RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:12

Andra kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Ändra kammare!]. Nr 12.

Fredagen den 29 november.

Kl. 11 f. m.

§ I Justerades

protokollet för den 23

§ 2.

Föredrogos var för sig och. hänvisades till tredje särskilda utskottet
nedannämnda på kammarens bord liggande motioner, nämligen:

nr 49, av herrar Moberger och Bengtsson;

nr 50, av herr Sjölander; samt

nr 51, av herr Vennerström m. fl.

§ 3.

Avgåvas följande motioner, nämligen av

herr Hage m. fl., nr 52. i anledning av Kungl. Maj :ts proposition
nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens
ved;

herr Olsson i Kamsta, nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av
förordningen om kommunalstyrelse på la idet den 21 mars 1862
m. m.; samt

herrar Werner och Lövgren i Nyborg, nr 54, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 32, med förslag till lag om ändrad lydelse
av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14
juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad
lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30
§ konkurslagen.

Av dessa motioner blevo på begäran motionerna nr 52 och 54
genast hänvisade till andra särskilda utskottet.

Motionen nr 53 bordlädes.

§ 4. ''

Anmäldes och godkändes första särskilda utskottets förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen:

Ändra kammarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 12. 1

Nr 12. 2

Kredagen den 29 november.

nr 2, i anledning av Kung!. Maj:ts proposition angående -extra
krigstidstillägg lör senare halvåret av 1918 och tills vidare under år
1919 åt befattningshavare i statens tjänst m. m.;

nr 3. i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d. befattningshavare
i statens tjänst m. rn.;

nr 4, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberältigade
änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst ro. in.;

nr 5, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1318 åt pensionerade oå tern*# i
oclT marinsoldater; samt Vadstena fcrigsman-shuskassas understödstagare; nr

6, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
gratifikation till sådana befattningsnarare i statens tjänst, vilka i
sin nämnda egenskap icke kommit i .åtnjutande av extra krigstidstilllägg
för senare halvåret av 1918 in. m.;

ar 7, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pension'';rade lärare
och lärarinnor vid folk- -och småskolor rn. m.;

nr 8. i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsiberättigade
änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas -änke- och pupillkassa
m. in.;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberätiigade
änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa

m. in.;

nr 10, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga
folkskolor och småskolor m. m.;

nr 11, i anledning av Kuagl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala
mellanskolor m. in:;

'' nr 12. i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting
och av städar som icke deltaga i landsting, underhållna småskolesominarierna
m. m.;

nr 13. i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre
folkskolor m. rn.;

nr 14. i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående ex+ra
krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folkhögskolor
m. m.;

nr 15. i anledning av Kung!. Majds proposition angående extra
krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt
lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor m. m.;

nr 16, i anledning av Kungl. Mai ds proposition angående extra

3 Nr 12,

Fredagen den 29 november.

krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärarepersonalen vid

privatläroverken m. m.; . ■ „ , ,

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående^extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen i Lulea strit

O. Bergqvist; , ,, ,

nr 18 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående utbetala
ade av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens undervisningsanstalter
samt statsbidrag till statsunderstödda kommunala och enskilda
läroanstalter, utan hinder av att undervisningen någon tid mast
inställas till följd av smittosam sjukdom; „

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående till
skott till ''extra krigstidstillägg för lantbmksingenjörer och vissa

lantmätare; _ 0 , ...

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förskott
å krigstidstillägg för år 1919 åt vissa befattningshavare i statens
tjänst; och . .

nr 21, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med taskig till
förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i förordningen
den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp
och byte av fondpapper.

§ 5.

Till bordläggning anmäldes första särskilda utskottets utlåtanden
och memorial:

nr 22. i anledning av Kungl. Maj-.ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 samt tillsvidare under år
19i9 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk järnte i
ämnet väckta motioner;

nr 23. i anledning av Kungl. Maj-.ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade f. d.
befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk jämte en i ämnet
väckt motion;

nr 24, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pemsionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess
verk jämt? en i ämnet väckt motion;

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till nordiska museet för beredande av extra krigstidstillägg för
senare halvåret av 1918 åt museer personal; och

nr 26, med förslag angående arvodestillägg till den vid innevarande
urtima riksdag tillfälligt anställda personalen m. m.

§ 6.

Justerades protokollsutdrag.

Nr 12. 4

Fredagen den 29 november.

§ 7.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades:
herr Persson i Stallerhult under 8 dagar fr. o. m. den 1 dec..

Olsson i Ramsta » 8

Holmdalil » 10

Persson i Tofta » 5

Karlsson i Fjät » 6

Olsson i See » 12

Olsson i Morastrand » 6

Olsson i Rösta » 8

Magnusson i Skövde » 10

Hage » 4

Lindqvist i Kosta » 8

Leander * 8

Carlström » 8

Nilsson i Kristianstad » 8

Ericsson i Arboga » 8

Hedlund i Östersund » 8

Persson i Fritorp > 6

Hansson i Sölvesborg » 8

1

» 30 nov.,

» SO »

» 2 dec.,

» 30 nov.,

» 4 dec.,

» 2 »

» 30 nov.,
>30 »

- 30 »

» 3 dec.,

■ 1 »

» 30 nov.,

■ 2 dec.,

» 30 nov.,

» 2 dec. och
» 30 nov.

Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 11,21 f. m.

In fidem
Ler Cronvall.

Lördagen den 30 november.

5 Kr 12.

Lördagen den BO november.

Kl. 3 e. m.

§ I Justerades

protokollet för den 25 innevarande november.

§ 2.

Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg:

Ledamoten av riksdagens andra kammare redaktör J. A. Ingvarson,
som för närvarande är under min behandling för magsjukdom,
för vilken operation inom kort skall företagas, är på grund
härav förhindrad att fullgöra uppdraget som riksdagsman ytterligare
5 å 6 veckor. Vilket härmed intygas.

Stockholm den 29 november 1918.

B. Lindberger.

leg. läkare.

Föredrogs och hänvisades till tredje särskilda utskottet herr
Olssons i Ramsta på kammarens bord liggande motion nr 53.

§ 4-

•Vidare föredrogos vart för sig första särskilda utskottets utlåtanden
och memorial:

nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 samt tillsvidare under
år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk jämte
i ämnet väckta motioner;

nr 23, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade f. d.
befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk jämte en i ämnet
väckt motion;

nr 24. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pansionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i
dess verk jämte en i ämnet väckt motion;

Nr 12. 6

Lördagen den 30 november.

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till nordiska museet för beredande av extra krigstidstillägg för senare
halvåret av 1918 åt museets personal; och

nr 26, med förslag angående arvodestillägg till den vid innevarande
urtima riksdag tillfälligt anställda personalen m. m.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden och memorial
hemställt. j -.±*1 jj

§ 5.

Herr statsrådet Nilson avlämnade Kungl. Maj :ts propostion,
nr 36, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under
fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för
tryggande av rikets neutralitet.

Denna proposition blev på begäran bordlagd.

§ 6.

Avlämnades två motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av
förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
m. m., nämligen av

herr Lindman m. fl., nr 55; och

herr Räf, nr 56.

Nämnda motioner bordlädes.

§ 7.

Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens skrivelser
till Konungen, nämligen

från första särskilda utskottet;

nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts propostion angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 samt tillsvidare under
år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk m. m.;

nr 23, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade f. d.
befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk m. m.;

nr 24, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess
verk m. m.; och

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till nordiska museet för beredande av extra krigstidstillägg för
senare halvåret 1918 åt museets personal; samt

från andra särskilda utskottet:

nr 28, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa

Lördagen den 30 november.

7 Nr 12.

inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamal
dels ock i anledning därav väckt motion; ock

nr 29, i anledning av Kung*l. Maj:ts proposition angående beredande
av rörelsekapital för Svenska kronkreditaktiebolaget.

Vidare anmäldes och godkändes första särskilda utskottets förslag
till riksdagens skrivelser ---------

nr 25, till fullmäktige i riksgäldskontoret angående extra krigstidstillägg
m. m. för senare halvåret 1918 samt tillsvidare under år
1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk m. fl.; och
nr 26, till fullmäktige i riksbanken i samma ämne.

§ 8.

Justerades protokollsutdrag.

§ 9.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades:
herr

Räf

Johanson i Gäre
Hansson i Mora Koret
Svensson i Betingetorp
Månsson i Eacka
Edberg
Ryberg

Ericson i Oberga
Carlsson i Solberga
Hansson i Gärda
Elisson
Odqvist

Andersson i Knäppinge
Andersson i Skivarp

under 10 dagar fr. o. in. den 3 dec.

8

10

5
8
8

10

10

6

7

8
6
8
8

3

2

3

3

3

3

2

2

2

2

och

Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 3,23 e. m.

In fidem
Ver Cronvall.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.