LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1911

BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

>

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1911.

ELFTE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från kamrarne.

Protokollsutdrag den 17 januari 1911.

1

Den 17 januari.

Från Första kammaren.

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare

den 17 januari 1911.

Nr 1. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts

på rikssalen upplästa berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista

lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet Riksdagens

år 1910 församlade revisorers berättelser:

l:o) om granskningen af riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning,

samt

2:o) angående riksbanken.

Nr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida