Statsbidrag till teater och dans

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR5 En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser

En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser
Statsbidrag till teater och dans

En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser

ISSN
1653-0942

ISBN
91-85050-66-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005

2005/06:RFR5

Förord

Kulturutskottet har vid olika tillfällen berett motioner som berör frågor kring den årliga omräkningen av anslag inom politikområde 28 Kulturpolitik. Som en del av kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete började utskottet under 2004, med hjälp av riksdagens utredningstjänst, undersöka hur principerna för pris- och löneomräkningen av anslagen inom utgiftsområde 17 fungerar i praktiken. Utskottet har därefter beslutat att följa upp pris- och löneomräkningen av statsbidrag till teater och dans.

Kulturutskottet har gett utredningstjänsten i uppdrag att som ett underlag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida