheter

och förfarandet vid taxering;

bankoutskottets utlåtanden:

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt

understöd åt förra poststationsföreståndaren Ehrnfrida Lovisa Katarina

örn;

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga

understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket m. m. jämte

en i ämnet väckt motion;

nr 21, i anledning av väckt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida