RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:13

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Första kammaren. Nr 13.

Lördagen den 2 mars.

Kammaren sammanträdde ld. 11 f. m.

Herr statsrådet Petersson avlämnade Kung!. Maj:ts nådiga propositioner:
nr

113, angående rätt för överjägmästaren C. I. Stiernspetz att

för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; ock

nr 116, med1 förslag till förordning angående storleken å bal avtorvströ

eller torvmull.

Dessa propositioner föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet.

Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens

skrivelser till Konungen:

nr 44, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen

och propositionen rörande tilläggsstat för år 1918 gjorda framställningar

rörande höjning av vissa till arméns och marinens personal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida