Skatteutskottets seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR15

Skatteutskottets seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

ISSN
1653-0942
ISBN
978-91-87541-22-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR15

Förord

Skatteundandragande och skatteminimering är fortfarande föremål för intensiv debatt i olika internationella politiska forum. OECD påbörjade 2013 ett uppdrag i samråd med
G20-länderna
med att ta fram en handlingsplan för att förhindra att multinationella företags aktiviteter leder till erodering av de nationella skattebaserna (Base erosion and profit shifting, BEPS).

Handlingsplanen syftar till att identifiera områden där OECD bedömer att åtgärder behöver koordineras för att olika länders skattesystem och regelverk inte ska utnyttjas för att minska skatteuppbörden på sätt som varit oförutsedda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.