URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

Riksdagens protokoll 1892:utdr

- urtima
TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

år 1892.

NIONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från Kamrarne.

0 f M I

1>V.

»«''* i

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare

den 19 oktober 1892.

N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; och befunnos efter valets slut dertill hafva

blifvit utsedde:

Hans excellens friherre Bildt,

Grefve Lagerbjelite,

Herr Reuterswärd.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. von Krusenstjerna.

N:o 2. S. D. Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli; och befunnos efter valets slut dertill

hafva blifvit utsedde:

Herr Anderson, F. A.,

» Berg, Gustaf.

N:o 3. ,/S. D. Beslöt kammaren för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida