Protokollsutdrag den 17 januari 1917.

3

Den 17 januari.

Från första kammaren.

Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den
17 januari 1917.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i
talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill
hava blivit utsedde:

herr Trygger,

» Swartz,

» Kvarnzelius.

Som ovan.

Ur protokollet
A. von Krusenstjerna.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter för att hava inseende
■över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill
hava blivit utsedde:

herr Cavalli,

» F ahlén.

Nr 3. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
på rikssalen upplästa berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima
riksdags sammanträde sig tilldragit.

Nr 4. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet riksdagens
år 1916 församlade revisorers berättelser:

1) angående riksbanken och

2) angående riksgäldskontoret.

4

Protokollsutdrag den 17 januari 1917.

Från andra kammaren.

Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens andra kammare den

17 januari 1917.

Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter att deltaga i talmansöverläggningarna;
och blevo därtill utsedde:

herr Branting,

» Edén och
» Lindman.

Som ovan.

Ur protokollet
Per Cronvall.

Nr 2. S. D. Företogs val av två ledamöter att hava inseende
över riksdagens kansli; och blevo därtill utsedde:

herr Pettersson i Södertälje och
y> Zetterstrand.

Nr 3. S. D. Företogs val av åtta ledamöter att jämte herr talmannen
tillsätta kammarens kanslipersonal och vaktbetjäning; och blevo
därtill utsedde:

herr vice talmannen 1). Persson,

» Andersson i Skivarp,

» Holmdahl,

» E. A. Nilson i Örebro,

» Palmstierna,

» Persson i Stallerhult,

» Persson i Norrköping och

» Tengdahl.

Nr 4. S. D. Företogs val av tre ledamöter att handhava vården
om kammarens ekonomiska angelägenheter; och blevo därtill utsedde:

herr Odqvist,

» Röing och
» Waldén.

Protokollsutdrag den 19 januari 1917.

Den 19 januari.

Från första kammaren.

Nr 5. S. D. Upplästes och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att KungL Maj:t i
nåder förordnat statsrådet, kommendören av kungl. nordstjerneorden,
första klassen, juris utriusque kandidaten Steno Johannes Stenberg att
under innevarande års riksdag utöva den befattning med riksdagsärender
som jämlikt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av
statsrådet, och skulle underrättelse om denna nådiga skrivelses innehåll
genom utdrag av protokollet meddelas vederbörande utskott samt riksdagens
kanslideputerade.

Nr 6. .S. D. A id föredragning av militieombudsmannens till
innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående revision av förordningen den 18 juni 1909 om ersättning i
anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, till statsutskottet,
framställningarna angående krigstidstillägg eller krigstidshjälp
åt befattningshavare vid militieombudsmannens expedition och angående
förhöjning för åren 1917 och 1918 av anslaget till befordrande av göromål
ens gång vid militieombudsmansexpeditionen samt till vikariatsersättmng
till bankoutskottet och berättelsen i övrigt till lagutskottet.

Nr 7. S. D. Företogs val av tio ledamöter i konstitutionsutskottet,
och utsågos därtill:

herr Clason
» Hellberg
» Bellinder
» Ekman, Karl Johan,
» Mannheimer
» von Geijer
» von Mentzer
» Olsson, Olof,

)> Stadener
» von Bahr

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

6

Protokollsutdrag den 19 januari 1917.

Nr 8. S. D. Företogs
utsagos därtill:

herr Swartz
» Kvarnzelius
» Strömberg
» Ericson, Hans,

» Lamm
» Ekelund
» Nilsson, Johan,

» Ekman, Carl G.,
x> Bergqvist
» Lindblad, A. C.,

» Svensson
» Pers

val av tolv ledamöter i statsutskottet, och

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet».

Nr 9. S. 1). Företogs
och utsågos därtill:

herr Hammarström
» Karlsson, K. G.,

» Ericsson, Ollas A.,

» Lyckholm
» Nilson, K. A.,

» Antonsson
friherre Fleming
herr Bäckström
» Larsson, Jacob,

» Östberg

val av tio ledamöter i bevillningsutskottet,

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

Nr 10. S. D. Företogs
och utsågos därtill:

herr Hedenstierna
» Hallin
» Neiglick
» Gustafsson
friherre Langenskiöld
herr Ekman, Joh. E:son,

» Wickman
» Roos

val av åtta ledamöter i bankoutskottet,

från »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »nationella partiet».

7

Protokollsutdrag den 19 januari 1917.

Nr 11. S. 1).
utsagos därtill:

Företogs val av åtta ledamöter i lagutskottet, och

herr Gezelius
» Stam er
» Larsson, K.,

» Högberg
» Alexanderson
greve Spens
herr Petrén
» Dahl

Nr 12. S. D.
och utsagos därtill:

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »nationella partiet».

Företogs val av åtta ledamöter i jordbruksutskottet,

herr Ericsson, A aby,

» Petersson, P. Alfred,
» Paulson
» F ahlén

» Holmquist
» Lindblad, Ernst A.,
greve Wachtmeister
herr Persson

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »natior*ella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen».

Från andra kammaren.

Nr 5. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att Kungl. Maj:t förordnat
statsrådet Steno Johannes Stenberg att under innevarande års riksdag
utöva den befattning med riksdagsärenden, som enligt § 46 riksdagsordningen
tillkommer en ledamot av statsrådet;

och skulle underrättelse om denna skrivelses innehåll meddelas
vederbörande utskott samt de ledamöter, som hava inseende över riksdagens
kansli.

Nr 6. S. I). Vid denna dag anställda val blevo av andra kammaren
utsedda till ledamöter i

konstitutionsutskottet:

hen Laisson i \ästerås från »socialdemokratiska gruppen»,

» Magnusson i lumhult » »lantmanna- och borgarepartiet»,

» Eden » »liberala samlingspartiet»,

* ^f » »lantmanna- och borgarepartiet»,

8

Protokollsutdrag den 19 januari 1917.

herr Waldén
» Hallén
» Beckman
» Ericsson i Vallsta
» Hildebrand
» Kropp

från »socialdemokratiska gruppen»,

» » »

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet», och
» »socialdemokratiska gruppen»;

statsutskottet:

herr Thorsson
» Andersson i Skivarp
» Ekman
» Rydén i Malmö
» Persson i Stallerhult
» Eriksson i Grängesberg
» Odqvist

» E. A. Nilson i Örebro
» Nilsson i Kabbarp
» Wiklund
» Ström

» Anderson i Råstock

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet», och
» »socialdemokratiska gruppen»;

herr Palmstierna
» Jesperson
» Röing
» Christiernson
» Nilsson i Bonarp
» Källman
» Jeansson i Kalmar
» Rune
» Månsson
» Jonsson i Hökhult

bevillningsutskottet:

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »lantmanna- och borgarepartiet»;

bankoutskottet:

herr Kristensson från

» Vahlquist »

» Adelswärd »

» Berg i Munkfors »

» Olsson i Blädinge »

» Molin i Södertälje »

» Söderberg »

» Carlson i Herrljunga »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»liberala samlingspartiet»;

Protokollsutdrag den It) januari 1917.

herr

»

»

»

»

»

»

»

lagutskottet:

Lindhagen från

Petersson i Lidingö villastad »
Schotte )>

Lindqvist i Stockholm »

Pettersson i Bjälbo »

Persson i Norrköping »

Gustafsson i Örebro »

Karlsson i Fjöl »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»liberala samlingspartiet»; samt

herr Linders
» Åkerlund
» Hamilton
» Öberg

» Nilsson i Tånga
» Nilsson i Linnås
» Sjöblom

» Lundström i Långnäs

O

jordbruksutskottet:

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »liberala samlingspartiet».

. Nr 7- S- Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
pa rikssalen upplästa berättelse om vad i rikets stvrelse sedan sista lagtima
riksdags sammanträde sig tilldragit.

Nr 8. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Lindhagen, nr 2, om skrivelse till Kungl. Makt angående
leiedande av fast anställning eller vissa andra förmåner åt personer som
stadigvarande äro sysselsatta med städning och rengöringsarbete5 hos
statens verk och myndigheter;

densamme, nr 4, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av iorbättrad ställning åt vissa å domsagornas kanslier anställda skrivbiträden;
och

herr Hellberg i Ljungskile, nr 5, om skrivelse till Kungl. Mai''t
angående reglering i visst syfte av lönerna för de löntagare, vilkas avlöning
är beroende av riksdagens beslut.

. Nr 9- . D- Hänvisades till bankoutskottet eu av herr Lindhagen
avgiven motion, nr 3, angående beredande av fast anställning eller vissa
andra förmåner åt personer, som stadigvarande äro sysselsätta med städning
och rengöringsarbete hos riksdagens verk och myndigheter.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

2

10

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

Ni'' 10. S. D. Hänvisades till bankoutskottet riksdagens ar 1916
församlade revisorers berättelser.

l:o) om granskning av riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning;
samt

2:o) angående riksbanken.

Nr 11. S. I). Vid föredragning av militieombudsmannens vid
innevarande'' års riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående revision av förordningen den 18 juni 1909 om ersättning
i anledning av kroppsskada, ådragen neder militärtjänstgöring, till statsutskottet,
framställningarna angående kngstidstillagg-ellei krigstidshja p
åt befattningshavare vid militieombudsmannens expedition och angående
förhöjning för åren 1917 och 1918 av anslaget till befordrande av goromålens
gång vid militieombudsmansexpeditionen _ samt till vikaiiatseisättning
till bankoutskottet samt berättelsen i övrigt till lagutskottet.

Den 20 januari.

Från första kammaren.

Nr 13. S. D.

utskottet, och utsågos därtill

greve Hamilton, Alexander
herr von Zweigbergk
» Meurling
» Carlsson, Johan
» Ljunggren, August
» Kunze
» Olsson, Oscar
» Flensburg
» Gullberg
» Hegardt

Nr 14. S. D. Företogs val

i konstitutions »natiouella

partiet»,

»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»nationella partiet»,

»liberala samlingsp arti et»,
rationella partiet».
av tolv suppleanter i statsutskottet

Företogs val av tio suppleanter

från

»

»

»

»

»

»

»

»

»

och utsågos därtill:

herr Widell
» Berglund
greve Posse
herr Malmborg

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» » »

herr Bruce

från

»

Beckman

»

»

Rooth

»

»

Asplund

»

»

Alm er

»

»

Åkesson, Nils,

»

»

Stålberg

»

»

Österberg

»

Nr 15. S. D.

Företogs v

utskottet, och utsågos

därtill:

herr

Danström

från

»

Ljunggren, Elof,

»

»

Knall st

»

»

Forssman

»

»

Roman

»

»

Magnusson, Carl

Th., »

»

Bondeson

»

»

Söderberg

»

»

Rosén

»

»

Neess

»

Nr 16. S. D.

Företogs val

och

utsågos därtill:

herr Boberg

från

»

Ostling

»

»

Kjell gren

»

»

Jönsson

»

»

Sandler

»

»

Norman

»

»

Lindley

»

»

Holm

»

Nr 17. S. D.

Företogs val

och

utsågos därtill:

herr

Olsson, Valerius,
Olsson, Lars,

från

»

»

• »

von Sydow

»

»

Köhlin

»

»

Hult

»

»

Tisell

»

Protokollsutdrag den 20 januari 1017. 11

»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,

» »

»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet».

''al av tio suppleanter i bevillnings »nationella

partiet»,

»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet»,

» »

»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,

»nationella partiet».

åtta suppleanter i bankoutskottet,

av

JJéII lltJ DJy

»liberala samlingspartiet»,
»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,
»nationella partiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»nationella partiet».

av tio

suppleanter

lagutskottet,

»naxionGiici pärtiGt))^
»liberala samlingspartiet»,
»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,
"nationella partiet»,

12

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

herr Permansson
» Klefbeck
» Eliasson
» F ant

Nr 18. S. D.

från »nationella partiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

Företogs val av åtta suppleanter i jordbruks -

utskottet, och utsagos därtill:

herr Barthelson
» Ingeström
friherre Silfverschiöld
» Hermelin
herr Pettersson, Olaus,

» Fagerlin
» Vasseur

» Magnusson, Gerhard,

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »socialdemokratiska gruppen».

Nr 19. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 2, angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader
år 1918 m. in.;

nr 3, angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader
år 1918; samt

nr 24, angående bidrag av telegrafverkets medel till Sveriges
rikstelefonisters vilohemsförening.

Nr 20. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 6, angående anordnande vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang
av gemensam tvättinrättning för de till Skövde förlagda
trupp förbanden;

nr 7, angående ordnande av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning
å Ränneslätt;

nr 9, angående åtgärder för tillgodoseende av vattenbehovet för
Norrlands trängkår;

nr 12, angående tillstånd för vaktmästaren vid generalintendentens
expedition A. K. Broms att för rätt att åtnjuta alderstillägg tillgodoräkna
sig viss tjänstgöring;

nr 21, angående anordnande av elektrisk belysning i Svea och
Göta livgardens kasernetablissemang; samt

13

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

nr 29, angående beredande av medel till bestridande av kostnader
för tryggande av rikets neutralitet.

Nr 21. S. D. F öredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 25, angående bemyndigande för
Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter.

Nr 22. S. 1). Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 4, angående årligt understöd åt befattningshavare vid postverket;
och

nr 5, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
telegrafverket.

Nr 23. S. 1). Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 30, med förslag till lag angående
rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra
stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i
lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.

Nr 24. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet- Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 22, med förslag till lag; om expropriation
m. in.

Nr 25. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 10, angående överlåtelse till lantförsvaret av visst område av
förra kronofogdebostället 5/s mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers socken
av Södermanlands län; och

nr 28, angående prisreglering å vissa gödselmedel.

Nr 26. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 13, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar,

nr 14, angående eftergift å arrendeavgiften för kronolägenheten
Skarnholms kronoäng i Stockholms län,

nr 15, angående viss eftei’gift i fråga om gällande villkor för beviljade
statsbidrag från allmänna och norrländska avdikningsanslagen,

nr 16, angående täckande av brist i extra anslag för år 1916 till
expenser för Sveriges geologiska undersökning,

14

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

nr 17, angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inlmitningsbara
mineralfyndigheter å kronojord,

nr 18, angående avstående eller upplåtande i vissa fall av mark
från kronoegendomar,

nr 19, angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar
i gruvor,

nr 20, angående personligt ålderstillägg till t. f. byråchefen i
domänstyrelsen C. I. Stiernspetz, samt

nr 26, angående driftkostnader under år 1918 för statens domäner.

Nr 27. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 1, av herr Fahlén, om inrättande av en statssamskola i Sollefteå;
och

nr 2, av herr Ström, om åvägabringande av utredning rörande
möjligheterna för inrättande av en angfärjelörbindelse mellan Göteborg
och Fredrikshamn.

Nr 28. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet en
av herr Fahlén m. fl. väckt motion, nr 3, angående xxtredning och
förslag i fråga om pensionering av skogsvårdsstyrelsernas personal.

Nr 29. S. D. Vid föredragning av en utav herr Ström väckt
motion, nr 4, om åvägabringande av utredning angående skollovskoloniverksamhetens
stödjande och utvecklande genom statens försorg, hänvisades
denna motion till ett tillfälligt utskott.

Från andra kammaren.

Nr 12. S. D. Vid denna dag anställda val blevo av andra
kammaren utsedda till suppleanter i

konstitutionsutskottet:

herr Sterne
» Hallendorlf
» Janson i Kungsör
» Magnusson i Kalmar
» Karlsson i Mo
» Svensson i Skönsberg
» Andersson i Höckerum

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet)),

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

Protokollsutdrag den 20 januari 1917. 15

herr

Bogren

från

»liberala samlingspartiet»,

»

Törnkvist

»

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Gustafsson i Brunst;!

»

»

S j öberg

»liberala samlingspartiet», och

»

Löwegren

)> »socialdemokratiska gruppen»;

statsutskottet:

herr

Lundblad

från

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jansson i Falun

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Olofsson i Digernäs

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Fri an sson

»

»lantmanna- och borgarepartiet».

»

Strid

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Hellberg i Lycksele

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Åkerman

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Ingvarson

»

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jönsson i Slätåker

»

»

Sävström

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Pålsson

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Liibeck

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

))

Tengdahl

»

»socialdemokratiska gruppen», och

))

Bengtsson i Norup

»

»liberala samlingspartiet»;

bevillning sutsko ttet:

herr

Holmström

från

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Berg i Staby

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jönsson i Revinge

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Nilsson i Kristianstad

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

von Hofsten

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Johansson i Uppmälby

»

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Bergman

»

»liberala samlingspartiet»,

»

Jönsson i Boa

•»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Uddenberg

»

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Lithander

»

»

Sundström

»

»liberala samlingspartiet», och

»

Bärg i Katrineholm

» »socialdemokratiska gruppen»;

bankoutskottet:

herr

Edbom

från

»socialdemokratiska gruppen»,

»

Lindvall

»

»lantmanna- och borgarepartiet»,

»

Jonsson i Gumboda

»

»liberala samlingspartiet»,

16

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

herr Borggren från

» Henrikson »

» Jonsson i Hå »

» Olsson i Rödningsberg »

» Olsson i Berg »

)> Bäcklund »

» Kahlström ))

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

herr Borg
» Holmdahl

» Pettersson i Södertälje
» Svensson i Eskilstuna
» Zelahn
» Bindley
» Rehn
» Lorentzon
» Lindqvist i Kosta
» Rydholm

lagutskottet:

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »lantmanna- och borgarepartiet»;

j ordhruksutskottet:

herr Tysk från

» Larsson i Bondarve »

» Igel »

» Hage »

» Svensson i Betingetorp »

» Norm »

» Molin i Dombäcksmark »

» Andersson i Knäppinge »

» Nordström »

» Bengtsson i Kullen »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet».

Nr 13. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

2, angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader
år 1918 m. in.;

nr 3, angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader
år 1918; och

nr 24, angående bidrag av telegrafverkets medel till Sveriges
rikstelefonisters vilohemsförening.

17

Protokollsutdrag den 20 januari 1917.

Nr 14. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 4, angående årligt understöd åt en befattningshavare vid postverket;
och

nr 5, angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid
telegrafverket.

Nr 15. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 25, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta
i fråga om vissa postavgifter.

Nr 16. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 13, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar;

nr 14, angående eftergift å arrendeavgiften för kronolägenheten
Skarnholms kronoäng i Stockholms län;

nr 15, angående viss eftergift i fråga om gällande villkor för
beviljade statsbidrag från allmänna och norrländska avdikningsanslagen;

nr 16, angående täckande av brist i extra anslag för år 1916 till
expenser för Sveriges geologiska undersökning;

nr 11, angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara
mineralfyndigheter å kronojord;

nr 18, angående avstående eller upplåtande i vissa fall av mark
från kronoegendomar;

nr 19, angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar
i gruvor;

nr 20, angående personligt ålderstillägg till t. f. byråchefen i
domänstyrelsen C. 1. Stiernspetz; samt

nr 26, angående driftkostnader under år 1918 för statens domäner.

Nr 17. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Petersson i Lidingö villastad, nr 6, om ändring i 16 § av
lagen om allmän pensionsförsäkring; och

herr Olofsson i Digernäs, nr 10, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder mot minderårigas bruk av tobak.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

3

18

Protokollsutdrag den 22 januari 1917:

Nr 18. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herr Hellberg
i Lycksele avgiven motion, nr 7, om tilläggspension åt kronojägaren
Mårten Erik Hänströms änka Ingrid Kristina Hänström, född Aström.

Nr 19. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Olsson i Ramsta, nr 8, med förslag till förordning om särskilt
avdrag vid 1917 års taxering till bevillning för inkomst av kapital eller
arbete; och

herr Olofsson i Digernäs, nr 9, om ändring i 23 § av förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Nr 20. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Widlunä
m. fl. avgiven motion, nr 11, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
inrättande av en ångfärjeförbindelse mellan Göteborg och Fredrikshamn.

Den 22 januari.

Från första kammaren.

Nr 30. S. D. Sedan Kungl. Maj:t i nådig skrivelse till riksdagen
äskat, att särskilda deputerade måtte, jämlikt § 54 regeringsformen och
§ 50 riksdagsordningen, av riksdagen utväljas för att med Konungen
överlägga, företogs nu val av sex sådana deputerade;‘och befunnos efter
valets slut hava blivit därtill utsedda:

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet».

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
underrättas om detta val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till den skrivelse i ämnet, som borde till Konungen avlåtas.

herr Trygger
» Kvarnzelius
» Swartz,

» Kjellén

» Petersson, P. Alfred,
» Hammarström

Nr 31. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov, hänvisades propositionen,
i vad den angick pensions- och indragningsstaterna, till banko -

19

Protokollsutdrag den 22 januari 1917.

utskottet, såvitt propositionen rörde de under jordbruksdepartementet
lydande ärenden, till jordbruksutskottet och i övrigt till statsutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av propositionen inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 32. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 23, med förslag till lag om fastighetsbildning
i stad in. m.

Nr 33. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 11, angående försäljning av viss
del av den inom Landskrona stad belägna ön Gråen.

Nr 34. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
en av herr Hellström avgiven motion, nr 5, om anslag till bestridande
av kostnader för vissa av lantmätare företagna tjänsteresor m. m.

Nr 35. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 11, till Konungen, angående val av
deputerade att, jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen,
med Konungen överlägga.

Nr 36. . S. D. Vid föredragning av justitieombudsmannens till
innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående ändrad lydelse av 7 § i kungl. förordningen den 19 november
1914 angående stämpelavgiften till bevillningsutskottet och berättelsen i
övrigt till lagutskottet.

Från andra kammaren.

Nr 21. S. D. Sedan Kungl. Maj:t i skrivelse den 17 innevarande
månad äskat, att särskilda deputerade måtte, jämlikt § 54 regeringsformen
och § 50 riksdagsordningen, av riksdagen utväljas för att med
Konungen överlägga, företogs nu val av nämnda deputerade; och blevo
därtill utsedda :

herr Branting,

» Lindman,

)) Thorsson,

)> Edén,

» Andersson i Skivarp och
» Rydén i Malmö.

20 Protokollsutdrag den 22 januari 1917.

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
om detta val underrättas samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till skrivelse till Konungen med anmälan om det verkställda
valet.

Nr 22. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelse, nr 11, till Konungen, angående val av
deputerade att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen
med Konungen överlägga.

Nr 23. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov hänvisades propositionen
till statsutskottet, varjämte densamma remitterades i de delar, som anginge
pensions- och indragningsstaterna, till bankoutskottet samt i de
delar, som anginge de under jordbruksdepartementet lydande ärenden,
till jordbruksutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av propositionen inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 24. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 28, angående prisreglering å vissa gödselmedel;

nr 10, angående överlåtelse till lantförsvaret av visst område av
förra kronofogdebostället Va mantal Kvamberga nr 1 i Åkers socken av
Södermanlands län; och

nr 11, angående försäljning av viss del av den inom Landskrona
stad belägga ön Gråen.

Nr 25. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

6, angående anordnande vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang
av gemensam tvättinrättning för de till Skövde förlagda
truppförbanden;

nr 7, angående ordnande av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning
å Rönneslätt;

nr 9, angående åtgärder för tillgodoseende av vattenbehovet för
Norrlands trängkår;

nr 12, angående tillstånd för vaktmästaren vid generalintendentens
expedition A. K. Broms att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna
sig viss tjänstgöring;

21

Protokollsutdrag dm 22 januari 1917.

nr 21, angående anordnande av elektrisk belysning i Svea och
Gröta livgardens kasernetablissemang; och

nr 29, angående beredande av medel till bestridande av kostnader
för tryggande av rikets neutralitet.

Nr 26. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Mai:ts propositioner
:

nr 23, med förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m.; och

nr 22, med förslag till lag om expropriation m. m.

Nr 27. S. 1). Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 30, med förslag till lag angående rätt för Konungen att i
vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges
riksbank den 12 maj 1897 och av 8 9 i lagen om rikets mynt
den 30 maj 1873.

Nr 28. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herrar
Sundström och Kaijser avgiven motion, nr 14, om höjning av det i
statsverkspropositionen under nionde huvudtiteln begärda anslag till
trädgårdsundervisningen.

Nr 29. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herrar Byström
och Thorsson avgiven motion, nr 15, om pension åt förre vaktkonstapeln
C. J. Linddal.

Nr 30. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Vennerström m. fl., nr 16, om anslag till bidrag för anläggning
av nya samt förbättring eller omläggning av backiga eller eljest
mindre goda vägar;

herr Bengtsson i Göteborg, nr 17, om avslag å Kung], Maj:ts i
statsverkspropositionen gjorda förslag om inrättande av en ny kontrollörstjänst
vid tullkammaren i Trelleborg m. m.; och

, _ herr Lindhagen m. fl., nr 18, om anslag till svenska freds- och
skilj ed o m sföreningen.

Nr 31. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Lindhagen
avgiven motion, nr 19, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om det
pågående arbetet för en strafflagsreform.

22

Protokollsutdrag den 23 och den 24 januari 1917.

Den 23 januari.

Från andra kammaren.

Nr 32. S. D. Hänvisades till statsutskottet eu av herr Kaijser
avgiven motion, nr 22, om anslag till anordnande av elektrisk belysning''
i centralfängelset i Härnösand.

Nr 33. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herr Andersson
i Skiva rp m. fl. avgiven motion, nr 23, om årligt understöd åt
skulptören Sven Andersson.

Nr 34. S. D. Vid föredragning av justitieombudsmannens till
innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelse hänvisades framställningen
angående ändrad lydelse av 7 § i förordningen den 19 november 1914
angående stämpelavgiften till bevillningsutskottet och berättelsen i övrigt
till lagutskottet.

Tryckfrihetskommitterades berättelse lades till handlingarna.

Nr 35. S. D. Föredrogs riksdagens kanslideputerades memorial,
nr 1, angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli.

Vad kanslideputerade anmält och hemställt godkändes.

Den 24 januari.

Från första kammaren.

Nr 37. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av herr Bäckström väckt motion, nr 6, med förslag till förordning
om tonnageavgift.

Nr 38. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Ekman, Karl Johan, m. fl., väckt motion, nr 7, angående åtgärder
för beredande å de större högtidsaftnarna av arbetsledighet för personal
inom handeln eller annan affärsverksamhet.

Protokollsutdrag den 24 januari 1917.

23

Från andra kammaren.

Nr 36. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Widlund avgiven motion, nr 24, om skrivelse till Kungl. Magt i fråga
om upphävande av pastors självskrivenhet såsom ordförande å kyrkostämma.

Nr 37.. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Thorsson
avgiven motion, nr 25, om ersättning till verkmästaren N. J. Eriksson
för en av honom konstruerad elektrisk tändapparat.

Nr 38. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Thorsson, nr 26, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående indragning
av förste kontrollörsbefattningarna vid råsockerfabrikerna m. m.;

herrar Lingström och Welin, nr 27, om upphävande av 6 § 2 mom.
i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av vin och Öl;

herr Hellberg i Ljungskile, nr 28, om upphävande av tullen å
bananer;

herr Bengtsson i Göteborg, nr 29, om upphävande av tullen å
krita; och

herr Palmstierna, nr 30, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
införande av statsmonopol å spannmålsimporten till riket.

Nr 39. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Berg i Munkfors, nr 31, om pension åt förre soldaten Anders
Gustaf Moss;

herr Edbom, nr 32, om fyllnadspension åt förre stationskarlen Carl
Oskar Grann;

herrar Erikson i Uppsala och Borg, nr 33, om årligt understöd åt
portvakten Karl Teodor Sundkvists änka;

herr Magnusson i Skövde, nr 34, om årligt understöd åt soldaten
Karl Axel Granat;

herr Tamm, nr 35, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av pension åt den hos skogsvård sstyrelserna anställda personal; och

herr Jönsson i Fridhill, nr 36, om pension åt folkskolläraren Nils
Nilssons i Vik änka.

24 Protokollsutdrag den 25 januari 1917.

Nr 40. S. D. Hänvisades till lag-utskottet motioner av:

herr Hellberg i Ljungskile, nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation m. m.;

herr Bydholm, nr 38, om upphävande av förordningen den 4 maj
1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande; och

herr Molin i Dombäcksmark, nr 39, om ändrad lydelse av 1 § i
lagen den 14 juni 1907 om servitut.

Nr 41. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Molin i Dombäcksmark, nr 40, om ändrad lydelse av 20, 22,
29 och 31 §§ i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning
och jordavsöndring;

densamme, nr 41, om ändrad lydelse av 23 § i lagen den 27 juni
1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring;

densamme, nr 42, om ändrad lydelse av 5 och 8 §§ i lagen den
23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet;

densamme, nr 43, om skrivelse till Kungl. Maj:t, i fråga om tilllämpningen
av gällande bestämmelser angående villkoren lör lån från
odlingslånefonden;

densamme, nr 44, om skrivelse till Kungl. Maj it, angående reglering
genom lagstiftning av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i fall
då någon erhållit rätt att taga husbehovsvirke å skog, som äges eller
disponeras av annan; och

herr Magnusson i Skövde, nr 45, om anvisande av medel till anställande
av en inspektör för de statsunderstödda trädgårdsskolorna.

Den 25 januari.

Från första kammaren.

Nr 39. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 34, angående understöd för uppförande av
bostadshus med smålägenheter.

Nr 40. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 27, angående tilläggspension i visst fall
till förste innehavaren av presidentbefattningen i försäkringsrådet.

25

Protokollsutdrag den 25 januari 1217.

Nr 41. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Hellberg väckt motion, nr 10, om åvägabringande av utredning
och förslag i fråga om avskaffande eller begränsning av fullmaktsröstning
vid landstings- samt stads- och kommunalfullmäktigeval.

Nr 42.. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 18, . av herr Ekman, Carl Gustaf, om begränsning i visst fall
av landshövdings bostadsförmån eller dess ersättande med kontant hyresbelopp; nr

19, av herr Fahlén in. fl., om anslag till vägar av enklare typ
och beskaffenhet i Västernorrlands län;

nr 20, av herrar Almer och Fors smärt, om anslag till driftkostnader
vid tuberkulossjukvårdsanstalter; samt

nr 23, av herr Ström, om upptagande av ett inhemskt statslån för
mötande av ekonomiska statsbehov i följd av ett provisoriskt rusdrycksförbud.
'' J

Nr 43. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 21, av herr Boman, angående skattefrihet för krigstidshjälp; samt

.nr 22, av herr Ström, angående förbud mot tillverkning, införsel och
försäljning av rusgivande drycker m. m.

Nr 44. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet en
av herr Rosén väckt motion, nr 17, angående årligt understöd åt poststationsförestånderskan
Hilma Henrika Löfroth.

Nr 45.. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
motioner :

nr 8,. av herr Klefbeck, angående ändring av § 6 i lagen om
allmän pensionsförsäkring; samt «

nr 9, av herr Klefbeck, med förslag till ändrad lydelse av § 5 i
lagen om övergångsbestämmelser i anledning av lagen den 30 juni 1913
om allmän pensionsförsäkring.

Nr 46. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner :

nr 14, av herr Österberg, angående försäljning av de s. k. Stenhammarstomterna
inom Flens nmnicipalsamhälle;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

4

26 Protokollsutdrag den 25 januari 1917.

ur 15, av herr Klefbeck, om vidtagande av åtgärder för igångsättande
av ett statens tegelbruk; samt

nr 16, av greve Lagerbjelke och herr Pers, om anslag till svenska
fattigvårdsförbundet.

Nr 47. S. D. Vid föredragning av en utav herr Klefbeck väckt
motion, nr 11, om uppskov med polismäns inkallelse till krigstjänstgöring,
hänvisades denna motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 48. S. D. Vid föredragning av en utav herrar Gullberg och
Rosén väckt motion, nr 12, angående förbud för värnpliktiga ävensom
för manskap vid armén och marinen att inköpa brännvin, hänvisades
denna motion till ett tillfälligt utskott.

Nr 49. S. D. Vid föredragning av en utav herr Ström m. fl.
väckt motion, nr 13, angående utredning rörande statens övertagande
av vissa naturrikedomar, industrier, kommunikationsmedel m. m., hänvisades
denna motion till ett till! älligt utskott.

Nr 50. S. D. Föredrogs och godkändes kanslideputerades memorial
nr 1, angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli.

Från andra kammaren.

Nr 42. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herrar Henrikson och Elisson, nr 52, om utsträckning av tiden för
inlösen av skattefrälseräntor;

hen- Eriksson i Grängesberg m. fl., nr 53, om skrivelse till Kungl.
Maj:t i fråga om begränsning av landshövdingarnas boställsvåningar
m. m.;

herr Lindqvist i Kosta, nr 54, om avslag å Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
iUpptagna förslag i fråga om statens övertagande av
kostnaden för uppvärmning av landshövdingarnas boställslägeuheter;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 55, om indragning av militärövningarna
vid de allmänna läroverken;

densamme, nr 56, om indragning av militärövningarna vid de tekniska
läroverken;

densamme, nr 57, om indragning av militärövningarna vid folkskoleseminarierna; -

27

Protokollsutdrag den 25 januari 1917.

herr Törnkvist, nr 58, om ersättning åt vise från Uddevalla till
Göteborg förHyttad järnvägspereonal för av flyttningen föranledda kostnader; hen-

Öberg m. fl., nr 59, om anslag till anläggning av enklare
vägar i Västernorrlands län;

herrar Ekman och Vahlquist, nr 60, angående anslaget till statens
uppfostringsanstalt å Bona;

herrar Vahlquist och Lindvall, nr 61, i anledning av Kungl. Maj:ts
i statsverkspropositionen upptagna förslag om anslag till driftkostnader
vid tuberkulossjukvårdsanstalter; och

herr Törnkvist, nr 72, om livränta åt järnvägsarbetaren Erik Johan
Eriksson.

Nr 43. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av

herr Lundberg m. fl., nr 62, om provisoriskt rusdrycksförbud m. m.;

hen- Lindhagen, nr 63, innefattande instämmande i den av herr
Lundberg m. fl. väckta motionen nr 62;

herr Eriksson i Grängesberg, nr 64, om upphävande av tullen å
galoscher; och

herr Rune, nr 65, om skattefrihet för krigstidskjälp.

Nr 44. S. D. Eanvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Vahlquist, nr 66, om anslag till utgivande av en uppslagsbok
över 1917 års lagtima riksdags verksamhet;

herr Berg i Munkfors in. fl., nr 67, angående beloppet av för förre
fästningsbyggaren J. A. Ring utav Kungl. Maj:t begärd pension;

herr Johanson i Huskvarna, nr 68, om årligt understöd åt postköraren
Carl Gustaf Johansson;

densamme, nr 69, om pension åt städerskan Gustava Solia Rask;

herr Borggren, nr 70, om årligt understöd åt filarebasen Nils
Anders Persson Sandbergs änka; och

densamme, nr 71, om årligt understöd åt extra lokomotivreparatören
Nils Alfred Hanssons änka.

Nr 45. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Lindhagen m. fl., nr 73, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga
om åvägabringandet av en social arrendelagstiftning;

28

Protokollsutdrag den 26 januari 1917.

herr Lindhagen, nr 74, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
åklagareväsendets humanisering in. in.;

herr Lindhagen m. fl., nr 75, om ändring i 30 kap. 11 § rättegångsbalken; herr

Johanson i Huskvarna, m. fl., nr 76, om skrivelse till Kungl.
Magt angående åtgärder för beredande å de större högtidsdagarna av
ledighet från arbetet för personal inom handeln och annan affärsverksamhet; herr

Borggren m. fl., nr 77, om skrivelse till Kungl. Magt angående
ändring i 65 § utsökningslagen;

herr Törnkvist, nr 78, om ändring i 103 § sjölagen;

herr Sigfrid, nr 79, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åläggande
för arbetsgivare att i vissa fall lämna arbetare bidrag till uppförande
av eget hem m. m.; och

herr Osberg, nr 80, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående rekrytutbildningens
förläggande till sommartid.

Nr 46. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Osberg, nr 81, om anslag till utdelande av pris åt uppfinnare
av lantbruksmaskiner; och

herr Nilsson i Antnäs, nr 82, angående anslaget till understöd åt
elever vid lägre lantbruksundervisningsanstalter.

Den 26 januari.

Från första kammaren.

Nr 51. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 33, med förslag till lag om barn utom äktenskap m. in.; och

nr 35, med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 §
strafflagen m. m.

Nr 52. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 24, av herr Ekman, Carl Gustaf, angående statsregleringen
för år 1918;

29

Protokollsutdrag den 26 januari 1917.

nr 25, av friherre Fleming, om vidtagande av åtgärder för tillgodoseende
av härens behov av tekniska hjälpmedel;

nr 26, av herrar Wrangel och Ericson, Hans, om vidtagande av
åtgärder för upprensning jämte befästande av Väddö kanal;

nr 27, av herr Ström, om anslag till byggande eller inköp av
tonnage för en svenska statens handelsflotta;

nr 28, av herr Larsson, Knut, om åtgärder för anskaffande av en
isbrytare till uppehållande av seglationen å Vänern;

nr 29, av herr Söderberg, angående förbättrad avlöning åt underinspektörerna
vid yrkesinspektionen;

nr 30, av herr Cavalli, om inrättande vid universitetet i Lund i
stället för den nuvarande professorsbefattningen i estetik av två professurer,
den ena i litteraturhistoria med poetik och den andra i konsthistoria
med konstteori;

nr 31, av herr Roos, om höjande av begynnelselönen för lärarinnorna
vid förskolan för blinda i Växjö;

nr 32, av herr Petrén, om ändring i kungl. kungörelserna angående
understöd av statsmedel åt sinnesslöanstalter och epileptikeranstalter den
8 oktober 1915; samt

nr 33, av herr von Kock, om åvägabringande av utredning i fråga
om statsunderstöd till upprättande och underhåll av kommunala rättshjälpskontor.

Nr 53. S. . I). Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
nedannämnda motioner:

nr 34, av herr Gustafsson, angående årligt understöd åt landstormsmannen
K. P. E. Gustafssons från Odensjö änka och barn;

nr 35, av herrar Hellberg och Mannheimer, angående fyllnadspension
åt f. d. professorn K. Wicksell; samt

nr 36, av herr Wrangel, angående bemyndigande för konungariket
Sveriges stadshypotekskassa, att, till främjande av byggnadsverksamheten
och till motverkande av hyress tegringar, inom landet upptaga ett 3 %
premieobligationslån.

Nr 54. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Wrangel väckt motion nr 37, angående iitredning huruvida gällande
bestämmelse om förnyande av penninginteckningar skulle kunna upphävas.

30 Protokollsutdrag den 26 januari 1917.

Nr 55. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner:

nr 38, av herrar Ingeström och Magnusson, Gerhard, om anslag
till eu filial av Sveriges utsädesförening i Värmlands län; samt

nr 39, av herr JRoséw, angående förhöjning av statsbidrag till innehavare
av vissa odlingslägenheter och skogstorp.

Nr 56. S. D. Vid föredragning av en utav herr Boberg väckt
motion, nr 40, angående åtgärder till förhindrande av abborrfiskets
i Östersjön tillbakagång hänvisades denna motion till ett tilliälligt
utskott nr 2.

Nr 57. S. D. Vid föredragning av eu utav herr Gullberg väckt
motion, nr 41, angående revision av gällande bestämmelser rörande
värnpliktiga, som hysa samvetsbetänkligheter mot vapentjänst, hänvisades
denna motion till ett tillfälligt utskott nr 1.

Nr 58. S. D. Vid föredragning av en utav herrar von Kock och
Petrén väckt motion nr 42, om åvägabringande av utredning i fråga
om ordnande av kurser för utbildning av fångvårdstjänstemän av högre
grad, hänvisades denna motion till ett tillfälligt utskott nr 1.

Nr 59. S. D. Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 43, av hen- Clason, angående utsträckning av andra kammarens
funktionstid; samt

nr 44, av herr Clason, angående sammanförande av kommunala
val till färre valkampanjer.

Nr 60. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken
till bankoutskottet avgivna berättelse.

Från andra kammaren.

Nr 47. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 27, angående tilläggspension i visst fall till förste innehavaren
av presidentbefattningen i försäkringsrådet.

Nr 48. S. I). Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 34, angående understöd för uppförande av bostadshus med
smålägenheter.

Protokollsutdrag den 26 januari 1917. 31

Nr 49. S. 1). Hänvisades till konstitutionsutskottet motioner av:

herr Ilallén m. fl., nr 87, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
införande av allmän och lika kommunal rösträtt för såväl män som
kvinnor m. m.; och

herr Björling, nr 88, om ändring i gällande bestämmelser angående
rösträtt å kyrkostämma i Stockholm.

Nr 50. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Hellberg i Lycksele, nr 89, om inköp av en tomt i Lydksele
municipalsamhälle för uppförande av ett posthus;

herr Bengtsson i Göteborg, nr 90, om förstärkande av anslaget
till vikariatsersättning m. m. vid Kungl. biblioteket;

herr Sommelius, nr 91, om uteslutande ur staten för universitetet
i Lund av professuren i estetik samt litteratur- och konsthistoria och
dess ersättande med två nya professurer;

herrar Lingström och Welin, ur 92, om viss ändring i gällande
bestämmelser angående statsbidrag till fortsä£tningsskola;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 93, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående fortsättande av längdbanan genom Bohuslän från Skee till
Svinesund;

densamme, nr 94, angående uppgörandet av riksstaten för år 1918;

herr Helger in. fl., nr 95, om anslag, utöver vad i statsverkspropositionen
föreslagits, till en tillfällig löneförbättring åt lärare vid
folkskolor och småskolor;

hen- Helger, nr 96, om anslag, utöver vad i statsverkspropositionen
föreslagits, till eu tillfällig löneförbättring åt lärare vid högre folkskolor;

densamme, nr 97, om anslag utöver vad i statsverkspropositionen
föreslagits till en tillfällig löneförbättring åt lärare vid småskoleseminarier;

densamme, nr 98, om anslag, utöver vad i statsverkspropositionen
föreslagits, till en tillfällig löneförbättring åt lärarepersonalen vid blindundervisningsanstalterna
;

densamme, nr 99, om viss ändring i villkoren för statsbidrag till
folkskollärares avlöning;

herr Månsson m. fl., nr 100, om anslag till anskaffande av en
svenska statens handelsflotta; och

32 Protokollsutdrag den 26 januari 1917.

herr Lundberg m. fl., nr 108, om upptagande av ett inhemskt
statslån till mötande av vissa utav ett provisoriskt rusdrycksförbud föranledda
behov.

Nr 51. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Nilsson i Tånga, nr 101, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
avskrivning av en från vissa jordegendomar i Allerums m. fl.
socknar av Malmöhus län till kronan utgående årlig avgäld;

hen- Johansson i Sollefteå m. fl., nr 102, om skrivelse^ till Kungl.
Maj:t* angående anläggande för statens räkning av ett sågverk med
trämassefabrik och pappersbruk;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 115, om skrivelse till Kungl.
Maj :t i fråga om tillämpningen av gällande bestämmelser om villkor
för åtnjutande av bidrag från norrländska och allmänna avdikningsanslagen; densamme,

nr 116, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning
och förslag i fråga om för omorganisation av fiskenadministrationen
erforderliga lagändringar m. m.;

herr Andersson i Kmfypinge, nr 117, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående anläggande av en fiskehamn vid Kårehamn å Öland; och

herr Helger m. fl., nr 118, om anslag till inrättande i Värmlands
län av en filial utav Sveriges utsädesförening.

Nr 52. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Osberg, nr 103, om skrivelse till Kuugi. Maj:t i fråga om
främlingars beskattning;

herr Erlansson, nr 104, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
viss ändring i förordningen om taxeringsmyndigheter och förfarandet
vid taxering; och

herr Hage m. fl., nr 105, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
progressiv beskattning av innehav eller nyttjande av större bostadsvåningar.

Nr 53. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Sävström, nr 106, om pension åt förre soldaten Anders Lind;

herr Ingvarson, nr 107, om livränta åt daglönaren Anton Viktor
Hanssons änka; och

herr Henrikson m. fl., nr 109, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
vissa lärares och lärarinnors vid folk- och småskolor pensionering.

33

ProtokoUsutdrag den 29 januari 1917.

Nr 54. 8. 1>. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Mossberg, ur 110, om ändring i 9 § fjärde stycket av lagen
om allmän pensionsförsäkring;

hen- Widlund, nr 111, om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss
ändring i lagen om försäkring för olycksfall i arbete;

densamme, nr 112, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring
i avseende å åldersgränsen för avgiftsplikt till folkpensioneringen; och

hen Bj(kling m. fl., nr 114, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande av kommunalt understöd utan karaktär av fattigvård åt behövande
pensionstagare enligt lagen om allmän pensionsförsäkring.

Nr 55. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial, nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken
till bankoutskottet avgivna berättelse.

Den 29 januari.

Från första kammaren.

Nr 61. S. I). Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 45, av herr Kvarnzelius m. fl., angående ändring av gällande
bestämmelser om kommunal rösträtt; och

nr 81, av herr Ekman, Karl Johan, om åvägabringande av utredning
angående införande av kyrkofullmäktigeinstitutionen i Stockholm.

Nr 62. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
motioner:

nr 46, av herr Åkesson, Nils, om åvägabringande av lagbestämmelser
i syfte att vid avträde av arrenderad jordegendom ersättning
skall lämnas åt arrendatorn för kostnader för'' elektrisk anläggning; å
egendomen;

nr 4 t, av herr von Kock, med förslag- till lag- om reglering av
bostadshyror;

nr 48, av herr Bäckström, om ändring av 91 S 1 inom. i la^ea
om aktiebolag;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

5

34 Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

nr 49, av herr Clason m. fl., om vidtagande av åtgärder med
anledning av den försvarsflentliga agitationen;

nr 82, av herrar Petrén och von Kock, angående skrivelse till
Kungl. Maj:t om vidtagande av lagstiftningsåtgärder till förstärkt skydd
gentemot för samhället farliga återfallsförbrytare;

nr 83, av herr Ålkman, om tillägg av ett nytt moment i 2 § av
instruktionen för riksdagens militieombudsman;

nr 84, av herr Älkman, angående en tilläggsbestämmelse i instruktionen
för riksdagens justitieombudsman; samt

nr 85, av herr Ström, om åvägabringande av förslag till ändrad
lydelse av 19 kap. 6 § strafflagen.

Nr 63. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda
motioner:

nr 50, av herr Neiglick, angående löneförbättring för krigsdomare
m. fl.;

nr 51, av herr Hellberg m. fl., om avsättande av medel till lånefonden
för bibanor i västra Sverige;

nr 52, av herr Malmborg, om åvägabringande av utredning av
frågan om ångfarjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden;

nr 53, av herr Kvarnzelius m. fl., om anslag till bidrag för anläggning
av nya samt förbättring eller omläggning av backiga eller
eljest mindre goda vägar;

nr 55, av herr von Kock, om åvägabringande av utredning, huruvida
och under vilka villkor statsbidrag skall kunna lämnas som hjälp
till bosättning åt personer, vilka ämna ingå äktenskap;

nr 56, av herr Hellberg, om anslag till dyrtidsunderstöd åt kommunalt
anställda barnmorskor;

nr 57, av herr Ödlund, om statsunderstöd åt arbetare, som genom
livsmedelsransoneringen blivit arbetslösa;

nr 58, av herr Ericson, Hans, och herr Wrangel, angående telegrafverkets
stat för driftkostnader år 1918;

nr 59, av herr Clason m. fl., om anslag till kulturhistoriska museet
i Lund;

nr 60, av herr Bellinder, angående provisorisk lönereglering för
läroverkslärama;

35

Protokollsutdray den 29 januari 1917.

nr 61, av herr Gelin, angående tillfällig löneförbättring åt lärare
vid folkskolor och småskolor;

nr 62, av herr Neiglick, om åvägabringande av utredning rörande
ändamålsenligaste sättet för främjande av den statsunderstödda musikverksamheten
i Sverige;

nr 79, av herr Asplund m. fl., om anslag till utredning i fråga
om en järnvägsanläggning genom Kalix och Torneå älvdalar till lämpligpunkt
å riksgränsbanan; samt

nr 80, av herrar Petrén och von Kock, angående skrivelse till
Konungen om anordnande av särskilda anstalter för dels smittosamt
sjuka alkoholister och dels oförbätterliga alkoholister.

Nr 64. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
nedannämnda motioner:

nr 63, av herr Bergqvist m. fl., om beredande åt prästerskapets
änke- och pupillkassa av rätt till ytterligare ett års behållen inkomst
av vissa befattningar; och

nr 64, av herr Neiglick, angående pensioner åt avdelningsingenjören
C. G. Schenströms änka och barn.

Nr 65. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
nedannämnda motioner:

nr 54, av herr Kvarnselius m. fl., om verkställande av utredning
angående åtgärder för allmän elektrifiering av svensk landsbygd;

nr 65, av herr Ekman, Carl Gustaf, och herr Rosén, om anslagtill
understöd åt trädgårcTskoloniverksamhet;

nr 66, av herr Ström, om anslag till ersättning åt militär förarbete
vid vedavverkning å statens eller andra allmänna skogar; samt

nr 67, av herr Ström, angående skrivelse till Konungen med
begäran om tillsättande av en jordkommission med viss uppgift.

Nr 66. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 68, av herr Ljunggren, Elof, om ändring av 15 § i förordningen
angående försäljning av brännvin;

nr 69, av herr Kvarnselius m. fl., med förslag till förordning angående
försäljning av rusdrycker m. m.;

,% Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

nr 70, av herr Ericsson, Ollas, m. fl., med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

nr 71, av herr Ericsson, Ollas, m. fl., om utfärdande av förbud
mot tillverkning och försäljning av rusdrycker under rådande kristid;

nr 72, av herr Ekman, Karl Johan, m. fl., med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

nr 73, av herr Bäckström, om ändring av §§ 39 och 41 i förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering den
28 oktober 1910;

nr 74, av herr Hedenlund, med förslag till ändrad lydelse av 2 §
1 mom. i förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt;

nr 75, av herr Kvarnzelius m. fl., angående ändring av tariffen i
19 § av förordningen om arvsskatt och skatt för gåva;

nr 76, av herr Kvarnzelius m. fl., om ändring av 3 § i förordningen
angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper;

nr 77, av herr lStör ner, angående skrivelse till Konungen med begäran
om utredning och förslag i fråga om brännvinsförsäljningsförordningens
ändrande i viss riktning; samt

nr 78, av herr Ström, om upphävande av tull å papper.

Nr 67. S. D. Vid föredragning av en utav herr Ström väckt
motion nr 86, angående skrivelse till Konungen i fråga om avveckling
av militärförsvaret m. m., hänvisades denna motion till kammarens tillfälliga
utskott nr 1.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas tre i anledning av nämnda
motion inom kammaren avgivna yttranden.

Från andra kammaren.

Nr 56. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner; nr

33, med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.; och
nr 35, med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 §
strafflagen m. m.

Nr 57. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet motioner av:
herr Persson i Fritorp, nr 124, om skrivelse till Kungl. Magt i

Protokollsuldrag den 29 januari 1917. 37

fråga om meddelandet, av föreskrift angående beredning av vinna till
avgörande å kommunalstämma förekommande ärenden;

herr Eden in. fl., nr 125, om upphävande av den kommunala
rösträtten för bolag och omyndiga m. in.;

hen Källman, nr 126, om ändring i 11 § av förordningen om
kommunalstyrelse på landet;

densamme, nr 127, om ändring ill § av förordningen om kommunalstyrelse
i stad;

densamme, nr 128, om ändring i 9 § av förordningen om kommunalstyrelse
i Stockholm;

hen Johansson i Brånalt, nr 129, om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om införande av lika representationsrätt för land och stad vid
val till landsting;

herrar von Sneidern och Hallén, nr 179, om skrivelse till Kun°d.
Maj:t angående lagändring, åsyftande befogenhet för kommun att vid
pastoratstämma låta sig representeras genom ombud; och

k.®rr Nilsson i Kristianstad, nr 206, med förslag att ett eventuellt
bifall till vackta motioner om särskilt avdrag vid 1917 års bevillningstaxering
icke må medföra reducering av den kommunala rösträtten.

Nr 58. S. 1). Hänvisades till statsutskottet motioner av:

^err Sallendorff, nr 130, om skrivelse till Kungl. Magt angående
vissa förändringar rörande personalrekryteringen och organisationen
inom statsförvaltningen;

herr Eden /m fl., nr 132, om anslag till bidrag för anläggning av
nya samt förbättring eller omläggning av backiga eller eljest mindre
goda vägar;

, .|ierr Sehotte m. fl.., nr 133, om avsättning av medel till lånefonden
för bibanor i västra Sverige;

herr Andersson i Knäppinge m. fl., nr 134, om anslag till utredningav
fragan om anordnande av ångfärjeförbindelse mellan Kalmar och
Färjestaden;

herr Svensson i Betingetorp, nr 135, om löneförbättring för lärarinnorna
vid förskolan för blinda i Växjö;

henar Sommelius och Waldén, nr 136, om anslag, utöver vad i
statsverkspropositionen föreslagits, till kulturhistoriska museet i Lund;

38 Protokollsutdrag ilen 29 januari 1917.

herr Beckman, nr 137, om provisorisk lönereglering för lärare och
lärarinnor vid de allmänna läroverken;

herr Borggren, nr 138, om understöd av statsmedel åt till följd
av livsmedelsransoneringen arbetslösa arbetare;

herr Welin m. fl., nr 139, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
visst villkor för skytteförenings delaktighet i anslaget till det frivilliga
skytteväsendet;

herr Bäcklund m. fl., nr 140, om ändring i gällande bestämmelser
angående semester för tjänstemän av lägre grad vid statens järnvägar;

herr Thorsson, nr 143, om höjning av arvodet till gårdsdrängarna
vid garnisonssjukhuset i Stockholm;

hen’ Thore, nr 144, om uppläggande av en fond till säkerhetsanstalter
för sjöfarten;

herr Vennerström, nr 145, om dyrtidsunderstöd till kommunalt
anställda barnmorskor;

herr Svensson i Eskilstuna, nr 146, om anslag till prisreglering å
viktiga födoämnen och livsförnödenheter m. in.;

herr Sundberg in. fl., nr 148, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga
om främjande av den statsunderstödda musikverksamheten;

hen E. A. Nilson i Örebro, nr 208, om uppförande av vissa nya
officersbeställningar å staten för fortifikationen;

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 209, angående avlöningen för till
tjänstgöring inkallad reservpersonal, tillhörande marinen;

herr Zander, nr 210, om anslag till gäldande, helt eller delvis,
av vissa till militärtjänstgöring inkallade personers utskylder och fattigvård
savgifter;

herr Thorsson in. fl., nr 211, om ändring i 2 § av förordningen
den 1 juni 1912 om understöd i vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn;

herr Thorsson m. fl., nr 212, angående anslaget till understöd åt
vissa värnpliktiges familjer m. m.;

herr Thorsson m. fl., nr 213, om ändring i förordningen den 13
augusti 1914 om understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs familj,
som fullgör tjänstgöring till rikets försvar m. m.; :;.5

Protokollmtdrag den 29 januari 1917. 39

... ]ierr Thorsson m. fl,., ur 214, om förhöjning av penningbidraget
till värnpliktige, som utkallas till tjänstgöring för tryggande av rikets
neutralitet;

herr 1 horsson, nr 215, om skyldighet för befattningshavare vid
armén och marinen, vilka från arméns eller marinens matinrättningar
hämta tillagad portion, att härför utgiva viss ersättning;

herr Månsson m. fl, nr 216, om anslag till inköp eller anläggningar
en statens galosch fabrik;

herr Stenudd m. fl., nr 217, om anslag till utredning rörande eu
järnvägsanläggning genom Kalix och Torne älvdalar;

herr Liljedahl, nr 218, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
tillämpmngen av gällande bestämmelser om penningtillskott till värnpliktigt
underbefäl vid repetitionsövning; samt

herr Liljedahl, nr 219, om skrivelse till Kungl. A''Iaj:t angående tilllämpnmgen
av riksdagens år 1916 fattade beslut om krigstid shjälp.

Nr 59. S. I). Hänvisades till jordbruksutskottet motioner av:

herr Eden m. fl., nr 131, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
vidtagande av åtgärder för en allmän elektrifiering av landsbygden m. m.;

• hff Svensson i Eskilstuna m. fl., nr 147, om skrivelse till Kungl.
Maj:t 1 fråga om åtgärder till befordrande av ökad odling av brödsäd in. m.;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 172, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åvägabringandet av en lag rörande kåd- och barrplockning,

1 syfte, bland annat, att förhindra uppkomsten av inhemsk industri med
kåda eller barr såsom råvara;

__ berr Molin i Dombäcksmark, nr 173, om skrivelse till Kungl. Maj:t
1 fråga om exportförbud å kåda och barr samt produkter därav;

herrar Waldén och Molin i Södertälje, nr 183, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående upprättande av eu statens egnahemslånefond för
stader och andra samhällen, för vilka stadsplan blivit fastställd;

heri Erikson i Uppsala m. fl., nr 184, om anslag för utbildningav
trädskötare;

herr Erikson i Uppsala m. fl., nr 185, om beredande av avlöningsförhöjmng
åt trädskötare;

herr Linders, nr 186, om skrivelse till Kungl. Maj:t. angående
åtgärder för befrämjande av trädgårdsodlingen;

40 Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

herr Eronn m. fl., nr 187, om anslag till ersättning åt personer,
vilka tillåtas fullgöra militär tjänstgöring såsom arbetare vid avverkningav
ved å allmänna skogar;

herr Lindman m. fl., nr 188, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utredning i fråga om utveckling och uppehållande av en på
inhemska råämnen och naturtillgångar grundad, för landets behov tillräcklig
tillverkning av konstgödselmedel;

herr Lindman m. fl., nr 189, om anslag till premier vid rovodlingstävlingar
i Norrland och Dalarna;

herr Lindman m. fl., nr 190, om anslag till befrämjande av inhemsk
biodling;

herr LAndman m. fl., nr 191, om skrivelse till Kungl. Magt i fråga
om anläggande av försöksanstalt för linberedning i Norrland;

herr Lindman m. fl., nr 192, om förhöjt anslag till Svenska mosskulturföreningen; hen-

Lindman m. fl., nr 193, om skrivelse till Kung]. Magt angående
förbättring av fiskehamnar i de norrländska kustlänen;

herrar Ijimdgren i Nora och Sundström, nr 194, om skrivelse till
Kungl. Magt, i fråga om ökade statsbidrag till kostnaderna för lantmäteri
förrättningar ;

herr Carlson i Herrljunga, nr 195, om skrivelse till Kungl. Majrt
angående åläggande för ägare av vattenfall att i vissa fall bidraga till
kostnaderna för torrläggning av mark;

densamme, nr 196, om anslag till anställande under år 191/ av
extra biträden m. in. å lantbruksstvrelsens avdelning för vattenledningsärenden; herr

Sundström, nr 197, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
förtydligande eller ändring av 8:de punkten i kungörelsen den 4 februari
1811 angående användandet av de till bergverken och bruken upplåtna
rekognitionsskogar;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 198, om anslag till bestridande i
viss omfattning av kostnaderna för lantmäteriförrättningar,

herr von Sneidern m. fl., nr 199, om anslag till understödjande
av rektorn J. Henrikssons verksamhet för odling och insamling av
medicinalväxter;

Protokollsutdrug den 29 januari 1917. 41

herr Vennerström m. fl., nr 200, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillsättande av en jordkommission;

herr Modig, nr 201, om anslag till belöning för förslag beträffande
maskinell upptagning av torv m. m.;

herrar Olsson i Berg och Rydén i Klosterbergane, nr 253, om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande av tillgång till skäligt
pris på inom landet producerad kvävegödning i form av kalksalpeter;

herr Runefors, nr 255, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
förläggning av en statens lantbruksskola på någon av kronoegendomarna
i Kalmar län;

herr Norman m. fl., nr 256, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ytterligare åtgärder för livsmedelproduktionens säkerställande;

herr Lindhagen, nr 257, om skrivelse till Kungl. Mapt angående
åvägabringande av en statens industriella verksamhet för ''förädling av
avkastningen från statsskogarna;

densamme, nr 258, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om åbokommitténs
uppgifter; samt

densamme, nr 259, om åtgärder till främjande av kooperativa jordbruk.

Nr 60. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Lindman m. fl., nr 149, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder för befrämjande av sulfitsprittillverkningen i riket;

herr Edén m. fl., nr 150, om höjning av stämpelavgiften vid köp
och byte av fondpapper;

herr Edén m. fl., nr 151, om förhöjd arvskatt och skatt för gåva;

herr Edén m. fl., nr 152, med förslag till förordning angående
försäljning av rusdrycker m. m.;

herr Palmstierna, nr 154, om ändring av skatteskalan i gällande
förordning om krigskonjunkturskatt;

herrar Källman och Ingvarson, nr 155, med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

herr Runefors, ur 156, med förslag till förordning om krigstidsskatt;
6

herr Jonsson i Hökhult m. fl., nr 157, med förslag till förordning
angående försäljning av rusdrycker m. m.;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 sand.

6

42 Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

herr Jonsson i Hökhult m. fl., nr 158, om skrivelse till Kung!.
Maj:t angående förbud mot tillverkning och försäljning av rusdrycker
under nu rådande kristid;

herr Nilsson i Kristianstad, nr 159, om ändringar i 28 § av förordningen
angående tillverkning och beskattning av maltdrycker;

herr Thore, nr 160, om ändring i § 12 mom. 1 b i förordningen
med tulltaxa för inkommande varor;

herr Johansson i Brånalt, nr 161, i fråga om taxering till bevillning
av växande skog m. m.;

herr von Hofsten m. fl., nr 162, med förslag till förordning angående
försäljning av alkoholhaltiga drycker m. m.,

herr Månsson m. fl., nr 163, om upphävande av tnllsatserna å
malen och omalen spannmål m. m.;

herr Hage m. fl.., nr 164, om ändrad lydelse av 1 § i gällande
förordning angående beskattning av socker,

herr Bolander, nr 207, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående befrielse
för de i 12, 14 och 15 §§ av förordningen angående försäljning av
brännvin avsedda bolag från skyldigheten att erlägga kommunalutskylder;

herr Widlund m. fl., nr 220, om upphävande av tullsatserna å
papper;

herrar Bengtsson i Kullen och Karlsson i Mo, nr 221, om upphävande
av stämpelskatten å inrikes växlar;

herr Sjöberg, nr 222, angående viss ändring i förordningen om
försäljning av vin och Öl;

herr Johansson i Brånalt, nr 223, om skrivelse till Kungl. Maj.t
angående införande av särskild progressiv beskattning å ogifta personeloch
makar med högst två barn;

herr Nilsson i Kristianstad, nr 224, om vissa ändringar i förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering,

herrar Nilsson i Kristianstad och Bärg i Katrineholm, nr 225, om
särskilt avdrag vid 1917 års bevillningstaxering,

herr Bengtsson i Norup, nr 226, om ändring i 12 § av förordningen
angående tillverkning av brännvin;

herr Strid, nr 227, med förslag till förordning om provisorisk
ekattelindring;

48

Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

herr Welin, nr 228, om ändrad lydelse av 19 § i förordningen

om arvskatt ock skatt för gåva:

herr Eriksson i Grängesberg, nr 229, om upphävande av tullen å
cement;

herr Eriksson i Grängesberg, nr 230, om ändrad lydelse av 15 §
i förordningen angående försäljning av brännvin; och

herr Eriksson i Grängesberg, nr 231, angående rätten att till avsalu
förskära vin med brännvin.

Nr 61. S. I). Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Rune, nr 153, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående tillstånd
för konungariket Sveriges stadshypotekskassa att upplägga ett
premieobligationslån;

herr Carlson i Herrljunga, nr 165, om tillerkännande åt förre
soldaten J. Skatt av rätt till pension eller understöd från Vadstena
krigsmanskuskassa;

herrar von Ho/sten och Lithander, nr 166, om pension åt förre
avdelningsingenjören C. G. Schenströms änka och barn;

herr Bogren, nr 167, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående eu
kraftigare reglerande verksamhet från statens sida på den inhemska
penningmarknaden, eventuellt genom en särskild statsbank;

herr Vahlquist. nr 232, om skrivelse till Kung]. Maj:t angående
utsträckning i viss omfattning av rätten till underhåll från Vadstena
krigsmanshuskassa;

herr Olsson i Berg, nr 233, om tilläggspension åt kronolänsmannen
J. H. Landbergs änka;

herr Lundgren i Nora m. fl., nr 234, om beredande åt prästerskapets
änke- och pupillkassa av rätt till ytterligare ett års bibehållen
inkomst av vissa befattningar;

herrar Kropp och Bengtsson i Göteborg, nr 235, om understöd åt
Jonas A:son Lind under hans återstående livstid; och

herr Stenudd, nr 236, om förhöjd pension åt smeden Karl Johan
Andersson Lind.

Nr 62. S. 1). Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Lindman m. fl., nr 168, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder mot den försvarsfientliga agitationen;

44 Protokollsutdrag den 29 januari 1917.

herrar Lundgren i Nora och Olsson i Ramsta, nr 169, om skrivelse
till Kung! Maj:t i fråga om omarbetning av gällande bestämmelser angående
nybyggnadsskyldighet vid ecklesiastika löneboställen;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 171, om ändrad lydelse av 20 kap.
2 § strafflagen;

densamme, nr 174, om antagande av en lag angående vård och
tillsyn av ännu kvarvarande milstolpar m. m.;

herr Schotte, nr 175, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr
23, med förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m.;

herr Johanson i Gäre, nr 176, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
inskränkning i stämningsmans behörighet m. m.;

herr Byström, nr 177, om ändring i 3 § av lagen den 13 juni
1908 angående kommuns skyldighet i fråga om anställande av barnmorska; densamme,

nr 178, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående lagändring,
åsyftande rätt för annan än präst i statskyrkan att förrätta
jordfästning;

herr von Sneidern, nr 180, om ändrad lydelse av 4 § i lagen den
8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen den 30
juni 1913 om allmän pensionsförsäkring;

herr Pettersson i Södertälje, nr 181, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation m. m.;

densamme, nr 182, med förslag till lag om reglering av bostadshyror; herr

Winberg m. fl., nr 237, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
ändring i 19 kap. 6 § strafflagen;

herr Winberg m. fl., nr 238, om upphävande av 10 kap. 14 §
strafflagen;

herrar Andersson i Grimbo och Olsson i Berg, nr 239, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition nr 22, med förslag till lag om expropriation
m. m.;

herr Bengtsson i Kullen, nr 240, om ändring i 64 § av ecklesiastik
boställsordning;

herrar Andersson i Råstock och Strid, nr 241, i anledning av

Protokollsutdrag den 29 januari 1917. 45

Kungl. Maj:ts proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation
m. m.;

herr Rydholm, nr 242, om ändrad lydelse av 17 kap. 3 § strafflagen; herr

Bolande)-, nr 244, om ändring i 11 kap. 38 § rättegångsbalken
;

herr Hage m. fl., nr 245, om ändrad lydelse av 8 kap. 8 § strafflagen; herr

Welin, nr 246, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående införande
av sådan bestämmelse i strafflagen, att kupering av hästar betraktas
såsom straffbart djurplågeri;

densamme, nr 247, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående ändring
i 18 kap. 13 § strafflagen, avseende ytterligare inskränkning i försäljningen
av s. k. preventiva medel m. m.;

densamme, nr 248, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående sådan
skärpning av 18 kap. 13 § strafflagen, att skyltning med för tukt och
sedlighet sårande bilder må kunna förhindras;

herr Tengdahl, nr 249, angående viss ändring i lagen den 8 juni
1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen den 30 juni 1913
om allmän pensionsförsäkring;

densamme, nr 250, om ändring i 23 § av lagen om allmän pensionsförsäkring
;

herr Lindhagen, nr 251, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
återupptagande av den avbrutna undersökningen rörande bolags jordförvärv
och enskilda personers större jordinnehav i mellersta och södra
delarna av riket m. m.;

herr Pettersson i Södertälje, nr 252, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation m. m.; samt

herr Molin i Dombäcksmark, nr 254, om skrivelse till Kungl.
Magt angående en hela riket omfattande vanhävdslag.

46

Protokollsutdrag den 31 januari 1917.

Den 31 januari.

Från första kammaren.

Nr 68. S. D.
tillfälliga utskott, till vars
väckta motionerna nr 4, 11,

herr Hammarskjöld
Alkman
Borell

Åkesson, Johannes,
Forssman
Magnusson, Carl,
Olsson, Oscar

»

»

»

»

»

Företogs val av sju ledamöter i kammarens forsta
behandling hänvisats de inom kammaren
41, 42 samt 86; och utsågos därtill:

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet».

Nr 69. S. D. Företogs val av sju ledamöter i kammarens andra
tillfälliga utskott, till vars behandling hänvisats de inom kammaren
väckta motionerna nr 12, 13 samt 40; och utsågos därtill:

herr Nvlander
» von Koch
» Danström
» Larsson, Edvard,
» Kjellgren
» Tisell
» Ström

från »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» »liberala samlingspartiet»,
» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet».

Nr 70. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande
nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag
angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av
10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och
av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 71. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtande
nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglering
å vissa gödselmedel, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 72. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 12, till Konungen, i anledning av Kungl.

47

Vroioikollsuidray den 31 januari 1917.

Maj :ts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att
i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för
Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt
den 30 maj 1873.

Från andra kammaren.

Nr 63. S. D. Företogos val av tio ledamöter i vart och ett av
de fem tillfälliga, utskott, som kammaren besluta tillsätta; och utsagos
därvid i

tillfälliga utskottet nr 1:

herr Helger från

» Andersson i Skrädene »

» Andersson i Milsmaden »

» Stenudd »

» Welin »

» Persson i Björsbyholm »

» Hedström »

» Lingström »

» Rydholm )>

» Hedlund »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,

» » , och

»socialdemokratiska gruppen»;

tillfälliga utskottet nr 2:

hen- O. Nilsson i Örebro
» Isaksson
» Johanson i Gäre
» Kant
» Sjögren
» Mossberg
» Hellberg i Ljungskile
» Persson i Västervik
» Lindström
» Nilsson i Antnäs

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» » » , och

» »lantmanna- och borgarepartiet»;

herr Winberg
» Holm
» von Sneidern
» Widlund

tillfälliga utskottet nr 3:

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

48

Protokollsutdrag den 31 januari 1917.

herr Johansson i Brånalt från

» Johansson i Trollhättan »

» Modig »

» Carlsson i Solberga »

» Ericsson i Åtvidaberg »

» Svensson i Kompersmåla »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

tillfälliga utskottet nr 4:

herr Leksell
» Lindmark
» Bäckström
» Andersson i Gävle
» Johanson i Huskvarna
» Lundgren i Nora
» Venn erström
» Kaijser
» Flognfält
» Norman

från »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,
» »liberala samlingspartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»

)) jfnillitJJLLctIlIitt" ulu uuigaxopai

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »lantmanna- och borgarepartiet»;

herr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

i Göteborg

Åkerlindh
Bengtsson
Wikström
Thore
Löwegren
Persson i Tofta
Sundberg

Höglund i Stockholm
Eurén
Ericson i

F unäsdalen

tillfälliga utskottet nr 5:

från »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet», och
» »socialdemokratiska gruppen».

Nr 64. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Pålsson
avgiven motion, nr 267, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 29,
angående beredande av medel till bestridande av kostnader för tryggande
av rikets neutralitet.

Nr 65. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 3, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt för
Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket
i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om
rikets mynt den 30 maj 1873.

Utskottets hemställan bifölls.

49

Protokollsutdrag den 1 februari 1917.

Nr 66. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 1 i
anlednmg av Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglering å vissa
gödselmedel; och bifölls därvid utskottets hemställan.

•ii •iNri 67'' S'' D'' Anmäldes ocl1 godkändes bankoutskottets förslagtill
riksdagens skrivelse, nr 12, till Konungen, i anledning av Kungl.
Mapts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att
i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för
Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt
den 30 maj 1873. J

Den 1 februari.

Från första kammaren.

u Jr jJiCcliA tt: i

Nr 73.. S. D. Företogs val av tre

första tillfälliga utskott; och utsagos därtill:

herr Göransson från »nationella partiet»,

» Gelin » »liberala samlingspartiet»,

» Hulting » »nationella partiet».

a S'' Företogs val av tre suppleanter i kammarens

andra tilllalliga utskott; och utsågos därtill:

herr Permansson från »nationella partiet»,

» Hedenström » »liberala samlingspartiet»,

» Norman » »nationella partiet».

Nr 75 S. D. Vid föredragning av en utav herr Ekman, Karl
Johan, vackt motion, nr 88, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lagom
expropriation, hänvisades denna motion till lagutskottet.

Nr 76. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial nr 9
med anledning av remiss från andra kammaren av en utav herr A
fornkvist väckt motion, bifölls vad utskottet i detta memorial hemställt

med förklarande att ifrågavarande motion borde överlämnas till bankoutskottet.

Nr 77. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldsknntoret
till innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 sand.

7

50

Protokollsutdrag den 1 februari 1917.

Från andra kammaren.

Nr 68. S. D. Företogos val av tio suppleanter i vart och ett av
de fem tillfälliga utskott, kammaren beslutit tillsätta; och utsågos därvid i

tillfälliga utskottet nr 1:

herr Svensson i Tolarp från

» Lundström i Vreten »

» Olsson i Ramsta »

» Eronn »

» Gustafson i Kasenberg »■

» Sigfrid »

» Svensson i Kompersmåla »

» Julin »

» Hansson i Sölvesborg »

» Persson i Fri torp ))

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,

» » , och

»lantmanna- och borgarepartiet»;

tillfälliga utskottet nr 2:

herr Hansson i Gärda från

» Gabrielsson »

» Andersson i Altofta »

» Erikson i Uppsala »

» Pettersson i Vråtsered »

» Runefors »

» Lundberg »

» Magnusson i Skövde »

» Skareen »

» Persson i Fritorp »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

tillfälliga utskottet nr 3:

herr Svensson i Kroken från
» Skareen »

» Osberg »

» Ohlsson i Säljeröd »

» Gylfe »

» Elisson »

» Hagman »

» Sigfrid »

» Höglund i Strömstad »

» Nillson i Södertälje »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

Protokollsutdrag den 1 februari 1917.

51

tillfälliga utskottet nr 4:

herr Johansson i Kullersta från

» Magnusson i Skövde »

» Eklund »

» Johansson i Sollefteå »

» Rydén i Klosterbergane »

» Lovén »

» Bolander »

» Gustafsson i Kasenberg »

» Björling »

)) Nilsson i Gränebo »

»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»liberala samlingspartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»lantmanna- och borgarepartiet»;

tillfälliga utskottet nr 5:

herr Elisson från

» Zander »

» Runefors »

» Jönsson i Mårdslycke »

» Sköld »

» Jönsson i Fridhill »

» Norman »

» Ericsson i Arboga »

» Winkler »

» Julin »

»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet», och
»socialdemokratiska gruppen».

Nr 69. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation
m. m. avgivna motioner, nämligen av

herr Lindhagen m. fl., nr 271, och
herrar Lubeck och von Hofsten, nr 272.

Nr 70. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Linders
avgiven motion, nr 273, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34,
angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter.

Nr 71. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial, nr 9, med
anledning av remiss från andra kammaren av en utav herr A. Törnkvist
väckt motion.

Kammaren biföll utskottets hemställan samt beslöt överlämna ifrågavarande
motion till bankoutskottet.

52

Protokollsutdrag den 1 februari 1917.

Nr 72. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial, nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldskontoret
till innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade berättelse.

Nr 73. S. D. Sedan kammaren för behandling av sådana motioner,
vilka förklarats böra handläggas av tillfälligt utskott, tillsatt fem
sådana utskott, bestämde nu kammaren, att av berörda motioner skulle
överlämnas till

tillfälliga utskottet nr 1 motioner av

herr Widlund, nr 12,

)) Rydholm, nr 50,

» Eriksson i Grängesberg, nr 121,

3> Runefors, nr 203,

3> von Sneidern, nu 204,

» Kristensson, nr 260, och
» Erikson i Uppsala m. fl., nr 268;

tillfälliga utskottet nr 2 motioner av
herr Sommelius, nr 20,

3> Palmstierna, nr Öl,

y> E. A. Nilson i Örebro, nr 84,

3> Lundblad, nr 113,

» Liljedahl, nr 202,

» Welin, nr 261,

» Winberg m. fl., nr 265, samt
herrar Bengtsson i Norup och Hellberg i Lycksele, nr 270;

tillfälliga utskottet nr 3 motioner av
herr Källman m. fl., nr 13,
herrar Widlund och Winberg, nr 21,
herr Thorsson, nr 46,

)) Thore, nr 49,

3> von Hofsten m. fl., nr 205,

» Palmstierna, nr 266, och
3) Jeansson i Kalmar, nr 269;

tillfälliga utskottet nr 4 motioner av
herr Vennerström m. fl., nr 48,

3) Eriksson i Grängesberg, nr 83,
herrar Nilsson i Tånga och Holmström, nr 85,
herr Palmstierna, nr 86,

5a

Protokollsutdrag den 3 februari 1917.

herrar Mossberg och Andersson i Milsmaden, nr 119,
herr Lindmark m. fl., nr 120,

herrar Lundgren i Nora och Olsson i Ramsta, nr 170, och
herr Ingvarson m. fl., nr 264; samt

tillfälliga utskottet nr 5 motioner av

herr Lindhagen, nr 1 och nr 263,
y> Thorsson, nr 47,
y> Hallén, nr 122,

» Berg i Munkfors, nr 123,

)) Ingvarson m. fl., nr 141,

» Ingvarson, nr 142,

herrar Bolander och Lundblad, nr 243, samt
herr Tengdahl, nr 262.

Den 3 februari.

Från första kammaren.

Nr 78. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkande^

j11" i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bemyndigande
för Kungl. Maj:t att besluta om vissa postavgifter.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 2, i anledning av väckt motion om ändring i 23 § förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 79. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets för- •
slag till riksdagens skrivelse, nr 13, till Konungen, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglering å vissa gödselmedel.

ht * Nro I)'' . föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.

Mapts nådiga proposition nr 38, angående vissa undantag från bestämmelserna
för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara.

Nr 81. S. D. Vid föredragning av en av herr Stadener väckt
motion, nr 89, angående skrivelse till Konungen i fråga om innehavares
av pastoratsadjunktur bibehållande vid befattningen, då den ändras till
komministerstjänst, hänvisades denna motion till kammarens första tillfälliga
utskott.

54

ProtokoUsutdrag den 3 februari 1917.

Från andra kammaren.

Nr 74. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
en av herr Widlund avgiven motion, nr 274, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående förstatligande av de enskilda järnvägarna m. m.

Nr 75. S. D. Hänvisades till kammarens fjärde tillfälliga utskott
motioner av:

herr Henrikson m. fl., nr 275, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
inskränkning i omfattningen av viss kronan tillhörig fiskerätt i
ån Viskan;

herr Bäcklund m. fl., nr 276, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
förbättrad ställning för vissa i statens tjänst skadade arbetare
eller deras efterlevande; och

herr Andersson i Knäppinge m. fl., nr 277, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående lättnader i avseende å den vissa socknar å Oland tillkommande
utsyningsrätt å Böda kronopark.

Nr 76. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bemyndigande
för Kungl. Maj:t att besluta om vissa postavgifter; och

nr 2, i anledning av väckt motion om ändring i 23 § förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Nr 77. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av.herr Eriksson
i Grängesberg m. fl. avgiven motion, nr 278, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 29, angående beredande av medel till bestridande
av kostnader för tryggande av rikets neutralitet.

Nr 78. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 13, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående prisreglering å vissa gödselmedel.

Nr 79. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 38, angående vissa undantag från bestämmelserna för statens
meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara.

Protokollsutdrag den 5 februari 1917.

55

Den 5 februari.

Från första kammaren.

Nr 82. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial nr

10, med anledning av remisser från första kammaren av två utav herr
G. H. von Koch väckta motioner, bifölls vad utskottet i detta memorial
hemställt och hänvisades ifrågavarande motioner till kammarens andra
tillfälliga utskott.

Nr 83. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial nr

11, med anledning av remiss från andra kammaren av en utav herr
C. Hallendorff väckt motion, bifölls vad utskottet i detta memorial hemställt
med förklarande att ifrågavarande motion vore av beskaffenhet att
höra till behandling av tillfälligt utskott.

Från andra kammaren.

Nr 80. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Sigfrid
avgiven motion, nr 279, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr
34, angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter.

Nr 81. S.^D. Hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott

motioner av:

herr Olsson i Blädinge m. fl., nr 280, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående • utredning i visst syfte rörande kostnaderna för brödsädesproduktionen
i landet;

herr Sjöblom m. fl., nr 281, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till förhindrande att odlad jord ligge.r obesådd och i uppenbar
vanhävd;

herr Nilsson i Tånga m. fl., nr 282, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående verkställande av undersökning i vilken omfattning den odlade
jorden är besådd med brödsäd m. m.; och

56

Protokollsutdrag den 5 februari 1917.

herrar Åkerlindh och Eurén, nr 283, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åstadkommande av utredning huruvida och i vilken omfattning
odlad jord ligger i vanhävd m. m.

Nr 82. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
motioner av:

herrar Sterne och Waldén, nr 284, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning i fråga om införande av statsmonopol å tillverkning
och import av socker; samt

herr Magnusson i Skövde, nr 285, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utjämning av kostnaderna för anslutning till rikstelefonnätet.

Nr 83. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herrar Lindhagen och Persson i Norrköping, nr 286, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 22, med förslag till lag om expropriation
m. m.; och

herr Jansson i Kungsör, nr 287, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 33, med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.

Nr 84. S. D. Hänvisades till kammarens fjärde tillfälliga utskott
en av herr Jonsson i Gumboda avgiven motion, nr 288, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående revision av gällande resereglemente.

Nr 85. S. D. Föredrogos statsutskottets memorial:

nr 10, med anledning av remisser från första kammaren av två
utav herr G. H. von Koch väckta motioner.

Kammaren biföll vad utskottet hemställt med förklarande att
ifrågavarande motioner vore av beskaffenhet att böra behandlas av
tillfälligt utskott.

nr 11, med anledning av remiss från andra kammaren av en utav
herr C. Hallendorff väckt motion.

Med bifall till utskottets hemställan beslöt kammaren överlämna
ifrågavarande motion till sitt första tillfälliga utskott.

Protokollsutdrag den 6 februari 1917.

57

Den 6 februari.

Från första kammaren.

84- S- D. Föredrogos och hänvisades till kammarens första
tillfälliga utskott nedannämnda motioner:

nr 90, av herr Olsson, Oscar, om åvägabringande av utredning i
fråga om underlättande av studiemöjligheterna för begåvade men fattiga
lärjungar vid offentliga läroanstalter; och

_ nr 91, av herr Ström, om åvägabringande av utredning i fråga
om införande i folkskolorna av bespisning av behövande barn.

Nr 85- S. D. Föredrogos och hänvisades till kammarens andra
tillfälliga utskott nedannämnda motioner:

nr 92, av herr Ström, om åvägabringande av utredning, huru en
allmän arbetarsemester må kunna genomföras i Sverige;

nr 93, av herrar von Kock och Pers om åvägabringande av utredning,
huru riksdagsmän må kunna erhålla fribiljetter å statens järnvägar
för studieresor; och

nr 94, av herrar Permansson och Larson, Edvard, om vidtagande
av åtgärder till skyddande av de matnyttiga fisksorternas bestånd i
Sveriges fiskevatten.

Nr 86. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande nr 12
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa undantag från
bestämmelserna för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 87. S. D. . Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 37, med förslag till lag om ändrad lydelse
av 1 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken.

Nr 88. S. D. Anmäldes statsutskottets förslag till riksdagens
skrivelse, nr 14, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
(nr 38) angående vissa undantag från bestämmelserna för statens meddelande
av sjöförsäkring mot krigsfara.

Skrivelseförslaget godkändes, under förutsättning att jämväl andra
kammaren bifölle vad statsutskottet i sitt utlåtande nr 12 hemställt.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt. 8

58

Protokollsutdrag den 6 februari 1917.

Från andra kammaren.

Nr 86. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet motioner av:

herr Lindhagen, nr 289, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
revision i visst syfte av grundlagarna och därmed sammanhängande
författningar;

densamme, nr 290, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående folkstyrelsens
vidgande;

densamme, nr 291, om skrivelse till Kung! Majt angående införande
i grundlag av bestämmelser, åsyftande att bereda möjlighet till
andlig frihet i de politiska partiernas inre liv;

densamme, nr 294, om skrivelse till Kung1- : t ^gående beredande
åt riksdagen av medbeslutanderätt eller förhandlingsrätt med
regeringen i ntnkesärenden,

densamme, nr 295, om ändring i gällande bestämmelser angående
val av riksdagens justitieombudsman och militieombudsman med liera
på riksdagen ankommande val;

densamme, nr 296, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående upphävande
av statsministerämbetet m. ro.,

densamme, nr 299, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående tjänstemäns
i ledande ställning utseende genom val av lolket; och

densamme, nr 300, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående genomförandet
av vissa grundsatser för pressens reformering.

Nr 87. S. D. Hänvisades till kammarens femte tillfälliga utskott
motioner av:

herr Lindhagen, nr 292, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
utgivandet av en statstidskrift för politiska frågor;

densamme, nr 297, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående behövligheten
av »monarkismens biinstitutioner» m. m.;

densamme, nr 315, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående sammankallandet
av en officiell fredskonferens av neutrala stater, ^

densamme, nr 316, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående införande
av ett världsspråk;

59

Protokollsutdray den 6 februari 1917.

densamme, nr 317, om skrivelse till Kungl. Maj:t .''ingående åstadkommande
efter fredsslutet av ett förnuftigt ekonomiskt samarbete mellan
alla stater;

densamme, nr 318, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående svenskt
eller skandinaviskt regeringsinitiativ i syfte att genom bidrag från
samtliga stater bereda gottgörelse för genom kriget åstadkommen skada
å viss egendom;

herr Bengtsson i Göteborg m. fl., nr 321, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående en överenskommelse mellan de nordiska staterna om
gemensam tillämpning av frihandelsprincipen;

herrar Månsson och Widlund, nr 325, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående utarbetande av förslag till bildandet av en internationell
exekutiv makt i syfte att hindra krigsutbrott m. m.; samt

herr Lindhagen, nr 329, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
utredning angående vissa förhållanden rörande tidningspressen.

Nr 88. S. D. Hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott
motioner av:

herr Lindhagen, nr 293, • om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till främjande av medborgarnas karaktär sd aning och deras
personligheters inre utveckling;

densamme, nr 298, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående genomförandet
av vissa grundsatser beträffande statens tjänstemannakår;

herr Widlund, nr 302, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
anordnande av barnbespisning vid rikets folkskolor;

herr Hage m. fl., nr 303, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder till förhindrande av viss tendens i undervisningen vid statsunderstödda
skolor:

herr Tengdahl, nr 306, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
studiemöjligheterna för begåvade men fattiga lärjungar vid offentliga
läroanstalter;

herr Zander, nr 310, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder
till vidsträcktare spridning bland folket av konstalster;

herr Sigfrid, nr 313, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande av rätt för kyrkostämma att besluta om införande av skolplikt
beträffande fortsättningsskolor och skolor i huslig ekonomi;

60

Protokollsutdrag den 6 februari 1917.

herr Kristensson m. fl., nr 326, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående vidtagande av vissa åtgärder till folkundervisningens befrämjande;
och

herrar Vennerström och Hage, nr 327, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående beredande av kostnadsfri skolmateriel åt barn i folkoch
småskolor.

Nr 89. S. D. Hänvisades till kammarens tredje tillfälliga utskott
motioner av:

herrar Widlund och Höglund i Strömstad, nr 301, om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående införande vid statens järnvägar av kombinerad
ångdrift och elektrisk drift;

herrar Julin och Hansson i Gärda, nr 305, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående utredning rörande och åtgärder mot användandet
av papp eller »konstläder» vid tillverkning av skodon;

herr Palmstierna, nr 307, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande åt riksdagens ledamöter av fribiljetter för studieresor å statens
järnvägar;

herr von Sneidern m. fl., nr 312, -om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående bibehållande i tillämpning för hela innevarande år av gällande
kungörelse angående tidberäkning inom riket;

herr Hage m. fl., nr 322, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
åtgärder i syfte att antalet postföringsturer å vissa postförande linjer
måtte ökas; och •

herr Bärg i Katrineholm m. fl., nr 324, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående beredande åt boställshavare vid statens järnvägar av
tillgång till tvättstuga.

Nr 90. S. I). Hänvisades till kammarens fjärde tillfälliga utskott
motioner av:

herr Molin i Dombäcksmark, nr 304, om skrivelse till Kungl.
Maj: t angående utredning i fråga om verkningarna av lagen den 25 maj
1905 rörande avgäld från avsöndrad lägenhet;

herr Björling m. fl., nr 309, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
införande av allmän semester för arbetare;

herr Molin i Dombäcksmark, nr 311, om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om verkningarna i visst avseende av gällande förordning angående
inteckning i fast egendom; och

61

Protokollsutdrag den 8 februari 1917.

herr Olsson i Ramsta, nr 319, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande åt obemedlade av vidsträcktare tillfällen att förvärva
jord och bostäder samt jordbruksinventarier.

Nr 91. S. D. Hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott
motioner av:

herr Palmstierna m. fl., nr 308, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
vissa åtgärder för tillgodoseende av befolkningens behov av
livsförnödenheter;

herr Jonsson i Hökhult m. fl., nr 314, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående beredande av tillgång till utsädesspannmål till skäligt pris;

herr Ingvarson, nr 320, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
beredande av nya lokaler för statsmedicinska anstalten;

herrar Byström och Ingvarson, nr 323, angående förbud för värnpliktige
ävensom för manskap vid armén och marinen att inköpa brännvin;
och

■herr Vennerström m. fl., nr 328, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder i syfte att öka sädesproduktionen i riket.

Nr 92. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 12, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa undantag från
bestämmelserna för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 93. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till
riksdagens skrivelse, nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
(nr 38) angående vissa undantag från bestämmelserna för statens meddelande
av sjöförsäkring mot krigsfara.

Den 8 februari.

m

Från första kammaren.

Nr 89. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition
nr 36, med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och i.04 §§ i stadgan
den 9 november 1866 om skiftesverket i riket m. m., hänvisades propositionen,
i vad den angick förslag till lag om ändrad lydelse av 52
och 104 §§ i stadgan den 9 november 1866 om skiftesverket i riket och

62 Protokollsutdrag den 9 februari 1917.

förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen den 27 juni 1896
om hemmansklyvning, ägostyekning och jordavsöndring, till jordbruksutskottet
och i övrigt till lagutskottet.

Nr 90. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Alexanderson väckt motion, nr 95, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition nr 33, med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.

Från andra kammaren.

Nr 94. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 36, med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och i04 §§ i stadgan
den 9 november 1866 om skiftesverket i riket m. m. hänvisades densamma
i vad den avsåg förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap.
11 § strafflagen till lagutskottet och i övrigt till jordbruksutskottet.

Nr 95. 8. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propo sition,

nr 37, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 1 och
2 §§ i rättegångsbalken.

Den 9 februari.

Från första kammaren.

Nr 91. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Majrts nådiga proposition, nr 45, angående viss nedsättning av
sockerskatten.

Nr 92. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 15, till Konungen i anledning av Kungl.
Majtts proposition angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta
i fråga om vissa postavgifter.

Nr 93. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet nedannämnda
motioner:

nr 96, av herr Bergqvist m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m.; och

nr 97, av herrar Hellberg och Larsson, Jacob1 i anledning av Kungl.
Maj:ts förslag till lag om barn utom äktenskap.

Nr 94. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
eu av herr Alkman väckt motion, nr 98, om ändring i § 2 tryckfrihetsförordningen.

Protokollsutdrag den 10 februari 1917.

63

Den 10 februari.

Från första kammaren.

Nr 95. S. D. Företogos val av sex revisorer och tre suppleanter
för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,
styrelse och förvaltning år 1916, vilken granskning skall taga
sin början den 1 nästkommande oktober; och befunnos efter valens slut
följande ledamöter av riksdagens första kammare hava blivit utsedda till

revisorer:

friherre Fleming,
herr von Geijer,

» Gustafsson,

» Hult,

» Svensson,

» Ekman, Carl Gustaf;

suppleanter:

friherre Silfversehiöld,
herr Ingeström,

» Clason.

Nr 96. S. D. Företogos val av tjugufyra valmän och sex suppleanter
för utseende av revisorer och revisorssuppleanter för granskning
av riksbanknns avdelningskontors i orterna räkenskaper och förvaltning
år 1916; och befunnos efter valens slut hava blivit utsedda till

valmän:

herr Barthelson,

)) Bergqvist,

» Dalberg,

» Danström,
y> Ekman, Karl Johan,

» Ericsson, Ollas,

» Fahlén,

greve Hamilton, Alexander,

64

Protokollsutdrag den 10 februari 1917.

herr Holmquist,

■» Hult,

» Lagerkvist,

» Larsson, Knut,

» Larson, Edvard,

» Lindblad, Anders,

)) Lindblad, Ernst,

3> Lyckholm,

» Malmborg,

)) Nilsson, Johan,

» Nyländer,

» Roman,

» Rooth,
y> Strömberg,

)) Svensson,

» Antonsson;

suppleanter:

herr Gustafsson,

» Beckman,

» von Bahr,

» Petterson, Malkolm,

» Almer,

» Permansson.

Nr 97. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 40, angående ersättning till kronoombud
vid vissa ecklesiastika boställssyner.

Nr 98. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj-.ts nådiga proposition, nr 41, med förslag till lag angående ändrad
lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond den 9 december 1910.

Nr 99. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 46, angående statsbidrag för lindring
av fraktkostnaderna vid transport av majs till vissa delar av Norrland
samt till Gottland.

Nr 100. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 1, angående regleringen av utgifterna under riksstatens första
huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- och slottsstaterna.
Utskottets hemställan bifölls.

65

Protokollsutdrag den 10 februari 1917.

nr 3, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tredje
huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 2 och 3.

Lades till handlingarna.

Punkterna 4—19.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 13, i anledning av Kung! Maj:ts i statsverkspropositionen under
titel »utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 101. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets memorial
nr 3, angående förhöjt arvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning,
biföll kammaren vad utskottet i detta memorial hemställt.

Från andra kammaren.

Nr 96. S. D. Företogos val av dels sex revisorer för deltagande
i den granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets
tillstånd, styrelse och förvaltning, som under innevarande år skall äga
rum och taga sin början den 1 nästkommande oktober, dels ock tre
suppleanter för dessa revisorer; och befunnos därvid hava blivit utsedde

till revisorer:

herr riksdagsmannen A. Anderson i Råstock,

»

»

N. Larsson i Västerås,

»

»

S. Linders,

»

»

J. Olofsson i Digernäs,

»

»

P. M. Olsson i Blädinge, och

»

»

D. H. Pettersson i Bjälbo; sa

till suppleanter:

herr riksdagsmannen A. F. Janson i Kungsör,

»

»

M. Sommelius, och

»

»

E. Kristensson.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

9

66

Protokollsutdrag den 10 februari 1917.

Nr 97. S. D. Företogos val av dels tjugufyra valmän för utseende
av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av riksbankens
avdelningskontors i orterna räkenskaper och förvaltning år 1916,
dels ock sex suppleanter för dessa valmän; och utsagos därvid till:

valmän:

'' herr Andersson i Grimbo,
y> Andersson i Skivarp,

)) Bengtsson i Norup,

» Ekman,

» Erlansson,

» Hage,

» Helger,

)) Ingvarson,

» Jonsson i Hå,

» Larsson i Västerås,

» Magnusson i Tumhult,

» Magnusson i Kalmar,

» Mossberg,

» Nilsson i Antnäs,

» Persson i Torta,

» Persson i Norrköping,

» Runefors,
x> Rydén i Malmö,

» Röing,

» Sundström,

» Vennerström,

» Widlund,

» Zetterstrand, och
» Öberg; samt

suppleanter:

herr Andersson i Knapasjö,

» Eklund,

» Kahlström,

» von Hofsten,

» Olsson i Rödningsberg, och
» Andersson i Gävle.

67

Protokollsutdrag den 10 februari 1917.

Nr 98. S. I). Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

40, angående ersättning till kronoorabud vid vissa ecklesiastika
boställssyner; och

nr 41, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 § i lagen
om kyrkofond den 9 december 1910.

Nr 99. S. I). Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 45, angående viss nedsättning av sockerskatten.

Nr 100. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 1, angående regleringen av utgifterna under riksstatens första
huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- och slottsstaterna.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 3, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tredje
huvudtitel, innefattande anlagen till utrikesdepartementet.

Punkten l:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Punkterna 2:o) och 3:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 4:o)—19:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 101. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 13, i anledning
av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under »utgifter för
kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning i fråga om
anslag för anskaffande av rullande materiel vid statens järnvägar; och
biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 102. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets memorial,
nr 3, angående förhöjt arvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning,
biföll kammaren, vad utskottet i detta memorial hemställt.

Nr 103. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 15, till Konungen, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att
besluta i fråga om vissa postavgifter.

68

Protokollsutdrag den 18 februari 1917.

Den 13 februari.

Från första kammaren.

Nr 102. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 39, med förslag till lag om försäkringsrörelse.

Nr 103. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 42, angående pension åt uppsyningsmannen
K. J. T. Netzlers änka Ida Augusta Netzler.

Frän andra kammaren.

Nr 104. S. D. Riksdagsmannen för städerna Hälsingborg, Landskrona
och Lund folkskolläraren Ola Hansson Waldén hade ingivit en
skrivelse, däri han, under förmälan att han den 8 i denna månad blivit
av stadsfullmäktige i Göteborg utsedd till ledamot av första kammaren,
avsade sig sin befattning såsom ledamot av andra kammaren; och beslöt
kammaren, med godkännande av den gjorda avsägelsen, att om den
härigenom inom kammaren uppkomna ledigheten jämlikt 28 § riksdagsordningen
hos Konungen göra anmälan.

Nr 105. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 46, angående statsbidrag för lindring i fraktkostnaderna
vid transport av majs till vissa delar av Norrland samt till Gottland.

Nr 106. S. D. Hänvisades till lagutskottet motioner av:

herr Persson i Norrköping m. fl., nr 330, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 33, med förslag till lag om barn utom äktenskap
m. m.; och

herr Pettersson i Södertälje m. fl., nr 331, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 33, med förslag till lag om barn utom äktenskap
m. m.

Nr 107. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Sterne avgiven motion, nr 333, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
grundlagsändringar, åsyftande ytterligare betryggande av riksdagsmans
rätt att obehindrat utöva riksdagsmannakallet.

Protokollsutdray den 14 februari 1917.

Den 14 februari.

Från första kammaren.

Nr 104. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 8, angående iordningställande av eu skjutbana å Ränneslätt
för Smålands husarregemente; och

nr 43, angående anläggning av skjutbana för Östgöta trängkår.

Nr 105. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 44, angående överlåtelse till lantförsvaret
av de till Flyinge kungsgård hörande områdena Räfthagen och
Kungsmarkerna i Malmöhus län m. in.

Nr 106. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 2, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående reglering genom lagstiftning av ömsesidiga rättigheter och
skyldigheter i fall, då någon erhållit rätt att taga husbehovsvirke å skog,
som äges eller disponeras av annan;

nr 3, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 20, 22,
29 och 31 §§ i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning
och jordavsöndring; samt

nr 4, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 23 § i
lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 107. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna lagutskottets
utlåtande nr 1, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Nr 108. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av friherre Fleming väckt motion, nr 99, i anledning av Kungl. Majrts
proposition angående viss nedsättning av sockerskatten.

70

ProtokoUsutdrag den 16 februari 1917.

Från andra kammaren.

Nr 108. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 39, med förslag till lag om försäkringsrörelse.

Nr 109. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 42, angående pension åt uppsyningsmannen K. J. T. Netzlers
änka Ida Augusta Netzler.

Nr 110. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 2, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående reglering genom lagstiftning av ömsesidiga rättigheter och
skyldigheter i fall, då någon erhållit rätt att taga husbehovsvirke å skog,
som äges eller disponeras av annan;

nr 3, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 20, 22,
29 och 31 §§ i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning
och jordavsöndring; och

nr 4, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 23 § i
lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 111. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 1, angående herr Erikssons i Grängesberg motion,
nr 83, samt herr Lindmarks m. fl. motion, nr 120, om skrivelse till
Kungl. Maj:t i fråga om förbud mot plockning av lingon före viss dag.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

I)en 16 februari.

Från första kammaren.

Nr 109. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 47, angående anslag till anordnande av vattenklosetter inom
serafimerlasarettet;

71

Protokollsutdrag den 16 februari 1917.

nr 48, angående tjänstårsberäkning för professorn
med avseende å hans rätt till ålderstillägg;

ni 49, angående rätt för gymnastiklärarinnan Dagny Kristina
Widebeck att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring; samt

nr 51, angående påbörjande av elektrifiering av statsbanelinjen
Kiruna -Svartön samt fortsatt utbyggnad av kraftstationen vid Porjus.

Nr 110. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 50, angående pension åt städerskan
Johanna Wilhelmina Widegren, född Edling.

Nr 111. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 52, med förslag till lag om fortsatt tillämpning
av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara
från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Nr 112. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 111, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 1, angående
herr Erikssons i Grängesberg motion nr 83 samt herr Lindmarks m. fl.
motion nr 120, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om förbud mot
plockning av lingon före viss dag, beslöt första kammaren hänvisa detta
ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Från andra kammaren.

Nr 112. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Makts propositioner:
r *

nr 43, angående anläggning av skjutbana för Östgöta trängkår; och

o nf 8’ angående iordningställande av en skjutbana å Ränneslätt
för Smålands husarregemente.

Nr 113. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 44, angående överlåtelse till lantförsvaret av de till Flyinge
kungsgård hörande områdena Räfthagen och Kungsmarkerna i Malmöhus
län.

Nr 114. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
von Eofsten avgiven motion, nr 334, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 45, angående viss nedsättning av sockerskatten.

72

Protokollsutdrag den 17 februari 1917.

Den 17 februari.

Från första kammaren.

Nr 113. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 2, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens andra huvudtitel, innefattande
anslagen till justitiedepartementet.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkterna 2—27.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 28.

Lades till handlingarna.

Punkterna 29—33.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 34.

Lades till handlingarna.

Punkten 35.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 36.

Lades till handlingarna.

Punkterna 37—39.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 114. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr ‘14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning i fråga om beredande av förbättrad ställning åt vissa
å domsagornas kanslier anställda skrivbiträden; samt

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående reglering i visst syfte av lönerna för de löntagare, vilkas
avlöning är beroende av riksdagens beslut.

. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

73

Protokollsutdrag den 17 februari 1917.

Nr 115. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 4, angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och
förvaltning.

Punkten 1.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2.

Lades till handlingarna.

Punkten 3.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 5, angående verkställd granskning av riksgäldskontorets styrelse
och förvaltning.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkten 2.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 3 och 4.

Lades till handlingarna.

Punkten 5.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 6, i anledning av väckt motion om anslag till utgivande av en
uppslagsbok över 1917 års lagtima riksdags verksamhet.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 7, angående tillfälligt lönetillägg åt amanuensen vid riksdagens
bibliotek R. Höckert.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 8, angående dagarvodet till e. o. amanuensen vid riksdagens
bibliotek. &

Utskottets hemställan bifölls.

nr 9, i anledning av väckt förslag rörande förändrade anordningar
inom riksbankens fastighet i Uppsala.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 10, angående ersättning till vaktmästaren vid riksbankens huvudkontor
J. Carlsson för mistade avlöningsförmåner.

Utskottets hemställan bifölls.

Bihang till riksdagens ''protokoll 1917. 16 saml.

10

74

Protokollsutdrag den 17 februari 1917.

Nr 116. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av viss del av den inom Landskrona stad belägna ön Gråen,

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående över låtelse

till lantförsvaret av visst område av förra kronofogdebostället Va
mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers socken av Södermanlands län;

nr 7, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående för säljning

av vissa kronoegendomar och. upplåtande av lägenheter från
sådana egendomar;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående viss

eftergift i fråga om gällande villkor för beviljade statsbidrag från allmänna
och norrländska avdikningsanslagen;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upp låtelse

av rätt till- bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter
å kronojord;

nr 10, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående täckande
av brist i extra anslag för år 1916 till expenser för Sveriges geologiska
undersökning;

nr 11, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avstående
eller upplåtande i vissa fall av mark från kronoegendomar; samt

nr 12, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtelse
av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Från andra kammaren.

Nr 115. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

47, angående anslag till anordnande av vattenklosetter inom
serafimerlasarettet;

nr 48, angående tjänstårsberäkning för professorn J. R. Kjellén
med avseende å hans rätt till ålderstillägg;

nr 49, angående rätt för gymnastiklärarinnan Dagny Kristina
Widebeck att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring; och

75

Protokollsutdrag den 17 februari 1917.

nr 51, angående påbörjande av elektrifiering av statsbanelinjen

Kiruna—Svartön samt fortsatt utbyggnad av kraftstationen vid Porjus.

Nr 116. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts

proposition, nr 50, angående pension åt städerskan Johanna Wilhelmina
Widegren, född Edling.

Nr 117. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 52, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den

3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Nr 118. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna lagutskottets
utlåtande, nr 1, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Nr 119. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 1, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående beredande av militär hjälp för skördens inbärgande
m. m.; och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 120. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 2, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens andra huvudtitel, innefattande
anslagen till justitiedepartementet.

Punkten l:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 2:o)—27:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 28:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 29:o)—33:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 34:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 35:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 36:oJ.

Lades till handlingarna.

Punkterna 37:o)—39:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

76

Protokollsutdrag den 17 februari 1917.

Nr 121. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungh Maj:t
angående utredning i fråga om beredande av förbättrad ställning åt
vissa å domsagornas kanslier anställda skrivbiträden; och

nr 15, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående reglering i visst syfte av lönerna för de löntagare, vilkas
avlöning är beroende av riksdagens beslut.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 122. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 4, angående verkställd granskning av riksbankens styrelse och
förvaltning.

Punkten l:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 2:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 3:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 5, angående verkställd granskning av riksgäldskontorets styrelse
och förvaltning.

Punkten l:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 2:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 3:o) och 4:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 5:o).

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 6, i anledning av väckt motion om anslag till utgivande av
en uppslagsbok över 1917 års lagtima riksdags verksamhet.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 7, angående tillfälligt lönetillägg åt amanuensen vid riksdagens
bibliotek R. Höckert.

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 17 februari 1917. 77

nr 8, angående dagarvodet till e. o. amanuensen vid riksdagens
bibliotek. ö

Kammaren biföll utskottets hemställan.

nr 9, i anledning av väckt förslag rörande förändrade anordningar
inom riksbankens fastighet i Uppsala.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 10, angående ersättning till vaktmästaren vid riksbankens huvudkontor
J. Carlsson för mistade avlöningsförmåner.

Utskottets hemställan blev av kammaren bifallen.

Nr 123. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

.nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av viss del av den inom‘Landskrona stad belägna ön Gråen;

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående över låtelse

till lantförsvaret av visst område av förra kronofogdebostället Va
mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers socken av Södermanlands län;

. . nr 7, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående för säljning

av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från
sådana egendomar;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående viss

eftergift i fråga om gällande villkor för beviljade statsbidrag från allmänna
och norrländska avdikningsanslagen;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upp låtelse

av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfvndie1-heter å kronojord;

m- 10, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående täckande
av brist i extra anslag för år 1916 till expenser för Sveriges geologiska
undersökning;

nr 11, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående avstående
eller upplåtande i vissa fall av mark från kronoegendomar;

nr 12, i anledning av Kungl. Majrts proposition, angående upplåtelse
av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor; och

nr 13, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående eftergift
å arrendeavgiften för kronolägenheten Skarnholms kronoäng i
Stockholms län.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

78 Protokollsutdrag den 20 februari 1917.

Nr 124. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av herr von Sneiderns m. fl. motion,
nr 312, om skrivelse till Kungl. Maj:t om bibehållande i tillämpning
för hela innevarande år av gällande kungörelse angående tidsberäkning
inom riket.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 125. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
von Sneidern avgiven motion, nr 335, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 45, angående viss nedsättning av sockerskatten.

Den 20 februari.

Från första kammaren.

Nr 117. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 124, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess tredje tillfälliga utskotts utlåtande nr 2, i anledning
av herr von Sneiderns m. fl. motion, nr 312, om skrivelse till
Kungl. Maj:t om bibehållande i tillämpning för hela innevarande år av
gällande kungörelse angående tidsberäkning inom riket, beslöt första
kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 118. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

nr 18, till fullmäktige i riksbanken angående verkställd granskning
av riksbankens styrelse och förvaltning; och

nr 19, till fullmäktige i riksgäldskontoret angående verkställd
granskning av riksgäldskontorets styrelse och förvaltning.

Från andra kammaren.

Nr 126. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

dels till fullmäktige i riksbanken, nr 18, angående verkställd granskning
av riksbankens styrelse och förvaltning;

dels ock till fullmäktige i riksgäldskontoret, nr 19, angående verkställd
granskning av riksgäldskontorets styrelse och förvaltning.

ProtokoUsutdrag den 21 februari 1917.

79

Den 21 februari. ,

Från första kammaren.

Nr 119. S. D. Upplästes och lades till handlingarna ett sistlidna
dag hos kamrarnas valmän för utseende av revisorer och revisorssuppleanter
för granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna
räkenskaper och förvaltning hållet protokoll, varav inhämtades, att valmännen
utsett till

revisorer:

vid kontoret i Göteborg

herr Sandblad, Erik, ombudsman vid Hypoteksföreningen, Göteborg,
y> Olsson, 0. N., f. d. riksdagsman, Broberg, Brodalen,

» d’Orchimont, Fredrik, f. d. handlande, Flöda,

» Lillieros, C. G., kassör, Göteborg;

vid kontoret i Malmö

herr Wikborn, N., lantbrukare, Arrie, Månstorp,

J> Cavalli, Gustaf, överstelöjtnant, Malmö,

» Johansson, P. A., kassör, Malmö,

® Nilsson, Anders Johan, lantbrukare, L:a Isie, Södra Åby;
vid kontoret i Falun

herr Ernfors, 0. A., f. d. riksdagsman, Björka, Bredgrind,

T> Nordin, G., major, Falun,

3) Jansson, J. P., f. d. riksdagsman, Saxhyttan, Nyhammar,

)) Sandström, Carl, kamrer, Orsa;

vid kontoret i Gävle

herr Ericsson, I. G., telegrafkommissarie, Gävle,

» Brodin, Carl, grosshandlare, Gävle,

» Fogelberg, B., disponent, Gävle,

» Lindberg, Erik, vice konsul, Hudiksvall;

vid kontoret i Halmstad

herr Bökman, E., rektor, Halmstad,

» Ehrenborg, G., major, Halmstad,

» Gyllensvärd, A. G., f. d. riksdagsman, Fågelsång, Voxtorp,

» Håkansson, C. A., f. d. lantbrukare, Weinge;

80 Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Härnösand

herr Tham, K., rektor, Härnösand,

» Carlsson, V.,''häradsskrivare, Härnösand,

3> Hallin, E., kassör, Örnsköldsvik,

» Kallstenius, Gottfrid, rektor, Härnösand;

vid kontoret i Jönköping

herr Johansson, Edvard, Häradsköp, Skillingaryd,

» Gislén, Knut, landskamererare, Jönköping,

» Johansson, C. R, folkskoleinspektör, Jönköping,

» Andersson, Johan, lantbrukare, Flahult, Byarum;

vid kontoret i Kalmar

herr Schött, Helmer, tullkontrollör, Kalmar,

» Wickbom, J. A. O., rektor, Kalmar,

» Olsson, C. A., f. d. riksdagsman, Järnsida, Norra Tång,
» Magnusson, Hugo, journalist, Kalmar;

vid kontoret i Karlskrona

herr Kruse, K. R. T., kapten, Karlskrona,

» Karlsson, K., f. d. fortifikationskassör, Karlskrona,

» Nelson, K. M., landstingsman, Björkeryd,

» Brorsson, N., kantor, Asarum;

vid kontoret i Karlstad

herr Liljesköld, K. A., f. d. häradshövding, Arvika,

3> Falk, H. H. W., kapten, Karlstad,

» Larson, L. W., lantbrukare, Labberud, Ölme,

3) Göthberg, A. H., f. d. riksdagsman, Munkfors;

vid kontoret i Kristianstad

herr Persson, J., landstingsman, Korsaröd, Sösdala,

» Månsson, Nils, kamrer, Östra Broby, .

» Witzell, C., f. d. riksdagsman, örkelljunga,

» Jönsson, B. J., handlande, Kristianstad;

vid kontoret i Linköping

herr Buren, Iv., lantbrukare, Boxholm;

3) Edlund, Wilh., disponent, Mjölby,

3) Gustafson, J. A., lantbrukare, Katrineberg, Grebo,

3> Träff, Axel, fabrikör, Mjölby;

81

Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Luleå

herr Bexell, Albert, stadsfogde, Luleå,

3> Nordberg, Alb., kyrkoherde, Neder-Luleå,

» Hansén, David, handlande, Gammelstad,

» Bäckström, Amandus, kommissionär, öjebyn;

vid kontoret i Mariestad

herr Almin, R., lantbrukare, Lugnås,

» Jonzon, P. G., landstingsman, Leksberg, Mariestad,

3) Bolin, J. Z., skollärare, Fyrunga,

3) Friberg, A. W., disponent, Skövde;

vid kontoret i Norrköping

herr Wahlberg, Fredrik, ingenjör, Norrköping,

3> Mossberg, Robert, brandchef, Norrköping,

)) Hedenström, Daniel, ingenjör, Ljusfors, Skärblacka,

3) Lagerbäck, E. A., kassör, Norrköping;

vid kontoret i Nyköping

herr Sjöström, G., kyrkoherde, Tuna, Larslund,

3) Weinberg, B., f. d. godsägare, Nyköping,

3> Winblad, Oskar, förvaltare, Nyköping,

3) Uhrberg, Ivar, lantbrukare, St. Kungsladugården, Nyköping;

vid kontoret i Sundsvall

herr Horneij, Arvid, tandläkare, Sundsvall,

3) Hellgren, J., bokhandlare, Sundsvall,

3) Ekholm, IL, f. d. riksdagsman, Sundsvall,

33 Thor, C. G., förvaltare, Nedansjö;

vid kontoret i Umeå

herr Boström, N., f. d. riksdagsman, Bodbyn, Burträsk,

3> Collin, K. R., lektor, Umeå,

3) Broman, J., kronolänsman, Teg, Umeå,

3) Dahlén, A., postmästare, Nordmaling;

vid kontoret i Uppsala

herr Bring, Sven Kasper, f. d. rådman, Uppsala,

33 Wiklund, Gustaf, t. f. akademibokhållare, Uppsala,

3> Arnelius, G., organist, Öster-Lövsta, •

33 Höök, C., f. d. riksdagsman, Edeby, Rasbokil;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

11

82 Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Visby

herr Forssman, P. A., disponent, Roma Kloster,

» Mehn, Oskar, f. d. landskamrerare, Visby,

» Larsson, K. L. J., riksdagsman, Bondarve,

» Svallingson, M. E., kronolänsman, Böndersgård, Klintehamn;

vid kontoret i Vänersborg

herr Björklund, E., jägmästare, Vänersborg,

» Håkansson, V. R., kamrer, Vänersborg,

D Johansson, A., handlande, Ed,

3> Johansson, Albert, bruksbokhållare, Upphärad;

vid kontoret i Västerås

herr af Billbergh, Th., f. d. lektor, Västerås,

» Rudberg, Hj., f. d. räntmästare, Västerås,

» Uggla, Claes, häradshövding, Västerås.

» Lindgren, Gustaf, f. d. riksdagsman, Islingby;

vid kontoret i Växjö

herr Bengtson-Gierup, Hans, distriktslantmätare, Växjö,

3> Johansson, O. A., hospitalssyssloman, Växjö,

» Andersson, C. A., landstingsman, Ivla, Boarp,

3> Eriksson, J., f. d. riksdagsman, Lindehult, Algutsboda;

vid kontoret i Örebro

herr von Hofsten, H. R., major, Örebro,

3> Montgomery-Cederhjelm, R., kammarherre,''Segersjö, Lännäs,
» Persson, O., nämndeman, Asker,

» Windahl, Axel, grosshandlare, Örebro;

vid kontoret i Östersund

herr Mattsson, Anders, lasarettssyssloman, Östersund,

3) Björklund, Olof, godsägare, Oviken,

3) Persson, Per, landstingsman, Trången, Aspås,

3) Larsson, Olof, handelsföreståndare, Trångsviken;

suppleanter:

vid kontoret i Göteborg

herr Öl hers, Hj., assuran stjänsteman, Göteborg,

3) Larsson, L., f. d. landstingsman, Huveröd,

3> Pehrsson, Pehr, kyrkoherde, Göteborg,

33 Lind, C. T., f. d. riksdagsman, Tanum;

83

Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Malmö

herr Persson, Alfred, lantbrukare, Wadensjö,

» Rosén, Anders, lektor, Malmö,

3> Ljung, J., handlande, Hör,

3> von Porath, Wilhelm, överstelöjtnant, Lund;

vid kontoret i Falun

herr Nilsson, A., förvaltare, Falun,
x> Bohm, H., kronofogde, Falun,

» Holst, P., handlande, Malung,

» Thorsell, B., direktör, Wassbo, Ornäs;

vid kontoret i Gävle

herr Göransson, G. S., ingenjör, Gävle,

33 Bengtsson, P., f. d. riksdagsman, Glösbo,

» Bergsten, Knut, tryckeriföreståndare, Gävle,

» Sjögren, Arv., disponent, Forsbacka;

vid kontoret i Halmstad

herr Dahlberg, John, handelsföreståndare, Halmstad,

3) Linder, J. R., skollärare, Tvååker,

» Frisell, G., fil. doktor, Kullagården, Varberg,

» Hollender, Y., ingenjör, Halmstad;

vid kontoret i Härnösand

herr Högberg, J. 0., landstingsman, Näs, Härnösand,

3> Sandström, Nils, direktör, Nyland,

» Björklund, Henrik, hemmansägare, Dynäs,

» Wiklund, N. E., landstingsman, Smöråker, Stigsjö;

vid kontoret i Jönköping

herr Ramfeldt, Harry, kapten, Ramsjöholm,

» Wall, C., landstingsman, Hakarp,

» Magnusson, August, Svarvartorpet, Anderstorp,

» Jonsson, Johan, landstingsman, Norrahammar;

vid kontoret i Kalmar

herr Modéer, Seth, handlande, Mönsterås,

» Svensson, J. 0., kyrkoherde, Torsås,
x> Johansson, Adolf, f. d. riksdagsman, Möllstorp,'' Färjestaden,
» Johansson, C. A., handelsföreståndare, Kalmar;

84 Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Karlskrona

herr Svensson, Färdinand, landstingsman, Fridlefstad, Björkeryd,
d Olsson, N. P., kamrer, Lörby, Mjällby,

» Appelqvist, Casper, handelsföreståndare, Ronneby,

» Bergström, G., godsägare, Bubbetorp, Torskors;

vid kontoret i Karlstad

herr Johansson, Emil, kyrkovärd, N:a Borgvik,

» Huss, R., kapten, Karlstad,

» Carlsson, L. J., f. d. riksdagsman, Frosterud, Rudskoga,

» Mossberg, Gustaf, handlande, Framnäs, Blomskog;

vid kontoret i Kristianstad

herr Olsson, Otto J., Hammenhög,

2> Hansson, Joel, handlande, Osby,

» Paulin, G., folkskollärare, Åhus,
ny Troedson, Troed, f. d. riksdagsman, Bjärnum;

vid kontoret i Linköping

herr Löwendahl, O. A., folkskollärare, Linköping,

» Danckwardt-Lillieström, Gösta, kassör, Linköping,

» Tolf, Ernst, kamrer, Linköping,

» Grewell, Axel, kapten, Linköping;

vid kontoret i Luleå

herr östling, J. E., landstingsman, Gammelstad,
y> Sundberg, Ragnar, länsnotarie, Luleå,

» Ullman, U., kapten, Luleå,

» Lantz, E. P., landstingsman, Luleå;

vid kontoret i Mariestad

herr Holm, G., f. d. läroverksadjunkt, Skara,

» Andersson, J. A., landstingsman, Wättlösa, Götened,

» Tham, A., överste, Jönköping,

» Sterner, E., redaktör, Mariestad;

vid kontoret i Norrköping

herr Andersson, Ernst, lantbrukare, Skälsund, Norrköping,

T> Cederstrand, Th., handlande, Norrköping,
j> v. Malmborg, Karl, kapten, Wii, Okna,

» Andersson, Gösta, lantbrukare, Kolstad, Norrköping;

85

Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Ny köping

herr Tottie, K. F., lantbrukare, Lilla Kungsladugården, Nyköping
» von, Sydow, C. O., kapten, Nyköping, *

J> Sandström, G., lantbruksingenjör, Nyköping,

)> Fant, Gunnar, rådman, Nyköping;

vid kontoret i Sundsvall

herr Hellberg, Alfred, kyrkvärd, Högom, Sundsvall,

» Persson, Johan, handlande, Sundsvall,

)) Nilsson, W. E., disponent, Karlsvik, Sundsvall,

» Walles, J. G., kassör, Sundsvall;

vid kontoret i Umeå

herr Grafström, Hj., överstelöjnant, Umeå,

® Lindgren, J. \V., rektor, Umeå,

» Alund, V., jägmästare, Umeå,

)> Andersson, P., disponent, Norrfors, Brännland;

vid kontoret i Uppsala

herr Jönsson, A., arrendator, Bergby, Örbyhus,

» Lundeberg, Sigsten, hospitalssyssloman, Uppsala,

» Henschen, Carl, akademikamrerare, Uppsala,

» Engström, 0. A., direktör, Uppsala;

vid kontoret i Visby

herr Söderberg, J. N., stabsintendent, Visby,
x> Hansén, J. Th., f. d. riksdagsman, Bonsarve, Vamlingbo
)) Broander, N. J., f. d. riksdagsman, Visby,
d Kruuse af Verchou, Henning, major, Visby;

vid kontoret i Vänersborg

herr Engqvist, A. F., kontorschef, Stigen, Färgelanda,''

''» Björkqvist, M., tidskrivare, Trollhättan,

» Sahlberg, R. C. Th., kapten, Vänersborg,
x> Bergström, Arvid, handlande, Vänersborg;

vid kontoret i Västerås
herr Göthberg, K. G., direktör, Västerås,
x> Holmin, Elis, major, Västerås,
x> Zander, J. A., handelsföreståndare, Västerås,
x> Fröier, Isidor, folkskollärare, Västerås;

86 Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

vid kontoret i Växjö

herr Ahl, Ernst, landskamrerare, Växjö,

» Johansson, S. A., landstingsman, Högahult, G a ve torp,
)> Norlin, Anders, dövstumlärare, Växjö,

■i Hjertsson, P. M., landstingsman, Alvesta;

vid kontoret i Örebro

herr Pauli, J. M., jägmästare, Kloten,

» Eriksson, Lars, f. d. riksdagman, Fällmgsbro,

» Ahlstrand, A. F., kassör, Örebro,

» Zethelius, G-., major, Örebro;

vid kontoret i Östersund „ „ ,r ,

herr Hemmingsson, Olof, kommunalnämndsordforande, Hall-Marby,

» Fladvad, O. E., landstingsman, Odenslund, Östersund,

» Olsson, Olof, handlande, Fastgården, Oviken,

» Olsson, N. O., lantbrukare, Tång.

Tillika beslöts, att protokollsutdrag härom skulle avgå till bankoutskottet
med anmodan till utskottet att om valen låta underrätta ej
mindre de valda än även fullmäktige i riksbanken samt vederbörande
avdelningskontors styrelser.

Nr 120. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 1 i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om meddelandet av föreskrift angående beredning av vissa till
avgörande å kommunalstämma förekommande ärenden.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 2 i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om upphävande av pastors självskrivenhet såsom ordförande a

kyrkostammm en såväl utskottets hemställan som den i ämnet

väckta motionen.

nr 3, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
fråga om införande av lika representationsrätt för land och stad vid

val till landsting. , , ,

Med avslag å utskottets hemställan antog kammaren det förslag,

som innefattades i den av herr Bellinder m. fl. vid utlåtandet avgivna
reservation.

ProtokoUsutdrag den 21 februari 1917. 87

Nr 121. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Makt
i fråga om viss ändring i förordningen om taxeringsmyndigheter och
förfarandet vid taxering; samt

nr 5, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Makt
angående progressiv beskattning av innehav eller nyttjande av större
bostadsvåningar.

Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls.

Nr 122. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 2, i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Lades till handlingarna.

Dr ^ anledning av justitieombudsmannens framställning till
riksdagen angående ändrad lydelse av 1, 2 och 4 §§ i lagen den 14
september 1906 angående förordnande av rättegångsbiträde åt häktad m. m.

Vad utskottet hemställt bifölls.

. ,nr f1 * anledning av väckt motion om antagande av en lag angående
vård och tillsyn av ännu kvarvarande milstolpar m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 123. S. D. Vid föredragning av jordbruksutskottets utlåtande
nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående eftergift å
arrendeavgiften för kronolägenheten Skarnholms kronoäng i Stockholms
lan, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

,-D- Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

. nr angående skyldighet för penningförvaltande verk och inrättningar
m. fl. att i vissa fall anlita riksbanken; och

nr 22, angående viss ändring i gällande instruktion för statens
ombud i enskilda järnvägsbolags revision.

Nr 125. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förlag
till riksdagens skrivelse, nr 20, till Konungen, i anledning av
Kungl. Majits proposition angående överlåtelse till lantförsvaret av visst
område av förra kronofogdebostället «/• mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers
socken av Södermanlands län.

88

Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet riks -

Nr 126. ö. U. ruieuiugo ------~~ --------- ,

dagens sistlidna år församlade revisorers berättelse om verkställd granskning
av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och
förvaltning under år 1915.

Från andra kammaren.

Nr 127. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Johansson i Uppmälby avgiven motion, nr 336, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 45, angående viss nedsättning av sockerskatten.

Nr 128. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herr Bolander
avgiven motion, nr 337, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 37,
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken.

Nr 129. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 1,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl Maj:t i fråga om
meddelandet av föreskrift angående beredning av vissa till avgörande
å kommunalstämma förekommande ärenden.

• Utskottets hemställan bifölls.

Nr 130. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande,’ nr 2, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Malt angående beredande åt myndigheter i stader och stadsliknande
samhällen av viss befogenhet i fråga om reglering av handel
med mjölk.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 131. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 2 i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om upphävande av pastors självskrivenhet såsom ordförande å
kyrkostämma; och

nr 3, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om införande av lika representationsrätt för land och stad vid
val till landsting.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 132. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 4, i ardedning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om viss ändring i förordningen om taxeringsmyndigheter och
förfarandet vid taxering; samt

89

Protokollsutdrag den 21 februari 1917.

nr 5, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående progressiv beskattning av innehav eller nyttjande av större
bostadsvåningar.

Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt blev av kammaren
bifallet.

Nr 133. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 2, i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

Lades till handlingarna med ogillande av de uttalanden å sid. 5
och 6 i utlåtandet, som börja med orden »I sin år 1916» och sluta med
orden »gällande instruktion» samt det uttalande å sid. 7, som börjar
med orden »Utskottet har icke» och slutar med orden »å densamma».

nr 3, i anledning av justitieombudsmannens framställning till
riksdagen angående ändrad lydelse av 1, 2 och 4 §§ i lagen den 14
september 1906 angående förordnande av rättegångsbiträde åt häktad m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 4, i anledning av väckt motion om antagande av en lag angående
vård och tillsyn av ännu kvarvarande milstolpar m. m.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Nr 134. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 1, i anledning av en av herr Källman m. fl. väckt
motion, nr 13, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående avskaffande av
entreprenadsystemet vid lantbrevbäringens ordnande.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

*

Nr 135. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 2, angående herr Ingvarsons m. fl. motion, nr 264,
om skrivelse till Kungl. Maj it angående skydd för jordägare eller brukare
av jord mot oförskylld förlust på grund av älvarnes bortförande av
värdefull jord.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 136. S. D. Upplästes och lades till handlingarna det hos
kamrarnas valmän för utseende av revisorer och revisorssuppleanter för
granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna räkenskaper och

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

12

90

Protokollsutdrag den 23 februari 1917.

förvaltning den 20 innevarande månad hållna protokoll, varav inhämtades,
att vid valen utsetts till

revisorer:

vid kontoret i Göteborg *

herr Sandblad, Erik, ombudsman vid Hypoteksföreningen, Göteborg,
» Olsson, O. N., f. d. riksdagsman, Broberg, Brodalen,

» d’Orchimont, Fredrik, f. d. handlande, Flöda,

» Lillieros, C. G., kassör, Göteborg;

(Samtlige övrige revisorer och suppleanter finnas uppräknade å
sid. 79—86 här framom.)

och skulle bankoutskottet om dessa val underrättas samt anmodas
att lämna såväl fullmäktige i riksbanken som vederbörande avdelningskontor
och de valda meddelande om valens utgång.

Nr 137. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

från jordbruksutskottet:

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse
till lantförsvaret av visst område av förra kronofogdebostället 6/s
mantal Kvarnberga nr 1 i Åkers socken av Södermanlands län; samt

från bankoutskottet:

nr 21, angående skyldighet för penningförvaltande verk och inrättningar
m. fl. att i vissa fall anlita riksbanken; och

nr 22, angående viss ändring i gällande instruktion för statens
ombud i enskilda järnvägsbolags revision.

Den 23 februari.

Från första kammaren.

Nr 127. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 134, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess tredje tillfälliga utskotts utlåtande nr 1, i anledning
av en av herr Källman m. fl. väckt motion, nr 13, om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående avskaffande av entreprenadsystemet vid lantbrev -

91

Protokollsutdrag den 23 februari 1917.

bäringens ordnande,'' beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till
sitt första tillfälliga utskott.

Nr 128. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 16, angående sättet för de extra anslagens upptagande i riksstaten;
och

nr 17, i anledning av Kungl. Majrts i statsverkspropositionen under
titel »utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar.

Nr 129. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

l:o) med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten; och

2:o) med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17
april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av
varor m. m. samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag.

Från andra kammaren.

Nr 138. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Jönsson i Revinge avgiven motion, nr 338, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 44, angående överlåtelse till lantförsvaret av de till
Flyinge kungsgård hörande områdena Räfthagen och Kungsmarkerna i
Malmöhus län m. m.

Nr 139. S. D. Hänvisades till statsutskottet riksdagens revisorers
berättelse om den år 1916 av dem verkställda granskning av statsverkets
jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning
under år 1915.

Nr 140. S. D. Anmäldes och. godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen: *

nr 16, angående sättet för de extra anslagens upptagande i riksstaten;
och

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under
titel »utgifter för kapitalökning, statens affärsverksamhet» gjorda framställning
i fråga om anslag för anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar.

92

Protokollsutdrag den 24 februari 1917.

Den 24 februari.

Från första kammaren:

Nr 130. S. D. Företogos val av ej mindre tjugufyra valmän för
utseende av dels fullmäktige i riksbanken och riksgälds kontoret, dels
ock suppleanter för riksdagens fullmäktige i nämnda bank och kontor
än även tio suppleanter för dessa valmän; och befunnos efter valens
slut hava blivit utsedda till

rf

valmän:

herr Barthelson,

» Bäckström,

» Cedercrantz,

» Danström,

» Ekelund,

» Eklund, Oskar,

» Ekman, Johan Emilson,
T> Fahlén,

» Gustafsson,

» Hallin,

» Hammarskjöld,
d Hedenstierna,
j> Hjärne,
i> Karlsson, K. G.,
greve Klingspor,
herr Neiglick,

» Nilsson, Johan,

» Nyström,

» Petersson, P. Alfred,
d Roos,

friherre Silfverschiöld,
herr Trygger,
d Wickman,
v Wrangel;

Protokollsutdrag den 24 februari 1917.

93

suppleanter:

herr Forssman,
y> Ekman, Carl G.,

» Waldén,

» Rooth,
x> Pers,

» Carlsson, Johan.

» Boberg,

» von Bahr,

» Flensbnrg,

» Jönsson.

Nr 131. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 16, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av medel till
bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet jämte i
ämnet väckta motioner.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den av herr
Swartz m. fl. vid utlåtandet avgivna reservation.

Nr 132. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 5, i anledning av väckt motion om åvägabringande av lagbestämmelser
i syfte att vid avträde av arrenderad jordegendom ersättning
skall lämnas åt arrendatorn för kostnader för elektrisk anläggning
å egendomen;

nr 6, i anledning''* av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder mot minderårigas bruk av tobak, samt

nr 7, i anledning av väckt motion angående utredning, huruvida
gällande bestämmelser om förnyande av penninginteckningar skulle kunna
upphävas.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 133. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr
10, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om
fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig
eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och
kvinnor, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 134. S. D. Vid föredragning av första kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande nr 1, i anledning av väckt motion angående revision
av gällande bestämmelser rörande värnpliktiga, som hysa samvetsbetänkligheter
mot vapentjänst, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

94

Protokollsutdrag den 24 februari 1917.

Nr 135. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den
3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Nr 136. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr von Kock väckt motion, nr 100, om ändring i § 16 riksdagsordningen.

Från andra kammaren.

Nr 141. S. D. Företogos val av ej mindre tjugufyra valmän för
utseende av dels fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, dels
ock suppleanter för riksdagens fullmäktige i nämnda bank och kontor,
än även sex suppleanter för dessa valmän; och befunnos efter valens
slut hava blivit utsedda till

valmän:

herr Adelswärd,

Andersson i ,Höckerum,

» Berg i Munkfors,

» Borggren,
y> Bäcklund,

» Carlson i Herrljunga,
x> Edbom,
n> Hamilton,

» Hellberg i Lycksele,

» Henrikson,

» Kristensson,

» Lindman,

» Molin i Södertälje,

» Nilsson i Kristianstad,

» Nilsson i Bonarp,

» Olsson i See,

» Persson i Norrköping,
b Rydén i Malmö,

» Röing,

» Schotte,
b Sommelius,

» Ström,

» Svensson i Betingetorp och
» Vahlquist; samt

95

Protokollsutdrag den 24 februari 1917.

suppleanter:
herr Olofsson i Åvik,

» Svensson i Kompersmåla,

» Olsson i Rödningsberg,

» Jonsson i Gumboda,

» Andersson i Gävle och

)) Gabrielsson.

Nr 142. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Majrts propositioner
:

nr 54, med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten; och

nr 55, med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den
17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
av varor m. m. samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag.

Nr 143. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 10, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt
tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara
från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor}
och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 144. S. D. .Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 16, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av medel till
bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet jämte i
ämnet väckta motioner.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 145. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 1, i anledning av herr Ingvarsons m. fl. motion
nr 141, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om nedbringande av

statens tryckningskostnader.

. Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 146. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av herr Bergs i Munkfors motion,
nr 123, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående viss utvidgning av vederbörande
militärbefäl lämnat bemyndigande beträffande värnpliktige, som
hysa samvetsbetänkligheter mot vapentjänst m. m.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

96 Protokollsutdra;/ den 24 februari 1917.

Nr 147. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 263,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förenklad benämning å statens
verk och inrättningar.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 148. S. D. Vid föredragning av andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 4, i anledning av herr Lindhagens motion,
nr 1, om skrivelse till Kung!. Maj:t angående beredande av rätt och
tillfälle för parter och deras biträden att sittande övervara rättegångsförhandlingar,
biföll kammaren utskottets hemställan; och skulle, jämlikt
§ 63 riksdagsordningen, detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas
första kammaren.

Nr 149. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 5, i anledning av herr Thorssons motion, nr 47,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åläggande för statens ämbetsoch
tjänstemän att underteckna ämbete- och tjänstehandlingar med tydlig
namnunderskrift.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren ett under
överläggningen framställt yrkande, att riksdagen måtte besluta, att i
skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t måtte anmana statens
ämbete- och tjänstemän att underteckna ämbets- och tjänstehandlingar
med tydlig namnunderskrift.

Jämlikt § 63 riksdagsordningen skulle detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas första kammaren.

Nr 150. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 5, i anledning av väckt motion om åvägabringande av lagbestämmelser
i syfte att vid avträde av arrenderad jordegendom ersättning
skall lämnas åt arrendatorn för kostnader för elektrisk anläggning
å egendomen;

nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder mot minderårigas bruk av tobak, och

nr 7, i anledning av väckt motion angående utredning, huruvida
gällande bestämmelse om förnyande av penninginteckningar skulle kunna
upphävas.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

97

Protokollsutdrag den 27 februari 1917.

Nr 151. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av dels motion nr 281 om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående åtgärder till förhindrande att odlad jord
ligger obesådd och i uppenbar vanhävd, dels motion nr 282 om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående verkställande av undersökning, i vilken omfattning
den odlade jorden är besådd med brödsäd m. m., dels motion
nr 283 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åstadkommande av utredning,
huruvida och i vilken omfattning ocjlad jord ligger i vanhävd
m. m., dels motion nr 328 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder
i syfte att öka sädesproduktionen i riket.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 152. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse nr 23 till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen
den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser
om arbetstid för minderåriga och kvinnor.

Den 27 februari.

Från första kammaren.

Nr 137. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 24, till Konungen, i anledning av justitieombudsmannens
framställning till riksdagen angående ändrad lydelse av
1, 2 och 4 §§ i lagen den 14 september 1906 angående förordnande
av rättegångsbiträde åt häktad m. m.

Nr 138. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 145, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 1, i anledning
av herr Ingvarsons m. fl. motion, nr 141, om skrivelse till Kungl.
Maj:t i fråga om nedbringande av statens tryckningskostnader, beslöt
första kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 139. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag, nr 146, med delgivning av nämnda kammares beslut
över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av herr
Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt. 13

98 Protokollsutdrag den 27 februari 1917.

Berga i Munkfors motion, nr 123, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
viss utvidgning av vederbörande militärbefäl lämnat bemyndigande
beträffande värnpliktige, som hysa samvetsbetänkligheter mot vapentjänst
m. m.

Första kammaren, som den 24 innevarande februari vid behandling
av sitt första tillfälliga utskotts utlåtande nr 1 avslagit en inom kammaren
väckt motion i samma syfte och en framställning av enahanda
innehåll som andra kammarens beslut, fann omförmälda delgivning ej
föranleda vidare yttrande.

Nr 140. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 147, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 3, i anledning
av herr Lindhagens motion, nr 263, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förenklad benämning å statens verk och inrättningar, beslöt
första kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 141. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 148, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 4, i anledning
av herr Lindhagens motion, nr 1, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående beredande av rätt och tillfälle för parter och deras biträden
att sittande övervara rättegångsförhandlingar, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 142. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 149, med delgivning av nämnda kärnmares
beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 5, i anledning
av herr Thorssons motion, nr 47, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åläggande för statens ämbete- och tjänstemän ett underteckna
ämbete- och tjänstehandlingar med tydlig namnunderskrift, beslöt första
kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 143. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 151, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 3, i anledning
av dels motion nr 281 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående

åtgärder till förhindrande att odlad jord ligger obesådd och i uppenbar

vanhävd, dels motion nr 282 om skrivelse till Kungl. Maj:t angående

verkställande av undersökning, i vilken omfattning den odlade jorden
är besådd med brödsäd m. m., dels motion nr 283 om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åstadkommande av utredning, huruvida och i

99

Protokollsutdrag den 28 februari 1917.

vilken omfattning odlad jord ligger i vanhävd m. m., dels motion nr
328 om skrivelse till Kungl. Majrt angående åtgärder i syfte att öka
sädesproduktionen i riket, beslöt första kammaren hänvisa detta ärende
till sitt andra tillfälliga utskott.

Från andra kammaren.

Nr 153. S. D. Företogs val av en ledamot att handhava vården
om kammarens ekonomiska angelägenheter; och blev därtill utsedd herr
Kristensson.

Nr 154. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 24, till Konungen, i anledning av justitieombudsmannens
framställning till riksdagen angående ändrad lydelse av
1, 2 och 4 §§ i lagen den 14 september 1906 angående förordnande
av rättegångsbiträde åt häktad m. m.

Den 28 februari.

Från första kammaren.

Nr 144. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 17, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående anordnande
vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang av gemensam
tvättinrättning för de till Skövde förlagda trupp förbanden;

nr 18, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående ordnande
av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning å Ränneslätt;

nr 19, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående iordningställande
av en skjutbana å Ränneslätt för Smålands husarregemente;

nr 20, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående åtgärder
för tillgodoseende av vattenbehovet för Norrlands trängkår;

nr 21, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående tillstånd
för vaktmästaren vid generalintendentens expedition A. K. Broms att
för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 22, i anledning av Kungl. Majrts proposition angående anläggning
av skjutbana för Östgöta trängkår;

100 Protokollsutdrag den 28 februari 1917.

nr 23, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillämpningen av gällande bestämmelser om penningtillskott
till värnpliktigt underbefäl vid repetitionsövning; samt

nr 24, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillämpningen av riksdagens år 1916 fattade beslut om krigstidshjälp.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 145. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av postverkets stat för driftkostnader år 1918.

Vad utskottet hemställt bifölls, och utskottets i slutet av utlåtandet
gjorda anmälan lades till handlingarna.

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1918 ävensom
en i ämnet väckt motion.

Vad utskottet hemställt bifölls, och utskottets i slutet av utlåtandet
gjorda anmälan lades till handlingarna.

nr 27, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag
av telegrafverkets medel till Sveriges rikstelefonisters vilohems förening.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 146. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 28, angående
regleringen av utgifterna för kapitalökningen i avseende a post- och
telegrafverken samt statens järnvägar och vattenfallsverk.

Punkterna 1—7.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 8 och 9.

Lades till handlingarna.

Punkterna 10—22.

Vad utskottet hemställt bifölls

Punkten 23.

Lades till handlingarna.

Punkterna 24—27.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 28 och 29.

Lades till handlingarna.

101

Protokollsutdrag den 28 februari 1917.

Punkterna 30—34.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 35.

Lades till handlingarna.

Punkten 36.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 37.

Lades till handlingarna.

Punkterna 38—41.

Vad utskottet hemställt bifölls

Punkten 42.

Lades till handlingarna.

Nr 147. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 29, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om beredande
av medel till bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet,
godkändes den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen.

Nr 148. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande^

nr 6, i anledning av väckt motion i fråga om taxering till bevillning
av växande skog m. m., och

nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående införande av särskild progressiv beskattning å ogifta personer
och makar med högst två barn,

bitölls vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Nr 149. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial
nr 11, angående avskrivning av osäkra fordringar vid vissa riksbankens
avdelningskontor, bifölls vad utskottet i detta memorial hemställt.

Nr 150. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtanden:

nr 8, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om det pågående arbetet för en strafflagsreform, och

nr 9, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åläggande för arbetsgivare att i vissa fall lämna arbetare
bidrag till uppförande av eget hem m. m.,

bifölls vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 151. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 1, i anledning av väckta motioner an -

102 Prolokollsutdrag den 28. februari 1917.

gående åtgärder till förhindrande av abborrfiskets i Östersjön tillbakagång
samt om vidtagande av åtgärder till skyddande av de matnyttiga
fisksorternas bestånd i Sveriges fiskevatten, biföll kammaren vad utskottet
i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 152. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Ekman, Carl Gustaf, väckt motion, nr 101, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om försäkringsrörelse.

Från andra kammaren.

Nr 155. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial,, nr 29, i anledning
av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om beredande av medel
till bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet.

Den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen godkändes.

Nr 156. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 1, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder till vidsträcktare spridning bland folket av konstalster.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 157. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 2, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åtgärder till främjande av medborgarnas karaktärsdaning
och deras personligheters inre utveckling.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 158. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående vissa kyrkorådets åligganden i pastorat, bestående
av mer än en församling.

Kammaren biföll utskottets hemställan med ogillande av dess
motivering.

Jämlikt § 63 riksdagsordningen skulle detta beslut genom utdrag
av protokollet delgivas första kammaren.

Nr 159. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse. till
Kungl. Maj:t angående meddelandet av viss föreskrift i fråga om krigsmans
befordran eller transport till beställning å stat.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första kammaren.

103

Protokollsutdrag den 28 februari 1917.

Nr 160. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtanden:

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang av gemensam
tvättinrättning för de till Skövde förlagda truppförbanden;

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ordnande
av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning å Ränneslätt;

nr f9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående iordningställande
av en skjutbana å Ränneslätt för Smålands husarregemente;

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder
för tillgodoseende av vattenbehovet för Norrlands trängkår;

nr 21, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd
för vaktmästaren vid generalintendentens expedition A. K. Broms att
för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av skjutbana för Östgöta trängkår;

nr 23, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillämpningen av gällande bestämmelser om penningtillskott
till värnpliktigt underbefäl vid repetitionsövning; och

nr 24, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillämpningen av riksdagens år 1916 fattade beslut om krigstidshjälp.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 161. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av postverkets stat för driftkostnader år 1918.

Utskottets hemställan,

Bifölls.

Ben av utskottet gjorda anmälan.

Lades till handlingarna.

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande
av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1918 ävensom
en i ämnet väckt motion.

Utskottets hemställan.

Bifölls.

Ben av utskottet gjorda anmälan.

Lades till handlingarna.

104

Protokollsutdrag den 28 februari 1917.

nr 27, i anledning av Kung!. Majtts proposition angående bidrag
av telegrafverkets medel till Sveriges rikstelefonisters vilohemsförening.
Utskottets hemställan bifölls.

nr 28, angående regleringen av utgifterna för kapitalökning i avseende
å post- och telegrafverken samt statens järnvägar och vattenfallsverk.

*

Punkterna l:o)—7:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 8:o) och 9:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 10:o) och 22:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar blevo av kammaren
bifallna.

Punkten 23:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 24:o)—27:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 28:o) och 29:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 30:o)—34:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 35:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 36:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 37:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 38:o)—41:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 42:o).

Lades till handlingarna.

Nr 162. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:
nr 6, i anledning av väckt motion i fråga om taxering till bevillning
av växande skog m. m.; samt

105

Protokollsutdrag den 1 mars 1917.

ur 7, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående införande av särskild progressiv beskattning å ogifta personer
och makar med högst två barn.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Nr 163. S. 1). Vid föredragning av bankoutskottets memorial,
nr 11, angående avskrivning av osäkra fordringar vid vissa riksbankens
avdelningskontor biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 164. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 8, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Magt i fråga om det pågående
arbetet för eu strafflagsreform.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 165. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
överlämnat protokollsutdrag, nr 151, inuefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 1, i
anledning av väckta motioner angående åtgärder till förhindrande av
abborrfiskets i Östersjön tillbakagång samt om vidtagande av åtgärder
till skyddande av de matnyttiga fisksorternas bestånd i Sveriges fiskevatten
beslöt andra kammaren att hänvisa detta ärende till sitt andra
tillfälliga utskott.

Den 1 mars.

Från första kammaren.

Nr 153. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande nr 8,
i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående viss nedsättning*
av sockerskatten dels ock i ämnet väckta motioner.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 154. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 158, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 3, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående vissa
kyrkorådets åligganden i pastorat, bestående av mer än en församling,
beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga
utskott.

Nr 155. S. D. Vid föredra gning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 159, med delgivning av nämnda kamBihang
till riksdagens protokoll 1917. 16 sand. 14

106

Protokollsutdrag den 2 mars 1917.

mares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 4, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående meddelandet
av viss föreskrift i fråga om krigsmans befordran eller transport
till beställning å stat, beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till
sitt första tillfälliga utskott.

Nr 156. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 56, med förslag till lag om ändrad
lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen.

Från andra kammaren.

Nr 166. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 8,
i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående viss nedsättning
av sockerskatten dels ock i ämnet väckta motioner.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
K. A. Nilson m. fl. avgivna, vid utlåtandet fogade reservationen.

Den 2 mars.

Från första kammaren.

Nr 157. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets memorial,
nr 10, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande utskottets
betänkande nr 8 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående
viss nedsättning av sockerskatten dels ock i ämnet väckta motioner, godkändes
den i detta memorial föreslagna voteringspropositionen.

Nr 158. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 25, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts i punkterna 19—27 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående anslag till fångvården.

Från andra kammaren.

Nr 167. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 56, med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § 7
och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen.

107

Protokollsutdrag den 3 mars 1917.

Nr 168. S. I). Vid föredragning1 av bevillningsutskottets memorial,
nr 10, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande utskottets
betänkande nr 8 i anledning av dels Kungl. Majrts proposition angående
viss nedsättning av sockerskatten, dels ock i ämnet väckta motioner,
blev den i detta memorial föreslagna voteringsproposition^! godkänd.

Nr 160. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslagtill
riksdagens skrivelse, nr 25, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
i punkterna 19—27 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställningar angående anslag till fångvården.

Den 3 mars.

Från första kammaren.

Nr 159. S. 1). Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Majrts nådiga proposition nr 53, angående tilläggspension åt
läroverksadjunkten J. Ii. Hjorth.

Nr 160. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Majrts nådiga proposition, nr 62, med förslag till lag angående fortsatt
tillämpning av lagen den SO maj 1916 om fastställande av högsta pris
å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig
föranledda förhållanden in. m.

Nr 161. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 4,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Majrt angående
lagändring, åsyftande befogenhet för kommun att vid pastoratsstämma
låta sig representeras genom ombud.

Utskottets hemställan avslog-s.

Nr 162. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande,
nr 9, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Majrt
i. fråga om införande av statsmonopol å spannmålsimporten till riket,
bifölls vad utskottet i detta betänkande hemställt.

Nr 163. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslagtill
riksdagens skrivelse, nr 26, till Konungen, i anledning av Kungl.
Majrts i punkt 30 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställning angående anslag till utförande av vissa byggnadsarbeten
vid statens uppfostringsanstalt å Bona.

" 108

Protokollsutdrag den 3 mars 1917.

Nr 164. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 27, till Konungen i anledning av
dels Kungl. Maj:ts proposition angående viss nedsättning av sockerskatten
dels ock i ämnet väckt motion.

Nr 165. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Kjellén väckt motion, nr 102, om ändring av §§ 12 och 23
riksdagsordningen i syfte att reglera riksdagsmännens arvode.

Nr 166. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet en av
herr Asplund väckt motion, nr 103, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående påbörjande av elektrifiering av statsbanelinjen Kiruna—
Svartön samt fortsatt utbyggnad av kraftstationen vid Porjus.

Från andra kammaren.

Nr 170. S. U. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i dess memorial nr 29 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill. att riksdagen må
dels bemyndiga Kung!. Maj:t att för bestridande av kostnader för tryggande
av rikets neutralitet under innevarande år använda och av tillgängliga
medel, mot framtida anmälan till ersättande, förskjuta ett
belopp av 30,000,000 kronor, dels avslå herr J. Pålssons motion nr 267,
dels ock avslå herr B. Erikssons m. fl. motion nr 278, röstar

. Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
dels att i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29, herr J. Pålssons
motion i andra kammaren nr 267 och herr B. Erikssons m. fl. motion
i andra kammaren nr 278, till bestridande av kostnader för tryggande
av rikets neutralitet bevilja å extra stat för år 1918 ett förslagsanslag,
högst å 10,000,000 kronor, att uppföras å 4:e och 5:e huvudtitlarna
enligt fördelning, som statsutskottet senare kommer att föreslå, med rätt
för Kungl. Maj:t att av omhänderhavande medel disponera beloppet redan
under innevarande år, dels ock att vad Kungl. Maj:t i förevarande propo -

Protokollsutdrag den 3 mars 1917. 109

sition i övrigt hemställt icke för närvarande må föranleda någon riksdagens
åtgärd.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 85 Ja och 128 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 87 Ja och 59 Nej,

vadan, då därtill lädes andra kammarens röster

öller .................................................................. 85 Ja och 128 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 172 Ja och 187 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 171. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bevillningsutskottet i dess memorial nr 10
föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen skall —
under förutsättning att Svenska sockerfabriks aktiebolaget och mellersta
Sveriges sockerfabriksaktiebolag förbinda sig att till odlare av sockerbetor
för deras räkning under år 1917 utbetala ersättning i huvudsaklig
överensstämmelse med de i det vid propositionen nr 45 fogade statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden av chefen för jordbruksdepartementet
förordade grunder — antaga följande

Förslag

till

kungörelse angående viss nedsättning av sockerskatten.

Härigenom förordnas, att, utan hinder av bestämmelserna i 1 §
av förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker,
för allt socker, som inom riket tillverkas eller dit införes, skall, på sätt
i nämnda förordning närmare bestämmes, vid sockrets ulämnande till
fritt bruk under tiden från och med dag, som Kungl. Maj:t bestämmer,
till och med den 31 oktober 1917 erläggas skatt med 11 öre för varje
kilogram, dock att för det socker, som tillverkas vid de redan anlagda

110 Protokollsutdrag den 3 mars 1917.

råsockerfabrikema i Östergötland och Västergötland samt på Oland och
utlämnas till fritt bruk antingen omedelbart från samma fabriker eller
från raffinaderiet i Lidköping efter där verkställd raffinering, skatten
under omförmälda tid utgår med 5 öre för varje kilogram;

röstar

Ja;

Den, det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
att — under förutsättning att Svenska sockerfabriksaktiebolaget och
mellersta Sveriges sockerfabriksaktiebolag förbinda sig att, utöver gällande
kontraktspris jämte odlingsbidrag av 40 kronor per odlad hektar,
till odlare av sockerbetor för deras räkning under år 1917 utbetala ersättning
med 60 öre per deciton betor, samt att av sålunda utfäst högre
ersättning åt betodlarna ingen ökning av nu gällande maximipris å
socker må föranledas — antaga följande

Förslag

till

kungörelse angående viss nedsättning av sockerskatten.

Härigenom förordnas, att, utan hinder av bestämmelserna i 1 §
av förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker,
för allt socker, som inom riket tillverkas eller dit införes, skall, på sätt
i nämnda förordning närmare bestämmes, vid sockrets utlämnande till
fritt bruk under tiden från och med dag, som Kungl. Maj:t bestämmer,
till och med den 31 oktober 1917 erläggas skatt med 10 2/3 öre för varje
kilogram, dock att för det socker, som tillverkas vid de redan anlagda
råsockerfabrikerna i Östergötland och Västergötland samt på Öland och
utlämnas till fritt bruk antingen omedelbart från samma fabriker eller
från raffinaderiet i Lidköping efter där verkställd raffinering, skatten
under omförmälda tid utgår med å3/s öre för varje kilogram.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 88 Ja och 127 Nej.

Protokollmtdra rj den 3 mars 1917.

111

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet ocli nu uppläst protokoll, blivit av törsta kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ..................... 91 J;i och 55 Nej,

vadan, då därtill lädes andra kammarens röster

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 172. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, ur 9, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åläggande
lör arbetsgivare att i vissa tall lämna arbetare bidrag till uppförande
av eget hem m. in.

Med avslag ä utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
Lindhagen avgivna vid utlåtandet fogade reservationen.

Nr 173. 8. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 3, i anledning av herrar Widlunds och Winbergs
motion, nr 21, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om ändring i
gällande bestämmelser angående fribiljetter lör''pensionerade befattningshavare
vid statens järnvägar.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 174. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, ur 4, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående beredande av rätt för kyrkostämma att besluta
om införande av skolplikt beträffande fortsättnmgsskolor och skolor i
huslig ekonomi.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 175. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 4,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lagändring, åsyftande befogenhet för kommun att vid pastoratsstämma
låta sig representeras genom ombud.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr. 176. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 27, till Konungen, i anledning av

eller ..........................

sammanräkningen visade

88 Ja och 127 Nej,
179 Ja och 182 Nej;

112 Protokollsutdrag den 6 mars 1917.

dels Kungl. Maj:ts proposition angående viss nedsättning av sockerskatten,
dels ock en i ämnet väckt motion.

Nr 177. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 9,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
införaude av statsmonopol å spannmålsimporten till riket.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 178. S. D. Vid föredragning av andra kammarens fjärde
tillfälliga utskotts utlåtande, nr 5, angående herr Jonssons i Gumboda
motion, nr 288, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående revision av
gällande resereglemente, blev utskottets hemställan av kammaren bifallen;
och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas första kammaren.

Nr 179. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 26, till Konungen, i anledning av Kungl.
3Vlaj:ts i punkt 30 under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen
gjorda framställning angående anslag till utförande av vissa byggnadsarbeten
vid statens uppfostringsanstalt å Bona.

Den 6 mars.

Från första kammaren.

Nr 167. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 173, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess tredje tillfälliga utskotts utlåtande nr 3, i anledning
av herrar Widlunds och Winbergs motion nr 21, om skrivelse till
Kungl. Maj:t i fråga om ändring i gällande bestämmelser angående fribiljetter
för pensionerade befattningshavare vid statens järnvägar, beslöt
första kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 168. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 174, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande nr 4, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av rätt för kyrkostämma att besluta om införande av skolplikt beträffande
fortsättningsskolor och skolor i huslig ekonomi, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

113

Protokollsutdrag den 7 mars 1917.

Nr 109. 8. I). Vid föredragning av ett från andra kammaren

ankommet protokollsutdrag nr 178, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 5, angående
herr Jonssons i Gumboda motion, nr 288, om skrivelse till Kungl. Maj:t,
angående revision av gällande resereglemente, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Från andra kammaren.

Nr 180. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 62, med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen
den 30 maj 1916 om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig,
krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.

Nr 181. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 53, angående tilläggspension åt läroverksadjunkten J. H.

Nr 182. S. H. Hänvisades till statsutskottet en av herrar Berg
i Munkfors och Stenudd avgiven motion, nr 339, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 51, angående påbörjande av elektrifiering av statsbanelinjen
Kiruna—Svartön samt fortsatt utbyggnad av kraftstationen
vid Porjus.

Den 7 mars.

Från första kammaren.

Nr 170. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 57, angående anordnande av gemensam tvättinrättning för Norra
skånska infanteriregementet och Vendes artilleriregemente;

nr 58, angående upphörande av Badelunda pastorats prebende natur; nr

60, angående tjänstårsberäkning för vissa folkskolinspektörer;

nr 61, angående anstånd med återbetalning av räntefritt lån försvenska
församlingens i London kyrkobyggnad;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

15

114

Protokollsutdrag den 7 mars 1917.

nr 65, angående gift kvinnas anställning vid postverket, telegrafverket
och. statens järnvägar;

nr 71, angående anläggning av huvudrangerbangård vid Hallsberg;

nr 74, angående rätt för revisorn bos telegrafstyrelsen J. C.
Lundgren att för ålderstillägg å lönen tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; nr

75, angående försäljning av statens järnvägar tillhöriga markområden
vid Gnesta;

nr 76, angående statsbidrag till utförande av en brobyggnad över
Saltösund i Karlskrona;

nr 79, angående provisoriska åtgärder i syfte att avhjälpa svårigheterna
att besätta mera avlägset belägna provinsialläkardistrikt, såväl
ordinarie som extra;

nr 82, angående anvisande av förlagskapital för tillverkning och
transport av torvbränsle för statens kraftverks räkning; samt

nr 83, angående utvidgning av den nya tilloppskanalen till Trollhätte
kraftstation.

Nr 171. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 59, angående tilläggspension åt förre folkskolläraren i Karesuando
Jakob Valfrid Lidström;

nr 66, angående pension åt provinsialläkaren P. E. Brännström;

nr 67, angående höjning av pensionen åt förre avdelningsingenjören
L. G. P. Rundstedt;

nr 68, angående tilläggspensioner till förre tågmästaren vid statens
järnvägar L. G. Andersson och förre lokomotivföraren vid statens järnvägar
J. J. Lindblom Blomberg;

nr 69, angående pension åt avlidne lokomotivmästaren vid statens
järnvägar Lars Petter Kjesslers änka och åt avlidne materialförvaltaren
vid statens järnvägsbyggnader Johan Anderssons änka;

nr 70, angående pension åt kjälpmontören vid Trollhätte kraftverk
A. J. Karlsson; samt

nr 81, angående anstånd med erläggande av ränta å statslån för
järnvägsanläggning mellan Eksjö och Osterbymo.

115

Protokollsutdray den 7 mars 1917.

Nr 172. S. i). Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 77, med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i
lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring; och

nr 80, med förslag till stadga angående hotell- och pensionatsrörelse.

Nr 173. S. I). Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 7, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande
anslagen till linansdepartementet.

Punkterna 1 och 2.

Lades till handlingarna.

Punkterna 3—13.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 14.

Lades till handlingarna.

Punkterna 15—17.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 18.

Lades till handlingarna.

Punkterna 19—21.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 22.

Lades till handlingarna.

Punkterna 23—35.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 36.

Lades till handlingarna.

Punkterna 37—41.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 42.

Lades till handlingarna.

Punkterna 43 och 44.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 45—47.

Lades till handlingarna.

116

Protokottsutdrag den 7 mars 1917.

Punkten 48.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 49.

Lades till handlingarna.

Punkterna 50—52.

Vad- utskottet hemställt bifölls.

Punkten 53.

Lades till handlingarna.

Punkterna 54 och 55.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 56.

Lades till handlingarna.

Punkten 57.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 174. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande nr 30,
i anledning av väckta motioner om anslag till anskaffande av en svenska
statens handelsflotta, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 175. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående tillsättande av en jordkommission.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 16, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åläggande för ägare av vattenfall att i vissa fall bidraga till
kostnaderna för torrläggning av mark.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 17, i anledning av väckt motion om åtgärder till främjande av
kooperativa jordbruk.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om för omorganisation av fiskeriadministrationen
erforderliga lagändringar m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag
för lindring av fraktkostnaderna vid transport av majs till vissa
delar av Norrland samt till Gottland.

Utskottets hemställan bifölls.

117

Protokollsutdrag den 7 mars 1917.

Nr ITC. S. D. Vid föredragning av första kammarens första tilltälliga
utskotts utlåtande nr 2, i anledning av väckt motion om åvägabringande
av utredning i fråga om ordnande av kurser för utbildning
av fångvårdstjänstemän av högre grad, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt; och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut
genom utdrag av protokollet delgivas modkammaren.

Nr 177. S. D. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 28, till Konungen, i anledning av
väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om meddelandet av
föreskrift angående beredning av vissa till avgörande å kommunalstämma
förekommande ärenden.

Från andra kammaren.

Nr 183. S. D. Föredrogs andra kammarens tredje tillfälliga

utskotts memorial, nr 4, i anledning av remiss från andra kammaren av
en utav herr von Hofsten m. fl. väckt motion.

Kammaren biföll utskottets hemställan samt beslöt överlämna ifrågavarande
motion till statsutskottet.

Nr 184. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde ‘tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 3, angående herr Anderssons i linäppinge m. fl.
motion, nr 277, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående lättnader i avseende
å den vissa socknar å Olund tillkommande utsyningsrätt å Böda
kronopark.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 185. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 4, angående herrar Lundgrens i Nora och Olssons
i Ramsta motion, nr 170, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
omarbetning av gällande förordning angående utarrendering av prästerskapets
löneboställen.

Kammaren biföll utskottets hemställan; och skulle, jämlikt § 63
riksdagsordningen, detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas
första kammaren.

Nr 186. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 7, angående
regleriugen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande
anslagen till finansdepartementet.

Punkterna l:o) och 2:o).

Lades till handlingarna.

118

Protokollsutdrag den 7 mars 1917.

Punkterna 3:o)—13:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 14:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 15:o)—17:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av
kammaren.

Punkten 18:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 19:o)—21:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 22:o).

Lades till handlingarna,

Punkterna 23:o)—35:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 36:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 37:o)—41 :o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 42:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 43:o) och 44:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 45:o)—47:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 48:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 49:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 50:o)—52:o).

Vad utskottet i dessa punkter hemställt blev av kammaren bifallet.

Punkten 53:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 54:o) och 55:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Protokollsutdrag den 9 mars 1917.

119

Punkten 56:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 57:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 187. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 30, i anledning
av väckta motioner om anslag till anskaffande av en svenska
statens handelsflotta; och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 188. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 15, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående tillsättande av en jordkommission.

_ Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
Hamilton in. fl. avgivna, vid utlåtandet fogade reservationen.

nr IG, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åläggande för ägare av vattenfall att i vissa fall bidraga till
kostnaderna lör torrläggning av mark.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr. 189. S. D. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 28, till Konungen, i anledning av
väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om meddelandet av
föreskrift angående beredning av vissa till avgörande å kommunalstämma
förekommande ärenden.

Nr 190. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 176, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 2, i
anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning i fråga om
ordnande av kurser för utbildning av fångvårdstjänstemän av högre
grad, beslöt andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga
utskott.

Den 9 mars.

Från första kammaren.

Nr 178. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet

Kungl. Maj:ts nadiga proposition nr 64, med förslag till ändrad lydelse
av § 26 riksdagsordningen.

120

Protokollsutdrag den 9 mars 1917.

Nr 179. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 92, angående förslag till förordning
om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning för inkomst
samt till inkomst- och förmögenhetsskatt.

Nr 180. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 93, angående ändrad lydelse av
vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 187o.

Nr 181. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 63, med förslag till lag om ändrad lydelse
av 1 kap. 2 § rättegångsbalken m. m.

Nr 182. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 185, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 4, angående
herrar Lundgrens i Nora och Olssons i Ramsta motion, nr 170,
om skrivelse till Kungl. Magt i fråga om omarbetning av gällande förordning
angående utarrendering av prästerskapets löneboställen, beslöt
första kammaren hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Från andra kammaren.

Nr 191. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

65, angående gift kvinnas anställning vid postverket, telegrafverket
och statens järnvägar;

nr 71, angående anläggning av huvudrangerbangård vid Hallsberg;

nr 74, angående rätt för revisorn hos telegrafstyrelsen J. C. Lundgren
att för ålderstillägg å lönen tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 75, angående försäljning av statens järnvägar tillhöriga markområden
vid Gnesta;

nr 76, angående statsbidrag till utförande av eu brobyggnad över
Saltösund i Karlskrona;

nr 79, angående provisoriska åtgärder i syfte att avhjälpa svårigheterna
att besätta mera avlägset belägna provinsialläkardistrikt, såväl
ordinarie som extra;

nr 82, angående anvisande av förlagskapital för tillverkning och
transport av torr bränsle för statens kraftverks räkning;

121

Protokollsutdrag den 9 mars 1917.

nr 83, angående utvidgning av den nya tilloppskanalen till Trollhätte
kraftstation;

nr 58, angående upphörande av Badelunda pastorats prebende natur; nr

60, angående tjänstårsberäkning för vissa folkskolinspektörer;

nr 61, angående anstånd med återbetalning av räntefritt lån för
svenska församlingens i London kyrkobyggnad; samt

nr 57, angående anordnande av gemensam tvättinrättning för Norra
skånska infanteriregementet och Vendes artilleriregemente.

Nr 192. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kund. Mai:ts propositioner: nr

66, angående pension åt provinsialläkaren P. E. Brännström;

nr 67, angående höjning av pensionen åt förre avdelningdneenjören
L. G. P. Rundstedt;

nr angående tilläggspensioner till förre tågmästaren vid statens
järnvägar L. G. Andersson och förre lokomotivföraren vid statens järnvägar
J. J. Lindblom Blomberg;

nr 69, angående pension åt avlidne lokomotivmästaren vid statens
järnvägar Lars Petter Kjesslers änka och åt avlidne materialförvaltaren
vid statens järnvägsbyggnader Johan Anderssons änka;

nr 70, angående pension åt hjälpmontören vid Trollhätte kraftverk
A. J. Karlsson;

nr 81, angående anstånd med erläggande av ränta å statslån för
järnvägsanläggning mellan Eksjö och Österbymo; samt

nr 59, angående tilläggspension åt förre folkskolläraren i Karesuando
Jakob Valfrid Lidström.

Nr 193. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

77, med förslag;till lag om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i
lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring; och

nr 80, med förslag till stadga angående hotell- och pensionatsrörelse.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

16

122

Protokollsutdrag den 10 mars 1917.

Den 10 mars.

vid centralstationen i Stockholm

Från första kammaren.

Nr 183. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 91, med förslag till lag
angående ändrad lydelse av § 24 i förordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 m. m.

Nr 184. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 85, angående förändringar
m. m.; och

nr 94, angående kostnaderna för anläggning av hospital vid
Strängnäs samt om- och tillbyggnad av Lunds hospital och asyl. ^

Nr 185. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 88, med förslag till lag om förfogande över viss egendom
under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden;

nr 99, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv
av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri; samt

nr 100, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande
av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter.

Nr 186 S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 5,’i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till
riksdagen, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 187. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 12 angående reglering av utgifterna under riksstatens tionde
huvudtitel, innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna:

Punkterna 1—3.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 4.

Lades till handlingarna.

123

Protokollsutdrag den 10 mars 1917.

Punkterna 5—8.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 9.

Lades till handlingarna.

Punkterna 10 och 11.

Vad utskdttet hemställt bifölls.

Punkten 12.

Lades till handlingarna.

Punkterna 13—17.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 18.

Lades till handlingarna.

Punkterna 19—46.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 47.

Lades till handlingarna.

Punkten 48.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 13, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt en befattningshavare vid postverket.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 15, i anledning av väckt motion om årligt understöd åt
skulptören Sven Andersson.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 188. S. D. Vid föredragning av statsutskottets utlåtande
nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, angående understöd för
uppförande av bostadshus med smålägenheter ävensom i ämnet väckta
motioner, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt med den ändring
i mom. a), att orden »med bifall till Kungl. Maj:ts förevarande proposition»
utbyttes mot orden »med anledning av Kungl. Maj:ts förevarande
proposition» samt att näst efter ordet »förslagsanslag» tillädes ordet
»högst».

124

Protokollsuidrag den 10 mars 1917.

Nr 189. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 20, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående upprättande av en statens egnahemslånefond för städer och
andra samhällen, för vilka stadsplan blivit fastställd;

nr 21, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 5 och
8 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande
på landet; samt

nr 22, i anledning av väckta motioner om anslag till befrämjande
av inhemsk linodling m. m.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 190. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 2, i anledning av väckt motion om åvägabringande
av utredning, huru riksdagsmän må kunna erhålla fribiljetter
å statens järnvägar för studieresor, avslogs såväl vad utskottet i detta
utlåtande hemställt som den i ämnet väckta motionen.

Nr 191. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Neiglick väckt motion, nr 104, i anledning av Ivungl. Maj:ts förslag
till lag om ändring i vissa delar av lagen om allmän pensionsförsäkring.

Från andra kammaren.

Nr 194. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :ts
proposition, nr 92, med förslag till förordning om särskilda avdrag vid
1917 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och
förmögenhetsskatt.

Nr 195. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 93, angående ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen
om rikets mynt den 30 maj 1873.

Nr 196. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 63, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 §
rättegångsbalken m. m.

Nr 197. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet Ivungl. Maj:ts
proposition, nr 64, med förslag till ändrad lydelse av § 26 riksdagsordningen.

Nr 198. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 17, i anledning av väckt motion om åtgärder till främjande
av kooperativa jordbruk;

125

Protokollsutdrag den 10 mars 1917.

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående utredning och förslag i fråga om för omorganisation av fiskeriadministrationen
erforderliga lagändringar m. m.; samt

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag
för lindring av fraktkostnaderna vid transport av majs till vissa
delar av Norrland samt till Gottland.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 199. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 5, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående beredande av tillgång till utsädesspannmål till
skäligt pris.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 200. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 20, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående upprättande av en statens egnahemslånefond för städer och
andra samhällen, för vilka stadsplan blivit fastställd; och

nr 21, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 5 och
8 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande
på landet.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt blev av kammaren bifallet.

Nr 201. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 5, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om
ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen,
biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 202. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 31, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd för uppförande
av bostadshus med smålägenheter ävensom i ärendet väckta motioner.

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring, att de
å första raden därav förekommande orden »bifall till» utbytas mot
»anledning av» samt att å tredje raden närmast efter ordet »förslagsanslag»
insköts ordet »högst».

Nr 203. S. D. Herr Branting yttrade:

Det är anledning till anmärkning mot statsrådet och chefen för
jordbruksdepartementet friherre Beck-Friis, varom remiss begäres till
konstitutionsutskottet, inför vilket anledningen skall uppgivas.

126

Protokollsutdrag den 10 mars 1917.

Jämlikt föreskriften i § 57 riksdagsordningen skulle detta yttrande
tillika med ett av herr Branting avlämnat förseglat konvolut överlämnas
till konstitutionsutskottet.

Nr 204. S. D. Föredrogs bankcutskottets utlåtande, nr 12, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel,
innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna.

Punkterna l:o)—3:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 4:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 5:o)—8:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 9:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 10:o) och ll:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 12:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 13:o)—17:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av
kammaren.

Punkten 18: o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 19:o)—22:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 23:o). .

Kammaren biföll utskottets hemställan med den ändring däri, att
orden »fyra hundra kronor» utbyttes mot »sex hundra kronor».

Punkterna 24)—46:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av
kammaren.

Punkten 47:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 48:o).

Utskottets hemställan bifölls.

127

Protokollsutdrag den 13 mars 1917.

Nr 205. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 13, i anledning av Kung!. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt en befattningshavare vid postverket;

nr 14, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket; och

nr 15, i anledning av väckt motion om årligt understöd åt skulptören
Sven Andersson.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 206. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 22,
i anledning av väckta motioner om anslag till befrämjande av inhemsk
linodling m. m.; och biföll kammaren därvid utskottets hemställa.

Nr 207. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående inskridande mot utrop på allmän plats av vissa
periodiska skrifter.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 208. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckt motion angående förbud
för värnpliktiga ävensom för manskap vid armén och marinen att inköpa
brännvin.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 209. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 6, angående herr Molins i Dombäcksmark motion,

nr 304, angående utredning i fråga om verkningarna av lagen den
25 maj 1905 rörande avgäld från avsöndrad lägenhet.

Utskottets hemställan bifölls.

Den 13 mars.

Från första kammaren.

Nr 192. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Majrts nådiga proposition, nr 84, angående pension åt distriktslantmätaren
S. O. Nilssons änka.

128 Protokollsutdrag den 13 mars 1917.

Nr 193. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 104, angående rörelsekapital vid
statens verksamhet för anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter.

Nr 194. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 199, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 5, i anledning av
väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande av tillgång
till utsädesspannmål till skäligt pris, beslöt första kammaren hänvisa
detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 195. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 208, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av
väckt motion angående förbud för värnpliktiga ävensom för manskap
vid armén och marinen att inköpa brännvin, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 196. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse till Konungen:

nr 29, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående beredande
av medel till bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
jämte i ämnet väckta motioner; och

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd
för uppförande av bostadshus med smålägenheter.

Nr 157. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt en befältningshavare vid postverket; och

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket.

Från andra kammaren.

Nr 210. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

88, med förslag till lag om förfogande över viss egendom
under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden;

129

Protokollsutdrag den 13 mars 1917.

nr 99, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv
av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri; samt

nr 100, med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande
av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter.

Nr 211. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

85, angående förändringar vid Centralstationen i Stockholm
m. m.; och

nr 94, angående kostnaderna för anläggning av hospital vid Strängnäs
samt om- och tillbyggnad av Lunds hospital och asyl.

Nr 212. S. D. Hänvisades till kosntitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 91, med förslag till lag angående ändrad lydelse av § 24
i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars
1862 m. m.

Nr 213. S. D. .Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Lindqvist i Kosta avgiven motion, nr 340, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 92, med förslag till förordning om särskilda avdrag
vid 1917 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och
förmögenhetsskatt.

Nr 214. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

från statsutskottet.

nr 29, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, angående beredande
av medel till bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
jämte i ämnet väckta motioner; och

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd
för uppförande av bostadshus med smålägenheter; samt

från bankoutskottet:

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt
understöd åt en befattningshavare vid postverket; och

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årliga
understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

17

130

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Den 14 mars.

Från första kammaren.

Nr 198. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 95 B, angående beräkningen av vissa statsverkets inkomster
för år 1918; och

nr 105, angående gottgörelse till rådhusrätten i Luleå i anledning
av dess befattning med vissa mål.

Nr 199. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 95 A, angående förslag till förordning om vissa ändringar i
förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften; och

nr 97, angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för
maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa.

Nr 200. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr

96, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom.,
3 § 1 mom., 5, 8 och 23 §§ samt 25 § 2 mom. i förordningen den 7
augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
m. m., och

nr 107, angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 65, 144, 164,
187, 188, 190, 609, 610, 624, 625, 626, 627, 628 och 629 i gällande
tulltaxa,

hänvisades dessa propositioner till bevillningsutskottet, varjämte
beslöts, att statsutskottet skulle undfå del av dem i vad de avsåge ändring
i den till innevarande års riksdag avlåtna propositionen angående statsverkets
tillstånd och behov.

Nr 201. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 89, angående pension åt förre båtsmannen vid Norrlands 2:a
kompani nr 124 Carl Gustaf Granberg Wall;

131

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

nr 90, angående pension åt fortilikationsarbetaren Andreas Brom mes son;

och

nr 106, om pension åt förra skrivbiträdet hos krigshovrätten,
änkan Mathilda Charlotta Johanna Wiberg, född Zetterberg.

Nr 202. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 98, angående livränta åt förre
eleven vid statens uppfostringsanstalt å Bona Armas Anton Veiland.

Nr 203. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 4, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande
anslagen till lantförsvarsdepartementet.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkterna 2 och 3.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 4.

Lades till handlingarna.

Punkterna 5—7.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 8.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den av herr Swartz
m. fl. vid punkten avgivna reservation.

Punkterna 9 och 10.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 11.

Lades till handlingarna.

Punkterna 12—17.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 18.

Lades till handlingarna.

Punkterna 19—21.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 22—24.

Lades till handlingarna.

Punkterna 25 och 26.

Vad utskottet hemställt bifölls.

132 Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Punkterna 27—30.

Lades till handlingarna.

Punkterna 31—38.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 39 och 40.

Lades till handlingarna.

Punkterna 41—43 och 45.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 44 och 46.

Lades till handlingarna.

Punkterna 47—51.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 52.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den av herr Swartz
in. fl. vid denna punkt avgivna reservation.

Punkterna 53 och 54.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 55.

Lades till handlingarna.

Punkterna 56—65.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 66—68.

Lades till handlingarna.

Punkten 69.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 204. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 32, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professorn J. R. Kjellén med avseende å hans rätt
till ålderstillägg;

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt
för gymnastiklärarinnan Dagny Kristina Widebeck att för uppflyttning
i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; samt

nr 34, i anledning av väckt motion om anslag till inköp eller
anläggning av en statens galoschfabrik.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

133

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Nr 205. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 11,
i anledning av väckta motioner om förbud mot tillverkning och försäljning
av alkoholhaltiga drycker.

Den vid betänkandet fogade reservationen godkändes.

Nr 206. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 11,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss
ändring i lagen om försäkring mot olycksfall i arbete, bifölls vad
utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 207. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande nr 14,
angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde huvudtitel,
innefattande anslagen till jordbruksdepartementet.

Punkterna 1 och 2.

Lades till handlingarna.

Punkterna 3—6.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 7.

Lades till handlingarna.

Punkterna 8—10.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 11.

Lades till handlingarna.

Punkterna 12—18.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 19 och 20.

Lades till handlingarna.

Punkterna 21—34.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 35.

Lades till handlingarna.

Punkterna 36—46.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 47 och 48.

Lades till handlingarna.

Punkterna 49—58.

Vad utskottet hemställt bifölls.

134

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Punkterna 59 och 60.

Lades till handlingarna.

Punkterna 61—70.

Vad utskottet hemställt bifölls.

PuYiJctCft *71 •

Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning bifölls oförändrad

Punkterna 72—76.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 77—82.

Lades till handlingarna.

Punkterna 83—86.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 87—89.

Lades till handlingarna.

Punkten 90.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 91.

Lades till handlingarna.

Punkterna 92—97.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 98.

Lades till handlingarna.

Punkterna 99—102.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 103.

Lades till handlingarna.

Punkterna 104—111.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 112.

Lades till handlingarna.

Punkterna 113—117.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 118.

Lades till handlingarna.

135

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Punkterna 119 och 120.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 121.

Lades till handlingarna.

Punkten 122.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 208. S. D. Vid föredragning av första kammarens första
tillfälliga utskotts inlåtande:

nr 3, i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning
i fråga om underlättande av studiemöjligheterna för begåvade men fattiga
lärjungar vid offentliga läroanstalter,

avslogs vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 209. S. D. Vid föredragning av första kammarens första

tillfälliga utskotts utlåtande nr 4, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående förenklad benämning å statens verk och
inrättningar, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 210. S. D. Vid föredragning av första kammarens första

tillfälliga utskotts utlåtande nr 5, i anledning av väckt motion om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande av rätt och tillfälle för
parter och deras biträden att sittande övervara rättegångsförhandlingar,
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 211. S. D. Vid föredragning av första kammarens första

tillfälliga utskotts utlåtande nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående vissa kyrkorådets åligganden! i pastorat,
bestående av mer än en församling, bifölls vad utskottet i detta ut låtande

hemställt.

Från andra kammaren.

Nr 215. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 84, angående pension åt distriktslantmätaren S. O. Nilssons
änka.

Nr 216. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 104, angående rörelsekapital vid statens verksamhet för
anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter.

186

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Nr 217. S. D. Föredrogs lagutskottets utlåtande, nr 11, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t rörande viss ändring
i lagen om försäkring mot olycksfall i arbete.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 218. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 4, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande
anslagen till lantförsvarsdepartementet.

Punkten l:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 2:o) och 3:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 4:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 5:o)—10:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten ll:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 12:o)—17:o). . .

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar bifollos av kammaren.

Punkten 18: o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 19:o)—21:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 22:o)—24:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 25:o) och 26:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkterna 27:o)—30:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 31:o)—38:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 39:o) och 40:o).

Lades till handlingarna.

137

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Punkterna 41:o)—43:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Punkten 44:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 45:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 46:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 47:o)—54:o).

Utskottets framställningar i dessa punkter biföllos av kammaren.
Punkten 55:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 56:o)—65:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 66:o)—68:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 69:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 219. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

n.r 32’..1 anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professorn J. R. Kjellén med avseende å hans rätt till
alderstillägg;

nr .A3’ * anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
gymnastiklärarinnan Dagny Kristina Widebeck att för uppflyttning i
högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; och

nr 34, i anledning av väckt motion om anslag till inköp eller
anläggning av en statens galoschfabrik.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 220. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 11,

i anledning av väckta motioner om förbud mot tillverkning och försäljning
av alkoholhaltiga drycker; och biföll kammaren därvid vad utskottet
hemställt.

Nr 221. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

, , .. i anledning av väckta motioner rörande stämningsmans

behörighet m. m.; ®

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

18

138 Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

nr 13, i anledning av väckt motion om ändring av 91 § 1 mom.
i lagen om aktiebolag;

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om åvägabringandet av en social arrendelagstiftning; samt

nr 15, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Makt i fråga om ändring av bestämmelserna angående häktning m. m.
Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 222. S. D. Föredrogs jordbruksutskottets utlåtande, nr 14,
angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde huvudtitel,
innefattande anslagen till jordbruksdepartementet.

Punkterna l:o) och 2:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 3:o)—6:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 7.o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 8:o)—10:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 11 :o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 12:o)—18:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 19:o) och 20:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 21;o)—34:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av kammaren.

Punkten 35:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 36:o)—46:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 47:o) och 48:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 49:o)—58:o).

Kammaren biföll vad utskottet i dessa punkter hemställt.

Protokollsutdrag den 14 mars 1917.

Punkterna 59:o) och 60:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 61 :o)—70:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 71:o).

Kammaren biföll Kungl. Maj:ts framställning i ämnet.

Punkterna 72:o)—76:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 77:o)—82:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 83:o)—86:o).

Utskottets framställningar i dessa punkter biföllos av

Punkterna 87:o)—89:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 90:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 91:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 92:o)—97:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 98:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 99:o)—102:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 103:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 104:o)—lll.o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 112:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 113:o)—117:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 118:o).

Lades till handlingarna.

139

kammaren.

140

Protokollsutdrag den 16 mars 1917.

Punkterna 119:o) och 120:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 121:o).

Lades till handlingarna.

Punkten 122:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Den 16 mars.

Från första kammaren.

Nr 212. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial
nr 16, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten 23:o
i bankoutskottets utlåtande nr 12 angående regleringen av utgifterna
under riksstatens tionde huvudtitel, godkändes den i detta memorial
föreslagna voteringspropositionen.

Nr 213. S. D. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 39, till Konungen, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av
18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen.

Nr 214. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang av gemensam
tvättinrättning för de till Skövde förlagda trupp förbanden;

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ordnande
av kavalleriets officersaspirantskolas förläggning å Ränneslätt;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående iordningställande
av en skjutbana å Ränneslätt för Smålands husarregemente;

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder
för tillgodoseende av vattenbehovet för Norrlands trängkår;

nr 37, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd
för vaktmästaren vid generalintendentens expedition A. K. Broms att
för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; samt

nr 38, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av skjutbana för Östgöta trängkår.

Protokollsutdrag den 16 mars 1917.

141

Från andra kammaren.

Nr 223. S. 1). Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 106, om pension åt förra skrivbiträdet hos krigshovrätten, änkan
Mathilda Charlotta Johanna Wiberg, född Zetterberg;

nr 98, angående livränta åt förre eleven vid statens uppfostringsanstalt
å Bona Armas Anton Veiland;

nr 89, angående pension åt förre båtsmannen vid Norrlands 2:a
kompani nr 124 Carl Gustaf Granberg Wall; och

nr 90, angående pension åt fortifikationsarbetaren Andreas Brommesson.

Nr 224. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Mai:ts propositioner: nr

105, angående gottgörelse till rådhusrätten i Luleå i anledning
av dess befattning med vissa mål; och

nr 95 B, angående beräkningen av vissa statsverkets inkomster för
år 1918.

Nr 225. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Mapts
propositioner:

nr 95 A, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen
den 19 november 1914 angående stämpelavgiften;

nr 96, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom.,
3 § 1 mom., 5, 8 och 23 §§ samt 25 § 2 mom. i förordningen den 7
augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. in.;

nr 97, angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för
maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa; samt

nr 107, angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 65, 144, 164
187, 188, 190, 609, 610, 624, 625, 626, 627, 628 och 629 i gällande
tulltaxa.

Därjämte beslöts, att statsutskottet skulle undfå del av propositionerna
nr 96 och 107 i vad de avsåge ändring i den till innevarande
års riksdag avlåtna propositionen angående statsverkets tillstånd och
behov.

142 Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Nr 226. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets memorial,
nr 16, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande punkten 23:o
i bankoutskottets utlåtande, nr 12, angående regleringen av utgifterna
under riksstatens tionde huvudtitel godkände kammaren den i detta
memorial föreslagna voteringspropositionen.

Nr 227. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen:

från konstitutionsutskottet:

nr 39, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till
riksdagen; samt

från statsutskottet:

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
vid Skaraborgs regementes kasernetablissemang av gemensam
tvättinrättning för de till Skövde förlagda truppförbanden,

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ordnande
av kavalleriets officersaspirantsskolas förläggning å Ränneslätt;

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående iordningsställande
av en skjutbana å Rännesiätt för Smålands husarregemente;

nr 36, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder
för tillgodoseende av vattenbehovet för Norrlands trängkår;

nr 37, i anledning av Kungl. Mapts proposition angående tillstånd
för vaktmästaren vid generalintendentens expedition A. K. Broms att
för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; och

nr 38, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av skjutbana för Östgöta trängkår.

Den 17 mars.

Från första kammaren.

Nr 215. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 111, med förslag dels till ändrad
lydelse av §§ 49 och 53 regeringsformen samt § 2, § 37 mom. 1,

143

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

§ 42, § 43 mom. 2, § 54, § 55 och § 58 riksdagsordningen dels ock
till lag angående ändrad lydelse av 5 § i stadgan den 26 maj 1909 om
val till riksdagens utskott.

Nr 216. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 101, angående vissa ändringar i föreskrifterna
om avlöning av lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter
m. m.

Nr 217. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kung!,
Maj:ts nådiga proposition nr 112, angående pension åt preparatorn vid
Sveriges geologiska undersökning J. P. Lönnblads änka Maria Charlotta
Lönnblad, född Broqvist.

Nr 218. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 110, med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen;

nr 117, med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 §
samt 24 kap. 3 § strafflagen; och

nr 118, med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills
vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.

Nr 219. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 108, angående anslag till lindring
av fraktkostnader för kalk m. m.

Nr 220. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 12, i anledning av väckta motioner rörande stämningsmans
behörighet m. m.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 13, i anledning av väckt motion om ändring av 91 § 1 mom.
i lagen om aktiebolag.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 14, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om åvägabringandet av en social arrendelagstiftning.

Utskottets hemställan avslogs, och den vid utlåtandet avgivna
reservationen bifölls.

nr 15, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Maj:t i fråga om ändring av bestämmelserna angående häktning m. m.

Vad utskottet hemställt bifölls.

144 Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Nr 221. S. D. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande

nr 17, angående ifrågasatt utredning om beredande av pension åt den
bos skogsvårdsstyrelserna anställda personal, avslogs utskottets, i detta
utlåtande gjorda hemställan och biföllos de i ämnet väckta motionerna.

Nr 222. S. D. Vid föredragning av första kammarens första

tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående meddelandet av viss föreskrift i fråga
om krigsmans befordran eller transport till beställning å stat, bifölls
vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 223. S. D. Vid föredragning av första kammarens första

tillfälliga utskotts utlåtande nr 8, i anledning av väckt motion angående
skrivelse till Konungen i fråga om avveckling av militärförsvaret m. m.,
godkändes den av herr Hammarskjöld m. fl. vid utlåtandet avgivna
reservation.

Nr 224. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 3, i anledning av väckt motion, angående
utredning rörande statens övertagande av vissa naturrikedomar, industrier,
kommunikationsmedel m. m., bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 225. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 4, i anledning av andra kammarens beslut
rörande väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående

åläggande för statens ämbets- och tjänstemän att underteckna ämbetsoch
tjänstehandlingar med tydlig namnunderskrift, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 226. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra

tillfälliga utskotts utlåtande nr 5, i anledning av andra kammarens beslut
rörande väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om
ändring i gällande bestämmelser angående fribiljetter för pensionerade
befattningshavare vid statens järnvägar, bifölls vad utskottet i detta
utlåtande hemställt.

Nr 227. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professorn J. R. Kjellén med avseende å hans rätt till
ålderstillägg; och

nr 41, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
gymnastiklärarinnan Dagny Kristina Widebeck att för uppflyttning i
högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring.

Protokollsutdrag dm 17 mars 1917. 145

Nr 228. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 8, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens åttonde huvudtitel, innefattande
anslagen till ecklesiastikdepartementet.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkterna 2—9.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 10.

Kammaren antog det förslag, som innefattades i den vid förevarande
punkt avgivna reservation.

Punkterna 11—34.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 35.

Lades till handlingarna.

Punkterna 36—38.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 39.

Lades till handlingarna.

Punkterna 40—43.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 44.

Lades till handlingarna.

Punkterna 45—47.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 48.

Med avslag å utskottets hemställan antog kammaren det förslag,
som innefattades i den av herr Swartz m. fl. vid denna punkt avgivna
reservation.

Punkterna 49 och 50.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 51.

Lades till handlingarna.

Punkterna 52—86.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

19

146

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Punkten 87.

Lades till handlingarna.

Punkterna 88—129.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 130.

Lades till handlingarna.

Punkterna 131—135.

Yad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 136.

Med avslag å utskottets hemställan antog kammaren det förslag,
som innefattades i den av herr Swartz m. fl. vid förevarande punkt
avgivna reservation.

Punkten 137.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 138 och 139.

Lades till handlingarna.

Punkten 140.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkterna 141, 163 och 227, föredragna i ett sammanhang.
Kammaren avslog vad utskottet hemställt och antog de förslag,
som innefattades i de vid dessa punkter avgivna reservationer.

Punkterna 142—145.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 146.

Lades till handlingarna.

Punkterna 147—153.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 154.

Lades till handlingarna.

Punkterna 155—162 samt 164 och 165.

Vad utskottet hemställt bifölls._

Punkten 166.

Lades till handlingarna.

Punkterna 167—174.

Vad utskottet hemställt bifölls.

147

Yrolokollsutdrag den 17 mars 1917.

Punkterna 175 och 176.

Lades till handlingarna.

Punkterna 177—182.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 183.

Lades till handlingarna.

Punkterna 184—190.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 191.

Lades till handlingarna.

Punkterna 192 och 193.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 194.

Lades till handlingarna.

Punkterna 195—198.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 199 och 200.

Lades till handlingarna.

Punkterna 201—203.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 204.

Lades till handlingarna.

Punkterna 205—207.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 208 och 209.

Lades till handlingarna.

Punkterna 210—217.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 218.

Lades till handlingarna.

Punkterna 219—221.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 222.

Lades till handlingarna.

148

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Punkterna 223—226 samt 228—255.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 256.

Lades till handlingarna.

Punkterna 257—259.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Från andra kammaren.

Nr 228. S. D. Hänvisades till bankoutskottet motioner av:

herr Hansson i Sölvesborg, nr 341, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 90, angående pension åt fortifikationsarbetaren Andreas
Brommesson; och

herr Johansson i Trollhättan, nr 343, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 70, angående pension åt hjälpmontören vid Trollhätte
kraftverk A. J. Karlsson.

Nr 229. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Holmström avgiven motion, nr 342, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 95 A, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen
den 19 november 1914 angående stämpelavgiften.

Nr 230. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Hallén avgiven motion, nr 344, om ändrad lydelse av § 26 mom. c)
riksdagsordningen.

Nr 231. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 8, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens åttonde huvudtitel, innefattande
anslagen till ecklesiastikdepartementet.

Punkten l:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 2:o)—34:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 35:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 36:o)—38:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

149

Punkten 39:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 40:o)—43:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 44:o).

Lades till handlingarna.

Punktern a 45:o)—5 0:o).

, „ Utskottets framställningar i dessa punkter blevo av kammaren

bifallna.

Punkten 51 :o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 52:o)—59:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 60:o).

Kammaren biföll den vid punkten fogade reservationen.

Punkterna 61:o)—86:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 87:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 88:o) och 89:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 90:o).

Den vid punkten fogade reservationen bifölls av kammaren.
Punkten 91 :o)—129:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 130:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 131:o)—137:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkterna 138:o) och 139:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 140:o)—145:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 146 :o).

Lades till handlingarna.

150

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Punkterna 147:o)—153:o).

Utskottets i dessa punkter gjorda framställningar biföllos av kammaren.

Punkten 154 :o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 155:o)—165:o).

Vad utskottet hemställt bifölls av kammaren.

Punkten 166:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 167:o)—174:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 175:o) och 176:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 177:o)—182:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 183 :o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 184:o)—190;o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 191:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 192:o) och 193:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 194:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 195:o)—198:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkterna l99:o) och 200:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 201:o)—203:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 204:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 205:o)—207:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

151

Protokollsutdrag den 17 mars 1917.

Punkterna 208:o) och 209:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 210:o)—217:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Punkten 218:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 219:o)—221 :o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 222:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 223:o)—255:o).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 256:o).

Lades till handlingarna.

Punkterna 257:o)—259:o).

Kammaren biföll vad utskottet hemställt.

Nr 232. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 7, angående herr Molins i Dombäcksmark motion,
nr 311, om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om verkningarna i visst
avseende av gällande förordning angående inteckning i fast egendom.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 233. S. D. Föredrogs bankoutskottets utlåtande, nr 17, angående
ifrågasatt utredning om beredande av pension åt den hos skogsvårdsstyrelserna
anställda personal.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 234. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 5, i fråga om skrivelse till Kungl. Maj:t angående

beredande av kostnadsfri skrivmateriel åt barn i folk- och småskolor.

. Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 235. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 6, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj.-t angående upphävande av den med de teologiska professurerna
förenade prebendeinstitutionen.

Utskottets hemställan bifölls.

152

Protokollsutdrag den 20 mars 1917.

Nr 236. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
ntskotts utlåtande, nr 8, i anledning av herr Olssons i Ramsta motion,
nr 319, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande åt obemedlade
av vidsträcktare tillfällen att förvärva jord och bostäder samt
j ordbruksin ventarier.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 237. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelser:

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkning
för professor J. R. Kjellén med avseende å hans rätt till
ålderstillägg; och

nr 41, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
gymnastiklärarinnan Dagny Kristina Widebeck att för uppflyttning i
högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring.

Den 20 mars.

Från första kammaren.

Nr 229. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 234, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess första tillfälliga utskotts utlåtande nr 5, i fråga om
skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande av kostnadsfri skolmateriel
åt barn i folk- och småskolor, beslöt första kammaren hänvisa
detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 230. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag nr 236, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 8, i anledning
av herr Olssons i Ramsta motion, nr 319, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående beredande åt obemedlade av vidsträcktare tillfällen att förvärva
jord och bostäder samt j ordbruksin ventarier, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Protokollsutdrag den 20 mars 1917.

153

Från andra kammaren.

Nr 238. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 101, angående vissa ändringar i föreskrifterna om avlöning
av lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m. m.

Nr 239. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 108, angående anslag till lindring av fraktkostnader
för kalk m. in.

Nr 240. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 112, angående pension åt preparatorn vid Sveriges geologiska
undersökning J. P. Lönnblads änka Maria Charlotta Lönnblad,
född Broqvist.

Nr 241. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Makts propositioner: nr

118, med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills
vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent;

nr 110, med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen;
och

nr 117, med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 §
samt 24 kap. 3 § strafflagen.

Nr 242. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 111, med förslag dels till ändrad lydelse av §§ 49 och
53 regeringsformen samt § 2, § 37 mom. 1, § 42, § 43 mom. 2, § 54,
§ 55 och § 58 riksdagsordningen dels ock till lag angående ändrad
lydelse av 5 § i stadgan den 26 maj 1909 om val till riksdagens utskott.

Nr 243. S. H. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Lindhagen m. fl. avgiven motion, nr 345, om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående revision av grundlagens föreskrifter om riksdagsmans otänkbarhet
och rätt att utöva sitt riksdagsmannaskap.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

20

154

Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

I)en 21 mars.

Från första kammaren.

Nr 231 S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 103, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna
besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel,

nr 119, angående anläggning av ett stickspår från Åkers styckebruks
järnvägsstation till Åkers krutbruk,

nr 120, angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning
m. m. vid tekniska högskolan; samt

nr 122, angående inlösen av ett antal exemplar av vissa delar av
ortnamnskommitténs arbete över ortnamn i Älvsborgs län.

Nr 232. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 127, angående tillfällig höjning av postavgifterna, hänvisades
denna proposition till bevillningsutskottet, varjämte beslöts, att statsutskottet
skulle undfå del av densamma, i vad den avsage ändring i
den till innevarande års riksdag avlåtna proposition angående statsverkets
tillstånd och behov.

Nr 233. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 132, angående uppförande av tre boställshus
vid Näsets station å statens järnvägar.

Nr 234. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Mai:ts nådiga proposition nr 128, angående förslag till tor ord ning
om ändrad'' Ivdelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 november 1908
angående en" särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.

Nr 235. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: _

nr 102, angående pension åt förre arbetaren vid ammunitionsfabrikens
avdelning å Marieberg Anders Gustaf Johansson;

nr 109, angående pension åt arbetaren vid ammunitionslabrikens
avdelning å Karlsborg Carl Johan Westerberg,

nr 121, angående pension åt förste maskinisten C. Johannesson

Blom; samt

155

Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

nr 123, angående viss ändring i bestämmelserna rörande understöd
från småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt.

Nr 236. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 126, angående ändringar i villkoren
för lån från fonden för torvindustriens befrämjande.

Nr 237. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 6, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående revision i visst syfte av grundlagarna och därmed
sammanhängande författningar m. m., bifölls vad utskottet i detta
utlåtande hemställt.

Nr 238. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 35, i anledning av Kungl. Majds proposition angående kostnaderna
för anläggning av hospital vid Strängnäs samt om- och tillbyggnad
av Lunds hospital och asyl; och

nr 36, i anledning av väckta motioner om åtgärder för anskaffande
av en isbrytare till uppehållande av seglationen å Vänern.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 239. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 18, i anledning av Kungl. Maj ds propositioner rörande vissa
pensioner, avsedda att utgå av trafikmedel;

nr 19, i anledning av Kungl. Majds proposition angående anstånd
med erläggande av ränta å statslån för järnvägsanläggning mellan Eksjö
och österbymo; samt

nr 20, i anledning av Kungl. Majds proposition angående ändrad
lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 240. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 16, i anledning av väckt motion om ändring i 30 kap. 11 §
rättegångsbalken;

nr 17, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till
lag om inskränkning i inmutningsrätten; samt

nr 18, i anledning av väckt motion om upphävande av förordningen
den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens
upprätthållande.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

156 Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

Nr 241. S. 1). Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 23, i anledning av väckt motion om anslag till understödjande
av rektor J. Henrikssons verksamhet för odling och insamling av medicinalväxter; nr

24, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förläggning av en statens lantbruksskola på någon av kronoegendomarna
i Kalmar län; samt

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående personligt
ålderstil lägg till t. f. byråchefen i domänstyrelsen C. I. Stiernspetz.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 242. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 6, i anledning av andra kammarens beslut
rörande väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående beredande
av tillgång till utsädesspannmål till skäligt pris, bifölls vad utskottet i
detta utlåtande hemställt.

Nr 243. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Ekman, Karl Johan, väckt motion, nr 105, i anledning av Kungl.
Maj:ts förslag till stadga angående hotell- och pensionatrörelse.

Från andra kammaren.

Nr 244. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Bogren avgiven motion, nr 346, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 92, med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1917 års
taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt.

Nr 245. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 9, i anledning av herrar Nilssons i Tånga och
Holmströms motion, nr 85, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående den
skånska stenkolsgruveindustriens övertagande av staten.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 246. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 16, i anledning av väckt motion om ändring i 30 kap. 11 §
rättegångsbalken;

nr 17, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag til1
lag om inskränkning i inmutningsrätten; och

157

Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

nr 18, i anledning av väckt motion om upphävande av förordningen
den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens
upprätthållande.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 247. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 23, i anledning av väckt motion om anslag till understödjande
av rektor J. Henrikssons verksamhet för odling och insamling av medicinalväxter; nr

24, i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående förläggning av en statens lantbruksskola på någon av kronoegendomarna
i Kalmar län; och

nr 25, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående personligt
ålderstillägg till t. f. byråchefen i domänstyrelsen C. I. Stiernspetz.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt blev av kammaren
bifallet.

Nr 248. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 8, med anledning av första kammarens beslut rörande
inom nämnda kammare väckta motioner dels angående åtgärder till förhindrande
av abborrfiskets i Östersjön tillbakagång dels om vidtagande
av åtgärder till skyddande av de matnyttiga fisksorternas bestånd i
Sveriges fiskevatten.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 249. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 9, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående åtgärder för undersökning av olika metoder för
bärgning av säd m. m.

Utskottets hemställan avslogs.

Nr 250. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående utredning i visst syfte rörande kostnaderna för
brödsädesproduktionen i landet.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första kammaren.

Nr 251. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 6,
i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
revision i visst syfte av grundlagarna och därmed sammanhängande
författningar, m. m.

158

Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

Punkten l:o).

mom. a).

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den av herr
Olof Olsson m. fl. avgivna, vid momentet fogade reservationen.

mom. b)—f).

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 2:o).

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 252. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 35, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående kostnaderna
för anläggning av hospital vid Strängnäs samt om- och tillbyggnad
av Lunds hospital och asyl; samt

nr 36, i anledning av väckta motioner om åtgärder för anskaffande
av en isbrytare till uppehållande av seglationen å Vänern.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 253. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden:

nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner rörande vissa
pensioner, avsedda att utgå av trafikmedel;

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd
med erläggande av ränta å statslån för järnvägsanläggning mellan Eksjö
och Österbymo; samt

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad
lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.

Utskottets i dessa utlåtanden gjorda framställningar biföllos av
kammaren.

Nr 254. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckta motioner om skrivelse
till Kungl. Maj:t angående åtgärder för underlättande av möjligheterna
till utbildning för begåvade men obemedlade lärjungar vid offentliga
läroanstalter.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 255. S. D. Föredrogs andra kammarens första tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 8, i fråga om skrivelse till Kungl. Maj:t angående anordnande
av kurser för utbildning av fångvårdstjänstemän av högre grad.

Utskottets hemställan bifölls.

159

Protokollsutdrag den 21 mars 1917.

Nr 256. S. D. Föredrogs andra kammarens fjärde tillfälliga
ntskotts utlåtande, nr 10, angående herr Palmstiernas motion, nr 86,
om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om visst uppdrag till de s. k.
trustsakkunniga.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 257. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga utskotts
utlåtande, nr 6, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 329, om
skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga om utredning angående vissa förhållanden
rörande tidningspressen.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 258. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 297,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående behövligheten av »monarkismens
biinstitutioner» m. m.; och biföll kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 259. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 8, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 318,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående svenskt eller skandinaviskt
regeringsinitiativ i syfte att genom bidrag från samtliga stater bereda
gottgörelse för genom kriget åstadkommen skada å viss egendom.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 260. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 9, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 316,

om skrivelse till Kungl. Maj:t angående införande av ett världsspråk.

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Nr 261. S. D. Föredrogs andra kammarens femte tillfälliga

utskotts utlåtande, nr 10, i anledning av herr Lindhagens motion, nr 317,
om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åstadkommande efter fredsslutet
av ett förnuftigt ekonomiskt samarbete mellan alla stater.

Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

160

Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

Den 23 mars.

Från första kammaren.

Nr 244. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga propositioner
:

nr 72, angående vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande, och
nr 73, angående vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande,

hänvisades punkten 5 i propositionen nr 72 och punkten 2 i
propositionen nr 73 till jordbruksutskottet samt propositionerna i övrigt

till statsutskottet. .......

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av propositionen nr 72 inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 245. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 78, angående beredande av medel till bestridande av vissa
kostnadsökningar för sjöförsvarets ordnande m. m.;

nr 87, angående anvisande av medel för bestridande av kostnader
för utbildning av landstormsbefäl m. m.;

nr 113, angående medelsbehovet för år 1918 under ordinarie reservationsanslaget
till arméns vapen, ammunition och målskjutningsmateriel
samt artilleriets övningar och materiel;

nr 114, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag
vid armén;

nr 115, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna
besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel;

nr 116, angående tillstånd för vissa beställningshavare å ^staten
för artilleriets fabriker och tyganstalter att för rätt att åtnjuta ålderstillägg
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; samt

nr 131, angående upptagande bland statsverkets inkomster för år
1918 av en post av tillfälliga lånemedel för extraordinära försvarsutgifter.

Nr 246. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 86, med förslag dels till lag om landstorms -

161

Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

prövning åren 1919—1927 samt utbildning av officerare, underbefäl och
fackmän vid landstormen under åren 1920—1928, dels ock till lag om
skyldighet för vissa värnpliktiga att under år 1917 undergå landstormsprövning
och befäls- eller annan särskild utbildning vid landstormen.

Nr 247. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 130, med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt
för år 1918 m. m., hänvisades denna proposition i vad
angick upptagande bland statsverkets inkomster av extra inkomst- och
förmögenhetsskatt för år 1918 till statsutskottet samt i övrigt till
bevillningsutskottet.

Nr 248. S. D Efter föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 129, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917
åt befattningshavare i statens tjänst, beslöt kammaren att, därest i anledning
av väckt förslag ett särskilt utskott komme att tillsättas för ifrågavarande
propositions behandling, densamma skulle överlämnas till detta
särskilda utskott, men att eljest propositionen skulle hänvisas i vad den
angick pensionsväsendet, till bankoutskottet, såvitt propositionen rörde
under jordbruksdepartementet lydande ärenden, till jordbruksutskottet
•och i övrigt till statsutskottet.

Nr 249. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 133, angående räntefrihet å lån för anskaffande av utsädespotatis; nr

135, angående minimipris å brödsäd m. m.; samt

nr 136, angående ändrad användning av ett till anordnande av
jägmästarbostäder av riksdagen anvisat belopp.

Nr 250. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial nr
37, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i två frågor rörande
anslag under riksstadens fjärde huvudtitel, godkändes de i detta memorial
föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 251. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial nr 21, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut
rörande bankoutskottets utlåtande nr 17, angående ifrågasatt utredning
om beredande av pension åt den hos skogsvårdsstyrelserna anställda
personal.

Nr 252. S. D. Beslöt kammaren för sin del, att ett särskilt
Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt. 21

162 Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

utskott, bestående av sexton ledamöter, åtta från vardera kammaren,
skulle tillsättas för behandling av

ej mindre Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 129, angående
krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare i
statens tjänst,

än även de ytterligare framställningar, som kunde komma att av
Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner göras i dessa ämnen eller andra
i omedelbart samband därmed stående frågor;

och skulle andra kammaren inbjudas att i detta beslut förena sig
med första kammaren.

Nr 253. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 250, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning
i visst syfte rörande kostnaderna för brödsädesproduktionen i landet,
beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga
utskott.

Nr 254. S. D. Föredrogs ett från andra kammaren ankommet
protokollsutdrag, nr 254, med delgivning av nämnda kammares beslut
över dess första tillfälliga utskotts utlåtande, nr 7, i anledning av väckta
motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder för underlättande
av möjligheterna till utbildning för begåvade men obemedlade
lärjungar vid offentliga läroanstalter.

Första kammaren, som den 14 innevarande mars vid behandling
av sitt första tillfälliga utskotts utlåtande nr 3 avslagit en framställning
i anledning av eu inom kammaren väckt motion i samma syfte, fann
omförmälda delgivning ej föranleda vidare yttrande.

Nr 255. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 256, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess fjärde tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, angående
friherre Palmstiernas motion, nr 86, om skrivelse till Kungl. Maj:t
i fråga om visst uppdrag till de s. k. trustsakkunniga, beslöt första
kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 256. S. I). Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 261, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande, nr 10, i anledning
av herr Lindhagens motion, nr 317, om skrivelse till Kungl.
Maj:t angående åstadkommande efter fredsslutet av ett förnuftigt eko -

163

Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

nomiskt samarbete mellan, alla stater, beslöt första kammaren hänvisa
detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 257. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 46, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående anslag till anordnande av vattenklosetter
inom serafimerlasarettet.

Nr 258. S. D. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 50, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner rörande vissa
pensioner, avsedda att utgå av trafikmedel;

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd
med erläggande av ränta å statslån för järnvägsanläggning mellan Eksiö
och Osterbymo; samt

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad
lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.

Nr 259. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag

dels till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 42, angående åstadkommande av ändrade bestämmelser rörande
vissa kyrkorådets åligganden i pastorat, bestående av mer än en församling;
och

nr 44, angående meddelandet av viss föreskrift i fråga om krigsmans
befordran eller transport till beställning å stat;

dels ock till delar av riksdagsbeslutet:

nr 1, ingressen;

nr 2, slutmeningen;

nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 § regeringsformen
och 50 § riksdagsordningen;

nr 4, rörande lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa
tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank
den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj
1873;

nr 5, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga
om vissa postavgifter;

nr 6, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksbanken;

164

Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

nr 7, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksgäldskontor;

nr 8, angående skyldighet för penningförvaltande verk och inrättningar
m. fl. att i vissa fall anlita riksbanken;

nr 9, angående viss ändring i gällande instruktion för statens
ombud i enskilda järnvägsbolags revision;

nr 10, angående lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni
1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om
arbetstid för minderåriga och kvinnor;

nr 11, angående utredning rörande ändring uti vissa bestämmelser
angående rättegångsbiträde åt häktad; samt

nr 12, angående viss nedsättning av sockerskatten.

Nr 260. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av friherre Fleming väckt motion, nr 106, om tillägg till § 8 i förordningen
angående stämpelavgiften.

Nr 261. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Lindblad, Ernst, väckt motion, nr 107, om ändring av §§ 54
och 55 riksdagsordningen.

Från andra kammaren.

Nr 262. S. D. Föredrogos Kungl. Maj:ts propositioner:

nr 72, angående vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande;

nr 73, angående vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande, och

nr 78, angående beredande av medel till bestridande av vissa
kostnadsökningar för sjöförsvarets ordnande m. m.;

och hänvisades därvid propositionerna nr 72 och 73, i vad de
avsåge överlämnande till lånt- och sjöförsvaret av vissa markområden,
till jordbruksutskottet och i övrigt till statsutskottet samt propositionen
nr 78 till statsutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas åtskilliga i
anledning av dessa propositioner inom kammaren avgivna yttranden.

Nr 263. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 87, angående anvisande av medel för bestridande av kostnader
för utbildning av landstormsbefäl m. m.;

165

Protokollsutdray den 23 mars 1917.

nr 103, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna
besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel;

nr 113, angående medelsbeliovet för år 1918 under ordinarie
reservationsanslaget till arméns vapen, ammunition och målskjutningsmateriel
samt artilleriets övningar och materiel;

nr 114, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag
vid armén;

nr 115, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar
av vissa förskottsvis utgivna medel;

nr 116, angående tillstånd för vissa beställningshavare å staten för
artilleriets fabriker och tyganstalter att för rätt att åtnjuta ålderstillägg
tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 119, angående anläggning av ett stickspår från Åkers styckebruks
järnvägsstation till Åkers krutbruk;

nr 120, angående ökade medel till utgifter för Jpränsle, lyshållning
m. m. vid tekniska högskolan;

nr 122, angående inlösen av ett antal exemplar av vissa delar av
ortnamnskommitténs arbete över ortnamn i Ålvsbors:s län;

nr 132, angående uppförande av tre boställshus vid Näsets station
å statens järnvägar; samt

nr 131, angående upptagande bland statsverkets inkomster för år
1918 av en post av tillfälliga lånemedel för extraordinära försvarsutgifter.

Nr 264. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 86, med förslag dels till lag om landstormsprövning åren 1919
—1927 samt utbildning av officerare, underbefäl och fackmän vid landstormen
under åren 1920—1928, dels ock till lag om skyldighet för
vissa värnpliktiga att under år 1917 undergå landstormsprövning och
befäls- eller annan särskild utbildning vid landstormen.

Nr 265. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 102, angående pension åt förre arbetaren vid ammunitionsfabrikens
avdelning å Marieberg Anders Gustaf Johansson;

nr 109, angående pension åt arbetaren vid ammunitionsfabrikens
avdelning å Karlsborg Carl Johan Westerberg;

166

Protokollsutdrag den 23 mars 1917.

nr 121, angående pension åt förste maskinisten C. Johannesson
Blom; och

nr 123, angående viss ändring i bestämmelserna rörande understöd
från småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt.

Nr 266. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 128, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 §

1 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild
stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper; och

nr 127, angående tillfällig höjning av postavgifterna.

Härjämte beslöts, att statsutskottet skulle undfå del av propositionen
nr 127, i vad den avsåge ändring i den till innevarande års
riksdag avlåtna propositionen angående statsverkets tillstånd och behov.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas ett i anledning
av sistberörda proposition inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 267. S. D. Föredrogs ett från första kammaren ankommet
protokollsutdrag innefattande inbjudan till andra kammaren att förena
sig med första kammaren i dess denna dag fattade beslut att ett särskilt
utskott bestående av 16 ledamöter, 8 från vardera kammaren, skulle
tillsättas för behandling av

ej mindre Kungl. Maj:ts proposition, nr 129, angående krigstidstillägg
och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare i statens
tjänst,

än även de ytterligare framställningar, som kunde komma att av
Kungl. Maj:t eller i enskilda motioner göras i dessa ämnen eller andra
i omedelbart samband därmed stående frågor;

och beslöt kammaren antaga berörda inbjudan.

Nr 268. S. D. Hänvisades till riksdagens särskilda utskott Kungl.
Maj:ts proposition nr 129, angående krigstid stillägg och krigstidshjälp
under år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.

Nr 269. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 126, angående ändringar i villkoren för lån från fonden
för torvindustriens befrämjande.

Nr 270. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 130, med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt
för år 1918 m. m. hänvisades densamma, i vad den avsåge ändring
i den till innevarande års riksdag avlåtna proposition angående stats -

Protokollsutdrag den 23 mars 1917. 167

verkets tillstånd och behov till statsutskottet och i övrigt till bevillningsutskottet.

Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas ett i anledning
av propositionen inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 271. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial,
nr 37, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i två frågor rörande
anslag under riksstatens fjärde huvudtitel, blevo de i detta memorial
föreslagna voteringspropositionerna godkända.

Nr 272. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets
memorial, nr 21, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut
rörande bankoutskottets utlåtande, nr 17, angående ifrågasatt utredning
om beredande av pension åt den hos skogsvårdsstyrelserna anställda
personal.

Nr 273. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till delar av riksdagsbeslutet:

nr 1, ingressen,

nr 2, slutmeningen;

nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 § regeringsformen
och 50 § riksdagsordningen;

nr 4, rörande lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa
tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank
den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873;

nr 5, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga
om vissa postavgifter;

nr 6, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i riksbanken;

nr 7, angående ansvarsfrihet för fullmäktige i rikgäldskontoret;

nr 8, angående skyldighet för penningförvaltande verk och inrättningar
m. fl. att i vissa fall anlita riksbanken;

nr 9, angående viss ändring i gällande instruktion för statens
ombud i enskilda järnvägsbolags revision;

nr 10, angående lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni
1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om
arbetstid för minderåriga och kvinnor;

nr 11, angående utredning rörande ändring uti vissa bestämmelser
angående rättegångsbiträde åt häktad; och

nr 12, angående viss nedsättning av sockerskatten.

168

Protokollsutdrag den 24 mars 1917.

Nr 274. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

från statsutskottet:

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag
till anordnande av vattenklosetter inom serafimerlasarettet;

från bankoutskottet:

nr 50, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition rörande vissa
pensioner, avsedda att utgå av trafikmedel;

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd
med erläggande av ränta å statslån för järnvägsanläggning mellan Eksjö
och Österbymo; och

nr 52, i anledning av Kungl. Måj:ts proposition angående ändrad
lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873;
samt

från riksdagens kansli:

nr 42, angående åstadkommande av ändrade bestämmelser rörande
vissa kyrkorådets åligganden i pastorat, bestående av mer än en församling;
och

nr 44, angående meddelandet av viss föreskrift i fråga om krigsmans
befordran eller transport till beställning å stat.

Den 24 mars.

Från första kammaren.

Nr 262. S. D. Företogos val av tjugufyra valmän och sex
suppleanter för utseende av ej mindre riksdagens justitieombudsman
och hans efterträdare än även riksdagens militieombudsman och dennes
efterträdare; och befunnos efter valens slut hava blivit utsedda till

169

Protokollsutdrag den 24 mars 1917.

valmän:

herr Alexanderson,

» Antonsson,
b Beckman,
b Boberg,

» Carlsson, Johan,

» Eliasson,
friherre Fleming,
herr Forssman,
b Gezelius,

» Gustafsson,
greve Hamilton, Alexander,
herr Hedenlund,
b Hellberg,
friherre Hermelin,
herr Hjärne,

» Kjellgren,
greve Klingspor,
herr Knaust,

)) Lamm,

» Lindblad, Anders C.,
b Rosén,

friherre Silfverschiöld,
herr Strömberg,

» Wavrinsky;

suppleanter:

herr Stålberg,
b Norman,
b Fant,
b Hedenström,
b Neess,
b von Koch.

Nr 263. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 134, om rätt för föreståndaren vid kronohäktet i Ystad Gustaf
Edvard Rockström att för åtnjutande av löneförhöjning tillgodoräkna
sig viss tjänstgöring; och

nr 140, angående ombyggnaden av Södertälje kanal.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

22

170 Protokollsutdrag den 24 mars 1917.

Nr 264. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj :ts nådiga proposition nr 142, angående hyresbidrag till lärare vid
folkskoleseminarierna i Stockholm och Göteborg.

Nr 265. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 137, angående tilläggspension åt vissa lärarinnor vid de statsunderstödda
enskilda läroanstalterna; och

nr 138, angående förändrade bestämmelser rörande understöd åt
vissa förutvarande flickskollärarinnor.

Nr 266. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 139, angående pension åt uppsyningsmannen
O. Strandbergs änka Jenny Matilda Strandberg.

Nr 267. S. D. Föredrogs sammansatta bevillnings- och lagutskottets
utlåtande nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med
förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916
angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag.

Kammaren antog det förslag, som förordats i den vid utlåtandet
fogade reservationen.

Nr 268. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller
upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som
äger fartyg eller andel däri, och

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg
mellan utrikes orter.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 269. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra
tillfälliga utskotts utlåtande nr 7, i anledning av andra kammarens
beslut rörande väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
revision av gällande resereglemente, bifölls vad utskottet i detta utlåtande
hemställt.

Nr 270. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 47, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten.

171

Protokollsutdrag den 24 mars 1917.

Nr 271. S. 1). Anmäldes '' lagutskottets förslag till riksdagens
skrivelser till Konungen:

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri
eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag,
som äger fartyg eller andel däri; samt

nr 49, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg
mellan utrikes orter.

Skrivelseförslagen godkändes under förutsättning, beträffande nr 48,
att vad lagutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 19 och, vidkommande
nr 49, att vad utskottet hemställt i sitt utlåtande nr 20 bifölles även
av andra kammaren.

Nr 272. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 53, till Konungen i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag för lindring av fraktkostnaderna
vid transport av majs till vissa delar av Norrland samt
till Gottland.

Nr 273. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 43, angående beredande av möjlighet för parter och deras
biträden att sittande övervara rättegångsförhandlingar; och

nr 45, i fråga om ändring i gällande bestämmelser angående fribiljetter
för pensionerade befattningshavare vid statens järnvägar.

Nr 274. S. D. Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet
en av herr Holmquist väckt motion, nr 109, angående krigstidstillägg
och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare, anställda hos
riksdagen eller i dess verk.

Från andra kammaren.

Nr 275. S. D. Företogos val av dels tjugufyra valmän för utseende
av riksdagens justitieombudsman och hans efterträdare samt
riksdagens militieombudsman och dennes efterträdare, dels ock sex
suppleanter för dessa valmän; och befunnos vid valens slut hava blivit
utsedda till

172

Prolokollsutdrag den 24 mars 1917.

valmän:

herr vice talmannen D. Persson,

» Borggren,

» Hallendorff,

» Hedlund,

» Jansson i Falun,

» Janson i Kungsör,

» Johansson i Uppmälby,

» Jönsson i Fridhill,

» Karlsson i Fjät,

» Lindhagen,

» Lindley,

■» Lindman,

» Mossberg,

» E. A. Nilson i Örebro,

» Nilsson i Kristianstad,

» Nilsson i Bonarp,

» Olofsson i Åvik,

» Olsson i Blädinge,

» Persson i Norrköping,

» Petersson i Lidingö villastad,

» Pettersson i Bjälbo,

» Pålsson,

» Tengdahl, och
» Zelahn; samt till

suppleanter:

herr Rehn,

» Sköld,

» Tysk,

» Gustafson i Kasenberg,

)) W ikström och
» Lingström.

Nr 276. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 133, angående räntefrihet å lån för anskaffande av utsädespotatis;

nr 135, angående minimipris å brödsäd m. m.; och

173

Protokollsutdrag den 24 mars 1917.

nr 136, angående ändrad användning av ett till anordnande av
jägnhistarbostäder av riksdagen anvisat belopp.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av propositionen
nr 135 inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 277. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herrar
Olsson i Ramsta och Jönsson i Fridhill avgiven motion, nr 347, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 95 A, med förslag till förordning
om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående
stämpelavgiften.

Nr 278. S. D. Hänvisades till lagutskottet en av herrar Lindman
och E. A. Nilson i Örebro avgiven motion, nr 348, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 88, med förslag till lag om förfogande
över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden.

Nr 279. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herrar
Hallendorff och Kaijser avgiven motion, nr 349, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 111, med förslag till ändrad lydelse av § 49 och
53 regeringsformen m. m.

Nr 280. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herr Byström
avgiven motion, nr 350, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 121,
angående pension åt förste maskinisten C. Johannesson Blom.

Nr 281. S. D. Föredrogs sammansatta bevillnings- och lagutskottets
utlåtande, nr 1, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med
förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916
angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 282. S. D. Föredrogos lagutskottets utlåtanden:

nr 19, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller
upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger
fartyg eller andel däri; samt

nr 20, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg
mellan utrikes orter.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 283. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

174

Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

från riksdagens kansli:

nr 43, angående beredande av möjlighet för parter och deras
biträden att sittande övervara rättegångsförhandlingar; och

nr 45, i fråga om ändring i gällande bestämmelser angående fribiljetter
för pensionerade befattningshavare vid statens järnvägar;

från lagutskottet:

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om inskränkning i inmutningsrätten;

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri
eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som
äger fartyg eller andel däri; och

nr 49, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt
fartyg mellan utrikes orter; samt

från jordbruksutskottet:

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag
för lindring av fraktkostnaderna vid transport av majs till vissa
delar av Norrland samt till Gottland.

Den 27

Från första

Nr 275. S. D. Företogs val
skilda utskott; och utsågos därtill:

herr Odelberg från

greve Klingspor »

herr Pers »

» Nyström »

» Svensson »

» Hellström »

» Wrangel »

» W avrinsky »

mars.

kammaren.

av åtta ledamöter i riksdagens sär »nationella

partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,
»nationella partiet»,

» »

»liberala samlingspartiet»,
»nationella partiet», och
»socialdemokratiska gruppen».

175

Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

Nr 276. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnes valman för utseende av riksdagens justitieombudsman och
hans efterträdare den 24 innevarande månad hållna protokoll, varav
inhämtades att till justitieombudsman blivit utsedd hovrättsrådet Viktor
Esaias Octavus Petrön samt att till hans efterträdare blivit vald konstituerade
revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg;

och skulle riksdagens kanslisdeputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna ingiva förslag dels till förordnanden för de valda, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf därom, som borde införas i riksdagsbeslutet.

Nr 277. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens militieombudsman och
hans efterträdare den 24 innevarande månad hållna protokoll, varav inhämtades,
att till militieombudsman blivit utsedd häradshövdingen Axel
Reinhold östergren samt att till hans efterträdare blivit vald häradshövdingen
friherre Bror Carl Cederström;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna ingiva förslag dels till förordnanden för de valda, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf därom, som borde införas i riksdagsbeslutet.

Nr 278. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 141, angående grunder för kvinnas utnämning och befordran
till rektor vid kvinnligt folkskoleseminarium, hänvisades denna proposition,
så vitt den angick pensionsrätt och skyldighet att erlägga pensionsavgift
eller för pensionsändamål vidkännas löneavdrag, till bankoutskottet
samt i övrigt till statsutskottet.

Nr 279. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

_ nr 144, angående statsbidrag för fortsättande och avslutande av
ett sjökrigshistoriskt arbete m. m.;

nr 145, angående åtgärder till underlättande av manskapsrekryteringen
vid marinen; samt

nr 148, angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid
de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter.

176 Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

Nr 280. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 146, angående garanti för inköp av bränntorv för statens
räkning;

nr 147, angående understöd till aktiebolaget Difosfat för försök
med framställning av fosforsyregödselmedel; samt

nr 150, angående anslag till utgifter i anledning av tillfällig ökning
av elevantalet i skogshögskolans jägmästarkurs.

Nr 281. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 38, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande
anslag under riksstatens åttonde huvudtitel, godkändes de i detta memorial
föreslagna voteringspropositionerna.

Nr 282. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 54, till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående kostnaderna för anläggning av hospital vid
Strängnäs samt om- och tillbyggnad av Lunds hospital och asyl.

Nr 283. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 57, i anledning av väckta motioner rörande stämningsmans
behörighet m. m.;

nr 58, i anledning av väckt motion om ändring i 30 kap. 11 §
rättegångsbalken; samt

nr 59, i anledning av väckt motion om upphävande av förordningen
den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens
upprätthållande.

Nr 284. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 55, angående åvägabringande av utredning i fråga om ordnande
av kurser för utbildning av fångvårdstjänstemän av högre grad; och

nr 56, angående beredande av tillgång till utsädesspannmål till
skäligt pris.

Nr 285. S. D. Efter föredragning av en av herr Ekman, Carl
Gustaf, m. fl. väckt motion, nr 112, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 96, om ändring i vissa delar av förordningen angående tillverkning
och beskattning av maltdrycker m. m., hänvisades denna motion

177

Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

till bevillningsutskottet, varjämte beslöts, att statsutskottet skulle undfå
del av motionen, i vad den avsåg Kungl. Maj:ts förslag till ändring i
den till innevarande års riksdag avlåtna propositionen angående statsverkets
tillstånd och behov.

Nr 286. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
nedannämnda motioner:

nr 110, av herr Booth, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen angående
stämpelavgiften; och

nr 111, av herr von Kock, i anledning av Kung]. Maj:ts proposition
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen angående
stämpelavgiften.

Nr 287. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av friherre Langenskiöld
väckt motion, nr 108, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående rörelsekapital vid statens verksamhet för anskaffande och tillhandahållande
av livsförnödenheter.

Från andra hammaren.

Nr 284. S. D. Företogs val av åtta ledamöter i riksdagens
särskilda utskott; och befunnos efter valets slut hava blivit därtill
utsedde:

herr Tamm
)) Nilsson i Kabbarp
» Adelswärd
» Henrikson
)) Lindqvist i Stockholm
» Sommelius
» Bärg i Katrineholm
» Olsson i See

från »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »liberala samlingspartiet»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen»,

» »lantmanna- och borgarepartiet»,

» »socialdemokratiska gruppen», och
» »liberala samlingspartiet».

Nr 285. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens justitieombudsman och
hans efterträdare den 24 innevarande månad hållna protokoll, varav
inhämtades, att +iil justitieombudsman blivit utsedd hovrättsrådet V. E.
O. Petrén och att till hans efterträdare blivit vald konstituerade revisionssekreteraren
B. N. R. Lilienberg;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.. 23

178 Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

kamrarna avgiva förslag dels till förordnanden för de valde, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet inlöras.

Nr 286. S. D. Upplästes och lades till handlingarna två hos
kamrarnas valmän för utseende av riksdagens militieombudsman och
hans efterträdare den 24 innevarande månad hållna protokoll, varav
inhämtades, att till militieombudsman blivit utsedd häradshövdingen
A. R. Östergren och att till hans efterträdare blivit vald häradshövdingen
friherre B. C. Cederström;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av protokollet
underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna avgiva förslag dels till förordnanden för de valde, dels till
skrivelse till Konungen med anmälan om de verkställda valen, dels ock
till den paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet införas.

Nr 287. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

134, om rätt för föreståndaren vid kronohäktet i Ystad Gustaf
Edvard Rockström att för åtnjutande av löneförhöjning tillgodoräkna
sig viss tjänstgöring;

nr 140, angående ombyggnad av Södertälje kanal; och

nr 142, angående hyresbidrag till lärare vid folkskoleseminarierna
i Stockholm och Göteborg.

Nr 288. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 139, angående pension åt uppsyningsmannen O. Strandbergs
änka Jenny Mathilda Strandberg;

nr 137, angående tilläggspension åt vissa lärarinnor vid de statsunderstödda
enskilda läroanstalterna; och

nr 138, angående förändrade bestämmelser rörande understöd åt
vissa förutvarande flickskollärarinnor.

Nr 289. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 141, angående grunder för kvinnas utnämning och befordran till
rektor vid kvinnligt folkskoleseminarium hänvisades densamma, i vad
den avsåge kvinnlig rektors pensionsrätt och skyldighet att erlägga
pensionsavgift eller för pensionsändamål vidkännas löneavdrag, till bankoutskottet
och i övrigt till statsutskottet.

179

Protokollsutdrag den 27 mars 1917.

Nr 290. S. D. Hänvisades till lagutskottet följande i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition, nr 88, med förslag till lag om förfogande
över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
avgivna motioner, nämligen av

herr Janson i Kungsör, nr 351, och

herr von Hofsten m. fl., nr 352.

Nr 291. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr Kristensson
avgiven motion, nr 353, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 104, angående rörelsekapital vid statens verksamhet för anskaffande
och tillhandahållande av livsförnödenheter.

Nr 292. S. D. Hänvisades till bankoutskottet en av herrar
Borggren och Berg i Munkfors avgiven motion, nr 354, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 109, angående pension åt arbetaren vid
ammunitionsfabrikens avdelning å Karlsborg Carl Johan Westerberg.

Nr 293. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet en av herr
Lindqvist i Kosta avgiven motion, nr 355, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 129, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under
år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.

Nr 294. S. D. Föredrogs statsutskottets memorial, nr 38, i anledning
av kamrarnas skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslag
under riksstatens åttonde huvudtitel.

De i detta memorial föreslagna voteringsproposition erna blevo av
kammaren godkända.

Nr 295. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

från riksdagens kansli:

nr 55, angående åvägabringande av utredning i fråga om ordnande
av kurser för utbildning av fångvårdstjänstemän av högre grad, och

nr 56, angående beredande av tillgång till utsädesspannmål till
skäligt pris; samt

från lagutskottet:

nr 57, i anledning av väckta motioner rörande stämningsmans
behörighet m. m.;

nr 58, i anledning av väckt motion om ändring i 30 kap. 11 §
rättegångsbalken; och

180

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

nr 59, i anledning av väckt motion om upphävande av förordningen
den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens
upprätthållande.

Nr 296. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 54, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående kostnaderna för anläggning av hospital vid Strängnäs
samt om- och tillbyggnad av Lunds hospital och asyl.

Den 28 mars.

Från första kammaren.

Nr 288. S. D. Företogs val av åtta suppleanter i riksdagens
särskilda utskott; och utsågos därtill
herr Fagerlin från »nationella partiet»,

»

»

»

»

»

Neess
Berglund
Holm
Stålberg
Lagerkvist
Hegardt
Ödlund

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» » »

» »liberala samlingspartiet»,

» »nationella partiet»,

» »socialdemokratiska gruppen».

Nr 289. S. D. Upplästes ett protokoll, hållet under gårdagen
hos kamrarnas valmän för utseende av dels riksdagens fullmäktige i
riksbanken efter herrar R. E. Norberg och F. W. Thorsson, vilka voro i
tur att avgå, dels ock suppleanter för riksdagens fullmäktige i nämnda
bank. Av detta protokoll inhämtades, att valmännen utsett till

fullmäktige:

herr Norberg, Rudolf Emil, bankokommissarie,

» Thorsson, Fredrik Wilhelm, ledamot av riksdagens andra
kammare;

suppleanter

för tiden från valet till dess nytt val under år 1918 försiggått:

greve von Rosen, Gustaf Fredrik, bruksägare,
herr Olauson, Knut Arvid, bankokommissarie,

» Nilson, Erik Agabus, ledamot av riksdagens andra kammare.

181

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

Det upplästa protokollet lades till handlingarna; och skulle riksdagens
kanslideputerade genom utdrag av protokollet underrättas om
dessa val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna ingiva förslag
dels till förordnanden för de valda, dels till skrivelse till Konungen med
anmälan om de förrättade valen, dels ock till den paragraf, som därom
borde i riksdagsbeslutet intagas.

Nr 290. S. D. Upplästes ett protokoll, hållet under gårdagen
hos kamrarnas valmän för utseende av dels fullmäktige i riksgäldskontor
efter greve J. G. Lagerbjelke och friherre E. K. Palmstierna,
vilka voro i tur att avgå, dels ock suppleanter för riksdagens fullmäktige
i nämnda kontor. Av detta protokoll inhämtades, att valmännen
utsett till

fullmäktige:

greve Lagerbjelke, Johan Gustaf, ledamot av riksdagens första
kammare,

friherre Palmstierna, Erik Kule, ledamot av riksdagens andra
kammare;

suppleanter

för tiden från valet till dess nytt val under år 1918 försiggått:

herr Kvarnzelius, Svante Herman, ledamot av riksdagens första
kammare,

herr Jesperson, Jöns Peter, ledamot av riksdagens andra kammare,
)) Strömberg, Otto Mauritz, ledamot av riksdagens första kammare.

Det upplästa protokollet lades till handlingarna; och skulle riksdagens
kanslideputerade genom utdrag av protokollet underrättas om
dessa . val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna ingiva förslag
dels till förordnanden för de valda, dels till skrivelse till Konungen med
anmälan om de förrättade valen, dels ock till den paragraf, som därom
borde i riksdagsbeslutet intagas.

Nr 291. S.. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 149, angående omorganisation av väg- och vattenbyggnadskåren
;

nr 154, angående provisorisk lönereglering för viss personal vid
lantförsvaret;

182

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

nr 155, angående särskilt hyresbidrag åt gifta underofficerare med
vederlikar vid armén; samt

nr 156, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna
besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel.

Nr 292. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 158, angående provisorisk lönereglering
för viss personal vid marinen.

Nr 293. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 151, angående tilläggspension åt
kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet R. A. Sundin.

Nr 294. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 152, angående ytterligare rörelsekapital vid statens verksamhet
för anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter m. m.; och

nr 153, angående anslag till hydrografiska undersökningar av
Sveriges färskvatten.

Nr 295. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 5, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel.

Punkten 1.

Lades till handlingarna.

Punkterna 2—5.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 6.

Lades till handlingarna.

Punkterna 7—14.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 15.

Lades till handlingarna.

Punkterna 16—18.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 19.

Lades till handlingarna.

Punkten 20.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

183

Punkten 21.

Lades till handlingarna.

Punkten 22.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 23.

Lades till handlingarna.

Punkterna 24—26.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 27 och 28.

Lades till handlingarna.

Punkterna 29—67.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkterna 68—72.

Lades till handlingarna.

Punkterna 73—77.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 78.

Lades till handlingarna.

Punkterna 79—85.

Vad utskottet hemställt bifölls

Punkterna 86—89.

Lades till handlingarna.

Punkterna 90—98.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 296. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 39, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upphörande
av Badelunda pastorats prebendenatur.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tjänstårsberäkmng
för vissa folkskolinspektörer.

Utskottets hemställan bifölls.

- * anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd

med återbetalning av räntefritt lån för svenska församlingens i London
kyrkobyggnad.

Utskottets hemställan bifölls.

184 Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

nr 42, i anledning av riksdagens år 1916 församlade revisorers
berättelse angående verkställd granskning av statsverkets jämte därtill
hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1915.

Lades till handlingarna.

nr 43, i anledning av Ivungl. Maj:ts proposition angående förändringar
vid Centralstationen i Stockholm m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an läggning

av huvudrangerbangård vid Hallsberg.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 45, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående för säljning

av statens järnvägar tillhöriga markområden vid Gnesta.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för
revisorn hos telegrafstyrelsen J. C. Lundgren att för ålderstillägg å
lönen tillgodoräkna sig viss tjänstgöring.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utvidgning
av den nya tilloppskanalen till Trollhätte kraftstation.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande
av förlagskapital för tillverkning och transport av torvbränsle

för statens kraftverks räkning.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 49, i anledning av väckt motion om ändring i gällande bestämmelser
angående semester för tjänstemän av lägre grad vid statens
järnvägar.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 50, i anledning av väckta motioner om upptagande av ett inhemskt
statslån för mötande av ekonomiska statsbehov i följd av ett
provisoriskt rusdrycksförbud.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 297. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande nr 12,
i anledning av väckta motioner angående brännvins- samt vin- och ölhandelns
ordnande ävensom i samband därmed stående frågor.

Kammaren beslöt till en början

att för den händelse något av författningsförslagen komme att i

185

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

en eller annan del återremitteras, utskottet lämnades öppen rätt att, vid
ärendets förnyade behandling, i avseende å de delar, vilka blivit med
eller utan ändring godkända, föreslå sådana jämkningar, som kunde
föranledas av ifrågasatta ändringar i återförvisade delar; och

att i avseende å nummerbeteckningen av paragrafer och moment
utskottet skulle äga vidtaga sådana ändringar, som påkallades av kamrarnas
beslut.

Punkten 1.

IV kap. i utskottets förslag till förordning angående försäljning av
rusdrycker.

Avslogs.

Därpå antogos de författningsförslag, som innehöllos i bil. A—E
till herr von Hofstens m. fl. motion nr 162 i andra kammaren.

Utskottets hemställan i punkten 1.

Förklarades besvarad genom kammarens föregående beslut.

Punkten 2.

Motsvarande del av herr von Hofstens m. fl. motion bifölls.

Nr 298. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 13, i anledning av väckt motion om ändring i § 12 mom. 1 b
i förordningen med tulltaxa för inkommande varor.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 14, i anledning av väckta motioner om vissa ändringar i förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

Punkterna 1 och 2. •

Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 3.

Utskottets hemställan avslogs.

nr 15, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag
till förordning om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning
för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt, dels ock i ämnet
väckta motioner.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 299. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillningsoch
lagutskottets memorial nr 2, med föranledande av kamrarnas skilj—
aktiga beslut i fråga om utskottets utlåtande nr 1 i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen
den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt. 24

186 Protokollmtdrag den 28 mars 1917.

av varor in. m. samt lag om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag,
bifölls vad utskottet i detta memorial hemställt.

Nr 300. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden och memoral:

nr 22, i anledning av framställning från fullmäktige i riksbanken
angående vissa ändringar i avlöningsstaterna för riksbanken och Tumba

bruks tjänstemän.

Vad utskottet hemställt bifölls.

nr 23, i anledning av framställning från fullmäktige i riksgäldskontoret
angående vissa ändringar i reglementet för riksgäld skontoret.

Vad utskottet hemställt bifölls, och utskottets i slutet av utlåtandet
gjorda anmälan lades till handlingarna.

nr 24, med förslag angående avlöningsförmåner åt en hos första
kammaren anställd vaktmästare.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 301. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan den 9 november
1866 om skiftesverket i riket m. m.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 27, i anledning av väckt motion angående förhöjning av statsbidrag
till innehavare av vissa odlingslägenheter och skogstorp.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 28, i anledning av väckta motioner om anslag till ersättning
åt personer, vilka tillåtas fullgöra militärtjänstgöring såsom arbetare vid
avverkning av ved å allmänna skogar.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 29, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åvägabringande av en statens industriella verksamhet för förädling
av avkastningen från statsskogarna m. m.

Utskottets hemställan bifölls med godkännande av utskottets motivering.

Nr 302. S. D. Anmäldes och godkändes sammansatta bevillningsoch
lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad
lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser
rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag om fortsatt tilllämpning
av nyssnämnda lag.

187

ProtokoUsutdrag den 28 mars 1917.

Nr 303. S. I). Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag

dels till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 61, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans
efterträdare; och

nr 64, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

dels ock till riksdagens förordnanden:

nr 62, för hovrättsrådet m. m. V. E. O. Petrén att vara riksdagens
justitieombudsman;

nr 63, för konstituerade revisionssekreteraren B. N. B. Lilienberg
att vara riksdagens justitieombudsmans efterträdare;

nr 65, för häradshövdingen in. m. A. R. Östergren att vara riksdagens
militieombudsman; samt

nr 66, för häradshövdingen m. m. friherre B. C. Cederström att
vara riksdagens militieombudsmans efterträdare.

Nr 304. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av herr Lyckholm väckt motion, nr 113, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition om ändring i vissa ''delar av förordningen angående tillverkning
och beskattning av maltdrycker m. m.

Nr 305. S. D. Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet
en av herr Forssman väckt motion, nr 114, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående krigstid stillägg och krigstidshjälp under år 1917
åt befattningshavare i statens tjänst.

Från andra kammaren.

Nr 297. S. D. Företogs val av åtta suppleanter i riksdagens
särskilda utskott; och befunnos efter valets slut hava blivit därtill utsedde:

herr Svensson i Kompersmåla frå

» Andersson i= Gävle »

» Olofsson i Avik »

» Nilsson i Antnäs »

» Sävström »

» Persson i Fritorp »

» Ericsson i Arboga »

» Lundgren i Vendelsberg »

»lantmanna och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»liberala samlingspartiet»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen»,
»lantmanna- och borgarepartiet»,
»socialdemokratiska gruppen», och
»liberala samlingspartiet».

188

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

Nr 298. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna protokoll,
hållet vid sammanträde den 27 innevarande månad med kamrarnas valmän
för utseende, jämlikt §§ 71 och 73 riksdagsordningen, av dels riksdagens
fullmäktige i riksbanken efter herrar R. E. Norberg och F. V. Thorsson,
vilka vore i tur att avgå, dels ock suppleanter för riksdagens fullmäktige
i nämnda bank; och inhämtades av detta protokoll att valmännen
utsett till

fullmäktige:

herr Norberg, Rudolf Emil, bankokommissarie, och
herr Thorsson, Fredrik Vilhelm, ledamot av riksdagens andra
kammare; samt till

suppleanter

för tiden från valet till dess nytt val under år 1918 försiggått:

greve von Rosen, Gustaf Fredrik, bruksägare,

herr Olauson, Knut Arvid, bankokommissarie, och

herr Nilson, Erik Agabus, ledamot av riksdagens andra kammare;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av kammarens
protokoll underrättas om dessa val samt anmodas låta upprätta och till
kamrarna ingiva förslag till dels förordnanden för de valde dels skrivelse
till Konungen med anmälan om de försiggångna valen dels ock den
paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet införas.

Nr 299. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna protokoll,
hållet vid sammanträde den 27 innevarande månad med kamrarnas
valmän för utseende, jämlikt §§71 och 73 riksdagsordningen, av dels
fullmäktige i riksgäldskontoret efter herrar greve J. G. Lagerbjelke och
friherre E. K. Palmstierna, vilka vore i tur att avgå, dels ock suppleanter
för fullmäktige i nämnda kontor; och inhämtades av detta protokoll,
att valmännen utsett till

fullmäktige:

greve Lagerbjelke, Johan Gustaf, ledamot av riksdagens första
kammare, och

friherre Palmstierna, Erik Kille, ledamot av riksdagens andra
kammare; samt till

189

Protokollsutdrag den 28 mars 1917.
suppleanter

för tiden från valet till dess nytt val under år 1918 försiggått:

herr Kvarnzelius, Svante Herman, ledamot av riksdagens första
kammare,

herr Jesperson, Jöns Peter, ledamot av riksdagens andra kammare,
och

herr Strömberg, Otto Mauritz, ledamot av riksdagens första
kammare;

och skulle riksdagens kanslideputerade genom utdrag av kammarens
protokoll underrättas om dessa val samt anmodas låta uppsätta och till
kamrarna ingiva förslag till dels förordnanden för de valde, dels skrivelse
till Konungen med anmälan om de försiggångna valen dels ock den
paragraf, som därom borde i riksdagsbeslutet intagas.

_ Nr 300. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Makts propositioner:
1

nr 148, angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid
de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter;

. nr 145, angående åtgärder till underlättande av manskapsrekrytermgen
vid marinen; samt

.nr 144, angående statsbidrag för fortsättande och avslutande av
ett sjökrigshistoriskt arbete m. m.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av förstnämnda
proposition inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 301. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Makts
propositioner: J

nr 146, angående garanti för inköp av bränntorv för statens rakning •

nr 147, angående understöd till aktiebolaget Difosfat för försök
med framställning av fosforsyregödselmedel; och

nr 150, afgående anslag till utgifter i anledning av tillfällig ökningav
elevantalet i skogsbögskolans jägmästarkurs.

Nr 302. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Ingvarson m. fl., nr 356, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 96, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 §

1 mom., 3 § 1 mom., 5, 8 och 23 §§ samt 25 § 2 mom. i förordningen
den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
m. m.; samt

190 Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

herr Jonsson i Hökhult m. fl., nr 357, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 95 A, med förslag till förordning om vissa ändringar
i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften.

Nr 303. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet en av herr
Bengtsson i Göteborg m. fl. avgiven motion, nr 358, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 129, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp
under år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.

Nr 304. S. D. Hänvisades till statsutskottet en av herr E. A.
Nilson i Örebro avgiven motion, nr 359, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 104, angående rörelsekapital vid statens verksamhet för
anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter.

Nr 305. S. D. Föredrogs sammansatta bevillnings- och lagutskottets
memorial, nr 2, med föranledande av kamrarnas skiljaktiga
beslut i fråga om det sammansatta bevillnings- och lagutskottets utlåtande,
nr 1, i anledning av Kungl. M.aj:ts proposition, med förslag
till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916 angående
vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag
om fortsatt tillämpning av nyssnämnda lag.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 306. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 12,
i anledning av väckta motioner angående brännvins- samt vin- och ölhandelns
ordnande ävensom i samband därmed stående frågor.

Till en början beslöt kammaren, att för den händelse utskottets
förslag komme att i vissa delar återförvisas, utskottet skulle lämnas
öppen rätt att vid ärendets förnyade behandling i avseende.å de delar,
som blivit med eller utan ändring godkända, föreslå sådana jämkningar,
som av de ifrågasatta ändringarna i återförvisade delar kunde föranledas,
samt att i avseende å nummerbeteckning av paragrafer och moment
utskottet skulle äga vidtaga sådana ändringar, som påkallades av kamrarnas
beslut.

Mom. 1).

Utskottets för fattnings för slag.

Godkändes.

Utskottets hemställan.

Förklarades vara besvarad genom kammarens beslut i fråga om
författnings förslagen.

Mom. 2).

Utskottets hemställan bifölls.

Protokollsutdrag den 28 mars 1917. 191

. * *råSa om motiveringen biföll kammaren det förslag, som innefattas

i den av herr I almstierna in. fl. i avseende härå avgivna reservationen.

Nr 307. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 26, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan den 9 november
1866 om skiftesverket i riket m. m.;

ni 27, i anledning av väckt motion angående förhöjning av statsbidrag
till innehavare av vissa odlingslägenheter och skogstorp;

0 nr 28, i anledning av väckta motioner om anslag till ersättning
åt personer, vilka tillåtas fullgöra militärtjänstgöring såsom arbetare
vid avverkning av ved å allmänna skogar; och

nr 29, i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t
angående åvägabringande av en statens industriella verksamhet för förädling
av avkastningen från statsskogarna m. m.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Nr 308. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 5, angående
regleringen av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel, innefattande
anslagen till sjöförsvarsdepartementet.

Kammaren biföll vad utskottet i detta utlåtande hemställt samt
lade de av utskottet gjorda anmälningarna till handlingarna.

Nr 309. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 39, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upphörande
av Badelunda pastorats prebendenatur;

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, angående tjänstårsberäkning
för vissa folkskoleinspektörer;

nr 41, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd
med återbetalning av räntefritt lån för svenska församlingens i London
kyrkobyggnad;

nr 43, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förändringar
vid Centralstationen i Stockholm m. m.;

nr 44, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av huvudrangerbangård vid Hallsberg;

nr 45, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning
av statens järnvägar tillhöriga markområden vid Gnesta;

192 Protokollsutdrag den 28 mars 1917.

nr 46, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt
för revisorn tios telegrafstyrelsen J. C. Lundgren att för ålderstillägg å
lönen tillgodoräkna sig viss tjänstgöring;

nr 47, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utvidgning
av den nya tilloppskanalen vid Troll hätte kraftstation,

nr 48, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande
av förlagskapital för tillverkning och transport av torvbränsle för statens
kraftverks räkning;

nr 49, i anledning av väckt motion om ändring i gällande bestämmelser
angående semester för tjänstemän av lägre grad vid statens
järnvägar; samt

nr 50, i anledning av väckta motioner om upptagande av ett
inhemskt statslån för mötande av ekonomiska statsbehov i följd av ett
provisoriskt rusdrycksförbud.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls av kammaren.

Nr 310. S. D. Föredrogs statsutskottets utlåtande, nr 42, i anledning
av riksdagens år 1916 församlade revisorers berättelse angående
verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd,
styrelse och förvaltning under år 1915. _

De av utskottet i detta utlåtande gjorda anmälningarna lades till

handlingarna.

Nr 311. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 13, i anledning av väckt motion om ändring i § 12 mom. 1 b
i förordningen med tulltaxa för inkommande varor; och

nr 14, i anledning av väckta motioner om vissa ändringar i förordningen
om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.

K a mm are ii biföll vad utskottet i dessa betänkande!! Hemställt.

Nr 312. S. D. Anmäldes och godkändes sammansatta bevillningsoch
lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 74, till Konungen
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om andrad
lydelse av 2 § i lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser
rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag om fortsatt tilllämpning
av nyssnämnda lag.

193

Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

Nr 313. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis
förslag till

dels riksdagens skrivelser till Konungen,

nr 61, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans
efterträdare, och

nr 64, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

dels ock riksdagens förordnanden

nr 62, för hovrättsrådet m. m. V. E. 0. Petrén att vara riksdagens
justitieombudsman,

nr 63, för konstituerade revisionssekreteraren B. N. R. Lilienberg
att vara riksdagens justitieombudsmans efterträdare,

nr för häradshövdingen m. m. A. R. östergren att vara riksdagens
militieombudsman, och

nr 66, för häradshövdingen m. m. friherre B. C. Cederström att
vara riksdagens militieombudsmans efterträdare.

Den 29 mars.

Från första kammaren.

Nr 306. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition, nr 168, angående anslag till bestridande av
vissa utskylder för det brittiska beskickningshuset i Stockholm.

Nr 307. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 163, angående utsträckning av tiden för tullfri disposition av
tullpliktiga utställningsföremål, som införts till Baltiska utställningen i
Malmö år 1914; och

nr 167, angående förslag till förordning om ändrad lydelse av
19 §, 49 § 2 mom. och 57 § i förordningen den 19 november 1914 om
arvsskatt och skatt för gåva.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

25

194 Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

Nr 308. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 143, med förslag till lag om ändrad
lydelse av 4 och 5 §§ i lagen den 18 september 1903 angående solidariskt
bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs.

Nr 309. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 161, angående tilläggspension åt före detta förste vaktmästaren
i finansdepartement J. F. Lindgren; och

nr 162, angående pension åt maskinisten vid mynt-och justeringsverket
P. O. Åkerblom.

Nr 310. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga proposition nr 165, med förslag till lag om ändringar i
och tillägg till lagen den 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande
av stenkolsfyndigheter.

Nr 311. S. D. Efter föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga

proposition nr 164, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och
3 §§ i lagen den 4 maj 1906 angående förbud i vissa fall för bolag pcb
förening att förvärva fast egendom m. m., hänvisades denna proposition,
såvitt den avsåg ändring i lagen angående förbud i vissa fall för bolag
och förening att förvärva fast egendom, till lagutskottet samt i övrigt
till jordbruksutskottet.

Nr 312. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 159, angående försäljning av

den inom staden Marstrands hamnområde belägna Hedvigsholmen eller
Kvarnholmen m. in.

Nr 313. S. D. Vid föredragning av bevillningsutskottets betänkande
nr 16, i anledning av dels Kungl. Majits proposition med förslag
till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den
6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte
av fondpapper, dels ock i ämnet väckta motioner, bifölls vad utskottet
i detta betänkande hemställt.

Nr 314. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 21,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lagändring, åsyftande rätt för annan än präst i statskyrkan att förrätta
jordfästning, avslog kammaren såväl utskottets hemställan som den i
ämnet väckta motionen.

195

Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

Nr 315. S. 1). Vid föredragning av lagutskottets utlåtande nr 22,
i anledning av Kung!. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad
lydelse av 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 § strafflagen, bifölls vad utskottet
i detta utlåtande hemställt.

Nr 316. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående minimipris
å brödsäd m. m.

Första punkten.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Sista punkten.

Visades åter till utskottet.

n„r 1 an^edning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntefrihet
å lån för anskaffande av utsädespotatis.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 317. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 8, dels i anledning av väckt motion angående
förbud för värnpliktiga ävensom för manskap vid armén och marinen
att inköpa brännvin, dels ock i anledning av andra kammarens beslut

1 frågan, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

Nr 318. S. D. Vid föredragning av första kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande nr 9, i anledning av väckt motion om åvägabringande
av utredning i fråga om statsunderstöd till upprättande och
underhåll av kommunala rättshjälpskontor, bifölls vad utskottet i detta
utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut genom
utdrag av protokollet delgivas medkammaren.

.Nr 319. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till liksdagens skrivelse, nr 60, till Konungen, i anledning av väckta
motioner om åtgärder för anskaffande av en isbrytare till uppehållande
av seglation en å Vänern.

Nr 320. S. D. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 67, till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap.

2 § samt 24 kap. 3 § strafflagen.

196 Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

Nr 321. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag
dels till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 68, angående val av två fullmäktige i riksbanken och av tre
suppleanter för riksdagens samtlige fullmäktige i nämnda verk; och

nr 71, angående val av två fullmäktige i riksgäldskontoret och
av tre suppleanter för fullmäktige i nämnda verk;

dels ock till riksdagens förordnanden:
nr 69, för två fullmäktige i riksbanken,

nr 70, för tre suppleanter för riksdagens fullmäktige i riksbanken,
nr 72, för två fullmäktige i riksgäldskontoret; samt
nr 73, för tre suppleanter i riksgäldskontoret.

Nr 322. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
eu av herr Olsson, Lars, väckt motion, nr 115, angående mmimipris a korn.

Nr 323. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
en av herrar Asplund och Magnusson, Gerhard, väckt motion, nr 116,
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd till aktiebolaget
Difosfat för försök med framställning av fosforsyregödselmedel.

Nr 324. S. D. Föredrogos och hänvisades till särskilda utskottet
nedannämnda motioner:

nr 117, av herr Olsson, Valerius, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917
åt befattningshavare i statens tjänst; och

nr 118, av herr Petrén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare
i statens tjänst.

Från andra kammaren.

Nr 3131/2. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Olofsson i Digernäs m. fl. avgiven motion, nr 365, i anledning av
Kungl. Maj:ts proposition, nr 135, angående minimipris å brödsäd m. m.

Nr 314. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

149, angående omorganisation av väg- och vattenbyggnadskåren;

197

Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

nr 154, angående provisorisk lönereglering för viss personal vid
lantförsvaret;

nr 155, angående särskilt hyresbidrag åt gifta underofficerare med
vederlikar vid armén;

nr 156, angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna
besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel; samt

nr 158, angående provisorisk lönereglering för viss personal vid
marinen.

Nr 315. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 143, med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i
lagen den 18 september 1903 angående solidariskt bankbolags, bankaktiebolags
och sparbanks konkurs; samt

nr 151, angående tilläggspension åt kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet
R. A. Sundin.

Nr 316. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 152, angående ytterligare rörelsekapital vid statens verksamhet
för anskaffande och tillhandahållande av livsförnödenheter m. m.; samt

nr 153, angående anslag till hydrografiska undersökningar av
Sveriges färskvatten.

Nr 317. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Zetterstrand, nr 360, i anledning av Kungl. Majris proposition,
nr 120, angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning m. m.
vid tekniska högskolan; och

herr Runefors, nr 362, i anledning av Kungl. Majris proposition,
nr 86, med förslag till lag om landstormsprövning åren 1919—1927 samt
utbildning av officerare, underbefäl och fackmän vid landstormen under
åren 1920—1928 m. m.

Nr 318. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet motioner av:

herr Vennerström m. fl., nr 361, om avslag å Kungl. Maj ris proposition,
nr 127, angående tillfällig böjning av postavgifterna; och

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 363, i anledning av Kung], Majris
proposition, nr 130, med förslag till förordning om extra inkomst- och
förmögenhetsskatt för år 1918 m. m.

198

Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

Nr 319. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet en av herr
von Sneidern avgiven motion, nr 364, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 129, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under
år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.

Nr 320. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande, nr 15,
i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning
om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning för
inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt, dels ock i ämnet
väckta motioner.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 321. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 30, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående minimipris
å brödsäd m. in.

Kammaren biföll vad utskottet hemställt i fråga om visst medgivande
angående utfästelse att för statens räkning inköpa vete och råg.

Utskottets yttrande och förslag i övrigt atertörvisades till utskottet
för ny behandling.

nr 31, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntefrihet
å lån för anskaffande av utsädespotatis.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 322. S. D. Föredrogos bankoutskottets utlåtanden och
memorial:

nr 22, i anledning av framställning från fullmäktige i riksbanken
angående vissa ändringar i avlöningsstaterna för riksbanken och Tumba
bruks tjänstemän;

nr 23, i anledning av framställning från fullmäktige i riksgäldskontoret
angående vissa ändringar i reglementet för riksgäld skontoret; och

nr 24, med förslag angående avlöningsförmåner åt en hos första
kammaren anställd vaktmästare.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden och memorial
hemställt.

Nr 323. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande, nr 21,
i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående
lagändring, åsyftande rätt för annan än präst i statskyrkan att förrätta
jordfästning, blev utskottets hemställan av kammaren bifallen.

Nr 324. S. D. Föredrogs bevillningsutskottets betänkande nr 16,
i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning

199

Protokollsutdrag den 29 mars 1917.

om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 november 1008
angående. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper,
dels ock i ämnet väckta motioner.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 325. S. D. Vid föredragning av lagutskottets utlåtande,
nr 22, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag
om ändrad lydelse av 20 kap. 2 §'' samt 24 kap. 3 § strafflagen biföll
kammaren utskottets hemställan.

Nr 326. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen

från statsutskottet:

nr 60, i anledning av väckta motioner om åtgärder för anskaffande
av en isbrytare till uppehållande av seglationen å Vänern;

från lagutskottet:

nr 67, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 § stafflagen; samt

från riksdagens kansli:

nr 68, angående val av två fullmäktige i riksbanken och av tre
suppleanter för riksdagens samtlige fullmäktige i nämnda verk; och

nr 71, angående val av två fullmäktige i riksgäldskontoret och
av tre suppleanter för fullmäktige i nämnda verk.

Nr 327. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis
förslag till riksdagens förordnanden:

nr 69, för två fullmäktige i riksbanken;

nr 70, för tre suppleanter för riksdagens fullmäktige i riksbanken;

nr 72, för två fullmäktige i riksgäldskontoret; och

nr 73, för tre suppleanter i riksgäldskontoret.

200

Protokollsutdrag den 30 mars 1917.

Den 30 mars.

Från första kammaren.

Nr 325. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 160, angående regler för bestämmande av begynnelsearvodet
för vissa ordinarie befattningshavare vid statens järnvägar; och

nr 166, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal vid statens
järnvägar.

Nr 326. S. D. Vid föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 7, i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning
angående införande av kyrkofullmäktigeinstitutionen i Stockholm,
bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 327. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillningsoch
lagutskottets memorial nr 3, angående ersättning åt utskottets
tjänstemän och vaktbetjäning, bifölls vad utskottet i detta memorial
hemställt.

Nr 328. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 77, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning för
inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt; och

nr 78, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6
november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte
av fondpapper.

Nr 329. S. D. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag
till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 75, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående minimipris
å brödsäd m. m.; och

nr 76, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntefrihet
å lån för anskaffande av utsädespotatis.

Protokollsutdrag den 30 mars 3917. 201

Nr 330. . S. D. Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet
6ii av lien Nilson, Karl August, väckt motion, nr 119, i anledning av
Kungl. ^ Maj:ts proposition angående krigstidstillägg och krigstidshjälp
under år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.

Från andra kammaren.

. . Nr 328- S- D- Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts proposition,
nr 165, med förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen
den 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter.

Nr 329. S. D. \id föredragning av Kung], Maj:ts proposition,
nr 164, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen
den 4 maj 1906 angående förbud i vissa fall för bolag och förening att
förvärva fast egendom m. m., hänvisades denna proposition, så vitt den
avsåg ändring i lagen angående förbud i vissa fall för bolag och förening
att . förvärva fast egendom, till lagutskottet samt i övrigt till
jordbruksutskottet.

Nr 330. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 159, angående försäljning av den inom staden Marstrands
hamnområde belägna Hedvigsholmen eller Kvarnholmen m. m.

Nr 331. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner:
'' r

nr 160, angående regler för bestämmande av begynnelsearvodet
för vissa ordinarie befattningshavare vid statens järnvägar;

nr 166, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal vid statens
järnvägar; och

nr. 168, angående anslag till bestridande av vissa utskylder för det
brittiska beskickningshuset i Stockholm.

Nr 332. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Mai:ts propositioner:
r

. 161.? angående tilläggspension åt före detta förste vaktmästaren

i finansdepartementet J. F. Lindgren; och

nr 162, angående pension åt maskinisten vid mynt- och iusterinffsverket
P. O. Åkerblom. J ö

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 saml.

26

202 Protokollsutdrag den 30 mars 1917.

Nr 333. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 163, angående utsträckning av tiden för tullfri disposition av
tullpliktiga utställningsföremål, som införts till baltiska utställningen i
Malmö år 1914; och

nr 167, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 §,
49 § 2 mom. och 57 § i förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt
och skatt för gåva.

Nr 334. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet följande i anledning
av Kungl. Majtts proposition, nr 129, angående krigstidstillägg
och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst
avgivna motioner, nämligen av

herr Hage m. fl., nr 366,

herr Gylfe m. fl., nr 367,

herr Gylfe m. fl., nr 368,

herr Erikson i Uppsala, nr 369,

herr Hallendorff m. fl., nr 370,

herr Reling, nr 371,

herr Johansson i Sollefteå, nr 372,

herr Törnkvist, nr 373, och

herr Bäcklund m. fl., nr 374.

Nr 335. S. D. Hänvisades till statsutskottet eu av herrar Kristensson
och Björck avgiven motion, nr 375, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 142, angående hyresbidrag till lärare vid folkskoleseminarierna
i Stockholm och Göteborg.

Nr 336. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
von Sneidern avgiven motion, nr 376, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 127, angående tillfällig höjning av postavgifterna.

Nr 337. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Stenudd m. fl. avgiven motioD, nr 377, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 147, angående understöd till aktiebolaget Difosfat för
försök med framställning av fosforsyregödselmedel.

Nr 338. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Hallén m. fl. avgiven motion, nr 378, om ändring i §§ 9, 16 och 19
riksdagsordningen.

Nr 339. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 317, innefattande delgivning av nämnda

203

Protokollsutdrag den 5 april 1917.

kammares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 8,
dels i anledning av väckt motion angående förbud för värnpliktiga ävensom
för manskap vid armén och marinen att inköpa brännvin, dels ock
i anledning av andra kammarens beslut i frågan, beslöt andra kammaren
hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott.

Nr 340. S. D. Vid föredragning av ett från första kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 318, innefattande delgivning av nämnda
kammares beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr 9, i
anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning i fråga om
statsunderstöd till upprättande och underhåll av kommunala rättshjälpskontor,
beslöt andra kammaren hänvisa detta ärende till sitt femte tillfälliga
utskott.

Nr 341. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens
skrivelser till Konungen, nämligen

från bevillningsutskottet:

nr 77, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning
för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt; och

nr 78, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6
november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte
av fondpapper; samt

från jordbruksutskottet:

nr 75, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående minimipris
å brödsäd m. m.; och

nr 76, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående räntefrihet
å lån för anskaffande av utsädespotatis.

Deri 5 april.

Från första kammaren.

Nr 331. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial
nr 51, angående överlämnande till särskilda utskottet av fyra motioner
rörande understöd åt värnpliktiga och deras familjer, bifölls vad utskottet
i detta memorial hemställt.

204

Protokollsutdrag den 5 april 1917.

Nr 332. S. D. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag
till riksdagens skrivelse, nr 80, till Konungen, i anledning av Kungl.
Majds under femte huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställningar
angående kustartilleriets krigsberedskap och övningar samt
reservstat för marinen.

Nr 333. S. D. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets
förslag till riksdagens skrivelse, nr 79, till Konungen, i anledning av
väckt motion om ändring i § 12 mom. 1 b i förordningen med tulltaxa
för inkommande varor.

Nr 334. S. D. Föredrogos och hänvisades till särskilda utskottet
följande motioner:

nr 120, av greve Lagerbjelke, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp
åt befattningshavare vid serafimerlasarettet med flere allmänna
inrättningar; och

nr 121, av herr Ekman, Carl Gustaf, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917
åt befattningshavare i statens tjänst.

Nr 335. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Ekman, Carl Gustaf, väckt motion, nr 122, om ändring av
§§ 60, 65 och 75 riksdagsordningen.

Nr 336. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
en av herr Söderberg väckt motion, nr 123, i anledning av Kungl. Majds
proposition med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögen-''-hetsskatt för år 1918 m. m.

Från andra kammaren.

Nr 342. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr E. A. Nilson i Örebro, nr 380, i anledning av Kungl. Majds
proposition, nr 72, angående vissa åtgärder till lantförsvarets stärkande;

densamme, nr 381, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 87,
angående anvisande av medel för bestridande av kostnader för utbildning
av landstormsbefäl m. m.;

herr Vennerström m. fl., nr 384, om avslag å Kungl. Majds proposition,
nr 78, angående beredande av medel till bestridande av vissa
kostnadsökningar för sjöförsvarets ordnande m. m.;

205

Protokollsutdrag den 5 april 1917.

herr Vennerström, m. fl., nr 385, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 87, angående anvisande av medel för bestridande av''kostnader
för utbildning av landstormsbefäl m. m.;

herr Vennerström m. fl., nr 386, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 113, angående medelsbehovet för år 1918 under ordinarie
reservationsanslaget till arméns vapen, ammunition och målskjutningsmateriel
samt artilleriets övningar och materiel;

herr Vennerström m. fl., nr 387, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 114, angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag
vid armén;

herr Vennerström m. fl., nr 388, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 119, angående anläggning av ett stickspår från Åkers styckebruks
järnvägsstation till Åkers krutbruk; samt

herr Vennerström m. fl., nr 389, om avslag''å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 145, angående åtgärder till underlättande av manskapsrekryteringen
vid marinen.

Till utskottet skulle jämväl överlämnas ett i anledning av motionen
nr 380 inom kammaren avgivet yttrande.

Nr 343. S. D. Vid föredragning av följande utav herr Vennerström
m. fl. avgivna motioner, nämligen

nr 382, om avslag å Kungl. Majits proposition, nr 72, angående
vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande; och

nr 383, om avslag å Kungl..Maj:ts proposition, nr 73, angående
vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande;

hänvisades desamma, i vad de avsåge överlåtande till lånt- och
sjöförsvaret av vissa markområden, till jordbruksutskottet och i övrigt
till statsutskottet.

Nr 344. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet en av herr
Hage m. fl. avgiven motion, nr 390, angående första kammarens avskaffande
och införande av enkammarsystem.

Nr 345. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet en av herr
Palmstierna avgiven motion, nr 391, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 130, med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt
för år 1918 m. m.

Nr 346. S. D. Vid föredragning av statsutskottets memorial,
nr 51, angående överlämnande till särskilda utskottet av fyra motioner

206 Protokollsutdrag den 11 april 1917.

rörande understöd åt värnpliktiga och deras familjer, biföll kammaren
vad utskottet i detta memorial hemställt.

Nr 347. S. D. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens
skrivelser till Konungen nämligen

från statsutskottet:

nr 80, i anledning av Kungl. Maj:ts under femte huvudtiteln av
statsverkspropositionen gjorda framställningar angående kustartilleriets
krigsberedskap och övningar samt reservstat för marinen; och

från bevillningsutskottet:

nr 79, i anledning av väckt motion om ändring i § 12 mom. 1 b
i förordningen med tulltaxa för inkommande varor.

Den 11 april.

Från första kammaren.

Nr 337. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet en
av herr Sruce väckt motion, nr 125, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid de allmänna
läroverken m. fl. läroanstalter.

Nr 338. S. D. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet en av
herr Ingeström väckt motion, nr 124, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om ändring av 1 och 3 §§ i lagen angående
förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m.

Nr 339. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
en av herrar Asplund och Magnusson, Gerhard, väckt motion, nr 116 a),
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd till aktiebolaget
Difosfat för försök med framställning av fosforsyregödselmedel.

Från andra kammaren.

Nr 348. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet en av herr
Eildebrand avgiven motion, nr 392, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 135, angående minimipris å brödsäd m. m.

Protokollsutdrag den 12 april 1917. 207

Nr 349. S. D. Hänvisades till särskilda utskottet motioner av:

herr Widlund, nr 393, angående krigstidstillägg under år 1917 åt
befattningshavare, anställda hos riksdagen eller i dess verk; och

herr Modig, nr 394, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 129, angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917 åt
befattningshavare i statens tjänst.

Den 12 april.

Från första kammaren.

Nr 340. S. D. Föredrogos och hänvisades till konstitutions utskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 170, med förslag till ändrad lydelse av §§ 16 och 26 riksdagsordningen
samt § 1 4:o och § 2 4:o tryckfrihetsförordningen; och

nr 181, med förslag till lagar om ändrad lydelse av § 23 i förordningen
om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, om ändrad
lydelse av § 5 mom. 2 e), § 20 och § 62 i förordningen om landsting
den 21 mars 1862 samt om ändrad lydelse av § 6 mom. 1 i förordningen
om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862.

Nr 341. a D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 172, angående anordnande av en central beklädnadsverkstad för
marinen m. m.;

nr 173, angående användande av allmänna besparingar å riksstatens
femte huvudtitel till inköp av två tomtdelar i Karlskrona m. m.;

nr 176, angående provisoriska regleringsåtgärder inom Dalälvens
flodområde;

nr 178, angående särskilda avlöningsförmåner för den vid marinens
flygväsende tjänstgörande personalen; samt

nr 179, angående vissa, utvecklingen av statens vattenfallsverk berörande
frågor.

Nr 342. S. D.^ Vid föredragning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition,
nr 174, angående vissa ändringar i avlöningsreglementet för
tjänstemän vid statens järnvägar m. m., hänvisades denna proposition,

208 Protokollsutdrag dm 12 april 1917.

så vitt den avsåg ändring i lagen angående rätt till pension för tjänstemän
vid statens järnvägar, till bankoutskottet och i övrigt till statsutskottet.

Nr 343. S. D. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 180, angående vissa ändrade bestämmelser
rörande den inrikes postutväxlingen.

Nr 344. S. D. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 175, angående tilläggspension åt förre stationskarlen vid statens
järnvägar C. O. Grann; och

nr 177, angående ändring i gällande grunder för pensionering av
flottans befäl och underbefäl med vederlikar.

Nr 345. S. D. Föredrogos och hänvisades till lagutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 169, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av
lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i
Sverige; och

nr 171, med förslag till lag om fullständigande av straffregistret.

Nr 346. S. D. Upplästes och lades till handlingarna Kungl. Majfls
nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att Kungl. Maj:t
i nåder förordnat statsrådet, riddaren av kungl. nordstjärneorden, juris
utriusque kandidaten Herman Otto Falk att i stället för statsrådet och
chefen för kungl. justitiedepartementet Steno Johannes Stenberg under
återstående delen av innevarande års riksdag utöva den befattning med
riksdagsärenden, som jämlikt § 46 i riksdagsordningen tillkommer en
ledamot av statsrådet; och skulle underrättelse om denna nådiga skrivelses
innehåll genom utdrag av protokollet meddelas vederbörande
utskott samt riksdagens kanslideputerade.

Från andra kammaren.

Nr 350. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 16 föreslagna,
av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla vad utskottet
i utlåtandet hemställt eller att riksdagen må medgiva, att förre vakt -

Protokollsutdrag den 12 april 1917. 209

konstapeln vid centralfängelset å Långholmen Carl Johan Linddal må
irån och med den 1 januari 1917 under sin återstående livstid å allmänna
indragningsstaten uppbära en årlig pension av fyra hundra
kronor, röstar

Den det ej vill, röstar

Vinner Nej har riksdagen, i likhet med andra kammaren, bifallit
utskottets hemställan med den ändring däri, att orden »fyra hundra
kronor» utbytts mot »sex hundra kronor», och således medgivit, att förre
vaktkonstapeln vid centralfängelset å Långholmen Carl Johan Linddal
ma tran och med den 1 januari 1917 under sin återstående livstid å
allmänna indragningstaten uppbära en årlig pension av sex hundra kronor.

Sedan votenngssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
votenngssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
betanns, att omröstningen utfallit med 41 Ja och 171 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anstalld, hade utfallit med ............................. 78 Ja och 64 Nej

vadan, da därtill lades andra kammarens röster

e^er .......................................................................... 41 Ja och 171 Nej,

sammanräkningen visade............................................ 119 Ja och 235 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

,^r D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, om röstning

över följande av statsutskottet i första punkten av dess memorial
nr 37 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
: ®

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen må
Reservationsanslaget till skjutskolan för infanteriet och kavalleriet,
nu 63,329 kronor, med 14,371 kronor till 77,700 kronor, röstar

Den det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 samt.

27

210

Protokollsutdrag den 12 april 1917.

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
öka reservationsanslaget till skjutskolan för infanteriet och kavalleriet,
nu 63,329 kronor, med 4,771 kronor till 68,100 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel ^avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren^ ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jamval
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 77 Ja och 134 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ............................. 85 Ja och 54 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster XT .

e|ler ................................................................. 77 Ja och 134 Nej,

sammanräkningen visade............................................... 162 Ja och 188 Nej,

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens inn ehå ll.

Nr 352. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i andra punkten av dess memorial
nrÖ37 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkanda voteringsproposition: Den

som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen ökar
reservationsanslaget till arméns fält- och fälttjänstövningar, nu 600,000
kronor, med 175,000 kronor till 775,000 kronor, rostar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
att i riksstaten för år 1918 upptaga reservationsanslaget till arméns fältoch
fälttjänstövningar med oförändrat belopp 600,000 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingäld, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns att omröstningen utfallit med 79 Ja och 130 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt

211

Protokollsutdrag den 12 april 1917.
ankommet och. nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam

tidigt anställd, hade utfallit med ............................ 85 Ja och 59 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ........................................................................ 79 Ja och 130 Nej,

sammanräkningen visade ............................................ 164 Ja och 189 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat
i överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 353. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i första punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen till
arvodesökning åt bibliotekarien vid stifts- och läroverksbiblioteket i
Linköping anvisar på extra stat för år 1918 ett förslagsanslag, högst
2,000 kronor, att utgå enligt de närmare bestämmelser Kungl. Maj:t
kan finna gott föreskriva, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren för arvodesökning
åt bibliotekarien vid stifts- och läroverksbiblioteket i Linköping
anvisat på extra stat för år 1918 ett förslagsanslag, högst 1,500 kronor,
att utgå enligt de närmare bestämmelser Kungl. Maj:t kan finna gott
föreskriva.

Sedan voteringssedlarne blivit avlämnade samt en sedel avlagd och
förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att voteringssedlarne
för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl därstädes
avgivits, företogs sedlarnes öppnande och uppräkning, och befanns
att omröstningen utfallit med 90 Ja och 121 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt

anställd, hade utfallit med............................................. 96 Ja och 45 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller................................................................................. 90 Ja och 121 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 186 Ja och 166 Nej,

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåll.

212

Protokollsutdrag den 12 april 1917.

Nr 354. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i andra punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen till
anordnande vid konsthögskolan av utsträckt undervisning i dekorativ
konst anvisar på extra stat för år 1918 ett förslagsanslag, högst 2,000
kronor, röstar

Den, det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren avslagit
Kungl. Maj:ts förevarande framställning.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt eu sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 63 Ja och 147 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utfallit med ......................... 95 Ja och 49 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ................................................... 63 Ja och 147 Nej,

sammanräkningen visade ............................ 158 Ja och 196 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 355. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i tredje punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen med
uteslutande ur utgiftsstaten för universitetet i Uppsala av den under
avdelningen A) Avlöningar m. m., a) Professorer m. fl., filosofiska
fakulteten, humanistiska sektionen, uppförda professuren i estetik samt
litteratur- och konsthistoria, därsammastades uppför dels en professur
i litteraturhistoria med poetik och dels eu professur i konsthistoria med

Protokollsutdrag den 12 april 1917. 213

konstteori, av vilka den ena skall efter Kungl. Maj:ts bestämmande
övertagas av nuvarande professorn i estetik samt litteratur- och konsthistoria
båda de nya professurerna med enahanda avlöningsförmåner,
som tillkomma umversitetsprofessorer i allmänhet, och med skyldighet
för tjänsternas innehavare att vara underkastade de för dessa förmåners
åtnjutande fastställda villkoren och bestämmelserna,

ävensom för ändamålet höjer det ordinarie anslaget till universitetet
i Uppsala, universitetsstaten, med ett belopp av 7,500 kronor, röstar

Ja;

Den, det ej vill, röstar

Nej;

Vmner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren med
avslag a Kungl. Maj:ts förevarande framställning till arvode åt en lärare
vid universitetet i Uppsala med åliggande att biträda professorn i estetik
samt litteratur- och konsthistoria vid uppehållande av undervisningsoch
examinationsskvldigheten i hans ämnen enligt de närmare bestämmelser,
som av Kungl. Maj:t meddelas, anvisat på extra stat för år 1918
ett förslagsanslag, högst 4,500 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 87 Ja och 126 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt,
anstalld, både utfaHit med ............................. 98 Ja och 41 Nej

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller................................................................. 87 Ja och 126 Nej,

sammanräkningen visade............................................." 185 Ja och 167 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med ja-propositionens innehåU.

. 356. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, om röstningöver

följande av statsutskottet i fjärde punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition:
ö r

likhet med första kammaren vill, att riksdagen med

Den.

som i

214

Protokollsutdrag den 12 april 1917.

avslag å Kungl. Maj:ts ifrågavarande framställning och med bifall till
ovanberörda motioner, med uteslutande ur utgiftsstaten för universitetet
i Lund av den under avdelningen A) Avlöningar m. m., a) Professorer
m. fl., filosofiska fakulteten, humanistiska sektionen, uppförda professuren
i estetik samt litteratur- och konsthistoria, därsammastädes uppför dels
en professur i litteraturhistoria med poetik och dels en professur i
konsthistoria med konstteori, av vilka den ena skall efter Kungl. Maj:ts
bestämmande övertagas av nuvarande professorn i estetik samt litteratuioch
konsthistoria, båda de nya professurerna med enahanda avlöningsförmåner,
som tillkomma universitetsprofessorer i allmänhet, och med
skyldighet för tjänsternas innehavare att vara underkastade de för dessa
förmåners åtnjutande fastställda villkoren och bestämmelserna,

ävensom för ändamålet höjer det ordinarie anslaget till universitetet
i Lund, universitetsstaten med ett belopp av 7,500 kronor, röstar

Ja;

Den, det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren, beslutat,
att med'' bifall till Kungl. Maj:ts förevarande framställning och
med avslag å ovanberörda motioner till arvode åt en lärare vid universitetet
i Lund med åliggande att biträda professorn i estetik samt litteraturoch
konsthistoria vid uppehållande av undervisnings- och examinationsskyldigheten
i hans ämnen enligt de närmare bestämmelser, som av
Kungl. Maj:t meddelas, anvisa på extra stat för år 1918 ett förslagsanslag,
högst 4,500 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 60 Ja och 151 Nej.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt
anställd, hade utlallit med .............................. 84 Ja och 56 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

e]ler ........................................................................... 60 Ja och 151 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 144 Ja och 207 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

215

Protokollsutdrag den 12 april 1917.

.Nr 357. 8. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, om röstning

över följande av statsutskottet i femte punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition
:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen
dels medgiver, att en statssamskola må upprättas i Sollefteå stad,
under villkor att staden ej blott tillhandahåller erforderliga undervisningslokaler
och bostad eller hyresersättning åt rektor, utan även till
statsverket årligen inbetalar ett belopp, motsvarande en fjärdedel av
den vid samskolan anställda lärarpersonalens begynnelselöner, dock att
under övergångstiden endast skall inbetalas ett belopp, motsvarande
400 kronor för termin för varje vid läroverket inrättad samskoleklass,
till dess alla klasserna blivit inrättade, varefter från och med påföljande
kalenderår full avgift skall erläggas; mot vilket åtagande staden äger
rätt att av lärjungarna i samskolan upptaga terminsavgifter, dock ej
till högre belopp eller under strängare villkor för befrielse än som
stadgas rörande de avgifter, som av realskolornas lärjungar erläggas
till statsverket;

dels föreskriver, att första och andra klasserna vid statssamskolan
skola upprättas med ingången av läsåret 1918—1919 samt att vid början
av varje följande läsår skall upprättas ytterligare en klass, i ordning
nedifrån räknat, intill dess samskolan blivit färdigbildad;

dels ock för inrättandet vid samskolan från och med den 1 juli
1918 av en rektorstjänst och en första lärarinnebefattning från och med
1918 höjer reservationsanslaget till de allmänna läroverken med 7,000
kronor, röstar

Den, det ej vill, röstar

Ja;

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren, beslutat
icke bifalla förevarande motion.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 57 Ja och 150 Nej.

216

Protokollsutdrag den 12 april 1917.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam -

tidigt anställd, hade utfallit med ......................... 77 Ja och 60 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller ................................................................ . 57 Ja och 150 Nej,

sammanräkningen visade ......................................... 134 Ja och 210 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i

överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 358. S. D. Anställdes, jämlikt 65 § riksdagsordningen, omröstning
över följande av statsutskottet i sjätte punkten av dess memorial
nr 38 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition: Den,

som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen icke
bifaller de i ovanberörda motioner framställda förslagen om minskning
i reservationsanslaget till de allmänna läroverken i och för indragning
av skjututbildningsövningarna vid dessa läroverk, i reservationsanslaget
till folkskoleseminarierna i och för indragning av skjututbildningsövningarna
vid nämnda seminarier samt i det ordinarie anslaget till de
tekniska läroverken i och för indragning av skjututbildningsövningarna
vid berörda läroverk, röstar

Ja;

Den det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren beslutat
att i och för indragning av skjututbildningsövningarna vid de allmänna
läroverken från och med år 1918 minska reservationsanslaget till dessa
läroverk med 53,000 kronor, vid folkskoleseminarierna från och med år
1918 minska reservationsanslaget till folkskoleseminarerna med 8,500
kronor samt vid de tekniska läroverken från och med år 1918 minska
det ordinarie anslaget till de tekniska läroverken med 5,000 kronor.

Sedan voteringssedlarna blivit avlämnade samt en sedel avlagd
och förseglad, ävensom underrättelse från första kammaren ingått, att
voteringssedlarna för den omröstning, varom här vore fråga, jämväl
därstädes avgivits, företogs sedlarnas öppnande och uppräkning, och
befanns, att omröstningen utfallit med 81 Ja och 124 Nej.

217

Protokollsutdrag den 13 april 1917.

Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt
ankommet och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren sam -

tidigt anställd, hade utfallit med 86 Ja och 51 Nej,

vadan, då därtill lades andra kammarens röster

eller .......................................................... 81 Ja och 124 Nej,

sammanräkningen visade................................................ 167 Ja och 175 Nej;

och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i
överensstämmelse med nej-propositionens innehåll.

Nr 359. S. D. Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Tengdahl, nr 395, om avslag å Kungl. Maj:ts proposition,
nr 149, med förslag till omorganisation av väg- och vattenbyggnadskåren;
samt

herr Widlund, nr 396, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 148, angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid de
allmänna läroverken m. fl. läroanstalter.

Nr 360. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 7,
i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning angående
införande av kyrkofullmäktigeinstitutionen i Stockholm; och biföll
kammaren därvid utskottets hemställan.

Nr 361. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 11, i anledning av väckt motion om skrivelse
till Kungl. Maj: t angående beredande av nya lokaler för statsmedicinska
anstalten.

Kammaren avslog såväl utskottets hemställan som den i ämnet
väckta motionen.

Den 13 april.

Från första kammaren.

Nr 347. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 197, med förslag till lag angående
ändrad lydelse av § 13 i förordningen om kommunaistyrelse på landet
den 21 mars 1862 m. m.

Nr 348. S. D. Vid föredragning av Kungl. Majrts nådiga proposition
nr 189, angående förvärvande för statens räkning av vissa- enBihang
till riksdagens protokoll 1917. 16 saml. 28

218

Protokollsutdrag den 13 april 1917.

skilda tillhöriga vattenfall i Motala ström m. m., hänvisades denna
proposition, såvitt angick frågan om bortskiftande av viss del av det
kronan tillhöriga utmålet till Duvedals såg, till jordbruksutskottet och i
övrigt till statsutskottet.

Från andra kammaren.

Nr 362. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj:ts
skrivelse till riksdagen med tillkännagivande, att Kungl. Maj:t förordnat
statsrådet Herman Otto Falk att i stället för statsrådet och chefen för
justitiedepartementet Steno Johannes Stenberg under återstående delen
av innevarande års riksdag utöva den befattning med riksdagsärenden,
som enligt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet;

och skulle underrättelse om denna skrivelses innehåll genom utdrag
av protokollet meddelas vederbörande utskott samt riksdagens kanslideputerade.

Nr 363. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 174, angående vissa ändringar i avlöningsreglementet för tjänstemän
vid statens järnvägar m. m. hänvisades denna proposition, så vitt den
avsåg ändring i lagen angående rätt till pension för tjänstemän vid
statens järnvägar, till banko utskottet och i övrigt till statsutskottet.

Nr 364. S. D. Hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 175, angående tilläggspension åt förre stationskarlen vid statens
järnvägar C. 0. Graun; och

nr 177, angående ändring i gällande grunder för pensionering av
flottans befäl och underbefäl med vederlikar.

Nr 365. S. D. Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

176, angående provisoriska regleringsåtgärder inom Dalälvens
flodområde;

nr 179, angående vissa, utvecklingen av statens vattenfallsverk
berörande frågor;

nr 172, angående anordnande av en central beklädnadsverkstad
för marinen m. in.;

219

Protokollsutdrag den 13 april 1917.

nr 173, angående användande av allmänna besparingar å riksstatens
femte huvudtitel till inköp av två tomtdelar i Karlskrona in. in.; samt

nr 178, angående särskilda avlöningsförmåner för den vid marinens
flygväsende tjänstgörande personalen.

Nr 366. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 180, angående vissa ändrade bestämmelser rörande den
inrikes postutväxlingen.

Nr 367. S. D. Vid föredragning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 189, angående förvärvande för statens räkning av vissa enskilda
tillhöriga vattenfall i Motala ström m. m. hänvisades densammma, i
vad den avsåge medgivande för vattenfallsstyrelsen att bortskifta ett
kronan tillhörigt jordområde, till jordbruksutskottet och i övrigt till
statsutskottet.

Nr 368. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 181, med förslag till lagar om ändrad lydelse av § 23 i förordningen
om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, om
ändrad lydelse av § 5 mom. 2 e), § 20 och § 62 i förordningen om
landsting den 21 mars 1862 samt om ändrad lydelse av § 6 mom. 1 i
förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862; och

nr 170, med förslag till ändrad lydelse av §§ 16 och 26 riksdagsordningen
samt § 1 4:o och § 2 4:o tryckfrihetsförordningen.

Nr 369. S. D. Hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr

169, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av
lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i
Sverige; och

nr 171, med förslag till lag om fullständigande av straffregistret.

Nr 370. S. D. Vid föredragning av en utav herr Helger m. fl.,
avgiven motion, nr 397, i anledning av Kungl. Maj:t proposition, nr 164,
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen den 4 maj
1906 angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva
fast egendom hänvisades denna motion till lagutskottet.

220

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

Den 14 april.

Från första kammaren.

Nr 349. S. D. Sedan numera hans excellens herr statsministern
Swartz och herr statsrådet Hammarström, vilka vid den 22 januari 1917
anställt val blivit av kammaren utsedda till deputerade jämlikt § 54
regeringsformen och § 50 riksdagsordningen för att med Konungen
överlägga, avsagt sig nämnda uppdrag och kammaren godkänt dessa
avsägelser, företogs val av två deputerade efter dem, och utsågos därtill
herr Odelherg från ))nationella partiet)),

» Clason » ® ^

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
underrättas om detta val samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till den skrivelse i ämnet, som borde till Konungen
avlåtas.

Nr 350. S. D. Sedan numera hans excellens herr statsministern
Swartz, vilken vid den 17 januari 1917 anställt val blivit av kammaren
utsedd till ledamot för att deltaga i talmansöverläggningarna, avsagt
sig nämnda uppdrag och kammaren godkänt avsägelsen, företogs efter
honom val av en ledamot för att deltaga i talmansöverläggningarna,
och utsågs därtill herr Cavalli.

Nr 351. S. D. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl.
Maj:ts nådiga propositioner:

nr 191, angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot
(krigsavlöningsreglemente);

nr 194, angående användande av behållning å vissa extra anslag
till utförande av ändringsarbeten å minfartyget Clas Fleming;

nr 195, angående rätt till tjänstårsberäkning för kemisten K. A.
Schröder; samt

nr 198, angående förordning med särskilda föreskrifter angående
avlöningsförmåner m. m. vid marinen på krigsfot.

Nr 352. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 190, angående gäldandet av vissa
pensionsavgifter för under krigstjänstgöring avliden personal.

221

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

Nr 353. S. D. Föredrogs ocli hänvisades till jordbruksutskottet

Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 182, angående uppförande vid Alnarps egendom av en institutionsbyggnad
för professor N. H. Nilsson-Ehles ärftlighetsforskning m. m.;

nr 183, angående villkoren för lån från norrländska nyodlingsfonden ;

nr 184, angående villkoren för lån från allmänna nyodlingsfonden;

nr 185, angående villkoren för lån från täckdikningslånefonden;

nr 186, angående driftkostnader under år 1918 för egnahemslånefonden; nr

187, angående försäljning av vissa delar av kronoegendomen
Hunnebo nr 1 i Göteborgs och Bohus län; samt

nr 188, med förslag till lag huru förhållas bör med ströängar
vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark
samt lag om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens
eller Norrbottens läns lappmark.

Nr 354. S. D. Föredrogos konstitutionsutskottets utlåtanden:

nr 8, i anledning av väckt motion om ändring i § 2 tryckfrihetsförordningen.

Utskottets hemställan bifölls.

^ nr 10, i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning
och förslag i fråga om avskaffande eller begränsning av fullmaktsröstning
vid landstings- samt stads- och kommunalfullmäktigeval.

Kammaren avslog såväl utskottets hemställan som den i ämnet
väckta motionen.

Nr 355. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 17, i anledning av väckta motioner angående skattefrihet för
krigstid shjälp.

Utskottets hemställan bifölls.

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Konungen
med begäran om utredning och förslag i fråga om brännvinsförsäljningsförordningens
ändrande i viss riktning.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 356. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 32, i anledning av väckta motioner i fråga om åtgärder för
främjande av trädgårdsodlingen;

222

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

nr 33, i anledning av väckt motion om anslag till understöd åt
trädgårdskoloniverksamhet; samt

nr 34, i anledning av väckt motion om vidtagande av åtgärder
för igångsättande av ett statens tegelbruk.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 537. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
en av herr Clason väckt motion, nr 126, om ändring av § 56
riksdagsordningen.

Nr 358. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel;

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis
utgivna medel;

nr 54, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd
för vissa beställningshavare å staten för artilleriets labriker och tyganstalter
att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring;

nr 55, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av ett stickspår från ivkers styckebruks järnvägsstation till Åkers krutbruk;^

nr 56, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställning angående engångskostnader för försvaret;

nr 57, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av elektrisk belysning i Svea och Göta livgardens kasernetablissemang; nr

58, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande
av medel till vissa byggnadsföretag vid armén; samt

nr 59, i anledning av väckt motion, om skyldighet för befattningshavare
vid armén och marinen, vilka från arméns eller marinens matinrättningar
hämta tillagad portion, att härför utgiva viss ersättning.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Nr 359. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande nr 9,
i anledning av väckta motioner dels angående ändring i vissa delar av
förordningen om kommunalstyrelse på landet, förordningen om kommunalstyrelse
i stad, förordningen om

Protokollsutdrag den 14 april 1917. 223

förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, förordningen
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm och förordningen
om landsting, dels ock i fråga om skrivelse till Kungl. Magt i dithörande
ämnen.

Punkterna 1 och 2.

Vad utskottet hemställt avslogs.

Punkten 3.

Utskottets hemställan bifölls.

Punkten 4.

Utskottets hemställan avslogs.

Punkterna 5 och 6.

Ifrågavarande motioner avslogos.

Punkten 7.

Utskottets hemställan avslogs.

O

Punkterna 8 och 9.

Vad utskottet hemställt bifölls.

Nr 360. S. D. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 192, med förslag till lagar om ändrad
lydelse av §§ 17 och 32 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd
och skolråd den 21 mars 1862, §§ 10 och 12, § 15 mom. 2, § 20 mom. 5,
§ 34 samt § 43 mom. 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd
och skolråd i Stockholm den 20 november" 1863 samt §§ 7 och 16 i
förordningen angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg
den 5 maj 1882.

Nr 361. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 204, angående alderstillägg åt förste aktuarien i statistiska
centralbyrån Ernst Jonas Höijer och aktuarien därstädes Kurt Jonas
Henrik Wittrock;

nr 206, angående anvisande av anslag till statsunderstöd åt hantverksidkare
för utbildande av lärlingar samt till lärlingspremier;

nr 207, angående förstärkning av kammarkollegiets arbetskrafter samt

nr 210, angående beredande av rörelsekapital för tillämpningen
av gällande förfoganderättslag i fråga om industriella råvaror o. d.

Nr 362. S. D. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga propositioner:

224

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

nr 200, med förslag till förordning om tillägg till 9 och 10 §§
samt om ändrad lydelse av 14 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 6 mom.
i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin;

nr 201, angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. i förordningen
den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och
byte av fondpapper;

nr 203, med förslag till förordning om undantag från tillämpningen
av förordningen den 25 juli 1912 angående särskild skatt å majs, utländsk
potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stärkelsenka, tulllna
utländska ämnen, använda vid tillverkning av stärkelse; samt

nr 209, med förslag till förordning om fortsatt tillämpning under
år 1918 av förordningen om spirituosaaccis.

Nr 363. S. D. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet
Kung!. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 202, angående upplåtande till aktiebolaget Porjus’ smältverk av
rätt att inom utmålet Yalerius å Luossavaara malmfält bryta viss mängd
malm; och

nr 208, angående försäljning av den till landshövdingebostället i
Älvsborgs län hörande delen av tomten nr 414 i kvarteret Blomman i
Vänersborg.

Från andra kammaren.

Nr 371. S. D. Sedan herr Lindman, vilken den 22 januari innevarande
år jämte fem andra ledamöter av kammaren utsetts till deputerad,
jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen, att
med Konungen överlägga, avsagt sig detta uppdrag, företogs nu val av
deputerad i herr Lindmans ställe; och blev därtill utsedd herr Hudebrand.

Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet
om detta val underrättas samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna
ingiva förslag till skrivelse till Konungen med anmälan om det verkställda
valet.

Nr 372. S. D. Sedan herr Lindman, som genom den 17 januari
innevarande år förrättat val erhållit kammarens uppdrag att deltaga i
talmansöverläggningarna avsagt sig detta uppdrag, företogs nu val av
en ledamot att i herr Lindmans ställe deltaga i nämnda överläggningar;
och utsågs därtill herr Andersson i Skivarp.

225

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

Nr 373. S. I). Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 197, med förslag till lag angående ändrad lydelse av § 13
i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m.

Nr 374. S. I). Hänvisades till statsutskottet motioner av:

herr Boven m. fl., nr 398, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 160, angående regler för bestämmande av begynnelsearvodet för
vissa ordinarie befattningshavare vid statens järnvägar; och

herr Bärg i Katrineholm in. fl., nr 399, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition, nr 166, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal
vid statens järnvägar.

Nr 375. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 9,
i anledning av väckta motioner dels angående ändring i vissa delar av
förordningen om kommunalstyrelse på landet, förordningen om kommunalstyrelse
i stad, förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm, förordningen
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, förordningen om
kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm och förordningen
om landsting, dels ock i fråga om skrivelser till Kungl. Maj:t i dithörande
ämnen.

Kammaren biföll vad utskottet i detta utlåtande hemställt.

Nr 376. S. D. Föredrogs andra kammarens andra tillfälliga
utskotts utlåtande, nr 12, i anledning av väckt motion om skrivelse till
Kungl. Maj:t angående förflyttning och utvidgning av tandläkareinstitutet.

_ Utskottets hemställan bifölls; och skulle, jämlikt § 63 riksdagsordningen,
detta beslut genom utdrag av protokollet delgivas första
kammaren.

Nr 377. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 10,
i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning och förslag
i fråga om avskaffande eller begränsning av fullmaktsröstning vid
landstings- samt stads- och kommunalfullmäktigeval.

Utskottets hemställan bifölls.

Nr 378. S. D. Föredrogos bevillningsutskottets betänkanden:

nr 17, i anledning av väckta motioner angående skattefrihet för
krigstidshjälp;

nr 18, i anledning av väckt motion om skrivelse till Konungen
med begäran om utredning och förslag i fråga om brännvinsförsäljningsförordningens
ändrande i viss riktning.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa betänkanden hemställt.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 16 sand. 29

226

Protokollsutdrag den 14 april 1917.

Nr 379. S. D. Vid föredragning av sammansatta bevillning- och
lagutskottets memorial, nr 3, angående ersättning åt utskottets tjänstemän
och vaktbetjäning, biföll kammaren utskottets hemställan.

Nr 380. S. D. Föredrogos jordbruksutskottets utlåtanden:

nr 32, i anledning av väckta motioner i fråga om åtgärder för
främjande av trädgårdsodlingen;

nr 33, i anledning av väckt motion om anslag till understöd åt
trädgårdskoloniverksamhet; och

nr 34, i anledning av väckt motion om vidtagande av åtgärder
för igångsättande av ett statens tegelbruk.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt blev av kammaren

bifallet.

Nr 381. S. D. Föredrogs konstitutionsutskottets utlåtande, nr 8,
i anledning av väckt motion om ändring i § 2 tryckfrihetsförordningen.

Med avslag å utskottets hemställan biföll kammaren den vid utlåtandet
fogade reservationen.

Nr 382. S. D. Föredrogos statsutskottets utlåtanden:

nr 52, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel;

nr 53, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande
från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna
medel;

nr 54, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd
för vissa beställningshavare å staten för artilleriets fabriker och tyganstalter
att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss
tjänstgöring;

nr 55, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning
av ett stickspår från Åkers styckebruks järnvägsstation till Åkers
krutbruk;

nr 56, i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
gjorda framställning angående engångskostnader för försvaret;

nr 57, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande
av elektrisk belysning i Svea och Göta livgardens kasernetablissemang; -

227

Protokollsutdrag den 17 april 1917.

nr 58, i anledning av Kung]. Maj:ts proposition angående anvisande
av medel till vissa byggnadsföretag vid armén; samt

nr 59, i anledning av väckt motion, om skyldighet för befattningshavare
vid armén och marinen, vilka från arméns eller marinens matinrättningar
hämta tillagad portion, att härför utgiva viss ersättning.

Kammaren biföll vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt.

Den 1? april.

Från första hammaren.

Nr 364. S. D. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet
Kung!. Maj:ts nådiga propositioner:

nr 212, angående anslag till uppförande av en svensk kyrka i
Kristiania;

nr 214, angående disposition av återburet stipendium för utbildande
av präst, förtrogen med finska språket;

nr 2lo, angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid
privatläroverken;

nr 216, angående tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid
kommunala mellanskolor;

nr 217, angående tillfällig löneförbättring åt statens folkskolinspektörer
;

nr 218, angående efterskänkande av visst kyrkoherden i Lena församling
ådömt skadestånd;

nr 221, angående statsbanebyggnader i Norrland;

nr 223, angående anslag till upplysning och undervisningsverksamhet
för nykterhetens främjande;

nr 224, angående anslag till meteorologiska centralanstalten m. m.;

nr 225, angående tillfällig löneförbättring åt tjänstemän vid de
ecklesiastika konsistoifierna;

nr 226, angående anslag till uppförande av nya byggnader för
folkskoleseminariet i Lund m. m.; samt

nr 238, angående anslag till svenska Röda korset för bestridande
av utgifter för dess hjälpkommittés byrå i Stockholm.

228

Protokollsutdrag den 17 april 1917.

Nr 365. S. D. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 213, angående register över kyrkomötets
protokoll jämte bihang för åren 1868 1915.

Nr 366. S. D. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet
Kungl. Maj:ts nådiga proposition, nr 205, angående anslag till fåravelns
befrämjande.

Nr 367. S. D. Vid föredragning av ett från andra kammaren
ankommet protokollsutdrag, nr 376, med delgivning av nämnda kammares
beslut över dess andra tillfälliga utskotts utlåtande, ni 12, i anledning
av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förflyttning
och utvidgning av tandläkareinstitutet, beslöt första kammaren
hänvisa detta ärende till sitt första tillfälliga utskott.

Nr 368. S. D. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag

dels till riksdagens skrivelse, nr 81, till Konungen angående val
av tre deputerade att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen
med Konungen överlägga;

dels ock till paragrafer i riksdagsbeslutet:

nr 13, i fråga om meddelande av föreskrift angående beredningav
vissa till avgörande å kommunalstämma förekommande ärenden,

nr 14, angående ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i
lagen om val till riksdagen;

nr 15, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans
efterträdare;

nr 16, angående val av riksdagens militieombudsman och hans
efterträdare;

nr 17, angående val av fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret
ävensom suppleanter för dessa;

nr 18, angående stämningsmäns behörighet, sättet, för delgivning
genom stämningsmän samt ersättning till vittne vid utmätningsförrättning;

nr 19, angående förslag till ändrad lydelse av 30 kap. 11 § rättegångsbalken; nr

20, rörande förslag om upphävande av förordningen den 4 maj
1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande;

nr 21, angående förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 §
samt 24 kap. 3 § strafflagen;

229

Protokollsutdrag den 17 april 1917.

nr 22, angående lag om inskränkning i inmutningsrätten;

nr 23, angående förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse
av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot
förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri;

nr 24, angående förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande
av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter;

nr 25, angående förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen
den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
av varor m. m.;

nr 26, angående särskilda avdrag vid 1917 års taxering till bevillning
för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt; samt

nr 27, angående ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den
6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte
av fondpapper.

Från andra kammaren.

Nr 383. S. D. Hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 200, med förslag till förordning om tillägg till 9 och 10 §§
samt om ändrad lydelse av 14 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 6 mom.
i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin;

nr 201, angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. i förordningen
den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och
byte av fondpapper;

nr 203, med förslag till förordning om undantag från tillämpningen
av förordningen den 25 juli 1912 angående särskild skatt å majs, utländsk
potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stärkelserika,
tullfria utländska ämnen, använda vid tillverkning av stärkelse; samt

nr 209, med förslag till förordning om fortsatt tillämpning under
år 1918 av förordningen om spirituosaaccis.

Nr 384. S. D. Hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts
propositioner:

nr 202, angående upplåtande till aktiebolaget Porjus’ smältverk av
rätt att inom utmålet Valerius å Luossavaara malmfält bryta viss mängd
malm;

230

Protokollsutdrag den 17 april 1917.

nr 208, angående försäljning av den till landshövdingebostället i
Ålvsborgs län börande delen av tomten nr 414 i kvarteret Blomman i
Vänersborg;

nr 182, angående uppförande vid Alnarps egendom av en institutionsbyggnad
för professor N. H. Nilsson-Ehles ärftlighetsforskning m. m.;

nr 183, angående villkoren för lån från norrländska nyodlingsfonden; nr

184, angående villkoren för lån från allmänna nyodlingsfonden;

nr 185, angående villkoren för lån från täckdikningslånefonden;

nr 186, angående driftkostnader under år 1918 för egnahemslånefonden; nr

187, angående försäljning av vissa delar av kronoegendomen
Hunnebo nr 1 i Göteborgs och Bohus län; samt

nr 188, med förslag till lag huru förhållas bör med ströängar vid
ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark samt
lag om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens eller
Norrbottens läns lappmark.

Nr 385. S. 1). Hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner
:

nr 204, angående ålderstillägg åt förste aktuarien i statistiska
centralbyrån Ernst Jonas Höijer och aktuarien därstädes Kurt Jonas
Henrik Wittrock;

nr 206, angående anvisande av anslag till statsunderstöd åt hantverksidkare
för utbildande av lärlingar samt till lärlingspremier;

nr 207, angående förstärkning av kammarkollegiets arbetskrafter;

nr 210, angående beredande av rörelsekapital för tillämpningen av
gällande förfoganderättslag i fråga om industriella råvaror o. d.;

nr 198, angående förordning med särskilda föreskrifter angående
avlöningsförmåner m. m. vid marinen på krigsfot;

nr 194, angående användande av beskattning å vissa extra anslag
till utförande av ändringsarbeten å minfartyget Clas Fleming;

nr 195, angående rätt till tjänstårsberäkning för kemisten K. A.
Schröder; samt

nr 191, angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot
(krigsavlöningsreglemente).

Protol;ollsutdrag den 18 april 1917. 231

Nr 386. S. D. Hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts
proposition, nr 192, med förslag till lagar om ändrad lydelse av §§17
och 32 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den
21 mars 1862, §§ 10 och 12, § 15 mom. 2, §*20 mom. 5, § 34 samt
§ 43 mom. 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd'' och skolråd