RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:39

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

39i8. Första kammaren. Nr 39.

Onsdagen den 29 maj, f. in.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Upplästes följande inkomna läkarintyg:

Att ledamoten i riksdagens första kammare, auditör Hugo

Fahlén på grund av akut neuralgi i ansiktsnerverna är förhindrad

att deltaga i riksdagsarbetet för några dagar, intygar på heder och

samvete.

Stockholm den 27 maj 1918.

I. Hedenim,

med. d:r, överläkare.

Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran lagutskottets

utlåtande nr 65 samt jordbruksutskottets utlåtanden nr

112—117.

Föredrogs ånyo lagutskottets utlåtande nr 63, i anledning av

dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa

delar av 14 och 18 kap. strafflagen, dels ock i anledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.