BIHANG

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

ÅR 1916.

SEXTONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från kamrarna.

Sthlm 1916, Isaac Marcus’ Boktr.-A.-B.

Protokollsutdrag den 18 januari 1916.

3

Den 18 januari.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den
18 januari 1916.

Nr 1. S. D* Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i
talmansöverläggningarna; och befunnos efter valförrättningens slut därtill
hava blivit utsedda:

herr Kvarnzelius,

» Trygger,

greve Wachtmeister, Fredrik.

Som ovan.

Ur protokollet

A. v. Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende
över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill
hava blivit utsedda:

herr Östberg, G. F.,

» Cavalli.

Nr 3. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
på rikssalen upplästa berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista
riksdags sammanträde sig tilldragit.

Nr 4. S. D. Efter föredragning av militieombudsmannens vid
innevarande riksmöte avgivna ämbetsberättelse beslöt kammaren att
hänvisa framställningen angående avlöning för tjänstemän och vaktbetjäning
vid militieombudsmansexpeditionen m. m. till bankoutskottet,
framställningen angående stämpelavgifter vid militieombudsmansexpeditionen
till bevillningsutskottet samt berättelsen i övrigt till lagutskottet.

4

Protokollsutdrag den 18 januari 1916.

Nr 5. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet riksdagens
år 1915 församlade revisorers berättelser:

l:o) angående riksbanken, och

2:o) angående riksgäldskontoret.

Nr 6. S. D. Upplästes och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att Kungl. Maj:t i
nåder förordnat statsrådet, kommendören av Kungl. nordstjärneorden,
första klassen, juris utriusque kandidaten Steno Johannes Stenberg att
under innevarande riksdag utöva den befattning med riksdagsärenden,
som jämlikt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet;
och skulle underrättelse om denna nådiga skrivelses innehåll genom
utdrag av protokollet meddelas vederbörande utskott samt riksdagens
kanslid eputerade.

Från andra kammaren.

Utdrag av protokollet, liållet hos riksdagens andra kammare den
18 januari 1916.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter att deltaga i talmansöverläggningarna;
och blevo därtill utsedde:

herr Bran ting,

» Edén och
» Lindman.

Som ovan.

Ur protokollet
Per Cronvall.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter att hava inseende
över riksdagens kansli; och blevo därtill utsedde:

herr Pettersson i Södertälje och
» Zetterstrand.

Nr 3. S. D. Företogs val av åtta ledamöter att jämte herr talmannen
tillsätta kammarens kanslipersonal och vaktbetjäning; och blevo
därtill utsedde:

herr Andersson i Skivarp,

» Holmdahl,

5

Protokollsiddrag den 21 januari 1916.

herr E. A. Nilson i Örebro,

» Palmstierna,

» Persson i Stallerhult,

» Persson i Norrköping,

» Schotte och
» Tengdahl.

Nr 4. S. D. Företogs val av tre ledamöter att handhava vården
om kammarens ekonomiska angelägenheter; och blevo därtill utsedde:

herr Odqvist,

» Persson i Malmö och
3) Röing.

Den 21 januari.

Från j

Nr 7. S. D. Företogs
utskottet, och utsagos därtill:

herr Clason
3> Hellberg
3> Bellinder
3) Ekman, Karl Johan,

3) Mannheimer
33 von Geijer
33 Kjellén
33 Olsson, Olof,

33 Stadener
33 von Mentzer

Nr 8. S. D. Företogs val
utsågos därtill:

herr Swartz
33 Kvarnzelius
» Jonsson, Olof,

33 Strömberg
3) Lamm
33 Ericson, Hans,

ta kammaren.

tl av tio ledamöter i konstitutions från

3>nationella partiet3>,

33 3>liberala samlingspartiet3>,

33 3>nationella partiet3>,

33 3> 3)

33 3>liberala samlingspartiet3>,

3) »nationella partiet»,

33 3) 33

33 33socialdemokratiska gruppen»,

33 »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

av tolv ledamöter i statsutskottet, och

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

6

Protokollsutdrag den 21 januari 1916.

herr Ekelund från »nationella partiet»,

» Ekman, Carl G., » »liberala samlingspartiet»,

» Nilsson, Johan, » »nationella partiet»,

» Lindblad, A. C., » »socialdemokratiska gruppen»,

» Bergqvist » »nationella partiet»,

» Pers » »liberala samlingspartiet».

Nr 9. S. D. Företogs val av tio ledamöter i bevillningsutskottet,
och utsågos därtill:

herr Hammarström
» Karlsson, K. G.,
friherre Beck-Friis, C. Joachim,
herr Ericsson, Ollas, A.,

» Eklund, Oskar G.,

» Lyckholm
» Antonsson
» Bäckström
» Nilson, Karl August,
friherre Fleming

Nr 10. S. D. Företogs val
och utsågos därtill:

herr Hedenstierna
» Neiglick
» Trapp

» Ekman, Joh. E:son,

» Hallin
» Gustafsson,

» Wickman
friherre Langenskiöld

Nr 11. S. D. Företogs val
utsågos därtill:

herr Trana
» Söderbergh
» Gezelius
» Sterner
» Larsson, K.,

» Högberg
» Alexanderson
greve Spens

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

av åtta ledamöter i bankoutskottet

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

av åtta ledamöter i lagutskottet, och

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

7

Protokollsutdrag den 21 januari 1916.

Nr 12. S. D. Företogs val
och utsågos därtill:

herr Ericsson, A aby,

» Petersson, P. Alfred,

» Paulson
» Fahlén
» Holmquist
» Lindblad, Ernst A.,

» Hellström

greve Wachtmeister, Axel,

av åtta ledamöter i jordbruksutskottet,

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

Från andra kammaren.

Nr 5. S. D. Vid denna dag anställda val blevo av andra kammaren
utsedda till ledamöter i

konstitutionsutskottet:

herr

Larsson i Västerås

från

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Magnusson i Tumhult

»

»

Edén

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Persson i Malmö

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Räf

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Waldén

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Beckman

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Ericsson i Vallsta

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Hallén

»

»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

totte t:

»

Hildebrand

»

statsutsl

herr

Thorsson

från

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Andersson i Skivarp

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Ekman

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Rydén i Malmö

»

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Persson i Stallerhult

»

»

Eriksson i Grängesberg

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Odqvist

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

E. A. Nilson i Örebro

»

»liberala samlingspartiet»,

8

Protokollsutdrag den 21 januari 1916.

herr Nilsson i Kabbarp från »socialdemokratiska gruppen»,

» Wiklund » »lantmanna- och borgarepartiet»,

» Ström » »liberala samlingspartiet», och

» Anderson i Råstock » »socialdemokratiska gruppen»;

herr Palmstierna
» Jesperson
» Röing
» Christiernson
» Nilsson i Bonarp
» Sandler

» Jeansson i Kalmar
» Rune
» Källman
» Jonsson i Hökbult

bevillningsutskottet:

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »lantmanna- och borgarepartiet»;

bankoutskottet:

herr Vahlquist från

» Adelswärd »

» Söderberg i Stockholm »

» Olsson i Blädinge »

» Hellberg i Lycksele »

» Kristensson »

» Söderberg i Hobborn »

» Carlson i Herrljunga »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»liberala samlingspartiet»;

lagutskottet:

herr Lindhagen
» Petersson i Lidingö villastad
» Schotte

» Lindqvist i Stockholm
» Pettersson i Bjälbo
» Persson i Norrköping
» Gustafsson i Örebro
» Karlsson i Fjäl

från »socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet, och
»liberala samlingspartiet»; samt

Protokollsutdrag den 21 januari 1916.

9

jordbruksutskottet:

herr Linders

» Åkerlund
» Hamilton
» Nilsson i Tånga
» Öberg
» Sjöblom
» Nilsson i Linnås
» Lundström i Långnäs

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet», och
» »liberala samlingspartiet».

Nr 6. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
på rikssalen upplästa berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista
lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit.

Nr 7. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att Kungl. Maj:t förordnat
statsrådet Steno Johannes Stenberg att under innevarande års riksdag
utöva den befattning med riksdagsärender som enligt § 46 riksdagsordningen
tillkommer en ledamot av statsrådet;

och skulle underrättelse om denna skrivelses innehåll meddelas
vederbörande utskott samt de ledamöter, som hava inseende över riksdagens
kansli.

Nr 8. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 2, angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader
år 1917; och

nr 3, angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader
för år 1917.

Nr 9. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 4, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
postverket;

nr 5, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
telegrafverket m. m., och

nr 10, angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån
till Östra centralbanans järnvägsaktiebolag.

Nr 10. S. D. Hänvisades till bankoutskottet riksdagens år 1915
församlade revisorers berättelser:

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 sand.

2

10

Protolcollsutdrag den 22 januari 1916.

l:o) om granskningen av riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning;
samt

2:o) angående riksbanken.

Nr 11. S. D. Vid föredragning av militieombudsmannens vid
innevarande års riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående avlöning för tjänstemän och vaktbetjäning vid militieombudsmansexpeditionen
m. m. till bankoutskottet, framställningen angående
stämpelavgiften vid militieombudsmansexpeditionen till bevillningsutskottet
samt berättelsen i övrigt till lagutskottet.

Den 22 januari.

Från första hammaren.

Nr 13. S. D. Företogs val
utskottet, och utsågos därtill:

herr von Bahr
» von Zweigbergk
greve Hamilton, Alexander,
herr Beckman
» Ljunggren, August,

» Hallberg
» Meurling
» Klefbeck
» Gullberg
» Kunze

Nr 14. S. D. Företogs val
och utsågos därtill:

herr Svensson
» Berglund
greve Posse
herr Widell
» Bruce
)) Malmborg
» Rooth
» Almer

av tio suppleanter i konstitutions från

»nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

av tolv suppleanter i statsutskottet,

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»;

11

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

från »nationella partiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet».

val av tio suppleanter i bevillnings från

»nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »nationella partiet».

Företogs val av åtta suppleanter i bankoutskottet,

herr Eklundh, Carl,

» Asplund
» Åkesson, Nils,

» österberg

Nr 15. S. D. Företogs
utskottet, och utsågos därtill:

herr Östberg, Johan,

» Ljunggren, Elof,

» Danström
» Knaust
» Roman
» Forssman
» Magnusson, C. Th.,

» Rosén
» Petrén
» Bondeson

Nr 16. S. D.
och utsågos därtill:

herr Roos
» Ingmansson
» Boberg
» Montgomery
» Kjell gren
» Jönsson
» östling
» Carlsson, Johan,

Nr 17. S. D. Företogs val
utsågos därtill:

herr Dahl
» Olsson, Lars,

» Olsson, Valerius,

» Hult
» von Sydow
» Köhlin
» Lindley
» Tisell
» Eliasson
» Permansson

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

av tio suppleanter i lagutskottet, och

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

12

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

Nr 18. S. D. Företogs
utskottet, och utsågos därtill:

herr Barthelson
» Ingeström
friherre Silfverschiöld
herr Jonsson, Erik,
friherre Hermelin
» De Geer
herr Pettersson, Olaus,

» Fagerlin

Nr 19. S. D. Föredrogos
Maj:ts nådiga propositioner:

val av åtta suppleanter i jordbruks från

»nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

och hänvisades till statsutskottet Kungl.

nr 2, angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader
år 1917;

nr 3, angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader
för år 1917; samt

nr 26, angående arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt såsom
ordförande i en kommitté.

Nr 20. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 4, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
postverket;

nr 5, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
telegrafverket m. m.; samt

nr 10, angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån
till Östra central banans järnvägsaktiebolag.

Nr 21. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Cavalli väckt motion, nr 1, om tillägg till § 2 mom. 4
tryckfrihetsförordningen.

Nr 22. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 2, av herr Wavrinsky, angående åtgärder för åvägabringande
av överensstämmelse mellan Sveriges, Norges och Danmarks postbefordringsavgifter
för korsbandsförsändelser inom dessa länder; och

nr 6, av herr Montgomery, om ändring i bevillningsförordningen
rörande avdrag för inkomst av kapital eller arbete.

13

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

Nr 23. S. D. Vid föredragning av en av herr Wavrinsky väckt
motion, nr 3, angående skrivelse till Konungen med begäran om framläggande
av förslag till livsmedelslag hänvisades denna motion till ett
tillfälligt utskott.

Nr 24. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
av herr Gullberg väckta motioner:

nr 4, med förslag till ändrad lydelse av 1 § i lagen den 16 oktober
1914 om förbud i vissa fall mot värnpliktigs skiljande från tjänst eller
arbete; och

nr 5, om ändring i instruktionen för riksdagens militieombudsman.

Nr 25. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 11, angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara
mineralfyndigheter å kronojord;

nr 12, angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar
i gruvor;

nr 13, angående avstående eller upplåtande i vissa fall av mark
från kronoegendomar;

nr 14, angående försäljning av vissa områden av Hanekinds härads
allmänningar Kolbyttemon, Asdymlingen och norra allmänningen;

nr 15, angående ändring av gällande bestämmelser rörande fonden
för fiskerinäringens befrämjande;

nr 16, angående användande av ett till anläggning av en statens
fiskodlingsanstalt vid Motala anvisat anslag till anläggning av en dylik
anstalt vid Borenshult;

nr 17, angående rätt för föreståndaren för Bjurfors skogsskola,
G. Lundberg att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 18, angående användande under år 1916 av behållning å norrländska
avdikningsanslaget för år 1915; samt

nr 25, angående driftkostnader under år 1917 för statens domäner.

14

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

Från andra kammaren.

Nr 12. S. D. Vid denna dag anställda val blevo av andra kammaren
utsedda till suppleanter i

konstitutionsutskottet:

herr

Hallendorff

från

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Kropp

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Janson i Bråten

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Karlsson i Mo

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Sterne

»socialdemokratiska gruppen»,

Andersson i Höckerum

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Magnusson i Kalmar

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Bogren

»liberala samlingspartiet»,

»

Gustafsson i Brånsta

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Tengdahl

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Sjöberg

)>

»liberala samlingspartiet», och

»

Bärg i Katrineholm

»

»socialdemokratiska gruppen»;

statsutskottet:

herr

Lundblad

från »lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Molin i Södertälje

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Olofsson i Digernäs

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Erlansson

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jansson i Falun

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Pålsson

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Åkerman

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Strid

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Jönsson i Slätåker

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Ingvarson

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Andersson i Stärte

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Liibeck

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Sävström

»

»socialdemokratiska gruppen», och

»

Bengtsson i Norup

»

»liberala samlingspartiet»;

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

15

bevillningsutskottet:

herr

Månsson

från

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Berg i Staby

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jönsson i Revinge

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Holmström

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

von Hofsten

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Nilsson i Kristianstad

y>

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Jönsson i Boa

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Bergman

»

»liberala samlingspartiet)),

»

Johansson i Uppmälby

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Lithander

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Uddenberg

»

»socialdemokratiska gruppen», och

»

Sundström

»

»liberala samlingspartiet));

bankoutskottet:

herr

Sommelius

från »lantmanna- och borgarepartiet)),

»

Berg i Munkfors

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Jonsson i Gumboda

»liberala samlingspartiet)),

»

Lindvall

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Edbom

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Jonsson i Hå

)>

»liberala samlingspartiet»,

»

Henrikson

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Borggren

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Anderson i Knapasjö

»liberala samlingspartiet», och

Olsson i Berg

»lantmanna- och borgarepartiet»;

lagutskottet:

herr

Borg

från »socialdemokratiska gruppen»,

»

Holmdabl

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Igei

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Svenssou i Eskilstuna

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Westman

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

))

Bindley

»

»socialdemokratiska gruppen»,

y>

Zelahn

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Rehn

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Lindqvist i Kosta

»

»socialdemokratiska gruppen», och

»

Lorentzon

»

»lantmanna- och borgarepartiet»; säl

16

Protokollsutdrag den 22 januari 1916.

jordbruksutskottet:

herr Tysk från

» Larsson i Bondarve »

» Olausson »

» Hage »

» Svensson i Betingetorp »

» Norm »

» Andersson i Knäppinge »

» Molin i Dombäcksmark »

» Nordström »

» Bengtsson i Kullen »

Nr 13. S. D. Hänvisades
sition, nr 26, angående arvode
såsom ordförande i en kommitté.

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet».

ill statsutskottet Kungl. Maj:ts propo till

regeringsrådet Anders Lindstedt

Nr 14. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Liljedahl, nr 3, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av anställning på fast stat åt viss vid arméns verkstäder eller
eljest vid armén anställd civil personal; och

herr Ingvarson, nr 4, om årligt anslag åt förre folkskolläraren
K. Nilsson i Lyckeby.

Nr 15. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Zetterstrand avgiven motion, nr 5, om jämkningar i gällande tullsatser
å vissa impregnerade och icke impregnerade vävnader.

Nr 16. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Liljedahl, nr 6, om pension åt furiren Carl Arvid Adrian
Holmberg; och

herr Bogren, nr 7, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utvidgning
av riksbankens verksamhet.

Nr 17. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Liljedahl, nr 8, om ändring i 1 § av lagen den 16 oktober
1914 om förbud i vissa fall mot värnpliktigs skiljande från tjänst eller
arbete; och

densamme, nr 9, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring
i militieombudsmannens instruktion.

17

Protokollsutdrag den 24 januari 1916.

Nr 18. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr Lindman
m. fl. avgiven motion, nr 11, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
eftergift av kronans eventuella, på rättegång beroende rätt till
vissa fastigheter m. m.

Den 24 januari.

Från första kammaren.

Nr 26. S. D. Sedan Kungl. Maj:t i nådig skrivelse till riksdagen
äskat, att särskilda deputerade måtte, jämlikt § 54 regeringsformen och
§ 50 riksdagsordningen, av riksdagen utväljas för att med Konungen
överlägga, företogs nu val av sex sådana deputerade; och befunnos efter
valets slut hava blivit därtill utsedda:

herr Trygger
» Kvarnzelius
greve Wachmeister, Fredrik,
herr Swartz

» Petersson, P. Alfred,

» Kjellén

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet».

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
underrättas om detta val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till den skrivelse i ämnet, som borde till Konungen
avlåtas.

Nr 27. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov, hänvisades propositionen,
i vad den angick pensions- och indragningsstaterna, till bankoutskottet,
såvitt propositionen rörde de under jordbruksdepartementet
lydande ärenden, till jordbruksutskottet och i övrigt till statsutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av propositionen inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 28. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
nedannämnda motioner:

nr 7, av herr Holmquist, angående årligt understöd åt vaktkonstapeln
E. Swartz;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

3

18 Protokollsutdrag den 24 januari 1916.

nr 8, av herr Olsson, Valerius, m. fl., om ersättning åt vaktmästaren
J. G. Andersson för mistad avlöning; samt

nr 9, av herr Kjellén, angående utgivande av ett personalregister
till riksdagens protokoll 1809—1866.

Nr 29. S. D. Vid föredragning av en av herr Nilson, Karl August,
väckt motion, nr 10, om vidtagande av åtgärder för att bereda mottagare
av efterkravs- och postförskottsgods effektiv möjlighet att skydda
sin rätt, hänvisades denna motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 30. S. D. Föredrogs och godkändes kanslideputerades memorial
nr 1, angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli.

Nr 31. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 6, med förslag till lag innefattande bestämmelser om skyldighet
för städer och vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande
och förande m. m.;

nr 7, med förslag till lag angående verkställighet av straffarbete
och fängelsestraff; samt

nr 9, med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den
10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada,
som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman;

nr 20, med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 §
rättegångsbalken;

nr 22, med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen
den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval;

nr 23, med förslag till lag, innefattande ändring i gällande stadganden
om nattvardsgång; samt

nr 24, med förslag till lag om nyttjanderätt till gravplats m. m.

Nr 32. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse till Konungen, angående val av deputerade
att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen med
Konungen överlägga.

Nr 33. S. D. Vid föredragning av justitieombudsmannens till
innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om
kommunalstyrelse på landet till konstitutionsutskottet, framställningarna

19

Protokollsutdrag den 24 januari 1916.

angående fastställande av vissa avlöningsvillkor för justitieombudsmannen
m. m., angående lönereglering för justitieombudsmansexpeditionens vaktbetjäning
och angående tillfälligt anslag till bestridande av expenser vid
justitieombudsmannens och tryckfrihetskommitténs expedition till bankoutskottet
samt berättelsen i övrigt till lagutskottet.

Från andra kammaren.

Nr 19. S. D. Sedan Kungl. Maj:t i skrivelse den 18 innevarande
månad äskat, att särskilda deputerade måtte, jämlikt § 54 regeringsformen
och § 50 riksdagsordningen av riksdagen utväljas för att med
Konungen överlägga, företogs nu val av nämnda deputerade; och blevo
därtill utsedde:

herr Branting
» Lindman
» Thorsson
» Eden

» Andersson i Skivarp
» Rydén i Malmö

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet», och
» »socialdemokratiska gruppen».

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
om detta val underrättas samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till skrivelse till Konungen med anmälan om det verkställda
valet.

Nr 20. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 11, till Konungen, angående val av
deputerade att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen
med Konungen överlägga.

Nr 21. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov hänvisades propositionen
till statsutskottet, varjämte densamma remitterades i de delar, som anginge
pensions- och indragningsstaterna, till bankoutskottet samt i de
delar, som anginge de under jordbruksdepartementet lydande ärenden,
till jordbruksutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av propositionen inom kammaren avgivna yttranden.

20

Protokollsutdrag den 24 januari 4916.

Nr 22. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 11, angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara
mineralfyndigheter å kronojord;

nr 12, angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar
i gruvor;

nr 13, angående avstående eller upplåtande i vissa fall av mark
från kronoegendomar;

nr 14, angående försäljning av vissa områden av Hanekinds härads
allmänningar Kolbvttemon, Asdymlingen och norra allmänningen;

nr 15, angående ändring av gällande bestämmelser rörande fonden
för fiskerinäringens befrämjande;

nr 16, angående användande av ett till anläggning av en statens
fiskodlingsanstalt vid Motala anvisat anslag till anläggning av en dylik
anstalt vid Borenshult;

nr 17, angående rätt för föreståndaren för Bjurfors skogsskola
G. Lundberg att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 18, angående användande under år 1916 av behållning å norrländska
avdikningsanslaget för år 1915; samt

nr 25, angående driftkostnader under år 1917 för statens domäner.

Nr 23. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Olausson avgiven motion, nr 14, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lika representationsrätt för stad och land vid val av landstingsman.

Nr 24. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Bengtsson i Göteborg, nr 15, om visst tillägg till övergångsbestämmelserna
i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid tullverkets
lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning; samt

herr Törnkvist, nr 16, om ersättning åt viss från Uddevalla till
Göteborg förflyttad järnvägspersonal för av flyttningen föranledda kostnader.

Nr 25. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Olsson i Ramsta, nr 17, om ändrad lydelse av 12 § 1 mom.
tredje stycket i gällande förordning angående bevillning av fast egendom
samt av inkomst; och

21

Protokollsutdrag den 25 januari 1916.

herr Westman, nr 18, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ändring i gällande bestämmelser om stämpelbeläggning av avhandlingar
om köp eller byte av fartyg.

Nr 26. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Söderberg i Stockholm, nr 19, om förhöjt årligt understöd åt
förre kustartilleristen Oskar Henrik Berg;

herr Lindley, nr 20, om höjning av den utav Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen
föreslagna pension åt vaktmästaren Karl Leonard
Almén; och

herr Carlson i Herrljunga, nr 21, om pension åt förre eldaren och
gymnastikvaktmästaren Anders Gustaf Olsson.

Nr 27. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herrar Söderberg
i Hobborn och Andersson i Milsmaden avgiven motion, nr 22, om ombildning
av häradsnämnden till jury m. m.

Nr 28. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Lundblad, nr 23, om skrivelsé till Kungl. Maj:t angående lagstiftning
om pasteurisering av mjölk; och

herr Kaijser, nr 24, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förbud
mot tjurars utsläppande på allmänt bete.

Nr 29. S. D. Föredrogs riksdagens kanslideputerades memorial,
nr 1, angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli.

Vad kanslideputerade anmält och hemställt godkändes.

Den 25 januari.

Från första kammaren.

Nr 34. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 21, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen
den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte samt lag
om ändrad lydelse av 2 § l:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl.
Maj:ts regeringsrätt, IhVnvisades propositionen, såvitt den angick förslaget
till lag om ändrad lydelse av 2 § l:o) i lagen den 26 maj 1909 om
Kungl. Maj:ts regeringsrätt, till lagutskottet och i övrigt till konstitutionsutskottet.

22

Protokollsutdrag den 25 januari 1916.

Nr 35. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 11, av herr Clason och friherre Fleming, om anslag för anskaffande
av tungt artilleri, kulsprutor m. m.;

nr 12, av herr Bergqvist m. fl., om anslag till främjande av Soldathemsverksamhet
under tillsyn av pastor å militära förläggningsorter
och mötesplatser; samt

nr 13, av herr Ekman, Karl Johan, om anslag till centralstyrelsen
för »Förbundet soldaternas vänner».

Nr 36. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner:

nr 14, av friherre Hermelin, om anslag för verkställande av djupborrningar
i Skåne och sydligaste delen av Halland; samt

nr 15, av herr Ekman, Karl Johan, om ersättning åt friherre Sten
Raab för liden förlust genom en fastighets återvinning till kronan.

Nr 37. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
motioner:

nr 16, av herr Ekman, Karl Johan, angående skrivelse till Konungen
med begäran om utredning och förslag i fråga om de med medlemskap
i svenska kyrkan förenade rättigheter och skyldigheter; samt

nr 17, av herr Thyrén, om vidtagande av åtgärder till motverkande
av förefintliga missförhållanden med avseende på det sedliga tillståndet
i riket.

Från andra kammaren.

Nr 30. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 6, med förslag till lag innefattande bestämmelser om skyldighet
för städer och vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande
och förande m. m.;

nr 7, med förslag till lag angående verkställighet av straffarbete
och fängelsestraff;

nr 9, med förslag till ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli
1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats
av ämbets- eller tjänsteman;

23

Protokollsutdrag den 25 januari 1916.

nr 20, med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 §
rättegångsbalken;

nr 22, med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen
den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval;

nr 23, med förslag till lag, innefattande ändring i gällande stadganden
om nattvardsgång; och

nr 24, med förslag till lag om nyttjanderätt till gravplats samt
lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om
nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907.

Nr 31. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 21, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen
den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad
lydelse av 2 § ko i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
hänvisades densamma, i vad den anginge lagen om allmänt kyrkomöte,
till konstitutionsutskottet och i vad den anginge lagen om Kungl.
Maj:ts regeringsrätt till lagutskottet.

Nr 32. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Lithander
avgiven motion, nr 31, om anslag till landstormens förseende med fältmässig
utrustning.

Nr 33. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Lithander
avgiven motion, nr 32, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utökning
av repetitionsövningarna för landstormsmän.

Nr 34. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Osberg, nr 33, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående inrättande
av spannmålslagerhus; och

herr Lundblad, nr 34, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utredning, huruvida staten bör lösa å sina domäner uppförda, för jordbruket
nödvändiga hus.

Nr 35. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Vahlquist, nr 35, om anslag till utgivande av en uppslagsbok
över 1916 års lagtima riksdags verksamhet; och

herr Johansson i Brånalt, nr 36, om tillägg till gällande reglemente
för småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt.

Nr 36. S. D. Vid föredragning av justitieombudsmannens till
innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelser hänvisades framställningen

24

Protokollsutdrag den 27 januari 1916.

angående ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om
kommunalstyrelse på landet till konstitutionsutskottet, framställningarna
angående fastställande av vissa avlöningsvillkor för justitieombudsmannen
m. m., angående lönereglering för justitieombudsmansexpeditionens vaktbetjäning
och angående tillfälligt anslag till bestridande av expenser
vid justitieombudsmannens och tryckfrihetskommitténs expedition till
bankoutskottet samt berättelsen i övrigt till lagutskottet.

Tryckfrihetsko mmitterades berättelse lades till handlingarna.

Den 27 januari.

Från första kammaren.

Nr 38. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av herr Ljunggren, Elof, väckt motion, nr 18, om ändring i visst
hänseende av förordningen angående försäljning av vin och Öl.

Nr 39. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 19, av herr Ericson, Hans, angående staten för flottans officerskår
m. m.;

nr 20, av herr Ericson, Hans, om anslag till anskaffning av avståndsmätningsinstrument
för jagare;

nr 21, av herr Ericson, Hans, m. fl., om anslag till upprensning
av östra farleden till Karlskrona; samt

nr 22, av herr Wrangel, om anslag till stärkande av Göteborgs
försvar mot sjösidan.

Nr 40. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner:

nr 23, av herr Hallberg, om statsbidrag åt sexton distriktsveterinärer
i Malmöhus län;

nr 24, av greve WacJitmeister, Axel, om vissa fiskehamnars
byggande; samt

nr 25, av herr Hellström, angående skrivelse till Konungen med
begäran om utredning i fråga om tillhandahållande av byggnads- och
rörelsekapital åt nyinrättade andelsmejerier i Norrland och Dalarne.

25

Protokollsutdrag den 27 januari 1916.

Nr 41. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet en
av herr Nilsson, Johan, väckt motion, nr 26, om pension åt e. o.
landskontoristen N. H. Linderoth.

Från andra kammaren.

Nr 37. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Holmdahl m. fl., nr 37, angående upprensning av östra farleden
till Karlskrona;

herr Lingström m. fl., nr 38, i anledning av det i statsverkspropositionen
framställda förslag angående tillfällig löneförbättring åt vissa
lärare vid folk- och småskolor ävensom högre folkskolor;

herrar Åkerlindh och Johanson i Huskvarna, nr 39, om anslag till
»Förbundet soldaternas vänner»; samt

herr Hellberg i Ljungskile, nr 40, om anslag till soldathemsverksamhet
å militära förläggningsorter och mötesplatser.

Nr 38. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herrar Hellberg i Ljungskile och Thore, nr 41, om tullfrihet för
vid tråltillverkning använt grovt trålgarn; samt

herr Olofsson i Digernäs, nr 42, med förslag att portot för alla
av postverket inom riket befordrade slutna brev och kortbrev, vilkas
vikt ej överstiger 20 gram, må bestämmas till 10 öre.

Nr 39. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Borggren, nr 44, om årliga understöd åt extra ordinarie
lokomotivreparatörförmannen Per Gustaf Nordvalls änka och minderåriga
dotter;

herr Bogren, nr 45, om förhöjd pension åt folkskollärare, som avgått
med full pension före år 1901;

herr Bengtsson i Norup, nr 46, om pension åt extra ordinarie
landskontoristen Nils Henning Linderoth; samt

herr Holm, nr 47, om tilläggspension åt kronojägareänkan Selma
Stenbergs minderåriga barn.

Nr 40. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Bor g gr en, nr 48, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 4

26

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

skydd mot utmätning för viss del av gäldenärs innestående avlöning
för allmän eller enskild tjänst eller innestående pension; och

herr Åkerlindh m. fl., nr 49, om skrivelse till Kungi. Maj:t angående
förbud mot jakt å sön- och helgdag.

Nr 41. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Westman m. fl. avgiven motion, nr 50, om anslag till djupborrningar i
Skåne och sydligaste delen av Halland.

Den 29 januari.

Från första kammaren.

Nr 42. S. D. Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 32, av herrar Eliasson och Ljunggren, August, om införande i
förordningen om kommunalstyrelse på landet av bestämmelse rörande
förfarandet, när ordinarie ledamot av kommunal- eller municipalnämnd
avgår före slutet av tjänstgöringstiden; och

nr 76, av herr Kvarnzelius m. fl., om ändring i gällande bestämmelser
angående kommunal rösträtt.

Nr 43. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 34, av herr Dahl, om anslag för uppsättande av en flygkår;

nr 35, av herr Boos, angående löneförbättring för militärveterinärer
in. m.;

nr 36, av herr österberg, angående skrivelse till Konungen med
begäran om utredning och förslag rörande omorganisation av vissa förhållanden
vid flottans stationer i Stockholm och Karlskrona;

nr 37, av herr Ericson, Hans, m. fl., om åvägabringande av utredning
angående en för stora fartyg användbar farled mellan Baggensfjärden
och Lilla Värtan m. m.;

nr 38, av herr Bellinder m. fl., om anslag till anläggande av en
statsbana från lämplig anknytningspunkt å norra stambanan invid Stockholm
till Kapellskär m. m.;

27

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

nr 39, av herr Ingeström, om anslag till anläggande av järnväg
från Seffle köping till Millesvik;

nr 40, av herr Fahlén m. fl., om anslag till anläggande av enklare
vägar i Västernorrlands län;

nr 41, av herr von Kock, angående skrivelse till Konungen med
begäran om framläggande av förslag till en för sinnessjuka avsedd anstalt
vid Hälsingborg;

nr 42, av herr Petrén, angående utvidgning av Växjö hospital;

nr 43, av herr Petrén, om anvisande av anslag till den vid 1914
års senare riksdag beslutade anstalten för blinda med komplicerat lyte;

nr 44, av herr von Kock, om höjning av svenske pastorns i Köpenhamn
avlöning;

nr 45, av herr Älmer, angående statsbidrag till avlönande av folkoch
småskollärare vid vissa kustsanatorier m. m.;

nr 46, av herr Olsson, Oscar, om ändring i kungl. kungörelsen
angående understödjande av folkbiblioteksväsendet;

nr 67, av herr Wrangel, angående skrivelse till Konungen med
begäran om utredning rörande lämpligheten av att förlägga lokaler för
de centrala ämbetsverken m. fl. till Skeppsholmen; samt

nr 68, av herr Ström, angående modernisering av flottans varv i
Karlskrona.

Nr 44. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 59, av friherre Fleming, med förslag till ändrad lydelse av 24 §
1 mom. i förordningen om inkomst och förmögenhetsskatt;

nr 60, av friherre Fleming, om ändring i vissa delar av förordningen
angående bevillning av fast egendom samt av inkomst;

nr 61, av herr Ericsson, Ollas, m. fl., med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

nr 62, av herr Ekman, Karl Johan, med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

nr 63, av herr Kvarnzelius m. fl., med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

28

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

nr 64, av herr Åkesson, Johannes, om införande av ett tillägg i
12 § 2 mom. av förordningen angående bevillning av fast egendom
samt av inkomst; samt

nr 65, av herr Lindblad, Ernst, angående skrivelse till Konungen
i syfte att villkor om fullgjord skatteplikt må komma till användning
vid fastställande av kontrollföreskrifter för utminutering av brännvin.

Nr 45. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
nedannämnda motioner:

nr 27, av herr Gustafsson, angående pension åt f. d. soldaten
A. Pohl;

nr 28, av herr Neiglick, om årligt understöd från allmänna indragningsstaten
åt f. d. andra klass sjömannen C. H. Rydingsvärd;

nr 29, av herr Stadener, angående årligt understöd åt f. d. biträdet
vid statens stämpelförsäljningskontor Augusta Teresia Andersson;

nr 30, av herr Mannheimer, om förhöjning i beviljade statsunderstöd
åt förra telefonföreståndarinnorna Maria Christina Carlbom och
Ida Amalia Maria Brengräber;

nr 69, av herr Rosén, angående pension åt förre volontären Karl
Anton Arvid Olsson från Umeå landsförsamling; samt

nr 70, av herr Kvarnzelius m. fl., om begränsning av skyldigheten
för riksgäldskontoret att vid tillfälliga behov tillhandahålla kassaförstärkning
åt statsverket.

Nr 46. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
motioner:

nr 31, av herr Rooth, angående ändring i vissa delar av lagen
om allmän pensionsförsäkring;

nr 33, av herr Ekman, Karl Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om nyttjanderätt till gravplats m. m.; samt

nr 75, av herrar Clason och Boos, om vidtagande av åtgärder till
förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga och värnpliktiga.

Nr 47. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner:

nr 52, av herr Ekman, Carl Gustaf om anslag till beredande av
ersättning åt personer, som genom rättegång förlorat andel i lägenheten
Storvallen i Hedesunda socken;

29

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

nr 53, av herrar Mannheimer och Neiglick, angående skrivelse till
Konungen med begäran om utredning och förslag i fråga om en omorganisation
av statens fiskeriadministration;

nr 54, av herr Malmborg, om anordnande av ett statsstuteri vid
Ottenby m. m.;

nr 55, av herr Dahl, om ändring i visst hänseende av gällande
grunder för statens egnahemslånerörelse;

nr 56, av herr Ekelund, om ändring i förordningen angående
skogsvårdsavgifter;

nr 57, av herr Hellström, om åvägabringande av utredning, huru
medel må kunna anvisas till fortsättande av den genom vederbörande
skogsvårdsnämnder bedrivna verksamheten för skogsvårdens befrämjande
å hemmansskogar i Norrbottens och Västerbottens län;

nr 58, av herr Rosén m. fl., om beredande av större möjlighet
för städer och tätt bebyggda samhällen i Västerbottens och Norrbottens
län att erhålla ved från statens skogar;

nr 71, av herr Rosén, om vidtagande av åtgärder för upplåtande
till odling av tjänlig kronojord, belägen vid kommunikationsleder i
Norrland;

nr 72, av herrar Rosén och Hellström, angående norrländska avdikningsanslaget; nr

73, av herr von Geijer m. fl., om anslag till anskaffande av
ett mudderverk för upprensning av fiskehamnar; samt

nr 74, av herr Kvarnzelius m. fl., om vidtagande av åtgärder för
åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet m. m.

Nr 48. S. D. Vid föredragning av en utav herrar Östling och
Gullberg väckt motion, nr 47, om upptagande av en skattefri maltdryck
i spisordningen för flottans värnpliktiga manskap, hänvisades denna
motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 49. S. D. Vid föredragning av en utav herrar Ljunggren,
August och Åkesson, Johannes, väckt motion, nr 48, om vidtagande av
åtgärder till förhindrande av att entreprenörer vid uppförande av allmänna
byggnader undandraga sig att erlägga betalning för arbetskraft
och materialier, hänvisades denna motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 50. S. D. Vid föredragning av en utav herr Ericsson, Ollas,
väckt motion, nr 49, angående skrivelse till Konungen i fråga om rätt

30

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

att vid gudstjänst begagna nu gällande kyrkobibel under blivande övergångstid
efter ny kyrkobibels införande, hänvisades denna motion till
ett tillfälligt utskott.

Nr 51. S. D. Vid föredragning av en utav herr Holmquist väckt
motion, nr 50, angående ändrad lydelse av § 3 mom. 2 i reglementariska
föreskrifter för riksdagen, hänvisades denna motion till ett tillfälligt
utskott.

Nr 52. S. D. Vid föredragning av en utav herr Steffen väckt
motion, nr 51, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning i fråga
om en permanent organisation av den inrikes och utrikes spannmålshandeln,
hänvisades denna motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 53. S. D. Vid föredragning av en utav herr Clason väckt
motion, nr 66, angående skrivelse till Konungen med begäran om ny
uppdelning av telefontaxeområdena i riket, hänvisades denna motion till
ett tillfälligt utskott.

Nr 54. S. D. Föredrogos och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial:

nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken till bankoutskottet
avgivna berättelse; och

nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldskontoret till
innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade berättelse.

Från andra kammaren.

Nr 42. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet motioner av:

herr Palmstierna, nr 53, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ett närmare befästande av samarbetet mellan regeringen och riksdagen
i utrikespolitiska angelägenheter;

herr Eurén, nr 54, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av rätt för sjömän att i vissa fall annorledes än genom personlig
inställelse utöva rösträtt vid val till andra kammaren;

herr Karlsson i Fjäl m. fl., nr 55, om ändrad lydelse av 25—27 §§
i förordningen om landsting;

herr Vennerström, nr 56, om ändrad lydelse av 12 § i förordningen
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd;

31

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Hallén m. fl., nr 57, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
införande av allmän ocli lika kommunal rösträtt för såväl män som
kvinnor m. m.;

herrar Lundgren och Molin i Dombäcksmark, nr 135, om ändrad
lydelse av 21 § i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och
skolråd;

herr Lundgren, nr 136, om viss ändring i 8 § i förordningen om
kommunalstämma på landet;

herr Lundgren, nr 137, om viss ändring i § 16 b) och c) i riksdagsordningen; herr

E. A. Nilson i Örebro, nr 138, om ändrad lydelse av § 13 b)
i förordningen om kommunalstyrelse på landet;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 139, om ändrad lydelse av § 29
mom. 1 b) i förordningen om kommunalstyrelse i stad;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 140, om ändrad lydelse av § 24 d)
i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 141, om ändrad lydelse av § 10 b)
i förordningen om landsting;

herr Hallén, nr 142, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning
i fråga om användande av proportionellt val till utskott och
nämnder å allmän rådstuga samt kyrko- och kommunalstämma;

herr Bäckström, nr 143, om sådan ändring i förordningen om
landsting, att Konungens befallningshavande må pröva giltigheten av
anmält förfall för landstingsman, innan suppleant för denne inkallas; och

herr Edén m. fl., nr 144, om upphävande av den kommunala rösträtten
för bolag och omyndiga m. m.

Nr 43. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Vahlquist, nr 59, med förslag till lönereglering för fältveterinärkåren; herr

Zetterstrand, nr 61, i anledning av det i statsverkspropositionen
framställda förslag om anslag till inrättande av fastighetsregister
i städer och därmed jämförliga samhällen;

herr Bengtsson i Göteborg, nr 62, om anslag till svenska tullpersonalens
helnykterhetsförbund;

32

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Öberg m. fl., nr 63, om anslag till anläggande av enklare
vägar i Västernorrlands län;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 64, angående grunderna för statsbidraget
till väganläggningar och vägförbättringar samt till bro- och
hamnbyggnader ävensom till upprensning av åar och farleder;

herr Sundberg m. fl., nr 65, om ett anslag av 21,300 kronor att
utbetalas till patronus i Morlanda församlingars pastorat till fullföljd av
träffad överenskommelse om patronatsrättens upphävande;

herr Thore m. fl., nr 66, om anslag till förstärkande av Ålvsborgs
fästning;

herr Thorsson m. fl., nr 67, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
infordrande av uppgifter rörande under år 1915 vid allmänna verk
och inrättningar upphandlade myckenheter stenkol, koks, ved och bränntorv
m. m.;

herr Bydén i Malmö, pr 68, om anslag till utarbetande av en
handledning i gymnastik med lek och idrott för landets folk- och småskolor; herr

Bydén i Malmö, nr 69, om anvisning för år 1917 av viss del
utav tidigare beviljat anslag till en anstalt för blinda med komplicerat lyte;

herrar Welin och Hedström, nr 70, om ändring i villkoren för
erhållande av statsanslag till folkbibliotek;

herr Källman, nr 71, om ersättning åt kommuner för vissa av
värnpliktiges inkallande till rikets försvar föranledda utgifter;

herr Åkerlund m. fl., nr 72, om anläggning av en statsbana från
lämplig plats invid Stockholm till Kapellskär m. m.;

herr Andersson i Knäppinge m. fl., nr 73, om bidrag av statsmedel
till iståndsättande av Sandvikens hamn i Persnäs socken på Öland;

herrar Kloo och Ingvarson, nr 145, angående upprensning av östra
farleden till Karlskrona;

herr Henrikson m. fl., nr 146, angående utsträckniug av tiden för
inlösen av skattefrälseräntor;

herr Erikson i Uppsala, nr 147, om uppförande på ordinarie stat
av viss personal vid statens anstalter för sinnessjuka;

herr Sävström, nr 148, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
försäljning av vissa delar av det s. k. Järvafältet m. m.;

33

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Månsson, nr 150, om anvisande av ett belopp av en million
kronor för modernisering av flottans varv i Karlskrona m. m.;

herr Jönsson i Fridhill, nr 151, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
förnyad utredning rörande hela flottstations frågan;

herrar Åkerlindli och Mossberg, nr 152, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående statsanslag till vissa enskilda vägar i Värmlands, Kopparbergs,
Gävleborgs och Västernorrlands län;

herr Igel, nr 153, om statsbidrag till anläggande av en järnväg
från Seffle köping till Millesvik;

herr Jönsson i Revinge, nr 154, om lönetillägg åt vissa ordinarie
folkskollärare och folkskollärarinnor;

herr Lindhagen, nr 156, i anledning av det i statsverkspropositionen
äskade anslag till bestridande av den svenska interparlamentariska
gruppens kostnader under år 1917;

herr Lindhagen, nr 157, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
undersökning i vad mån hos statens verk och myndigheter personer äro
på ett stadigvarande sätt sysselsatta med städnings- och rengöringsarbete
m. m.;

herr Lindhagen, nr 158, om skrivelse till Kungl. Maj:t, angående
utredning i fråga om beredande av förbättrad ställning åt vissa å domsagornas
kanslier anställda skrivbiträden;

herr Lindhagen, nr 159, om anslag till svenska freds- och skiljedomsföreningen
;

herrar Liljedahl och Isaksson, nr 161, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående beredande av inkvarteringsbidrag åt furir, som är gift, eller
änkling med minderårigt barn;

herrar Liljedahl och Vahlqnist, nr 162, angående de vid volontärskolan
i Norrköping tjänstgörande officerares och underofficerares dagtraktamente
;

herr Liljedahl, nr 163, om anslag till ordnande av tandvården vid
armén; och

herr Persson i Norrköping m. fl., nr 192, om anslag till beredande
av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m.

Nr 44. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Lindley, nr 74, angående extra ordinarie lärares vid kommunalt
gymnasium rätt till tjänstårsberäkning;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

5

34

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Röing, nr 85, om förhöjd pension åt förre arbetaren vid fästningsbyggnaden
å Karlsborg K. F. Fredriksson Skön;

herr Kristensson m. fl., nr 86, om viss ändring i reglementet för
riksgäld skontoret;

herr Kristensson, nr 87, om pension åt förre vaktkonstapeln Johan
Fredrik Rosenq vists änka;

herr Kristensson, nr 88, om pension åt förre vaktkonstapeln Nils
Jakob Johan Stenbergs änka;

herr Edbom, nr 89, om pension åt järnvägsarbetaren August
Grummesson;

herr Branting, nr 90, angående bearbetning m. m. av viktigare
in- och utländskt riksdagstryck;

herr Rydén i Malmö, nr 91, angående understöd åt vissa folkskollärareänkor
:

herr Rydén i Malmö, nr 92, angående understöd åt avlidne värnpliktige
Frits Martin Harteils trolovade och dotter;

herr Magnusson i Kalmar, nr 93, om förhöjt årligt understöd åt
förre matrosen S. G. Pettersson;

herr Olsson i Blädinge, nr 94, om pension åt förra poststationsförestånderskan
Anna Broberg;

herr Svensson i Torlarp, nr 95, om årliga understöd åt avlidne
värnpliktige Per Algot Hjalmar Johanssons trolovade och son;

herr Westerström m. fl., nr 118, om viss ändring i gällande författningar
rörande jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit;

herr von Sneidern, nr 169, om årligt understöd åt arbetaren
Oskar Vilhelm Andersson från Hinna;

herr Helgers, nr 170, om fyllnadspension åt interurbantelefonisten
Amalia Larsson;

herrar Welin och Carlson i Herrljunga, nr 171, om pensionstillägg
åt vissa länsmän; och

herr Edén m. fl., nr 172, om ändring i 12 § 4 mom. i reglementet
för riksgäldskontoret.

Nr 45. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Hansson, nr 75, om ändrad lydelse av 7 § 3 mom. i förordningen
angående försäljningen av vin och Öl;

35

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Hansson, nr 76, om ändrad lydelse av 13 § i förordningen
angående försäljning av brännvin;

herr Johansson i Brånalt, nr 77, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående införande av utförselbevis å spannmål;

herr Söderberg i Stockholm, nr 78, om ändring i bestämmelserna
angående personlig ersättning till vissa tobaksarbetare i anledning av
tobaksmonopolets införande;

herr Sundberg m. fl., nr 79, om höjning av tullen å vanligt
oglacerat murtegel;

herr Welin, nr 80, om ändringar i 18 och 20 §§ i förordningen
om inkomst- och förmögenhetsskatt;

herr Månsson, nr 81, om upphävande av tullen å spannmål m. m.;

herr Lithander, nr 82, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utvidgning av bestämmelserna rörande ersättning för förlorad näringsverksamhet
i anledning av tobaksmonopolets införande;

herr Holm, nr 83, om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss
ändring i kungörelsen angående skatt för hundar;

herr Johansson i Brånalt, nr 84, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående en särskild penningskatt å ogifta personer m. fl.;

herr Jonsson i Hökhult, nr 164, med förslag till förordning angående
försäljning av rusdrycker m. m.;

herr Jönsson i Fridhäll, nr 165, om tillägg till 12 § i förordningen
om bevillning av fast egendom samt av inkomst;

herr von Ilofsten m. fl., nr 166, med förslag till förordning angående
försäljning av alkoholhaltiga drycker m. m.;

herr Edén in. fl., nr 167, med förslag till förordning angående
försäljning av rusdrycker m. m.;

herr Kjällman m. fl., nr 168, med förslag till förordning angående
försäljning av rusdrycker m. m.; och

herr Persson i Norrköping m. fl., nr 193, om upptagande i 1917
års riksstat av en utvidgad beskattning av krigskonjunkturvinst.

Nr 46. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:
herr Thorsson, nr 96, om rätt för värnpliktig, vars hustru och barn
åtnjuta familjeunderstöd, att oavkortat lyfta honom tillkommande penningbidrag; -

36

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Lindman m. fl., nr 97, om ändrad lydelse av 10 kap. 14 §
samt 8 kap. 26 § strafflagen;

herr Zetterstrand, nr 98, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
nr 6, med förslag till lag innefattande bestämmelser om skyldighet för
städer och vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande
och förande m. m.;

herr Lithander, nr 99, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning
och förslag i fråga om lag rörande kontroll av handel med
metall, järnskrot m. m.;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 100, om ändrad lydelse av 1 § i
lagen om servitut;

herr Karlsson i Mo, nr 101, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utredning och förslag i fråga om lag rörande inrättande av förlikningskommissioner
för biläggande av vissa rättstvister;

herr Sjöberg, nr 102, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående viss
ändring i fråga om den gift man enligt lagen om allmän pensionsförsäkring
påförda pensionsavgift;

herr Lindman m. fl., nr 121, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga
och värnpliktiga;

herr Nilsson i Linnås, nr 173, om skrivelse till Kungl. Maj ^angående
viss ändring i lagen om indragning till statsverket och avskrivning
av prästerskapets tionde samt om ersättning därför; och

herr Welin, nr 174, angående vissa ändringar i lagen om allmän
pensionsförsäkring.

Nr 47. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Lindman m. fl., nr 103, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder för jordbrukets främjande;

herr Lindman m. fl., nr 104, om anställande av en byråassistent
för norrlandsärenden i lantbruksstyrelsen m. m.;

herr Lindman m. fl., nr 105, om anslag till anordnande av försöksgårdar
å myrjord i Norrland och Dalarne m. m.;

herrar Palmstierna och Ström, nr 106, om personlig lönefyllnad åt
två vaktmästare vid veterinärhögskolan:

herrar Osberg och Olausson, nr 107, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående omorganisation av statens fiskeriadministration;

37

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Olausson, nr 108, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ändring i 3 § andra stycket av gällande reglemente för med statsmedel
understödda åtgärder till höjande av det mindre jordbruket;

herr Linders, nr 110, i anledning av det i statsverkspropositionen
upptagna förslag angående anslag till fortsatt byggande av fiskehamnar;

herr Öberg m. fl., nr 111, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
anordnande av utbildningskurser för kvinnliga ladugårdsskötare i Norrland
och Dalarne;

herr Öberg m. fl., nr 112, angående anslag till bidrag för anordnande
av rovodlingstävlingar i Norrland och Dalarne;

herr Andersson i Knäppinge m. fl., nr 113, om anordnande av ett
statsstuteri vid Ottenby m. m.;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 114, angående villkoren för åtnjutande
av statsbidrag från norrländska avdikningsanslaget och allmänna
avdikningsanslaget;

herr Wiklund in. fl., nr 115, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande av större möjlighet för vissa samhällen i Västerbottens
och Norrbottens län att erhålla ved från statens skogar;

herr Wiklund in, fl., nr 116, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
befrämjande av skogsvården å hemmansskogarna i Västerbottens
och Norrbottens län;

herrar Vennerström och Johansson i Sollefteå, nr 117, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående anläggande av transportabla sågverk å kronans
domäner;

herr Jesperson, nr 119, angående statsbidrag åt vissa distriktsveterinärer
i Malmöhus län;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 120, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående upplåtande till egnahemslägenheter av kronoegendomen s/8 mantal
Hjältorp Västergård nr 1 i Frisla socken av Ålvsborgs län;

herrar Schotte och E. A. Nilson i Örebro, nr 155, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående utredning rörande bränntorvtillverkningens framtida
ordnande m. m.;

herr Lindhagen, nr 160, angående det av 1915 års riksdag beviljade
anslag till rättshjälp åt vissa åbor och lägenhetsinnehavare;

herrar von Sneidern och Gustafson i Kasenberg, nr 175, om
höjning av det utav Kungl. Maj:t begärda anslaget för anställande av
jordbrukskonsulenter;

38

Protokollsutdrag den 29 januari 1916.

herr Olausson in. fl., nr 176, om belöning åt fiskaren August
Danielsson m. fi. för arbete till saltsjöfiskets befrämjande;

herr Waldén, nr 177, om anslag till anskaffande av ett mudderverk
för upprensning av fiskehamnar;

herr Persson i Västervik, nr 178, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åstadkommande av aspodling å statens skogsmarker m. m.;

herr Erikson i Uppsala m. fl., nr 179, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående lönereglering för viss personal vid lantbruksinstituten
vid Ultuna och Alnarp samt vid egendomarna Ultuna och Alnarp med
underlydande gårdar;

herr Jonsson i Hökhult m. fl., nr 180, om efterskänkande av kronans
eventuella på rättegång beroende rätt till hemmanet 1U mantal
Bygdås nr 2 Norrgården samt eu därifrån avsöndrad lägenhet;

herrar Lundgren och Molin i Dombäcksmark, nr 181, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående ökat statsbidrag till kostnaderna för lantmäteriförrättningar
på landet;

herr Erlansson, nr 182, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
försäljning av vissa kronans jordbruksegendomar för beredande av medel
till inköp av för skogsodling lämplig mark;

herr Johanson i Huskvarna m. fl., nr 183, om ändring i gällande
villkor och bestämmelser för den av staten utövade egnahemslånerörelsen;

herrar Johanson i Huskvarna och Nilsson i Linnås, nr 184, om
försäljning av lägenheten Källstorp från förra militiebostället 17* mantal
nr 2, 3 och 4 Storegården i Nässjö socken av Jönköpings län;

herr Hage m. fl., nr 185, angående det norrländska avdikningsanslaget''; herr

Vcnnerström in. fl., nr 186, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillsättande av en jordkommission; och

herr Edén m. fl., nr 187, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
föranstaltande av en omfattande vedavverkning å de under domänstyrelsens
förvaltning stående skogsmarker m. in.

Nr 48. S. D. Föredrogos och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial:

nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken till bankoutskottet
avgivna berättelse; och

nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldskontoret till
innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade berättelse.

Protokollsutdrag den 1 februari 1916.

39

Den 1 februari.

Från första kammaren.

Nr 55. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 29, angående anslag till allmänna järnvägslånefonden för femårsperioden
1917—1921;

nr 30, angående avsättning till fonden för bibanor i vissa delar
av riket; samt

nr 31, angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd
av staten till järnväg från Gullabo till Torsås.

Nr 56. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 28, med förslag till lag om rätt domstol
i vissa mål och ärenden angående frälsemän.

Från andra kammaren.

Nr 49. S. D. Företogos val av tio ledamöter i vart och ett av
de fem tillfälliga utskott, som kammaren beslutit tillsätta, och utsågos
därvid i

tillfälliga utskottet nr 1:

herr Andersson i Skrädene från
» Helger »

» Andersson i ^Iilsmaden »

» Mehn »

» Stenudd »

» Lingström »

» Persson i Björsbyholm »

» Hedström »

» Rydholm »

» Hedlund »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»;

40

Protokollsutdrag den 1 februari 1916.

tillfälliga utskottet nr 2:

herr Isaksson från

» Svensson i Skönsberg »

» Johanson i Gäre »

» Kant »

» Nilsson i Örebro »

» Hellberg i Ljungskile »

» Sjögren »

» Mossberg »

» Nilsson i Antnäs »

» Persson i Västervik »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»;

herr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

tillfälliga utskottet nr 3:

Kahlström
Winberg
von Sneidern
Holm
Widlund

Johansson i Brånalt

Kloo

Modig

Carlsson i Solberga
Johansson i Trollhättan

från »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet», och
» »socialdemokratiska gruppen»;

tillfälliga utskottet nr 4:

herr Andersson i Resebo från

» Leksell »

» Bäckström »

» Lindmark »

» Andersson i Gävle »

» Johanson i Huskvarna »

» Törnkvist »

» Lundgren »

» Kaijser »

» Vennerström »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»; samt

tillfälliga utskottet nr 5:

herr Bengtsson i Göteborg från »socialdemokratiska gruppen»,

» Åkerlindh » »lantmanna- och borgarepartiet»,

41

Protokollsutdrag den 2 februari 1916.

herr Wikström från

» Thore »

» Löwegren »

» Höglund »

» Sundberg »

» Persson i Tofta »

» Eurén »

» Ericson i Funäsdalen »

»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,

» »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen».

Den 2 februari.

Från andra kammaren.

Nr 50. S. D. Företogos val av tio suppleanter i vart och ett
av de fem tillfälliga utskott, kammaren beslutat tillsätta; och utsågos
därvid i

herr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

tillfälliga utskottet nr 1:

Westerström från

Lundström i Vreten »

Olsson i Ram sta »

Svensson i Torlarp »

Bäcklund »

Gustafson i Kasenberg »

Eronn »

Sigfrid »

Svensson i Kompersmåla »
Julin »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»;

tillfälliga utskottet nr 2:

herr Gabrielsson
» Lindström
» Andersson i Altofta
» Pettersson i Vråtsered
» Plansson

» Magnusson i Skövde
» Erikson i Uppsala
» Runefors

Persson i Fri torp
Lundberg
Bihang till riksdagens protokoll 1916.

från »lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»;

16 saml.

6

42

Protokollsutdrag den 2 februari 1916.

herr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

herr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

tillfälliga utskottet nr 3:

Svensson i Kompersmåla från

Skareen »

Osberg »

Larsson i Kroken »

Ericsson i Åtvidaberg »

Olsson i Rödningsberg »

Ohlsson i Säljeröd »

Sigfrid )>

Gylfe »

Elisson »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,

» »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

tillfälliga utskottet nr 4:

Norman från

Flognfält »

Eklund »

Magnusson i Skövde »

Lindstam »

Rydén från Klosterbergane »
Johansson i Kullersta »

Osberg »

Gustafson i Kasenberg »

Johansson i Sollefteå »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen»; samt

tillfälliga utskottet nr 5:

herr

Elisson

från »lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Zander

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Runefors

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Jönsson i Mårdslycke

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Sköld

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Norman

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Ericsson i Arboga

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Jönsson i Fridhill

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Winkler

»

»lantmanna- och borgarepartiet», och

»

Lundberg

»

»socialdemokratiska gruppen».

Nr 51. S. D. Hänvisades

till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposi-

tioner:

nr 29, angående anslag till allmänna järnvägslånefonden för fem
årsperioden 1917—1921;

43

Protokollsutdrag den 2 februari 1916.

nr 30, angående avsättning till fonden för bibanor i vissa delar
av riket; och

nr 31, angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd
av staten till järnväg från Gullabo till Torsås.

Nr 52. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 28, med förslag till lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden
angående frälsemän.

Nr 53. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Ingvarson
avgiven motion, nr 197, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 3, angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader för
år 1917.

Nr 54. S. D. Sedan kammaren besluta, att för behandling av
sådana motioner, vilka förklarats böra handläggas av tillfälligt utskott,
tillsätta fem sådana utskott, bestämde nu kammaren, att av berörda
motioner skulle överlämnas till

tillfälliga utskottet nr 1 motioner av

herr Byström, nr 1 och 123,

herrar Welin och Lingström, nr 13,

herr Sigfrid, nr 27,

» Sjöberg, nr 43,

» Hellberg i Ljungskile, nr 126,

» Westerström m. fl., nr 128,

» Molin i Dombäcksmark, nr 195, samt

herrar Molin i Dombäcksmark och Öberg, nr 196;

tillfälliga utskottet nr 2 motioner av

herr Persson i Västervik m. fl., nr 10,

» Osberg, nr 58,

» Ericsson i Vallsta m. fl., nr 124,

» Hildebrand m. fl., nr 132,

» Lindhagen, nr 188, och
» Åkerman m. fl., nr 194;

tillfälliga utskottet nr S motioner av

herr Liibeck m. fl., nr 2,

» Welin, nr 26,

44 Protokollsutdrag den 4 februari 1916.

herr Pålsson, nr 29,

» Sommelius, nr 51,

» Söderberg i Hobborn, nr 52,

D Olausson m. fl., nr 122,
herrar Eurén och Åkerlindh, nr 125,
herr Åkerlund, nr 129,

herrar Thore och Hellberg i Ljungskile, nr 134, och
herr Nilsson i Linnås, nr 149;

tillfälliga utskottet nr 4 motioner av

herr Åkerlund m. fl., nr 12,

» Lindman m. fl., nr 30,

» Ingvarson, nr 109,
herrar Kloo och Ingvarson, nr 133,

» Olausson och Carlson i Herrljunga, nr 189,

» Helger och Berg i Munkfors, nr 190, och
herr Jönsson i Fridhill, nr 191; samt

tillfälliga utskottet nr 5 motioner av

herr Lundblad, nr 25,

» Kaijser, nr 28,

» Ingvarson, nr 60,

» Molin i Dombäcksmark, nr 127,

» Sterne, nr 130, och
y> Johanson i Gäre, nr 131.

Den 4 februari.

Från första kammaren.

Nr 57. S. D. Vid föredragning av en av herr Boberg väckt
motion, nr 77, angående skrivelse till Konungen med begäran om utredning
i fråga om åtgärder till fiskets främjande hänvisades denna motion till
kammarens tillfälliga utskott nr 2.

Protokolls utdrag den 6 februari 1916.

45

Från andra kammaren.

Nr 55. S. D. Hänvisades till kammarens femte tillfälliga utskott
en av herr Berg i Munkfors avgiven motion, nr 199, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående utvidgning av visst vederbörande militärbefäl
lämnat bemyndigande beträffande värnpliktige, som hysa samvetsbetänkligheter
mot vapentjänst.

Nr 56. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
eu av herr Magnusson i Skövde avgiven motion, nr 200, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående utjämning av kostnaderna för anslutning till
rikstelefonnätet.

Nr 57. S. D. Hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott
en av herr Eriksson i Grängesberg avgiven motion, nr 201, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående reformering av fängelseväsendet.

Den 6 februari.

Från första kammaren.

Nr 58. S. D. Efter föredragning av nedannämnda motioner:

nr 78, av herr Österberg, angående skrivelse till Konungen om
inrättande av allmänna organ för ordnande av frågor om tillhandahållande
av livsmedel, bränsle m. m., samt

nr 79, av herrar von Kock och Petrén, om vidtagande av åtgärder
till skyddande av vissa fågelarter,

hänvisades dessa motioner till kammarens andra tillfälliga utskott.

Nr 59. S. D. Efter föredragning av herr Kjelléns motion, nr 80,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förberedande åtgärder i och för
upprättande av eu fullständig järnvägsstation på svenska sidan invid
riksgränsen å Dalslands järnväg, hänvisades denna motion till kammarens
första tillfälliga utskott.

46

Protokollsutdrag den 6 februari 1916.

Nr 60. S. D. Efter föredragning av herr Boséns motion, nr 81,
angående revision av resereglementet, hänvisades denna motion till
kammarens andra tillfälliga utskott.

Nr 61. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 34, angående anslag till skvddskoppympningen; och

nr 35, angående anslag till bestridande av vissa hyresutgifter
under femte huvudtiteln.

Nr 62. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 37, med förslag till lag angående rätt för
Konungen att för vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket
i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om
rikets mynt den 30 maj 1873.

Nr 63. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 32, med förslag till lag om skyddskoppympning;

nr 33, med förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§
i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914; samt

nr 36, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den
3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Från andra kammaren.

Nr 58. S. D. Hänvisades till kammarens femte tillfälliga utskott
en av herr Bydén i Malmö m. fl. avgiven motion, nr 202, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående skydd för vissa fågelarter.

Nr 59. S. D. Hänvisades till kammarens fjärde tillfälliga utskott
en av herrar Johansson i Sollefteå och Vennerström avgiven motion,
nr 203, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning m. m. i fråga
om vissa missförhållanden inom cellulosaindustrien.

Nr 60. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
eu av herr Hage m. fl. avgiven motion, nr 204, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående vissa enskilda järnvägsföretags förpliktande att lämna
bidrag till understöd åt andra järnvägar.

47

Protokollsutdrag den 7 februari 1916.

Nr 61. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 37, med förslag till lag angående rätt för Konungen att i
vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges
riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den
30 maj 1873.

Den 7 februari.

Från första kammaren.

Nr 64. S. D. Efter föredragning av nedannämifda motioner:

nr 82, av herr Petrén, angående skyldighet för fangelseläkare att
avgiva utlåtande om sinnessjuk straffånge,

nr 83, av herrar von Kock och Petrén, angående omhändertagande
i sedlighetens intresse av vissa sinnesslöa samt av kvinnor, som på grund
av sedeslöst liv fallit fattigvården till last,

nr 84, av herrar Petrén och von Kock, angående ökat skydd för
kvinnor å offentliga platser,

nr 85, av herr Ström, om sammankallande av en fredskonferens
av neutrala stater, samt

nr 86, av herrar Gullberg och Nilson, Karl August, om beredande
av möjlighet för vissa värnpliktiga att civilklädda utföra arbete för
statens räkning,

hänvisades dessa motioner till kammarens första tillfälliga utskott.

Nr 65. S. D. Efter föredragning av nedannämnda motioner:

nr 87, av herr Gullberg m. fl., om inskränkning av möjligheten
för värnpliktiga med flere att å utminuterings- eller utskänkningsställe
inköpa brännvin, vin eller Öl,

nr 88, av herr Trapp, om inrättande av ett penninglotteri för
statens räkning,

nr 89, av herr Antonsson m.fl., om inrättande av ett statsobligationslotteri,

nr 90, av herr Ekelund, om uppgörande av förslag till en snar
och effektiv lagring av bränsle,

48

Protokollsutdrag den 7 februari 1916.

nr 91, av herr Ekelund, om vidtagande av åtgärder för borttagande
eller inskränkande av tullbevakning av tullrestitutionsgods,

nr 92, av herr Magnusson, Gerhard, angående skrivelse till Konungen
med begäran om utredning beträffande möjligheterna till införande av
statsmonopol å mineraloljor, samt

nr 93, av herr Asplund, angående visea synpunkters beaktande vid
blivande utredning beträffande frågan om malmfyndigheters tillgodogörande,

hänvisades dessa motioner till kammarens andra tillfälliga utskott.

Nr 66. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial nr 9, i anledning
av remiss från andra kammaren av en utav herr F. W. Thorsson m. fl.
väckt motion angående infordrande av uppgifter om bränsleåtgången
hos allmänna verk och inrättningar m. m.

Första kammaren biföll vad utskottet hemställt med förklarande
att ifrågavarande motion vore av beskaffenhet att böra behandlas av
ordbruksutskottet.

Från andra kammaren.

Nr 62. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts pro positioner: nr

32, med förslag till lag om skyddskoppympning;

nr 33, med förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§

i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914; och

nr 36, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den
3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Nr 63. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts pro positioner: nr

34, angående anslag till skyddskoppympningen; och

nr 35, angående anslag till bestridande av vissa hyresutgifter under
femte huvudtiteln.

Nr 64. S. D. Hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott
motioner av:

herr Tengdahl, nr 205, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
studiemöjligheterna för fattiga lärjungar vid offentliga läroanstalter; och

49

Protokollsutdrag den 7 februari 1916.

herr Jonsson i Hökhult, nr 206, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående kristendomsundervisningen vid rikets läroanstalter.

Nr 65. S. D. Hänvisades till kammarens andra tilfälliga utskott
en av herr Welin avgiven motion, nr 208, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående inskränkningar i rättigheten att mot betalning förevisa vaxkabinett
in. m.

Nr 66. S. D. Hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott
motioner av:

herr Lindqvist i Stockholm m. fl., nr 209, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående beredande av inkvartering in natura åt vid Stockholms
truppförband tjänstgörande underofficerare;

herrar Bengtsson i Norup och Ilallén, nr 210, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående vården av sinnesslöa m. m.;

herrar Bengtsson i Norup och Hallén, nr 211, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående beredande av ökat skydd åt kvinnor mot till
osedlighet syftande bemötande å offentliga platser; samt

herrar Ingvarson och Lundberg, nr 212, om skrivelse till Kungl.
Maj:t. angående inskränkning i möjligheten för värnpliktige samt fast
anställt manskap vid armén och flottan att inköpa brännvin, vin och Öl.

Nr 67. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
en av herr Kloo m. fl. avgiven motion, nr 213, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående statsförvärv av järnvägen Karlskrona—Växjö med flera
enskilda järnvägar.

Nr 68. S. D. Hänvisades till kammarens fjärde tillfälliga utskott
motioner av:

herr Berg i Munkfors, nr 214, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående blivande utredning av frågan om malmfyndigheters tillgodogörande
m. m.;

herr Bindley, nr 215, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
införande av statsmonopol å mineraloljor;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 216, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående varaktigt befrämjande av en rationell fiskeripolitik; och

herr Lithander, nr 217, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder för lagring av bränsle.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 sand.

7

50

ProtokoUsutdrag den 7 februari 1916.

Nr 69. S. D. Hänvisades till kammarens femte tillfälliga utskott
motioner av:

herr Lithander, nr 218, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
borttagande eller inskränkningen av tullbevakning av tullrestitutionsgods;

herr Lindhagen, nr 219, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
svenskt eller skandinaviskt regeringsinitiativ till sammankallande av en
fredskonferens av neutrala stater; samt

densamme, nr 220, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående revision
av reglementena för de kungliga teatrarna och för deras personals
pensionsinrättningar.

Nr 70. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 6, med förslag till lag innefattande
bestämmelser om skyldighet för städer och vissa andra samhällen att
bekosta fastighetsregisters uppläggande och förande m. m., avgivna
motioner, nämligen av

herr Kant, nr 221,

densamme, nr 222,

herrar Holmdahl och Christiernson, nr 223, samt

desamme, nr 224.

Nr 71. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial, nr 9, i anledning
av remiss från andra kammaren av en utav herr F. W. Thorsson
m. fl. väckt motion angående infordrande av uppgifter om bränsleåtgången
hos allmänna verk och inrättningar m. m.

Kammaren biföll utskottets hemställan, och beslöt hänvisa motionen
till jordbruksutskottet.

Nr 72. S. D. Vid föredragning av andra kammarens fjärde
tillfälliga utskotts memorial, nr 1, med anhållan att få till kammaren
återlämna den till utskottet remitterade motionen nr 30, beslöt kammaren,
med bifall till utskottets hemställan, att hänvisa motionen till jordbruksutskottet.

Protokollsutdrag den 8 februari 1916.

51

Den 8 februari.

Från första kammaren.

Nr 67. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag
angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av
10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och
av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873, biföll kammaren vad
utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 68. S. D. Efter anmälan av bankoutskottets förslag till riksdagens
skrivelse nr 12, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa
fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges
riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30
maj 1873, godkändes ifrågavarande skrivelseförslag.

Från andra kammaren.

Nr 73. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Widlund
avgiven motion, nr 225, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 29,
angående anslag till allmänna järnvägslånefonden för femårsperioden
1917—1921.

Nr 74. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 3, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt
för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket
i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen
om rikets mynt den 30 maj 1873.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Nr 75. S. D. Anmäldes bankoutskottets förslag till riksdagens
skrivelse, nr 12, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa
tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen lor Sveriges riksbank den
12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.

Kammaren beslöt, att, under förutsättning att första kammaren i
ärendet fattade enahanda beslut som andra kammaren, för sin del godkänna
skrivelseförslaget.

52

Protokollsutdrag den 9 februari 1916.

Den 9 februari.

Från första kammaren.

Nr 69. S. D. Företogs val av sju ledamöter i kammarens första
tillfälliga utskott, till vars behandling hänvisats de inom kammaren väckta
motionerna nr 10, 49, 50, 66, 80 samt 82—86; och utsågos därtill:

herr Hammarskjöld
» Sandler
» Hallberg
» Olsson, Oscar,

» Olsson, Valerius,

» Forssman
» Åkesson, Johannes,

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet».

Nr 70. S. D. Företogs val av sju ledamöter i kammarens andra
tillfälliga utskott, till vars behandling hänvisats de inom kammaren
väckta motionerna nr 3, 47, 48, 51, 77, 78, 79, 81 samt 87—93; och
utsågos därtill:

herr Nyländer
» von Koch
Danström
Steffen
Kjellgren
Tisell
Alkman

Nr 71. S. D.

från »nationella partiet»,

»

»liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 1, angående regleringen av utgifterna under riksstatens första
huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- och slottsstaterna.
Utskottets hemställan bifölls.

nr 3, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tredje
huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 9 februari 1916.

53

Punkten 2.

Lades till handlingarna.

Punkterna 3—20.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 10, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående arvode
till regeringsrådet Anders Lindstedt såsom ordförande i en kommitté.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 72. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 1, i anledning av väckt motion med förslag att portot för alla
av postverket inom riket befordrade slutna brev och kortbrev, vilkas
vikt ej överstiger 20 gram, må bestämmas till 10 öre.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 2, i anledning av väckt motion om jämkningar i gällande tullsatser
å vissa impregnerade och icke impregnerade vävnader.

Utskottets hemställan bifölls.

Från andra kammaren.

Nr 76. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 1, angående regleringen av utgifterna under riksstatens första
huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. bov- och slottsstaterna.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 3, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tredje
huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet.

Punkten l:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 3:o)—20:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 77. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande, nr 10,
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående arvode till regeringsrådet
Anders Lindstedt såsom ordförande i en kommitté biföll kammaren
utskottets hemställan.

54 Protokollsutdrag den 10 och 11 februari 1916.

Nr 78. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 1, i anledning av väckt motion med förslag, att portot för alla
av postverket inom riket befordrade slutna brev och kortbrev, vilkas
vikt ej överstiger 20 gram, må bestämmas till 10 öre; och

nr 2, i anledning av väckt motion om jämkningar i gällande tullsatser
å vissa impregnerade och icke impregnerade vävnader.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Den 10 februari.

Från första kammaren.

Nr 73. S. D. Företogs val av tre suppleanter i kammarens första
tillfälliga utskott; och utsågos därtill:

herr Magnusson, Carl, från »nationella partiet»,

» Gelin » »liberala samlingspartiet»,

» Holm » »nationella partiet».

Nr 74. S. D. Företogs val av tre suppleanter i kammarens andra
tillfälliga utskott; och utsågos därtill:

herr Permansson från »nationella partiet»,

» Larsson, V. Edv., » »liberala samlingspartiet»,

» Norman » »nationella partiet».

Den 11 februari.

Från andra kammaren.

Nr 79. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Bengtsson
i Göteborg avgiven motion, nr 226, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 32, med förslag till lag om skyddskoppympning.

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

55

Den 12 februari.

Från första kammaren.

Nr 75. S. D. Företogos val av sex revisorer och tre suppleanter
för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,
styrelse och förvaltning år 1915, vilken granskning skall taga
sin början den 2 nästkommande oktober; och befunnos efter valens slut
följande ledamöter av riksdagens första kammare hava blivit utsedda till

revisorer:

herr Ekman, C. G.,
friherre Fleming,
herr von Geijer,

» Gustafsson,

» Nilsson, Johan,

» Söderbergb;

suppleanter:

herr Svensson,
friherre Silfverschiöld,
herr Hult.

Nr 76. S. D. Företogos val av tjugufyra valmän och sex suppleanter
för utseende av revisorer och revisorssuppleanter för granskning
av riksbankens avdelningskontors i orterna räkenskaper och förvaltning
år 1915; och befunnos efter valens slut^hava ..blivit utsedda till

valmän:

herr Antonsson,

» Barthelson,

» Bergqvist,

» Dahlberg,

» Danström,

» Ekman, Karl Johan,

)) Ericsson, Ollas,

» Fahlén,

56

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

greve Hamilton, Alexander,
herr Holmquist,

» Hult,

» Jonsson, Erik,

» Larsson, Knut,

» Larsson, Edvard,

» Lindblad, Anders,

» Lindblad, Ernst,

)) Lyckholm,

» Malmborg,

» Nilsson, Johan,

» Nyländer,

» Roman,

» Rooth,

» Strömberg,

» Svensson;

suppleanter:
herr Lagerqvist,

» Beckman,
y> Gustafsson,

» Permansson,

» von Bahr,

)) Almer.

Nr 77. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 38, angående anordnande av brand- och dyrkfria valv inom
generalstabens ämbetshus; samt

nr 42, angående rätt för småskollärarinnan Anna Olsson till lönetursberäkning
under ledighet för fullgörande av offentligt uppdrag.

Nr 78. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 39, med förslag till lag om sammanläggning i vissa fall av
fastigheter å landet;

nr 40, med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen
den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom;

nr 41, med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om
reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 m. m.; samt

57

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

nr 43, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri.

Nr 79. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863
angående allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad lydelse av 2 § ko) i
lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, i vad propositionen
angår lagen om allmänt kyrkomöte, biföll kammaren vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 80. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 2, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens andra huvudtitel, innefattande
anslagen till justitiedepartementet.

Punkterna 1—26.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 27.

Lades till handlingarna.

Punkterna 28—31.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 81. S. D. Föredrogos och lades till handlingarna lagutskottets
utlåtanden:

nr 1, i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens
ämbetsförvaltning; och

nr 2, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Nr 82. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 3, i anledning av Kungl. Majris proposition med förslag till
lag, innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång;

nr 4, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag
om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om
biskops- och superintendentsval;

nr 5, i anledning av Kungl. Majrts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning
av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbetseller
tjänsteman; samt

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 sand.

8

58

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

Nr 83. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 13, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt
såsom ordförande i en kommitté.

Från andra kammaren.

Nr 80. S. D. Företogos val av dels sex revisorer för deltagande
i den granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets
tillstånd, styrelse och förvaltning, som under innevarande år skall äga
rum och taga sin början den 2 nästkommande oktober, dels ock tre
suppleanter för dessa revisorer; och befunnos därvid hava blivit utsedde

till revisorer:

riksdagsmannen A. Anderson i Råstock,

» J. B. Eriksson i Grängesberg,

» V. Larsson i Västerås,

» J. Olofsson i Digernäs,

» P. M. Olsson i Blädinge och

» S. Söderberg i Hobborn; samt

till suppleanter:

herr riksdagsmannen D. H. Pettersson i Bjälbo,

» » A. F. Janson i Bråten, och

» )) S. Linders.

Nr 81. S. D. Företogos val av dels tjugufyra valmän för utseende
av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av riksbankens avdelningskontors
i orterna räkenskaper och förvaltning år 1915, dels ock
sex suppleanter för dessa valmän; och befunnos efter valens slut hava
blivit utsedda till

herr

y>

»

»

y>

y>

valmän:

herr Andersson i Grimbo,
» Andersson i Skivarp,
» Bengtsson i Norup,

» Ekman,

» Erlansson,

» Hage,

59

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

herr Helger,

» Ingvarson,

» Jonsson i Hå,

» Larsson i Västerås,

» Magnusson i Tumhult,
y> Magnusson i Kalmar,

» Mossberg,
i) Nilsson i Antnäs,

» Persson i Tofta,

» Persson i Norrköping,

» Runefors,
d Rydén i Malmö,

)) Röing,

)) Sundström,

)> Vennerström,

» Widlund,

)) Zetterstrand, och
» Öberg; samt

suppleanter:

herr Kahlström,
j> von Hofsten,

» Olsson i Rödningsberg,

» Andersson i Gävle,

» Anderson i Knapasjö, och
)) Eklund.

Nr 82. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Bäckström
avgiven motion, nr 227, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr
32, med förslag till lag om skyddskoppympning.

Nr 83. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande nr 1,
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om
ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863 angående
allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad lydelse av 2 § l:o) i lagen den
26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, i vad propositionen angår
lagen om allmänt kyrkomöte.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 84. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 2, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens andra huvudtitel, innefattande
anslagen till justitiedepartementet.

60

Protokollsutdrag den 12 februari 1916.

Punkterna l:o)—26:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 27:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 28:o)—31:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Kr 85. D. S. Föredrogos och lades till handlingarna lagutskottets
utlåtanden:

nr 1, i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens
ämbetsförvaltning; och

nr 2, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Nr 86. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag, innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång;

nr 4, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om
biskops- och superintendentsval;

nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning
av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbetseller
tjänsteman; och ''

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 87. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 13, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt
såsom ordförande i eu kommitté.

Protokollsutdrag den 15 februari 1916.

61

Den 15 februari.

Från första kammaren.

Nr 84. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 44, angående indragning av de biskoparna anslagna prebende^
och

nr 52, angående beredande av medel till bestridande av kostnader,
som avses i 63 § regeringsformen.

Nr 85. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Majrts nådiga proposition nr 45, angående försäljning av mark
från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyrestads församling.

Nr 86. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet följande
motioner:

nr 94, av herr Älmer, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag
om skyddskoppympning; och

nr 95, av herrar Eklundh, Carl, och Almer, i anledning av Kungl.
Maj:ts förslag till lag om skyddskoppympning.

Nr 87. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till
riksdagen^ skrivelse, nr 14, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
i punkterna 20—24 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående anslag till uppfostringsanstalter för
minderåriga förbrytare.

Från andra kammaren.

Nr 88. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

38, angående anordnande av brand- och dyrkfria valv inom
generalstabens ämbetshus; och

nr 42, angående rätt för småskollärarinnan Anna Olsson till lönetursberäkning
under ledighet för fullgörande av offentligt uppdrag.

62

Protokollsutdrag den 16 februari 1916.

Nr 89. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 41, med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om
reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 m. m.;

nr 39, med förslag till lag om sammanläggning i vissa fall av
fastigheter å landet;

nr 40, med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen
den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom; och

nr 43, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri.

Nr 90. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 14, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts i punkterna 20—24 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående anslag till uppfostringsanstalter
för minderåriga förbrytare.

Den 16 februari.

Från första kammaren.

Nr 88. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 4, i anledning av riksdagens revisorers framställning om ändrad
lydelse av instruktionen för riksdagens revisorer vid riksbankens avdelningskontor
i orterna, biföll kammaren vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 89. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förbud mot jakt å sön- och helgdagar.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid

Protokollsutdrag den 16 februari 1916. 63

krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga
och kvinnor.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 90. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

nr 15, till Konungen, i anledning av riksdagens revisorers framställning
om ändrad lydelse av instruktionen för riksdagens revisorer
vid riksbankens avdelningskontor i orterna, och

nr 16, till fullmäktige i riksbanken i samma ämne.

Nr 91. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till
riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kuugl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni
1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om
arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Nr 92. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet riksdagens
sistlidna år församlade revisorers berättelse om verkställd granskning
av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och
förvaltning under år 1914.

Från andra kammaren.

Nr 91. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

52, angående beredande av medel till bestridande av kostnader,
som avses i § 63 regeringsformen; och

nr 44, angående indragning av de biskoparna anslagna prebenden.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av propositionen
nr 52 inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 92. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Majrts
proposition, nr 45, angående försäljning av mark från kyrkoherde- och
klockarboställena i Lyrestads församling.

Nr 93. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande,
nr 4, i anledning av riksdagens revisorers framställning om ändrad
lydelse av instruktionen för riksdagens revisorer vid riksbankens avdelningskontor
i orterna blev utskottets hemställan av kammaren bifallen.

64

Protolcollsiitdray den 18 februari 1916.

Nr 94. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förbud mot jakt å sön- och helgdag;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän; och

nr 9, i anledning av Kungl. JVlaj:ts proposition med förslag till
lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid
krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga
och kvinnor.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 95. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser i anledning av riksdagens revisorers framställning
om ändrad lydelse av instruktionen för riksdagens revisorer vid
riksbankens avdelningskontor i orterna, nämligen

dels till Konungen, nr 15,

dels ock till fullmäktige i riksbanken, nr 16.

Nr 96. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till
riksdagens skrivelse, nr 17, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den
3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Den 18 februari.

Från första kammaren.

Nr 93. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 8, med förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik samt till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 §
strafflagen; och

nr 51, med förslag till ny förordning om automobiltrafik.

Nr 94. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial nr 11, med
anledning av remiss från andra kammaren av en utav herr C. A. T.
Widlund väckt motion.

Första kammaren biföll vad utskottet i detta memorial hemställt.

Protokollsutdrag den 19 februari 1916.

65

Från andra kammaren.

Nr 97. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 32, med förslag till lag om skyddskoppympning
avgivna motioner, nämligen av

herrar Vennerström och Eriksson i Grängesberg, nr 228, samt

herr Thore, nr 229.

Nr 98. S. D. Hänvisades till statsutskottet riksdagens revisorers
berättelse om den år 1915 av dem verkställda granskning av statsverkets
jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under
år 1914.

Nr 99. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial,
nr 11, med anledning av remiss från andra kammaren av en utav herr
C. A. T. Widlund väckt motion biföll kammaren utskottets hemställan.

Den 19 februari.

Från första kammaren.

Nr 95. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 50, angående överlåtelse av mark från
kronoegendomen Stora kungsladugården nr 1 i S:t Nikolai socken av
Södermanlands län till Oxelösund—Flen—Västmanlands järnvägsaktiebolag
för utvidgning av bolagets järnvägsstation i Nyköping.

Nr 96. S. D. Vid föredragning av en av herrar Stärner och
Nilson, Karl August, väckt motion, nr 96, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till lag om skyddskoppympning, hänvisades denna motion till
lagutskottet.

Nr 97. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkanden: nr

3, i anledning av väckt motion om ändring i bevillningsförordningen
rörande avdrag för inkomst av kapital eller arbete; och

nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående en särskild penningskatt å ogifta personer m. fl.;

biföll kammaren vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

9

66

Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

Från ''andra kammaren.

Nr 100. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

51, med förslag till ny förordning om automobiltrafik; och

nr 8, med förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik samt till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 §
strafflagen.

Nr 101. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 50, angående överlåtelse av mark från kronoegendomen Stora
kungsladugården nr 1 i S:t Nikolai socken av Södermanlands län till
Oxelösund—Flen—Västmanlands järnvägsaktiebolag för utvidgning av
bolagets järnvägsstation i Nyköping.

Nr 102. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Janson i Bråten, nr 230, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 32, med förslag till lag om skyddskoppympning; och

herr Rydén i Malmö, nr 231, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 43, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri.

Nr 103. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 3, i anledning av väckt motion om ändring i bevillningsförordningen
rörande avdrag för inkomst av kapital eller arbete; och

nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående en särskild penningskatt å ogifta personer m. fl.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Den 22 februari.

Från första kammaren.

Nr 98. S. D. Upplästes och lades till handlingarna ett sistlidna
dag hos kamrarnas valmän för utseende av revisorer och revisorssuppleanter
för granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna
räkenskaper och förvaltning hållet protokoll, varav inhämtades, att valmännen
utsett till

Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

67

revisorer:

vid kontoret i Göteborg

herr Olsson, O. N., f. d. riksdagsman, Broberg, Brodalen,

» Hammarskiöld, C. W. A., major, Göteborg,

» d’Orchimont, Fredrik, f. d. handlande, Flöda,

» Lillieros, C. G., kassör, Göteborg;

vid kontoret i Malmö

herr Wikborn, N., lantbrukare, Arrie, Månstorp,

)) Härje, K. A., konsul, Malmö,

» Johansson, P. A., kassör, Malmö,

» Nilsson, Anders Johan, lantbrukare, L:a Isie, Södra Åby;

vid kontoret i Falun

herr Nordin, G., major, Falun,

)> Landberg, C. M., f. d. förvaltare, Falun,

» Jansson, J. P., f. d. riksdagsman, Saxhyttan, Nyhammar,

» Sandström, Carl, kamrer, Orsa;

vid kontoret i Gävle

herr Ericson, I. G., telegrafkommissarie, Gävle,

. » Brodin, Carl, grosshandlare, Gävle,

)) Fogelberg, B., disponent, Gävle,

» Lindberg, Erik, vice konsul, Hudiksvall;

vid kontoret i Halmstad

herr Bökman, E., rektor, Halmstad,

» Ehrenborg, G., major, Halmstad,

» Gyllensvärd, A. G., f. d. riksdagsman, Fågelsång, Voxtorp,
» Håkansson, C. A., f. d. lantbrukare, Weinge;

vid kontoret i Härnösand

herr Tham, K., rektor, Härnösand,

» Carlsson, V., häradsskrivare, Härnösand,

» Hallin, E., kassör, Örnsköldsvik,

» Kallstenius, Gottfrid, rektor, Härnösand;

vid kontoret i Jönköping

friherre v. Otter, A., godsägare, S. Hultrum,
herr Gislén, Knut, 1 andskamrer, Jönköping,

» Johansson, C. R., folkskoleinspektör, Jönköping,

» Andersson, Johan, lantbrukare, Flahult, Byarum;

68 Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Kalmar

herr Schött, Helmer, tullkontrollör, Kalmar,

» Wickbom, J. A. O., rektor, Kalmar,

3> Olsson, C. A., f. d. riksdagsman, Järnsida, Norra Tång,
» Magnusson, Hugo, journalist, Kalmar;

vid kontoret i Karlskrona

herr Kruse, K. R. T., kapten, Karlskrona, .

» Karlsson, K., f. d. fortifikationskassör, Karlskrona,

3> Nelson, K. M., landstingsman, Björkeryd,

3> Brorsson, N., kantor, Asarum;

vid kontoret i Karlstad

herr Liljesköld, K. A., f. d. häradshövding, Arvika,

3> Falk, H. H. W., kapten, Karlstad,

3> Larson, L. W., lantbrukare, Labberud, Ölme,

3> Göthberg, A. H., f. d. riksdagsman, Munkfors;

vid kontoret i Kristianstad

herr Persson, J., landstingsman, Korsaröd, Sösdala,

3) Månsson, Nils, kamrer, Östra Broby,

)) Witzell, C., f. d. riksdagsman, Örkelljunga,

3> Jönsson, B. J., handlande, Kristianstad;

vid kontoret i Linköping

herr Burén, Iv., lantbrukare, Boxholm,

3> Edlund, Wilh., disponent, Mjölby,

» Gustafson, J. A., lantbrukare, Katrineberg, Grebo,

» Träff, Axel, fabrikör, Mjölby;

vid kontoret i Luleå

herr Bexell, Albert, stadsfogde, Luleå,

» Nordberg, Alb., v. pastor, Neder-Luleå,

33 Hansén, David, handlande, Gammelstad,

» Bäckström, Amandus, kommissionär, Öjebyn;

vid kontoret i Mariestad

herr Jonzon, P. G., landstingsman, Leksberg, Mariestad,

33 Rodhe, M. F., domänintendent, Mariestad,

3) Bolin, J. Z., skollärare, Fyrunga,

3) Friberg, A. W., disponent, Skövde;

69

Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Norrköping

herr Wahlberg, Fredrik, ingenjör, Norrköping,

» Mossberg, Robert, brandchef, Norrköping,

» Hedenström, Daniel, ingenjör, Ljusfors, Skärblacka,

» Lagerbäck, E. A., kassör, Norrköping;

vid kontoret i Nyköping

herr Sjöström, G., kyrkoherde, Duna, Larslund,

» Weinberg, B., f. d. godsägare, Nyköping,

» Winblad, Oskar, förvaltare, Nyköping,

» Uhrberg, Ivar, lantbrukare, St. Kungsladugården, Nyköping;

vid kontoret i Sundsvall

herr Horneij, Arvid, tandläkare, Sundsvall,

» Hellgren, J., bokhandlare, Sundsvall,

» Ekbolm, R., f. d. riksdagsman, Sundsvall,

» Thor, C. G., förvaltare, Nedansjö;

vid kontoret i Umeå

herr Boström, N., f. d. riksdagsman, Bodbyn, Burträsk,

» Collin, K. R., lektor, Umeå,

» Broman, J., kronolänsman, Teg, Umeå,

» Öhlén, John, förvaltare, Umeå;

vid kontoret i Uppsala

herr Bring, Sven Kasper, f. d. rådman, Uppsala,

» Wiklund, Gustaf, t. f. akademibokhållare, Uppsala,

» Arnelius, G., organist, Öster-Lövsta,

» Höök, C., f. d. riksdagsman, Edeby, Rasbokil;

vid kontoret i Visby

herr Forssman, P. A., disponent, Roma kloster, *

» Mehn, Oskar, f. d. landskamrerare, Visby,

» Larsson, K. L. J., riksdagsman, Bondarve,

» Svallingson, L. E., kronolänsman, Bönders gård, Klintehamn

vid kontoret i Vänersborg

herr Björklund, E., jägmästare, Vänersborg,

» Håkansson, V. R., kamrer, Vänersborg,

» Johansson, Axel, handlande, Ed,

» Johansson, Albert, bruksbokhållare, Upphärad;

70 Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Västerås

herr af Billbergh, Th., f. d. lektor, Västerås,

» Rudberg, Hj., f. d. räntmästare, Västerås,

)) Uggla, Claes, häradshövding, Västerås,

)) Lindgren, Gustaf, f. d. riksdagsman, Islingby;

vid kontoret i Växjö

herr Bengtson-Gierup, Hans, distriktslantmätare, Växjö,

» Johansson, O. A., hospitalssyssloman, Växjö,

» Andersson, C. A., landstingsman, Ivla, Boarp,

)) Eriksson, J., f. d. riksdagsman, Lindehult, Älgutsboda;

vid kontoret i Örebro

herr von Hofsten, H. R., major, Örebro,

» Montgomery-Cederhjelm, R., kammarherre, Segersjö, Lännäs,

» Persson, O., nämndeman, Asker,

» Windahl, Axel, grosshandlare, Örebro;

vid kontoret i Östersund

herr Mattsson, Anders, läsare ttssysslom an, Östersund,

)> Björklund, Olof, godsägare, Oviken,

)) Persson, Per, landstingsman, Trången, Aspås,

» Larsson, Olof, handelsföreståndare, Trångsviken;

suppleanter:

vid kontoret i Göteborg

herr Larsson, L., f. d. landstingsman, Huveröd,

» Lind, C. T., f. d. riksdagsman, Tanum,

» Olbers, Hj., assurans^’änsteman, Göteborg,

» Sandblad, Erik, ombudsman vid hypoteksföreningen, Göteborg;

vid kontoret i Malmö

hen* Persson, Alfred, lantbrukare, Wadensjö,

)) Rosén, Anders, lektor, Malmö,

» von Porath, Vilhelm, överstelöjtnant, Lund,

» Ljung, J., handlande, Hör;

vid kontoret i Falun

herr Holst, P., handlande, Malung,

)> Bohm, H., kronofogde, Falun,

» Nilsson, A., förvaltare, Falun,

» Thorsell, B., direktör, Wassbo, Ornäs;

71

Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Gävle

herr Jonsson, Eric, godsägare, Adamsbergs gård, Rimbo,

)) Göransson, G. S., ingenjör, Gävle,

» Bengtsson, P., f. d. riksdagsman, Glösbo,

)> Sjögren, Arv., disponent, Forsbacka;

vid kontoret i Halmstad

berr Dahlberg, John, handelsföreståndare, Halmstad,

» Frisell, G., fil. doktor, Kullagården, Varberg,

» Ebnbom, O. E., kronofogde, Halmstad,

)) Linder, J. R., skollärare, Tvååker;

vid kontoret i Härnösand

berr Högberg, J. O., landstingsman, Näs, Härnösand,

» Wiklund, N. E., landstingsman, Smöråker, Stigsjö,

» Sandström, Nils, direktör, Nyland,

» Björklund, Henrik, hemmansägare, Dynäs;

vid kontoret i Jönköping

berr Jonsson, Johan, landstingsman, Norrahammar,

)) Magnusson, August, Svarvartorpet, Anderstorp,

)) Johansson, Edvard, Häradsköp, Skillingaryd,

» Wall, C., landstingsman, Hakarp;

vid kontoret i Kalmar

herr Svensson, J. O., komminister, Torsås,

» Johansson, Adolf, f. d. riksdagsman, Möllstorp, Färjestaden,
» Johansson, C. A., handelsföreståndare, Kalmar,

» Modéer, Seth, handlande, Mönsterås;

vid kontoret i Karlskrona

herr Svensson, Färdinand, landstingsman, Fridlefstad, Björkeryd,
» Bergström, G., godsägare, Bubbetorp, Torskors,

5) Appelqvist, Casper, handelsföreståndare, Ronneby,

T> Olson, N. P., kamrer, Lörby, Mjällby;

vid kontoret i Karlstad

herr Huss, R., kapten, Karlstad,

» Johansson, Emil, kyrkovärd, N:a Borgvik,

» Nilsson, Nils, handlande, Årjäng, Silbodal,

)) Carlsson, L. J., f. d. riksdagsman, Frosterud, Rudskoga;

72 Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Kristianstad

herr Hansson, Joel, handlande, Osby,

5 Paulin, G., folkskollärare, Åhus,

5) Olsson, Otto J., Hammenhög,

» Troedson, Troed, f. d. riksdagsman, Bjärnum;

vid kontoret i Linköping

herr Löwendahl, O. Ä., folkskollärare, Linköping,

)> Tolf, Ernst, kamrer, Linköping,

)) Grewell, Axel, kapten, Linköping,

» Danckwardt-Lillieström, Gösta, kassör, Linköping;

vid kontoret i Luleå

herr Wallin, H., rektor, Luleå,

» Lans, E. P., landstingsman, Luleå,

» Östling, J. E., landstingsman, Gammelstad,

» Sundberg, Ragnar, länsnotarie, Luleå;

vid kontoret i Mariestad

herr Holm, G., f. d. läroverksadjunkt, Skara,

)) Almin, R., lantbrukare, Lugnås,

» Andersson, J. A., landstingsman, Wättlösa, Götened,

» Sterner, E., redaktör, Mariestad;

vid kontoret i Norrköping

herr v. Malmborg, Karl, kapten, Wii, Okna,

)) Cederstrand, Th., handlande, Norrköping,

» Andersson, Ernst, lantbrukare, Skälsund, Norrköping,

» Andersson, Gösta, lantbrukare, Kolstad, Norrköping;

vid kontoret i Nyköping

herr Sandström, G., lantbruksingenjör, Nyköping,

» Tottie, K. F., lantbrukare, Lilla Kungsladugården, Nyköping,
» von Sydow, C. O., kapten, Nyköping,

» Larsson, C. A., inspektor, Danbyliolm, Björkvik;

vid kontoret i Sundsvall

herr Walles, J. G., kassör, Sundsvall,

» Persson, Johan, handlande, Sundsvall,

» Nilsson, W. E., disponent, Karlsvik, Sundsvall,

» Hellberg, Alfred, kyrkvärd, Högom, Sundsvall;

73

Protokollsutdrag den 22 februari 1916.

vid kontoret i Umeå

herr Grafström, Hj., major, Umeå,

33 Dahlén, A., postmästare, Nordmaling,

» Andersson, P., disponent, Norrfors, Brännland,

» Lindgren, J. W., rektor, Umeå;

vid kontoret i Uppsala

herr Engström, 0. A., direktör, Uppsala,

3> Jönsson, A., arrendator, Bergby, Örby hus,

3> Henschen, Carl, akademikamrerare, Uppsala,

3> Modén, K. H., lantbrukare, Berga, Bergsbrunna;

vid kontoret i Visby

herr Söderberg, J. N., stabsintendent, Visby,

» Broander, N. J., f. d. riksdagsman, Visby,

3> Kruuse af Verchou, Henning, major, Visby,

3> Hansén, J. Th., f. d. riksdagsman, Bondarve, Vamlingbo;

vid kontoret i Vänersborg

herr Bergström, Arvid, handlande, Vänersborg,

» Björkqvist, M., tidskrivare, Trollhättan,

3> Sahlberg, R. C. Th., kapten, Vänersborg,

33 Engqvist, A. F., kontorschef, Stigen, Färgelanda;

vid kontoret i Västerås

herr Eriksson, Aug., godsägare, Kyrkbyn, Kolbäck,

» Holmin, Elis, major, Grävlinge,

» Lindevall, L., f. d. riksdagsman, Säva, Altuna,

» Zander, J. A., handelsföreståndare, Västerås;

vid kontoret i Växjö

herr Ahl, Ernst, landskamrer, Växjö,

» Hjertsson, P. M., landstingsman, Alvesta,

3) Johansson, S. A., landstingsman, Högahult, Gåvetorp,

3) Norlin, Anders, dövstumlärare, Växjö;

vid kontoret i Örebro

herr Ahlstrand, A. F., kassör, Örebro,

3) Pauli, J. Mv, jägmästare, Kloten,

3) Zethelius, G., major, Örebro,

33 Eriksson, Lars, f. d. riksdagsman, Fällingsbro;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

10

74 Protokollsutdrag den 23 och 22 februari 1916.

vid kontoret i Östersund

herr Hemmingsson, Olof, kommunalnämndsordförande, Hall-Marby,
» Olsson, Olof, handlande, Fastgården, Oviken,

» Fladvad, O. E., landstingsman, Odenslund, Östersund,

» Olsson, N. O., lantbrukare, Tång.

Tillika beslöts, att protokollsutdrag härom skulle avgå till bankoutskottet
med anmodan till utskottet att om valen låta underrätta ej
mindre de valda än även fullmäktige i riksbanken samt vederbörande
avdelningskontors styrelser.

Den 23 februari.

Från första kammaren.

Nr 99. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

l:o) angående pension åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket
J. A. Lindberg; och

2:o) angående pension åt biträdena hos mynt- och justeringsverket
A. E. Holmström och E. A. Zetterberg.

Den 22 februari.

Från andra kammaren.

Nr 104. S. D. Upplästes och lades till handlingarna det hos
kamrarnas valmän för utseende av revisorer och revisorssuppleanter för
granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna räkenskaper och
förvaltning den 21 innevarande månad hållna protokoll, varav inhämtades,
att valmännen utsett till

revisorer:

vid kontoret i Göteborg

herr Olsson, O. N., f. d. riksdagsman, Broberg, Brodalen;

» Hammarskiöld, C. W. A., major, Göteborg,

» d’Orchimont, Fredrik, f. d. handlande, Flöda,

» Lillieros, C. G., kassör, Göteborg;

Protokollsutdrag den 23 februari 1916.

75

(Samtlige övrige revisorer och suppleanter finnas uppräknade å
sid. 67—74 här framom.)

och skulle bankoutskottet om dessa val underrättas samt anmodas
att lämna såväl fullmäktige i riksbanken som vederbörande avdelningskontor
och de valde meddelande om valens utgång.

Den 23 februari.

Från första kammaren.

Nr 100. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande,
nr 2, i anledning av justitieombudsmannens till innevarande
riksdag avgivna ämbetsberättelse, i vad rör framställningen angående
ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse
på landet, biföll kammaren vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 101. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 12, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning i avseende å postverket.

Punkterna 1 och 2.

. Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Lades till handlingarna.

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av postverkets stat för driftkostnader år 1917.

Vad utskottet hemställt bifölls, och den i slutet av utlåtandet
gjorda anmälan lades till handlingarna.

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående undersökning, i vad mån hos statens verk och myndigheter
personer äro på ett stadigvarande sätt sysselsatta med städnings- och
rengöringsarbete m. m.

Med avslag å utskottets hemställan antog kammaren det förslag,
som innefattades i den av herr Swartz m. fl. vid utlåtandet avgivna
reservation.

76

Protokollsutdrag den 23 februari 1916.

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning i fråga om beredande av förbättrad ställning åt
vissa å domsagornas kanslier anställda skrivbiträden.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 102. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 5, i anledning av väckta motioner med förslag till ändrad
lydelse av 24 § 1 mom. förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt
samt om ändring i vissa delar av förordningen angående bevillning
» av fast egendom samt av inkomst, biföll kammaren vad utskottet i detta
betänkande hemställt.

Nr 103. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 5, angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och
förvaltning.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2.

Lades till handlingarna.

Punkten 3.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 6, angående verkställd granskning av riksgäldskontorets styrelse
och förvaltning.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 2—6.

Lades till handlingarna.

Punkten 7.

Utskottets hemställan bifölls.

Från andra kammaren.

Nr 105. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 2,
i anledning av justitieombudsmannens till innevarande riksdag avgivna
ämbetsberättelse, i vad rör framställningen angående ändrad lydelse av
§ 35 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet.
Utskottets hemställan bifölls.

77

Protokollsutdrag den 23 februari 1916.

Nr 106. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 12, i anledning av Ivungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning i avseende å postverket.

Punkten l:o) och 2:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3:o).

Lades till handlingarna.

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av postverkets stat för driftkostnader år 1917.

Kammaren biföll vad utskottet hemställt samt lade den av utskottet
gjorda anmälan till handlingarna.

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående undersökning, i vad mån hos statens verk och myndigheter
personer äro på ett stadigvarande sätt sysselsatta med städnings- och
rengöringsarbete m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning i fråga om beredande av förbättrad ställning åt vissa
å domsagornas kanslier anställda skrivbiträden.

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Nr 107. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 5,
i anledning av väckta motioner med förslag till ändrad lydelse av 24 §
1 mom. förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt samt om
ändring i vissa delar av förordningen angående bevillning av fast egendom
samt av inkomst.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 108. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 5, angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och
förvaltning.

Punkten l:o)

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2:o)

Lades till handlingarna.

Punkten 3:o)

Kammaren biföll utskottets hemställan.

78

Protokollsutdrag den 23 februari 1916.

nr 6, angående verkställd granskning av riksgäldskontorets styrelse
och förvaltning.

Punkten l:o)

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 2:o)—6:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 7:o)

Utskottets hemställan blev av kammaren bifallen.

Nr 109. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 1, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åtgärder för ordnande och framtida förvaring av
kommunala arkivalier.

Kammaren biföll utskottets hemställan; och skulle, jämlikt § 63
riksdagsordningen, detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas
första kammaren.

Nr 110. S. D. Vid föredragning av andra kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder för vård och tillsyn åt
ännu kvarvarande milstolpar blev utskottets hemställan av kammaren
bifallen.

Nr 111. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående ändring i villkoren för inträde vid under offentlig
kontroll stående seminarium för anställning såsom lärare vid småskola
och mindre folkskola eller såsom biträdande lärare vid folkskola; och
biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Beslutet skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen, delgivas första
kammaren.

Nr 112. S. D. Vid föredragning av andra kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 4, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående församlingarnas frihet att under
viss tid efter införandet av ny kyrkobibel vid gudstjänst använda den
äldre bibelöversättningen biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 113. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 1, i anledning av dels herrar Euréns och Åkerlindhs motion,
nr 125, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående rätt för vissa kommunala

79

Protokollsutdrag den 25 februari 1916.

förtroendemän att i tjänsteärenden begagna tjänstefrimärken och tjänstebrevkort,
och dels herr Olaussons m. fl. motion, nr 122, om skrivelse
till Kungl. Maj:t om rätt för hushållningssällskap att använda tjänstefrimärken
och tjänstebrevkort.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Den 2b februari.

Från första kammaren.

Nr 104. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 46, .angående användande av uppkommet överskott å anslag
till uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid
vissa truppförband m. m.;

nr 47, angående uppförande av en laboratoriebyggnad å Karlsborg;

nr 48, angående verkställande av vissa tillbyggnadsarbeten m. m.
vid Karlskrona grenadjärregementes kasernetablissemang i Karlskrona;

nr 62, angående disponerande av medel till utförande av vissa
ny- och ombyggnader vid kustsanatoriet Apelviken för skrofulösa barn;

nr 63, angående extra anslaget till bestridande av utgifterna för
statens biografbyrå; samt

nr 64, angående anslag till inredning och utrustning av vissa
lokaler för tekniska skolan i Stockholm m. m.

Nr 105. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 49, angående markutbyte beträffande
Kalmar regementes kasernområde.

Nr 106. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 109, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 1, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder för
ordnande och framtida förvaring av kommunala arkivalier, beslöt första
kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

80

Protokollsutdrag den 26 februari 1916.

Nr 107. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 111, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 3, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring i villkoren
för inträde vid under offentlig kontroll stående seminarium för
anställning såsom lärare vid småskola och mindre folkskola eller såsom
biträdande lärare vid folkskola, beslöt första kammaren hänvisa detta
ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 108. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

nr 18, till fullmäktige i riksbanken, i anledning av verkställd
granskning av riksbankens styrelse och förvaltning; och

nr 19, till fullmäktige i riksgäldskontoret, i anledning av verkställd
granskning av riksgäldskontorets förvaltning.

Från andra kammaren.

Nr 114. S. D. Hänvisades '' till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 56, angående pension åt biträdena hos mymt- och justeringsverket
A. E. Holmström och E. A. Zetterberg; samt

nr 57, angående pension åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket
J. A. Lindberg.

Den 26 februari.

Från första kammaren.

Nr 109. S. D. Företogos val av tjugufyra valmän och sex
suppleanter för utseende av ej mindre riksdagens justitieombudsman
och hans efterträdare än även riksdagens militieombudsman och dennes
efterträdare; och befunnos efter valens slut hava blivit utsedda till

81

Protokollsutdrag den 26 februari 1916.
valmän:

herr Alexanderson,

» Antonsson,

» Beckman,

» Boberg,

)) Clason,

» Eliasson,
friherre Fleming,
herr Gezelius,
x> Gustafsson,
greve Hamilton, Alexander,
herr Hedenlund,

» Hellberg,

» Lamm,

» Lindblad, Anders C.,

» Meurling,

» Nilsson, Johan,
greve Posse,
herr Rosén,
friherre Silfverschiöld,
herr Strömberg,

» Trapp,

» Trygger,

» Wavrinsky,

» Ustberg, G. F.,

suppleanter:

herr Forssman,

» Kjellgren,
friherre Hermelin,
herr von Sydow,

» Hedenström,

» von Koch.

Nr 110. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 60, angående pension åt föreståndaren för Jönköpings läns
lantmannaskola i Tenhult K. V. Smedberg; och

nr 66, angående pension åt ladugårdsförmannen M. Jensen vid
Alnarp.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 saml.

11

82

Protokollsutdrag den 26 februari 1916.

Nr 111. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 58, angående avskrivning av viss avgäld för utrivning av en
till kronoegendomen Åkerholmen i Skaraborgs län hörande kvarn;

nr 59, angående rätt för trädgårdsmästaren och preparatorn vid
skogshögskolan K. F. Eklöf att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring;

nr 61, angående bidrag ur jämtländska renbetesfjäll ens skogsfond
till anläggning av en enskild väg inom Offerdals socken av Jämtlands
län; samt

nr 65, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar.

Nr 112. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 3, i anledning av väckt motion om sådan ändring i förordningen
om landsting, att Konungens befallningshavande må pröva giltigheten
av anmält förfall för landstingsman, innan suppleant för denne
inkallas, biföll kammaren vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 113. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande
nr 16, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under titeln
»utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid statens järnvägar,
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 114. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 7, i anledning av väckt motion om upphävande av tullen å
spannmål m. m., biföll kammaren vad utskottet i detta betänkande
hemställt.

Nr 115. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 7, angående överflyttning vid riksbankens huvudkontor av vissa
tjänster från första till andra tjänstegraden;

nr 8, i anledning av fullmäktiges i riksbanken framställning
angående förhöjning av vissa kassavårdsarvoden;

nr 9, angående ersättning till vaktmästaren vid riksbankens huvudkontor
Gr. J. Bergman för mistade avlöningsförmåner; samt

nr 10, i anledning av väckt motion om anslag till utgivande av
en uppslagsbok över 1916 års lagtima riksdags verksamhet.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

83

Protokollsutdrag den 26 februari 1916.

Nr 116. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 1, angående ändrad lydelse av § 3 mom. 2
i reglementariska föreskrifter för riksdagen, biföll kammaren vad utskottet
i detta utlåtande hemställt; och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

Från andra kammaren.

Nr 115. S. D. Företogos val av dels tjugufyra valmän för utseende
av riksdagens justitieombudsman och hans efterträdare samt riksdagens
militieombudsman och dennes efterträdare, dels ock sex suppleanter
för dessa valmän; och befunnos vid valens slut hava blivit utsedda till

valmän:

herr Borggren,

» Hållendorff,

» Hedlund,

)) Janson i Bråten,

» Jansson i Falun,

» Johansson i Uppmälby,

» Karlsson i Fjäl, •

» Lindhagen,

» Lindley,

» Lindman,

)> Mossberg,

» E. A. Nilson i Örebro,

» Nilsson i Kristianstad,

» Nilsson i Bonarp,

» Olofsson i Åvik,

» Olsson i Blädinge,

)) Persson i Norrköping,

)> Petersson i Lidingö villastad,

)) Pettersson i Bjälbo,

» Pålsson,

)) Schotte,

» Sundström,

T) Tengdahl, och
» Zelahn; samt till

84

Protokollsutdrag den 26 februari 1916.

suppleanter:

herr Jönsson i Fridhill,

» Wikström,

» Tysk,

» Lingström,

» Sköld, och
» Gustafson i Kasenberg.

Nr 116. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

46, angående användande av uppkommet överskott å anslag
till uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid
vissa truppförband m. m.;

nr 47, angående uppförande av en laboratoriebyggnad å Karlsborg;

nr 48, angående verkställande av vissa tillbyggnadsarbeten m. m.
vid Karlskrona grenadjärregementes kasern etablissemang i Karlskrona;

nr 62, angående disponerande av medel till utförande av vissa
ny- och ombyggnader vid kustsanatoriet Apelviken för skrofulösa barn;

nr 63, angående extra anslaget till bestridande av utgifterna för
statens biografbyrå; samt

nr 64, angående anslag till inredning och utrustning av vissa lokaler
för tekniska skolan i Stockholm m. m.

Nr 117. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 49, angående markutbyte beträffande Kalmar regementes
kasernområde.

Nr 118. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 16, i anledning
av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under titel »utgifter
för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning i fråga
om anslag för anskaffande av rullande materiel vid statens järnvägar.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 119. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 7,
i anledning av väckt motion om upphävande av tullen å spannmål m. m.;
och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 120. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande,
nr 3, i anledning av väckt motion om sådan ändring i förordningen
om landsting, att Konungens befallningshavande må pröva

85

Protokollsutdrag den 29 februari 1916.

giltigheten av anmält förfall för landstingsman, innan suppleant för
denne inkallas, blev utskottets hemställan av kammaren bifallen.

Nr 121. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 7, angående överflyttning vid riksbankens huvudkontor av vissa
tjänster från första till andra tjänstegraden;

nr 8, i anledning av fullmäktiges i riksbanken framställning
angående förhöjning av vissa kassavårdsarvoden;

nr 9, angående ersättning till vaktmästaren vid riksbankens huvudkontor
G. J. Bergman för mistade avlöningsförmåner; och

nr 10, i anledning av väckt motion om anslag till utgivande av
en uppslagsbok över 1916 års lagtima riksdags verksamhet.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 122. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 116, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 1,
angående ändrad lydelse av § 3 mom. 2 i reglementariska föreskrifter
för riksdagen, beslöt andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt femte
tillfälliga utskott.

Nr 123. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

nr 18, till fullmäktige i riksbanken, i anledning av verkställd
granskning av riksbankens styrelse och förvaltning; samt

nr 19, till fullmäktige i riksgäldskontoret, i anledning av verkställd
granskning av riksgäldskontorets förvaltning.

Den 29 februari.

Från första kammaren.

Nr 117. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens justitieombudsman och
hans efterträdare den 26 innevarande månad hållna protokoll, varav inhämtades,
att till justitieombudsman blivit utsedd hovrättsrådet Viktor
Petrén samt att till hans efterträdare blivit vald häradshövdingen S. T.
Colleen;

86

Protokollsutdrag den 29 februari 1916.

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag dels till förordnanden för de valda, dels till skrivelse till
Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock till den paragraf
därom som borde införas i riksdagsbeslutet.

Nr 118. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens militieombudsman och
hans efterträdare den 26 innevarande månad hållna protokoll, varav
inhämtades, att till militieombudsman blivit utsedd häradshövdingen
A. R. Östergren samt att till hans efterträdare blivit vald f. d. revisionssekreteraren
friherre Bror Carl Cederström;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna ingiva förslag dels till förordnanden för de valda, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf därom, som borde införas i riksdagsbeslutet.

Nr 119. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Alkman väckt motion, nr 97, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag
till ny förordning om automobiltrafik.

Nr 120. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 70, om ökning av anslaget till vikariatsersättningar
m. m. vid nationalmuseet.

Nr 121. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 67, angående pension åt seminarievaktmästaren J. P. Nyländer;

nr 68, angående pension åt trädgårdsläraren K. Kihlstedt; samt

nr 69, angående pension åt rektorn C. F. Lindgrens änka Maria
Charlotta Lindgren, född Ramstedt.

Från andra kammaren.

Nr 124. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens justitieombudsman och
hans efterträdare den 26 innevarande månad hållna protokoll, varav inhämtades,
att till justitieombudsman blivit utsedd hovrättsrådet V. Petrén
och att till hans efterträdare blivit vald häradshövdingen S. T. Colleen;

87

Protokollsutdrag den 29 februari 1916.

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna avgiva förslag dels till förordnanden för de valde, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet införas.

Nr 125. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens militieombudsman och
hans efterträdare den 26 innevarande månad hållna protokoll, varav
inhämtades, att till militieombudsman blivit utsedd häradshövdingen
A. R. Östergren och att till hans efterträdare blivit vald f. d. revisionssekreteraren
friherre B. C. Cederström;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna avgiva förslag dels till förordnanden för de valde, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet införas.

Nr 126. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 58, angående avskrivning av viss avgäld för utrivning av en
till kronoegendomen Åkerholmen i Skaraborgs län hörande kvarn;

nr 59, angående rätt för trädgårdsmästaren och preparatorn vid
skogshögskolan K. F. Eklöf att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring;

nr 61, angående bidrag ur jämtländska renbetesfjällens skogsfond
till anläggning av en enskild väg inom Offerdals socken av Jämtlands
län; och

nr 65, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar.

Nr 127. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Majits
propositioner:

nr 60, angående pension åt föreståndaren för Jönköpings läns
lantmannaskola i Tenhult K. V. Smedberg; och

nr 66, angående pension åt ladugårdsförmannen M. Jensen vid
Alnarp.

88

Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

Den 1 mars.

Från första kammaren.

Nr 122. S. D. Företogos val av ej mindre tjugufyra valmän för
utseende av dels fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, dels
ock suppleanter för riksdagens fullmäktige i nämnda bank och kontor,
än även till suppleanter för dessa valmän; och befunnos efter valens
slut hava blivit utsedda till

valmän:

herr Barthelson,

» Bäckström,

» Cedercrantz,

» Danström,

» Ekelund,

» Eklund, Oskar,

» Ekman, Johan Emilson,
» Fahlén,

» Gustafsson,

» Hallin,

» Hammarskjöld,

» Hedenstierna,

» Hjär ne,

» Karlsson, K. G.,
greve Klingspor,
herr Neiglick,

» Nilsson, Johan,

» Nyström,

» Petersson, P. Alfred,
y> Roos,

friherre Silfverschiöld,
herr Trygger,

» Wickman,

)) Wrangel;

89

Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

suppleanter:

herr von Bahr,

)) Carlson, Johan,

» Ekman, Carl G.,

» Boberg,

» Pers,

» Olsson, Olof,

» Forssman,

» Jönsson,

» Rooth,
x> Trana.

Nr 123. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 54, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar
av vissa förskottsvis utgivna medel; och

nr 55, angående ersättande av vissa förskottsvis utgivna medel för
anskaffande av fljgmateriel m. m.

Nr 124. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 4, i anledning av väckt motion om införande i förordningen
om kommunalstyrelse på landet av bestämmelse rörande förfarandet, när
ordinarie ledamot av kommunal- eller municipalnämnd avgår före slutet
av tjänstgöringstiden bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Därjämte godkändes utskottets motivering.

Nr 125. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande
nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av
medel till bestridande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen,
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 126. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial
nr 11, angående avskrivning av osäkra fordringar vid riksbankens huvudkontor
och avdelningskontoret i Visby, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 127. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 10, i anledning av dels Kung]. Maj:ts proposition med förslag
till lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av
1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom
den 14 juni 1907, dels ock i ämnet väckt motion.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

12

90 Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

nr 11, i anledning av väckt motion om ombildning av häradsnämnden
till jury m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 12, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om lag rörande inrättande av
förlikningskommissioner för biläggande av vissa rätts tvister.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 13, i anledning av Kungl. Majrts proposition med förslag till
lag angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående skydd mot utmätning för viss del av gäldenärs innestående
avlöning för allmän eller enskild tjänst eller innestående pension.

Utskottets hemställan och den i ämnet väckta motionen avslogos.

Nr 128. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtelse
av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter
å kronojord;

nr 2, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående upplåtelse
av kronan tillhörande jord ägarandelar i gruvor;

nr 3, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående avstående
eller upplåtande i vissa fall av mark från kronoegendomar;

nr 4, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående för säljning

av vissa områden av Hanekinds härads allmänningar Kolbvttemon,
Åsdymlingen och norra allmänningen;

nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändring
av gällande bestämmelser rörande fonden för fiskerinäringens befrämjande;

nr 6, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående an vändande

av ett till anläggning av en statens fiskodlingsanstalt vid
Motala anvisat anslag till anläggning av en dylik anstalt vid Borenshult;

nr 7, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående rätt för
föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gr. Lundberg att för ålderstillägg
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 8, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående an vändande

under år 1916 av behållning å norrländska avdikningsanslaget
för år 1915;

91

Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående driftkostnader
under år 1917 för statens domäner;

nr 10, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående upplåtande till egnahemslägenheter av kronoegendomen 6/8 mantal
Hjältorp västergård nr 1 i Frisk socken av Ålvsborgs län;

nr 11, i anledning av väckt motion om försäljning av lägenheten
Källstorp från förra militiebostället IV4 mantal nr 2, 3 och 4 Storegården
i Nässjö socken av Jönköpings län;

nr 12, i anledning av väckt motion angående anslag till bidrag
för anordnande av rovodlingstävlingar i Norrland och Dalarna;

nr 13, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åstadkommande av aspodling å statens skogsmarker m. m.; samt

nr 14, i anledning av väckt motion om personlig lönefyllnad åt
två vaktmästare vid veterinärhögskolan.

Yad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 129. S. D. Vid föredragning av första kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande nr 2, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t med begäran om ny uppdelning av telefontaxeområdena
inom riket, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 130. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtanden:

nr 3, angående skyldighet för fängelseläkare att avgiva utlåtande
om sinnessjuk straffånge, och

nr 4, angående skrivelse till Konungen i fråga om rätt att vid
gudstjänst begagna nu gällande kyrkobibel under blivande övergångstid
efter ny kyrkobibels införande,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 131. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 1, i anledning av herr Bobergs motion
nr 77, angående skrivelse till Konungen med begäran om utredning i
fråga om åtgärder till fiskets främjande, bifölls vad utskottet i detta
utlåtande hemställt.

Nr 132. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Lindblad, Ernst, väckt motion, nr 98, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till ny förordning om automobiltrafik.

92

Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

Från andra kammaren.

Nr 128. S. D. Företogos val av ej mindre tjugufyra valmän för
utseende av dels fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, dels
ock suppleanter för riksdagens fullmäktige i nämnda bank och kontor,
än även sex suppleanter för dessa valmän; och befunnos efter valens
slut hava blivit utsedda till

valmän:

herr Adelswärd,

» Andersson i Höckerum,

» Berg i Munkfors,

» Carlson i Herrljunga,

» Christiernson,

)) Edbom,

» Hellberg i Lycksele,

» Henrikson,

» Kristensson,

» Lindman,

» E. A. Nilson i Örebro,

)) Nilsson i Kristianstad,

» Nilsson i Bonarp,

» Olsson i See,

» Persson i Norrköping,

)) Rydén i Malmö,

» Röing,

» Schotte,

» Sommelius,

)> Ström,

» Svensson i Betingetorp,

» Söderberg i Stockholm,

Vahlquist, och
» Waldén; samt

suppleanter:
herr Gabrielsson,

» Borggren,

» Svensson i Kompersmåla,

» Bäcklund,

» Jonsson i Gumboda, och
» Olofsson i Avik.

93

Protokollsutdrag den 1 mars 1916.

Nr 129. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 67, angående pension åt seminarievaktmästaren J. P. Nyländer;

nr 68, angående pension åt trädgårdsläraren K. Kihlstedt; och

nr 69, angående pension åt rektorn C. F. Lindgrens änka Maria
Charlotta Lindgren, född Ramstedt.

Nr 130. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 70, om ökning av anslaget till vikariatsersättningar m. m. vid
nationalmuseet.

Nr 131. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 10, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av
1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom
den 14 juni 1907, dels ock i ämnet väckt motion.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 11, i anledning av väckt motion om ombildning av häradsnämnden
till jury m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 12, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om lag rörande inrättande av
förlikningskommissioner för biläggande av vissa rättstvister.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.

Kungl. Maj:ts av utskottet förordade lagförslag.

Godkändes.

Utskottets hemställan.

Förklarades vara besvarad genom kammarens beslut i fråga om
lagförslaget.

Nr 132. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtelse
av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter
å kronojord;

nr 2, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtelse
av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor;

94

ProtoJcollsutdrag den 1 mars 1916.

nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avstående
eller upplåtande i vissa fall av mark från kronoegendomar;

nr 4, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av vissa områden av Hanekinds kärads allmänningar Kolbyttemon,
Åsdymlingen och norra allmänningen;

nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändring
av gällande bestämmelser rörande fonden för fiskerinäringens befrämjande;

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande
av ett till anläggning av en statens fiskodlingsanstalt vid Motala anvisat
anslag till anläggning av en dylik anstalt vid Borenshult;

nr 7, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gr. Lundberg att för ålderstillägg
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande
under år 1916 av behållning å norrländska avdikningsanslaget för år 1915;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 25 angående
driftkostnader under år 1917 för statens domäner; och

nr 10, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående upplåtande till egnahemslägenheter av kronoegendomen 5/s mantal
Hjältorp västergård nr 1 i Frisk socken av Ålvsborgs län.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 133. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 11, i anledning av väckt motion om försäljning av lägenheten
Källstorp från förra militiebostället IV4 mantal nr 2, 3 och 4 Storegården
i Nässjö socken av Jönköpings län.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den i ämnet
väckta motionen.

nr 12, i anledning av väckt motion angående anslag till bidrag
för anordnande av rovodlingstävlingar i Norrland och Dalarna.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 13, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åstadkommande av aspodling å statens skogsmarker m. m.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 14, i anledning av väckt motion om personlig lönefyllnad åt
två vaktmästare vid veterinärhögskolan.

Kammaren avslog utskottets hemställan samt biföll i stället ett

95

Protokollsutdrag den 3 mars 1916,

under överläggningen framställt yrkande, att riksdagen måtte besluta,
att de nuvarande vaktmästarna vid den patologisk-anatomiska institutionen
och vid den kemiska institutionen vid veterinärhögskolan måtte
vardera erhålla en personlig lönefyllnad av 300 kronor om året att utgå
från och med den 1 januari 1917 intill dess ny lönereglering för vaktmästarne
och deras vederlikar vid veterinärhögskolan beslutits samt
träder i tillämpning.

Nr 134. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande nr 4,
i anledning av väckt motion om införande i förordningen om kommunalstyrelse
på landet av bestämmelse rörande förfarandet, när ordinarie
ledamot av kommunal- eller municipalnämnd avgår före slutet av tjänstgöringstiden.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 135. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 17, i anledning
av Kungl. Majrts proposition angående beredande av medel till
bestridande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen; och biföll
kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 136. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial,
nr 11, angående avskrivning av osäkra fordringar vid riksbankens huvudkontor
och avdelningskontoret i Visby biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 137. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande nr 14, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående skydd
mot utmätning för viss del av gäldenärs innestående avlöning för allmän
eller enskild tjänst eller innestående pension.

Utskottets hemställan bifölls.

Den 3 mars.

Från första kammaren.

Nr 133. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 71, angående uppförande av laboratoriebyggnad m. m. för
tekniska högskolans fackskola för kemisk teknologi; och

nr 72, angående ändringar i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. m.

96

Protokollsutdrag den 4 mars 1916.

Nr 134. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 20, i anledning av Kung!. Maj:ts i statsverkspropositionen under
titel »utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar; och

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande
av medel till bestridande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen.

Från andra kammaren.

Nr 138. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 54, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar
av vissa förskottsvis utgivna medel; och

nr 55, angående ersättande av vissa förskottsvis utgivna medel
för anskaffande av flygmateriel m. m.

Nr 139. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 129, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 2, i
anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran
om ny uppdelning av telefontaxeområdena inom riket, beslöt andra
kammaren hänvisa detta ärende till sitt tredje tillfälliga utskott.

Den 4 mars.

Från första kammaren.

Nr 135. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 5, i anledning av särskilda motioner om ändrad lydelse av
§ 13 b) i förordningen om kommunalstyrelse på landet, § 29 mom. 1 b)
i förordningen om kommunalstyrelse i stad, § 24 d) i förordningen om
kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd och § 10 b) i förordningen om
landsting.

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 4 mars 1916.

97

nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående beredande av rätt för sjömän att i vissa fall annorledes än
genom personlig inställelse utöva rösträtt vid val till andra kammaren.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 7, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 § i
förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 136. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till bestridande av vissa kyresutgifter under femte huvudtiteln.

Vad utskottet hemställt i mom. b)—d) bifölls. Beträffande Kungl.
Maj:ts förslag om anslag till förhyrande av lokaler för marinförvaltningen
och till hyresbidrag till flottans varvs verkmästarförening i Karlskrona
antogos efter särskilda propositioner de förslag, som innefattades i mom. a)
utav de vid utlåtandet fogade reservationerna och i mom. e) av den
utav herr Swartz m. fl. vid utlåtandet avgivna reservationen.

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning vid telegrafverket.

Punkterna 1 och 2.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Lades till handlingarna.

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1917 ävensom
en i ämnet väckt motion.

Vad utskottet hemställt bifölls, och den i slutet av utlåtandet
gjorda anmälan lades till handlingarna.

Nr 137. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående införande av utförselbevis å spannmål, biföll kammaren vad
utskottet i detta betänkande hemställt med ogillande av motiveringen.

Nr 138. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 17,
i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om
förbud i vissa fall mot överlåtelse till utlänning av svenskt fartyg eller
andel däri, dels ock en i ämnet väckt motion, bifölls vad utskottet i
detta utlåtande hemställt.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

13

98 Protokollsutdrag den 4 mars 1916.

Nr 139. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående försäljning av vissa kronans jordbruksegendomar för beredande
av medel till inköp av för skogsodling lämplig mark.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 16, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Magt
angående lagstiftning om pasteurisering av mjölk.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 17, angående regleringen av utgifterna för kapitalökning, i vad
angår jordbruksärendena.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkterna 2—5.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående ökat statsbidrag till kostnaderna för lantmäteriförrättningar på
landet.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 140. S. 13. Vid föredragning av första kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 2, i anledning av en av herr Magnusson,
Gerhard, väckt motion, nr 92, angående skrivelse till Konungen med
begäran om utredning beträffande möjligheterna till införande av statsmonopol
å mineraloljor, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 141. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag

dels till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 21, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans
efterträdare; och

nr 24, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

dels ock till riksdagens förordnanden:

nr 22, för hovrättsrådet m. m. V. E. O. Petrén att vara riksdagens
justitieombudsman;

nr 23, för häradshövdingen S. T. Colleen att vara riksdagens
justitieombudsmans efterträdare;

99

Protokollsutdrag den 4 mars 1916.

nr 25, för häradshövdingen m. ro. A. R. östergren att vara riksdagens
militieombudsman; samt

nr 26, för häradshövdingen m. m. friherre B. C. Cederström att
vara riksdagens militieombudsmans efterträdare.

Från andra kammaren.

Nr 140. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 71, angående uppförande av laboratoriebyggnad m. m. för
tekniska högskolans fackskola för kemisk teknologi; och

nr 72, angående ändringar i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. m.

Nr 141. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 51, med förslag till ny förordning om
automobiltrafik avgivna motioner, nämligen av

herr Magnusson i Tumhult, nr 232, och
» Åkerlund, nr 233.

Nr 142. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 5,
i anledning av särskilda motioner om ändrad lydelse av § 13 b) i förordningen
om kommunalstyrelse på landet, § 29 mom. 1 b) i förordningen
om kommunalstyrelse i stad, § 24 d) i förordningen om kyrkostämma
samt kyrkoråd och skolråd och § 10 b) i förordningen om
landsting.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 143. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande,
nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående införande av utförselbevis å spannmål biföll kammaren utskottets
hemställan.

Nr 144. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående försäljning av vissa kronans jordbruksegendomar för beredande
av medel till inköp av för skogsodling lämplig mark.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 16, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående lagstiftning om pastörisering av mjölk.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

100

Protokollsutdrag den 4 mars 1916.

nr 17, angående regleringen av utgifterna för kapitalökning i vad
angår jordbruksärendena.

Punkten l:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 2: o)—5:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående ökat statsbidrag till kostnaderna för lantmäteriförrättningar på
landet.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
Hamilton m. fl. avgivna, vid utlåtandet fogade reservationen.

Nr 145. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående beredande av rätt för sjömän att i vissa fall annorledes än
genom personlig inställelse utöva rösträtt vid val till andra kammaren; och

nr 7, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 § i
förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 146. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till bestridande av vissa hyresutgifter under femte huvudtiteln.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning vid telegrafverket.

Punkterna l:o) och 2:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3:o).

Lades till handlingarna.

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1917 ävensom
en i ämnet väckt motion.

Kammaren biföll vad utskottet hemställt samt lade den av utskottet
gjorda anmälan till handlingarna.

Nr 147. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 17, i anledning
av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud
i vissa fall mot överlåtelse till utlänning av svenskt fartyg eller andel
däri, dels ock en i ämnet väckt motion.

Kammaren biföll vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

101

Protokollsutdrag den 6 mars 1916.

Nr 148. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslagtill
riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 20, i anledning av Kung!. Maj:ts i statsverkspropositionen under
titel »utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar; och

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande
av medel till bestridande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen.

Den 6 mars.

Från första kammaren.

Nr 142. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till
riksdagens skrivelse nr 28, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om förbud i vissa fäll mot överlåtelse
till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri.

Från andra kammaren.

Nr 149. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag

dels till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 21, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans
efterträdare; och

nr 24, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

dels till förordnanden:

nr 22, för hovrättsrådet m. in. V. E. O. Fetrén att vara riksdagens
justitieombudsman;

nr 23, för häradshövdingen S. T. Colleen att vara riksdagens
justitieombudsmans efterträdare;

nr 25, för häradshövdingen m. m. A. R. östergren att vara riksdagens
militieombudsman; samt

nr 26, för häradshövdingen in. in. friherre B. C. Cederström att
vara riksdagens militieombudsmans efterträdare.

102

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

Nr 150. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 28, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri.

Den 8 mars.

Från första kammaren.

Nr 143. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 74, angående utvidgning och modernisering av flottans varv i
Karlskrona;

nr 75, angående ändringar av kabyssinredningen å vissa av flottans
fartyg; samt

nr 76, angående anskaffning av gyroskopkompassanläggningar till
vissa flottans fartyg.

Nr 144. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 53, angående pension till fortifikationsarbetaren
Anders Håkansson.

Nr 145. S. D. Föredrogs och'' hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 73, angående överlåtelse till lantförsvaret
av Tierps kronopark m. m.

Nr 146. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 8, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 25—27 §§
i förordningen om landsting.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 9, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning i fråga om användande av proportionellt valsätt vid
val till utskott och nämnder å allmän rådstuga samt kyrko- och kommunalstämma.

Utskottets hemställan bifölls.

103

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

nr 10, i anledning av väckt motion om tillägg till § 2 mom. 4
tryckfrihetsförordningen.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den vid utlåtandet
avgivna reservation.

Nr 147. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av väckt motion angående utsträckning av tiden
för inlösen av skattefrälseräntor.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning vid statens järnvägar.

Punkterna 1 och 2.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Lades till handlingarna.

Punkterna 4—7.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 8.

Lades till handlingarna.

Punkten 9.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 10.

Lades till handlingarna.

Punkten 11.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 12 och 13.

Lades till handlingarna.

Punkten 14.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 15.

Lades till handlingarna.

Punkten 16.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 17.

Lades till handlingarna.

104

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

nr 23, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
av mark från kronoegendomen Stora kungsladugården nr 1 i S:t Nikolai
socken av Södermanlands län till Oxelösund—Flen—Västmanlands järnvägsaktiebolag
för utvidgning av bolagets järnvägsstation i Nyköping.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 24, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen samt
särskilda till riksdagen avlåtna propositioner gjorda framställningar angående
anslag för kapitalökning å statens järn vägslånefonder.

Punkterna 1 och 2.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Lades till handlingarna.

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående visst
medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg
från Gullabo till Torsås.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 26, i anledning av väckta motioner om anslag till anläggande
av en järnväg från Seffle köping till Millesvik.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 148. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 8, i anledning av väckt motion om ändringar i 18 och
20 §§ förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt, biföll kammaren
vad utskottet i detta, betänkande hemställt.

Nr 149. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 12, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående sättet för
likviderande av förfallen skuld å statslån till Ostra centralbanans järnvägsaktiebolag,
biföll kammaren vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 150. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående viss ändring i lagen om indragning till statsverket och avskrivning
av prästerskapets tionde samt om ersättning därför, och

nr 16, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 1 § i
lagen om servitut den 14 juni 1907,

biföll kammaren vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

105

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

Nr 151. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtanden:

nr 5, i anledning av väckt motion om sammankallande av en
fredskonferens av neutrala stater; och

nr 6, i anledning av en av herr Byström inom andra kammaren
väckt motion nr 1, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring i
villkoren för inträde vid under offentlig kontroll stående seminarium för
anställning såsom lärare vid småskola och mindre folkskola eller såsom
biträdande lärare vid folkskola,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 152. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 29, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående utgifter för
kapitalökning i avseende å telegrafverket.

Från andra kammaren.

Nr 151. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 8, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 25—27 §§
i förordningen om landsting.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den vid utlåtandet
fogade reservationen.

nr 10, i anledning av väckt motion om tillägg till § 2 mom. 4
try ckfrih ets förordningen.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 152. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande,
nr 8, i anledning av väckt motion om ändringar i 18 och
20 §§ förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt blev utskottets
hemställan av kammaren bifallen.

Nr 153. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 12, i
anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående sättet för likviderande
av förfallen skuld å statslån till Östra centralbanans järnvägsaktiebolag;
och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 154. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 9,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 14

106

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

utredning i fråga om användande av proportionellt valsätt vid val till
utskott och nämnder å allmän rådstuga samt kyrko- och kommunalstämma.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
Hallén avgivna, vid utlåtandet fogade reservationen.

Nr 155. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av väckt motion angående utsträckning av
tiden för inlösen av skattefrälseräntor.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställningar angående utgifter för kapitalökning vid statens järnvägar.

Punkterna l:o) och 2:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 4:o)—7:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 8:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 9:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 10:o).

Lades till handlingarna.

Punkten ll:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Punkterna 12:o) och 13:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 14:o).

Utskottets hemställan blev av kammaren bifallen.

Punkten 15:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 16 :o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 17:o).

Lades till handlingarna.

107

Protokollsutdrag den 8 mars 1916.

nr 23, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
av mark från kronoegendomen Stora kungsladugården nr 1 i
S:t Nikolai socken av Södermanlands län till Oxelösund—Flen—Västmanlands
järnvägsaktiebolag för utvidgning av bolagets järnvägsstation
i Nyköping.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 24, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
samt särskilda till riksdagen avlåtna propositioner gjorda framställningar
angående anslag för kapitalökning å statens järnvägslånefonder.

Punkterna l:o) och 2:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3:o).

Lades till handlingarna.

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående visst
medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg
från Gullabo till Torsås.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 26, i anledning av väckta motioner om anslag till anläggande
av en järnväg från Seffle köping till Millesvik.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Nr 156. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående viss ändring i lagen om indragning till statsverket och avskrivning
av prästerskapets tionde samt om ersättning därför; och

nr 16, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 1 §
i lagen om servitut den 14 juni 1907.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 157. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 1, i fråga om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
reglering av provinsialläkares och distriktsveterinärers arvoden.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 158. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 1, i anledning av väckt motion om skrivelse till

108

Protokollsutdrag den 10 mars 1916.

Kungl. Maj:t angående införande av ett lämpligare system än det nu
tillämpade för avlönande av allmänna åklagare och med dem likställda.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 159. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 2, anledning av herr Molins i Dombäcksmark motion,
nr 127, angående sättet för utdelande till riksdagens ledamöter av
statistiskt tryck m. m.; och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 160. S. D. Vid föredragning av andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av herr Kaijsers motion,
nr 28, angående omarbetning av gällande reglementariska föreskrifter
för riksdagen, biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 161. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående borttagande eller inskränkande av tullbevakning
av tullrestitutionsgods.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 162. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 5, angående ändrad lydelse av § 3 mom. 2 i
reglementariska föreskrifter för riksdagen; och blev utskottets hemställan
därvid bifallen.

Den 10 mars.

Från första kammaren.

Nr 153. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 27, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående förslag
till bestridande av vissa hyresutgifter under femte huvudtiteln, godkändes
de i detta memorial föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 154. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 157, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 1, i fråga
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående reglering av provinsialläkares
arvoden, beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt tillfälliga
utskott nr 2.

109

Protokollsutdrag den 10 mars 1916.

Nr 155. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 30, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående sättet för likviderande av förfallen skuld å
statslån till Östra centralbanans järnvägsaktiebolag,''

Nr 156. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag, innefattande ändring i gällande stadgan den om nattvardsgång;

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om
biskops- och superintendentsval;

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning
av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbetseller
tjänsteman;

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
ag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän;

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av 1 kap.
8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14
juni 1907; samt

nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.

Från andra kammaren.

Nr 163. S. D. Hänvisades till bankoutskottet KungK Majrts
proposition, nr 53, angående pension till fortifikationsarbetaren Anders
Håkansson.

Nr 164. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

74, angående utvidgning och modernisering av flottans varv i
Karlskrona;

no

Protokollsutdrag den 10 mars 1916.

nr 75, angående ändringar av kabyssinredningen å vissa av flottans
fartyg; och

nr 76, angående anskaffning av gyroskopkompassanläggningar till
vissa flottans fartyg.**

Nr 165. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 73, angående överlåtelse till lantförsvaret av Tierps kronopark
m. m.

Nr 166. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial, nr 27, i anledning
av kamrarnas skiljaktiga beslut angående anslag till bestridande
av vissa hyresavgifter under femte huvudtiteln.

De i detta memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 167. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 29, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående utgifter
för kapitalökning i avseende å telegrafverket.

Nr 168. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen:

från bankoutskottet:

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående sättet
för likviderande av förfallen skuld å statslån till Östra centralbanans
järnvägsaktiebolag; samt

från lagutskottet:

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång;

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om
biskops- och superintendentsval;

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslagtill
lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning
av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbetseller
tjänsteman;

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän;

in

Protokollsutdrag den 11 mars 1916.

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av 1 kap.
8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den
14 juni 1907; och

nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.

Den 11 mars.

Från första kammaren.

Nr 157. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 80, angående anslag till en tredje utbyggnad
av Trollhätte kraftstation.

Nr 158. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 85, angående förstärkning av arbetskrafterna å statskontorets
riksbokslutsbyrå; och

nr 86, angående ålderstillägg åt aktuarien i statistiska centralbyrån
J. A. Carlson.

Nr 159. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 77, angående utsträckning av tiden
för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål, som införts till
baltiska utställningen i Malmö år 1914.

Nr 160. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 83, angående pension åt förre
aktuarien vid Sveriges geologiska undersökning G. H. Santessons änka
Alma Johanna Santesson, född Lindberg.

Nr 161. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 84, med förslag till lag angående vissa
utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag om
ändrad lydelse av 8 kap. 25 § strafflagen.

Nr 162. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

112 Protokollsutdrag den 11 mars 1916.

nr 81, angående ändring i gällande grunder för tillgodogörande
av kronans jakträtt; och

nr 82, angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället
Pålsboda nr 1 och Folkasboda nr 1 i Örebro län.

Nr 163. S. D. Föredrogs och godkändes riksdagens kanslideputerades
memorial nr 2, angående registrators- och kanslistbefattningen
i riksdagens kansli.

Nr 164. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 11, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 21 §
i förordningen om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd, bifölls vad
utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 165. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 8, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens åttonde huvudtitel, innefattande
anslagen till ecklesiastikdepartementet.

Punkterna 1—26.

Yad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 27.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den vid förevarande
punkt avgivna reservation.

Punkterna 28—84.

Vad utskottet, hemställt bifölls.

Punkten 85.

Visades åter till utskottet.

Punkterna 86—90.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 91.

Lades till handlingarna.

Punkterna 92—96.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 97.

Lades till handlingarna.

Punkterna 98—143.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 144 och 145.

Lades till handlingarna.

113

Protokollsutdrag den 11 mars 1916.

Punkterna 146—159.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 160 ock 161.

Lades till handlingarna.

Punkten 162.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 163.

Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning bifölls.
Punkten 164.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 165.

Lades till handlingarna.

Punkterna 166—169.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 170.

Lades till handlingarna.

Punkterna 171—174.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 175.

Lades till handlingarna.

Punkterna 176—183.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 184.

Lades till handlingarna.

Punkterna 185—187.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 188.

Lades till handlingarna.

Punkterna 189—223.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 224.

Lades till handlingarna.

Punkterna 225 —228.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

15

114 Protokollsuidrag den 11 mars 1916.

Nr 166. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande,
nr 9, i anledning av väckt motion angående åtgärder för
åvägabringande av överensstämmelse mellan Sveriges, Norges och Danmarks
postbefordringsavgifter för korsbandsförsändelser inom dessa länder,
bifölls vad utskottet i detta betänkande hemställt.

Nr 167. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:
nr 19, i anledning av väckta motioner om vidtagande av åtgärder
för åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet m. m.;

nr 20, i anledning av väckta motioner om beredande av större
möjlighet för städer och tätt bebyggda samhällen i Västerbottens och
Norrbottens län att erhålla ved från statens skogar; samt

nr 21, i anledning av väckt motion angående det av 1915 års
riksdag beviljade anslaget till rättshjälp åt vissa åbor och lägenhetsinnehavare.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 168. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 3, med anledning av herr Ekelunds
motion, nr 90, om uppgörande av förslag till en snar och effektiv
lagring av bränsle, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Från andra kammaren.

Nr 169. S. D. Föredrogs riksdagens kanslideputerades memorial,
nr 2, angående registrators- och kanslistbefattningen i riksdagens kansli.

Den av kanslideputerade anmälda åtgärden godkändes.

Nr 170. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 11,
i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 21 § i förordningen
om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 171. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 9,
i anledning av väckt motion angående åtgärder för åvägabringande av
överensstämmelse mellan Sveriges, Norges och Danmarks postbefordringsavgifter
för korsbandsförsändelser inom dessa länder;

och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 172. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 19, i anledning av väckta motioner om vidtagande av åtgärder
för åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet in. m.;

115

Protokollsutdrag den 11 mars 1916.

nr 20, i anledning av väckta motioner om beredande av större
möjlighet för städer och tätt bebyggda samhällen i Västerbottens och
Norrbottens län att erhålla ved från statens skogar; samt

nr 21, i anledning av väckt motion angående det av 1915 års
riksdag beviljade anslaget till rättshjälp åt vissa åbor och lägenhetsinnehavare.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 173. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av väckt motion av herr Eriksson
i Grängesberg om skrivelse till Kungl. Maj:t angående reformering av
fängelse väsendet; och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 174. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 8, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens åttonde huvudtitel, innefattande
anslagen till ecklesiastikdepartementet.

Punkten l:o)—84:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 85:o).

Återförvisades till utskottet för ny behandling.

Punkterna 86:o)—90:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 91:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 92:o)—96:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 97:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 98:o)—143:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkterna 144:o) och 145:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 146 :o)—159:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar blevo av kammaren
bifallna.

Punkterna 160:o) och 161:o).

Lades till handlingarna.

116

Protokollsutdrag den 11 mars 1916.

Punkten 162:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 163:o).

Kammaren biföll Kungl. Maj:ts förslag i ämnet.

Punkten 164:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 165 :o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 166:o)—169:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 170:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 17l:o)—174:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 175:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 176:o)—183:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 184:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 185:o)—187:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 188:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 189:o)—223:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 224:o).

Lades till handlingarna.

. Punkterna 225:o)—228:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Protokollsutdrag den 14 mars 1916.

117

Den 14 mars.

Från första kammaren.

Nr 169. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 78, angående tjänstårsberäkning för professorn
L. V. A. Stavenow med avseende å hans rätt till ålderstillägg.

Från andra kammaren.

Nr 175. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 84, med förslag till lag angående vissa utfästelser rörande
införsel och utförsel av varor m. m. samt lag om ändrad lydelse av
8 kap. 25 § strafflagen.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas två i anledning av propositionen
inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 176. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 80, angående anslag till en tredje utbyggnad av Trollhätte
kraftstation;

nr 85, angående förstärkning av arbetskrafterna å statskontorets
riksbokslutsbyrå; och

nr 86, angående ålderstillägg å aktuarien i statistiska centralbyrån
J. A. Carlson.

Nr 177. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 77, angående utsträckning av tiden för tullfri disposition
av tullpliktiga utställningsföremål, som införts till baltiska utställningen
i Malmö år 1914.

Nr 178. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 81, angående ändring i gällande grunder för tillgodogörande
av kronans jakträtt; samt

nr 82, angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället
Pålsboda nr 1 och Folkasboda nr 1 i Örebro län.

118

Proiokollsutdrag den 15 mars 1916.

Nr 179. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 83, angående pension åt förre aktuarien vid Sveriges
geologiska undersökning G. H. Sautessons änka Alma Johanna Santesson,
född Lindberg.

Den 15 mars.

Från första kammaren.

Nr 170. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 79, angående tillstånd för vissa beställningshavare
å staten för artilleriets fabriker och tygstater att för rätt att
åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring.

Nr 171. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 88, angående anslag till en Sveriges
utsädesförenings filial i mellersta Norrland.

Nr 172. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande nr 10,
i anledning av väckta motioner angående brännvins- samt vin- och ölhandelns
ordnande ävensom i samband därmed stående frågor.

Kammaren beslöt till en början,

att, för den händelse något av författningsförslagen komme att i
en eller annan del återremitteras, utskottet lämnades öppen rätt att vid
ärendets förnyade behandling, i avseende å de delar, vilka blivit med
eller utan ändring godkända, föreslå sådana jämkningar, som kunde
föranledas av ifrågasatta ändringar i återförvisade delar; och

att i avseende å nummerbeteckningen av paragrafer och moment
utskottet skulle äga vidtaga sådana ändringar, som påkallades av kamrarnas
beslut.

Punkten 1.

IV kap. i utskottets förslag till förordning angående försäljning av
rusdrycker.

Avslogs.

Därpå antogos de författningsförslag, som innehöllos i bil. A—E
till herr von Hofstens m. fl. motion nr 166 i andra kammaren.

Utskottets hemställan i punkten 1.

Förklarades besvarad genom kammarens föregående beslut.

Protokollsutdrag dtn 15 mars 1916.

119

Punkten 2.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren motsvarande
del av herr von Hofstens m. fl. omförmälda motion.

Nr 173. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 38, till Konungen, angående ändring i
visst, jämlikt kungl. stadgan den 28 maj 1897, föreskrivet villkor för
prövning vid under offentlig kontroll stående seminarium för anställning
såsom lärare vid småskola och mindre folkskola eller såsom biträdande
lärare vid folkskola.

Nr 174. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till delar av riksdagsbeslutet:

nr 1, ingressen;

nr 2, slutmeningen;

nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 § regeringsformen
och 50 § riksdagsordningen;

nr 4, rörande lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa
tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank
den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873;

nr 5, angående förändrad lydelse av instruktionen för riksdagens
revisorer vid riksbankens avdelningskontor i orterna;

nr 6, angående lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni
1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om
arbetstid för minderåriga och kvinnor;

nr 7, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksbanken;

nr 8, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksgäldskontoret;

nr 9, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans efterträdare; nr

10, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

nr 11, angående förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning av
fartyg;

nr 12, angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån
till östra centralbanans järnvägsaktiebolag;

nr 13, angående lag, innefattande ändring i gällande stadganden
om nattvardsgång;

120

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

nr 14, angående lag om ändrad lydelse av B mom. i förordningen
den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval;

nr 15, angående lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli
1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats
av ämbets- eller tjänsteman;

nr 16, angående lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken
;

nr 17, angående lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden
angående frälsemän;

nr 18, angående lag om nyttjanderätt till gravplats m. m.; samt

nr 19, rörande lag angående verkställighet av straffarbete och
fängelsestraff.

Nr 175. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 7, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande
anslagen till finansdepartementet.

Punkterna 1 och 2.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den vid förevarande
punkt avgivna reservation.

Punkterna 4 och 5.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 6 och 7.

Lades till handlingarna.

Punkterna 8—16.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 17.

Lades till handlingarna.

Punkterna 18—30.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 31.

Lades till handlingarna.

Punkterna 32—39.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

121

Punkten 40.

Lades till handlingarna.

Punkterna 41—44.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 45—47.

Lades till handlingarna.

Punkterna 48—51.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 52—54.

Lades till handlingarna.

Punkterna 55—62.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 176. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 28, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av brand- och dyrkfria valv inom generalstabens ämbetshus;

nr 29, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an vändande

av uppkommet överskott å anslag till uppförande av mässbygguader
för underofficerare och manskap vid vissa truppförband m. m.;

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av en laboratoriebyggnad å Karlsborg;

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående verkställande
av vissa tillbyggnadsarbeten m. m. vid Karlskrona grenadjärregementes
kasernetablissemang i Karlskrona;

nr 32, i'' anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående er sättande

från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis
utgivna medel; samt

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående er sättande

av vissa förskottsvis utgivna medel för anskaffande av flygel
a teriel m. m.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 177. S. D. Föredrogs sammansatta stats- och lagutskottets
utlåtande nr 1, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag innefattande bestämmelser om skyldighet för städer och
vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande och
förande m. m., dels Kungl. Maj:ts i punkten 28 under andra huvudtiteln
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 16

122

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

gjorda framställning om anslag till bidrag till städer och därmed jämförliga
samhällen till kostnaden för inrättande av fastighetsregister, dels
ock sex i ämnet väckta motioner.

Vad utskottet i detta utlåtande hemställt bifölls.

Nr 178. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid postverket;

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket, ävensom i ämnet
väckta motioner;

nr 15, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt biträdena hos mynt- och justeringsverket A. E. Holmström och
E. A. Zetterberg; samt

nr 16, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket J. A. Lindberg.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 179. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande nr 17, angående
reglering av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel, innefattande
anslagen till pensions- och indragningsstaterna.

Punkterna 1—6.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 7.

Lades till handlingarna.

Punkterna 8—37.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 38—40.

Lades till handlingarna.

Punkterna 41—56.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Från andra kammaren.

Nr 180. S. U. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 78, angående tjänstårsberäkning för professorn L. V. A. Stavenow
med avseeude å hans rätt till ålderstillägg.

123

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

Nr 181. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande nr 2, angående herr Åkerlunds m. fl. motion, nr 12,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder till hämmande av
genom handel med jordegendom uppkommande vanhävd å sådan egendom
m. m.

Utskottats hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 182. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 7, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande
anslagen till finansdepartementet.

Punkterna l:o) och 2:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring i avseende
å motiveringen, att vad i sista stycket därav förekommer efter ordet
»avlönings förhöj ningen» utbyttes mot följande:

»Med hänsyn till vad föredragande departementschefen anfört angående
de grunder, efter vilka prövningen av kommunala låneansökningar
äger rum, finner sig utskottet böra uttala att det icke nu tager ståndpunkt
till desamma.

Utskottet hemställer»

Punkterna 4:o) ock 5:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 6:o) och 7:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 8:o)—16:o).

Utskottets framställningar i dessa punkter biföllos.

Punkten 17: o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 18:o)—30:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 31:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 32. o)—39:o).

Vad utskottet i dessa punkter hemställt bifölls.

124

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

Punkten 40:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 41:o)—44:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkterna 45:o)—47:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 48:o)—5l:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 52:o)—54:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 55:o)—62:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Nr 183. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 28, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av brand- och dyrkfria valv inom generalstabens ämbetshus.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 29, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande
av uppkommet överskott å anslag till uppförande av mässbyggnader
för underofficerare och manskap vid vissa truppförband m. m.

Mom. a).

Kammaren biföll det förslag, som innefattas i mom. a) av den vid
utlåtandet fogade reservationen.

Mom. b).

Utskottets hemställan bifölls.

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av en laboratoriebyggnad å Karlsborg.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 31, i anledning av Kungl. Mapts proposition angående verkställande
av vissa tillbyggnad sarbeten m. m. vid Karlskrona grenadjär- .
regementes kasernetablissemang i Karlskrona.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel.

Utskottets hemställan bifölls.

125

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

nr 33, i anledning av Kungl. Maj-.ts proposition angående ersättande
av vissa förskottsvis utgivna medel för anskaffande av flygmateriel m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 184. S. D. Föredrogs sammansatta stats- och lagutskottets
utlåtande nr 1, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag innefattande bestämmelser om skyldighet för städer och
vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande och
förande m. m., dels Kungl. Maj:ts i punkten 28 under andra huvudtiteln
gjorda framställning om anslag till bidrag till städer och därmed
jämförliga samhällen till kostnaden för inrättande av fastighetsregister,
dels ock sex i ämnet väckta motioner.

Kammaren biföll vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 185. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 10,
i anledning av väckta motioner angående brännvins- samt vin- och ölhandelns
ordnande ävensom i samband därmed stående frågor.

Till en början beslöt kammaren att, för den händelse utskottets
förslag komme att i vissa delar återförvisas, utskottet skulle lämnas
öppen rätt att vid ärendets förnyade behandling i avseende på de delar,
som blivit med eller utan ändring godkända, föreslå sådana jämkningar,
som kunde föranledas av de ifrågasatta ändringarna i återförvisade delar;
samt att i avseende å nummerbeteckning av paragrafer och moment
utskottet skulle äga vidtaga sådana ändringar, som påkallades av kamrarnas
beslut.

Punkten l:o).

De av utskottet framlagda författningsförslagen.

Godkändes.

Utskottets hemställan.

Förklarades vara besvarad genom kamrarnas beslut i fråga om
författningsförslagen.

Punkten 2 o).

Utskottets hemställan bifölls.

I fråga om motiveringen biföll kammaren det förslag, som innefattas
i den av herr Palmstierna m. fl. avgivna, under c) upptagna
reservationen.

Nr 186. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid postverket.

Utskottets hemställan bifölls. ,...

126

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket, ävensom i ämnet
väckta motioner.

Punkten Ilo).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2:o).

Kammaren biföll den i ämnet av herr Helger väckta motionen.

Punkten 3:6).

Utskottets hemställan bifölls.

nr 15, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt biträdena hos mynt- och justeringsverket A. E. Holmström och
E. A. Zetterberg.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 16, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket J. A. Lindberg.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 187. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 17, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel,
innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna.

Punkterna Ilo)—6:o).

Yad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 7:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 8:o)—20:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 21:o).

Kammaren biföll den vid punkten av herr Kristensson fogade
reservationen.

Punkterna 22:o)—37:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 38:o)—40.o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 41:o)—56:nJ.

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av kammaren.

127

Protokollsutdrag den 15 mars 1916.

Nr 188. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 38, till Konungen angående ändring i
visst, jämlikt kungl. stadgan den 28 maj 1897 föreskrivet villkor för
prövning vid under offentlig kontroll stående seminarium för anställning
såsom lärare vid småskola och mindre folkskola eller såsom biträdande
lärare vid folkskola.

Nr 189. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till delar av riksdagsbeslutet:

nr 1, ingressen;

nr 2, slutmeningen;

nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 § regeringsformen
och 50 § riksdagsordningen;

nr 4, rörande lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa
tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank
den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873;

nr 5, angående förändrad lydelse av instruktionerna för riksdagens
revisorer vid riksbankens avdelningskontor i orterna;

nr 6, angående lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni
1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om
arbetstid för minderåriga och kvinnor;

nr 7, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksbanken;

nr 8, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksgäldskontoret;

nr 9, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans efterträdare; nr

10, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

nr 11, angående förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning av
fartyg;

nr 12, angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån
till östra centralbanans järnvägsaktiebolag;

nr 13, angående lag innefattande ändring i gällande stadganden
om nattvardsgång;

nr 14, angående lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen
den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval;

128

Protokollsutdrag den 16 mars 1916.

nr 15, angående lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli
1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats
av ämbets- eller tjänsteman;

nr 16, angående lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken; nr

17, angående lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående
frälsemän;

nr 18, angående lag om nyttjanderätt till gravplats m. m.; och

nr 19, rörande lag angående verkställighet av straffarbete och
fängelsestraff.

Den 16 mars.

Från första kammaren.

Nr 180. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 181, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 2, i anledning
av herr Åkerlunds m. fl. motion, nr 12, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående åtgärder till hämmande av genom handel med jordegendom
uppkommande vanhävd å sådan egendom m. m. beslöt första
kammaren hänvisa detta ärende till sitt tillfälliga utskott nr 2.

Nr 181. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
av mark från kronoegendomen Stora kungsladugården nr 1 i St.
Nikolai socken av Södermanlands län till Oxelösund—Flen—Västmanlands.
järnvägsaktiebolag för utvidgning av bolagets järnvägsstation i
Nyköping; och

nr 41, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående visst
medgivande ifråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg från
Gullabo till Torsås.

Protokollsutdrag den 17 mars 1916.

129

Från andra kammaren.

Nr 190. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 88, angående anslag till en Sveriges utsädesförenings
filial i mellersta Norrland.

Nr 191. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 79, angående tillstånd för vissa beställningshavare å staten för
artilleriets fabriker och tygstater att för rätt att åtnjuta ålderstillägg
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring.

Nr 192. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
av mark från kronoegendomen Störa kungsladugården nr 1 i Sfi
Nikolai socken av Södermanlands län till Oxelösund—Flen—Västmanlands
järnvägsaktiebolag för utvidgning av bolagets järnvägsstation i
Nyköping; och

nr 41, i anledning av Kungl. Majfis proposition angående visst
medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg
från Gullabo till Torsås.

Den 17 mars.

Från första kammaren.

Nr 182. S. D. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets
förslag till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 47, i anledning av Kungl. Majfis proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863
angående allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad lydelse av 2 § l:o) i
lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Majfis regeringsrätt, i vad propositionen
angår lagen om allmänt kyrkomöte;

nr 48, i anledning av justitieombudsmannens till innevarande riksdag
avgivna ämbetsberättelse, i vad rör framställningen angående ändrad
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 17

130 Protokollsutdrag den 18 mars 1916.

lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse
på landet;

nr 49, i anledning av väckt motion om införande i förordningen
om kommunalstyrelse på landet av bestämmelse rörande förfarandet, när
ordinarie ledamot av kommunal- eller municipalnämnd avgår före slutet
av tjänstgöringstiden;

nr 50, i anledning av särskilda motioner om ändrad lydelse av
§ 13 b) i förordningen om kommunalstyrelse på landet, § 29 mom. 1 b)
i förordningen om kommunalstyrelse i stad, § 24 d) i förordningen om
kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd och § 10 b) i förordningen om
landsting; samt

nr 51, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 § i
förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd;

Nr 183. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till
riksdagens skrivelse, nr 39, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
i statsverkspropositionen samt särskilda till riksdagen avlåtna propositioner
gjorda framställningar angående anslag för kapitalökning å statens
järnvägslånefonder.

Nr 184. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid postverket;

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt biträdena hos mynt- och justeringsverket A. E. Holmström och
E. A. Zetterberg; samt

nr 54, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående pension
åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket J. A. Lindberg.

Den 18 mars.

Från första kammaren.

Nr 185. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 90, angående anvisande av anslag till ångkraftstationen för
Älvkarleby kraftverk;

131

Protokollsutdray den 18 mars 1916.

nr 91, angående ombyggnad av Södertälje kanal m. m.; samt

nr 92, angående anslag till arbetslöshetens bekämpande.

Nr 186. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kung!. Maj:ts nådiga proposition, nr 89, angående årliga understöd åt
postvaktmästaren Karl Herman Lundbäcks änka och barn.

Nr 187. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 93, med förslag till lag om ändrad lydelse
av 2 § 14:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.

Nr 188. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial:

nr 19, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten
21:o av bankoutskottets utlåtande nr 17, angående regleringen av utgifterna
under riksstatens tionde huvudtitel, och

nr 20, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten
2:o av bankoutskottets utlåtande nr 14, angående årligt understöd åt
vissa befattningshavare vid telegrafverket,

godkändes de i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 189. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande,
nr 18, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga
och värnpliktiga, visades utlåtandet åter till utskottet.

Nr 190. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkan
den:

nr 11, i anledning av väckt motion om höjning av tullen å vanligt
oglaserat murtegel, och

nr 12, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 §
1 mom. tredje stycket i gällande förordning angående bevillning av fast
egendom samt av inkomst,

bifölls vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Nr 191. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 18, i anledning av väckt motion om viss ändring i gällande författningar
rörande jordbrukskassor och centralkassor lör jordbrukskredit,
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 192. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 22, i anledning av väckt motion om ändring i visst hänseende
av gällande grunder för statens egnahemslånerörelse, och

132

Protokollsutdrag den 18 mars 1916.

nr 23, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning, huruvida staten bör lösa å sina domäner uppförda,
för jordbruket nödvändiga hus,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 193. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 24, angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde
huvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet.

Punkterna 1—40.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 41.

Lades till handlingarna.

Punkten 42.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 43.

Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning bifölls.

Punkterna 44 och 45.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 46.

Med avslag å utskottets hemställan, såvitt den skilde sig från
Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning, biföll kammaren denna
framställning oförändrad.

Punkterna 47—50.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 51.

Lades till handlingarna.

Punkterna 52—98.

Vad utskottet hemställt bifölls; samt

nr 25, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående lönereglering för viss personal vid lantbruksinstituten vid Ultuna
och Alnarp samt vid egendomarna Ultuna och Alnarp med underlydande
gårdar.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 194. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 4, i anledning av herr Roséns motion,
nr 81, angående revision av resereglemente!, avslogs såväl vad utskottet
i detta utlåtande hemställt som den i ämnet väckta motionen.

133

Protokollsutdrag den 18 mars 1916.

Nr 195. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 5, i anledning av herr Trappa motion,
nr 88, om inrättande av ett penninglotteri för statens räkning och herr
Antonssons m. fl. motion, nr 89, om utredning rörande inrättande av
ett statsobligationslotteri, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen, detta beslut genom
utdrag av protokollet, delgivas medkammaren.

Från andra kammaren.

Nr 193. S. D. Föredrogos bankoutskottets memorial:

nr 19, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten
21:o av bankoutskottets utlåtande, nr 17, angående regleringen av utgifterna
under riksstatens tionde huvudtitel; och

nr 20, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten
2:o av bankoutskottets utlåtande nr 14, angående årligt understöd åt
vissa befattningshavare vid telegrafverket.

De i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 194. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande, nr 18,
i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga och
värnpliktiga beslöt kammaren återförvisa ärendet till utskottet för ny
behandling.

Nr 195. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 5, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående beredande av rätt för kyrkostämma att besluta om obligatorisk
undervisning i huslig ekonomi; och biföll kammaren därvid
utskottets hemställan.

Nr 196. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse

till Kungl. Maj:t angående viss ändring i gällande föreskrifter rörande
utfärdande av prästbetyg.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 197. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till

Kungl. Maj:t angående väckande hos barn och ungdom av intresse för
sparsamhet.

134

Protokollsutdrag den 18 mars 1916.

Kammaren biföll utskottets hemställan; och skulle, jämlikt § 63
riksdagsordningen, detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas
första kammaren.

Nr 198. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 11, i anledning av väckt motion om höjning av tullen å vanligt
oglaserat murtegel; och

nr 12, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 §
1 mom. tredje stycket i gällande förordning angående bevillning av fast
egendom samt av inkomst.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Nr 199. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande nr 18, i anledning
av väckt motion om viss ändring i gällande författningar rörande
jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 200. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 22, i anledning av väckt motion om ändring i visst hänseende
av gällande grunder för statens egnahemslånerörelse; och

nr 23, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning, huruvida staten bör lösa å sina domäner uppförda,
för jordbruket nödvändiga hus.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt blev av kammaren
bifallet.

Nr 201. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 3, i anledning av dels herr Åkermans m. fl.
motion nr 194 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åstadkommande
av mera likartade inkvarterings förhållanden för arméns gifta underofficerare,
dels herr Lindqvists m. fl. motion nr 209 om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående beredande av inkvartering in natura åt vid Stockholms
truppförband tjänstgörande underofficerare.

Kammaren fattade för sin del beslut i överensstämmelse med
utskottets hemställan.

Beslutet skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen, genom utdrag av
protokollet delgivas första kammaren.

Nr 202. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 24,
angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde huvudtitel,
innefattande anslagen till jordbruksdepartementet.

135

Protokollsutdrag den 18 mars 1916.

Punkterna l:o)—38 :o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 39:o).

Kammaren biföll ett under överläggningen framställt yrkande, att
riksdagen måtte allenast på det sätt bifalla Kungl. Maj:ts ifrågavarande
framställning, att riksdagen å extra stat för år 1917 för anställande av
en statskonsulent i fröodling anvisade ett belopp av 6,500 kronor.

Punkten 40:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 41:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 42:o)—50:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 51:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 52o.)—98:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 203. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 25,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lönereglering för viss personal vid lantbruksinstituten vid Ultima och
Alnarp samt vid egendomarna Ultuna och Alnarp med underlydande
gårdar.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 204. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen:

från konstitutionsutskottet:

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863
angående allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad lydelse av 2 § l:o)
i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, i vad propositionen
angår lagen om allmänt kyrkomöte;

nr 48, i anledning av justitieombudsmannens till innevarande riksdag
avgivna ämbetsberättelse, i vad rör framställningen angående ändrad
lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse
på landet;

136

Protokollsutdrag den 21 mars 1916.

nr 49, i anledning av väckt motion om införande i förordningen
om kommunalstyrelse på landet av bestämmelse rörande förfarandet, när
ordinarie ledamot av kommunal- eller municipalnämnd avgår före slutet
av tjänstgöringstiden;

nr 50, i anledning av särskilda motioner om ändrad lydelse av
§ 13 b) i förordningen om kommunalstyrelse på landet, § 29 mom. 1 b)
i förordningen om kommunalstyrelse i stad, § 24 d) i förordningen om
kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd och § 10 b) i förordningen
om landsting; samt

nr 51, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 § i
förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd;

från statsutskottet:

nr 39, i anledning av Kung!. Maj:ts i statsverkspropositionen samt
särskilda till riksdagen avlåtna propositioner gjorda framställningar angående
anslag för kapitalökning å statens järnvägslånefonder; och

från bankoutskottet:

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd å vissa befattningshavare vid postverket;

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt biträdena hos mynt- och justeringsverket A. E. Holmström och
E. A. Zetterberg; samt

nr 54, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension
åt myntgravören vid mynt- och justeringsverket J. A. Lindberg.

Den 21 mars.

Från första kammaren.

Nr 196*i S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 94, med förslag till lag om fortsatt
tillämpning av lagen den 20 juni 1913 angående vård av enskildes
skogar på Öland.

137

Protokollsuidrag den 21 mars 1916.

Nr 197. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 197, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående väckande hos
barn och ungdom av intresse för sparsamhet, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 198. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 201, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 3, i anledning av
dels herr Åkermans m. fl. motion nr 194 om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åstadkommande av mera likartade inkvarteringsförhållanden
för arméns gifta underofficerare, dels herr Lindqvists m. fl. motion
nr 209 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande av inkvartering
in natura åt vid Stockholms truppförband tjänstgörande underofficerare,
beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga
utskott.

Nr 199. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 42, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av brand- och dyrkfria valv inom generalstabens ämbetshus;

nr 43, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av en laboratoriebyggnad å Karlsborg;

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående verkställande
av vissa tillbyggnadsarbeten in. m. vid Karlskrona grenadjärregementes
kasernetablissemang i Karlskrona;

nr 45, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel; samt

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
av vissa förskottsvis utgivna medel för anskaffande av flygmateriel m. m.

Nr 200. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 55, till Konungen, i anledning av
väckt motion om ändrad lydelse av 12 § 1 mom. tredje stycket i gällande
förordning angående bevillning av fast egendom samt av inkomst.

Nr 201. S. D. Bifölls en av herr G. F. Östberg i skrivelse den
20 innevarande månad gjord anhållan att bliva befriad från honom den
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 saml. 18

188

Protolcollsutdrag den 21 mars 1916.

7 augusti 1914 lämnat uppdrag att vara fullmäktig i riksgäldskontor,
och beslöts att i anledning därav val av en fullmäktig i riksgäldskontor
efter herr Östberg skulle i föreskriven ordning anställas.

Från andra kammaren.

Nr 205. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 89, angående årliga understöd åt postvaktmästaren Karl
Herman Lundbäcks änka och barn.

Nr 206. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

90, angående anvisande av anslag till ångkraftstationen för
Älvkarleby kraftverk;

nr 91, angående ombyggnad av Södertälje kanal m. m.; och

nr 92, angående anslag till arbetslöshetens bekämpande.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av sistnämnda
proposition inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 207. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 93, med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o)
i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.

Nr 208. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet motioner av:

herr Lindhagen m. fl., nr 234, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ändring i § 13 regeringsformen;

herr Lindhagen, nr 235, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
förslag till en ny ordning för behandling av utrikes politiska ärenden
och vad därmed äger sammanhang;

densamme, nr 236, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående vissa
grundlagsändringar, åsyftande den diplomatiska, militära och administrativa
sekretessens bekämpande;

densamme, nr 237, om ändringar i §§ 44 och 45 regeringsformen
samt §§ 5, 6 och 7 successionsordningen m. m.; samt

densamme, nr 238, om upphävande av konungens rätt att upphöja
i adligt stånd samt förläna friherrlig och grevlig värdighet m. m.

Nr 209. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 195, innefattande delgivning av nämnda

139

Protokollsutdrag den 21 mars 1916.

kammarea beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 5, i
anledning av herr Trappa motion, nr 88, om inrättande av ett penninglotteri
för statens räkning, och herr Antonssons m. fl. motion, nr 89,
om utredning rörande inrättande av ett statsobligationslotteri, beslöt
andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 210. S. D. Föredrogs en från godsägaren G. F. Östberg
inkommen skrivelse, i vilken han anhöll om entledigande från uppdraget
att vara fullmäktig i riksgäldskontoret.

Kammaren biföll herr Östbergs anhållan och beslöt att val av
fullmäktig i riksgäldskontoret i hans ställe skulle i vederbörlig ordning
förrättas.

Nr 211. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen:

från statsutskottet:

nr 42, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av brand- och dyrkfria valv inom generalstabens ämbetshus;

nr 43, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av en laboratoriebyggnad å Karlsborg;

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angånde verkställande
av vissa tillbyggnadsarbeten m. m. vid Karlskrona grenadjärregementes
kasernetablissemang i Karlskrona;

nr 45, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel; och

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
av vissa förskottsvis utgivna medel för anskaffande av flygmateriel
m. m.; samt

från bevillningsutskottet:

nr 55, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 12 §
1 mom. tredje stycket i gällande förordning angående bevillning av
fäst egendom samt av inkomst.

140

Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

Den 22 mars.

Från första kammaren.

Nr 202. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 95, med förslag till lag om expropriation
m. m.

Nr 203. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
av kabyssinredningen å vissa av flottans fartyg;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anskaffning
av gyroskopkompassanläggningar till vissa flottans fartyg;

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 98 under åttonde
huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställning angående
anslaget till röntgenarbeten vid serafimerlasarettet;

nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
småskollärarinnan Anna Olsson till lönetursberäkning under ledighet för
fullgörande av offentligt uppdrag;

nr 38, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående indragning
av de biskoparna anslagna prebenden; samt

nr 39, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
gjorda framställning angående anslag för uppförande av nytt eentralposthus
i Göteborg.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 204. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 19,
i anledning av väckt motion om vidtagande av åtgärder till motverkande
av förefintliga missförhållanden med avseende på det sedliga tillståndet
i riket, avslog kammaren vad utskottet i detta utlåtande hemställt och
antog det förslag, som innefattades i den vid utlåtandet avgivna reservation.

Nr 205. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av mark från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyrestads
församling;

141

Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående markutbyte
beträffande Kalmar regementes kasernområde;

nr 28, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avskrivning
av viss avgäld för utrivning av en till kronoegendomen Åkerholmen
i Skaraborgs län hörande kvarn;

nr 29, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan K. F. Eklöf att
för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag
ur jämtländska renbetesfjällens skogsfond till anläggning av en enskild
väg inom Offerdals socken av Jämtlands län; samt

nr 32, i anledning av väckt motion angående skrivelse till Konungen
med begäran om utredning i fråga om tillhandahållande av byggnadsoch
rörelsekapital åt nyinrättade andelsmejerier i Norrland och Dalarne.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 206. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtande
nr 31, i anledning av väckta motioner om statsbidrag åt sexton distriktsveterinärer
i Malmöhus län, avsloge vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 207. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av en inom andra kammaren
väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder
för ordnande och framtida förvaring av kommunala arkivalier, bifölls
vad utskottet i detta utlåtands hemställt;

och som andra kammarens beslut i ärendet således icke blivit av
första kammaren oförändrat antaget, skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen
ärendet till andra kammaren återlämnas för vidare behandling.

Nr 208. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 8, i anledning av väckt motion om beredande
av möjlighet för vissa värnpliktiga att civilklädda utföra arbete
för statens räkning, avslogs såväl vad utskottet i detta utlåtande hemställt
som den i ämnet väckta motionen.

Nr 209. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 9, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående omhändertagande i sedlighetens
intresse av vissa sinnesslöa samt av kvinnor, som på grund av sedes -

142 Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

löst liv fallit fattigvården till last, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 210. S. D. Efter föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 6, i anledning av väckt motion angående
vissa synpunkters beaktande vid blivande utredning beträffande frågan
om malmfyndigheters tillgodogörande, bifölls ett under överläggningen
framställt yrkande att första kammaren måtte för sin del besluta i skrivelse
hos Kungl. Maj:t anhålla, att vid den blivande utredningen om
en ny gruvlagstiftning största vikt måtte läggas därpå, att malmerna
förädlas inom landet, samtidigt med att statens jordägarerätt och intressen
i övrigt fullt tillgodoses.

Jämlikt § 63 riksdagsordningen skulle detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 211. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Konungen angående borttagande eller inskränkande av tullbevakning
av tullrestitutionsgods; bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 212. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 8, i anledning av andra kammarens beslut
rörande väckt motion om skrivelse till Kungl. lVfoj:t angående reglering
av provinsialläkares och distriktsveterinärers arvoden, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 213. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 9, i anledning av väckt motion angående
skrivelse till Konungen med begäran om framläggande av förslag till
livsmedelslag, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Från andra kammaren.

Nr 212. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i första punkten av dess memorial
nr 27 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen till

143

Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

förhyrande av lokaler för marinförvaltningen under femte huvudtiteln på
extra stat för år 1917 anvisar ett belopp av 43,000 kronor, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren till förhyrande
av lokaler för marinförvaltningen under femte huvudtiteln på
extra stat för år 1917 anvisat ett belopp av 10,000 kronor.»

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 64 Ja och 106 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam -

tidigt anställd, hade utfallit med ............................. 93 Ja och 32 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ........................................................................... 64 Ja och 106 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 157 Ja och 138 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

Nr 213. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i andra punkten av dess memorial
nr 27 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voterinersproposition: -

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen till
hyresbidrag till flottans varvs verkmästareförening i Karlskrona under
femte huvudtiteln på extra stat för år 1917 .anvisar ett belopp av 800
kronor, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren, avslagit
Kungl. Maj:ts ifrågavarande framställning.

144

Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 69 Ja och 106 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med .............................. 85 Ja och 36 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller.......................................................................... 69 Ja och 106 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 154 Ja och 142 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

Nr 214. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 19 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla vad utskottet
hemställt eller att riksdagen må medgiva, att justi ti erådet Herman Billing
må från och med månaden näst efter den, vari han efter uppnådd ålder
av 67 år avgår från justitierådsämbetet, under sin återstående livstid
åtnjuta, utöver den pension, som tillkommer honom enligt bestämmelserna
i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares
rätt till pension, en tilläggspension å allmänna indragningsstaten till
sådant belopp, att de båda pensionerna tillhopa uppgå till 7,500 kronor
för år, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren, med
avslag å utskottets hemställan, bifallit den vid punkten av herr Kristensson
fogade reservationen och således avslagit Kungl. Maj:ts ifrågavarande
proposition angående tilläggspension åt justitierådet H. Billing.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd och
förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att voteringssedlarna
för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl där -

145

Protokollsutdray den 22 mars 1916.

städes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och befanns,
att omröstningen utfallit med 41 Ja och 130 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam -

tidigt anställd, hade utfallit med .............................. 93 Ja och 31 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ......................................................................... 41 Ja och 130 Nej,

sammanräkningen visade ........................................... 134 Ja och 161 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat
i överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 215. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 20 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla vad utskottet
i utlåtandet hemställt eller att riksdagen må bifalla Kungl. Maj:ts proposition
och således medgiva, att interurbantelefonisten Amalia Josefina
Larsson må, utan hinder därav att hon kvarstår å den före 1908 års
ingång gällande avlöningsstat, vid avgång ur telegrafverkets tjänst den
1 maj 1917 komma i åtnjutande av pension i enlighet med de bestämmelser,
som enligt kungl. kungörelsen den 14 september 1914 angående
ändrad lydelse av § 7 i avlöningsreglementet för tjänstemän vid telegrafverket
den 11 oktober 1907 gälla beträffande pensionering av interurbantelefonist
å nya avlöningsstaten, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren bifallit
den i ämnet av herr Helger väckta motionen och således beslutit att
bevilja interurbantelefonisten Amalia Larsson i Filipstad en fyllnadspension
av 350 kronor årligen under hennes återstående livstid från och
med april månads utgång 1916, då hon efter uppnådda 67 års ålder
och 32 tjänstår från sin tjänst avgår».

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 19

146

Protokollsutdrag den 22 mars 1916.

voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 51 Ja och 122 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 78 Ja och 46 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

©U®1* ......................................................................... 51 Ja och 122 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 129 Ja och 168 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 216. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
px-oposition, nr 94, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen
den 20 juni 1913 angående vård av enskildes skogar på Öland.

Nr 217. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 39, i anledning
av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning
angående anslag för uppförande av nytt centralposthus i Göteborg.

Kammaren biföll utskottets hemställan samt lade den av utskottet
gjorda anmälan till handlingarna.

Nr 218. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
av kabyssinredningen å vissa av flottans fartyg;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anskaffning
av gyroskopkompassanläggningar ''till vissa flottans fartyg;

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 98 under åttonde
huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställning angående
anslaget till röntgenarbeten vid serafimerlasarettet;

nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
småskollärarinnan Anna Olsson till lönetursberäkning under ledighet för
fullgörande av offentligt uppdrag; och

nr 38, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående indragning
av de biskoparna anslagna prebenden.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 219. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 19, i anledning
av väckt motion om vidtagande av åtgärder till motverkande av
förefintliga missförhållanden med avseende på det sedliga tillståndet i riket.

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 22 mars 1916. 147

Nr 220. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning-
av mark från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyrestads
församling;

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående markutbyte
beträffande Kalmar regementes kasernområde;

nr 28, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avskrivning
av viss avgäld för utrivning av en till kronoegendomen Åkerholmen
i Skaraborgs län hörande kvarn;

nr 29, i anledning av Kungl. Maj:s proposition angående rätt för
trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan K. F. Eklöf att
för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; och

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag
ur jämtländska renbetesfjällens skogsfond till anläggning av en enskild
väg inom Offerdals socken av Jämtlands län.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 221. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 31, i anledning av väckta motioner om statsbidrag åt sexton
distriktsveterinärer i Malmöhus län.

Kammaren avslog såväl utskottets hemställan som den i ämnet
väckta motionen.

nr 32, i anledning av väckt motion angående skrivelse till Konungen
med begäran om utredning i fråga om tillhandahållande av byggnadsoch
rörelsekapital åt nyinrättade andelsmejerier i Norrland och Dalarne.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 222. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 4, i anledning av väckt motion av herrar Bengtsson
i Norup och Hallén om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av ökat skydd åt kvinnor mot till osedlighet syftande bemötande
å offentliga platser.

Ärendet återförvisades till utskottet för ny behandling.

Nr 223. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 3, angående herrar Olaussons och Carlsons i
IJerrljunga motion, nr 189, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lättnader för kommunerna i dem genom den allmänna pensionsförsäkringen
förorsakade utgifter, och biföll kammai-en därvid utskottets hemställan.

148

Protokollsutdrag den 24 mars 1916.

Den 24 mars.

Från första kammaren.

Nr 214. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 96, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar
av vissa förskottsvis utgivna medel; och

nr 103, angående ersättning åt vikarier å läkartjänster vid statens
hospital och asyler.

Nr 215. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 97, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre
besiktningsrustmästaren P. G. Anderssons änka Katarina Karolina Andersson,
född Sundquist;

nr 98, angående pension å allmänna indragningsstaten åt arbetarna
vid Borghamns kalkstensbrott A. Samuelsson och A. M. Carlsson;

nr 99, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsdrängen
vid arméns intendenturförråd å Karlsborg A. Stendahl;

nr 100, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre
volontären vid Västerbottens regemente K. A. Bergqvist; samt

nr 101, angående föreståndarinnan vid skolhemmet i Vänersborg
för blinda dövstumma Elisabeth Anrep-Nordins delaktighet i dövstumlärarnas
pensionsanstalt.

Nr 216. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 102, med förslag till lag angående ändrad
lydelse av 4 och 9 §§ i lagen den 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts
rätt att driva försäkringsrörelse här i riket.

Nr 217. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial:

nr 41, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande
Kungl. Maj:ts under sjunde huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda
framställning om arvode åt en särskild föredragande i finansdepartementet;
och

149

Protokollsutdrag den 24 mars 1916.

nr 42, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående användande
av uppkommet överskott å anslag till uppförande av mässbyggnader
för underofficerare och manskap vid vissa truppförband,

godkändes de i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 218. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till
riksdagens skrivelse, nr 56, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående anslag till bestridande av vissa hyresutgifter under
femte huvudtiteln.

Från andra kammaren.

Nr 224. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Majrts propo-,
sition, nr 95, med förslag till lag om expropriation m. m.

Nr 225. S. D. Hänvisades till statsutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 74, angående utvidgning och modernisering
av flottans varv i Karlskrona avgivna motioner, nämligen av

herr Månsson nr 239; samt

herrar Ingvarson och Kloo, nr 240.

Nr 226. S. D. Hänvisades till kammarens femte tillfälliga utskott
en av herr Palmstierna avgiven motion, nr 241, om visst tillägg till
andra kammarens arbetsordning m. m.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas två i anledning av motionen
inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 227. S. D. Föredrogos statsutskottets memorial:

nr 41, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande
Kungl. Maj:ts under sjunde huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda
framställning om arvode åt en särskild föredragande i finansdepartementet;
och

nr 42, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående användande
av uppkommet överskott å anslag till uppförande av mässbyggnader
för underofficerare och manskap vid vissa truppförband.

De i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 228. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 56, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående anslag till bestridande av vissa hyresutgifter
under femte huvudtiteln.

150

Protokollsutdrag den 28 mars 1918.

Den 28 mars.

Från första kammaren.

Nr 219. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 87, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid
armén;

nr 106, angående beredande av medel för fullbordande av de utav
1906 års riksdag beslutade kasernetablissemang för femton infanteriregementen;
samt

nr 108, angående förvärvande för statsverkets räkning av den
vetenskapsakademien tillhöriga fastigheten nr 5 i kvarteret Grönlandet
norra i Stockholm.

Nr 220. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 104, angående livränta åt Alida Maria Elisabet Eliasson;

nr 105, angående årliga understöd åt överkonstapeln vid flottans
poliskår F. W. Möllers änka Sofie Lovisa Möller, född Lundberg, och
makarnas minderåriga dotter Agda Emma Sofia; samt

nr 107, angående understöd åt äldre behövande, från tjänsten avgångna
lärare vid folkskolor och småskolor.

Nr 221. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 43, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande det under
riksstatens åttonde huvudtitel uppförda anslaget för religiös och social
verksamhet bland svenskar i utländska hamnstäder, godkändes den i
detta memorial föreslagna voteringspropositionen.

Nr 222. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets memorial:

nr 36, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande väckt
motion om personlig lönefyllnad åt två vaktmästare vid veterinärhögskolan,
och

nr 37, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i frågor rörande
anslag under riksstatens nionde huvudtitel,

godkändes de i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna.

Protokollsutdrag den 28 mars 1916.

151

Från andra kammaren.

Nr 229. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kund. Makts propositioner:
1 F

nr 96, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar
av vissa förskottsvis utgivna medel; och

nr 103, angående ersättning åt vikarier å läkartjänster vid statens
hospital och asyler.

Nr 230. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 97, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre
besiktningsrustmästaren P. Gr. Anderssons änka Katarina Karolina Andersson,
född Sundquist;

nr 98, angående pensioner å allmänna indragningsstaten åt arbetarna
vid Borghamns kalkstensbrott A. Samuelsson och A. M. Carlsson;

nr 99, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsdrängen
vid arméns intendenturförråd å Karlsborg A. Stendahl;

nr 100, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre
volontären vid Västerbottens regemente K. A. Bergqvist; och

nr 101, angående föreståndarinnan vid skolhemmet i Vänersborg
för blinda dövstumma Elisabeth Anrep-Nordins delaktighet i dövstumlärarnas
pension sanstalt.

Nr 231. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 102, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 och
9 _§§ i lagen den 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att
driva försäkringsrörelse här i riket.

Nr 232. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Ingvarson
m. fl, avgiven motion, nr 242, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 92, angående anslag till arbetslöshetens bekämpande.

Nr 233. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial, nr 43, i anledning
av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande det under riksstatens
åttonde huvudtitel uppförda anslaget för religiös och social verksamhet
bland svenskar i utländska hamnstäder.

Den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen godkändes.

152

Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

Nr 234. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets memorial:

nr 36, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande väckt
motion om personlig lönefyllnad åt två vaktmästare vid veterinärhögskolan;
och

nr 37, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i frågor rörande
anslag under riksstatens nionde huvudtitel.

De i dessa memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 235. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren

Överlämnat protokollsutdrag, nr 207, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i
anledning av en inom andra kammaren väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åtgärder för ordnande och framtida förvaring av
kommunala arkivalier, beslöt andra kammaren hänvisa detta ärende till
sitt första tillfälliga utskott.

Nr 236. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren

överlämnat protokollsutdrag, nr 209, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande nr 9, i
anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
omhändertagande i sedlighetens intresse av vissa sinnesslöa samt av
kvinnor, som på grund av sedeslöst liv fallit fattigvården till last, beslöt
andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 237. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren

överlämnat protokollsutdrag, nr 210, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 6, i
anledning av väckt motion angående vissa synpunkters beaktande vid
blivande utredning beträffande frågan om malmfyndigheters tillgodogörande
beslöt andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt fjärde tillfälliga
utskott.

Den 29 mars.

Från första kammaren.

Nr 223. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
en av herr Koman m. fl. väckt motion nr 99, om anslag till inrättande
inom Jämtlands län av en försöksanstalt för växtförädling.

153

Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

Nr 224. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 4, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande
anslagen till lantförsvarsdepartementet.

Punkterna 1—6*.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 7.

Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning bifölls.

Punkterna 8—12.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 13—16.

Lades till handlingarna.

Punkterna 17—25.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 26 och 27.

Lades till handlingarna.

Punkterna 28—41.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 42 och 43.

Lades till handlingarna.

Punkterna 44—49.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 50.

Lades till handlingarna.

Punkterna 51—60.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 61.

Lades till handlingarna.

Punkten 62.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 225. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande
nr 40, i anledning av väckt motion om anslag till patronus i Morlanda
församlingars pastorat till fullföljd av träffad överenskommelse om
patronatsrättens upphävande, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Därjämte godkändes utskottets motivering.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 sand.

20

154

Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

Nr 226. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 13, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
rörande viss ändring i kungörelsen angående skatt för hundar, bifölls
vad utskottet i detta betänkande hemställt.

Nr 227. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av fullmäktiges i riksbanken förslag angående
reparations- samt om- och nybyggnadsarbeten vid Tumba bruk;

nr 23, i anledning av fullmäktiges i riksbanken framställning angående
årligt understöd åt arbetaren Sven Jonsson, samt

nr 24, i anledning av väckt motion angående utgivande av ett
personalregister till riksdagens protokoll 1809—1866,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 228. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 20,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utökning av repetitionsövningarna för landstormsmän, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 229. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 33, i anledning av väckt motion om ändring i förordningen
angående skogsvårdsavgift^, och

nr 34, i anledning av väckta motioner om åvägabringande av utredning,
huru medel må kunna anvisas till fortsättande av den genom
vederbörande skogsvårdsnämnder bedrivna verksamheten för skogsvårdens
befrämjande å hemmansskogar i Norrbottens och Västerbottens
län,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 230. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande nr 35, i
anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. JVIaj:t dels angående
åtgärder till varaktigt befrämjande av en planmässig nationell kraftoch
bränslepolitik, dels angående utredning rörande frågan om torvens
användande som bränsle m. m.

Mom. A) och B).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Mom. G).

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den vid utlåtandet
fogade reservation.

155

Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

Nr 231. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 57, till Konungen, angående reglering
av provinsialläkares arvoden.

Från andra kammaren.

Nr 238. S. D. Hänvisades till bankoutskott Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 104, angående livränta åt Alida Maria Elisabet Eliasson;

nr 105, angående årliga understöd åt överkonstapeln vid flottans
poliskår F. W. Möllers änka Sofie Lovisa Möller, född Lundberg, och
makarnas minderåriga dotter Agda Emma Sofia; samt

nr 107, angående understöd åt äldre behövande, från tjänsten avgångna
lärare vid folkskolor och småskolor.

Nr 239. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

108, angående förvärvande för statsverkets räkning av den
vetenskapsakademien tillhöriga fastigheten nr 5 i kvarteret Grönlandet
norra i Stockholm;

nr 87, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid
armén; och

nr 106, angående beredande av medel för fullbordande av de utav
1906 års riksdag beslutade kasern etablissemang för femton infanteriregementen.

Nr 240. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Olofsson i Digernäs m. fl. avgiven motion, nr 243, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 88, angående anslag till en Sveriges utsädesförenings
filial i Mellersta Norrland.

Nr 241. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 13,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss
ändring i kungörelsen angående skatt för hundar; och biföll kammaren
därvid utskottets hemställan.

Nr 242. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 20, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utökning
av repetitionsövningarna för landstormsmän.

Utskottets hemställan bifölls.

156 Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

Nr 243. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 33, i anledning av väckt motion om ändring i förordningen
angående skogsvårdsavgift^; och

nr 34, i anledning av väckta motioner om åvägabringande av utredning,
huru medel må kunna anvisas till fortsättande av den genom
vederbörande skogsvårdsnämnder bedrivna verksamheten för skogsvårdens
befrämjande å hemmansskogar i Norrbottens och Västerbottens län.
Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 244. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 4, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande
anslagen till lantförsvarsdepartementet.

Punkterna l:o)—12:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 13:o)—16:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 17:o)—25:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkterna 26:o) och 27:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 28:o)—41:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 42:o) och 43:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 44:o)—49:o).

Utskottets framställningar i dessa punkter bifollos av kammaren.

Punkten 50:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 51 ;o)—58:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 59:o).

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den vid
punkten fogade reservationen.

Punkten 60:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 29 mars 1916.

157

Punkten 61:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 62:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Nr 245. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 40, i anledning
av väckt motion om anslag till patronus i Morlanda församlingars
pastorat till fullföljd av träffad överenskommelse om patronatsrättens
upphävande.

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring i avseende
å motiveringen, att åt densamma gavs följande avfattning:

Då avsevärde och vittgående konsekvenser--— (= utskottets

framställning) — — — prövning.

Nr 246. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av fullmäktiges i riksbanken förslag angående
reparations- samt om- och nybyggnadsarbeten vid Tumba bruk;

nr 23, i anledning av fullmäktiges i riksbanken framställning angående
årligt understöd åt arbetaren Sven Jonsson; och

nr 24, i anledning av väckt motion angående utgivande av ett
personalregister till riksdagens protokoll 1809—1866.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 247. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 5, i anledning av väckt motion av herr Welin om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående inskränkningar i rättigheten att
mot betalning förevisa vaxkabinett in. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 248. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 4, angående herr Bergs i Munkfors motion, nr 214,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående blivande utredning av frågan
om malmfyndigheters tillgodogörande.

Kammaren återförvisade detta ärende till utskottet för ny behandling.

Nr 249. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 57, till Konungen, angående reglering
av provinsialläkares arvoden.

158

Protokollsutdrag den 31 mars och den 1 april 1916.

Den 31 mars.

Från första kammaren.

Nr 232. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 113, angående användande av fonden för krigsfartygs byggande
till anskaffning av två motorbåtar för rekognoscering av militärleder
m. m.;

nr 114, angående förändrad natur av vissa anslag till karolinska
mediko-kirurgiska institutet m. m;

nr 115, angående provisorisk löneförbättring åt biträdande lärare
vid folkskolor, lärare vid mindre folkskolor och lärare vid småskolor;
samt

nr 126, angående förordning med särskilda föreskrifter angående
avlöningsförmåner m. m. vid marinen på krigsfot.

Nr 233. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 110, angående understöd åt avlidne
nomadläraren G. Gudmundssons änka och barn.

Den 1 april.

Från första kammaren.

Nr 234. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 117, angående inköp av ett område vid karantänsanstalten
å Fejan;

nr 118, angående förvärvande för telegrafverkets räkning av eu
fastighet i Flen; samt

nr 125, angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot
(krigsavlöningsreglemente).

159

Protokollsutdrag den 1 april 1916.

Nr 235. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 112, angående pension åt bergsprängarförmannen E. Svensson
m. fl. arbetare vid vattenfallsstyrelsens arbeten;

nr 120, angående ersättning från beväringsmanskapets invalidoch
pensionsfond åt avlidne barberaren I. A. Dahlins änka Nelly Magdalena
Dahlin, född Svedberg, och fem minderåriga barn;

nr 121, angående tilläggspension åt förre föreståndaren vid läroanstalten
i Skara för överåriga dövstumma P. A. Borg;

nr 122, angående pension åt eldaren vid högre allmänna läroverket
i Lund Måns Jönsson;

nr 123, angående pension åt trädgård sbiträdet A. Andersson;

nr 124, angående understöd åt avlidne kronojägaren L. F. Engelmarks
minderåriga barn; samt

nr 127, angående pension å allmänna indragningsstaten åt arbetarna
vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori August Ruunström och Carl Gustaf
Eriksson.

Nr 236. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 116, med förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och
41 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 samt till lag om
utsträckt rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss
ålder; och

nr 129, med förslag till lag om fastställande av högsta pris å
vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda
förhållanden m. m.

Nr 237. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 109, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar;

nr 119, angående försäljning av tvenne till förra majorsbostället
Gudhem nr 1—9 i Gudhems socken hörande områden; samt

nr 128, angående driftkostnader under år 1917 för egnahemslånefonden.

160

ProtoJcollsutdrag den 1 april, 1916.

Nr 238. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtanden:

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till inredning och utrustning av vissa lokaler för tekniska skolan i
Stockholm rn. m., och

nr 45, i anledning av väckt motion angående statsbidrag till avlönande
av folk- och småskollärare vid vissa kustsanatorier m. m.,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 239. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om lag rörande kontroll av
handel med metall, järnskrot m. m., och

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering av prästerskapets
avlöning den 9 december 1910 m. m.,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 240. S. D. Vid föredragning av första kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av väckt motion angående
väckande hos barn och ungdom av intresse för sparsamhet, bifölls vad
utskottet i detta utlåtande hemställt.

Därjämte godkändes utskottets motivering.

Nr 241. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av väckt motion om
vidtagande av åtgärder till skyddande av vissa fågelarter, bifölls vad
utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 242. S. D. Anmäldes lagutskottets förslag till riksdagens
skrivelse, nr 59, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering
av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 m. m.

Skrivelseförslaget godkändes, under förutsättning att vad utskottet
sitt utlåtande nr 25 hemställt bifölls även av andra kammaren.

Från andra kammaren.

Nr 250. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: -

161

Protokollsutdrag den 1 april 1916.

nr 113, angående användande av fonden för krigsfartygs byggande
till anskaffning av två motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. m.;

nr 126, angående förordning med särskilda föreskrifter angående
avlöningsförmåner m. m. vid marinen på krigsfot;

nr 114, angående förändrad natur av vissa anslag till karolinska
mediko-kirurgiska institutet m. m.; samt

nr 115, angående provisorisk löneförbättring åt biträdande lärare
vid folkskolor, lärare vid mindre folkskolor och lärare vid småskolor.

Nr 251. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 110, angående understöd åt avlidne nomadläraren G.
•Gudmundssons änka och barn.

Nr 252. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Molin i Dombäcksmark avgiven motion, nr 244, angående omorganisation
av riksdagsarbetet.

Nr 253. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 35,
i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t dels angående
åtgärder till varaktigt befrämjande av en planmässig nationell
kraft- och bränslepolitik, dels angående utredning rörande frågan om
torvens användande som bränsle m. m.

Mom. A) och B).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Mom. C).

Kammaren beslöt, att den av herr Lindman m. fl. väckta motionen,
i vad den icke blivit besvarad genom besluten A) och B), skulle på det
sätt bifallas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhölle, att
Kungl. Maj:t måtte snarast möjligt låta utreda, huruvida staten genom
upprättande av någon vetenskaplig-praktisk institution kunde medverka
till varaktigt befrämjande av en planmässig kraft- och bränslepolitik.

Nr 254. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 21, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om lag rörande kontroll av
handeln med metall, järnskrot m. m.; och

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering av prästerskapets
avlöning den 9 december 1910 m. m.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 saml.

21

162

Protokollsutdrag den 1 april 1916.

Nr 255. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Knngl.
Maj:t angående ändring i gällande bestämmelser om justering av vågar,
som användas i allmänna handeln.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 256. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t rörande viss ändring i förordningen angående ersättning
till förrättningsmän för utmätning i enskilda mål m. m.;

och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 257. S. D. Vid föredragning av andra kammarens femte
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 8, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående skydd för vissa fågelarter biföll
kammaren utskottets hemställan; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 258. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 9, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående svenskt eller skandinaviskt regeringsinitiativ till
sammankallande av en fredskonferens av neutrala stater.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 259. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till inredning och utrustning av vissa lokaler för tekniska skolan i

Stockholm m. m.; och

nr 45, i anledning av väckt motion angående statsbidrag till avlönande
av folk- och sm åskollärare vid vissa kustsanatorier m. m.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 260. S. D. Föredrogs ett från första kammaren överlämnat
protokollsutdrag, nr 241, innefattande delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, i anledning
av väckt motion om vidtagande av åtgärder till skyddande av vissa
fågelarter; och beslöt kammaren därvid att, enär kammaren förut denna
dag i anledning av en inom kammaren i samma fråga väckt motion
fattat enahanda beslut som det, vilket nu blivit kammaren delgivet,
den gjorda delgivningen ej skulle föranleda någon kammarens åtgärd.

168

Protokollsutdrag den 3 och 4 april 1916.

Nr 261. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till
riksdagens skrivelse, nr 59, till Konungen, i anledning av Ivungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om
reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910 m. m.

Den 3 april.

Från första kammaren.

Nr 243. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag nr 257, med delgivning av nämnda kammares beslut
öfver dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 8, i anledning av väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående skydd för vissa fågelarter.

Första kammaren, som den 1 innevarande månad vid behandling
av sitt andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 10 fattat ett beslut, helt
och hållet överensstämmande med andra kammarens, fann omförmälda
delgivning ej föranleda vidare yttrande.

Nr 244. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag, nr 258, med delgivning av nämnda kammares beslut
över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 9, i anledning av väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående svenskt eller skandinaviskt
regeringsinitiativ till sammankallande av en fredskonferens av neutrala
stater.

Första kammaren, som den 8 sistlidne mars vid behandling av sitt
första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 5, beslutit att icke bifalla en inom
kammaren väckt motion i samma syfte eller en framställning av enahanda
innehåll som andra kammarens beslut, fann omförmälda delgivning ej
föranleda vidare yttrande.

Den 4 april.

Från första kammaren.

Nr 245. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 131, angående vidtagande av vissa eldsäkerhetsanordningar
i lantmäteristyrelsens hus till skydd för därvarande
arkiv.

164

Protokollsutdrag den 4 april 1916.

Nr 246. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 130, angående ändrad lydelse av § 13 mom. 1 i förordningen
den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor; och

nr 132, angående förslag till förordning om ändrad lydelse av
11 § i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och
förfarandet vid taxering.

Nr 247. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 133, angående förslag till lag om
ändrad lydelse av 8 § i lagen angående sparbanker den 29 juli 1892 och
till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 18 september 1903 angående
tillsyn å vissa penninginrättningar, som driva sin rörelse utan
av Konungen stadfäst reglemente.

Nr 248. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 58, till Konungen i anledning av KungL
Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående utgifter
för kapitalökning i avseende å postverket.

Nr 249. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 60, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående årligt understöd åt vissa befattningshavare
vid telegrafverket, ävensom i ämnet väckta motioner.

Från andra kammaren.

Nr 262. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 109, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar;

nr 128, angående driftkostnader under år 1917 för egnahemslånefonden;
och

nr 119, angående försäljning av tvenne till förra majorsbostället
Gudhem nr 1—9 i Gudhems socken hörande områden.

Nr 263. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 124, angående understöd åt avlidne kronojägaren L. F. Engelmarks
minderåriga barn;

165

Protokollsutdrag den 4 april 1916.

nr 127, angående pensioner å allmänna indragningsstaten åt
arbetarna vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori August Runnström och
Carl Gustaf Eriksson;

nr 121, angående tilläggspension åt förre föreståndaren vid läroanstalten
i Skara för överåriga dövstumma P. A. Borg;

nr 122, angående pension åt eldaren vid högre allmänna läroverket
i Lund Måns Jönsson;

nr 123, angående pension åt trädgårdsbiträdet A. Andersson;

nr 120, angående ersättning från beväringsmanskapets invalidoch
pensionsfond åt avlidne barberaren I. A. Dablins änka Netty Magdalena
Dahlin, född Svedberg, och fem minderåriga barn; samt

nr 112, angående pension åt bergsprängarförmannen E. Svensson
m. fl. arbetare vid vattenfallsstyrelsens arbeten.

Nr 264. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

129, med förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa
varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda
förhållanden m. m.; och

nr 116, med förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och 41 §§
i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 samt till lag om utsträckt
rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss ålder.

Nr 265. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

125, angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot
(krigsavlöningsreglemente);

nr 117, angående inköp av ett område vid karantänsanstalten å
Fejan; och

nr 118, angående förvärvande för telegrafverkets räkning av en
fastighet i Flen.

Nr 266. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Olausson
m. fl. avgiven motion, nr 245, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 95, med förslag till lag om expropriation m. m.

Nr 267. S. I). Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

166

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

från statsutskottet:

nr 58, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående utgifter för kapitalökning i avseende å
postverket; och

från bankoutskottet:

nr 60, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket ävensom i ämnet
väckta motioner.

Den 5 april.

Från första kammaren.

Nr 250. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 134, angående pensioner till vissa
förmän och arbetare vid statens järnvägsbyggnader.

Nr 251. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herrar von Kock och Mannheimer väckt motion, nr 100, i anledning av
Kungl. Maj:ts förslag till lag om expropriation.

Nr 252. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 6, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens sjätte huvudtitel, innefattande
anslagen till civildepartementet.

Punkterna 1—45.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 46.

Utskottets hemställan bifölls.

Därjämte godkändes utskottets motivering.

Punkterna 47—58.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 59.

Lades till handlingarna.

Punkterna 60—63.

Vad utskottet hemställt bifölls.

167

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

Punkterna 64—70.

Lades till handlingarna.

Punkterna 71—87.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 88.

Lades till handlingarna.

Punkterna 89—93.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 94.

Lades till handlingarna.

Punkterna 95—100.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 253. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förstärkning
av arbetskrafterna å statskontorets riksbokslutsbyrå;

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ålderstillägg
åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson; samt

nr 49, i anledning av väckta motioner om anslag till anläggande
av en statsbana från lämplig anknytningspunkt å norra stambanan invid
Stockholm till Kapellskär in. m.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 254. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 48, i
anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar
angående utgifter för kapitalökning i avseende å statens
vattenfallsverk.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2.

Lades till handlingarna.

Punkten 3.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 4.

Lades till handlingarna.

168

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

Punkterna 5—8.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 9.

Lades till handlingarna.

Nr 255. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtanden:

nr 22, i anledning av fullmäktiges i riksbanken förslag till ny
avlöningsstat för tjänstemännen vid Tumba pappersbruk, och

nr 25, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utvidgning av riksbankens verksamhet,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 256. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 23, i anledning av väckta motioner om ändrad lydelse av 1 §
i lagen den 16 oktober 1914 om förbud i vissa fall mot värnpliktigs
skiljande från tjänst eller arbete.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 24, i anledning av väckta motioner om ändring i instruktionen
för riksdagens militieombudsman.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 257. S. D. Föredrogos och lades till handlingarna jordbruksutskottets
memorial:

nr 38, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående väckt
motion om försäljning av lägenheten Källstorp från förra militiebostället
1 V4 mantal nr 2, 3 och 4 Storegården i Nässjö socken av Jönköpings
län; samt

nr 39, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ökat statsbidrag till
kostnaderna för lantmäteriförrättningar på landet.

Nr 258. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 61, till Konungen, i anledning av väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss ändring i kungörelsen
angående skatt för hundar.

Nr 259. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelse till Konungen:

nr 62, i anledning av väckta motioner om vidtagande av åtgärder
för åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet m. m.;

169

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

nr 63, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställning om anvisande av anslag till byggande av fiskehamnar; samt

nr 64, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av mark från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyrestads
församling.

Nr 260. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis

förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet:

nr 20, angående kostnader, som avses i § 63 regeringsformen;

nr 21, rörande ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16
november 1863 angående allmänt kyrkomöte;

nr 22, angående ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21

mars 1862 om kommunalstyrelse på landet;

nr 23, angående ändrad lydelse av § 42 i förordningen den

21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet;

nr 24, angående ändringar i gällande kommunalförfattningar, i
avsikt att bereda person, som varit i konkurstillstånd och ej, på sätt
lag förmår, gitter styrka, att han är från borgenärernas krav befriad,
rätt att utan hinder därav väljas till kommunala förtroendeuppdrag;

nr 25, angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 12 i
kungl. förordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd
och skolråd;

nr 26, angående förordning om särskilt avdrag vid 1916 års

taxering till bevillning för inkomst av kapital eller arbete; samt

nr 27, angående ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering av
prästerskapets avlöning den 9 december 1910 m. m.

Från andra kammaren.

Nr 268. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Majits
propositioner:

nr 130, angående ändrad lydelse av § 13 mom. 1 i förordningen
den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor, och

nr 132, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 11 § i
förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet
vid taxering.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

22

170

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

Nr 269. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kung! Maj:ts proposition,
nr 131, angående vidtagande av vissa eldsäkerhetsanordningar
i lantmäteristyrelsens hus till skydd för därvarande arkiv.

Nr 270. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 133, med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i
lagen angående sparbanker den 29 juli 1892 och till lag om ändrad
lydelse av 2 § i lagen den 18 september 1903 angående tillsyn å vissa
penninginrättningar, som driva sin rörelse utan av Konungen stadfäst
reglemente.

Nr 271. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledningav
Kungl. Maj:ts proposition, nr 95, med förslag till lag om expropriation
m. m. avgivna motioner, nämligen av

herr Pettersson i Södertälje, nr 246, och

densamme, nr 247.

Nr 272. S. D. Föredrogos och lades till handlingarna jordbruksutskottets
memorial:

nr 38, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående väckt
motion om försäljning av lägenheten Källstorp från förra militiebostället
1 1U mantal nr 2, 3 och 4 Storegården i Nässjö socken av Jönköpings
län; samt

nr 39, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående
väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ökat statsbidragtill
kostnaderna för lantmäteriförrättningar på landet.

Nr 273. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 49, i anledning
av väckta motioner om anslag till anläggande av en statsbana
från lämplig anknytningspunkt å norra stambanan invid Stockholm till
Kapellskär m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 274. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 22, i anledning av fullmäktiges i riksbanken förslag till ny
avlöningsstat för tjänstemännen vid Tumba pappersbruk.

Punkterna l:o) och 2:o).

Med avslag å vad utskottet hemställt biföll kammaren vad av herr
Vahlquist m. fl. föreslagits i punkterna l:o) och 2:o) av deras vid utlåtandet
fogade reservation.

Punkten 3:o).

Utskottets hemställan bifölls.

171

Protokollsiddrag den 5 april 1916.

nr 25, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utvidgning av riksbankens verksamhet.

Kammaren avslog utskottets hemställan samt biföll i stället den
vid utlåtandet fogade reservationen.

Nr 275. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 6, angående herr Molins i Dombäcksmark motion,
nr 216, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående varaktigt befrämjande
av en rationell fiskeripolitik; och biföll kammaren därvid utskottets
hemställan.

Nr 276. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 6, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens sjätte huvudtitel, innefattande
anslagen till civildepartementet.

Punkten l:o)—58:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 59:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 60:o)—63:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkterna 64:o)—70:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 71:o)—87:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

< punkten="">

Lades till handlingarna.

Punkterna 89:o)—93:o).

Utskottets framställningar i dessa punkter biföllos av kammaren.

Punkten 94:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 95:o)—100:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 277. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förstärkning
av arbetskrafterna å statskontorets riksbokslutsbyrå.

Utskottets hemställan bifölls.

172

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ålderstillägg
åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående utgifter för kapitalökning i avseende å
statens vattenfallsverk.

Punkten l:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 3:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Punkten 4:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 5:o)—8:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 9:o).

Lades till handlingarna.

Nr 278. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 23, i anledning av väckta motioner om ändrad lydelse av
1 § i lagen den 16 oktober 1914 om förbud i vissa fall mot värnpliktigs
skiljande från tjänst eller arbete; och

nr 24, i anledning av väckta motioner om ändring i instruktionen
för riksdagens militieombudsman.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 279. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 6, i anledning av väckt motion av herr Persson
i Västervik m. fl. om skrivelse till Kungl. Maj:t angående framläggande
för riksdagen av förslag till en livsmedelslag; och biföll kammaren

därvid utskottets hemställan.

Nr 280. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 5, angående herrar Kloos och Ingvarsons motion,

nr 133, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående Karlskrona örlogsvarvs
ställande under civil ledning.

Utskottets hemställan bifölls.

173

Protokollsutdrag den 5 april 1916.

Nr 281. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens
skrivelser till Konungen, nämligen:

från bevillning sutskottet:

nr 61, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Magt
rörande viss ändring i kungörelsen angående skatt för hundar; och

från jordbruksutskottet:

nr 62, i anledning av väckta motioner om vidtagande av åtgärder
för åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet m. m.;

nr 63, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av mark från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyrestads
församling; samt

nr 64, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställning om anvisande av anslag till .byggande av fiskehamnar.

Nr 282. 8. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till paragrafer i riksdagsbeslutet

nr 20, angående kostnader, som avses i § 63 regeringsformen;

nr 21, rörande ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16
november 1863 angående allmänt kyrkomöte;

nr 22, angående ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21
mars 1862 om kommunalstyrelse på landet;

nr 23, angående ändrad lydelse av § 42 i förordningen den 21
mars 1862 om kommunalstyrelse på landet;

nr 24, angående ändringar i gällande kommunalförfattningar i avsikt
att bereda person, som varit i konkurstillstånd och ej, på sätt lag förmår,
gitter styrka, att han är från borgenärernas krav befriad, rätt att utan
hinder därav väljas till kommunala förtroendeuppdrag;

nr 25, angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 12 i kungl.
förordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma, samt kyrkoråd och
skolråd;

nr 26, angående förordning om särskilt avdrag vid 1916 års
taxering till bevillning för inkomst av kapital eller arbete; och

nr 27, angående ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering avprästerskapets
avlöning den 9 december 1910 in. in.

174

Protokollsutdrag den 7 april 1916.

Den 7 april.

Från första kammaren.

Nr 261. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 136, angående ytterligare anslag till folkskoleseminariets i Lund
nybyggnad; och

nr 144, angående provisorisk förstärkning av utrikesdepartementets
arbetskrafter m. m.

Nr 262. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 66, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående, indragning av de biskoparna anslagna
prebenden.

Nr 263. S. D. Anmäldes och godkändes sammansatta stats- och
lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 67, till Konungen, i
anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag innefattande
bestämmelser angående skyldighet för städer och vissa andra
samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande och förande m. m.,
dels ock Kungl. Maj:ts i punkten 28 under andra huvudtiteln gjorda
framställning om anslag till bidrag till städer och därmed jämförliga
samhällen till kostnaden för inrättande av fastighetsregister.

Från andra kammaren.

Nr 283. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 134, angående pensioner till vissa förmän och arbetare
vid statens järnvägsbyggnader.

Nr 284. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 95, med förslag till lag om expropriation
m. m. avgivna motioner, nämligen av

herrar Anderson i Råstock och Strid, nr 248,
herr Hellberg i Ljungskile, nr 249,
herrar Liibeck och von Hofsten, nr 250,

175

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

lierr Olausson m. fl., nr 251,
herr Andersson i Grimbo, nr 252, och
hen- Lindhagen m. fl., nr 255.

Nr 285. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Nilsson i Tånga m. fl., nr 253, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 106, angående beredande av medel för fullbordande av
de utav 1906 års riksdag beslutade kasernetablissemang för femton
infanteriregementen; och

herr O. Nilsson i Örebro, nr 254, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 87, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag
vid armén.

Den 8 april.

Från första kammaren.

Nr 264. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 135, angående inköp av övre och nedre klosterträdgården i
Vadstena; och

nr 143, angående anvisande av medel till avlönande av eu extra
vaktmästare i Svea hovrätt m. m.

Nr 265. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 142, angående statsbanebyggnader i Norrland.

Nr 266. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 145, angående pension åt överläraren
vid tekniska skolan i Stockholm C. A. Nordström.

Nr 267. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 137, med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att
förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m.;

nr 138, med förslag till lag om förfogande över viss egendom vid
krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden;
samt

nr 146, med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten.

176

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

Nr 268. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Majrts nådiga propositioner:

nr 139, angående försäljning av vissa delar av det s. k. Köpingskomplexet
i Västmanlands län;

nr 140, angående överlåtande å staden Falun av kronans rätt till
vissa områden invid nämnda stad; samt

nr 141, angående försäljning till Stockholms läns landsting av ett
område av kronoegendomen Mörby i Stockholms län.

Nr 269. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 50, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i två frågor rörande
anslag under riksstatens fjärde huvudtitel, godkändes de i detta memorial
föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 270. S. D. Vid föredragning av första sammansatta statsoch
lagutskottets memorial nr 2, angående ersättning åt utskottets
tjänstemän och vaktbetjäning, bifölls vad utskottet i detta memorial
hemställt.

Nr 271. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt postvaktmästaren Karl Herman Lundbäcks änka och barn, och

nr 27, angående tillfälligt tilläggsarvode åt förste deputeranden i
riksgäld skontoret,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 272. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag angående ansvarighet
för skada i följd av automobiltrafik samt till lag om ändrad
lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 27, i anledning av dels Kung]. Maj:ts proposition med förslag
till ny förordning om automobiltrafik, dels ock fyra i ämnet väckta
motioner.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 273. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 40, i anledning av väckt motion om belöning åt fiskaren August
Danielsson m. fl. för arbetet till saltsjöfiskets befrämjande.

Utskottets hemställan bifölls.

177

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

Beträffande motiveringen godkändes utskottets uttalande med den
ändring, som avgivits i den vid utlåtandet fogade reservation.

nr 41, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående anläggande av transportabla sågverk å kronans domäner.

Utskottets hemställan bifölls med den ändring, att i första stycket
ordet »dels» utelämnades och näst framför orden »för riksdagen framlägga
det förslag» insattes »eventuellt» samt att sista stycket uteslöts.

nr 42, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående anordnande av utbildningskurser för kvinnliga ladugård sskötare
i Norrland och Dalarna.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 43, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förbud mot tjurars utsläppande på allmänt bete.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 44, i anledning av väckt motion om ändring i gällande villkor
och bestämmelser för den av staten utövade egnahemslånerörelsen.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 45, i anledning av väckt motion om vidtagande av åtgärder för
upplåtande till odling av tjänlig kronojord, belägen vid kommunikationsleder
i Norrland.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 46, i anledning av väckt motion angående villkoren för åtnjutande
av statsbidrag från norrländska avdikningsanslaget och allmänna
avdikningsanslaget.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 274. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 11, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående förberedande åtgärder i och för
upprättande av en fullständig järnvägsstation på svenska sidan invid
riksgränsen å Dalslands järnväg, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 275. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande nr 12, i anledning av dels herr Åkermans
m. fl. inom andra kammaren väckta motion, nr 194, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åstadkommande av mera likartade inkvarteringsförhållanden
för arméns gifta underofficerare, dels ock herr Lindqvists
m. fl. inom samma kammare väckta motion, nr 209, om skrivelse till
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 23

178

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

Kungl. Maj:t angående beredande av inkvartering in natura åt vid
Stockholms truppförband tjänstgörande underofficerare, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 276. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 11, i anledning av väckt motion om
upptagande av en skattefri maltdryck i spisordningen för flottans värnpliktiga
manskap, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 277. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 68, till Konungen angående beredande
av skydd för vissa fågelarter.

Från andra kammaren.

Nr 286. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 144, angående provisorisk förstärkning av utrikesdepartementets
arbetskrafter m. m.; och

nr 136, angående ytterligare anslag till folkskoleseminariets i Lund
nybyggnad.

Nr 287. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herr Rydén
i Malmö avgiven motion, nr 256, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 107, angående understöd åt äldre behövande, från tjänsten avgångna
lärare vid folkskolor och småskolor.

Nr 288. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Söderberg i Stockholm m. Ji. avgiven motion, nr 257, angående ändring
och tillägg i §§ 16 och 86 regeringsformen.

Nr 289. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial nr 50, i anledning
av kamrarnas skiljaktiga beslut i två frågor rörande anslag under
riksstatens fjärde huvudtitel.

De i detta memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 290. S. D. Vid föredragning av sammansatta stats- och lagutskottets
nr 1 memorial, nr 2, angående ersättning åt utskottets tjänstemän
och vaktbetjäning biföll kammaren utskottets hemställan.

179

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

Nr 291. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag angående
ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik samt till lag om ändrad
lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 27, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslagtill
ny förordning om automobiltrafik dels ock fyra i ämnet väckta
motioner.

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring, som föreslagits
i den vid utlåtandet fogade reservationen.

Nr 292. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 40, i anledning av väckt motion om belöning åt fiskaren August
Danielsson m. fl. för arbetet till saltsjöfiskets befrämjande.

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring i motiveringen,
som föreslagits i den vid utlåtandet fogade reservationen.

nr 41, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående anläggande av transportabla sågverk å kronans domäner.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 42, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående anordnande av utbildningskurser för kvinnliga ladugårdsskötare
i Norrland och Dalarna.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 43, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förbud mot tjurars utsläppande på allmänt bete.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 44, i anledning av väckt motion om ändring i gällande villkor
och bestämmelser för den av staten utövade egnahemslånerörelsen.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 45, i anledning av väckt motion om vidtagande av åtgärder för
upplåtande till odling av tjänlig kronojord, belägen vid kommunikationsleder
i Norrland.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 293. S. 1). Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt postvaktmästai''en Karl Herman Lundbäcks änka och barn.

Utskottets hemställan bifölls.

180

Protokollsutdrag den 8 april 1916.

ur 27, angående tillfälligt tilläggsarvode åt förste deputeraden i
riksgäldskontoret.

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring att ordet
»sju» å första raden av sidan 8 i det tryckta utlåtandet utbyttes mot
ordet »tre», varjämte kammaren i avseende å motiveringen beslöt att åt
sista stjmket därav skulle givas följande avfattning:

Utskottet som icke velat på sakens nuvarande ståndpunkt ingå i
någon särskild prövning av det föreslagna beloppets berättigande i och
för sig anser sig dock böra tillstyrka ett tillfälligt tilläggsarvode åt förste
deputeraden av 3,000 kronor för år x-äknat. Arvodet etc. (— utskottets
framställning).

Nr 294. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande nr 46, i
anledning av väckt motion angående villkoren för åtnjutande av statsbidrag
från norrländska avdikningsanslaget och allmänna avdikningsanslaget.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 295. S. D. Föredrogs andi-a kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kung! Maj:t angående spisordningen för flottans värnpliktiga manskap;
och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Jämlikt § 63 riksdagsordningen skulle detta beslut genom utdragav
protokollet delgivas första kammaren.

Nr 296. S. D. Föredi-ogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående utvidgning av visst vederbörande militärbefäl
lämnat bemyndigande beträffande värnpliktige, som hysa samvetsbetänkligheter
mot vapentjänst.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 297. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 11, i anledning av herr Palmstiernas motion, nr
241, om visst tillägg till andra kammarens arbetsordning m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 298. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till i-iksdagens
skrivelser till Konungen, nämligen

från statsutskottet:

nr 66, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående indragning
av de biskoparna anslagna prebenden; och

Protokollsutdrag den 10 april 1916.

181

från sammansatta stats- och lagutskottet:

nr 67, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag innefattande bestämmelser angående skyldighet för städer och
vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande och
förande m. m., dels ock Kungl. Maj:ts i punkten 28 under andra huvudtiteln
gjorda framställning om anslag till bidrag till städer och därmed
jämförliga samhällen till kostnaden för inrättande av fastighetsregister.

Nr 299. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 68, till Konungen angående beredande
av skydd för vissa fågelarter.

Den 10 april.

Från första kammaren.

Nr 278. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag nr 295, med delgivning av nämnda kammares beslut
över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående spisordningen för flottans
värnpliktiga manskap.

Första kammaren, som den 8 innevarande månad vid behandling
av sitt andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 11 fattat ett beslut helt
och hållet överensstämmande med andra kammarens, fann omförmälda
delgivning ej föranleda vidare yttrande.

Nr 279. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag nr 296, med delgivning av nämnda kammares beslut
över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande nr 10, i anledning av väckt
motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utvidgning av visst
vederbörande militärbefäl lämnat bemyndigande beträffande värnpliktiga,
som hysa samvetsbetänkligheter mot vapentjänst.

Första kammaren, som den 22 sistlidna mars vid behandling av
sitt första tillfälliga utskotts utlåtande nr 8 avslagit en inom kammaren
väckt motion i samma syfte och en framställning av enahanda innehåll
som andra kammarens beslut, fann omförmälda delgivning ej föranleda
vidare yttrande.

182

Protokollsutdrag den 10 april 1916.

Nr 280. S. D. Föredrogos bankoutskottets memorial:

nr 29, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande
punkterna l:o) och 2:o) av utskottets utlåtande nr 22, i anledning av
fullmäktiges i riksbanken förslag till ny avlöningsstat för tjänstemännen
vid Tumba pappersbruk.

De föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

nr 30, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om
bankoutskotts utlåtande nr 25, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående utvidgning av riksbankens verksamhet.

Lädes till handlingarna.

Nr 281. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 65, i anledning av vissa framställningar rörande anslag under
åttonde huvudtiteln;

nr 69, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förstärkning
av arbetskrafterna å statskontorets riksbokslutsbyrå; samt

nr 70, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ålderstillägg
åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson.

Nr 282. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag nr 308, med inbjudan till första kammaren att förena
sig med andra kammaren i dess beslut, att ett särskilt utskott, bestående
av sexton ledamöter, åtta från vardera kammaren, skulle tillsättas
för behandling av

ej mindre Kungl. Maj ris proposition nr 111, med förslag till lag
om försäkring för olycksfall i arbete m. m.,

än även de ytterligare framställningar, som kunde komma att av
Kungl. Majri eller i enskilda motioner göras i detta ämne eller andra i
omedelbart samband därmed stående frågor.

Berörda inbjudan antogs av första kammaren.

Nr 283. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
friherre Hermelin väckt motion, nr 101, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig,
krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
m. m.

Protokollsutdrag den 10 april 1916.

183

Från andra kammaren.

Nr 300. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Majrts propositioner
:

nr 138, med förslag till lag om förfogande över viss egendom
vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga av krig föranledda förhållanden
;

nr 137, med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att
förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag in. m.; och

nr 146, med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten.

Nr 301. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

143, angående anvisande av medel till avlönande av en extra
vaktmästare i Svea hovrätt m. m.;

nr 142, angående statsbanebyggnader i Norrland; samt

nr 135, angående inköp av övre och nedre klosterträdgården i
Vadstena.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av propositionen
nr 142 inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 302. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 139, angående försäljning av vissa delar av det s. k. Köpingskomplexet
i Västmanlands län;

nr 140, angående överlåtande å staden Falun av kronans rätt till
vissa områden invid nämnda stad; och

nr 141, angående försäljning till Stockholms läns landsting av ett
område av kronoegendomen Mörby i Stockholms län.

Nr 303. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 145, angående pension åt överläraren vid tekniska skolan
i Stockholm C. A. Nordström.

Nr 304. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Helger
avgiven motion, nr 258, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr
115, angående provisorisk löneförbättring åt biträdande lärare vid folkskolor,
lärare vid mindre folkskolor och lärare vid småskolor.

184

Protokollsutdrag den 10 april 1916.

Nr 305. S. D. Föredrogs bankoutskottets memorial, nr 29, i
anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande punkterna l:o) och
2:6) av utskottets utlåtande nr 22, i anledning av fullmäktiges i riksbanken
förslag till ny avlöningsstat för tjänstemännen vid Tumba
pappersbruk.

De i detta memorial föreslagna voteringspropositionerna godkändes.

Nr 306. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial, nr 30, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut
i fråga om bankoutskottets utlåtande nr 25, i anledning av väckt motion
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utvidgning av riksbankens
verksamhet.

Nr 307. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
överlämnat protokollsutdrag, nr 276, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 11, i
anledning av väckt motion om upptagande av en skattefri maltdryck i
spisordningen för flottans värnpliktiga manskap beslöt andra kammaren
att, enär kammaren den 8 innevarande april i anledning av en inom
kammaren väckt motion i samma ämne fattat enahanda beslut som det,
vilket nu blivit kammaren delgivet, den gjorda delgivningen ej skulle
föranleda någon kammarens åtgärd.

Nr 308. S. D. Beslöt kammaren för sin del, att ett särskilt
utskott, bestående av 16 ledamöter, 8 från andra kammaren, skulle tillsättas
för behandling av

ej mindre Kungl. Maj:ts proposition, nr 111, med förslag till lag
om försäkring för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17
kap. 12 § handelsbalken, till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen
den 27 juni 1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
och till lag angående tillämpning med avseende å elektrisk järnväg
av bestämmelserna i lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet
för skada i följd av järnvägs drift;

än även de ytterligare framställningar, som kunde komma att av
Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner göras i detta ämne eller andra i
omedelbart samband därmed stående frågor;

f och skulle] första kammaren inbjudas att förena sig med andra
kammaren i detta beslut.

Protokollsutdrag den 11 april 1916.

185

Den 11 april.

Från första hammaren.

Nr 284. S. D. Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 111, med förslag till lag om försäkring
för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap.
12 § handelsbalken, till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen den 27
juni 1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
och till lag angående tillämpning med avseende å elektrisk järnväg av
bestämmelserna i lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet för
skada i följd av järnvägs drift.

Nr 285. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 151, angående rätt för ordinarie befattningshavare
hos generaltullstyrelsen att i avseende å ingångsavlöningens belopp
eller för löneförhöjning tillgodoräkna sig viss tjänstgöring inom styrelsen
å tjänst å extra stat.

Nr 286. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 150, angående förslag till ändrad lydelse av § 8 mom. 2 i nådiga
förordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911; och

nr 152, angående förslag till förordning angående utförsel av
socker under viss tid utan erläggande av sockerskatt m. m.

Nr 287. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse nr 71, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts i punkterna 6 och 48 under tionde huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående vissa pensioner.

Från andra hammaren.

Nr 309. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 111, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i
arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken, till
lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen den 27 juni 1902 innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och till lag angående
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 24

186

ProtokoUsutdrag den 12 april 1916.

tillämpning med avseende å elektrisk järnväg av bestämmelserna i
lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet för skada i följd av
järnvägs drift.

Nr 310. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 65, i anledning av vissa framställningar rörande anslag under
åttonde huvudtiteln;

nr 69, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förstärkning
av arbetskrafterna å statskontorets riksbokslutsbyrå; och

nr 70, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ålderstillägg
åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson.

Nr 311. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 71, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts i punkterna 6 och 48 under tionde huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående vissa pensioner.

Den 12 april.

Från första kammaren.

Nr 288. S. D. Företogs val av åtta ledamöter i riksdagens sär -

skilda utskott; och utsågos därtill

herr

7---------O---

Svensson

från

»nationella partiet»,

»

Mannheimer

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Antonsson

»

»nationella partiet»,

»

von Sydow

»

» »

»

Olsson, Lars,

»

»liberala samlingspartiet»,

Widell

»

»nationella partiet»,

»

von Koch

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Beckman

»

»nationella partiet».

Nr 289.

S. D. Föredrogos

konstitutionsutskottets utlåtanden

nr 12, i anledning av väckt motion om ändringar i §§ 44 och 45
regeringsformen samt §§ 5, 6 och 7 successionsordningen m. m.

Utskottets hemställan bifölls, och det förslag till ändrad lydelse av
§ 45 regeringsformen, som innehölls i den av herr Edén m. fl. vid utlåtandet
avgivna reservation, förkastades.

187

Protokollsutdrag den 12 april 1916.

nr 13, i anledning av väckt motion om upphävande av Konungens
rätt att upphöja i adligt stånd samt förläna friherrlig och grevlig värdighet
m. m.

Punkten 1.

Utskottets hemställan avslogs.

Punkten 2.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 3.

Utskottets hemställan avslogs.

Nr 290. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 5, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel, innefattande
anslagen till sjöförsvarsdepartementet.

Punkterna 1—20.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 21.

Lades till handlingarna.

Punkterna 22—24.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 25 och 26.

Lades till handlingarna.

Punkterna 27 och 28.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 29.

Lades till handlingarna.

Punkterna 30—55.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 56.

Lades till handlingarna.

Punkterna 57—74.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 75.

Lades till handlingarna.

Punkterna 76—80.

Vad utskottet hemställt bifölls.

188 Protokollsutdrag den 12 april 1916.

Nr 291. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtanden:

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till arbetslöshetens bekämpande, ävensom en i ämnet väckt motion,

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande
för telegrafverkets räkning av en fastighet i Flen,

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel, samt

nr 54, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande
av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffning av två
motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. m.,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 292. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 28, angående tillfälligt lönetillägg åt amanuensen vid riksdagens
bibliotek R. Höckert, m. m., bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 293. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 82, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående specialundersökningar
rörande de norrländska skogarnas föryngring.

Nr 294. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 72, till Konungen angående utredning
rörande arméns gifta underofficerares inkvarteringsförhållanden.

Nr 295. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Strömberg
väckt motion, nr 102, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med
förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och 41 §§ i lagen om
arbetarskydd in. m.

Från andra kammaren.

Nr 312. S. D. Företogs val av åtta ledamöter i det särskilda
utskott, riksdagen beslutit tillsätta; och befunnos efter valets slut hava
blivit därtill utsedde:

herr Branting från »socialdemokratiska gruppen»;

» Lindman » »lantmanna- och borgarepartiet»;

» vice talmannen D. Persson » »liberala samlingspartiet»;

189

Protokollsutdrag den 12 april 1916.

herr Lindqvist i Stockholm
» Nilsson i Bonarp
» Holmström
» Pettersson i Bjälbo
» Cederborg

från »socialdemokratiska gruppen»;

» »lantmanna- och borgarepartiet»;

» »socialdemokratiska gruppen»;

» »lantmanna- och borgarepartiet»; och
» »liberala samlingspartiet».

Nr 313. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 150, med förslag till ändrad lydelse av § 8 mom. 2 i förordningen
med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911; och

nr 152, med förslag till förordning angående utförsel av socker
under viss tid utan erläggande av sockerskatt m. m.

Nr 314. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 151, angående rätt för ordinarie befattningshavare hos generaltullstyrelsen
att i avseende å ingångsavlöningens belopp eller för löneförhöjning
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring inom styrelsen å tjänst å
extra stat.

Nr 315. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Thorsson
avgiven motion, nr 259, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 87,
angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén.

Nr 316. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 5, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel, innefattande
anslagen till sjöförsvarsdepartementet.

Punkterna l:o)—3:o).

Yad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 4:o).

Kammaren biföll den av herr Eriksson i Grängesberg in. fl. avgivna,
vid denna punkt fogade reservationen.

Punkterna 5:o)—20:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av kammaren.

Punkten 21:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 22:o)—24:oJ.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 25:o) och 26:o).
Lades till handlingarna.

190

Protokollsutdrag den 12 april 1916.

Punkterna 27:o) och 28:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 29:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 30:o)—55:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 56:6).

Lades till handlingarna.

Punkterna 57:o)—74:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 75:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 76:o)—80:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 317. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till arbetslöshetens bekämpande, ävensom en i ämnet väckt motion; och

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande
för telegrafverkets räkning av en fastighet i Flen.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 318. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 12, i anledning av väckt motion om ändringar i §§ 44 och
45 regeringsformen samt §§ 5, 6 och 7 successionsordningen in. m.

Kammaren biföll till en början den av herr Edén m. fl. avgivna,
vid utlåtandet fogade reservationen samt biföll därefter utskottets hemställan,
i vad densamma icke blivit besvarad genom nämnda beslut.

nr 13, i anledning av väckt motion om upphävande av Konungens
rätt att upphöja i adligt stånd samt förläna friherrlig samt grevlig
värdighet.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 319. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis
utgivna medel; pell

nr 54, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an -

191

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

vändande av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffning av två
motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. m.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 320. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 28, angående
tillfälligt lönetillägg åt amanuensen vid riksdagens bibliotek
R. Höckert, m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 321. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 82, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående specialundersökningar
rörande de norrländska skogarnas föryngring.

Nr 322. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 72, till Konungen angående utredning
rörande arméns gifta underofficerares inkvarteringsförhållanden.

Den 13 april.

Från första kammaren.

Nr 296. S. D. Företogs val av åtta suppleanter i
särskilda utskott; och utsågos därtill:

herr Boberg
» Larsson, V. Edvard,
» Forss in an
» Köhlin
» Hedenström
» J önsson
» Lagerkvist
» Norman

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet».

riksdagens

Nr 297. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 148, angående gottgörelse till aktuarien i
Svea hovrätt Gustaf Liljequist och aktuarien i Göta hovrätt Edouard
Klinghammer för minskade inkomster.

Nr 298. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande,
nr 14, i anledning av väckt motion angående omorganisation
av riksdagsarbetet, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

192

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

Nr 299. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 55, i anledning av Kungl. Maj:ts dels i punkt 92 under åttonde
huvudtiteln av statsverkspropositionen, dels ock i särskild proposition,
nr 114, gjorda framställningar rörande karolinska mediko-kirurgiska
institutet;

nr 56, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av laboratoriebyggnad m. m. för tekniska högskolans fackskola
för kemisk teknologi;

nr 57, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professorn L. Y. A. Stavenow med avseende å hans rätt
till ålderstillägg;

nr 58, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. in.; samt

nr 59, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande
för statsverkets räkning av den vetenskapsakademien tillhöriga
fastigheten nr 5 i kvarteret Grönlandet norra i Stockholm.

Yad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 300. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 28 oktober
1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering;

nr 15, i anledning av väckta motioner om ändrad lydelse av 7 §
3 mom. i förordningen angående försäljning av vin och Öl samt 13 §
i förordningen angående försäljning av brännvin; samt

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utsträckning
av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål,
som införts till baltiska utställningen i Malmö år 1914.

Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls.

Nr 301. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial
nr 31, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om bankoutskottets
utlåtande nr 27, angående tillfälligt tilläggsarvode åt förste
deputeraden i riksgäldskontoret, godkändes den i detta memorial föreslagna
voteringspropositionen.

Nr 302. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande
nr 22, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition, med förslag
till lag om skyddskoppympning, dels Kungl. Maj:ts proposition med

193

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för
krigsmakten den 23 oktober 1914 dels ock åtta med anledning av förstnämnda
proposition väckta motioner, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 303. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande nr 47,
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av vissa
kronoegendomar och upplåtanden av lägenheter från sådana egendomar.

Punkterna 1—17 samt 19—24 i nämnda proposition.

Yad utskottet i avseende å dessa punkter hemställt bifölls.

Punkten 18 i samma proposition.

Kungl. Maj:ts framställning beträffande lägenheterna Ranviken
samt Myggerud med Bränna godkändes och utskottets hemställan i övrigt
bifölls.

Nr 304. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtande
av lägenheter från förra militiebostället Pålsboda nr 1 och Folkasboda
nr 1 i Örebro län,

nr 49, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
till lantförsvaret av Tierps kronopark m. m.,

nr 50, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913 angående
vård av enskildes skogar på Öland, samt

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändring
i gällande grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 305. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillningsoch
lagutskottets utlåtande nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
av varor m. m. samt lag om ändrad lydelse av 8 kap. 25 §
strafflagen, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 306. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 75, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
av kabyssinredningen å vissa av flottans fartyg;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 saml.

25

194

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

nr 76, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an skaffning

av gyroskopkompassanläggningar till vissa flottans fartyg;

nr 77, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 49 under sjunde

huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställning angående
förstärkning av arbetskrafterna hos kontrollstyrelsen;

nr 78, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till arbetslöshetens bekämpande;

nr 79, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an vändande

av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffning av två
motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. in.;

nr 80, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. m.; samt

nr 81, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående för värvande

av den vetenskapsakademien tillhöriga fastigheten nr 5 i
kvarteret Grönlandet Norra i Stockholm.

Nr 307. S. D. Anmäldes och godkändes sammansatta bevillningsoch
lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse nr 83 till Konungen
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående
vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag
om ändrad lydelse av 8 kapitlet 25 § strafflagen.

Nr 308. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet en
av herr Magnusson, Gerhard, väckt motion, nr 103, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående statsbanebyggnader i Norrland.

Nr 309. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet en av herr
Neiglick m. fl. avgiven motion, nr 104, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete.

Nr 310. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Asplund
väckt motion, nr 105, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om
inskränkning i inmutningsrätten.

Nr 311. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Asplund väckt motion, nr 106, om anslag till bekostande av undersökning
beträffande vissa malmfyndigheter å kronojord m. m.

Nr 312. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Asplund
väckt motion, nr 107, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående
statsbanebyggnader i Norrland.

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

195

Från andra kammaren.

Nr 323. S. D. Företogs val av åtta suppleanter i det särskilda
utskott, riksdagen beslutit tillsätta; och befunnos efter valets slut hava
blivit därtill utsedde:

herr Hedlund
» Westman
» Olsson i See
» Olsson i Rödningsberg
» Zelahn
» Törnkvist
» Sigfrid

» Andersson i Resebo

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet», och
» »lantmanna- och borgarepartiet».

Nr 324. S. D. Föredrogs bankoutskottets memorial, nr 31, i
anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om bankoutskottets
utlåtande, nr 27, angående tillfälligt tilläggsarvode åt förste deputeraden
i riksgäldskontor.

Den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen godkändes.

Nr 325. S. D. Föredrogs sammansatta bevillnings- och lagutskottets
utlåtande, nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med
förslag till lag angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
av varor m. m. samt lag om ändrad lydelse av 8 kap. 25 § strafflagen.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 326. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 58, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. in.; och

nr 59, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande
för statsverkets räkning av den vetenskapsakademien tillhöriga
fastigheten nr 5 i kvarteret Grönlandet norra i Stockholm.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 327. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 22, i anledning
av dels Kungl. Maj:ts proposition, med förslag till lag om skyddskoppympning
dels Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om
ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för krigsmakten den
23 oktober 1914 dels ock åtta med anledning av förstnämnda proposition
väckta motioner.

196

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

Till en början beslöt kammaren, att, för den händelse lagförslagen
komme att i en eller annan del återremitteras, utskottet skulle lämnas
öppen rätt att vid ärendets förnyade behandling i avseende å de delar,
som bleve med eller utan ändring godkända, föreslå sådana jämkningar,
som av ifrågasatta ändringar i återförvisade delar kunde föranledas; samt
att i avseende å nummerbeteckning av paragrafer och moment utskottet
skulle äga vidtaga sådana ändringar, som påkallades av kamrarnas beslut;

Punkten l:o).

Lagförslaget.

1 §.

Godkändes.

2 §.

Godkändes med det tillägg, som föreslagits av herrar Vennerström
och Eriksson i Grängesberg i deras uti ämnet väckta motion.

Övriga delar av lagförslaget.

Godkändes.

Utskottets hemställan.

Förklarades vara besvarad genom kammarens beslut i fråga om
lagförslaget.

Punkten 2:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 3:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan i vad den icke besvarats
genom här ovan omförmälda beslut.

Nr 328. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 75, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
av kabyssinredningen å vissa av flottans fartyg;

nr 76, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anskaffning
av gyroskopkompassanläggningar till vissa flottans fartyg;

nr 77, i anledning av Kungl. Maj:ts i punkt 49 under sjunde
huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställning angående
förstärkning av arbetskrafterna hos kontrollstyrelsen;

nr 78, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till arbetslöshetens bekämpande;

197

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

nr 79, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande
av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffning av två
•motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. m.;

nr 80, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar
i avlöningsstaten för socialstyrelsen m. m.; samt

nr 81, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande
av den vetenskapsakademien tillhöriga fastigheten nr 5 Grönlandet
norra i Stockholm.

Nr 329. S. D. Anmäldes och godkändes sammansatta bevillningsoch
lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 83, till Konungen
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående
vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag
om ändrad lydelse av 8 kapitlet 25 § strafflagen.

Nr 330. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 55, i anledning av Kungl. Maj:ts dels i punkt 92 under åttonde
huvudtiteln av statsverkspropositionen dels ock i särskild proposition,
nr 114, gjorda framställningar rörande karolinska mediko-kirurgiska
institutet;

nr 56, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående uppförande
av laboratoriebyggnad m. m. för tekniska högskolans fackskola
för kemisk teknologi; och

nr 57, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professorn L. V. A. Stavenow med avseende å hans rätt
till ålderstillägg.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 331. S. D. Vid föredragning av andra kammarens första
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 8, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående kristendomsundervisningen vid rikets läroanstalter
biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 332. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga utskotts
utlåtande nr 9, i anledning av första kammarens beslut i fråga om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder för ordnande och framtida
förvaring av kommunala arkivalier; och biföll kammaren därvid utskottets
hemställan.

Nr 333. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av första kammarens beslut i fråga

198

Protokollsutdrag den 13 april 1916.

om inrättande av ett penninglotteri för statens räkning och om utredning
rörande inrättande av ett statsobligationslotteri.

Med avslag å utskottets hemställan beslöt kammaren biträda första
kammarens i ärendet fattade beslut.

Nr 334. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 2, i anledning av en utav herr Liibeck m. fl. väckt motion
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder för underlättande av
vintertrafiken utmed norrlandskusten och på de norrländska hamnarna.

Kammaren biföll utskottets hemställan; och skulle, jämlikt § 63
riksdagsordningen, detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas
första kammaren.

Nr 335. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av dels herr Nilssons i Linn ås
motion, nr 149, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om statens inlösande
av Västra centralbanan, dels ock herr Kloos m. fl. motioner,
nr 213, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående statens förvärv av järnvägen
Karlskrona—Växjö med flera enskilda järnvägar.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 336. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 1, angående herr Jönssons i Fridhill motion, nr 191,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder till förhindrande att
entreprenörer vid uppförande av allmänna byggnader undandraga sig
att erlägga betalning för arbetskraft och materialier.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 337. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 8, angående herrar Helgers och Bergs i Munkfors
motion, nr 190, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring i grunderna
för underbefälets vid armén befordran.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den i ärendet
väckta motionen.

Jämlikt § 63 riksdagsordningen skulle detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas första kammaren.

Nr 338. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 9, angående herr Lindleys motion, nr 215, om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående införande av statsmonopol å mineraloljor;
och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

199

Protokollsutdrag den 17 april 1916.

Nr 339. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 10, på grund av kammarens återremiss av utskottets utlåtande,
nr 4, angående herr Bergs i Munkfors motion, nr 214, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående blivande utredning av frågan om malmfyndigheters
tillgodogörande samt första kammarens beslut rörande en med
den ovannämnda likalydande inom första kammaren väckt motion, nr 93.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 340. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från
sådana egendomar;

nr 48, i anledning av Kung]. Maj:ts proposition angående upplåtande
av lägenheter från förra militiebostället Pålsboda nr 1 och Folkasboda
nr 1 i Örebro län;

nr 49, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
till lantförsvaret av Tierps kronopark in. m.;

nr 50, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913 angående vård
av enskildes skogar på Öland; och

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändring
i gällande grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Den 17 april.

Från första kammaren.

Nr 313. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 160, angående anslag till en förplägnadsanstalt i Vaxholms
fästning; och

nr 163, angående anvisande av medel för anordnande under åren
1916 och 1917 av kurser för befäls- och annan särskild utbildning vid
landstormen.

200

Protokollsutdrag den 17 april 1916.

Nr 314. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 156, angående pension å allmänna indragningsstaten åt tjänstförrättande
förrådsvaktmästaren vid Östgöta trängkår, distinktionskorpralen
M. P. Helfrid; och

nr 157, angående pension för skrivbiträdet Jenny Carolina Håkanson.

Nr 315. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 153, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom.
1 och 2, § 5 mom. 3 och 4, § 6 mom. 1 och 4, § 7, § 8 mom. 1 samt
§§ 9—11 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner
och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov;

nr 164, med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 9, 36
och 37 §§ i lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning;
samt

nr 167, med förslag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga
att undergå befäls- och annan särskild utbildning vid landstormen.

Nr 316. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 155, angående försäljning av den
inom staden Marstrands hamnområde belägna Hedvigsholmen eller Kvarnholmen
m. m.

Nr 317. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 334, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess tredje tillfälliga utskotts utlåtande, nr 2, i anledning
av en utav herr Liibeck m. fl. väckt motion om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående åtgärder för underlättande av vintertrafiken utmed norrlandskusten
och på de norrländska hamnarna, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt tillfälliga utskott nr 1.

Nr 318. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 336, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, angående herr
Jönssons i Fridhill motion, nr 191, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till förhindrande att entreprenörer vid uppförande av
allmänna byggnader undandraga sig att erlägga betalning för arbetskraft
och materialier, beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till
sitt tillfälliga utskott nr 2.

201

Protokollsutdrag den 17 april 1916.

Nr 319. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 337, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 8, angående herrar
Helgers och Bergs i Munkfors motion, nr 190, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående ändring i grunderna för underbefälets vid armén befordran,
beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt tillfälliga
utskott nr 1.

Från andra kammaren.

Nr 341. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 148, angående gottgörelse till aktuarien i Svea hovrätt
Gustaf Lilieqvist och aktuarien i Göta hovrätt Edouard Klinghammer
för minskade inkomster.

Nr 342. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Törnkvist m. fl., nr 260, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 116, med förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och
41 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 samt till lag om utsträckt
rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss ålder; och

herrar Persson i Norrköping och Svensson i Eskilstuna, nr 261,
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 129, med förslag till lag
om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller
andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.

Nr 343. S. D. Hänvisades till statsutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 142, angående statsbanebyggnader i
Norrland avgivna motioner, nämligen av

herrar Öberg och Molin i Dombäcksmark, nr 262,

herr Karlsson i Mo, nr 263,

herr Olofsson i Digernäs, nr 264, och

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 267.

Nr 344. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr Molin
i Dombäcksmark avgiven motion, nr 265, i anledning av Kungl. Maj:ts
propositioner, nr 141, angående försäljning till Stockholms läns landsting
av ett område av kronoegendomen Mörby i Stockholms län.

Nr 345. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet en av herr
Sundberg m. fl. avgiven motion, nr 266, i anledning av Kungl. Maj:ts
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 26

202 Protokollsutdrag den 25 april 1916.

proposition, nr 111, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i
arbete m. in.

Nr 346. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 268, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 125, angående reglemente för avlöning vid armén på
krigsfot (krigsavlöningsreglemente);

herr Thorsson, nr 269, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 125, angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot (krigsavlöningsreglemente)
; och

densamme, nr 270, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 126,
angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlöningsförmåner
m. m. vid marinen på krigsfot.

Den 25 april.

Från första kammaren.

Nr 320. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 171, om ändrad lydelse av 18 §
1, 2, 8, 9, 31, 44 och 52 punkterna i lagen om val till riksdagen.

Nr 321. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 147, angående vissa ändringar i föreskrifterna om avlöning av
lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m. m.;

nr 149, angående anslag till ersättning åt förlikningsmän för medling
i arbetstvister;

nr 161, angående anslag till anläggande av en torvpulverfabrik för
statens järnvägars räkning m. m.;

nr 162, angående anläggande av ytterligare ett järnvägsspår mellan
Tranås och Sävsjö;

nr 165, angående beviljande av anslag för elektrifiering av statsbanelinjen
Kiruna—Svartön samt för utförande av en andra utbyggnad
av kraftstationen vid Porjus;

nr 168, angående anslag för ordnande av tomtområdet vid folkskoleseminariet
i Uppsala;

203

Protokollsutdrag den 25 april 1916.

nr 169, angående anslag för undervisning i entomologi m. m. vid
universitetet i Lund;

nr 175, angående vissa åtgärder för bekämpande av arbetslösheten
bland stenarbetare;

nr 177, angående beredande av ny ämbetslokal för patent- och
registreringsverket;

nr 182, angående understöd till aktiebolaget svenska ostasiatiska
kompaniet för fortsatt uppehållande av regelbunden ångfartygsförbindelse
mellan Sverige och Ostasien;

nr 183, angående anslag till underlättande av medellösa arbetssökandes
resor;

nr 189, angående anslag till upplysnings- och undervisningsverksamhet
för nykterhetens främjande;

nr 190, angående ändrade grunder för anordnande av undervisning
i fortsättningsskola;

nr 191, angående anslag till husmodersskolor m. m.;

nr 192, angående anslag till befrämjande och organiserande av den
offentliga arbetsförmedlingen i riket; samt

nr 193, angående disposition av den statsverket vid expropriation
tillfallna löseskillingen för fastigheten nr 1 i kvarteret Memnon i
Stockholm.

Nr 322. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 181, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att meddela
befrielse från vissa tull- och andra avgifter för gåvor och understöd in
natura till krigsfångar m. m.; och

nr 187, med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 13,
14 och 19 i förordningen den 15 november 1907 om frihamn och förordning
om ändrad lydelse av §§ 13, 15 och 19 i förordningen den
20 december 1912 om frilager.

Nr 323. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 196, angående pension åt verkmästaren vid mynt-och justeringsverket
O. Gr. Eklöf; och

nr 197, angående fortsatt understöd åt genom olyckshändelse under

204

Protokollsutdrag den 25 april 1916.

tjänstutövning omkomne tillförordnade gränsridaren i Kopparbergs län
Per Erik Steffanssons son Cingal.

Nr 324. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 186, med förslag till lag om förbud i vissa
fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter
samt lag om utsträckt tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om förbud
i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri samt mot
tidsbefraktning av fartyg.

Nr 325. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 154, angående anvisande av medel för anordnande av jägmästarbostäder; nr

158, angående försäljning av områden från kungsladugården
Skälby i Kalmar län;

nr 166, angående åtskilliga med den pågående avvittringen inom
Västerbottens läns lappmark sammanhängande förhållanden;

nr 172, angående inrättande av en statens hästavelsfond;

nr 173, angående anslag för undersökning av staten tillhöriga
mossar;

nr 174, angående inrättande av ett statsstuteri vid Ottenby;

nr 184, angående vissa ändringar i gällande stat för veterinärinrättningen
i Skara;

nr 185, angående utbetalande av visst belopp såsom lösen för vissa
äldre hamnbyggnader vid Kiviks hamn i Kristianstads län; samt

nr 194, angående kapitalökning för lånefonden för torvindustriens
understödj ande.

Nr 326. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Strömberg väckt motion, nr 108, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att
förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m.

Nr 327. S. D. Hänvisades till riksdagens särskilda utskott följande
motioner:

nr 109, av herr Lindley, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m.; samt

nr 110, av herr von Sydow, i samma ämne.

Protokollsutdrag den 25 april 1916.

205

Från andra kammaren.

Nr 347. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 153, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. 1
och 2, § 5 mom. 3 och 4, § 6 mom. 1 och 4, § 7, § 8 mom. 1 samt
§§ 9—11 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner
och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov;

nr 167, med förslag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga
att undergå befäls- eller annan särskild utbildning vid landstormen; och

nr 164, med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 9, 36 och
37 §§ i lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning.

Nr 348. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 155, angående försäljning av den inom staden Marstrands
hamnområde belägna Hedvigsholmen eller Kvarnholmen m. m.

Nr 349. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 156, angående pension å allmänna indragningsstaten åt tjänstförrättande
förrådsvaktmästaren vid Östgöta trängkår, distinktionskorpralen
M. P. Helfrid; och

nr 157, angående pension för skrivbiträdet Jenny Carolina Håkanson.

Nr 350. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 163, angående anvisande av medel för anordnande under åren
1916 och 1917 av kurser för befäls- och annan särskild utbildning vid
landstormen; samt

nr 160, angående anslag till en förplägnadsanstalt i Vaxholms
fästning.

Nr 351. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Thorsson
avgiven motion, nr 271, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 142, angående statsbanebyggnader i Norrland.

Nr 352. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 137, med förslag till lag om vissa in -

206

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

ekränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier
i vissa bolag m. m. avgivna motioner, nämligen av

herr Lindhagen, nr 272, och
herr Liibeck, nr 273.

Den 27 april.

Från första kammaren.

Nr 328. B. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 159, angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade
värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring;

nr 176, angående byggnad för en statens provningsanstalt m. m.;

nr 178, angående användande av överskott i djurgårdskassan till
vissa byggnads- med flera arbeten vid Ulriksdals, Haga och Drottningholms
slott m. m.;

nr 179, angående användande av överskott i djurgårdskassan till
vissa restaureringsarbeten å Ulriksdals slott;

nr 188, angående förstärkning av arbetskrafterna hos kammarrätten
;

nr 199, angående folkskoleseminariets i Luleå utvidgning till dubbelseminarium
samt inrättande av preparandkurs vid samma seminarium;

nr 200, angående ytterligare anslag till uppförande av byggnader
för en vårdanstalt, avsedd för blinda med komplicerat lyte;

nr 203, angående anläggning av skjutbana för Norrlands dragonregemente
;

nr 204, angående verkställande av vissa ändringsarbeten i Skånska
dragonregementets skosmedjelokaler;

nr 205, angående förstärkning av arbetskrafterna hos kammarkollegiet;
samt

nr 206, angående bidrag till Sveriges allmänna exportförening.

Nr 329. S. D. Efter föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga
proposition nr 209, angående vissa ändringar i avlöningsreglementet

207

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

för tjänstemän vid statens järnvägar m. m., hänvisades propositionen,
såvitt den avsåg lagen angående rätt till pension för tjänstemän vid
statens järnvägar, till bankoutskottet och i övrigt till statsutskottet.

Nr 330. S. D. Efter föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga

proposition nr 212, angående krigstidshjälp under år 1916 åt befattningshavare
i statens tjänst, hänvisades propositionen, i vad den angick
pensionsväsendet, till bankoutskottet, såvitt propositionen rörde under
jordbruksdepartementet lydande ärenden, till jordbruksutskottet och i
övrigt till statsutskottet.

Nr 331. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 202, angående pension å allmänna
indragningsstaten åt förra förestånderskan för Norrbottens regementes
persedelreparationsverkstad Margareta Johanna Sandström.

Nr 332. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 208, angående tilläggspension åt
f. d. provinsialläkaren L. 0. Svenonius.

Nr 333. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 201, med förslag till lag innefattande
tillägg till lagen om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december
1910.

Nr 334. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 180, angående upplåtande av änkesäte åt Hennes Kungl. Höghet
Kronprinsessan; och

nr 198, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar.

Nr 335. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna jordbruksutskottets
memorial, nr 53, med överlämnande till riksdagen av förteckning
över försålda kronoegendomar.

Nr 336. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Lamm
väckt motion, nr 111, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om
ändrad lydelse av 2, 3, 9, 36 och 37 §§ i lagen den 31 augusti 1907
angående stadsplan och tomtindelning.

208

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

Från andra kammaren.

Nr 353. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i dess memorial nr 41 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
till arvode åt en särskild föredragande i finansdepartementet samt till
ersättning åt vikarie för honom under semester på extra stat för år 1917
bevilja ett anslag av 7,315 kronor, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
att till arvode åt eu extra kanslisekreterare i finansdepartementet samt
till ersättning åt vikarie för honom under semester å extra stat för år
1917 bevilja ett anslag av 5,250 kronor.»

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 83 Ja och 136 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 98 Ja och 47 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ..................................................................... 83 Ja och 136 Nej,

sammanräkningen visade............................................... 181 Ja och 183 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 354. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i dess memorial nr 42 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
medgiva, att av förefintlig behållning å de av 1908—1911 års riksdagar

209

ProtokoUsutdrag den 27 april 1916.

för uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid
vissa truppförband å extra stat anvisade medel må till byggmästarfirman
S. Johansson i Luleå utbetalas ett belopp av 5,700 kronor såsom ersättning
för en del av firman åsamkad förlust vid uppförandet av dylik
mässbyggnad vid Norrbottens regemente, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren, beslutat
att icke bifalla Kungl. Maj:ts förslag om beredande av viss ersättning
åt byggmästarfirman S. Johansson i Luleå.»

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd och
förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att voteringssedlama
för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl därstädes
avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och befanns,
att omröstningen utfallit med 83 Ja och 136 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med .............................. 102 Ja och 41 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ....................................................................... 83 Ja och 136 Nej,

sammanräkningen visade ......................................... 185 Ja och 177 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat
i överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

Nr 355. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i dess memorial nr 43 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen med
bifall till herr von Kochs ifrågavarande motion, för religiös och social
verksamhet bland svenskar i utländska hamnstäder anvisar på extra stat
för år 1917 ett anslag av 36,000 kronor, röstar

Den det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 saml.

27

210

ProtoJcollsutdrag den 27 april 1916.

Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren, med
avslag å herr von Kochs motion, för religiös och social verksamhet
bland svenskar i utländska hamnstäder anvisat på extra stat för år 1917
ett anslag av 35,000 kronor.»

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 63 Ja och 156 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med .............................. 108 Ja och 37 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller.............................................................................. 63 Ja och 156 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 171 Ja och 193 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 356. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av jordbruksutskottet i dess memorial nr 36
föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
bifalla utskottets hemställan röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat,
att de nuvarande vaktmästarna vid den patologisk-anatomiska institutionen
och vid den kemiska institutionen vid veterinärhögskolan må
vardera erhålla en personlig lönefyllnad av 300 kronor om året att utgå
från och med den 1 januari 1917, intill dess ny lönereglering för vaktmästarna
och deras vederlikar vid veterinärhögskolan beslutits samt träder
i tillämpning.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl

211

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 68 Ja och 149 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med .............................. 88 Ja och 55 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller............................................................................. 68 Ja och 149 Nej,

sammanräkningen visade ............................................. 156 Ja och 204 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 357. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av jordbruksutskottet i första punkten av dess
memorial nr 37 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända
voteringsproposition:

Den som i likhet med första kammaren vill att riksdagen må bifalla
utskottets hemställan röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
att allenast på det sätt bifalla Kungl. Maj:ts ifrågavarande framställning,
att riksdagen å extra stat för år 1917 för anställande av en statskonsulent
i fröodling anvisat ett belopp av 6,500 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 83 Ja och 132 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 102 Ja och 39 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller.......................................................................... 83 Ja och 132 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 185 Ja och 171 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

212 Protokollmtdrag den 27 april 1916.

Nr 358. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av jordbruksutskottet i andra punkten av dess
memorial nr 37 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

Den som i likhet med första kammaren vill att riksdagen må bifalla
Kungl. Maj:ts ifrågavarande framställning, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
bifalla utskottets förevarande hemställan.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 92 Ja och 125 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ......................... 110 Ja och 32 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller .................................................................... 92 Ja och 125 Nej,

sammanräkningen visade ............................................. 202 Ja och 157 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

Nr 359. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av jordbruksutskottet i tredje punkten av dess
memorial nr 37 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition: Den,

som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må med
avslag å utskottets hemställan såvitt den skiljer sig från Kungl. Maj:ts i
ämnet gjorda framställning bifalla denna framställning oförändrad, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Protökollsutdrag den 27 april 1916, 213

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
bifalla utskottets förevarande hemställan.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse frän första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 85 Ja och 137 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 86 Ja och 52 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller........................................................................ 85 Ja och 137 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 171 Ja och 189 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 360. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i första punkten av dess memorial
nr 50 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition: »Den,

som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
med bifall till Kungl. Maj:ts förslag godkänna det vid statsrådsprotokollet
över lantförsvarsärenden den 14 januari 1916 fogade förslag till ny stat
för generalitetsstaten (se bil. 1 vid nämnda protokoll), röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
godkänna det vid statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden den 14
januari 1916 fogade förslag till ny stat för generalitetsstaten (se bil. 1
vid nämnda protokoll) med den ändring, att den vid staten fogade
anmärkning 1 erhåller följande lydelse: »För tjänsteresor till möten och
mönstringar åtnjuter inspektören för infanteriet rese- och traktamentsersättning,
övriga medlemmar av generalitetet däremot endast reseersättning,
allt enligt gällande resereglemente.»

214

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 45 Ja och 175 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam -

tidigt anställd, hade utfallit med ........................... 82 Ja och 55 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ...................................................................... 45 Ja och 175 Nej,

sammanräkningen visade ............................................ 127 Ja och 230 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i

överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 361. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i andra punkten av dess memorial
nr 50 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må i
anledning av herrar Ekmans och Åkerlindhs samt Bergqvists och Hellbergs
ovanberörda motioner, på extra stat för år 1917 till understöd
åt föreningar, som verka för ökad trevnad för manskapet och dess höjande
i sedligt och religiöst hänseende, bevilja ett anslag av 10,000 kronor att
på de villkor, Kungl. Maj:t kan finna gott föreskriva, användas som
bidrag till föreningarnas omkostnader för soldathemsverksamhet å förläggningsorter
och mötesplatser, röstar

Den det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
avslå såväl utskottets hemställan som ifrågavarande motioner.»

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 92 Ja och 123 Nej.

215

Protokollmtdrag den 27 april 1916.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med .......................... 100 Ja och 36 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ................................................................. 92 Ja och 123 Nej,

sammanräkningen visade............................................... 192 Ja och 159 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

Nr 362. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i första punkten av dess memorial
nr 29 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla vad utskottet
i punkt l:o) av sitt förenämnda utlåtande hemställt eller att riksdagen
således må fastställa följande

Stat

för Tumba bruks tjänstemän.

Förvaltaren, lön...........................................

tjänstgöringspenningar .........................

20 famnar ved samt trädgårdar, inm
lande 49.3 7 ar, och åkerjord, innehål
lande 1.45 hektar.

Verkmästaren, lön ..........................................

tjänstgöringspenningar...............................

16 famnar ved samt trädgård, innehål
lande 23.14 ar, och åkerjord, innehål
lande 13.88 ar.

Pappersmästaren, lön ..................................

tjänstgöringspenningar ..............................

lande 16.97 ar.

Bruksbokhållaren, lön ...............................

tjänstgöringspenningar ........................

12 famnar ved samt trädgård, innehållande
9.7 1 ar, och åkerjord, innehållande
7.09 ar.

.. kr.

7,000: —

.. »

l-

3,000: —

kr.

10,000: —

.. kr.

3,300: —

.. »

1,700: —

»

5,000: —

.. kr.

2,400: —

.. »

1,200: —

»

3,600: —

.. kr.

2,400: —

»

1,200: —

»

3,600: —

216 Protokollsutdrag den 27 april 1916

Förrådsbok hållaren, lön...................................

kr.

1,300: —

tjänstgöringspenningar .................................

6 famnar ved samt trädgård, innehål-lande 5 ar, och åkerjord, innehållande
7.25 ar.

»

700: — kr.

2,000: —

Skolläraren, lön...................................................

kr.

500: —

tjänstgöringspenningar.................................

»

150: —

arvode för söndagsskolan ...........................

jämte 8 famnar ved.

»

150:- »

800: —

Läkaren, arvode .................................................

Anmärkning. Veden skall bestå av blandad tall och

gran.

................. »

1,200: —

röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren, med
avslag å vad utskottet hemställt, bifallit vad av herr Vahlquist m. fl.
föreslagits i punkten l:o) av deras vid utlåtandet fogade reservation,
och således fastställt följande

Stat

för Tumba bruks tjänstemän.

Förvaltaren, lön..................................................... kr. 6,000: —

tjänstgöringspenningar................................... » 3,000: — kr. 9,000: —

Efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring höjes
lönen med 1,000 kr.

20 famnar ved samt trädgårdar, innehållande
49.3 7 ar, och åkerjord, innehållande
1.4 5 hektar.

Verkmästaren, lön ................................................ kr. 3,000: —

tjänstgöringspenningar.................................... » 1,500: — » 4^500: —

Efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring höjes
lönen med 500 kr.

16 famnar ved samt trädgård, innehållande
23.14 ar, och åkerjord, innehållande
13.88 ar.

217

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

Pappersmästaren, lön .......................................... kr. 2,200: —

tjänstgöringspenningar.................................... » 1,000: — kr. 3?200:_

Efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring höjes
lönen med 400 kr.

12 famnar ved samt trädgård, innehållande
11.18 7 ar, och åkerjord, innehållande
16.97 ar.

Bruksbokhållaren, lön......................................... kr. 2,200: —

tjänstgöringspenningar.................................... » 1,000: — » 3?200:_

Efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring höjes
lönen med 400 kr.

12 famnar ved samt trädgård, innehållande
9.71 ar, och åkerjord, innehållande
7.09 ar.

Förrådsbokhållaren, lön....................................... kr. 1,200: —

tjänstgöringspenningar.................................... » 600: — » 1,800:_

Efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring höjes
lönen med 200 kr.

6 famnar ved samt trädgård, innehållande
5 ar, och åkerjord, innehållande 7.2 5 ar.

Skolläraren, lön..................................................... kr. 500: —

tjänstgöringspenningar................................... » 150: —

arvode för söndagsskolan .............................. » 150: — » 800:_

jämte 8 famnar ved.

Läkaren, arvode ............................................................................ » 1,200: —

Anmärkning. Veden skall bestå av blandad tall och gran.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 25 Ja och 192 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ...................... 80 Ja och 62 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller................................................................ 25 Ja och 192 Nej,

sammanräkningen visade............................................... 105 Ja och 254 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 16 samt.

28

218

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

Nr 363. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i andra punkten av dess
memorial nr 29 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända
voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
besluta, att den nya avlöningsstaten skall träda i kraft den 1 januari
1917, beträffande förvaltaren dock redan den 1 juli 1916, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren, med
avslag å vad utskottet hemställt, bifallit vad av herr Vahlquist m. fl.
föreslagits i punkten 2:o) av deras vid utlåtandet fogade reservation
och således beslutit, att den nya avlöningsstaten skall träda i kraft
den 1 januari 1917.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 21 Ja och 196 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ........................... 80 Ja och 62 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ........................................................................ 21 Ja och 196 Nej,

sammanräkningen visade ............................................. 101 Ja och 258 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 364. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 31 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla vad utskottet
hemställt eller att riksdagen må bevilja förste deputeraden i riksgälds -

219

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

kontoret från och med månaden näst efter den, då riksdagen fattat
beslut i ämnet, ett tilläggsarvode av sju tusen kronor för år räknat, att
utgå intill dess riksdagen beslutat i anledning av eventuellt förslag
rörande omläggning av arbetet inom riksgäldskontoret, dock längst för
tiden till den 1 juni 1917, röstar

Den det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren bifallit
utskottets hemställan med den ändring att ordet »sju» å första raden
av sidan 8 i det tryckta utlåtandet utbytts mot ordet »tre» och således
beviljat förste deputeraden i riksgäldskontoret från och med månaden
näst efter den, då riksdagen fattat beslut i ämnet, ett tilläggsarvode
av tre tusen kronor för år räknat, att utgå intill dess riksdagen beslutat
i anledning av eventuellt förslag rörande omläggning av arbetet inom
riksgäldskontoret, dock längst för tiden till den 1 juni 1917.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 24 Ja och 191 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................ 74 Ja och 67 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ........................................................................... 24 Ja och 191 Nej,

sammanräkningen visade............................................... 98 Ja och 258 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 365. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 154, angående anvisande av medel för anordnande av jägmästarbostäder; nr

158, angående försäljning av områden från kungsladugården
Skälby i Kalmar län;

220

Prolokollsutdrag den 27 april 1916.

nr 166, angående åtskilliga med den pågående avvittringen inom
Västerbottens läns lappmark sammanhängande förhållanden;

nr 172, angående inrättande av en statens hästavelsfond;

nr 173, angående anslag för undersökning av staten tillhöriga
mossar;

nr 174, angående inrättande av ett statsstuteri vid Ottenby;

nr 184, angående vissa ändringar i gällande stat för veterinärinrättningen
i Skara;

nr 185, angående utbetalande av visst belopp såsom lösen för
vissa äldre hamnbyggnader vid Kiviks hamn i Kristianstads län; samt

nr 194, angående kapitalökning för lånefonden för torvindustriens
understödjande.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av propositionen
nr 172 inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 366. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

147, angående vissa ändringar i föreskrifterna om avlöning av
lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m. m.;

nr 168, angående anslag för ordnande av tomtområdet vid folkskoleseminariet
i Uppsala;

nr 169, angående anslag för undervisning i entomologi m. m. vid
universitetet i Lund;

nr 189, angående anslag till upplysnings- och undervisningsverksamhet
för nykterhetens främjande;

nr 190, angående ändrade grunder för anordnande av undervisning
i fortsättningsskola;

nr 177, angående beredande av ny ämbetslokal för patent- och
registreringsverket;

nr 182, angående understöd till aktiebolaget svenska ostasiatiska
kompaniet för fortsatt uppehållande av regelbunden ångfartygs förbindelse
mellan Sverige och Ostasien;

nr 193, angående disposition av den statsverket vid expropriation
tillfallna löseskillingen för fastigheten nr 1 i kvarteret Memnon i Stockholm;

nr 149, angående anslag till ersättning åt förlikningsmän för
medling i arbetstvister;

221

Protokollsutdrag den 27 april 1916.

nr 161, angående anslag till anläggande av en torvpulverfabrik
för statens järnvägars räkning m. m.;

nr 162, angående anläggande av ytterligare ett järnvägsspår mellan
Tranås och Sävsjö;

nr 165, angående beviljande av anslag för elektrifiering av statsbanelinjen
Kiruna—Svartön samt för utförande av en andra utbyggnad
av kraftstationen vid Porjus;

nr 175, angående vissa åtgärder för bekämpande av arbetslösheten
bland stenarbetare;

nr 183, angående anslag till underlättande av medellösa arbetssökandes
resor;

nr 191, angående anslag till husmodersskolor m. m.; samt

nr 192, angående anslag till befrämjande och organiserande av
den offentliga arbetsförmedlingen i riket.

Nr 367. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 187, med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 13,
14 och 19 i förordningen den 15 november 1907 om frihamn och
förordning om ändrad lydelse av §§ 13, 15 och 19 i förordningen den
20 december 1912 om frilager; samt

nr 181, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att meddela
befrielse från vissa tull- och andra avgifter för gåvor och understöd in
natura till krigsfångar m. m.

Nr 368. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 196, angående pension åt verkmästaren vid mynt och justeringsverket
O. G. Eklöf; och

nr 197, angående fortsatt understöd åt genom olyckshändelse under
tjänstutövning omkomne tillförordnade gränsridaren i Kopparbergs län
Per Erik Staffanssons son Cingal.

Nr 369. S. 1). Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 171, om ändrad lydelse av 18 § 1, 2, 8, 9, 31, 44 och
52 punkterna i lagen om val till''riksdagen.

Nr 370. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 186, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fort -

222 Protokollsutdrag den 29 april 1916.

skaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter samt lag om
utsträckt tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om förbud i vissa fall
mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning
av fartyg.

Nr 371. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet följande i
anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 111, med förslag till lag om
försäkring för olycksfall i arbete m. m. avgivna motioner nämligen av:

herr Tysk, nr 274,

herr Eriksson i Grängesberg m. fl., nr 275, och

herr Thore, nr 276.

Nr 372. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna jordbruksutskottets
memorial, nr 53, med överlämnande till riksdagen av förteckning
över försålda kronoegendomar.

Den 29 april.

Från första kammaren.

Nr 337. S. D. Efter föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga
proposition nr 207, angående förvaltningen av pensionsförsäkringsfonden,
beslöt kammaren att, under förutsättning av bifall till väckt förslag om
överlämnande av detta ärende till det särskilda utskott, som tillsatts för
behandling av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 111, med. förslag till
lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m. hänvisa förstnämnda
proposition till det särskilda utskottet, men att eljest remittera den till
statsutskottet.

Nr 338. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 213, angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter
banvakten Martin Andersson Andrén från Smedsbol i Holms församling
m. fl.;

nr 215, angående förvärvande för svenska statens räkning av
Mora—Vänerns järnvägsaktiebolag tillhöriga bandelar m. m.;

nr 216, angående ifrågasatt överenskommelse mellan Kungl. Maj:t
och kronan, å ena, samt Västergötland—Göteborgs järnvägsaktiebolag,

223

Protokollsutdrag den 29 april 1916.

å andra sidan, angående vissa förutsättningar för eventuell framtida inlösen
för svenska statsverkets räkning av bolagets järnväg mellan Torved
och Glullspång m. m.; samt

nr 217, angående försäljning av kronohäktet i Svanesund.

Nr 339. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 214, angående kostnadsfri ledighet åt förste kontrollörerna vid
sockerraffinaderierna i riket; och

nr 221, med förslag till ny förordning angående villkoren för postbefordran
av tidningar och andra periodiska skrifter.

Nr 340. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 210, angående tilläggspension åt
konstruktören och ritaren hos lotsstyrelsen L. F. Lindberg.

Nr 341. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 170, med förslag till lag om ändrad lydelse
av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 16 oktober
1914 om tillsyn å fartyg.

Nr 342. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 211, angående eftergivande av en
kronans fordran på grund av borgen för betalning av från kronoskog
sålt virke m. in.

Nr 343. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 60, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under
punkt 25 av femte huvudtiteln gjorda framställning om anslag till uppförande
av en byggnad för beklädnadsverkstäder och beklädnadsförråd
m. m. vid flottans station i Karlskrona;

nr 61, i anledning av väckt motion om anslag till svenska fredsoch
skiljedomsföreningen;

nr 62, i anledning av väckta motioner om viss ändring i gällande
villkor för statsunderstöd till folkbibliotek;

nr 63, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inköp
av ett område vid karantänsanstalten å Fejan; samt

nr 64, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättning
åt vikarier å läkartjänster vid statens hospital och asyler.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

224

Protokollsutdrag den 29 april 1916.

Nr 344. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkande^

nr 16, i anledning av väckta motioner om tillägg till 12 § i förordningen
om bevillning av fast egendom samt av inkomst; och

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
ändrad lydelse av § 8 mom. 2 i förordningen med tulltaxa för inkommande
varor den 9 juni 1911.

Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls.

Nr 345. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden och
memorial:

nr 52, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående omorganisation av statens fiskeriadministration.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 54, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående åtgärder för jordbrukets främjande m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Beträffande motiveringen godkändes vad utskottet yttrat med undantag
av dels det med orden »I likhet med» börjande tredje stycket å sid. 5
i det tryckta utlåtandet, dels ock sista stycket, som började med orden
»Utöver de spörsmål».

nr 55, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut angående skrivelse
till Kungl. Maj:t dels angående åtgärder till varaktigt befrämjande
av eu planmässig nationell kraft- och bränslepolitik, dels angående utredning
rörande frågan om torvens användande som bränsle m. m.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 346. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillningsoch
lagutskottets memorial nr 2, angående ersättning åt utskottets
tjänstemän och vaktbetjäning, bifölls vad utskottet i detta memorial
hemställt.

Nr 347. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 85, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående årliga understöd åt postvaktmästaren Karl
Herman Lundbäcks änka och barn.

Nr 348. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 86, till Konungen, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition nr 25 angående driftkostnader under år 1917
för statens domäner.

225

Protokollsutdrag den 29 april 1916.

Nr 349. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 73, till Konungen, angående åtgärder
för ordnande och framtida förvaring av kommunala arkivalier.

Från andra kammaren.

Nr 373. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

199, angående folkskoleseminariets i Luleå utvidgning till
dubbelseminarium samt inrättande av preparandkurs vid samma seminarium
;

nr 200, angående ytterligare anslag till uppförande av byggnader
för en vårdanstalt, avsedd för blinda med komplicerat lyte;

nr 159, angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade
värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring;

nr 176, angående byggnad för en statens provningsanstalt m. m.;

nr 178, angående användande av överskott i djurgårdskassan till
vissa byggnads- med flera arbeten vid Ulriksdals, Haga och Drottningholms
slott m. m.;

nr 179, angående användande av överskott i djurgårdskassan till
vissa restaiireringsarbeten å Ulriksdals slott;

nr 205, angående förstärkning av arbetskrafterna hos kammarkollegiet; nr

206, angående bidrag till Sveriges allmänna exportförening;

nr 188, angående förstärkning av arbetskrafterna hos kammarrätten
;

nr 203, angående anläggning av skjutbana för Norrlands dragonregemente;
samt

nr 204, angående verkställande av vissa ändringsarbeten i Skånska
dragonregementets skosmedjelokaler.

Nr 374. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 201, med förslag till lag innefattande tillägg till lagen om
reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910.

Nr 375. S. D. Beslöt kammaren för sin del, att ej mindre Kungl.
Maj:ts proposition, nr 207, angående förvaltningen av pensionsförsäkringsBihang
till riksdagens protokoll 1916. 16 samt. 29

226

Protokollsutdrag den 29 april 1916.

fonden, än även de ytterligare framställningar, som kunde komma att
av Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner göras i detta ämne eller andra
i omedelbart samband därmed stående frågor, skulle överlämnas till ett
särskilt utskott, nämligen det av riksdagen tillsatta utskottet för behandling
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 111, med förslag till lag om
försäkring för olycksfall i arbete m. m.; och skulle första kammaren
inbjudas att förena sig med andra kammaren i detta beslut.

Nr 376. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts proposition nr 207, angående förvaltningen av pensionsförsäkringsfonden;
dock att, därest det beslut, som kammaren förut denna
dag för sin del fattat om propositionens hänvisande till det av riksdagen
tillsatta särskilda utskottet för behandling av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 111, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m.,
komme att biträdas av första kammaren, ovannämnda proposition nr 207
skulle överlämnas till sistberörda utskott.

Nr 377. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 208, angående tilläggspension åt f. d. provinsialläkaren L. O.
Svenonius; och

nr 202, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förra
förestånderskan för Norrbottens regementes persedelreparationsverkstad
Margreta Johanna Sandström.

Nr 378. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 209, angående vissa ändringar i avlöningsreglementet för tjänstemän
vid statens järnvägar m. m., hänvisades propositionen, i vad den avsåg
lagen angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar,
till bankoutskottet och i övrigt till statsutskottet.

Nr 379. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 198, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar; samt

nr 180, angående upplåtande av änkesäte åt Hennes Kungl. Höghet
Kronprinsessan.

Nr 380. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 212, angående krigstidshjälp under år 1916 åt befattningshavare i
statens tjänst, hänvisades propositionen, i vad den angick pensionsväsendet,
till bankoutskottet, såvitt propositionen rörde under jordbruks -

Protokollsutdrag den 29 april 1916. 227

departementet lydande ärenden, till jordbruksutskottet och i övrigt till
statsutskottet.

Nr 381. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Holm avgiven motion, nr 277, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 154, angående anvisande av medel för anordnande av jägmästarbostäder.

Nr 382. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 164, med förslag till lag om ändrad
lydelse av 2, 3!, 9, 36 och 37 §§ i lagen den 31 augusti 1907 angående
stadsplan och tomtindelning avgivna motioner, nämligen av

herr Cederborg, nr 278, och

herr Palmstierna, nr 279.

Nr 383. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 14,
i anledning av väckt motion angående omorganisation av riksdagsarbetet.

Kammaren biföll ett under överläggningen framställt förslag, att
riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t
måtte genom tillkallade sakkunniga låta undersöka, vilka åtgärder skulle
kunna lämpligen vidtagas för undanröjande av förefintliga olägenheter
i riksdagsarbetets organisation samt därefter för riksdagen framlägga
det förslag, vartill utredningen kunde föranleda.

Nr 384. S. U. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 28 oktober
1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 15, i anledning av väckta motioner om ändrad lydelse av 7 §
3 mom. i förordningen angående försäljning av vin och Öl samt 13 § i
förordningen angående försäljning av brännvin.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 16, i anledning av väckta motioner om tillägg till 12 § i förordningen
om bevillning av fast egendom samt av inkomst.

Kammaren avslog utskottets hemställan samt biföll i stället det
förslag som innefattas i den av herr Nilsson i Bonarp m. fl. avgivna,
vid betänkandet fogade reservationen, dock med den ändring, att i stället
för orden »brännvinsbolagens kommunala skattskyldighet må upphöra»
infördes följande: »kommunal skattskyldighet må upphöra för de bolag,
som enligt bestämmelserna i 12—14 och 15 §§ i kung], förordningen

228 Protokollsutdrag den 29 april 1916.

den 9 juni 1905 uteslutande hava till ändamål att idka handel med
brännvin.»

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utsträckning
av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål,
som införts till baltiska utställningen i Malmö år 1914.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 385. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 60, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
under punkt 25 av femte huvudtiteln gjorda framställning om anslagtill
uppförande av en byggnad för beklädnadsverkstäder och beklädnadsföi''råd
m. m. vid flottans station i Karlskrona.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 61, i anledning av väckt motion om anslag till svenska fredsoch
skiljedomsföreningen.

Kammaren biföll ett under överläggningen framställt yrkande, att
riksdagen ville bevilja svenska freds- och skiljedomsföreningen för år
1917 ett anslag av 3,000 kronor till bestridande av kostnaderna för
fredsarbetets organisation.

nr 62, i anledning av väckta motioner om viss ändring i gällande
villkor för statsunderstöd till folkbibliotek.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 63, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inköp
av ett område vid kärantänsanstalten å Fejan.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 64, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättning
åt vikarier å läkartjänster vid statens hospital och asyler.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 386. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillningsoch
lagutskottets memorial, nr 2, angående ersättning åt utskottets
tjänstemän och vaktbetjäning biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 387. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande, nr