LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

protutdr 1912

BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1912.

*

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag'' från kamrarne.

1

Protokollsutdrag den 17 januari 1912.l)en 1? januari.

Från Första kammaren.

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare

den 17 januari 1912.

Nr 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; och befunnos, efter valförrättningens slut,

därtill hafva blifvit utsedda:

Som ofvan.

herr von Friesen,

» Trygger,.

friherre Åkerhielm.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr .2. S. D. Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli; och befunnos, efter valförrättningens slut, därtill

hafva blifvit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida