Redogörelse för beslut om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Redogörelse 2016/17:RJ2

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RJ2

Redogörelse för beslut om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) nuvarande stadgar trädde i kraft den 1 januari 1988 (tryckta i RFS 1988:1) och har därefter ändrats vid två tillfällen, den 1 november 1998 (tryckta i RFS 1998:4) och den 30 juni 2006 (beslut meddelat till RJ i riksdagsskrivelse 2005/06:310). I samband med Riksrevisionens granskning av RJ:s årsredovisningar för 2015 och 2016 framfördes synpunkter på tolkningen av stadgarnas regler för frågor om arvoden och ersättningar i 5 §. Stiftelsens styrelse har studerat dessa och andra kommentarer till stadgarna och funnit att det finns anledning att göra en översyn som inte ändrar ändamålsbestämmelserna men som anpassar terminologin och innehållet både till etablerad praxis och stiftelsens framtida verksamhet.

I samband med den omfattande stadgerevisionen 1988 föreslog konstitutionsutskottet, i ett yttrande om de konstitutionella konsekvenserna (KU 1987/88:2y), att stiftelsens stadgar skulle antas av stiftelsen och fastställas av riksdagen. Avsikten var att markera RJ:s självständiga ställning och frigörelse från Riksbanken. I samband med detta föreslogs en tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen (då tilläggsbestämmelse 8.15.1, i nu gällande RO [2014:801] 13 kap. 23 §) så att detta kunde möjliggöras, vilket senare också genomfördes (KU 1987/88:20). Finansutskottet delade konstitutionsutskottets bedömning (FiU 1987/88:4) och menade att frigörelsen från Riksbanken skulle göra att fondens ställning som stiftelse blev tydligare: ”För att markera jubileumsfondens ställning som självständigt rättssubjekt bör riksdagen i fortsättningen inte besluta om ändring av stiftelsens stadgar. Riksdagen bör endast fastställa, eller alternativt förkasta, sådana stadgeändringar som fondens styrelse dessförinnan antagit.”

1

2016/17:RJ2 SAMMANFATTNING AV FÖRESLAGNA STADGEÄNDRINGAR

Sammanfattning av de föreslagna stadgeändringarna

Sammanfattningsvis innebär de stadgeändringar som RJ:s styrelse antog den 8 juni 2017 följande:

Moderniseringar och korrigeringar

”Skall” ersätts i enlighet med den officiella språkvårdens rekommendationer med ”ska”.

Ändring av ”fullmäktige för Riksbanken” till ”riksbanksfullmäktige” (3 §).

Borttagande av felaktigt bindestreck i ordet ”förmögenhetsförvaltning” (3 §).

Förtydligande av ändringsförbehållets formulering

Det så kallade ändringsförbehållet anger hur en stiftelses stadgar får ändras, i RJ:s fall 11 §, som är den sista paragrafen.

Av förarbetena till 1988 års stadgar, då paragrafen fick sin nuvarande lydelse, framgår av finans- och konstitutionsutskottens betänkanden: ”Någon förändring av stiftelsens ändamål är däremot inte aktuell” (FiU 1987/88:4 s. 2). Allt utom ändamålet skulle kunna förändras; ändamålet skulle även fortsättningsvis vara undantaget från styrelsens och riksdagens befogenhet att besluta om. Denna viktiga begränsning i förarbetena kom dock inte med i stadgetexten (12 §), som lydde: ”Dessa stadgar antas av stiftelsen och fastställs av riksdagen” (se förs. 1987/88:6, bet. FiU 1987/88:4 och riksdagsordningen [RO] tilläggsbestämmelse 13.23.1). Samma formulering finns i de nuvarande stadgarna (11 §), vilka riksdagen fastställde 2006.

Det är angeläget att riksdagens avsikt i fråga om det så kallade ändringsförbehållet i samband med stadgerevisionen 1988 kommer till uttryck i RJ:s stadgar genom att stadgarnas 11 § omformuleras i enlighet med de avsikter som riksdagen uttalade 1988.

Utseende av styrelseledamöter

Förslagen till ändringar i stadgarnas regler för val av styrelseledamöter och suppleanter syftar till att öka tydligheten och underlätta den praktiska tillämpningen av reglerna i samband med val. Genom förslaget blir det möjligt att ha uppdrag som ledamot och suppleant i sammanlagt högst åtta år.

Arvoden och ersättningar

Genom ett tillägg i 5 § undanröjs den av Riksrevisionen påtalade oklarheten om RJ:s möjligheter att betala ersättning till de styrelseledamöter som tillika

2

SAMMANFATTNING AV FÖRESLAGNA STADGEÄNDRINGAR

antingen företräder särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning eller är vetenskapligt sakkunniga i stiftelsens beredningsgrupper och där utför arbete med granskning av ansökningar, uppföljning och utvärdering av beviljade anslag och liknande.

Beslutet

Sammanfattningsvis har styrelsen enhälligt beslutat

att ändra stiftelsens stadgar i enlighet med den lydelse som föreslås i bilaga 2 med ikraftträdande den dag då riksdagen fastställer stadgarna.

Avslutningsvis föreslår styrelsen att riksdagen fastställer den beslutade ändringen.

Beslutet i detta ärende fattades vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2017. I beslutet deltog Maarit Jänterä-Jareborg (ordf.), Esabelle Dingizian, Kerstin Hessius, Jan Häggström, Betty Malmberg, Carina Mood, Ingemar Nilsson, Ingela Nylund Watz, Bo Stråth, Jonas Jacobsson Gjörtler, Bo Reimer och Börje Vestlund.

Närvarande var också suppleanterna Göran Djupsund, Shadiye Heydari, Niclas Malmberg, Peter Persson och Hans Rothenberg samt föredraganden, verkställande direktör Göran Blomqvist.

Stockholm den 24 augusti 2017

Maarit Jänterä-Jareborg Göran Blomqvist
Ordförande vd

2016/17:RJ2

3

2016/17:RJ2 BILAGA 1: ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR

BILAGA 1

Ändring av stiftelsens stadgar

Parallelltext med den tidigare och den nya lydelsen.

Tidigare lydelse Ny lydelse
1 § 1 §
Stiftelsens benämning skall vara Stiftelsen Stiftelsens benämning ska vara Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond. Stiftelsen för- Riksbankens Jubileumsfond. Stiftelsen för-
valtar de medel som genom riksdagens be- valtar de medel som genom riksdagens be-
slut den 11 april 1962 angående disposi- slut den 11 april 1962 angående disposi-
tionen av viss del av överskotten från riks- tionen av viss del av överskotten från Riks-
bankens rörelse avsatts till stiftelsen, samt bankens rörelse avsatts till stiftelsen, samt
de medel som härefter har överlämnats till de medel som härefter har överlämnats till
stiftelsen av överskotten från riksbankens stiftelsen av överskotten från Riksbankens
rörelse. Tillskott till stiftelsens medel kan rörelse. Tillskott till stiftelsens medel kan
också ske i form av donation från enskild. också ske i form av donation från enskild.
2 § 2 §
Stiftelsen har till ändamål att främja och Stiftelsen har till ändamål att främja och un-
understödja vetenskaplig forskning med derstödja vetenskaplig forskning med an-
anknytning till Sverige. Därvid skall gälla knytning till Sverige. Därvid ska gälla
att verksamheten skall ges en betydande att verksamheten ska ges en betydande
flexibilitet och att i princip inte något forsk- flexibilitet och att i princip inte något forsk-
ningsområde skall vara uteslutet från möj- ningsområde ska vara uteslutet från möjlig-
ligheten att erhålla bidrag från stiftelsen, heten att erhålla bidrag från stiftelsen, men
men att företräde ska ges åt forskningsområden,
 
att företräde skall ges åt forskningsområ- vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodo-
den, vilkas medelsbehov inte är så väl till- sedda på annat sätt,
godosedda på annat sätt, att stiftelsens medel speciellt ska användas
 
att stiftelsens medel speciellt skall använ- för att stödja stora och långsiktiga forsk-
das för att stödja stora och långsiktiga ningsprojekt,
forskningsprojekt, att nya forskningsuppgifter, som kräver
 
att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt
snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt uppmärksammas,
uppmärksammas, att stiftelsen ska verka för att främja kon-
 
att stiftelsen skall verka för att främja kon- takter med internationell forskning, samt
takter med internationell forskning, samt att stiftelsens medel inte ska tas i anspråk
 
att stiftelsens medel inte skall tas i anspråk för inrättande av permanenta tjänster. Om
för inrättande av permanenta tjänster. Om så befinns lämpligt, ska dock till stiftelsens
så befinns lämpligt, skall dock till stiftel- verksamhet kunna knytas forskare för så
sens verksamhet kunna knytas forskare för lång tid att stödet från stiftelsen får karak-
så lång tid att stödet från stiftelsen får ka- tären av livstidsstipendium.
raktären av livstidsstipendium.  

4

BILAGA 1: ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR 2016/17:RJ2

3 §

Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse, bestående av tolv ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen, varvid ordföranden i styrelsen skall väljas särskilt. I styrelsen skall ingå sex företrädare för riksdagen, fyra företrädare för olika vetenskapliga discipliner samt två ledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning. Ledamöterna väljs för tiden från valet till dess sådant val hållits under fjärde året därefter. Val sker vartannat år för nästföljande fyraårsperiod räknat från och med den 1 november. Varannan gång avser valet tre företrädare för riksdagen, två företrädare för den vetenskapliga forskningen och en ledamot med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning samt varannan gång övriga ledamöter i styrelsen.

Förslag på styrelseledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsför-valtning framläggs av fullmäktige i Riksbanken. Dessa får inte inneha tjänst eller uppdrag hos Riksbanken.

Förslag på övriga styrelseledamöter framläggs efter samråd med företrädare för partigrupper, forskningsråd och forskningsberedning.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av styrelsens ledamöter, utom för dem som väljs på förslag av fullmäktige i Riksbanken, väljs en suppleant. Vad som sägs ovan om val av ledamot skall gälla även vid val av suppleanter.

Ledamot eller suppleant kan entledigas av riksdagen före utgången av den tid för vilken han har valts.

Entledigas eller avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid för vilken han valts, väljs av riksdagen en efterträdare för återstoden av den entledigade eller avgångnes mandattid.

Vid val till styrelsen i annat fall än som avses i föregående stycke får omval inte ske av den som invalts i styrelsen tidigare än under de fyra senaste kalenderåren.

3 §

Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse, bestående av tolv ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen, varvid ordföranden i styrelsen ska väljas särskilt. I styrelsen ska ingå sex företrädare för riksdagen, fyra företrädare för olika vetenskapliga discipliner samt två ledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning.

Förslag på styrelseledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning framläggs av riksbanksfullmäktige. Dessa får inte inneha tjänst eller uppdrag hos Riksbanken.

Förslag på övriga styrelseledamöter framläggs efter samråd med företrädare för partigrupper, forskningsråd och forskningsberedning.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av styrelsens ledamöter, utom för dem som väljs på förslag av riksbanksfullmäktige, väljs en suppleant. Vad som sägs nedan om val av ledamot ska gälla även vid val av suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs vartannat år från och med den 1 november för högst fyra år på ett sådant sätt att styrelsens sammansättning kontinuerligt förnyas. Uppdraget som ledamot eller suppleant avbryts automatiskt om uppdraget som riksdagsledamot upphör. Ledamot eller suppleant kan entledigas av riksdagen före utgången av den tid för vilken hon eller han har valts. Efterträdaren föreslås och väljs på samma sätt som den ledamot som ska ersättas. Va- let görs för högst fyra år. Tiden för innehav av uppdrag som ledamot och suppleant får sammanlagt uppgå till högst åtta år.

5

2016/17:RJ2 BILAGA 1: ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR

4 § 4 §
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrel- Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrel-
sen sammanträder på kallelse av ordföran- sen sammanträder på kallelse av ordföran-
den och är beslutför om minst sex ledamö- den och är beslutför om minst sex ledamö-
ter är närvarande. Vid lika röstetal är ordfö- ter är närvarande. Vid lika röstetal är ordfö-
randens röst avgörande. Vid styrelsens randens röst avgörande. Vid styrelsens
sammanträden skall föras protokoll. sammanträden ska föras protokoll.
5 § 5 §
Styrelsen har rätt att anställa erforderlig Styrelsen har rätt att anställa erforderlig
personal samt bestämma löner och övriga personal samt bestämma löner och övriga
villkor för de anställda. Styrelsen har också villkor för de anställda. Styrelsen har också
rätt att mot ersättning anlita experter och rätt att mot ersättning anlita experter och
sakkunniga. sakkunniga.
Arvoden till styrelsens ledamöter och sup- Arvoden till styrelsens ledamöter och sup-
pleanter skall följa föreskrifter i lagen pleanter ska följa föreskrifter i lagen
(1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag
inom riksdagen, dess myndigheter och inom riksdagen, dess myndigheter och
organ. organ.
  Särskild ersättning för deltagande i ärende-
  beredning kan utöver vad som stadgas i la-
  gen (1989:185) om arvoden m.m. för upp-
  drag inom riksdagen, dess myndigheter och
  organ utgå till de av styrelsens ledamöter
  och suppleanter som är företrädare för ve-
  tenskapen eller innehar särskild sakkun-
  skap i förmögenhetsförvaltning.
6 § 6 §
Stiftelsens medel förvaltas av stiftelsens Stiftelsens medel förvaltas av stiftelsens
styrelse i syfte att upprätthålla en långsiktig styrelse i syfte att upprätthålla en långsiktig
anslagskapacitet för de forskningsändamål anslagskapacitet för de forskningsändamål
som föreskrivs i 2 §. Styrelsen skall tillse som föreskrivs i 2 §. Styrelsen ska tillse att
att intresset av god avkastning och risk- intresset av god avkastning och risksprid-
spridning tillgodoses genom en lämplig ning tillgodoses genom en lämplig sam-
sammansättning av stiftelsens tillgångar. mansättning av stiftelsens tillgångar. När-
Närmare föreskrifter för stiftelsens place- mare föreskrifter för stiftelsens placeringar
ringar preciseras i stiftelsens placeringspo- preciseras i stiftelsens placeringspolicy
licy som varje år revideras och beslutas av som varje år revideras och beslutas av sty-
styrelsen. relsen.
7 § 7 §
Stiftelsen får hos kreditinstitut ta upp lån Stiftelsen får hos kreditinstitut ta upp lån
för att tillgodose tillfälliga behov av likvi- för att tillgodose tillfälliga behov av likvi-
ditet. I samband med förvärv eller förvalt- ditet. I samband med förvärv eller förvalt-
ning av fast egendom, tomträtt eller bo- ning av fast egendom, tomträtt eller bo-
stadsrätt får lån tas upp mot säkerhet av stadsrätt får lån tas upp mot säkerhet av
panträtt i egendomen. panträtt i egendomen.

6

BILAGA 1: ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR 2016/17:RJ2

8 § 8 §
Styrelsen har rätt att handla på stiftelsens Styrelsen har rätt att handla på stiftelsens
vägnar i förhållande till tredje man samt fö- vägnar i förhållande till tredje man samt fö-
reträda stiftelsen inför domstolar och andra reträda stiftelsen inför domstolar och andra
myndigheter. Styrelsen har rätt att förordna myndigheter. Styrelsen har rätt att förordna
en eller flera personer inom eller utom sty- en eller flera personer inom eller utom sty-
relsen att med samma behörighet företräda relsen att med samma behörighet företräda
stiftelsen. Sådant förordnande får när som stiftelsen. Sådant förordnande får när som
helst återkallas av styrelsen. helst återkallas av styrelsen.
9 § 9 §
Stiftelsens räkenskapsår skall motsvara ka- Stiftelsens räkenskapsår ska motsvara ka-
lenderår. Styrelsen fastställer en budget för lenderår. Styrelsen fastställer en budget för
stiftelsens förvaltningsverksamhet under stiftelsens förvaltningsverksamhet under
det följande räkenskapsåret. Styrelsen sva- det följande räkenskapsåret. Styrelsen sva-
rar för att intern revision sker av stiftelsen. rar för att intern revision sker av stiftelsen.
Styrelsen skall senast den 1 mars till riks- Styrelsen ska senast den 1 mars till riksda-
dagen lämna en årsredovisning för det gen lämna en årsredovisning för det närm-
närmast föregående året. Berättelsen skall ast föregående året. Denna årliga redovis-
omfatta resultaträkning, balansräkning, för- ning ska omfatta resultaträkning, balans-
valtningsberättelse och redogörelse för an- räkning, förvaltningsberättelse och redogö-
slagsbeviljade projekt. relse för anslagsbeviljade projekt.
10 § 10 §
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn
enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stif- enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stif-
telser. telser.
11 § 11 §
Dessa stadgar antas av stiftelsen och fast- Ändringar av dessa stadgar, med undantag
ställs av riksdagen. för ändamålet i 2 §, antas av styrelsen och
  fastställs av riksdagen.

7

2016/17:RJ2 BILAGA 2: NYA STADGAR FÖR STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND

BILAGA 2

Nya stadgar för Stiftelsen Riksbankens

Jubileumsfond

1 §

Stiftelsens benämning ska vara Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Stiftelsen förvaltar de medel som genom riksdagens beslut den 11 april 1962 angående dispositionen av viss del av överskotten från Riksbankens rörelse avsatts till stiftelsen, samt de medel som härefter har överlämnats till stiftelsen av överskotten från Riksbankens rörelse. Tillskott till stiftelsens medel kan också ske i form av donation från enskild.

2 §

Stiftelsen har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. Därvid ska gälla

att verksamheten ska ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde ska vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från stiftelsen, men

att företräde ska ges åt forskningsområden, vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt,

att stiftelsens medel speciellt ska användas för att stödja stora och långsiktiga forskningsprojekt,

att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt uppmärksammas,

att stiftelsen ska verka för att främja kontakter med internationell forskning, samt

att stiftelsens medel inte ska tas i anspråk för inrättande av permanenta tjänster. Om så befinns lämpligt, ska dock till stiftelsens verksamhet kunna knytas forskare för så lång tid att stödet från stiftelsen får karaktären av livstidsstipendium.

3 §

Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse, bestående av tolv ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen, varvid ordföranden i styrelsen ska väljas särskilt. I styrelsen ska ingå sex företrädare för riksdagen, fyra företrädare för olika vetenskapliga discipliner samt två ledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning.

8

BILAGA 2: NYA STADGAR FÖR STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND 2016/17:RJ2

Förslag på styrelseledamöter med särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning framläggs av riksbanksfullmäktige. Dessa får inte inneha tjänst eller uppdrag hos Riksbanken.

Förslag på övriga styrelseledamöter framläggs efter samråd med företrädare för partigrupper, forskningsråd och forskningsberedning.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av styrelsens ledamöter, utom för dem som väljs på förslag av riksbanksfullmäktige, väljs en suppleant. Vad som sägs nedan om val av ledamot ska gälla även vid val av suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs vartannat år från och med den 1 november för högst fyra år på ett sådant sätt att styrelsens sammansättning kontinuerligt förnyas. Uppdraget som ledamot eller suppleant avbryts automatiskt om uppdraget som riksdagsledamot upphör. Ledamot eller suppleant kan entledigas av riksdagen före utgången av den tid för vilken hon eller han har valts. Efterträdaren föreslås och väljs på samma sätt som den ledamot som ska ersättas. Valet görs för högst fyra år. Tiden för innehav av uppdrag som ledamot och suppleant får sammanlagt uppgå till högst åtta år.

4 §

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför om minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

5 §

Styrelsen har rätt att anställa erforderlig personal samt bestämma löner och övriga villkor för de anställda. Styrelsen har också rätt att mot ersättning anlita experter och sakkunniga.

Arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter ska följa föreskrifter i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Särskild ersättning för deltagande i ärendeberedning kan utöver vad som stadgas i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ utgå till de av styrelsens ledamöter och suppleanter som är företrädare för vetenskapen eller innehar särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning.

6 §

Stiftelsens medel förvaltas av stiftelsens styrelse i syfte att upprätthålla en långsiktig anslagskapacitet för de forskningsändamål som föreskrivs i 2 §. Styrelsen ska tillse att intresset av god avkastning och riskspridning tillgodoses

9

2016/17:RJ2 BILAGA 2: NYA STADGAR FÖR STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
  genom en lämplig sammansättning av stiftelsens tillgångar. Närmare föreskrif-
  ter för stiftelsens placeringar preciseras i stiftelsens placeringspolicy som varje
  år revideras och beslutas av styrelsen.

7 §

Stiftelsen får hos kreditinstitut ta upp lån för att tillgodose tillfälliga behov av likviditet. I samband med förvärv eller förvaltning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt får lån tas upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

8 §

Styrelsen har rätt att handla på stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda stiftelsen inför domstolar och andra myndigheter. Styrelsen har rätt att förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen att med samma behörighet företräda stiftelsen. Sådant förordnande får när som helst återkallas av styrelsen.

9 §

Stiftelsens räkenskapsår ska motsvara kalenderår. Styrelsen fastställer en budget för stiftelsens förvaltningsverksamhet under det följande räkenskapsåret. Styrelsen svarar för att intern revision sker av stiftelsen.

Styrelsen ska senast den 1 mars till riksdagen lämna en årsredovisning för det närmast föregående året. Denna årliga redovisning ska omfatta resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och redogörelse för anslagsbeviljade projekt.

10 §

Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

11 §

Ändringar av dessa stadgar, med undantag för ändamålet i 2 §, antas av styrelsen och fastställs av riksdagen.

10 Tryck: Elanders, Vällingby 2017
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-09-07 Bordlagd: 2017-09-12 Hänvisad: 2017-09-13 Motionstid slutar: 2017-09-27

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.