Offentlig utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR16

UTDRAG UR DOKUMENTET:

Förord
Den 24 november 2016 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Syftet med utfrågningen var att belysa olika frågeställningar och att fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Vid utfrågningen medverkade
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys
John Hultén, fil. dr. och centrumföreståndare för K2
Karin Brundell-Freij, tekn. dr., docent och transportanalysexpert vid WSP
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen
Gunnar Alexandersson, fil. dr. och transportforskare vid Handelshögskolan
i Stockholm
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och vd för Urbanet
Analyse
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken
Caroline Ottosson, vd för SL
Joakim Palmkvist, vd för Swebus
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.
Utskottet bedömer att det som framfördes under utfrågningen är av allmänt
intresse och därför bör göras tillgängligt för en vidare krets. Därför publiceras
här en utskrift från utfrågningen.

Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................. 3
Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om ett ökat
kollektivt resande för framtiden ...................................................................... 5
Stenografisk utskrift från trafikutskottets utfrågning ...................................... 7
Ordföranden Karin Svensson Smith (MP) .................................................... 7
Maria Melkersson, Trafikanalys ................................................................... 8
John Hultén, K2 .......................................................................................... 10
Karin Brundell-Freij, WSP ......................................................................... 13
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen ........ 15
Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm ............................ 18
Bård Norheim, Urbanet Analyse ................................................................ 20
Christina Axelsson, Resenärsforum ........................................................... 23
Sören Bergerland, Blekingetrafiken ........................................................... 25
Caroline Ottosson, SL ................................................................................ 27
Joakim Palmkvist, Swebus ......................................................................... 30
Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet .................................................... 32
Frågestund .................................................................................................. 33
Vice ordföranden Jessica Rosencrantz (M) ................................................ 49
Bilder som visades vid utfrågningen ............................................................. 52

Datum: 24 november 2016
Tid: 08.45-12.00
Plats: Förstakammarsalen
Program
Inledning
08.45-08.50: Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
Nulägesbeskrivning samt tillgänglighet
08.50-09.00: Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transportpolitiska
målen
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys
Planering och finansiering
09.00-09.10: Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik - kostnadsutveckling
och finansiering
John Hultén, fil. dr. och centrumföreståndare för K2
09.10-09.20: Styrmedel för att öka det kollektiva resandet
Karin Brundell-Freij, tekn. dr., docent och transportanalysexpert
vid WSP
09.20-09.30: Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande
(i Västra Götaland)
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen
09.30-09.40: Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och
interregional kommersiell tågtrafik
Gunnar Alexandersson, fil. dr. och transportforskare vid
Handelshögskolan i Stockholm
09.40-09.50: Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn - en utblick
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och vd för
Urbanet Analyse
09.50-10.10: PAUS
PROGRAM
6
2016/17:RFR16
Resenärer och aktörer inom kollektivtrafiken
(8 minuter per talare)
10.10-10.18: Resenärerna - kollektivtrafikens konsumenter
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum
10.18-10.26: Kollektivtrafiken - ett redskap i samhällsutvecklingen
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken
10.26-10.34: Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i
storstad
Caroline Ottosson, vd för SL
10.34-10.42: Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik -
men vad hände med etableringen av nya busslinjer?
Joakim Palmkvist, vd för Swebus
10.42-10.50: Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
10.50-11.55: Frågestund
Avslutning
11.55-12.00: Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

- - -

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.