Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:1 Måndagen den 30 september

Riksdagens protokoll 2002/03:1


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2002/03:1
Måndagen den 30 september
Kl. 11.00 - 11.42

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
Protokoll
2002/03:1
-----------------------------------------------------------------------------
1 § Hälsningsanförande av ålderspresidenten
Anf. 1 Ålderspresident ANDERS
BJÖRCK (m):
Ärade kammarledamöter! I egenskap av ålders-
president hälsar jag er varmt välkomna till riksmötets
första sammanträde.
Jag vänder mig särskilt till dem som för första
gången är ledamöter av Sveriges riksdag. Väljarna
har gett er och oss övriga ledamöter det finaste upp-
drag som en svensk medborgare kan inneha, att som
folkvald få verka i landets högsta beslutande organ,
riksdagen.
Riksdagsledamotskapet ger inflytande, möjlighe-
ter att påverka, ja, ibland till och med makt - men
inte utan vidare. Inget annat samhällsorgan står över
riksdagen. Den har sitt mandat direkt från folket och
ansvarar inför detta.
Riksdagen har inom ramen för grundlagarna den
makt den anser sig behöva för att utöva sin ställning
som folkets främsta företrädare. Riksdagen kan inte,
aldrig, skylla ifrån sig. Den måste alltid ta sitt ansvar
och vara herre över sina egna arbetsformer.
Riksdagen är vad dess 349 ledamöter förmår. Där-
för står och faller riksdagens ställning ytterst med vad
de enskilda riksdagsledamöterna presterar. En riks-
dagsledamot får aldrig glömma varför väljarna sänt
honom eller henne till riksdagen. Han eller hon har ett
tidsbegränsat mandat. Det gäller att förvalta detta
med integritet.
Riksdagsledamoten måste vara medveten om att
det sällan eller aldrig finns patentlösningar på de
svåra problem som riksdagen har att ta ställning till.
Funnes det sådana lösningar skulle talmannen snabbt
klubbfästa de förslag som löser allt.
Frånvaron av enkla och snabba lösningar på sam-
hällsfrågorna gör emellertid inte riksdagsarbetet
mindre intressant, tvärtom. I uthålligheten visar sig
styrkan.
Två egenskaper krävs för ett framgångsrikt arbete
i riksdagen, mod och hänsyn. Mod att våga stå för det
obekväma gentemot det för dagen korrekta. Hänsyn
gentemot dem som har andra uppfattningar som är
grundade på en ärlig övertygelse.
Arbetet i riksdagen har två huvuddimensioner. I
utskotten ges tillfälle till samverkan och kompromis-
ser, i kammaren till offentlig redovisning, polemik
och beslut.
En gång för mycket länge sedan talades det om
ledamöter som hade kammarens öra. Det var de som
lockade till lyssnande och respekt över partigränser-
na. Jag hoppas att den nyvalda riksdagen består av
ledamöter som lyckas fånga kammarens öra och där-
med uppdragsgivarens, svenska folkets. Om så sker
kan riksdagen bli vad den förutsätts vara, den plats
där kompassriktningen tas ut för samhällsutveckling-
en och där de viktiga och långsiktiga besluten fattas.
Med dessa ord förklarar jag dagens sammanträde
öppnat.
(Applåder)
2 § Anmälan om granskning av bevis för riks-
dagens ledamöter och ersättare
Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
möter och ersättare
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndig-
heten inkommit bevis för dem som med anledning av
riksdagsvalet den 15 september 2002 har utsetts till
ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevi-
sen, som daterats den 19 september 2002, är till an-
talet 349 för riksdagsledamöter och 588 för ersättare.
Valprövningsnämnden har vid sammanträde den-
na dag granskat bevisen och därvid funnit, att de
blivit utfärdade i enlighet med 19 kap. 11 § vallagen.
Stockholm den 26 september 2002
Lars Tottie/
Kerstin Siverby
Valmyndigheten hade upprättat nedan intagna
förteckning över dels partivis antalet riksdagsleda-
möter i hela riket, dels valkretsvis mandatfördelning-
en mellan partierna, ledamöternas och ersättarnas
namn samt ordningen mellan de senare.
HELA RIKET
Parti      Antal ledamöter
av riksdagen
Moderata samlingspartiet    55
Centerpartiet  22
Folkpartiet liberalerna 48
Kristdemokraterna    33
Arbetarpartiet Social-
demokraterna  144
Vänsterpartiet 30
Miljöpartiet de gröna  17
VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Gunilla Carlsson
Beatrice Ask
Lena Adelsohn Liljeroth
Gunnar Hökmark
Mikael Odenberg
Henrik S Järrel
Anna Lilliehöök
Ersättare
1.   Carl-Erik Skårman
2.   Folke Schött
3.   Margareta Cederfelt
4.   Ibrahim Adan
5.   Gustav Blix
6.   Anna Kinberg
7.   Sofia Arkelsten
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Bo Könberg
Birgitta Ohlsson
Ana Maria Narti
Nyamko Sabuni
Gabriel Romanus
Mauricio Rojas
Ersättare
1.   Louise Edlind-Friberg
2.   Jan Björklund
3.   Madeleine Sjöstedt
4.   Maria Wallhager
5.   Fredrik Malm
6.   Lena Huss
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Helena Höij
Stefan Attefall
Ersättare
1.   Desirée Pethrus-Engström
2.   Jakob Forssmed
3.   Ewa Samuelsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Bosse Ringholm
Sylvia Lindgren
Anders Ygeman
Inger Segelström
Nikos Papadopoulos
Veronica Palm
Börje Vestlund
Maria Hassan
Joe Frans
Ersättare
1.   Inger Nordlander
2.   Kaj Nordquist
3.   Teres Lindberg
4.   Tomas Agenberg
5.   Margarita Pulido
6.   Lars Lindberg
7.   Karin Hanqvist
8.   Karl-Petter Thorwaldsson
9.   Nanna Wikholm
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Kalle Larsson
Lars Ohly
Ulla Hoffmann
Ersättare
1.   Jenny Lindahl Persson
2.   Kenneth Kvist
3.   Lisa Rasmussen
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Gustav Fridolin
Yvonne Ruwaida
Ersättare
1.   Ewa Larsson
2.   Carl Schlyter
3.   Eva Goës
STOCKHOLMS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Chris Heister
Fredrik Reinfeldt
Göran Lennmarker
Catharina Elmsäter-Svärd
Karin Enström
Marietta de Pourbaix-Lundin
Henrik Westman
Hillevi Engström
Ewa Björling
Ersättare
1.   Björn Hamilton
2.   Nils Oskar Nilsson
3.   Johanna Möllerström
4.   Arion Chryssafis
5.   Björn Molin
6.   Håkan Hagwall
7.   Isabella Jernbeck
8.   F Mikael Sandström
9.   Eva Öhbom Ekdahl
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Kerstin Lundgren
Ersättare
1.   Anki Elken
2.   Bengt Ericsson
3.   Malin Svensson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Lars Leijonborg
Karin Pilsäter
Carl B Hamilton
Helena Bargholtz
Gunnar Andrén
Mia Franzén
Martin Andreasson
Nina Lundström
Ersättare
1.   Jan Björklund
2.   Christina Berlin
3.   Emil Barhebréus
4.   Anita Mickos
5.   Lennart Gabrielsson
6.   Eva-Lena Eirefelt
7.   John Glas
8.   Anna SteeleKarlström
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ingvar Svensson
Inger Davidson
Mats Odell
Ersättare
1.   Amanda Agestav
2.   Inger Strömbom
3.   Magda Ayoub
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ingela Thalén
Tommy Waidelich
Mona Sahlin
Björn von Sydow
Anita Johansson
Ola Rask
Carina Moberg
Pär Nuder
Cinnika Beiming
Yilmaz Kerimo
Eva Arvidsson
Mikael Damberg
Christina Axelsson
Ersättare
1.   Jan Emanuel Johansson
2.   Britta Lejon
3.   Niclas Lindberg
4.   Mariam Sherifay
5.   Christer Erlandsson
6.   Maryam Yazdanfar
7.   Conny Fogelström
8.   Anna-Karin Lundström
9.   Magnus Hedberg
10.   Kerstin Olsson-Berglund
11.   Michael Simonsson Silkesjöö
12.   Nina Wadensjö
13.   Emil Högberg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Gudrun Schyman
Sermin Özürküt
Mats Einarsson
Ersättare
1.   Jenny Lindahl Persson
2.   Kenneth Kvist
3.   Lisa Rasmussen
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdgen
Mikaela Valtersson
Lars Ångström
Ersättare
1.   Esabelle Reshdouni
2.   Mats Pertoft
3.   Kerstin Nöre
UPPSALA LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Per Bill
Lennart Hedquist
Ersättare
1.   Ulrika Karlsson
2.   Gustaf von Essen
3.   Siv Godberg
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Rigmor Stenmark
Ersättare
1.   Bengt Wahlberg
2.   Ulrika Andersson
3.   Mattias Johansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Erik Ullenhag
Cecilia Wikström
Ersättare
1.   Harald Nordlund
2.   Sigbritt Dahlberg
3.   Ali Malla
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdgen
Mikael Oscarsson
Ersättare
1.   Maj-Britt Andersson
2.   Lars Svensk
3.   Mikael Bergman
ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Thomas Östros
Tone Tingsgård
Mats Berglind
Agneta Gille
Ersättare
1.   Rezene Tesfazion
2.   Lisa Pelling
3.   Roger Lamell
4.   Helena Proos
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ingrid Burman
Ersättare
1.   Jonas Wikström
2.   Liza Boëthius
3.   Sores Bladhede
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Åsa Domeij
Ersättare
1.   Gunnar Goude
2.   Inger Hallqvist-Lindvall
3.   Georg Olsson
SÖDERMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Per Westerberg
Ersättare
1.   Peder Wachtmeister
2.   Walburga Douglas
3.   Lotta Finstorp
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Roger Karlsson
Ersättare
1.   Christina Andersson
2.   Marianne Andersson
3.   Malin Jansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Liselott Hagberg
Ersättare
1.   Margaretha Furustrand
2.   Rune Nyberg
3.   Anders Svensson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Björn von der Esch
Ersättare
1.   Lotta Jonsson
2.   Gunnar Karltorp
3.   Violeta Huamán de Lundberg
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Anna Lindh
Reynoldh Furustrand
Laila Bjurling
Michael Hagberg
Elisebeht Markström
Ersättare
1.   Fredrik Olovsson
2.   Caroline Helmersson-Olsson
3.   Greger Tidlund
4.   Kristina Lantz
5.   Ola Sjöberg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Elina Linna
Ersättare
1.   Emil Carlsson
2.   Charlotte Berglund
3.   Kaj Johansson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Maria Wetterstrand
Ersättare
1.   Gunvor G Ericson
2.   Magnus Johansson
3.   Claes Lissenko
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Per Unckel
Gunnar Axén
Anna Lindgren
Ersättare
1.   Stefan Hagfeldt
2.   Betty Malmberg
3.   Jan-Owe Larsson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Lena Ek
Ersättare
1.   Staffan Danielsson
2.   Karin Jonsson
3.   Michael Cornell
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Linnéa Darell
Karin Granbom
Ersättare
1.   Gunnar Asserhed
2.   Kjell Fransson
3.   Thomas Dahl
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Yvonne Andersson
Sven Brus
Ersättare
1.   Levi Eckeskog
2.   Carin Stenström
3.   Christina Halldorf
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Berndt Sköldestig
Sonia Karlsson
Conny Öhman
Louise Malmström
Billy Gustafsson
Anne Ludvigsson
Johan Löfstrand
Ersättare
1.   Britt Olausson
2.   Jan-Erik Johansson
3.   Soghra Bahmani
4.   Ali Hajar
5.   Susanne Järnefjord
6.   Sonnie Knutling
7.   Madelaine Vilgren
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Britt-Marie Danestig
Ersättare
1.   Torbjörn Björlund
2.   Marja Bergström
3.   Elisabet Rehn
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Helena Hillar Rosenqvist
Ersättare
1.   Stefan Arrelid
2.   Charles Pylad
3.   Pelle Gustafsson
JÖNKÖPINGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anders Björck
Bengt-Anders Johansson
Ersättare
1.   Magdalena Andersson
2.   Marie-Louise Ekholm
3.   Helena Bouveng
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Margareta Andersson
Ersättare
1.   Kjell Magnusson
2.   Ann-Mari Nilsson
3.   Raymond Pettersson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Tobias Krantz
Ersättare
1.   Inger Gustafsson
2.   Anders Ohlsson
3.   Ann-Marie Johansson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Alf Svensson
Göran Hägglund
Maria Larsson
Ersättare
1.   Johan Broman
2.   Lise-Lotte Jonasson
3.   Christer Fjordevik
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Lars Engqvist
Margareta Sandgren
Martin Nilsson
Carina Hägg
Göte Wahlström
Ersättare
1.   Helene Pettersson
2.   Thomas Strand
3.   Lina Afvander
4.   Ilan DeBasso
5.   Carina Ödebrink
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Alice Åström
Ersättare
1.   Jerry Hansson
2.   Kristina Nero
3.   Björn Jönsson
KRONOBERGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anders G Högmark
Ersättare
1.   Katarina Brännström
2.   Ulrica Fors
3.   Tobias Sjö
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Eskil Erlandsson
Ersättare
1.   Gunnar Elm
2.   Lena Karlsson
3.   Karin Nilsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Gunnar Nordmark
Ersättare
1.   Margareta Artéus Thor
2.   Jarl Branting
3.   Ann-Christin Karlsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Olle Sandahl
Ersättare
1.   Åsa Björkman
2.   Rolf Sällryd
3.   Bengt Germundsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Tomas Eneroth
Carina Adolfsson Elgestam
Lars Wegendal
Ersättare
1.   Åsa Karlsson
2.   RosMarie J Neckö
3.   Anders Salvén
KALMAR LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Nils Fredrik Aurelius
Ersättare
1.   Leif Carlson
2.   Malin Petersson
3.   Christina Henrikson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Agne Hansson
Ersättare
1.   Anders Åkesson
2.   Ann Petersson
3.   Lisbeth Lennartsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Sverker Thorén
Ersättare
1.   Lars Hamrin
2.   Åsa Stigwall
3.   Pierre Edström
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Chatrine Pålsson
Ersättare
1.   Anders Andersson
2.   Bengt-Olof Roos
3.   Monica Bengtsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Håkan Juholt
Agneta Ringman
Krister Örnfjäder
Ann-Marie Fagerström
Ersättare
1.   Jussi Gröhn
2.   Marianne Dahlberg
3.   Nasim Malik
4.   Laila Naraghi
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Lennart Beijer
Ersättare
1.   Sonia Lindell
2.   Lena Runnsjö
3.   Birgitta Axelsson
GOTLANDS LÄN
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Lilian Virgin
Christer Engelhardt
Ersättare
1.   Carina Grönhagen
2.   Åke Svensson
3.   Anna Ardin
BLEKINGE LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Jeppe Johnsson
Ersättare
1.   Gustav Nilsson
2.   Alexander Wendt
3.   Solveig Johansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Heli Berg
Ersättare
1.   Rita Holmgren
2.   Urban Sylvan
3.   Ebbe Lamberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Johnny Gylling
Ersättare
1.   Roger Holmqvist
2.   Inga Lill Siggelsten
3.   Febe Björklund
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Jan Björkman
Kerstin Andersson
Christer Skoog
Ersättare
1.   Karin Larsson
2.   Nils-Olov Olofsson
3.   Cecilia Eklund
MALMÖ KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Carl-Axel Roslund
Tobias Billström
Ersättare
1.   Inge Garstedt
2.   Anja Hemmestorp
3.   Johan Bengt-Påhlsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Allan Widman
Ersättare
1.   Iva Parizkova Ryggeståhl
2.   Fredrik Grubb
3.   Corina Gabrielin
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Göran Persson
Marie Granlund
Lars-Erik Lövdén
Britt-Marie Lindkvist
Leif Jakobsson
Ersättare
1.   Hillevi Larsson
2.   Luciano Astudillo
3.   Cecilia Dahl
4.   Jamal El-Haj
5.   Elsa Hansson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Sten Lundström
Ersättare
1.   Linda Svensson
2.   Morgan Svensson
3.   Sarah Levin
SKÅNE LÄNS VÄSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Cristina Husmark Pehrsson
Peter Danielsson
Ersättare
1.   Sven Yngve Persson
2.   Cecilia Brorsson
3.   Bo Thente
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Torkild Strandberg
Tina Acketoft
Ersättare
1.   Mohamed Benrabah
2.   Brita Edholm
3.   Christer Sörliden
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Kenneth Lantz
Ersättare
1.   Per Staffan Johansson
2.   Annika Bladh Blomquist
3.   Lennart Pettersson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Anders Karlsson
Annika Nilsson
Kent Härstedt
Christin Nilsson
Ersättare
1.   Johan Andersson
2.   Ingrid Olsson
3.   Lennart Nilsson
4.   Anette Roos
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Tasso Stafilidis
Ersättare
1.   Maria Hagberg
2.   Lars Ståhl
3.   Katja Rajala
SKÅNE LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anne-Marie Pålsson
Lars Lindblad
Carl-Axel Johansson
Ersättare
1.   Ewa Thalén Finné
2.   Gunilla Nordgren
3.   Linda Wahlquist
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Johan Linander
Ersättare
1.   Stina Larsson
2.   Katarina Erlingson
3.   Jörgen Sjöslätt
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ulf Nilsson
Marie Wahlgren
Ersättare
1.   Eva Klang
2.   Magnus Bergström
3.   Oskar Krantz
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Peter Althin
Ersättare
1.   Lars Lundberg
2.   Inga Ghenarp
3.   Birgitta Sörlycke
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ronny Olander
Anita Jönsson
Morgan Johansson
Catherine Persson
Bo Bernhardsson
Ersättare
1.   Inger Jarl Beck
2.   Bengt-Göran Hansson
3.   Lena Wigholm-Lindberg
4.   Torbjörn Lövendahl
5.   Rebecka Phersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Karin Svensson Smith
Ersättare
1.   Philip Maugham
2.   Mats Åstrand
3.   Diana Mulinari
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ulf Holm
Ersättare
1.   Ann Touré
2.   Bo Thunell
3.   Monika Ekström
SKÅNE LÄNS NORRA OCH ÖSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Bo Lundgren
Margareta Pålsson
Ersättare
1.   Maud Ekendahl
2.   Bengt Svensson
3.   Jörn Holmgren
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Lars-Ivar Ericson
Ersättare
1.   Gunnel Wallin
2.   Leif Sandberg
3.   Ingrid Johansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Christer Nylander
Ersättare
1.   Åsa Hellberg
2.   Barbro Kärrstrand
3.   Dick Svensson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Tuve Skånberg
Ersättare
1.   Michael Anefur
2.   Anna-Karin Nilsson
3.   Douglas Brommesson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Christer Adelsbo
Kerstin Engle
Göran Persson
Ulla Wester
Anders Bengtsson
Ersättare
1.   Lena Wallentheim
2.   Per-Arne Håkansson
3.   Ulrika Thulin
4.   Christoffer Ahlqvist
5.   Jenny Önnevik
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Sven-Erik Sjöstrand
Ersättare
1.   Britt-Marie Pettersson
2.   Chris Lindell
3.   Hans Wendel
HALLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Henrik von Sydow
Anne Marie Brodén
Ersättare
1.   Marianne Kierkemann
2.   Annika Carlsson
3.   Mats Eriksson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Jan Andersson
Ersättare
1.   Rolf Kenneryd
2.   Gunnel Bengtsson
3.   Jenny Karlsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Lennart Kollmats
Jan Ertsborn
Ersättare
1.   Arife Yeniler
2.   Gunnel Wandel
3.   Göran Holmberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Lars Gustafsson
Ersättare
1.   Ester Lindstedt Staaf
2.   Larry Söder
3.   Karl-Gunnar Svensson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Alf Eriksson
Majléne Westerlund Panke
Pär Axel Sahlberg
Hans Hoff
Ersättare
1.   Jennie Nilsson
2.   Anna-Karin Malmkvist
3.   Björn Lind
4.   Lise-Lotte Olsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Kjell-Erik Karlsson
Ersättare
1.   Annelie Gustafsson
2.   Kristina Hallberg
3.   Mikael Hallberg
GÖTEBORGS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anita Sidén
Cecilia Magnusson
Göran Lindblad
Ersättare
1.   Gunnar Ek
2.   Hans Rothenberg
3.   Bahram Atabeyli
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Eva Flyborg
Cecilia Nilsson
Erling Bager
Axel Darvik
Ersättare
1.   Rocio Fernández
2.   Abraham Staifo
3.   Vivian Lagerquist
4.   Peter Jensen
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Per Landgren
Annelie Enochson
Ersättare
1.   Jakob Forssmed
2.   Helen Richard
3.   Magnus Berntsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Leif Pagrotsky
Marianne Carlström
Claes-Göran Brandin
Siw Wittgren-Ahl
Lars Johansson
Gunilla Carlsson
Ersättare
1.   Rolf Lindén
2.   Iman Shakarchi
3.   Abbas Zarrinpour
4.   Ewelina Tokarczyk
5.   Roger Andersson
6.   Cecilia Dalman Eek
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Johan Lönnroth
Berit Jóhannesson
Ersättare
1.   Rolf Olsson
2.   Anja Karlsson
3.   Ata Ala
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Claes Roxbergh
Ersättare
1.   Kia Andreasson
2.   Lage Rahm
3.   Ethel Sjöberg
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS VÄSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Inger René
Kent Olsson
Ersättare
1.   Mikael Cederbratt
2.   Berit Adolfsson
3.   Lars-Arne Staxäng
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Åsa Torstensson
Ersättare
1.   Maria Kornevik Jakobsson
2.   Peter Heie
3.   Ingrid Larsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Marita Aronson
Lars Tysklind
Ersättare
1.   Berith af Geijerstam
2.   Pär Flyborg
3.   Ann-Charlotte Jonsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Rosita Runegrund
Ersättare
1.   Urban Svensson
2.   Magnus Jacobsson
3.   Marianne Nilsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Lennart Nilsson
Mona Berglund Nilsson
Jan-Olof Larsson
Catharina Bråkenhielm
Kenneth G Forslund
Ersättare
1.   Malin Servin
2.   Ola Frithiofson
3.   Louise Persson
4.   Kiomars Heydar
5.   Jeanette Ahokas
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Lars Bäckström
Ersättare
1.   Siv Bergström
2.   Hamza Demir
3.   Florence Fridén
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Mona Jönsson
Ersättare
1.   Per Leonardsson
2.   Tina Ehn
3.   Johan Söderpalm
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS NORRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Elizabeth Nyström
Ersättare
1.   Björn Leivik
2.   Martin Andreasson
3.   Bengt Hörnlund
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Annika Qarlsson
Ersättare
1.   Rune Forsdahl
2.   Ida Karlsson
3.   Bengt Hilmersson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Anita Brodén
Ersättare
1.   Kenneth Carlsson
2.   Rose-Marie Fihn
3.   Anders Castberger
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ingemar Vänerlöv
Ersättare
1.   Penilla Gunther
2.   Claes-Olof Olsson
3.   Gunilla Bengtsdotter
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Britt Bohlin
Nils-Erik Söderqvist
Christina Nenes
Peter Jonsson
Ersättare
1.   Kerstin Fredriksson
2.   Lars Westbratt
3.   Sabina Chaudhry
4.   Jörgen Hellman
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Rossana Valeria Dinamarca
Ersättare
1.   Annica Jonsson
2.   Jan Gustafsson
3.   Annette Ternstedt
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Barbro Feltzing
Ersättare
1.   Marianne Samuelsson
2.   Peter Rådberg
3.   Bertil Borglund
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ulf Sjösten
Ersättare
1.   Christer Johansson
2.   Birgitta Wichne
3.   Christina Brandt
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Claes Västerteg
Ersättare
1.   Marianne Henningsson
2.   Kerstin Hermansson
3.   Viktoria Haraldson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Anne-Marie Ekström
Ersättare
1.   Göte Håkansson
2.   Anna Svalander
3.   Nils-Gunnar Blanc
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Else-Marie Lindgren
Ersättare
1.   Kjell Eldensjö
2.   Dagny Sjödin
3.   Jan-Olof Broberg
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Arne Kjörnsberg
Sonja Fransson
Berndt Ekholm
Ersättare
1.   Ann-Christin Ahlberg
2.   Hans Olsson
3.   Eva-Karin Haglund
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS ÖSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Cecilia Widegren
Ersättare
1.   Lars Elinderson
2.   Lars Åke Carlsson
3.   Charlotte Nordström
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Birgitta Carlsson
Ersättare
1.   Per Gustafsson
2.   Anne-Mari Allansson
3.   Jonas Johansson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Christer Winbäck
Ersättare
1.   Monica Holm
2.   Hanna Lager
3.   Karl-Gustav Bynke
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Holger Gustafsson
Ersättare
1.   Ulla-Britt Hagström
2.   Conny Brännberg
3.   Annika Eclund
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Kjell Nordström
Monica Green
Urban Ahlin
Carina Ohlsson
Ersättare
1.   Peter Lindroth
2.   Mia Bloom
3.   Conny Johansson
4.   Karin Hjärtqvist
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Per Rosengren
Ersättare
1.   Ewa Hamberg
2.   Ulf Sandberg
3.   Christina Kvist
VÄRMLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Jan-Evert Rådhström
Ersättare
1.   Per-Samuel Nisser
2.   Stina Lendrup
3.   Katarina Hultkrantz
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Viviann Gerdin
Ersättare
1.   Erik A Eriksson
2.   Jane Larsson
3.   Henrik Lander
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Runar Patriksson
Ersättare
1.   Henrik Lindblom
2.   Carin Melin
3.   Marianne Granqvist
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Dan Kihlström
Ersättare
1.   Lillemor Gustafsson
2.   Sven-Tage Johansson
3.   Magnus Göransson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ann-Kristine Johansson
Jarl Lander
Marina Pettersson
Tommy Ternemar
Berit Högman
Ersättare
1.   Lars "Mejern" Larsson
2.   Birgitta Halvarsson
3.   Håkan Holm
4.   Anne Marit Överby
5.   Mikael Dahlqvist
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Marie Engström
Ersättare
1.   Sture Arnesson
2.   Lena Karlsson
3.   Anders Nilsson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Leif Björnlod
Ersättare
1.   Eva Hallström
2.   Birgitta Karstensson
3.   Owe Edman
ÖREBRO LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Sten Tolgfors
Ersättare
1.   Ola Karlsson
2.   Johan Lagerfelt
3.   Gunilla Holmström
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Sofia Jonsson
Ersättare
1.   Anders Larsson
2.   Gunhild Wallin
3.   Lars Pettersson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Johan Pehrson
Ersättare
1.   Anna Ågerfalk
2.   Linda Axäng
3.   Staffan Werme
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Sven Gunnar Persson
Ersättare
1.   Ewa Sundkvist
2.   Behcet Barsom
3.   Christine Beckman
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Thomas Bodström
Inger Lundberg
Nils-Göran Holmqvist
Helena Zakariasén
Lennart Axelsson
Ersättare
1.   Matilda Ernkrans
2.   Ameer Sachet
3.   Eva Marcusdotter
4.   Bjarne Rasmussen
5.   Ewa-Leena Johansson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Peter Pedersen
Ersättare
1.   Mia Sydow Mölleby
2.   Murad Artin
3.   Karin Brunzell
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Mikael Johansson
Ersättare
1.   Olof Johansson
2.   Helen Ulizcka
3.   Zargam Asadi
VÄSTMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Tomas Högström
Ersättare
1.   Jessica Polfjärd
2.   Niclas Damsgaard
3.   Staffan Anger
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Jörgen Johansson
Ersättare
1.   Annika Krispinsson
2.   Fredrick Federley
3.   Lars Kallsäby
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Kerstin Heinemann
Ersättare
1.   Azad Karim
2.   Lars Alderfors
3.   Birgitta Nilsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Torsten Lindström
Ersättare
1.   Ingegerd Staberg
2.   Stefan Sturesson
3.   Hanke Joneklav
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Sven-Erik Österberg
Margareta Israelsson
Göran Magnusson
Mariann Ytterberg
Paavo Vallius
Ersättare
1.   Pia Nilsson
2.   Olle Thorell
3.   Isabelle Sannestedt
4.   Anders Teljebäck
5.   Anna Wallén
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Stig Henriksson
Ersättare
1.   Karin Thorborg
2.   Lars Nordin
3.   Beatrice Björkskog
DALARNAS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Rolf Gunnarsson
Ersättare
1.   Christel Anderberg
2.   Ulla Olsson
3.   Mikael Rosén
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Kenneth Johansson
Ersättare
1.   Gun Drugge
2.   Bertil Daniels
3.   Lena Reyier-Ingman
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Lennart Fremling
Ersättare
1.   Veronica Hedenmark
2.   Bo Brännström
3.   Maria Park
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ulrik Lindgren
Ersättare
1.   Birgitta Sacrédeus
2.   Katarina Gustavsson
3.   Torsten Larsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Marita Ulvskog
Per Erik Granström
Barbro Hietala Nordlund
Kurt Kvarnström
Anneli Särnblad Stoors
Ersättare
1.   Hans Unander
2.   Solmaz Fadai
3.   Jonny Gahnshag
4.   Eva Kungsmark
5.   Thomas Gustavsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anders Wiklund
Ersättare
1.   Ulla Lindvall
2.   Ola Olin
3.   Birgitta Lundkvist
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Kerstin-Maria Stalin
Ersättare
1.   Jan Lindholm
2.   Sara Källgarn
3.   Calle Morgården
GÄVLEBORGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Patrik Norinder
Ersättare
1.   Anne-Katrine Dunker
2.   Tomas Tobé
3.   Margareta B Kjellin
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Sven Bergström
Ersättare
1.   Anders W Jonsson
2.   Maud Kvarnäng
3.   Magnus Andersson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Hans Backman
Ersättare
1.   Ingrid Hammarberg
2.   Lena Ödeen
3.   Ola Nordebo
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ragnwi Marcelind
Ersättare
1.   Lars-Erik Häggblom
2.   Gunnar Canslätt
3.   Lennart Ahlenius
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ulrica Messing
Per-Olof Svensson
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Ersättare
1.   Kenth Högström
2.   Yoomi Renström
3.   Jörgen Olsson
4.   Marie Centerwall
5.   Roger O Nilsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Owe Hellberg
Ersättare
1.   Yvonne Oscarsson
2.   Ulla Andersson
3.   Jerker Svensson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Lotta N Hedström
Ersättare
1.   Ronald Krathmann
2.   Bodil Ceballos
3.   Jörgen Sjöstedt
VÄSTERNORRLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Bertil Kjellberg
Ersättare
1.   Lennart Bolander
2.   Jacomina Beertema
3.   Bertil Lindström
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Birgitta Sellén
Ersättare
1.   Hans Hedlund
2.   Dan Olsson
3.   Tage Påhlsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Solveig Hellquist
Ersättare
1.   Jarl Strömbäck
2.   Lars Persson
3.   Don Rösberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Lars Lindén
Ersättare
1.   Jan Erik Ågren
2.   Ulla Sjöström
3.   Maria Utbult
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Agneta Lundberg
Hans Stenberg
Susanne Eberstein
Göran Norlander
Kerstin Kristiansson Karlstedt
Ersättare
1.   Jôao Pinheiro
2.   Lillemor Edholm
3.   Jim Sundelin
4.   Pernilla Eurenius
5.   Åke Nyhlén
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Gunilla Wahlén
Ersättare
1.   Claes Stockhaus
2.   Mona Westerlund
3.   Thomas Lundberg
JÄMTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ola Sundell
Ersättare
1.   Pär Jönsson
2.   Laura Wandry-Mattsson
3.   Jananders Mattsson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Håkan Larsson
Ersättare
1.   Sven Hellström
2.   Elisabeth Thand Ringqvist
3.   Catrin Mattsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Margareta Winberg
Rune Berglund
Berit Andnor
Ersättare
1.   Gunnar Sandberg
2.   Marie Nordén
3.   Stefan Wikén
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Camilla Sköld Jansson
Ersättare
1.   Peter Frost
2.   Berit Dahlström
3.   Per Ström
VÄSTERBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ulla Löfgren
Ersättare
1.   Anders Sjölund
2.   Karin Glaas
3.   Anders Ågren
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Maud Olofsson
Ersättare
1.   Åke Sandström
2.   Tomas Mörtsell
3.   Eva Enqvist
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Yvonne Ångström
Ersättare
1.   Lars Jacobsson
2.   Per Hammar
3.   Britt-Marie Lövgren
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Gunilla Tjernberg
Ersättare
1.   Kenneth Vidmark
2.   Elisabeth Eriksson
3.   Torbjörn Arvidsson
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Sören Wibe
Carin Lundberg
Karl Gustav Abramsson
Lena Sandlin-Hedman
Lars Lilja
Ersättare
1.   Britta Rådström
2.   Ibrahim Baylan
3.   Anna Sjödin
4.   Daniel Ådin
5.   Lilly Bäcklund
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Lennart Gustavsson
Ersättare
1.   LiseLotte Olsson
2.   Pia Risán
3.   Lasse Jacobson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ingegerd Saarinen
Ersättare
1.   Jabar Amin
2.   Thomas Nihlén
3.   Göran Hådén
NORRBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Anna Ibrisagic
Ersättare
1.   Olle Lindström
2.   Krister Hammarbergh
3.   Hans Swedell
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Anna Grönlund
Ersättare
1.   Åke Bergbäck
2.   Yvonne Bergmark-Bröske
3.   Alf Sundström
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Erling Wälivaara
Ersättare
1.   Ina Järlesjö
2.   Sune Berg
3.   Yvonne Björnström
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Anders Sundström
Björn Rosengren
Kristina Zakrisson
Maria Öberg
Lennart Klockare
Birgitta Ahlqvist
Ersättare
1.   Lars U Granberg
2.   Karin Åström
3.   Kent Ögren
4.   Birgitta Gidblom
5.   Robert Forsberg
6.   Christina Tjärnberg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Siv Holma
Ersättare
1.   Stig Eriksson
2.   Birgitta Norling
3.   Bosse Strömbäck
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Peter Eriksson
Ersättare
1.   Annika Eriksson
2.   Olof T Johansson
3.   Agneta Granström
3 § Anmälan om entledigande av statsråd
Från statsminister Göran Persson hade följande
skrivelse inkommit:
Till riksdagens talman
Jag har i dag med verkan från och med denna dag
entledigat statsrådet och chefen för Försvarsdeparte-
mentet Björn von Sydow.
Jag har vidare med verkan från och med denna
dag förordnat statsrådet Lena Hjelm-Wallén att vara
chef för Försvarsdepartementet.
Stockholm den 30 september 2002
Göran Persson
Skrivelsen lades till handlingarna.
4 § Anmälan om ersättare för statsråd
Ålderspresidenten anmälde att följande ersättare
fr.o.m. denna dag kallats att tjänstgöra i stället för
riksdagsledamöter som är statsråd:
Hillevi Larsson för Göran Persson
Jan Emanuel Johansson för Ingela Thalén
Gunnar Sandberg för Margareta Winberg
Hans Unander för Marita Ulvskog
Fredrik Olovsson för Anna Lindh
Niclas Lindberg för Mona Sahlin
Rolf Lindén för Leif Pagrotsky
Rezene Tesfazion för Thomas Östros
Kenth Högström för Ulrica Messing
Helene Pettersson för Lars Engqvist
Lars U Granberg för Björn Rosengren
Luciano Astudillo för Lars-Erik Lövdén
Inger Nordlander för Bosse Ringholm
Matilda Ernkrans för Thomas Bodström
5 § Anmälan om ledighet från dagens samman-
träde
Ålderspresidenten meddelade att Erling Wälivaara
(kd) beviljats ledighet från deltagande i dagens sam-
manträde.
6 § Upprop
Företogs upprop av kammarens ledamöter.
7 § Val av talman
Anf. 2 BRITT BOHLIN (s):
Herr ålderspresident! Jag föreslår å den socialde-
mokratiska riksdagsgruppens vägnar att riksdagen till
ny talman väljer Björn von Sydow.
Valet av talman är ett viktigt och ansvarsfullt be-
slut för riksdagens ledamöter. Den person vi väljer
kommer att få ett mycket betydelsefullt uppdrag i den
svenska demokratin. Talmannen ska utöva sitt ämbete
med skicklighet och oväld. Det ställer stora krav på
opartiskhet och förtroende. Talmannens uppgift är
ytterst att säkra att svenska folkets vilja - såsom den
uttrycks i allmänna val - också ges förutsättningar att
verka i den svenska riksdagen.
Trots att det har gjorts många gånger, vill jag ändå
ta tillfället i akt att framföra ett varmt tack till Birgitta
Dahl. Hon har på ett förträffligt sätt utövat talman-
skapet. Hon har mött respekt och förtroende i alla
läger. Hon har förnyat riksdagsarbetet, och hon läm-
nar ett gott dagsverke till oss att förvalta och utveck-
la. Det är en bra grund för att blicka mot framtiden.
Stora uppgifter ligger framför oss i det kommande
riksdagsarbetet. När vi nu väljer en ny talman bör det
vara en person med lång politisk erfarenhet och erfa-
renhet från olika delar av samhället. Det bör vara en
person som genom sin kompetens och sitt uppträdan-
de är en god representant för Sveriges riksdag och en
värdig innehavare av rikets högsta valda ämbete.
Herr ålderspresident! Därför föreslår jag nu Björn
von Sydow. Han har ägnat större delen av sitt liv åt
politik och politikens villkor. Björn von Sydow har
erfarenheter från det kommunala politiska arbetet i
sin hemkommun Solna. Han har också under de se-
naste åren på ett förtjänstfullt sätt innehaft posten som
statsråd och departementschef i Försvarsdepartemen-
tet. Han har varit handelsminister, riksdagsledamot
och ordförande för Miljönämnden i Solna. Detta är
viktigt eftersom talmanskapet fordrar att man har
politiska erfarenheter som också sträcker sig utöver
riksdagsarbetet, och därmed läggs grunden för det
förtroende och den respekt som uppdraget kräver.
Björn von Sydow har vid sidan av sitt politiska
arbete också en gedigen akademisk bakgrund. Han
har varit utredare, forskare och universitetslektor.
Han har vid ett par tillfällen gästforskat vid olika
universitet i USA. Han är filosofie doktor och docent
i statsvetenskap. Som lärare på Stockholms universi-
tet har han undervisat många blivande statsvetare.
Säkert finns det flera ledamöter här i kammaren i dag
som en gång haft honom som lärare. Jag tror att
många av oss också har läst hans undersökningar av
det parlamentariska systemets utveckling i Sverige.
Björn von Sydows doktorsavhandling hade nam-
net Kan vi lita på politikerna?. Det är en fråga som
även i dessa dagar är brännande aktuell. Demokratins
grundbult är just att man måste kunna lita på oss
förtroendevalda. Just förtroendet är centralt. Björn
von Sydow har med särskilt intresse forskat och skri-
vit kring frågeställningar rörande vår författning, vårt
parlamentariska system och parlamentarismens ut-
veckling i vårt land. Detta ger honom en stor och bred
kunskap kring just de frågeställningar som är grund-
läggande för uppdraget som talman.
Vi är därför många som uppskattar honom som en
kunnig och inspirerande person, och han har dessut-
om ett stort mått av mänsklig värme och humor. Ock-
så det är förmågor som gör honom särskilt lämplig
för det för oss alla betydelsefulla ämbetet som riksda-
gens talman.
Herr ålderspresident! Mot denna bakgrund före-
slår den socialdemokratiska riksdagsgruppen att
Björn von Sydow väljs till riksdagens talman.
Kammaren valde med acklamation Björn von Sy-
dow till talman.
(Applåder)
Ålderspresidenten överlät åt Lennart Nilsson (s)
att som tjänstgörande ålderspresident leda kammarens
sammanträde under valen av vice talmän.
8 § Val av förste vice talman
Anf. 3 TJÄNSTGÖRANDE ÅLDERS-
PRESIDENT LENNART NILSSON (s):
Ärade ledamöter! Det är naturligtvis trevligt för
en bohuslänning att få tjänstgöra som ordförande för
dessa viktiga val.
Anf. 4 BO LUNDGREN (m):
Herr tjänstgörande ålderspresident! Jag ber att för
Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp få föreslå
omval av Anders Björck som förste vice talman.
Kammaren valde med acklamation Anders Björck
till förste vice talman.
(Applåder)
9 § Val av andre vice talman
Anf. 5 BO KÖNBERG (fp):
Herr tjänstgörande ålderspresident! Folkpartiet li-
beralerna nominerar som andre vice talman Kerstin
Heinemann.
Kammaren valde med acklamation Kerstin Hei-
nemann till andre vice talman.
(Applåder)
10 § Val av tredje vice talman
Anf. 6 GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr tjänstgörande ålderspresident! Jag ber på den
kristdemokratiska riksdagsgruppens vägnar att som
tredje vice talman få nominera Helena Höij, Stock-
holm.
Kammaren valde med acklamation Helena Höij
till tredje vice talman.
(Applåder)
Talmannen och vice talmännen intog sina platser.
Anf. 7 TALMANNEN:
Ärade kammarledamöter! Jag vill börja med att
tacka för det förtroende ni visat mig och mina nyval-
da kolleger. Jag hoppas på ett gott samarbete.
Jag vill särskilt rikta mig till förste vice talman-
nen, tillika ålderspresidenten. Vi är tre nya, och jag
hoppas att dina erfarenheter kan vara till god nytta för
oss alla.
Personligen känner jag mig naturligtvis mycket
hedrad över att bli vald till rikets högsta valda ämbe-
te, men jag känner mig också ödmjuk inför uppgiften.
Sverige har ett demokratiskt system som vi har
anledning att vara stolta över. Det yttersta beviset är
riksdagen och dess folkvalda ledamöter. Det känns
därför extra högtidligt att få hälsa er alla ledamöter,
nyvalda och omvalda, välkomna till de viktiga och
ansvarsfulla uppgifter som väntar under riksdagsåret.
Tillsammans hoppas jag att vi ska kunna fördjupa
och vitalisera riksdagens arbete, ett arbete som min
företrädare på ett förtjänstfullt sätt inlett. En öppen
debatt och därmed ett öppet parlament är livsnerven i
vårt demokratiska system och ska också uppfattas på
det sättet av medborgarna. Därför krävs ständiga
förändringar och förbättringar för att möta de krav
som ska ställas på allas vårt arbete i riksdagen.
Jag kan konstatera att de 349 ledamöter som val-
des in i riksdagen vid årets val borgar för förnyelse
parad med erfarenhet - detta med anledning av att
medelåldern sjunkit och kvinnorna ytterligare har
stärkt sin ställning. Medelåldern i riksdagen var 49,3
år vid 1998 års val. I dag är medelåldern 48 år - en
föryngring som de nyvalda ledamöterna inte helt
oväntat står för. De två yngsta ledamöterna är Axel
Darvik från Folkpartiet, som är 20 år, och miljöpar-
tisten Gustav Fridolin, som är 19 år. Jag tror att det
vore riktigt för mig att också säga att ålderman är
kristdemokraten Björn von der Esch, med sina 72 år.
Alla åldrar i vårt samhälle ska vara representerade i
vår riksdag.
Världens mest jämställda riksdag har alltså ytter-
ligare stärkt sin ställning genom att kvinnorepresen-
tationen ökat också detta val och är den högsta genom
tiderna. Av ledamöterna är 192 män, 55 %, och 157
kvinnor, vilket motsvarar 45 %. Andelen kvinnor vid
valet 1998 var 42,7 %.
Nu börjar arbetet, och det ligger många viktiga
uppgifter framför oss. Och under denna vecka kom-
mer regeringens parlamentariska grund att bli klar-
lagd.
Vi har alla genomfört en valrörelse där stora och
viktiga frågor för vårt lands framtid har debatterats
och diskuterats; skolans roll, vården och omsorgen,
sysselsättningen och tillväxten, för att nämna några
frågor. Medborgarna har gjort sina val, och vi har
blivit invalda för att representera och vara ombud för
det svenska folket - ett stort och viktigt uppdrag.
I dag har vi en riksdag och ett riksdagsarbete som
har utvecklats till att ge den enskilda riksdagskvinnan
och riksdagsmannen ett större inflytande.
Utvecklingen har visat att ledamöterna har fått ett
eget större bestämmande och därmed också inflytan-
de över sina respektive partiers partilinjer. Herbert
Tingsten skrev på 1960-talet att riksdagsmännen
enbart fyllde statistplatser. Inget kan vara mer fel.
Som riksdagen i dag är konstruerad kan ledamöterna i
stor omfattning välja utskott som passar deras specia-
lisering och intressen, vilket gör det möjligt för den
enskilde ledamoten att också i stor utsträckning välja
område på ett strategiskt sätt. Allt detta sammantaget
gör att riksdagens utskott har fått större betydelse.
Denna individualisering är ett för den parlamentariska
demokratin mycket viktigt drag, enligt min bedöm-
ning.
Vi lever i dag i ett informationssamhälle. Utbudet
av information är enormt. Den som har möjligheterna
och kunnandet har tillgång till information på ett sätt
som vi inte kunde drömma om för bara tio år sedan.
Men för att söka och få del av den information som vi
alla som individer har rätt till krävs nästan lika myck-
et viljestyrka som för att bestiga Mount Everest. Det
måste vi ändra på. Riksdagen är vår viktigaste demo-
kratiska instans. Här sitter vi folkvalda och ska till-
sammans med regeringen styra och fatta beslut som
alla som bor i Sverige är beroende av.
Min ambition inför det kommande riksdagsåret är
att vi ska ha fokus på öppenhet och insyn både i det
interna och i det externa arbetet.
Politiker och politiska partier löser inte alla val
och alla problem som vi människor ställs inför. Där-
emot är demokratin ett nödvändigt verktyg. Om man
har en optimistisk syn på människans möjligheter att
forma det goda - och det har jag - så har man det
därför att människor brukar handla med ansvar.
Hjärtat och känslorna ska spela en avgörande roll för
hur samhället ska vara.
Allt detta, ärade kolleger, det enskilda och det
kollektiva, sammanfaller i den demokratiska proces-
sen och utgör medlet för samhällets förändring. Till
skillnad från dem som talar om nödvändigheten i en
viss utveckling ser vi hur det ytterst är människornas
kraft och vilja som bestämmer vilket samhälle vi
skapar.
(Applåder)
11 § Val av kammarsekreterare
Anf. 8 BRITT BOHLIN (s):
Herr talman! Efter samråd med företrädare för
riksdagsgrupperna ber jag att till kammarsekreterare
få föreslå Anders Forsberg.
Kammaren valde med acklamation Anders Fors-
berg till kammarsekreterare.
(Applåder)
12 § Anmälan om valberedningens samman-
sättning m.m.
Med stöd av 7 kap. 2 § riksdagsordningen och
tilläggsbestämmelserna 7.2.1 hade partiernas repre-
sentation i valberedningen fastställts till
sex platser för Socialdemokraterna
tre platser för Moderata samlingspartiet
två platser för Folkpartiet liberalerna
två platser för Kristdemokraterna
två platser för Vänsterpartiet
en plats för Centerpartiet
en plats för Miljöpartiet de gröna
Partigrupperna hade anmält följande
ledamöter i valberedningen
Britt Bohlin (s)
Beatrice Ask (m)
Helena Bargholtz (fp)
Göran Hägglund (kd)
Alice Åström (v)
Lena Ek (c)
Barbro Feltzing (mp)
Carina Ohlsson (s)
Carin Lundberg (s)
Fredrik Reinfeldt (m)
Lennart Kollmats (fp)
Lilian Virgin (s)
Anders Karlsson (s)
Chatrine Pålsson (kd)
Per Rosengren (v)
Berndt Sköldestig (s)
Chris Heister (m)
suppleanter i valberedningen
Anders Ygeman (s)
Per Westerberg (m)
Bo Könberg (fp)
Maria Larsson (kd)
Britt-Marie Danestig (v)
Kenneth Johansson (c)
Ingegerd Saarinen (mp)
Barbro Hietala Nordlund (s)
Alf Eriksson (s)
Inger René (m)
Yvonne Ångström (fp)
Catherine Persson (s)
Tomas Eneroth (s)
Mats Odell (kd)
Ingrid Burman (v)
Carina Moberg (s)
Anders Björck (m)
Talmannen förklarade de anmälda företrädarna för
respektive partigrupper utsedda till ledamöter och
suppleanter i valberedningen för riksdagens inneva-
rande valperiod.
Valberedningen kallades till konstituerande sam-
manträde kl. 14.00 denna eftermiddag i talmanskon-
ferensens rum.
13 § Avsägelser
Talmannen meddelade att Stig Henriksson (v) an-
hållit om att fr.o.m. den 1 oktober bli entledigad från
uppdraget som riksdagsledamot.
Kammaren biföll denna anhållan.
Talmannen meddelade att Gunnel Norell Söder-
blom anhållit om att fr.o.m. den 1 januari 2003 bli
entledigad från uppdraget som ställföreträdande ju-
stitieombudsman.
Kammaren biföll denna anhållan.
14 § Ledigheter, m.m.
Talmannen meddelade att Pär Nuder (s) ansökt
om ledighet under tiden 30 september 2002-
16 september 2003.
Kammaren biföll denna ansökan.
Talmannen anmälde att Christer Erlandsson
skulle tjänstgöra som ersättare för Pär Nuder.
Talmannen meddelade att Martin Nilsson (s) an-
sökt om ledighet under tiden 1 oktober-14 december
2002.
Kammaren biföll denna ansökan.
Talmannen anmälde att Thomas Strand skulle
tjänstgöra som ersättare för Martin Nilsson.
15 § Ersättare för talmannen
Talmannen anmälde att Mariam Osman Sherifay
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för honom under
den tid han var riksdagens talman.
16 § Meddelande om val
Talmannen meddelade att tisdagen den 8 oktober
kl. 10.00 skulle val företas till bl.a. utskott och riks-
dagsstyrelse.
17 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen, mm
Talmannen anmälde att följande faktapromemori-
or om förslag från Europeiska kommissionen inkom-
mit och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM104 Översyn av den europeiska läke-
medelslagstiftningen KOM(2001)404 till socialut-
skottet
2001/02:FPM105 Autonom importkvot av nötkött av
hög kvalitet från Paraguay KOM(2002)94 till
miljö- och jordbruksutskottet
2001/02:FPM106 Kommissionens meddelande "En
framtida integrerad förvaltning av EU:s yttre
gränser" KOM(2002)233 till justitieutskottet
2001/02:FPM107 Reform av den gemensamma fiske-
ripolitiken - resurspolitiken KOM(2002)185 till
miljö- och jordbruksutskottet
2001/02:FPM108 Handlingsplan för att integrera
miljöskyddskrav i den gemensamma fiskeripoliti-
ken KOM(2002)186 till miljö- och jordbruksut-
skottet
2001/02:FPM109 Kommissionens förslag till ett
femte direktiv om trafikförsäkring
KOM(2002)244 till lagutskottet
2001/02:FPM110 Förslag till rambeslut om angrepp
mot informationssystem KOM(2002)173 till justi-
tieutskottet
2001/02:FPM111 Kommissionens direktivförslag om
ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
KOM(2002)17 till miljö- och jordbruksutskottet
2001/02:FPM112 Kommissionens preliminära förslag
till Europeiska gemenskapens allmänna budget för
budgetåret 2003 till finansutskottet
2001/02:FPM113 Förslag till direktiv om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte
att bedriva verksamhet som anställd eller egenfö-
retagare KOM(2001)386 till socialförsäkringsut-
skottet
2001/02:FPM114 Kommissionens förslag till direktiv
om modernisering av redovisningsdirektiv
KOM(2002)259 till lagutskottet
2001/02:FPM115 eEurope 2005 - Ett informations-
samhälle för alla KOM(2002)263 till trafikutskot-
tet
2001/02:FPM116 Rambeslut om bekämpande av
korruption i den privata sektorn till justitieutskot-
tet
2001/02:FPM117 Beslut om ett flerårigt program för
åtgärder på energiområdet KOM(2002)162 till
näringsutskottet
2001/02:FPM118 Halvtidsöversynen av den gemen-
samma jordbrukspolitiken KOM(2002)394 till
miljö- och jordbruksutskottet
2001/02:FPM119 Förslag till rambeslut om förver-
kande av vinning, hjälpmedel och egendom som
härrör från brott till justitieutskottet
2001/02:FPM120 Den sociala dialogen i EU
KOM(2002)341 till arbetsmarknadsutskottet
2001/02:FPM121 Ersättning och service till alla pas-
sagerare vid nekad ombordstigning, inställda eller
kraftigt försenade flygningar KOM(2001)305 till
lagutskottet
2001/02:FPM122 Uppföljningen av grönboken om
konsumentskyddet inom Europeiska unionen
KOM(2002)289 till lagutskottet
2001/02:FPM123 Återanvändning och kommersiali-
sering av myndighetsinformation KOM(2002)207
till konstitutionsutskottet
18 § Anmälan om inkomna uppteckningar vid
EU-nämndens sammanträden
Talmannen anmälde att uppteckningar från föl-
jande EU-nämndssammanträden inkommit:
fredagen den 31 maj
fredagen den 7 juni
onsdagen den 12 juni
torsdagen den 13 juni
torsdagen den 20 juni
torsdagen den 11 juli
torsdagen den 18 juli
onsdagen den 28 augusti
19 § Anmälan om skriftliga frågor och skriftli-
ga svar
Talmannen meddelade att under tiden den
13 juni-27 september hade 293 skriftliga frågor fram-
ställts samt att det under samma tid hade inkommit
313 skriftliga svar på frågor.
20 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Propositioner
2001/02:190 Riksrevisionen
2001/02:191 Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslig-
het m.m.
Förslag
2001/02:RR21 Riksdagens revisorers förslag angåen-
de statens avtalsförsäkringar
2001/02:RS3 Nya administrativa rutiner m.m. för
inkomstgarantier
21 § Yrkande om misstroendeförklaring
Anf. 9 BO LUNDGREN (m):
Herr talman! Låt mig först gratulera till valet till
det maktpåliggande och viktiga uppdraget och önska
all välgång för talmannen och oss alla i kammaren.
Herr talman! De senaste veckornas politiska oreda
visar tydligt vikten av att vid ett oklart parlamenta-
riskt läge tillämpa grundlagens bestämmelser om
regeringsbildning. Det finns inget krav i grundlagen
på att en regering alltid måste avgå efter ett val. Det
är en rimlig ordning. En majoritetsregering som får
förnyat förtroende av väljarna ska självfallet inte
behöva avgå. Lika självklart är det att en majoritets-
regering som förlorar sin majoritetsställning i ett val
ska avgå.
Med minoritetsregeringar är läget mer komplice-
rat. Enligt min mening bör en minoritetsregering avgå
om det parlamentariska underlaget efter ett val skiftar
eller är oklart. Talmannen har då att efter konsultatio-
ner med riksdagspartierna föreslå regeringsbildare.
En sådan process ger stadga och klargör regeringens
parlamentariska underlag.
I den oklara situation som uppstod efter valet den
15 september borde den socialdemokratiska regering-
en ha avgått. Hade så skett hade den politiska oredan
kunnat undvikas. För att nu skapa förutsättningar för
en ordnad process yrkar den moderata riksdagsgrup-
pen i enlighet med 12 kap. 4 § regeringsformen att
riksdagen uttalar att statsministern inte åtnjuter riks-
dagens förtroende.
Skrivelsen överlämnades till talmannen och hade
följande lydelse:
Till talmannen
I enlighet med 12 kap. 4 § regeringsformen yrkar
Moderata samlingspartiet att riksdagen skall förklara
att statsminister Göran Persson icke åtnjuter riksda-
gens förtroende.
Stockholm den 30 september 2002
Bo Lundgren (m)
Per Unckel (m)
Beatrice Ask (m)
Anders Björck (m)
Chris Heister (m)
Anders G Högmark (m)
Gunnar Hökmark (m)
Göran Lennmarker (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Ola Sundell (m)
Gunnar Axén (m)
Per Bill (m)
Gunilla Carlsson (m)
Rolf Gunnarsson (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Anna Ibrisagic (m)
Carl-Axel Johansson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Inger René (m)
Per Westerberg (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Lennart Hedquist (m)
Tomas Högström (m)
Patrik Norinder (m)
Cecilia Widegren (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Bertil Kjellberg (m)
Göran Lindblad (m)
Ulla Löfgren (m)
Elizabeth Nyström (m)
Kent Olsson (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Anita Sidén (m)
Sten Tolgfors (m)
Överläggningen var härmed avslutad.
22 § Bordläggning
Talmannen meddelade att under kammarens
sammanträde hade Bo Lundgren (m) väckt yrkande
om misstroendeförklaring mot statsminister Göran
Persson.
Talmannen konstaterade att det av den överläm-
nade skrivelsen framgick att yrkandet biträtts av 35
ledamöter.
Enligt förutsättningarna i regeringsformen 12 kap.
4 § skulle ärendet nu bordläggas.
Talmannen meddelade att ärendet skulle bordläg-
gas på nytt tisdagen den 1 oktober kl. 16.30 och upp-
tas till slutligt avgörande vid kammarens sammanträ-
de onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 eller - om kam-
maren då beslutade om ännu en bordläggning - vid
sammanträde torsdagen den 3 oktober kl. 9.00.
Talmannen meddelade vidare att i enligthet med
föreskriften i tilläggsbestämmelse 1, 2 kap. 7 § i riks-
dagsordningen skulle ärendet uppföras som första
punkt på föredragningslistan.
Ärendet bordlades.
23 § Kammaren åtskildes kl. 11.42.
Förhandlingarna leddes
av ålderspresidenten från sammanträdets början
t.o.m. 7 § anf. 2,
av tjänstgörande ålderspresidenten Lennart Nils-
son (s) därefter t.o.m. 10 § anf. 5 och
av talmannen därefter till sammanträdets slut.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.