LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1908

mwAM®

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

TD

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1908.

NIONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från Kanirarne.

Prof.-Utdrag den 17 Januari 1908.

1

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare

den 17 januari 1908.

N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöf verläggningarna; och befunnos, efter valets sint, därtill hafva

blifvit utsedde:

friherre Åkerhielm,

herr Billing,

» Afzelius.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

N:o 2. S. D. Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli: och befunnos, efter valets slut, därtill hafva

blifvit utsedde:

herr Anderson, F. A.,

» Berg, Gustaf Axel.

N:o 3. S. D. Föredrogs och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida