RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:8

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Första kammaren. Nr 8.

Tisdagen den 12 februari.

Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.

Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:
nr

60, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den

3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser

om arbetstid för minderåriga och kvinnor;

61» angående rätt för vissa tjänstemän vid statens järnvägar

att för åtnjutande av arvodesförhöjning tillgodoräkna sig tiden för

sin tjänstgöring såsom ordinarie tjänstemän under år 1916 såsom

helt ar;

nr 63, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av

straitlagen m, m.;

nr 64, med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 8, 13 och 14

i förordningen om kommunalstyrelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida