RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:13

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Första kammaren. Nr 13.

Lördagen den 2 mars.

Kammaren sammanträdde ld. 11 f. m.

Herr statsrådet Petersson avlämnade Kung!. Maj:ts nådiga propositioner:
nr

113, angående rätt för överjägmästaren C. I. Stiernspetz att

för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; ock

nr 116, med1 förslag till förordning angående storleken å bal avtorvströ

eller torvmull.

Dessa propositioner föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet.

Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens

skrivelser till Konungen:

nr 44, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen

och propositionen rörande tilläggsstat för år 1918 gjorda framställningar

rörande höjning av vissa till arméns och marinens personal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.