RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:13

Andra kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Ändra kammaren. Nr 13.

Tisdagen den 3 december.

Kl. 3 e. m.

§ I Justerades

protokollet!! för den 26 ock den 27 nästlidna november.

§ 2.

Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg:

Att ledamoten av riksdagens andra kammare herr G. Flognfält
på grund av sjukdom, ischias, tills vidare är oförmögen att deltaga
i riksdagsarbetet intygas på heder och samvete.

Flogned Amotsfors den 2 dec. 1918.

J. Brettner,

e. prov. läkare.

§ 3.

Föredrogs ett från första kammaren ankommet protokollsutdrag,
nr 35, med inbjudning till andra kammaren att förena sig med första
kammaren i dess beslut att andra särskilda utskottet skulle behandla
jämväl Kungl. Maj:ts proposition, nr 36, angående dispositionen av
det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda
anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
ävensom de ytterligare framställningar, som kunde komma att
av Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner göras i dessa ämnen eller
andra i oskiljaktigt samband därmed stående frågor;

och blev berörda inbjudning av andra kammaren antagen.

§ 4.

Föredrags och hänvisades till andra särskilda utskottet Kungl.
Maj:ts å kammarens bord vilande proposition, nr 36, angående disposition
av det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln
uppför da anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet.

Andra lcammarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 18. 1

Nr 13. 2

Tisdagen den 3 december.

§ 5.

Härefter föredragos var för sig och remitterad as till tredje särskilda
utskottet de på kammarens bord liggande motionerna nr 55
av herr Lindnian ni. fl. och nr 56 av herr Tiäf.

§ 6.

A. vgåvas följande motioner i anledning av Kung! Maj:ts (proposition,
nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar
av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
m. m., nämligen av

herr Tengdahl, nr 57,

herr Nilsson i Landeryd m. fl., nr 58, och

herr Nilsson i Landeryd, nr 59.

Ifrågavarande motioner blevo på begäran omedelbart hänvisade
till tredje (särskilda utskottet.

§ 7.

Justerades protokollsutdrag.

§8.

Ledighet från riksdaglsgöromålen beviljades herr Vennersten
under den 6 och den 7 samt den 1012 december.

Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 3.16 e. m.

In fidem
Per Cronvall.

Lördagen den 7 december.

3 Nr 13.

Lördagen den 7 december.

Kl. 3 e. m.

§ 1. r

Justerades protokollen för''den 29 och den 30 nästlidna november.

§ 2.

Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg:

Att ledamoten av riksdagens andra kammare herr Gustaf Eklund
på grund av sjukdom tillsvidare är oförmögen att deltaga i
riksdagsarbetet, intygas härmed.

Örebro dem 5 december 1918.

Roh. Norström,

leg. läkare.

§ 3.

Herr statsrådet Palmstierna avlämnade Kuragl. Maj:ts propositioner
:

nr 37, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918
under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kost
nader för tryggande av rikets neutralitet; och

inr 38, angående utförsel till Norge av ett parti socker utan
erläggande av sodkerskatt m. m.

I sammanhang härmed upplästes ett från första kammaren överlämnat
protokollsutdrag med inbjudning till andra kammaren att
förena sig med första kammaren i dess beslut, att andra särskilda utskottet
skulle behandla jäm\äl Kungl. Maj:t:s "proposition, nr 38,
angående utförsel till Norge av ett .parti socker utan erläggande av
sockerskatt m. m. ävensom de ytterligare framiställningar, som kunde
komma att av Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner- göras i detta
ämne eller andra i oskiljaktigt samband därmed stående frågor.

Kammaren beslöt att antaga berörda inbjudning, varefter de
avlämnade två propositionerna hänvisades till andra särskilda utskottet.

§ 4.

Justerades protokollsutdrag.

Nr 13.

4

Lördagen den 7 december.

§ 5.

Ledighet, från riksdagsgöromålen beviljades herr Röing till och
med den 11 innevarande december.

Kammarens ledamöter åtskildas härefter kl. 3.11 e. m.

In fidem
Per Cronvnll

Stockholm 1918. Knngl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

185538