RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:16

Andra kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 16.

Måndagen den 16 december.

Kl. 12 på dagen.

§ I
Föredrogs,

men bordlädes åter tredje särskilda utskottets utlåtande

nr 1.

§ 2.

Vidare föredrogs tredje särskilda utskottets memorial, nr 2,

angående avlöning åt dess tjänstemän ock vaktbetjäning; och blev

utskottets däri gjorda hemställan av kammaren bifallen.

§ 3.

Till avgörande förelåg nu andra särskilda utskottets utlåtande, Ang. ändring

nr 7, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition, nr 32, med för- intsökningsslag

till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag agen m'' m''

om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension

eller livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.