Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Redogörelse 2016/17:RS4

Redogörelse till riksdagen

2016/17:RS4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som har överlämnats till styrelsen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen beslut av riksdagsstyrelsen under tiden den 1 januari 2016–31 december 2016.

Stockholm den 15 februari 2017

På riksdagsstyrelsens vägnar

Urban Ahlin

Kathrin Flossing

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Urban Ahlin, ordförande, Tomas Eneroth (S), Jessica Polfjärd (M), Berit Högman (S), Hans Wallmark (M), Yilmaz Kerimo (S), Mattias Karlsson (SD), Ewa Thalén Finné (M), Eva Sonidsson (S), Anders W Jonsson (C) och Maria Ferm (MP).

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Bakgrund

Sedan 2012 redovisar riksdagsstyrelsen behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen i en redogörelse till riksdagen, senast i redogörelse 2015/16:RS4. I redogörelserna redovisas kortfattade sakuppgifter om riksdagsskrivelsernas nummer och övriga aktuella dokument (framställningar, propositioner, utskottsbetänkanden) och uppgifter om skrivelsen är slutbehandlad eller inte. Sedan redogörelse 2013/14:RS6 redovisas också i förekommande fall riksdagsstyrelsens beredningsåtgärder och hur skrivelserna har slutbehandlats.

Denna redogörelse tar upp samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret och några äldre riksdagsskrivelser. Vid uppföljningen och utvärderingen av riksdagens beslut är riksdagsstyrelsens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till riksdagsstyrelsen av särskilt intresse. De förslagspunkter i utskottsbetänkandena som innehåller sådana tillkännagivanden märks i redovisningen ut med en asterisk.

Äldre riksmöten

Det finns inga riksdagsskrivelser från äldre riksmöten att redovisa.

Riksmötet 2013/14

1. Riksdagens skrivelse nr 299

Riksrevisionens årsredovisning 2013

Redog. 2013/14:RR1, bet. 2013/14:FiU35

Tidigare redovisad, se redog. 2014/15:RS6 (p. 7) och 2015/16:RS4 (p. 2)

Skrivelsen är slutbehandlad.

Förslagspunkt 2 om riksrevisorernas chefspensioner*, led a och b: Riksdagsstyrelsen beslutade den 15 oktober 2014 om tilläggsdirektiv till översynen av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter (den s.k. REA-lagskommittén). Tilläggsdirektivet innebar att kommittén skulle dels utreda om sådana oklarheter om ansvaret för chefspensioner som finansutskottet påtalat i sitt betänkande Riksrevisionens årsredovisning 2013 (bet. 2013/14:FiU35) även finns hos övriga myndigheter under riksdagen, dels föreslå hur regelverket kan förtydligas när det gäller ansvaret för och redovisningen av de aktuella pensionerna. Utredningen överlämnade sitt betänkande i oktober 2015 (2015/16:URF1). Därefter överlämnade riksdagsstyrelsen den 8 juni 2016 en framställning till riksdagen (framst. 2015/16:RS5). I framställningen föreslogs bl.a. en ny lag, lagen om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter, som bättre överensstämmer med budgetlagens struktur och språk och som ersätter lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2017 (bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:38). Förslagspunkten är slutbehandlad.

Riksmötet 2014/15

2. Riksdagens skrivelse nr 234

Indelning i utgiftsområden m.m.

Prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17

Tidigare redovisad, se redog. 2015/16:RS4 (p. 5)

Skrivelsen är slutbehandlad.

Förslagspunkt 4 om gåvoregister och registrering av skulder*: Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 oktober 2015 att ge riksdagsdirektören i uppdrag att låta utreda och ta fram lagförslag på dels en lag om registrering av gåvor till riksdagsledamöter, dels en ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen med innebörden att även vissa skulder ska registreras. En promemoria med lagförslag togs fram inom Riksdagsförvaltningen och remitterades. Riksdagsstyrelsen föreslog därefter i en framställning till riksdagen den 8 juni 2016 (framst. 2015/16:RS6) bl.a. en ny lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter. Förslaget möjliggör för Riksdagsförvaltningen att föra ett register med uppgifter om gåvor som har tagits emot. Vidare föreslogs ändringar i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen bl.a. med innebörden att en ledamots skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som hänför sig till verksamhet eller ekonomiska intressen i företag och föreningar, fastighetsinnehav i form av näringsverksamhet och inkomstbringande självständig verksamhet ska anmälas och registreras. En ny tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen som hänvisar till att det finns bestämmelser om registrering och hantering av gåvor som tagits emot av riksdagsledamöter i den nya lagen föreslogs också. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2017 (bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:42). Förslagspunkten är slutbehandlad.

Riksmötet 2015/16

3. Riksdagens skrivelse nr 221

Interparlamentariska unionen (IPU)

Redog. 2015/16:RS2, bet. 2015/16:UU16

Skrivelsen är slutbehandlad.

Den 11 maj 2016 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

4. Riksdagens skrivelse nr 222

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Redog. 2015/16:RS2, bet. 2015/16:UU17

Skrivelsen är slutbehandlad.

Den 11 maj 2016 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

5. Riksdagens skrivelse nr 206

Författningsfrågor (utredning om riksdagens EU-arbete)

Bet. 2015/16:KU16, rskr. 2015/16:206

Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Förslagspunkt 7 om en utredning om riksdagens EU-arbete*: Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Kommittén ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. Utredningen ska bl.a. utröna om funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen har förändrats. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2017. Förslagspunkten är inte slutbehandlad.

6. Riksdagens skrivelse nr 276

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Redog. 2015/16:RS4, bet. 2015/16:KU21

Skrivelsen är slutbehandlad.

Förslagspunkt 2 om riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser: Den 15 februari 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2016/17

7. Riksdagens skrivelse nr 34

Översyn av Riksrevisionen

Bet. 2016/17:KU14, rskr. 2016/17:34

Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen*. Översynen ska bl.a. belysa riksrevisorerna, förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisorerna, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen. Uppdraget ska delredovisas senast i juni 2017 och slutredovisas senast den 31 december 2017. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

8. Riksdagens skrivelse nr 42

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:42

Skrivelsen är inte slutbehandlad

Förslagspunkt 4* om att utreda en anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen) av dels den nya lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter, dels lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Riksdagsstyrelsen uppdrog den 14 december 2016 åt riksdagsdirektören att utreda en anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen (dnr 657-2016/17). Uppdraget ska redovisas senast på styrelsens sammanträde i december 2017. Riksdagsdirektören beslutade därefter att uppdra åt chefsjuristen att utreda nämnda anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen, att undersöka om det finns ytterligare föreskrifter som behöver anpassas till dataskyddsförordningen och, om så är fallet, att utreda en sådan anpassning. Uppdraget ska redovisas senast den 8 juni 2017. Förslagspunkten är inte slutbehandlad.

9. Riksdagens skrivelse nr 76

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Prop. 2016/17:1, redog. 2016/17:RS1, bet. 2016/17:KU1

Skrivelsen är slutbehandlad.

Förslagspunkt 1 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led a om anvisning av anslagen för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 1, led e om låneram för Riksdagsförvaltningen och led f om anslagsfinansiering av viss verksamhet för Riksdagsförvaltningen. Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 om anslagsdirektiv för budgetåret 2017 för Riksdagsförvaltningen och när det gäller led a om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: i fråga om Riksdagsförvaltningens anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m., 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag.

Förslagspunkt 1 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led g om investeringsplan för Riksdagsförvaltningen: Riksdagsdirektören beslutade om internbudgeten för Riksdagsförvaltningen den 3 februari 2017. I internbudgeten ingår även investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten ingår också i Riksdagsförvaltningens verksamhetsplan för 2017 som beslutades av riksdagsstyrelsen den 14 december 2016.

Förslagspunkt 1 om anslag m.m. inom utgiftsområde 1, led a om anvisning av anslagen för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 1 och led h om anslagsfinansiering av viss verksamhet för Riksdagens ombudsmän (JO): Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 om anslagsdirektiv för budgetåret 2017 för Riksdagens ombudsmän (JO) och när det gäller led a om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: i fråga om Riksdagens ombudsmän (JO) anslag 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO).

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Förslagspunkt 9 om Riksdagsförvaltningens årsredovisning: Den 15 februari 2017 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse i den delen till handlingarna.
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-02-21 Bordlagd: 2017-02-23 Hänvisad: 2017-02-24 Motionstid slutar: 2017-03-10