RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1918:8

Andra kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1918. Andra kammaren. Nr 8.

Måndagen den 25 november.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Herr talmannen meddelade, att herrar Larsson i Bondarve och
Bergström i Bäckland denna dag intagit sina platser i kammaren.

§ 2.

Ordet lämnades härefter till

Herr vice talmannen, som yttrade: Herr talman! Jag
hemställer, att kammaren behagade besluta att^uppdraga åt isdn talman
att till belgiska deputeradekammaren avlåta ett telegram med
lyckönskan i anledning av att deputeradekammaren kunnat återinträda
i sin funktion i det nu åter fria Belgien.

Denna hemställan bifölls.

§ 3-

Föredrogs ett från första kammaren ''ankommet protokolls-utdrag,
nr 25, med inbjudning till andra kammaren satt förena sig med
första kammaren i dess beslut, tätt andra särskilda utskottet skulle
behandla jämväl Kungl. Maj :ts proposition, nr 35, med förslag till
lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken
viss ökad sedelutgivningsrätt, jämte de ytterligare framställningar,
som kunde komma att av Kungl. Maj :t eller i enskilda motioner göras
i detta ämne eller andra i oskiljaktigt samband därmed stående
frågor;

och blev berörda inbjudning antagen av andra kammaren.

§ 4.

På förslag av herr talmannen, som förmälde sig häva om tiden
för valen samrått med första kammarens talman, beslöt kammaren
att onsdagen den 27 innevarande november företaga val av ledamöter
ooh suppleanter i tredje särskilda utskottet.

Andra kammarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 8. 1

Ang. ett
telegram.

Jfr 8.

2 Måndagen den 25 november.

§ 5.

Till bordläggning anmäldes första, särskilda utskottets utlåtanden: nr

1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvaret av 1918 och tills vidare under
år 1919 åt befattningskavare i statens tjänst jämte i ''ärendet väckta
motioner;

nr 2, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d. befattning,skavare
i statens tjänst jäipte i ärendet väckta motioner;

nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvåret av 1918 åt pensionsberiättigade
änkor -ock barn efter befattningshavare i statens tjänst jämte i ämnet
väckta motioner;

nr T i anledning -av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvåret av 1918 åt pensionerade båtsmän
och ''marinsoldater samt Vadstena krigsmanskuskastsas understödstaga-re; nr

5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition ''angående extra,
gratifikation till sådan,a befattningshavare i -statens tjänst, vilka i
sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande av extra krigstidstillägg
för senare kalv-året av 1918, jämte i ämnet väckta motioner;

nr 6, i anledning -av Kungl. Maj :ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvåret av 1918 åt pensionerade lärare
ock lärarinnor vid folk- ock småskolor m. fl. jämte i ämnet väckta
-motioner;

nr 7, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade
änkor ock barn efter delägare i folkskollärarnas änke- -ock pupillkassa
järnte i ärendet väckta motioner;

nr 8,_ i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvåret av 1918 åt pensionsberättigade
änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa
jämte eu i ärendet väckt motion;

. Ilx.r i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare kalvåret -av 1918 åt lärare vid egentliga
folkskolor ock småskolor jämte i ämnet väckta motion-er;

. rT I®, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstillägg för senare halvaret av 1918 åt lärare vid kommuma-l-a
mellanskolor jämte i ämnet väckta motioner;

, . 11> i anledning -av Kungl. Maj:ts proposition -angående extra

krigstidstillägg för -senare halvåret -av 1918 åt lärare vid de av
landsting och av sinder, som loke deltaga i landsting, underhållna
sm-askoleseminariema jämte i ämnet väckta motioner;

Måndagen den 25 november.

3 Nr 8.

nr 12, i anledning av Kungl. Ma j ris proposition angående extra
krigstidstiilägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre
folkskolor jämte i ämnet väckta motioner; . o

nr 13, i anledning'' av Kungl. Majits proposition angående extra
krigstidstiilägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folkhögskolor
jämte i ämnet väckta motioner;

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstiilägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt
lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor, jämte i ämnet
väckta motioner;

nr 15, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra
krigstidstiilägg för senare halvåret av 1918 åt lärarpersonalen vid privatläroverken
jämte i ärendet väckta motioner;

nr 16, i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående^ extra
krigstidstiilägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen i Luleå stift
O. Bergqvist;

nr 17, i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående utbetalande
av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens undervisningsanstalter
samt statsbidrag till statsunderstödda kommunala och
enskilda läroanstalter, utan hinder av att undervisningen någon tid
måst inställas till följd av smittosam sjukdom;

nr 18, i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående tillskott
till extra krigstidstiilägg för lantbruksingenjörer och vissa
lantmätare;

nr 19, i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående förskott
å krigstidstiilägg för år 1919 åt vissa befattningshavare i
statens tjänst;

nr 20, i anledning av väckta motioner angående extra krigstidsunderstöd
åt vissa präster; och

nr 21, i anledning av Kungl. Maj ris proposition med f örslag till
förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i förordningen
den 6 november 1908 angående en Särskild stämpelavgift vid köp
och byte av fondpapper.

§ 6.

Justerades ett protokollsutdrag.

§ 7.

Ledighet från riksdagSgöromålen beviljades:

herr Adelstvärd under 8 dagar f. o. m. den 27 nov. och
» Björck » 4 » » » 29 » .

Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 3,15 e. m.

In fidem
Per Cronvall.