Redogörelse till riksdagen 2018/19:RJ1

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

Sammanfattning

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under samma tid.

Stockholm den 28 februari 2019

Göran Blomqvist

Verkställande direktör

1

2018/19:RJ1

Innehållsförteckning  
Vd:s förord...................................................................................................... 3
Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2018........................... 5
Arbetssätt, stödformer och kvalitetsbedömning ........................................... 5
Beviljade forskningsanslag........................................................................... 8
Övriga bidrag till forskning och kulturliv................................................... 33
Internationellt samarbete ............................................................................ 34
Rönnbergska donationerna ......................................................................... 36
Forskningskommunikation ......................................................................... 37
Bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader ..................................... 37
Uppföljning och utvärdering ...................................................................... 37
Digital humaniora....................................................................................... 38
Öppen vetenskap ........................................................................................ 39
Förvaltningsberättelse................................................................................... 40
Finansiell verksamhet ................................................................................... 52
Den finansiella verksamheten − tio år i sammandrag................................. 57
Finansiellt resultat (KSEK) 2018 ............................................................... 59
Resultaträkning (KSEK) 2018.................................................................... 61
Balansräkning (KSEK) 2018-12-31 ........................................................... 62
Specificering förändring eget kapital (KSEK)............................................ 64
Kassaflödesanalys (KSEK) ........................................................................ 65
Redovisnings- och värderingsprinciper ........................................................ 66
Värdering materiella anläggningstillgångar................................................ 66
Värdering finansiella anläggningstillgångar............................................... 67
Värdering övriga finansiella instrument ..................................................... 68
Beviljade forskningsmedel ......................................................................... 68
Eget kapital................................................................................................. 68
Inkomstskatter ............................................................................................ 69
Skattestatus................................................................................................. 69
Leasing ....................................................................................................... 69
Ersättningar till anställda............................................................................ 69
Kassaflödesanalys ...................................................................................... 70
Noter (KSEK) 2018-12-31............................................................................ 71
Bilagor  
Donationernas marknadsvärde (belopp i KSEK) .......................................... 88
Balansposters upplupna anskaffningsvärden och jämförande verkliga  
värden (KSEK) 2018 .................................................................................... 90

2

2018/19:RJ1

Vd:s förord

Detta är mitt trettonde och sista förord som vd för Stiftelsen Riksbankens Ju- bileumsfond (RJ). Jag överlämnar stafettpinnen till fil.dr Marika Hedin, som blir RJ:s sjunde vd sedan starten 1965. Jag vet att hon kommer att göra viktiga insatser och önskar henne all framgång. Och Marika: Vd-uppdraget är roligt, så det är en lycklig man som nu överlämnar detta privilegium till dig!

RJ:s grundläggande uppdrag är att stödja forskning av högsta kvalitet. Det utför RJ genom att finansiera de ansökningar som bedömts vara de bästa. Den aktiva finansförvaltningen i kombination med positiv börsutveckling har gjort det möjligt för RJ att hela tiden öka insatserna, och att inkludera flera proaktiva insatser. Dessa måste för att fungera vara förankrade i forskningssystemet, tydligt profilerade och uthålliga. Jag tänker ofta på en företrädares ord om lärosätenas ”obenägenhet att prioritera någon annan tillväxt än den egna tjänstekaderns”. Dialogen med lärosätena syftar till att säkerställa att effekterna av RJ:s satsningar blir optimala. Samtidigt ställer den krav på att det finns interna prioriteringar och kvalitetsprocesser hos dem som söker anslag. Företrädarna för vetenskapen har hög integritet och vet vad som kan gynna eller missgynna forskningen, de akademiska miljöerna och värdena. Men de kan behöva hjälp på traven i ansträngningarna att utforma goda forskningsmiljöer och stödja utvecklingen av en attraktiv forskarkarriär.

Dagligen hör och läser vi om alla utmaningar som jorden, mänskligheten och vetenskapen står inför. Forskningen inom RJ:s humaniora och samhällsvetenskap har en särskild betydelse för att tolka utmaningarna, kritiskt diskutera möjliga lösningar, presentera alternativ och motverka den faktaresistens som numera gör sig gällande. Av flera tecken att döma håller dock det sociala kontraktet mellan universiteten och samhället i stort på att förändras. Detta kan få till följd att värden som akademisk frihet och integritet – som hittills har erkänts därför att de också gynnar samhället – undergrävs. Hoten kommer inte bara från politiken och marknaden utan också från en akademisk opportunism som rymmer allt från goda avsikter och dåliga idéer till ren omdömeslöshet. Därför är det viktigt att RJ utformar sina insatser på ett sådant sätt att de förstärker de värden som är unika för universitet och högskolor. Det är främst fråga om att kunna fokusera på den nyfikenhetsdrivna grundforskning som ger utrymme för nyorientering och risktagande.

Dragkampen mellan öppenhet och slutenhet är ett återkommande fenomen i vetenskapshistorien. Också i nutiden breder nationalistiska stämningar ut sig, stundtals underbyggda med retorik om vetenskapen som en tävling mellan stater, politiska system eller kulturer. När detta skrivs framträder ett annat fenomen allt starkare: betalningsvallarna. Det är nödvändigt att forskarsamhället tar tillbaka kontrollen över den vetenskapliga publiceringen så att resultaten inte stängs in bakom betalningsmurar utan görs öppet tillgängliga för andra forskare och samhället i stort. Robert K. Merton har formulerat grundläggande

3

2018/19:RJ1 VD:S FÖRORD
  normer – och ideal – för god forskning, oftast omtalade bara med förkort-
  ningen av nyckelorden: Cudos. Den första bokstaven står för ”communism”,
  senare på grund av ordets politiska belastning i stället ofta uttytt som ”com-
  munalism”. Innebörden är att kunskapen ska vara gemensam egendom, till-
  gänglig på lika villkor för alla forskare. Numera är det enligt min mening önsk-
  värt att kravet på öppenhet och tillgänglighet vidgas till att gälla hela sam-
  hället. Öppen vetenskap är grundläggande för en modern demokrati.
  Göran Blomqvist
  Vd

4

2018/19:RJ1

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2018

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stöder kvalificerad forskning genom anslag till enskilda forskare och forskargrupper. Enligt 2 § andra stycket RJ:s stadgar ska företräde ges åt ”forskningsområden, vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt”. Sedan 1990-talet innebär denna formulering att RJ ger bidrag till forskning som har tyngdpunkten inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Många forskningsprojekt är gränsöverskridande i meningen att forskare från olika discipliner, fakulteter, lärosäten eller länder samarbetar. Att främja kontakter med internationell forskning har en framträdande plats i RJ:s verksamhet.

Stadgarna uppmanar vidare RJ att utnyttja sin handlingsfrihet till att arbeta probleminriktat och flexibelt. Tack vare åtgärder som inledningsvis har varit unika för RJ har kvaliteten och mångfalden i svensk forskning kunnat stärkas. RJ strävar efter att utforma anslagen på ett sådant sätt att de attraherar de främsta forskarna och de bästa idéerna. RJ tar även ansvar för hela forskningsprocessen genom att bevilja stöd till tryckning, översättning, internationellt samarbete och publicering med så kallad öppen tillgång, så att forskningsresultaten inte stängs inne bakom betalningsvallar i form av höga prenumerations- och publiceringskostnader, utan sprids och blir fritt tillgängliga. Det är viktigt att hålla i minnet att de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena och forskningsresultaten också kan ha strategisk betydelse. Denna insikt vägleder RJ:s arbete med forskningskommunikation och samverkan. Inom dessa och andra områden gör flexibla samarbeten med lärosäten och andra finansiärer det möjligt att medverka i insatser som innebär att RJ:s bidrag får långt större effekt än om stiftelsen skulle arbeta på egen hand. Graden av formalisering av samarbetsrelationerna varierar, från skriftliga avtal i kombination med gemensam styrgrupp till lösare överenskommelser med ömsesidig tillit som det bärande inslaget.

I årsberättelsen ges en översikt över de nya forskningsstöd som har beviljats under 2018. Även pågående fleråriga aktiviteter redovisas. För ytterligare och uppdaterad information, se RJ:s webbplats (rj.se).

Arbetssätt, stödformer och kvalitetsbedömning

Målet för RJ:s insatser är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt. RJ arbetar efter två linjer. För det första finansieras högkvalitativa ansökningar från forskarna själva, det vill säga fritt idéstöd enligt den så kallade bottom-up- principen. Den gällande stödordningen, som introducerades 2005, har prövats ingående inom det strategiarbete som styrelsen avslutade 2018. Slutsatsen av

5

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

översynen är att RJ erbjuder stödformer som är väl avpassade för både individuella forskare och för grupper av forskare: Program, Projekt, Infrastruktur för forskning samt Forskningsinitiering. Styrelsen har samtidigt uppmärksammat att det finns utrymme för förbättringar i utformningen av bidragen. Beslut om sådana förändringar bör kunna fattas under 2019 så att de kan slå igenom från 2020. RJ utlyser anslag till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning en gång per år. Forskarna kan däremot söka medel till Forskningsinitiering – vanligtvis konferenser och vetenskapliga nätverk – fortlöpande under hela året.

RJ gör för det andra, som komplement till de rent forskarinitierade bidragen, riktade insatser som kan utveckla och stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Inspiration till sådana riktade insatser kan komma från flera håll, exempelvis från utvärderingar av pågående verksamheter, konferenser, beredningsgrupper eller från styrelsen.

De strategiska målsättningarna som styrelsen fastställde under 2018 lyfter sammanfattningsvis fram följande mål för de kommande årens arbete:

RJ ska stärka humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dess synlighet och genomslag.

RJ ska vara öppen för nya forskningsfält och verka för internationalisering.

RJ ska stödja övergången till ett öppet vetenskapssystem.

RJ ska utforma stödformer med hänsyn till hela den vetenskapliga karriären efter disputation, samt verka för en tydlig vetenskaplig karriär.

RJ ska arbeta både med öppna utlysningar och riktade insatser.

RJ ska verka för en likvärdig och rättvis bedömning i hela processen, med höga krav på god forskningsetik.

RJ ska stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinfrastrukturen.

RJ ska utveckla sätten att kommunicera vetenskap. All finansiering ska förenas med krav på att tillgängliggöra resultaten.

Målsättningarna utgår således från att RJ även framgent ska finansiera forskare med doktorsexamen och högre vetenskaplig kompetens. Stiftelsens anslag och andra insatser ska utformas så att de ger forskare oberoende av kön, position i den akademiska karriären, lärosäte med mera samma möjligheter samt tid och frihet att pröva nya, djärva forskningsidéer.

Grundläggande för RJ:s arbete är den ingående kvalitetsbedömning som beredningsgrupper och externa sakkunniga gör. Alla ansökningar bedöms i förhållande till vetenskapliga kvalitetskriterier och internationell standard. I alla sammanhang prioriteras ansökningar med internationell anknytning. Om ansökningarna aktualiserar forskningsetiska frågor prövas de på samma sätt som ansökningar till Vetenskapsrådet. Frågor om jäv hanteras i enlighet med de riktlinjer som RJ:s styrelse har fastställt. Under 2018 har instruktionerna till beredningsgrupperna om bland annat jäv utökats och förtydligats. Det är nödvändigt att säkerställa att forskare som kommer från skilda vetenskapliga traditioner följer gemensamma regler och riktlinjer då de tjänstgör för RJ. Under

6

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

kommande år kan det även bli aktuellt för RJ att ta ställning till hur stiftelsen ska hantera forskare som agerar oredligt: Vetenskapsrådet har tvingats agera i sådana ärenden, vilket aktualiserar om finansiärer bör samordna sina åtgärder. Stiftelsen följer upp och utvärderar anslagen (se s. 37) och omprövar fortlöpande sina stöd- och arbetsformer.

Tillgång till kvalificerad sakkunskap är en förutsättning för beslutens kvalitet och trovärdighet. I allt större omfattning anlitar RJ utländska forskare som bedömare. Därigenom minskas riskerna för jäv, och förutsättningarna stärks för att det är internationellt gångbara kvalitetsnormer som används. Ansökningarna till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning bereds i två steg. Programansökningar bedöms i första omgången av en särskild beredningsgrupp med ledamöter enbart från utlandet. De ansökningar som väljs ut granskas därpå av sakkunniga inom det specifika området, varefter beredningsgruppen genomför en utfrågning med de berörda forskargrupperna. Ansökningar till Projekt och infrastrukturprojekt behandlas i den första omgången av en eller flera av RJ:s beredningsgrupper, som avgör vilka ansökningar som ska gå vidare. Projektansökningar behandlas i mer än en beredningsgrupp om det är nödvändigt för att den ska få en rättvisande bedömning. Fortsättningsvis ska sådana ansökningar i den andra omgången dock enbart behandlas av den grupp som har prioriterat den. De sökande som går vidare till den andra omgången lämnar in en längre, mer utvecklad ansökan som sedan bedöms av minst två externa sakkunniga, oftast från andra länder. Deras utlåtanden ingår i underlaget för beredningsgruppernas slutliga ställningstagande. Inför beslutet om de infrastrukturella projekten genomförs vid behov även en utfrågning av de sökande. Styrelsen fattar beslut om forskningsmedel såvida inte attest- och delegationsordningen anger något annat.

I beredningsgrupperna för projektansökningar ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter (forskare och riksdagsledamöter) samt ett antal svenska och icke-svenska forskare. Forskarna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år, senast den 1 november 2018. För de riktade utlysningarna utses särskilda bedömargrupper med ledamöter som har kompetens inom det aktuella området.

Bedömningsarbetet är utformat så att beredningsgrupperna ska kunna skaffa sig nödvändigt underlag för sina ställningstaganden. Den expertis som finns bland de vetenskapliga ledamöterna är utgångspunkten. Därutöver ska beredningsgrupperna anlita externa sakkunniga vars skriftliga utlåtanden ingår i beslutsunderlaget. Det skulle inte vara godtagbart om beredningsgrupperna mer eller mindre automatiskt följde slutsatserna i dessa utlåtanden, utan RJ begär att grupperna aktivt prövar rekommendationernas användbarhet och kvalitet. Det är av samma skäl inte heller godtagbart att grupperna enbart räknar samman de sakkunnigas förslag. Slutligen innebär detta att det inte ingår i beredningsgruppernas uppdrag att exempelvis skriftligt motivera de fall då gruppen avviker från slutsatserna i de sakkunnigas utlåtanden.

Frågan om relationen mellan RJ:s styrelse och beredningsgrupperna, som har diskuterats under de senaste åren, avgjordes under 2018. RJ eftersträvar en

7

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  klar arbets- och ansvarsfördelning mellan beredning och beslut, mellan bered-
  ningsgrupper och styrelse. Processerna för bedömning och beslut ska vara
  ändamålsenliga och tillgodose krav på vetenskaplig kompetens, opartiskhet,
  transparens och god förvaltning så att RJ åtnjuter förtroende. Ordningar som
  kan väcka misstro i fråga om beredningsgruppernas och styrelsens möjligheter
  att göra självständiga, oberoende ställningstaganden eller ge upphov till miss-
  tankar om jäv och jävsliknande omständigheter ska inte förekomma.
  Styrelsens beslut bygger för det första på att det även är styrelsen som fattar
  beslut om forskningsanslagen. Beredningsgrupperna ska inte besluta i ekono-
  miska frågor utan bedöma ansökningarnas vetenskapliga kvalitet. Varje bered-
  ningsgrupps ordförande ska vid styrelsemötet innan beslut fattas föredra den
  egna gruppens förslag till anslag. Syftet är att tydligt förankra beredningsgrup-
  pernas arbete och bedömningar i styrelsen. Härigenom skapas också utrymme
  och tillfälle till diskussion om beslutsförslagen, liksom om behovet av åtgärder
  och strategiska insatser.
  Beslutet innebär för det andra att den rådande arbetsfördelningen behålls
  utom på en punkt. Förändringen är att de styrelseledamöter som deltagit i be-
  redningen av forskningsanslag inte får delta i styrelsens beslut i de ärenden
  som de har varit med om att bereda. I övrigt görs inga förändringar utan be-
  redningsgruppernas ordförande och politiska ledamöter fortsätter att även vara
  ledamöter av RJ:s styrelse, och där är de med och fattar beslut om forsknings-
  anslag förutsatt alltså att de inte deltagit i beredningen.
  De regelbundna uppföljningarna och utvärderingarna av beviljade anslag
  syftar till att säkerställa att den finansierade forskningen kan genomföras som
  planerat. Alla beviljade anslag ska redovisas i enlighet med sina kontraktsvill-
  kor, vilket normalt betyder att projektledaren ska lämna in både en vetenskap-
  lig och en ekonomisk slutredovisning senast tre månader efter dispositionsti-
  dens slut.

Beviljade forskningsanslag

Tabell 1 Beviljade forskningsmedel 2018 per donation (belopp tkr)

Jubileumsdonationen 144 139
Kulturvetenskapliga donationen 290 446
Erik Rönnbergs donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade  
sjukdomar 600
Erik Rönnbergs donation för forskning om sjukdomar under de tidiga  
barnaåren 200
Summa 435 385

Som framgår av tabell 1 beviljade RJ drygt 435 miljoner kronor i anslag till forskningsändamål under 2018. Anslagen fördelas på Jubileumsdonationen respektive Kulturvetenskapliga donationen enligt tabell 2 och 3. Alla nya anslag till Projekt och Program beviljas i form av engångsanslag. Beslutet innebär att medel sätts av ur årets budget och att den sökande (destinatären) får rekvirera

8

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

medel i takt med att arbetet framskrider. Produktionsstöd till böcker, bidrag till publicering med öppen tillgång och översättningsbidrag kan beviljas för den forskning som finansieras av RJ. Dessa kostnader finansieras inom de årliga budgetramarna. Genom att erbjuda forskarna bidrag till översättning vill styrelsen förbättra den svenska forskningens möjligheter att bidra till den internationella vetenskapliga diskussionen.

Tabell 2 Beviljade forskningsmedel 2018 ur Jubileumsdonationen (belopp tkr)

Projektanslag (ytterligare specifikation ges i tabellerna 5–6) 143 599
Samarbete med riksdagen 540
Summa 144 139

Tabell 3 Beviljade forskningsmedel 2018 ur Kulturvetenskapliga donationen (belopp tkr)

Infrastruktur för forskning (ytterligare specifikation ges i tabell 7) 46 940
Program (ytterligare specifikation ges i tabell 4) 134 899
Riktade insatser (ytterligare specifikation ges i tabell 8) 78 578
Forskningsinitiering 15 260
Internationellt samarbete 5 404
Övriga bidrag till forskning och kulturliv 9 365
Summa 290 446

Projekt

Hos RJ ska ett projekt vara en avgränsad forskningsuppgift som vanligen utförs under högst tre år av en enskild forskare eller en mindre forskargrupp. Till den senare kategorin räknas 2018 de anslag som är större än 4,3 miljoner kronor, vilket är 17 procent (7 av 42) av de nya projektanslagen, en minskning från tidigare år (2017 var det 41 procent). Det är värt att notera att beviljandegraden 2018 ökade något i jämförelse med föregående år (se nedan s. 14). En förklaring verkar vara att den genomsnittliga arbetstidsvolymen har minskat något, förmodligen tillfälligt. Däremot förefaller driftskostnadernas andel av de totala budgetarna att öka. Förklaringarna är flera, däribland behovet att finansiera höga kostnader för datamaterial, hjärnavbildningar och andra kostsamma undersökningstekniker.

Projekten ger viktiga möjligheter för forskare i olika stadier av karriären att pröva nya idéer. Denna stödform gynnar den fria grundforskningen, den öppnar för nyorientering av forskningen och gör det möjligt för forskare att anta riskfyllda vetenskapliga utmaningar. Med varje anslag följer dels ett bidrag till kostnader för publicering med öppen tillgång, dels ett bidrag till internationalisering. Avsikten är att den som får ett projektanslag ska kunna koncentrera sig på sin forskning och slippa söka kompletterande finansiering. Antalet ansökningar fortsätter att vara stort. I flera fall söker forskarna därför anslag även hos andra finansiärer för samma eller liknande forskning. I många fall väljer

9

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  forskarna RJ:s anslag, men åtta forskare (2017 var det fyra) – fem kvinnor och
  tre män – tackade nej till RJ med hänvisning till att Vetenskapsrådet eller Forte
  antingen beviljar finansiering för fyra år eller ett något högre bidrag till så
  kallade indirekta kostnader. Detta förhållande, tillsammans med att RJ under
  både 2017 och 2018 har kunnat finansiera nästintill alla ansökningar som tagits
  upp på beredningsgruppernas prioriteringslistor, gör det nödvändigt att se över
  projektbidragens utformning. Av rapporteringen från ordförandena för bered-
  ningsgrupperna framgick att även flera av de listade ansökningarna hade be-
  tydande kvalitetsbrister. Situationen i stort påverkas av Vetenskapsrådets be-
  slut att kraftigt öka sina anslag till just de fria projektbidragen, där ansökning-
  arna ofta är mer eller mindre identiska med dem som också lämnas till RJ.
  Styrelsen avser att återkomma till vilka förändringar som bör göras. De
  ovan nämnda strategiska målsättningarna betonar att RJ inom stödformen Pro-
  jekt ska stimulera samarbete mellan forskare från olika forskningsmiljöer. De
  detaljerade observationerna under de årliga uppföljningarna ger en del uppslag
  om vad som behöver förändras, liksom rapporten om hur jämställdhetsfrå-
  gorna behandlas i berednings- och beslutsprocesserna. Eventuellt behövs dis-
  kussioner med lärosätena om gemensamma insatser för att höja ansökningar-
  nas kvalitet. Slutligen måste relationerna till andra finansiärers projektanslag
  övervägas, liksom vad som kan göras för att ytterligare profilera de anslag RJ
  finansierar.
  Under 2018 har följande 42 projekt (2017 var det 39) fått finansiering av
  RJ.

10

  ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1
Projektanslag 2018 (belopp kr)      
         
Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat  
      belopp  
Dr Tom Cubbin Hantverksmässig Åtrå: en internationell
  designhistoria över manlig gay fetish-
  tillverkning
Docent Eva Social uppmärksamhet bland barn och
Serlachius ungdomar med social ångest
Professor Lars Translatio musicae: fransk och italiensk
Berglund musik i norra Europa, ca. 1650–1730
Direktör Kristian Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens
Göransson Cyrenaika
Fil.dr Anna Visioner om den goda framtiden: Hållbar
Friberg utveckling och långsiktigt politiskt tän-
  kande inom svensk klimatdebatt 1970–
  2015
Fil.dr Sara Förändringar i minnesprocesser under
Pudas vuxenlivet – Utveckling snarare än
  avveckling?
Professor Ulf Stärkt konkurrensposition genom etiskt
Elg beteende: Svenska företag på utvecklings-
  marknader
Docent Cecilia Genus och nation i kalla krigets spår:
Åse Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv
Fil.dr Angelica Alkoholberusade ögonvittnen i fältet: På-
Hagsand verkar hög berusningsgrad, emotionell
  stress och val av förhörsmetod minnet av
  ett brott?
Docent Dimitrios Rationaliteten i rampljuset – förnuft och
Iordanoglou femininitet i det klassiska grekiska dramat
Professor Aris Nabokovs ryggrad
Fioretos  
Dr Malin En neuropsykologisk undersökning av
Björnsdotter länken mellan anorexia nervosa och autism
Fil.dr Linda Vilken betydelse har högläsning för späd-
Forssman barns kognitiva och språkliga utveckling?
  En randomiserad kontrollerad studie
Docent Nina Legitimeringsprocesser för att inte handla i
Wormbs klimatfrågan
Fil.dr Per Åter till Tuna – Tuna-namnen, spridning
Vikstrand av språkliga innovationer och uppkomsten
  av centralplatser i norra Europa under
  första årtusendet e.Kr.
Högskolan för design och  
konsthantverk, Göteborgs 2 556 000
universitet
Barn- och ungdomspsykia-  
triskt forskningscentrum,  
Karolinska institutet 2 589 000
Institutionen för musik-  
vetenskap, Uppsala  
universitet 3 918 000
Svenska Institutet i Athen 2 558 000
 
Institutionen för huma-  
niora, Mittuniversitetet  
Campus Sundsvall 2 201 000
 
Umeå centrum för funk-  
tionell hjärnavbildning  
(UFBI), Umeå universitet 3 293 000
Ekonomihögskolan, Lunds  
universitet 7 369 000
 
Institutionen för etnologi,  
religionshistoria och  
genusvetenskap,  
Stockholms universitet 6 069 000
Psykologiska institutionen,  
Göteborgs universitet  
  3 435 000
Institutionen för lingvistik  
och filologi, Uppsala 1 632 000
universitet
Institutionen för kultur och  
lärande, Södertörns  
högskola 2 053 000
Centrum för social och  
affektiv neurovetenskap  
(CSAN), Linköpings  
universitet 3 923 000
Institutionen för  
psykologi, Uppsala 3 746 000
universitet
Avdelningen för historiska  
studier av vetenskap, tek-  
nik och miljö, KTH 2 550 000
Institutionen för nordiska  
språk, seminariet för  
nordisk namnforskning,  
Uppsala universitet 3 748 000

11

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018  
         
  Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
        belopp
  Dr Loretta Platts Arbete efter pensionering: Ett sätt att för- Stressforskningsinstitutet,  
    länga arbetslivet som skapar nya ojämlik- Stockholms universitet  
    heter? En jämförelse mellan Sverige, USA    
    och Japan   3 214 000
  Professor Portföljbeslut, regleringar, och finansiella Institutionen för finansiell  
  Marcus Opp intermediärer ekonomi, Handelshög- 2 250 000
      skolan i Stockholm
  Fil.dr Thomas Hur fungerar psykologisk behandling? – Institutionen för  
  Ågren Underliggande neurobiologiska mekan- psykologi, Uppsala  
    ismer när inlärd rädsla minskas genom universitet  
    talade instruktioner.   2 921 000
  Professor Maris Smutsig gruvindustri blir ren gruvturism Institutionen för globala  
  Boyd Gillette   studier, Göteborgs  
      universitet 1 940 000
  Professor John Vem är känslig för sömnbrist? En stor- Stressforskningsinstitutet,  
  Axelsson skalig studie för att förstå, kartlägga och Stockholms universitet  
    predicera individuella skillnader i kognitiv   5 694 000
    förmåga efter experimentell sömnbrist.  
  Docent Henrik Den offentliga förvaltningens konstitution- Juridiska institutionen,  
  Wenander ella roll i Norden: demokrati,rättssäkerhet Lunds universitet  
    och effektivitet under europeisk påverkan   1 883 000
  Docent Annika Sårbara omgivningar, starka familjer – Institutionen för lingvistik  
  Teppo socioekonomisk uthållighet och osäkerhet och filologi, Uppsala  
    bland Sydafrikas afrikander universitet 2 679 000
  Professor Daniel Proaktivt skapande av marknader – Institutionen för ekono-  
  Kindström Aktörer, aktiviteter och beteenden misk och industriell  
      utveckling (IEI), 2 434 000
      Linköpings universitet
  Professor Peo ”Håller Afrika på att lämna EEC?” Den Institutionen för samhälls-  
  Hansen europeiska integrationens roll i Afrikas och välfärdsstudier,  
    kolonisering och avkolonisering, Linköpings universitet,  
    1957–1963 Campus Norrköping 3 322 000
  Jur.dr Yaffa Naturvetenskap och rättsvetenskap: Teori Juridiska institutionen,  
  Epstein och metoder för tvärvetenskaplig miljö- Uppsala universitet  
    forskning   3 170 000
  Docent Martin Resiliens mot ekonomisk krympning: Ekonomisk-historiska in-  
  Andersson social kapabilitet och utvecklingsländernas stitutionen, Lunds 4 759 000
    framväxt sedan 1950-talet universitet
  Fil.dr Amber Psykosociala och miljömässiga barndoms- Demografiska avdelning-  
  Beckley prediktorer för brottslighet och brottsoffer- en, Stockholms  
    skap genom livet universitet 2 875 000
  Docent Lars Satellitstationer och datacenter: nätverks- Institutionen för kultur  
  Lundgren byggnader som transnationella infrastruk- och kommunikation,  
    turer och logistiska medier Södertörns högskola 3 739 000
  Professor Erik Filterbubblor och ideologisk segregering Filosofiska institutionen, 3 787 000
  Olsson online: behövs reglering av sökmaskiner? Lunds universitet
  Fil.dr Rouzbeh Statsbygge, defensiv modernisering, och Historiska institutionen,  
  Parsi inhemsk kolonisation: det svensk-ledda Lunds universitet  
    gendarmeriet i Persien 1911–1916   2 680 000
  Professor Alf Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, Institutionen för kultur-  
  Arvidsson kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernes- och medievetenskaper,  
    beskrivning Umeå universitet 4 973 000

12

  ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1
         
Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat  
      belopp  
Fil.dr Emilia En dubbel ögonrörelsemätningsstudie av Institutionen för    
Thorup interaktion mellan spädbarn och föräldrar: psykologi, Uppsala    
  tidig utveckling och konsekvenser på universitet    
  längre sikt   4 125 000  
Lektor José En elektroencefalografisk studie av Centrum för tvåspråkig-    
Alemán Bañón prediktiv processning hos andraspråks- hetsforskning, Stockholms 3 412 000  
  talare universitet  
Fil.dr Fredrik Humanistisk kunskap i den svenska för- Avdelningen för historiska    
Bertilsson svarsforskningen: Humanvetenskapen vid studier av vetenskap,    
  FOA 5 teknik och miljö, KTH 2 217 000  
Professor Sven Arv via miljö: Nya ansatser för att möjlig- Statsvetenskapliga    
Oskarsson göra ökad kunskap om hur vi som sociala, institutionen, Uppsala    
  ekonomiska och politiska varelser formas universitet    
  av samspelet mellan genetiska och sociala      
  faktorer   5 762 000  
Dr Janina Synestesti och autism i en tvillingstudie om Institutionen för kvinnors    
Neufeld överlappande neurala mekanismer och de- och barns hälsa, 3 776 000  
  ras orsaker Karolinska institutet  
PhD Erin Cory Performativitet och integration – delta- Konst, kultur och kommu-    
  gande konstnärliga praktiker och nya nikation, Malmö    
  offentligheter i Malmö universitet 2 184 000  
Docent Daniel Fostran av vetenskapliga eliter i kalla kri- Institutionen för pedagogik    
Lövheim gets skugga 1962–1985 och didaktik, Stockholms    
    universitet 2 548 000  
Fil.dr Anne Kanon och konsertliv: Formeringsproces- Institutionen för musik-    
Rese Willén ser inom Stockholms musikliv 1848–1914 vetenskap, Uppsala 2 229 000  
    universitet  
Doktor Torkel Urbana drogscener som riskmiljöer – hur Institutionen för socialt    
Richert intervenerar polisen och sociala välfärds- arbete, Malmö universitet    
  institutioner och hur påverkar det      
  narkotikaanvändare?   4 137 000  
Professor Peter Uppsägningar: Vilka individer drabbas och Nationalekonomiska    
Fredriksson hur påverkas dessa individer av policy? institutionen, Uppsala    
    universitet 5 509 000  
Professor Mats Ting för att leva med terror: en global Max-Planck-Gesellschaft,    
Fridlund historia av den urbana terrorns och säker- Berlin, Tyskland 2 829 000  
  hetens materialiteter    
Summa     142 688 000  

Med tanke på att projektanslagen i Sverige anses ha stor betydelse för den individuella karriären har RJ under en följd av år analyserat hur anslagen fördelas på sökande av olika kön och karriärålder. De årliga talen är relativt små och måste tolkas med försiktighet, men RJ:s databas gör det möjligt att följa utvecklingen under längre tid, vilket också görs i den årliga uppföljningen av jämställdhetspolicyn. År 2018 kom 647 ansökningar in (2017 var det 626). Av dessa har 282 (43 procent) kvinnliga projektledare och 365 (57 procent) manliga. Av de 42 beviljade anslagen har 17 kvinnliga projektledare och 25 manliga, det vill säga 40 respektive 60 procent.

RJ har även studerat anslagsbesluten utifrån så kallad karriärålder, vilken anger antalet år som har gått sedan forskaren avlade doktorsexamen. Medianen

13

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  för kvinnliga projektledare som fick anslag 2018 är betydligt lägre än för man-
  liga. RJ:s policy är att i första hand bedöma ansökningarnas kvalitet och origi-
  nalitet och inte forskarnas tidigare prestationer (så kallad track record). Denna
  princip har genom åren vanligtvis visat sig vara gynnsam för de yngre forskar-
  nas möjligheter att framgångsrikt konkurrera om anslag. Under 2018 var det
  tydligast för kvinnliga sökande.
  RJ:s styrelse beslutade under 2017 att utöver den kvantitativa analysen an-
  lita externa experter för att analysera beredningsprocesserna ur ett jämställd-
  hetsperspektiv som även inkluderar intersektionella inslag, det vill säga makt-
  ordningar som ålder, etnicitet och vetenskaplig status. Rapporten har under
  2018 bland annat diskuterats i beredningsgrupperna och vid en halvdagskon-
  ferens i augusti. Vid det senare tillfället medverkade även experter från Veten-
  skapsrådet genom att informera om deras erfarenheter av hur man kan åstad-
  komma jämställd beredning. Analysen av beredningsarbete och andra proces-
  ser, instruktioner, utlysnings- och informationstexter med mera kan tillföra in-
  sikter som de kvantitativa analyserna inte kan ge och säkerställa att inga ovid-
  kommande hänsyn påverkar besluten. Ett omedelbart resultat är att styrelsen
  har gett RJ:s kansli i uppdrag att utarbeta en beredningshandbok som ska vara
  betydligt mer detaljerad och omfattande än de nuvarande skriftliga instruk-
  tionerna. Syftet med beredningshandboken och insatserna för att införa dess
  innehåll i bedömningsarbetet är att säkerställa att all beredning görs på samma
  sätt. Dessutom ska RJ förtydliga varför stiftelsen ser det som viktigt att arbeta
  med jämställdhet.
  De begränsningar i rätten att söka projektanslag som RJ:s styrelse införde
  under 2014 permanentades efter tre års försöksverksamhet. En forskare får
  därmed enbart vara med i en enda ansökan som projektledare eller som pro-
  jektdeltagare. Vidare får forskare som medverkat i ansökan som projektledare
  eller projektdeltagare och har fått avslag två år i följd inte söka nästa år. Av-
  sikten med båda åtgärderna är att uppmana de sökande att noga överväga vil-
  ken forskningsidé som är deras bästa och att satsa på den. På så sätt kan för-
  hoppningsvis ansökningarnas genomsnittliga kvalitet öka och arbetsbördan för
  beredningsgrupperna minska. Några oförutsedda, eller negativa effekter av be-
  gränsningsreglerna har inte kunnat ses. Som resultat av åtgärderna har antalet
  ansökningar sedan 2013 minskat med cirka 275, från 925 till 649. Beviljande-
  graden är 6,5 procent, men är 7,7 procent om de åtta forskare som avstod från
  RJ:s anslag räknas med.
  Som framgår av tabell 5 och 6 är anslagens spridning på lärosäten (eller
  motsvarande) och på olika ämnen stor.

14

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 20182018/19:RJ1

Tabell 4 Beviljade projektansökningar och det totala antalet ansökningar 2018 (belopp tkr) fördelade efter ämnesområde och kön

  Beviljade ansökningar Totala antalet ansökningar
Ämne Antal Kvinnor Män Belopp Antal Kvinnor Män
Antikvetenskap 2   2 4 190 5 2 3
Arbetslivsstudier 1 1   3 214 2 1 1
Arkeologi 0       12 5 7
Arkitektur 0       2 1 1
Biblioteks- och informations-              
vetenskap 0       1   1
Design 0       3 2 1
Didaktik 0       6 3 3
Ekonomisk geografi 0       2 1 1
Ekonomisk historia 0       11 4 7
Etik 0       3   3
Etnologi 1   1 4 973 8 6 2
Filmvetenskap 0       3 2 1
Filosofi 1   1 3 787 27 5 22
Folkhälsovetenskap, global hälsa,              
socialmedicin och              
epidemiologi 0       9 5 4
Företagsekonomi 3   3 12 053 40 9 31
Genusstudier 0       10 6 4
Globaliseringsstudier 0       3 1 2
Historia 3 1 2 8 203 57 21 36
Hälso- och sjukvårdsorganisation,              
hälsopolitik och hälsoekonomi 0       1   1
Idé- och lärdomshistoria 1   1 2 217 12 6 6
Internationell migration och              
etniska relationer (Imer) 0       7 5 2
Juridik (exklusive juridik och sam-              
hälle) 2 1 1 5 053 16 7 9
Juridik och samhälle 0       12 7 5
Jämförande språkvetenskap och              
lingvistik 1   1 3 412 19 6 13
Kommunikationsvetenskap 0       3 3  
Konstvetenskap 0       9 8 1
Kulturgeografi 0       10 5 5
Kulturstudier 3 2 1 10 809 10 7 3
Litteraturstudier 0       11 7 4
Litteraturvetenskap 1   1 2 053 17 3 14
Lärande 0       3 1 2
Medicinsk etik 0       1 1  
Medievetenskap 1   1 3 739 11 5 6
Miljömedicin och yrkesmedicin 0       1   1
Musikvetenskap 2 1 1 6 147 9 3 6
Mänsklig interaktion med IKT 0       3 2 1
Nationalekonomi 2   2 10 268 29 8 21

15

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018      
       
    Beviljade ansökningar Totala antalet ansökningar
  Ämne Antal Kvinnor Män Belopp Antal Kvinnor Män
  Neurovetenskaper 1 1   3 776 1 1  
  Omvårdnad 0       1 1  
  Pedagogik 0       17 9 8
  Pedagogiskt arbete 0       2 2  
  Psykologi (exklusive tillämpad              
  psykologi) 7 5 2 26 291 33 11 22
  Religionshistoria 0       3   3
  Religionsvetenskap 0       9 3 6
  Sannolikhetsteori och statistik 0       3 1 2
  Sjukgymnastik 0       1 1  
  Socialantropologi 2 2   4 619 20 14 6
  Socialt arbete 1   1 4 137 5 4 1
  Sociologi (exklusive socialt              
  arbete, socialpsykologi och              
  socialantropologi) 1 1   2 875 36 15 21
  Språkstudier 1   1 3 748 11 4 7
  Språkteknologi (språkveten-skap-              
  lig databehandling) 0       1 1  
  Statsvetenskap (exklusive studier              
  av offentlig förvaltning och              
  globaliseringsstudier) 1   1 5 762 49 25 24
  Studier av offentlig förvaltning 0       8 1 7
  Systemvetenskap 0       1 1  
  Systemvetenskap, informationssy-              
  stem och informatik med              
  samhällsvetenskaplig inriktning 0       3 1 2
  Teknikhistoria 3 1 2 7 927 5 2 3
  Tillämpad psykologi 1 1   3 435 13 6 7
  Tvärvetenskapliga studier 0       24 14 10
  Övrig annan humaniora 0       11 6 5
  Övrig annan samhällsvetenskap 0       2 1 1
  Summa 42 17 25 142 688 647 282 365

16

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 20182018/19:RJ1

Tabell 5 Beviljade projektansökningar fördelade efter anslagsförvaltare 2018 (belopp tkr)

Anslagsförvaltare Beviljat belopp Antal
Göteborgs universitet 10 760 4
Handelshögskolan i Stockholm 2 250 1
Karolinska institutet 6 365 2
KTH, Kungliga Tekniska högskolan 4 767 2
Linköpings universitet 5 756 2
Lunds universitet 17 798 4
Malmö universitet 6 321 2
Mittuniversitetet Campus Sundsvall 2 201 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset 3 923 1
Stockholms universitet 23 812 6
Svenska Institutet i Athen 2 558 1
Södertörns högskola 5 792 2
Umeå universitet 8 266 2
Uppsala universitet 39 439 11
Utrikespolitiska Institutet 2 680 1
Summa 142 688 42
Produktionsstöd 911  
Summa 911  
Summa total 143 599 42

Program

Program är RJ:s stödform för forskningsuppgifter som kräver en större forskargrupp under sex till åtta år. År 2018 utlystes RJ Program för fjortonde gången, och totalt har nu 37 forskargrupper beviljats programstöd sedan starten 2005. Under året kom 31 programansökningar in. Beredningsgruppen beslutade att föra sex av dessa vidare till beredning i en andra omgång inklusive intervjuer med respektive forskargrupp. Av dessa beviljades följande:

Professor Kimmo Granqvist, 43 770 000 kronor till programmet Romernas språkliga repertoarer i en öppen värld, med Södertörns högskola som anslagsförvaltare

Professor Bo Malmberg, 40 240 000 kronor till programmet Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige, med Stockholms universitet som anslagsförvaltare

Professor Åsa Wikforss, 50 400 000 kronor till programmet Kunskapsresistens – Orsaker, konsekvenser och motmedel, med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Riksbankens Jubileumsfond öronmärker inte medel till olika forskningsområden när det gäller stödformen Program. Därför kan det vara av intresse att stu-

17

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  dera den större fördelningen mellan samhällsvetenskap och humaniora. En ge-
  nomgång av alla program sedan starten 2005 visar på en mycket jämn fördel-
  ning mellan humanistiskt och samhällsvetenskapligt baserade program. Av to-
  talt 348 inskickade ansökningar är 171 att betrakta som i huvudsak samhälls-
  vetenskapliga och 153 som humanistiska, medan 14 är en likvärdig blandning
  av de båda. Av de 37 beviljade ansökningarna är 18 i första hand samhällsve-
  tenskapliga och 19 humanistiska.

Tabell 6 Antalet programansökningar 2018 och beviljade ansökningar (belopp tkr) fördelade efter ämnesområde och kön på projektledarna

Ämne Antal Kvinnor Män Sökt Antal Beviljat
        belopp beviljade belopp
Ekonomisk historia 1 1   30 593    
Etik 1 1   26 771    
Filosofi 2 1 1 67 528 1 50 400
Folkhälsovetenskap, global hälsa,            
socialmedicin och epidemiologi 1   1 33 126    
Företagsekonomi 1   1 36 767    
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskap-            
lig inriktning 1 1   25 348    
Historia 3 1 2 86 141    
Jämförande språkvetenskap och            
lingvistik 3 2 1 101 775 1 43 770
Kulturgeografi 1   1 34 737 1 40 240
Kulturstudier 1 1   28 981    
Litteraturstudier 1   1 29 035    
Lärande 1   1 30 123    
Nationalekonomi 1   1 32 912    
Religionsvetenskap 3 1 2 106 705    
Sociologi (exklusive socialt arbete,            
socialpsykologi och socialantropologi) 2   2 74 698    
Statsvetenskap (exklusive studier av            
offentlig förvaltning och            
globaliseringsstudier) 2 2   73 241    
Systemvetenskap, informationssystem            
och informatik med samhällsvetenskap-            
lig inriktning 1   1 24 307    
Tvärvetenskapliga studier 3   3 113 228    
Övrig annan humaniora 2   2 80 931    
Summa 31 11 20 1 036 947 3 134 410
Produktionsstöd           214
Översättningsbidrag           275
Summa           489
Summa total           134 899

18

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Infrastruktur för forskning

Ansökningarna till Infrastruktur för forskning hanterades tidigare av ordförandena för beredningsgrupperna 1–4. År 2015 etablerades en egen beredningsgrupp för infrastruktur. Vid slutet av 2018, efter fyra år, ersattes tre av de sex ledamöterna medan tre kvarstår för kontinuiteten. Beredningsgruppens verksamhet är dokumenterad på olika sätt och fortlever genom de kvarstående ledamöterna.

Ansökningarnas mycket olika natur – från statistiska databaser till digitalisering av material på väg att falla sönder – har gjort att olikartade kriterier vägts in för olika ansökningar. Till exempel har kriteriet ”långsiktig hållbarhet” ibland fått tolkas så att material i dåligt skick prioriterats trots att det dokumenterade forskningsbehovet kanske inte varit överdrivet starkt. Ett antal ansökningar har också haft svårt att precisera de forskningsbehov som kan motivera projektansökan, främst inom humaniora och i synnerhet från museer. Det hänger möjligen delvis samman med att möjligheterna och behoven för forskning med digitala material och metoder ännu inte är särdeles utvecklade inom dessa områden. Samhällsvetenskapen har kommit längre, men också där finns en betydande utvecklingspotential.

Gruppen bjöd därför in till ett seminarium i februari 2018 och föreslog en separat utlysning för mixed methods, där fokus skulle ligga på kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod och där infrastruktur skulle ingå som en möjlig, men inte nödvändig, del. Beredningsgruppen konstaterar att kvaliteten på ansökningarna stadigt har förbättrats under dessa fyra år. Projekten har också blivit större till sitt omfång och samarbeten med redan etablerade infrastrukturer har ökat. Detta är trender som RJ välkomnar.

19

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

Anslag till infrastruktur för forskning 2018 (belopp kr)

Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
      belopp
Kristian Mötesplats Medelhavet – En forskningsplattform Svenska Institutet  
Göransson för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv i Rom  
  vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul   10 958 000
Mattias SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources): En Institutionen för  
Lundberg onlineportal för liturgiska musikhandskrifter i Sve- musikvetenskap,  
  rige c.1520–c.1820 Uppsala universitet 2 133 000
Maria Sjöberg Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2.0 Institutionen för  
    historiska studier,  
    Göteborgs universi-  
    tet 7 495 000
Christian Horn Hällristningar i tre dimensioner – dokumentation, Institutionen för  
  forskning och förmedling historiska studier,  
    Göteborgs universi-  
    tet 5 480 000
Kristine Eck Automatisering av Uppsala konfliktdataprogram Institutionen för  
  (UCDP) freds- och konflikt-  
    forskning,  
    Uppsala universitet 5 478 000
Kenneth SPIN databasen: en uppdatering och utvidgning Institutet för social  
Nelson   forskning (Sofi),  
    Stockholms univer-  
    sitet 9 000 000
Lars Björk Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR- Kungliga biblioteket  
  process vid massdigitalisering   1 689 000
Jonas Nordin Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga Kungliga biblioteket  
  biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek – ett    
  katalogiserings- och digitaliseringsprojekt   4 220 000
Summa     46 453 000

Tabell 7 Beviljade ansökningar inom infrastruktur för forskning fördelade efter anslagsförvaltare 2018 (belopp tkr)

Anslagsförvaltare Beviljat belopp Antal
Göteborgs universitet 12 975 2
Kungliga biblioteket 5 909 2
Stockholms universitet 9 000 1
Svenska Institutet i Rom 10 958 1
Uppsala universitet 7 611 2
Summa 46 453 8
Tilläggsanslag 487  
Summa total 46 940 8

Forskningsinitiering

För att kunna möta efterfrågan från forskarsamhället om stöd till vetenskapliga möten och nya nätverk ger RJ anslag till forskningsinitiering. Ansökningarna spänner över ett stort fält: bidrag till internationella konferenser, arbetskonfe-

20

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

renser kring nya forskningsområden samt skapandet av nya nätverk och förberedelser för nya forskningsprogram. Forskningsinitiering har under de senaste tio åren tydligt bidragit till att stimulera svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och lett till att hundratals forskare och forskargrupper fått möjlighet att utveckla och förbättra sin forskning genom i första hand internationella kontakter. Genom stödformens fokus på vetenskapliga möten och initieringen av ny forskning är stödformen betydelsefull och dessutom relativt unik i Sverige.

Under året beviljades 94 av 154 ansökningar.

Anslag till forskningsinitiering 2018 (belopp kr)

Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
      belopp
Docent Lisa Maria Intressegrupper, internationella organisa- Ekonomisk-historiska  
Dellmuth tioner och global problemlösningsförmåga institutionen, Stockholms  
    universitet 225 000
Professor Stefan Värdering av tillgångar – ur företagsekono- Fakulteten för humaniora  
Olsson miskt och rättsvetenskapligt perspektiv och samhällsvetenskap, 50 000
    Karlstads universitet
Professor Helena Nära relationer: en mång- och tvärveten- Centrum för genusveten-  
Wahlström skaplig konferens för kritiska studier om skap, Uppsala universitet  
Henriksson familj och släktskap   160 000
Fil.dr Johannes Det tidiga minnet av Förintelsen i Sverige: Högskolan för lärande och  
Heuman Arkiv, vittnesmål och reflexioner kommunikation,  
    Jönköping University 50 000
Docent Anna Forné Nya perspektiv på rum och rumslighet i Institutionen för språk och  
  samtida litteratur- och kulturteori – En litteraturer, Göteborgs 65 000
  interdisciplinär workshop universitet
Fil.dr Sara Ellis Mot en ontologi av digitalhistoria Fakulteten för lärande och  
Nilsson   samhälle, Malmö  
    universitet 105 000
Docent Magnus Mobila socialiteter: en länk mellan mobili- Institutionen för kommuni-  
Andersson tet och mobil kommunikationsforskning, en kation och medier, Lunds  
  internationell workshop universitet 90 000
Fil.dr Olga (Volha) Transnationell solidaritet: Genus och Institutionen för  
Sasunkevich sexualitet bortom geopolitik kulturvetenskaper, 180 000
    Göteborgs universitet
Fil.dr Peter Populärmusikens diskurser: Autenticitet Institutionen för språk,  
Wikström och mediatisering litteratur och interkultur,  
    Karlstads universitet 100 000
Dr Doris Reproduktion för queera och transpersoner Centrum för genusveten-  
Leibetseder genom ART (Assisted Reproductive skap, Uppsala universitet  
  Technology, assisterad befruktning):    
  Lagliga, kulturella, och socioekonomiska    
  utmaningar   80 000
Dr Erik Edoff Makromodellering av kulturarvet – Institutionen för kultur- och  
  stärkande av datadriven textanalys medievetenskaper, Umeå 200 000
    universitet
Fil.dr Magnus Estetik inom 1700-talets teater: Att leva, Institutionen för musik och  
Tessing Schneider framföra, erfara upplysningen teatervetenskap,  
    Stockholms universitet 185 000

21

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018  
         
  Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
        belopp
  Professor Jonas Globala utmaningar: Gränser, populism och Föreningen för vetenskaplig  
  Svensson det post-koloniala tillståndet publicering, institutionen för  
      kulturvetenskaper,  
      Linnéuniversitetet Växjö 170 000
  Fil.dr Henrik Thoreau vid 200: Bruk och missbruk, ett Institutionen för litteratur,  
  Otterberg symposium vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion,  
    idéhistoria och religion, Göteborgs univer- Göteborgs universitet 110 000
    sitet, 2–4 maj 2018  
  Professor Gunnel Logistik i grekiska helgedomar – Att Institutionen för arkeologi  
  Ekroth utforska den mänskliga närvaron på antika och antik historia,  
    kultplatser Uppsala universitet 355 000
  Docent Yulia Intimitetsrevolutioner och postsocialism? CBEES – Centre for Baltic  
  Gradskova Sexualitet, rättigheter och backlash – and East European Studies,  
    konferens och etablering av nätverket för Södertörns högskola  
    forskning om intimiteter i förändring i    
    ”nya Öst”   85 000
  Dr Michael Loader Lettland vid ett vägskäl: Hundra år av Institutionen för Rysslands-  
    självständighet och Eurasienstudier, 100 000
      Uppsala universitet
  Professor Lars Högtillitssamhällen under tryck: Migration, Enheten för forskning om  
  Trägårdh mångfald och social tillit i Skandinavien det civila samhället,  
      Ersta Sköndal Bräcke  
      högskola, Campus Ersta 120 000
  Professor Joakim Mellan människor och djur – arkeologiska Institutionen för  
  Goldhahn perspektiv på en animerad relation kulturvetenskaper,  
      Linnéuniversitetet Kalmar 95 000
  Docent Per Challenging Europe: Technology, Environ- Avdelningen för historiska  
  Högselius ment and the Quest for Resource Security, studier av vetenskap, teknik 75 000
    1815­2015 och miljö, KTH
  Fil.dr Linn Strandade encyklopedier: internationellt Institutionen för kultur och  
  Holmberg symposium om encyklopediska drömmar estetik, Stockholms  
    och praktiker, ca. 1700–2000 universitet 200 000
  PhD Marina Tvärvetenskapliga korruptionsforsknings- Statsvetenskapliga  
  Povitkina forum: Korruptionens mekanismer – re- institutionen, Göteborgs  
    gionala perspektiv och potentiella lösningar universitet 400 000
  Professor Lars Current Practices in Pop Music Studies: en Institutionen för musik-  
  Berglund internationell, tvärvetenskaplig konferens vetenskap, Uppsala 150 000
    vid Uppsala universitet, 19–20 juni 2018 universitet
  Docent Beáta HistoCrypt 2018 – Den första internation- Institutionen för lingvistik  
  Megyesi ella konferensen i historisk kryptologi och filologi, Uppsala  
      universitet 400 000
  Professor Isabell Policyinramningen av ”migrationskrisen” Institutionen för globala  
  Schierenbeck ur ett jämförande perspektiv: Från problem- studier, Göteborgs  
    formulering till institutionalisering (eller inte) universitet 200 000
  Universitetslektor Kvotering till bolagsstyrelser för ökad Företagsekonomiska  
  Iñaki Rodríguez mångfald: ja, nej, kanske? institutionen, Stockholms 200 000
  Longarela   universitet
  Docent Marie Transnationella perspektiv på civilförsvar Institutionen för kommuni-  
  Cronqvist   kation och medier, Lunds  
      universitet 215 000

22

  ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1
         
Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat  
      belopp  
Universitetslektor Anordnandet av den internationella kon- Språk- och litteraturcent-    
Vassilios ferensen the 6:th European Congress of rum, Lunds universitet    
Sabatakakis Modern Greek Studies, Lunds universitet,      
  4–7 oktober 2018.   90 000  
Fil.dr Niklas Efter paradigmens slut i IR – bygga eller Utrikespolitiska Institutet    
Bremberg bränna broar i studiet av europeisk   75 000  
  säkerhet?    
Fil.dr Maths Den vikingatida Östersjöregionen och den Institutionen för humaniora,    
Bertell muslimska världen Mittuniversitetet Campus    
    Sundsvall 100 000  
Fil.dr Astrid von Scenografi & konsthistoria – nya kritiska Institutionen för kultur-    
Rosen perspektiv, internationell workshop vetenskaper, Göteborgs    
    universitet 70 000  
Professor Stina Kommunikation och universell utformning Institutionen för svenska    
Ericsson   språket, Göteborgs 200 000  
    universitet  
Professor Susanna Organiserandet av en internationell,
Fellman ekonomisk-historisk konferens med temat
  Nationella perspektiv på internationella
  karteller
Avdelningen för ekono-  
misk historia, institutionen  
för ekonomi och samhälle,  
Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet 190 000
Professor Hercules The Seventh Swedish Language Technol- Institutionen för data- och  
Dalianis ogy Conference (SLTC), Stockholms systemvetenskap,  
  universitet, 7–9 november 2018 Stockholms universitet 175 000
Fil.dr Andreas Interkulturalitet i lärarutbildning: Metoder, Institutionen för språk,  
Jacobsson kritiska perspektiv och hållbarhet litteratur och interkultur, 100 000
    Karlstads universitet
Professor Mats Politisk retorik bortom politiken: workshop Litteraturvetenskapliga  
Rosengren om ghananska och svenska retoriska institutionen, Uppsala  
  kulturer universitet 145 000
Docent Peter Berättande i hällristningar Institutionen för kultur-  
Skoglund   vetenskaper,  
    Linnéuniversitetet Kalmar 85 000
Professor Eleanor Ny-arameiska språk i tid och rum Institutionen för lingvistik  
Coghill   och filologi, Uppsala 445 000
    universitet
Docent Helene Samlande och samlare i Stilla havet – för- Campus Gotland,  
Martinsson Wallin koloniala, koloniala och postkoloniala Uppsala universitet  
  effekter   40 000
Professor Pauliina Konferensen Know Your Place: Alcibiades Filosofiska institutionen,  
Remes I Revisited?, i Cambridge, 20–23 Uppsala universitet  
  september 2018   55 000
Fil.dr Ahmed El Sociala medier, metoder och Big Data Humanistiska institutionen,  
Gody Analytics – mot ett nytt ramverk för ”mixed Örebro universitet 110 000
  methods,” en internationell workshop  
Docent Torun Ansökan om konferensmedel för the 69:th Institutionen för arkeologi  
Zachrisson International Sachsensymposion, och antikens kultur,  
  Stockholm, 15–19 september 2018 Stockholms universitet  
    Wallenberglaboratoriet 125 000
Dr Diana Kraft och auktoritärt stryre i Centralasiens Rättssociologiska institu-  
Kudaibergenova internationella workshop tionen, Lunds universitet 115 000

23

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018  
         
  Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
        belopp
PhD Per-Erik Nils- Oanständighet, rasism och populism:
son Interaktiva praktiker och diskurser i
  Europa, USA och globalt
Docent Stefan Återskapad medeltid, publik historia och
Nyzell akademin: Återskapandet av tidigmedeltida
  Europa, ca. 400–1000
Professor Angelika Herrgårdsbibliotek och kunskapens infra-
Linke strukturer under 1700-talet
Fil.dr Linn Internationellt forskningsnätverk för
Sandberg kritiska demensstudier
Professor Patrik Mot en ny humaniora i Sverige
Svensson  
Professor Lars Interrelationer mellan olika kommunika-
Elleström tionsformer, workshop om viktiga
  forskningsproblem
Professor Sara Att bekämpa fattigdom: definierande och
Stendahl säkerställande av ett ”socialt minimum”
Professor Fredrik Initiering av ny forskning kring hjälpande:
Björklund Vem hjälper, när och varför?
Professor Hans Plats och förflyttning: Historiens
Ruin rumslighet (konferensstöd)
Universitetslektor Att blicka bakåt mot framtiden: Kontrafak-
Daniel Pargman tisk historieskrivning som metod för
  framtidsstudier
Fil.dr Helge Räihä Digitala multiliteracies, integration,
  språk och ömsesidigt kulturellt lärande
Docent Francoise Högkvalificerade flyktingars arbetsmark-
Micheline van nadsintegration i Sverige, Tyskland och
Riemsdijk Nederländerna
PhD Montserrat EH. Emerging Asia: källor, förklaring och
Lopez Jerez konsekvenser av den långsiktiga
  ekonomiska utvecklingen i Sydostasien
Direktör Kristian Konferensen The Mediterranean and
Göransson History III: Documenting Port Cities
Fil.dr Henrik En ny regional ordning med globala konse-
Chetan Aspengren kvenser? Studier av ett framväxande
  partnerskap i ”Indo-Pacific”
PhD Paul Levin Konflikt och samlevnad inom Turkiet och
  bortom dess gränser
Docent Magnus Privat och offentligt runbruk på Öland,
Källström Gotland och Bornholm – om runorna i
  olika sociala miljöer från senvikingatid till
  efterreformatorisk tid

Teologiska institutionen,

Uppsala universitet

  150 000
Lärarutbildningen, Malmö  
universitet 240 000
 
Institutionen för kultur och  
kommunikation, Linkö-  
pings universitet 150 000
Institutionen för kultur och  
lärande, Södertörns  
högskola 215 000
Avdelningen för historiska  
studier av vetenskap, teknik 200 000
och miljö, KTH
Föreningen för vetenskaplig  
publicering, institutionen för  
film och litteratur,  
Linnéuniversitetet Växjö 105 000
Juridiska institutionen,  
Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet 110 000
Institutionen för psykologi, 55 000
Lunds universitet
Södertörns högskola 90 000
 
Medieteknik och  
interaktionsdesign, KTH 160 000
 
Institutionen för huma-  
niora, utbildnings- och  
samhällsvetenskap, Örebro 250 000
universitet
Kulturgeografiska  
institutionen, Uppsala  
universitet 120 000
Ekonomisk-historiska  
institutionen, Lunds  
universitet 110 000
Svenska Institutet i Rom 150 000
 
Utrikespolitiska Institutet  
  160 000
Institutionen för Asien-,  
Mellanöstern- och Turkiet-  
studier, Stockholms  
universitet 115 000

Riksantikvarieämbetet,

Visby

60 000

24

  ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1
         
Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat  
      belopp  
Professor Anna Child Studies Multiple
Sparrman  
Docent Adrienne Politikens resurser: Forskningsinitierande
Sörbom projekt om betydelsen av ekonomiska
  resurser för politisk organisering
Dr Marina State Capacity Research: Conceptual and
Nistotskaya Methodological Frontiers
Docent Birgit Sverige, Norge och andra världskriget
Karlsson  
Fil.dr Judit Novak Universitet “i världsklass”: ett omtvistat
  begrepp
Teol.dr Susanne Ivan Aguéli (1869–1917): Anarkist,
Olsson konstnär, sufi
Professor André Geomedia 2019: Revisiting the Home
Jansson  
Professor Steffen Gemensam europeisk reglering av gransk-
Hindelang ning av utländska direktinvesteringar –
  Europas svar på utländska makters investe-
  ringstrategier som exempelvis Kinas ”nya
  Sidenväg”
PhD Ingrid Kvinnor i film ur ett jämförande perspek-
Stigsdotter tiv: villkor, positioner och erfarenheter i
  filmindustrin i Australien, Irland, Litauen,
  Norge, Storbritannien, Sverige och Turkiet
Professor Lars Musik, scenkonst och artister i Norden:
Berglund fransk och italiensk diaspora (1600–1900)
Dr Olle Folke EGEN Europa
Professor Björn The Swedish Society for the Study of
Sundmark English: English in Transformation
Professor Kerstin Workshop om nyinstitutionell
Sahlin organisationsteori, 2019
Fil.dr Louise Mellankrigstidens linskulturer: fotografi
Wolthers och film i förändring 1919–1939
  (symposium)
Fil.dr Åsa IRSCL Congress 2019: Tystnad och
Warnqvist tystanden i barnlitteraturen
Fil.dr Henrik Ett tvärspråkligt perspektiv på dialogicitet
Bergqvist och auktoritet i grammatiken
Docent Fataneh Gästfrihet, fientlighet och allt däremellan
Farahani  
Fil.dr Rustamjon Wanea workshop: vad är det nya i ”new
Urinboyev autoritarianism?”
Tema Barn,  
Linköpings universitet 360 000
Institutionen för samhälls-  
vetenskaper, Södertörns 365 000
högskola
Göteborgs universitet 250 000
 
Institutionen för ekonomi  
och samhälle, avdelningen  
för ekonomisk historia,  
Göteborgs universitet 120 000
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildnings- 250 000
studier, Uppsala universitet
Institutionen för etnologi,  
religionshistoria och genus-  
vetenskap, Stockholms  
universitet 200 000
Fakulteten för ekonomi,  
kommunikation och IT,  
Karlstads universitet 90 000
Syddansk Universitet,  
Odense  
  445 000
Institutionen för mediestu-  
dier/modevetenskap,  
Stockholms universitet 125 000
 
Institutionen för musikve-  
tenskap, Uppsala universitet 95 000
Statsvetenskapliga institu- 215 000
tionen, Uppsala universitet
Lärarutbildningen,  
Malmö universitet 150 000
Företagsekonomiska  
institutionen, Uppsala  
universitet 200 000
Hasselbladstiftelsen  
  60 000
Svenska Barnboksinstitutet 600 000
 
Institutionen för lingvistik,  
Stockholms universitet 200 000
Institutionen för etnologi,  
religionshistoria och genus-  
vetenskap, Stockholms 125 000
universitet
Rättssociologiska institu-  
tionen, Lunds universitet 250 000

25

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018  
         
  Projektledare Projekttitel Lärosäte Beviljat
        belopp
  Professor Cecilia International Society of Psychoanalysis and Institutionen för kultur och  
  Sjöholm Philosophy: Psykoanalysens sanningar kommunikation, Södertörns  
      högskola 140 000
  Dr Luis de Miranda Crea: Ett nytt internationellt och tvär- Humanistiska institutionen, 125 000
    vetenskapligt nätverk om ”Anticipation” Örebro universitet
  Direktör Alexander Arkiv utan gränser – Gränser för arkiv Centrum för Näringslivs-  
  Husebye (Archive ohne Grenzen – Grenzen für historia  
    Archive)   200 000
  Fil.dr Torkel Radikala muslimer – definitioner och kon- Uppsala universitet  
  Lindquist sekvenser för forskning, internationell    
    konferens vid Karlstads universitet 26–27    
    mars 2019   80 000
  Professor Leos Den glömda flottan Historiska institutionen, 85 000
  Müller   Stockholms universitet
  Professor Marie Genus och utbildning i lokal och global Institutionen för sociologi  
  Carlson kontext – Forskningsperspektiv från och arbetsvetenskap,  
    Turkiet, Sverige och några andra regioner Göteborgs universitet 330 000
  Universitetslektor Revolutionsteori för det tjugoförsta Sociologiska institutionen,  
  Daniel Ritter århundradet Stockholms universitet 80 000
  Professor Annette Media Mixing, internationellt symposium Institutionen för kommuni-  
  Hill   kation och medier, Lunds 95 000
      universitet
  Docent Katarzyna Ett rådigt civilsamhälle? Resursernas roll Institutionen för ekonomi  
  Jezierska för civilsamhällen i Ryssland, Polen och och IT, Högskolan Väst  
    Sverige   120 000
  Professor Ann Internationell workshop om gender och Statsvetenskapliga  
  Towns diplomati institutionen, Göteborgs  
      universitet 230 000
  Dr Alison Gerber Forskningsinitiering: Photography as/and Sociologiska institutionen, 90 000
    knowledge conference 5–6 April 2019 Lunds universitet
  Fil.dr Patricia I barndomens och välfärdsstatens gränslän- Teologiska institutionen,  
  Lorenzoni der: En workshop om ensamkommande Uppsala universitet  
    barn och ungdomar i asylprocessen   70 000
  Dr Liesbeth Dynastier och statsbildning i Europa, Historiska institutionen,  
  Geevers 1500–1700 Lunds universitet LUX 115 000
  Docent Julie Flerspråkig litteratur och läsaren Institutionen för Rysslands-  
  Hansen   och Eurasienstudier, 180 000
      Uppsala universitet
  Professor Barbro Historiska flyttleder i Europas kultur- Svenska Institutet i Rom  
  Santillo Frizell landskap   65 000
  Professor Arja Konferensen International collaborative Institutionen för arkeologi  
  Karivieri missions in Sicily och antikens kultur,  
      Stockholms universitet 230 000
  Summa   15 260 000

26

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Riktade satsningar

RJ använder de riktade insatserna för att utveckla och förstärka svensk forskning. De är av varierande karaktär, från karriäranställningar för yngre forskare till utlysningar inom forskningsområden som är angelägna ur vetenskaplig eller samhällelig synvinkel. Insatserna ger också utrymme för att pröva nya lösningar och alternativa arbetsformer. För de riktade utlysningarna gäller att de sökande inom givna ramar fritt får formulera sina frågor, det vill säga bottom- up-principen tillämpas i betydande utsträckning även i detta fall. Under 2018 går ett bidrag till en undersökning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola om medborgerligt engagemang i det svenska samhället. Samarbete med Riksdagsförvaltningen är ett regelbundet återkommande inslag, under 2018 tydligast i samband med 100-årsfirandet av rösträtten. RJ har tagit initiativet till antologin Rösträttens århundrade som presenterades i riksdagen den 17 december vid ett seminarium som talmannen bjöd in till. Boken kommer under våren 2019 att kunna beställas gratis av bibliotek och gymnasieskolor. För att öka deltagandet i och kunskaperna om rösträttsjubileet finansierar RJ i samarbete med Kungliga biblioteket även digitalisering och tillgängliggörande av material från rösträttsrörelsen. Under arbetet har det visat sig att många små organisationer saknar en egen arkivlösning och därför inte kan publicera sitt material på webbplatsen Demokrati100.se. RJ diskuterar därför med främst Digisam om en lösning skulle kunna tas fram vilken då även skulle kunna användas i andra sammanhang än demokratijubileet.

Den stora satsningen om 60 miljoner kronor på mixade forskningsmetoder, som kommer att utlystes i början av 2019, förbereddes genom en workshop inriktad på att ringa in forskningsbehoven och forskningsmöjligheterna i skärningspunkten mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Bakgrunden till initiativet var iakttagelsen i beredningsgruppen för infrastrukturella projekt att data av nya slag och i stora mängder förändrar forskningen och påverkar de krav som måste ställas på metoder och teoretiska ramar. Däremot valde styrelsen att inte satsa på ett förslag till flerårigt samarbete med lärosätena om ett nytt och omfattande karriärprogram. Målet skulle vara att introducera biträdande lektorat som den reguljära meriteringsanställningen. Styrelsen ansåg emellertid att det föreslagna engagemanget inte var en fristående stiftelses uppgift och skulle innebära en risk för att RJ blev en del av högskolesektorn. Slutligen ska den workshop nämnas som kansliet ordnade, ”Forskningsfinansiering och big data”, med deltagare från svenska och utländska stiftelser. Den kretsade kring frågor om och i så fall hur finansiärerna skulle kunna använda analyser av stora datamängder i sitt proaktiva arbete.

27

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

Tabell 8 Riktade insatser 2018 ur Kulturvetenskapliga donationen (belopp tkr)

Flexit 7 615
RJ Sabbatical 15 531
Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 10 000
Pro Futura XIII 30 000
RJ 1 Year Research Grant 3 000
Kommunikationsprojekt 4 511
Sommarkurs Oxford 2 000
Swedish Foundations’ Starting Grant 1 836
Övrigt 4 085
Summa 78 578

Pro Futura

RJ Pro Futura är ett karriärprogram inom humaniora och samhällsvetenskap, i samarbete med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Det är ett spetsforskningsprogram inriktat på juniora forskare som ges möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Under den tiden ska Pro Futura-forskaren vistas dels vid det nominerande lärosätet, dels vid SCAS samt vid ett utländskt institut för avancerade studier eller vid ett annat spetsforskningsinstitut. När Pro Futura-perioden är avslutad och efter ytterligare en granskning får forskaren en tillsvidareanställning vid det universitetet som nominerade henne eller honom. Inbjudan att nominera har skickats till ett antal svenska och nordiska universitet samt till Tartu universitet i Estland. Universiteten kan nominera högst fyra personer varav en andel av dessa ska ha doktorsexamen från eller vara verksam vid ett annat lärosäte än det nominerande. Avsikten är att på detta sätt bidra till såväl nationell som internationell rörlighet.

Följande forskare beviljades medel:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, historia, föreslagen av Stockholms universitet

Eric Cullhed, lingvistik och filologi, föreslagen av Uppsala universitet

Sarah Nouwen, juridik, föreslagen av universitetet i Cambridge

Karin Jensen, klinisk neurovetenskap, föreslagen av Karolinska institutet

Orri Stefánsson, filosofi, föreslagen av Stockholms universitet.

Urvalskommittén utser även forskare som inte kan erbjudas plats i programmet men som ter sig mycket lovande. Dessa erbjuds ett års forskningstid för att vidareutveckla och fördjupa en forskningsidé. De utvalda forskarna av årets RJ 1 Year Research Grant är:

Jenny Pelletier, föreslagen av Göteborgs universitet, som kommer att forska om medeltida filosofer som William Ockham, Walter Chatton och Adam Wodeham

28

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Ann-Kristin Kölln, föreslagen av Göteborgs universitet, som planerar att forska om politiska partiers institutionella legitimitet

Ewan Jones, föreslagen av universitetet i Cambridge, som kommer att fokusera på den så kallade systemteorin.

Global Issues

Tillsammans med tyska Volkswagen Stiftung, italienska Compagnia di San Paolo och brittiska Wellcome Trust har RJ tidigare deltagit i satsningen Europe and Global Challenges. Satsningen hade ambitionen att stimulera europeiska forskare att i större utsträckning än hittills samarbeta med kollegor i andra delar av världen i forskningsprojekt om vår tids stora utmaningar. Medel har utlysts i fyra omgångar, och totalt har 22 forskargrupper beviljats medel.

Som en vidareutveckling av ovanstående satsning har nu ett delvis nytt initiativ arbetats fram av en rad europeiska stiftelser. Dels i samarbete med våra tidigare samarbetspartner, men nu också tillsammans med en rad nya forskningsstiftelser som spanska La Caixa Foundation, danska Novo Nordisk Fonden och Carlsbergfonden, samt de svenska finansiärerna Mistra och Wallenbergstiftelserna.

Satsningen som går under rubriken Global Issues – Integrating Different Perspectives on Social Inequality syftar även det till att stimulera internationellt forskningssamarbete och att skapa nya insikter kring underbeforskade frågor av global relevans. Detta program är ett övergripande paraply för olika utlysningar på olika tematiska områden, som alla på olika sätt återspeglar utmaningar som har identifierats i FN:s hållbarhetsmål. Först ut bland de tematiska områdena är så kallad social inequality, vilket resulterade i en utlysning under året och där internationella forskargrupper hade möjlighet att ansöka om forskningsmedel för att problematisera olika aspekter av detta fenomen. Ut- lysningen genererade hela 252 ansökningar med forskarkonstellationer över hela världen. Beslut kommer att fattas under 2019.

RJ Sabbatical

Från och med 2019 kommer RJ Sabbatical att vara en permanent stödform med årliga utlysningar. RJ Sabbatical har mellan åren 2014 och 2018 varit en försöksverksamhet med utlysningar som har inneburit att tillsvidareanställda lektorer och professorer vid svenska lärosäten har kunnat slutföra vetenskapliga arbeten och skriva större verk och synteser. Samtidigt innebär stödet att forskarna uppmuntras att tillbringa delar av tiden utomlands, och på detta sätt bidrar RJ till att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. Genom utvärderingar och uppföljningar har det styrkts att RJ Sabbatical fyller en viktig funktion för forskare inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Flera av de lektorer som har fått RJ Sabbatical har därefter avancerat till professor och menar i utvärderingsrapporter att de antagligen inte hade gjort det utan möjligheten att slutföra forskningsarbeten.

29

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

Liksom tidigare år hade även den femte utlysningen av RJ Sabbatical ett högt söktryck. 109 ansökningar kom in. Ansökningarna och fördelningen på karriärålder hos de sökande visar att stödformen träffar rätt målgrupp, nämligen lektorer och professorer mitt i karriären. Könsfördelningen bland de sökande var före kansliets utgallring 44 kvinnor (40 procent) och 65 män (60 procent). Efter gallringen (det vill säga de ansökningar som behandlades av panelen) var könsfördelningen 44 kvinnor (43 procent) och 59 män (57 procent). Beviljandegraden är därmed 11,6 procent, och per kön är den 50 procent kvinnor och 50 procent män.

I den femte utlysningen beviljades följande forskare medel:

Bo Andersson, Uppsala universitet: Aurora von Königsmarcks ”Nordischer weÿrauch” – En kontextualiserad edition

Erik Angner, Stockholms universitet: Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?

Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet: Hällbilder i norra Europa – en ny syntes

Erik Green, Lunds universitet: Etablerandet och expansionen av en bosät-

tarekonomi: Kapkolonin, 1657–1840

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola: Framtidens släktskap: Att teoretisera släktskap i den assisterade befruktningens tidevarv

Magnus Hörnqvist, Stockholms universitet: Lusten att straffa – en forskningssyntes

Wiebke Kolbe, Lunds universitet: Till havet! Tyska havsbad och kustturism 1871–1945

Yvonne Leffler, Göteborgs universitet: Det svenska romanundret – Svensk 1800-talsroman som världslitteratur

Sonja Opper, Lunds universitet: Sociala nätverk och entreprenörskap

Sharon Rider, Uppsala universitet: Universitetets idé: En filosofisk-antro- pologisk undersökning av högre utbildning

Mattias Tydén, Stockholms universitet: Rastänkande och politik – Rasismens omvandlingar under svenskt 1900-tal

Jenny White, Stockholms universitet: Polariseringens dynamik i Turkiet – Inblickar i Turkiets samhällsutveckling under 1970-talet.

Flexit

RJ:s samverkanssatsning Flexit som bidrar till kunskapsöverföring mellan lärosätena och organisationer utanför akademin fortsatte under 2018 med utlysning av fyra nya Flexit-tjänster varav följande tre tillsattes:

Janet Johansson, Södertörns högskola i samarbete med Riksteatern: Skapa jämlikhet genom att dramatisera dagliga rutiner bakom och framför scenen: ett projekt om sociala innovativa metoder för jämställdhetsstrategi vid Riksteatern

30

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Katja Lindqvist, Lunds universitet i samarbete med Kulturförvaltningen, Region Skåne: Forskning om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: drivkrafter och samspel

Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet i samarbete med Helsingborgs stad: Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling Helsingborg.

Tjänsten på Myndigheten för tillgängliga medier tillsattes inte.

Under året gjordes fyra halvtidsuppföljningar av pågående Flexit-projekt, och tre så kallade transitsamtal, som har för avsikt att säkerställa en smidig övergång för forskaren mellan organisation och lärosäte efter projektets andra år, genomfördes. Slutligen arrangerades två nätverksmöten för Flexit-fors- karna. Under året kom också totalt fyra slutredovisningar in från de första Flexit-projekten enligt den modifierade form med två års tjänstgöring på en värdorganisation och ett år på ett lärosäte som sjösattes 2014.

Utlysningen som planerades till december sköts fram till 2019 då flera tilltänkta värdorganisationer hoppade av i ett sent skede. Programgruppen för Flexit sammanträdde i september och diskuterade olika åtgärder för att öka kunskapen om och intresset för Flexit-programmet bland forskare, lärosäten och organisationer.

Swedish Foundations’ Starting Grant

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan RJ och ett antal andra stiftelser. Ambitionen är att fånga upp de forskare vid svenska lärosäten som ligger i den europeiska tätgruppen – men som inte tilldelas medel från ERC – och ge dem långsiktiga förutsättningar för att bedriva sin forskning. I årets stiftelseutlysning fanns det en ansökan inom samhällsvetenskap som RJ kommer att finansiera. Den gällde Lisa Strömbom, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, och hennes projekt Pushing the Boundaries of Peace Research – Reconceptualizing and Measuring Agonistic Peace.

Kommunikationsprojekt

RJ beslutade att avsätta fyra miljoner kronor årligen i tre år till en satsning på kommunikationsprojekt. Syftet var att uppmuntra forskare att sprida sina resultat, samverka mer och att öka förtroendet för forskning samt minska utbredningen av faktaresistens. Efter tre år utvärderas satsningen internt i syfte att analysera möjligheterna för en fortsättning. Totalt har 211 ansökningar skickats in och 34 ansökningar beviljats. Beviljandegraden uppgick därmed till 22,6 procent. Både vad det gäller beviljade ansökningar och söktrycket har det varit en jämn fördelning mellan kvinnor och män, liksom mellan juniora och mer etablerade forskare.

31

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

Följande elva ansökningar beviljades medel 2018:

Viking Bohman, Utrikespolitiska Institutet: Kommunikationssatsning om Kinas nya sidenvägar

Ellinor Gustafsson, Umeå universitet: Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer

Angelica Hagsand, Göteborgs universitet: Samverkan för att överbrygga

kunskapsglappet mellan akademin och rättsväsendet: En viktig förstärkning av rättssäkerheten i Sverige

Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet: En målarbok om arkeologi

Anna Jonsson, Stockholms universitet: Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar

Mats Lekander, Stockholms universitet: Stressforskningspodden – en kulturell forskningspodd om stress och hälsa

Magnus Linton, Institutet för Framtidsstudier: Skriven mening

Karl-Johan Lindholm, Uppsala universitet: Explorative Imaginaries; Kommunikationsprojekt om skogens biokulturarv

Janne Kontio, Stockholms universitet: Pedagogeek-podden: insikter från forskningens framkant

Bodil Petersson, Linnéuniversitetet: Experimentellt Kulturarv – publikt gestaltningsprojekt mellan konst och vetenskap

Heinz Werner Wessler, Uppsala universitet: Ett kosmopolitiskt språk: Hindustani i Surat – 300 år sedan

Maria Magdolna Béky Winnerstam, Långsjö teater: Don Quijote i Urkarnas Värld.

Sommarkurs i digital humaniora i Oxford

Beredningsgruppen för infrastruktur har tre gånger kombinerat sina beredningsmöten med studiebesök för att hämta intryck och inspiration. Vid beredningsgruppens besök i Oxford etablerade de kontakt med Oxford e-Research Centre och det gemensamma initiativet Digital.Humanities@Oxford, som driver den mycket väletablerade Digital Humanities at Oxford Summer School. RJ försäkrade sig om ett antal platser där och lyste ut dem för yngre forskare i Sverige 2017. Intresset var överväldigande och antalet platser utvidgades. Ut- lysningen kommer att upprepas tre gånger. Sommaren 2018 deltog 28 forskare som finansierades av RJ.

Digitalisering

Vetenskapsrådet fick 2017 regeringens uppdrag att stödja datadriven forskning, bland annat genom utlysning av projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskningsändamål. RJ bidrar till uppdraget, tillsammans med Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien. Den första utlysningen genomfördes under 2018, och totalt beviljades

32

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

nio projekt sammanlagt 121 500 000 kronor. RJ kommer att medverka även under nästa utlysning inom satsningen som planeras till 2020.

Mixade metoder

Under 2018 fattade styrelsen ett beslut om att avsätta 64 miljoner kronor för en utlysning med inriktning mot så kallade mixade metoder och metodutveckling som kombinerar kvalitativa samt kvantitativa metoder. Utlysningen är planerad att genomföras under våren 2019.

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

I syfte att stärka och samla den svenska forskningen om forskning, högre utbildning, innovationspolitik och samverkan har RJ tagit initiativ till programmet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet. I oktober 2015 beviljades åtta projekt totalt 80 miljoner kronor. Forskningen började att bedrivas 2016, och samma år tillträdde fil.dr Fredrik Persson-Lahusen som koordinator för programmet.

Under 2018 har såväl det programinterna som utåtriktade arbetet intensifierats. Vid den årliga programkonferensen diskuterades forskningskommunikation med politiker och andra inbjudna intressenter. En forskningspolitisk seminarieserie i riksdagen har initierats i samarbete med Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare (Rifo), och programmets forskare har framträtt vid Bokmässan och i andra publika sammanhang. Programmet har hittills resulterat i 33 vetenskapliga artiklar. Under året genomfördes en halvtidsuppföljning med sex av programmets projekt.

Övriga bidrag till forskning och kulturliv

Till denna budgetpost förs kostnaderna för RJ:s forskningsförberedande insatser, liksom för utvärderingar av stödformer och riktade satsningar. Den innehåller också en rad forskningskommunikativa insatser: medlemskapen i Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 2019–2021, Vetenskap & Allmänhet (VA), forskning.se och Swecris samt kostnaderna för RJ:s medverkan under politikerveckan i Almedalen, Järvaveckan och Forskartorget vid Bok och Bibliotek (Bokmässan) i Göteborg. Under 2018 beviljades fortsatt stöd till VA:s arbete under åren 2019–2022 med projektet Vetenskapen i samhället. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att söka förklaringar till allmänhetens relativt låga förtroende för humaniora. Ett annat anslag till VA avser hur forskarna ser på kommunikation och så kallad öppen vetenskap. Dessa frågor, liksom spörsmål om medborgarforskning och vetenskapens demokratisering, har behandlats i flera sammanhang under 2018, ofta i dialog med andra forskningsfinansiärer. Sveriges Unga Akademi har erhållit bidrag för ett praktiskt och tillämpat arbete om öppen vetenskap och forskningskommunikation. Strategiarbetet framhåller att RJ under de närmsta åren ska utveckla konkreta insatser

33

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  för en stärkt forskningsinfrastruktur. Några anslag avser den framtida infra-
  strukturen för humanistisk vetenskap, ett tema som bearbetades vid ett par väl-
  besökta workshoppar. Ett liknande tema i kombination med utvecklingen mot
  öppen vetenskap behandlades inom ramen för ett stöd till redaktörerna för en
  rad vetenskapliga tidskrifter. I det arbetet fick ofta små och underfinansierade
  tidskrifter möjlighet att diskutera hur de kan manövrera i en snabbt föränderlig
  miljö för vetenskaplig publicering. Mindre bidrag lämnades bland annat till
  forskning, popularisering och publicering inom kulturarvsområdet, däribland
  Arkeologidagen och hur forskare kan använda Wikipedia som verktyg för
  forskningskommunikation.

Internationellt samarbete

Uppmärksamheten som svensk forsknings internationella samarbeten och kontakter drar till sig växer. Regeringens utredare av ökad internationalisering av universitet och högskolor har bland annat lagt fram förslag om vikten av att omvärldsbevakningen förbättras, ett behov som förmodligen kan tillgodoses bäst genom samarbete mellan flera finansiärer. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint) fortsätter att presentera nya analyser och rekommendationer. RJ ingår i referensgruppen för Stints Kinasatsning. RJ medverkade tillsammans med en rad svenska universitet och forskningsfinansiärer i Sweden Japan University and Research Leadership Summit som Stint och svenska ambassaden i Tokyo arrangerade i anslutning till STS Forum i Kyoto i oktober 2018.

RJ bidrar till internationaliseringen av svensk forskning genom stödformernas utformning och genom att medverka i internationellt samarbete. I RJ:s strategiska arbete har de internationella insatserna en framskjuten position. De är inriktade både på individuell forskarrörlighet och strategiska partnerskap. En av beredningsgrupperna gjorde under året studiebesök i Cambridge, en annan i Helsingfors och en tredje i Düsseldorf och Mainz. Medverkan av utländska forskare i ansökningarna ökar stadigt, och detta trots att inga formella krav på internationellt samarbete ställs i utlysningarna. Utvecklingen är positiv, och RJ stöder den genom att på olika sätt möjliggöra kontakter och lagarbeten. Andra insatser från RJ gäller finansiering av internationella samarbeten och att stödja svenska forskare i konkurrensen om internationell finansiering.

RJ deltar i arbetet i den nationella referensgruppen för samhällsutmaning 6 ”Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen” som är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020.

Inom European Foundation Centre (EFC) medverkar RJ i det forskningsforum som arbetar både med att lyfta fram stiftelsernas roll som forskningsfinansiärer och att effektivisera stiftelsernas arbetsformer. Stiftelsesamverkan på europeisk nivå förväntas öka i betydelse, särskilt när brexit blir verklighet. Volkswagen Stiftung i Hannover stod för värdskapet när årets EFC Research Forum Conference genomfördes, medan Wellcome Trust bjöd in till work-

34

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

shoppen Developing Foundation Thinking for Future Data Policy. I april anordnades en workshop på temat Innovative Forms of Achieving Research Goals: Beyond Grants. I oktober hölls en större konferens i Hannover under rubriken Thinking beyond National Border: Research and Funding across Boundaries, och i december diskuterades Developing Foundation Thinking for Future Data Policy vid ett seminarium i London.

Dessutom undertecknade RJ tillsammans med EFC och flera andra forummedlemmar ett uttalande initierat av Wellcome Trust för att förbättra samarbetet mellan europeiska stiftelser och EU-kommissionen inom forskning.

Med det femåriga bidraget till tidskriften Alliance stöder RJ stiftelsers och civilsamhällets kontakter och informationsutbyte. Inom det europeiska stiftelsesamarbetet diskuterades även hanteringen av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

Årets nordiska stiftelsekonferens hölls i Oslo. För arrangörskapet stod Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen och Fritt ord. Konferensen som samlade drygt 100 deltagare hade temat A society for all – how can foundations contribute och kretsade kring frågor om hur stiftelser kan bidra till att hantera samhällsutmaningar som social exkludering, främlingsfientlighet och så kallade fake news. Nästa nordiska stiftelsekonferens hålls i november 2019 i Helsingfors. I april anordnade RJ en workshop om ”big data” i vilken flera nordiska forskningsstiftelser deltog.

RJ:s insatser är tidsbegränsade och av olika karaktär:

Medlemsavgifter eller arbetsinsatser in natura inom intresse- och samarbetsorganisationer för stiftelser och dylikt, till exempel EFC.

Medverkan i uppbyggnaden av institut för avancerade studier har funnits på RJ:s agenda i cirka 25 år. Avsikten har varit att förbättra förutsättningarna för ökat forskningssamarbete mellan å ena sidan Sverige och andra forskningsstarka nationer, å andra sidan de delar av världen där vetenskapen inte är lika väl utvecklad och har mindre ekonomiska resurser. Under 2018 beviljade styrelsen anslag till avslutandet av Karlgren-Ei- senstadt-programmet vid SCAS; RJ:s bidrag avser i första hand kostnaderna för deltagande Kinaexperter. När RJ:s åtaganden i Stellenbosch In- stitute for Advanced Studies (Stias) efter mer än 10 år upphörde vid utgången av 2017 beslutade styrelsen att bevilja stöd till det framgångsrika ”Annual Seminar on Constitutionalism in Africa” för ytterligare fem år. Tidigare bidrag har möjliggjort en panafrikansk vetenskaplig verksamhet som inte hade kunnat finansieras utan RJ. RJ:s stadgar, liksom styrelsens strategiska målsättningar, anger att främjandet av kontakter med internationell vetenskap är en av RJ:s centrala uppgifter. Hur sådana insatser konkret ska utformas återkommer RJ:s styrelse till både fortlöpande och i form av samlade, strukturerande insatser.

Samfinansiering av forskningsprojekt har hittills förekommit inom främst regionala studier, kultur, värdering, säkerhet och utveckling. En ny

35

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018

satsning har påbörjats på temat Global Issues – Integrating Different Perspectives on Social Inequality, med ett större antal deltagande stiftelser än tidigare. Samarbetet planeras pågå under en flerårsperiod och innehålla tematiska utlysningar som genomförs successivt. Ett annat anslag gäller delfinansiering av en forskargrupp från Sverige, USA och Vietnam som arbetar med en bok på temat Vietnam: State, Economy, Society in a Shifting Global Environment.

Gästprofessurer, postdok-tjänster och andra liknande anställningar samt kostnader för forskarutbyte. Ett anslag beviljades till utredningen av de svenska Medelhavsinstitutens framtida verksamhet och deras möjliga bidrag till svensk kunskapsuppbyggnad om Medelhavsregionen. RJ har sedan 1989 ett avtal med Humboldt Stiftung i Bonn om utbyte av gästforskare. RJ finansierar tyska gästforskare i Sverige och Humboldt Stiftung svenska forskare i Tyskland. RJ:s styrelse har tidigare förlängt gästprofessuren vid Humboldt-universitetet i Berlin med ytterligare tre år från hösten 2017. Det behövs flexibla stödformer som gör både kortare och längre utlandsvistelser möjliga för svenska forskare, liksom att utveckla samarbeten med utländska forskare som inte har för avsikt att flytta till Sverige.

Bidrag till olika typer av insatser som syftar till att få fram fler framgångsrika svenska ansökningar till det europeiska forskningsrådet ERC.

Breda, komparativa perspektiv på forskningen kan inspirera utvecklingsarbetet inom svensk humaniora och samhällsvetenskap. En av beredningsgrupperna har tagit initiativ som syftar till att ytterligare lyfta fram de internationella perspektiven både som en möjlighet och en nödvändighet, en annan att fördjupa analysen av hur de tvärvetenskapliga aspekterna kan utvecklas ytterligare. Under 2018 presenterades resultaten av ”International Panel on Social Progress”, där RJ har finansierat en del av Institutet för Framtidsstudiers medverkan. Ett annat bidrag gick till översättningen och publiceringen av ”Iran Social Survey”, vilken har tillkommit bland annat vid Lunds universitet.

Rönnbergska donationerna

De båda donationer som RJ under 1990-talet tog emot från hemmansägaren Erik Rönnberg, Fagerdal, Hammerdal, ingår nu i RJ:s förmögenhet och förvaltas tillsammans med övriga tillgångar. RJ delar ut avkastningen vart tredje år i form av treåriga forskarstipendier till yngre forskare vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm för forskning om dels åldrandets, dels barnaårens sjukdomar. De tre mottagarna för perioden 2018–2020 utsågs under 2017. Stipendieformen har dock kända svagheter. När mottagarna föredrar det medverkar RJ till att det beviljade beloppet omvandlas till ett anslag som finansierar en anställning eller andra forskningskostnader som de har.

36

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Forskningskommunikation

I linje med stiftelsens ändamål att främja samhällsvetenskap och humaniora arbetar RJ strategiskt för att lyfta fram forskningen inom dessa områden och göra den tillgänglig för andra samhällsfunktioner och grupper. RJ för ut forskningsresultaten och lyfter fram forskningspolitiska frågor via konferenser, skriftserier och andra arrangemang. Bland dessa kan nämnas Bokmässan med scenen Forskartorget, Almedalen, Vetenskapsfestivalen, Järvaveckan och Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare (Rifo).

Årsbokens tema var musikens makt. Boken, med samma titel, har uppmärksammats genom både egenarrangerade och andra seminarier och dessutom recenserats i fackpress.

Samarbetet med humorklubben Oslipat har rönt stor uppmärksamhet. De

15 kvällar som har arrangerats i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö har varit i princip fullsatta. Såväl Vetenskapsmedia, Sveriges Radio, Vetenskapsfestivalen och den internationella konferensen PCST har, liksom en rad andra finansiärer, intresserat sig för satsningen och för RJ:s engagemang i forskningskommunikativa frågor.

RJ:s webbplats är navet som kommunikationen baseras på. Här samlas information om utlysningar och diskussioner samt forskningspresentationer. Webbplatsen uppdateras dagligen med omvärldsbevakning, artiklar om vår forskning, bokpresentationer och debatter. Dessutom har ett tjugotal pressmeddelanden publicerats. Informationen på webbplatsen sprids med hjälp av RJ:s Twitter-sida, Facebook-sida, nyhetsbrev samt på Youtube. RJ har under året även profilerat sig som arbetsgivare via Linkedin, i och med rekryteringen av ny personal.

Bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader

Lärosätena erhåller sedan flera år ett bidrag vars storlek är beroende av den arbetstidsvolym som RJ finansierar. För en heltidsanställning i ett år betalades under 2018 ett bidrag på 150 000 kronor ut för lokalkostnader och indirekta kostnader. Genom att anslagen betalas ut i takt med att forskarna använder dem kan de ligga kvar i RJ:s förvaltning, där de bidrar till avkastningen och effektiviserar resursutnyttjandet.

Uppföljning och utvärdering

RJ genomför både årliga uppföljningar och riktade utvärderingar. Syftet är att fastställa att forskningsstödet används på det sätt som är avsett, att ge information internt och externt om hur RJ:s forskningsstödjande verksamhet fungerar samt att bidra till kvalitetssäkringen av RJ:s arbete. I flera fall tar det relativt lång tid innan vetenskapliga resultat och effekter kan bedömas på ett rättvisande sätt. Detta gäller kanske främst användningen av de infrastrukturer som blir resultatet av stora anslag. Slutredovisningarna ska därför numera innehålla

37

2018/19:RJ1 ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018
  uppgifter om forskare som använt sig av infrastrukturen eller forskning som
  blivit utförd med infrastrukturen, krav som ännu inte har hunnit slå igenom.
  För uppföljning och slutredovisning av stödformerna Projekt, Infrastruktur
  för forskning och Program finns fastställda rutiner. Samtliga projekt och infra-
  strukturprojekt som har hunnit ungefär halvvägs lämnar en skriftlig redovis-
  ning och träffar också den ansvariga beredningsgruppen. Dessa uppföljningar
  har visat sig vara betydelsefulla för såväl projektledarna som för berednings-
  grupperna och för RJ. Stödformen Program följs upp för första gången efter
  två år och sedan med en halvtidsutvärdering efter fyra år inför utbetalningen
  av resterande medel. Tvåårsuppföljningarna görs av RJ:s ordförandekommitté.
  Halvtidsutvärderingarna genomförs av två externa internationella sakkunniga
  samt ordförandekommittén. Vid båda typerna av uppföljning presenterar pro-
  grammen dessutom sin forskning vid en utfrågning. Program som varar längre
  än sju år följs även upp efter sex år. RJ:s riktade satsningar följs upp enligt
  samma riktlinjer som de ovan nämnda. 2018 gällde detta Flexit-forskare, Ju-
  bileumsutlysningen Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap, Sam-
  lingarna och forskningen, som genomförs i samarbete med Vitterhetsakade-
  mien, och Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Sammanlagt rör det sig
  om 75 uppföljningar och utvärderingar, en ansenlig arbetsinsats från såväl de
  granskade forskarna som RJ:s beredningsgrupper och anställda. De spontana
  reaktionerna från så gott som alla som på ett eller annat sätt är involverade är
  att dessa uppföljningar och utvärderingar bidrar till höjd vetenskaplig kvalitet.
  Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom att forskarna inför rapporte-
  ringen tvingas tänka igenom sitt pågående arbete och att de i samband med
  presentationen får kommentarer som de har nytta av i fortsättningen. I tre av
  dessa uppföljningar och utvärderingar har forskarnas redovisning varit otill-
  fredsställande. Då görs en fördjupad uppföljning innan – förhoppningsvis –
  klartecken ges till att fortsätta forskningen.

Digital humaniora

Riksbankens Jubileumsfond har finansierat en särskild arbetsgrupp som haft fokus på att belysa och bemöta behovet av humanistisk infrastruktur, i dag och i framtiden. Arbetsgruppen har letts av professor Patrik Svensson och man har genomfört dialoger med olika aktörer, en enkät med humanistiska fakultetsledningar och ett flertal aktiviteter inklusive en workshop om humanistisk infrastruktur som hölls den 18 oktober med 70 deltagare från lärosäten, kulturarvsaktörer, finansiärer och flera departement samt internationella talare. Den rapport som blev resultatet av arbetet efter workshoppen har varit öppen för synpunkter, och en slutgiltig version kommer att publiceras under den första halvan av 2019.

38

ÖVERSIKT ÖVER DEN FORSKNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETEN 2018 2018/19:RJ1

Öppen vetenskap

Enligt RJ:s riktlinjer för publicering på internet ska forskare som får anslag av RJ publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och konferenspublikationer så att de blir öppet tillgängliga på internet. RJ uppmuntrar forskarna att även publicera monografier och bokkapitel så att även de blir öppet tillgängliga på nätet. För att stödja forskarna beviljar RJ öronmärkta bidrag till publicering på internet (öppen tillgång). Projektledarna kan ansöka om ytterligare medel under projekttiden. Det går också att ansöka om stöd till publicering med open access efter att slutredovisningen är gjord.

RJ följer årligen upp hur forskarna som har beviljats projektmedel uppfyller RJ:s krav på publicering med open access. Även i slutredovisningen ska forskarna redovisa hur de har säkerställt detta. Uppföljningarna visar att forskarna har god kunskap om publiceringsformen.

RJ ska enligt de strategiska målsättningar som styrelsen fastställde 2018 fortsätta att stödja och driva på utvecklingen mot så kallad öppen vetenskap, inklusive att forskningsdata görs tillgängliga för återanvändning och granskning. RJ ingår i ett nätverk för forskningsfinansiärer, vilket fokuserar på open access-frågor. RJ gör också andra insatser för att driva på utvecklingen mot öppen vetenskap såsom finansiellt stöd till portalen Kriterium och till Open Library of Humanities. RJ deltar dessutom med en ledamot i Kungliga bibliotekets forumgrupp för open access och publiceringsfrågor. Där och i andra sammanhang aktualiseras även frågor om publicering av forskningsdata.

Med tanke på bland annat de starkt växande kostnaderna för vetenskaplig publicering är det dock nödvändigt att under 2019 se över hur RJ bäst kan driva på den utveckling som stiftelsen vill stödja. Mot denna bakgrund undertecknade RJ den så kallade Plan S, som syftar till att öka tempot i den påbörjade förändringen mot att forskningen ska publiceras fritt tillgängligt i öppna kanaler. Det kan exempelvis handla om att motverka så kallad hybridpublicering. Med denna form av publicering har förlagen under de senaste åren konserverat skenande publiceringskostnader och tvingat forskarna att betala extremt höga artikelavgifter för att köpa loss sina publikationer. Styrelsen beslutade dock att beslutsunderlaget under 2019 skulle kompletteras eftersom det under diskussionen i styrelsen gjorts gällande att Plan S skulle strida mot svenskt forskningsintresse.

39

2018/19:RJ1

Förvaltningsberättelse

Ändamål

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) grundades genom ett beslut i riksdagen 1964 och en donation från Sveriges riksbank. Avsikten var att uppmärksamma Riksbankens 300-årsjubileum 1968 genom att främja ”ett angeläget nationellt ändamål”. I samband med utskiftningen av löntagarfonderna beslutade riksdagen 1993 att tillföra en ny donation, Kulturvetenskapliga donationen. Utöver det har RJ fått ytterligare donationer. Riksdagen fastställde de ursprungliga stadgarna den 2 december 1964. Riksdagens avsikt med revideringen av stadgarna den 1 januari 1988 var att förtydliga RJ:s ställning som en fristående stiftelse. Förändringen innebar bland annat att framtida stadgeändringar skulle antas av RJ:s styrelse och därefter fastställas av riksdagen samt att RJ:s styrelse övertog det fulla ansvaret för förvaltningen av de finansiella tillgångarna från Riksbanken . RJ:s styrelse antog de nuvarande stadgarna den 8 juni 2017, och riksdagen fastställde dem den 16 november 2017. Revideringen innebär förtydliganden av dels stadgarnas distinktion mellan arvoden och ersättning, dels mandatperiodernas längd och utformning för styrelseledamöter och suppleanter.

RJ är en fristående stiftelse med säte i Stockholm. Styrelsen beslutar självständigt om verksamheten inom ramen för stadgarna, vilka sedan stiftelsens tillkomst preciserar (§ 2) följande ändamål för RJ:

Stiftelsen har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. Därvid skall gälla

att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från stiftelsen, men

att företräde skall ges åt forskningsområden, vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt,

att stiftelsens medel speciellt skall användas för att stödja stora och långsiktiga forskningsprojekt,

att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt uppmärksammas,

att stiftelsen skall verka för att främja kontakter med internationell forskning, samt

att stiftelsens medel inte skall tas i anspråk för inrättande av permanenta tjänster. Om så befinns lämpligt, skall dock till stiftelsens verksamhet kunna knytas forskare för så lång tid att stödet från stiftelsen får karaktären av livstidsstipendium.

40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Riksdagen utsåg nya styrelseledamöter från den 1 november 2018, och styrelsen utsåg nya ledamöter av beredningsgrupperna från samma datum. I båda fallen innebär besluten att cirka hälften av ledamöterna byttes ut.

Styrelsen anställde fil.dr Marika Hedin som ny vd, hon tillträder den 1 februari 2019.

Styrelsen fattade beslut om att förtydliga principerna för dels personsamband, dels arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och beredningsgrupperna.

Styrelsen fastställde dokumentet Strategiska målsättningar.

Styrelsen beslutade efter en försöksverksamhet att RJ Sabbatical ska vara en återkommande, ordinarie stödform samt avsatte medel bland annat till satsningar på forskning om så kallade mixade metoder, till medfinansiering av Global Issues—Integrating Different Perspectives on Social Inequality och till medfinansiering av Digitalisering av kulturarvet.

Arbetet med att färdigställa en omfattande och detaljerad beredningshandbok påbörjades bland annat som följd av de förslag och observationer som finns i rapporten om hur jämställdhetsfrågorna behandlas i berednings- och beslutsprocesserna.

Fastigheten Styrpinnen 23 vid Kungsträdgårdsgatan tomställdes för grundförstärkning och ombyggnad, och samtliga hyresgäster evakuerades och RJ:s kansli flyttade till temporära lokaler vid Regeringsgatan 67.

Fastigheten Sånglärkan 12 såldes till en köpeskilling som väsentligen översteg den externa värderingen.

Investeringsåtagandena i de onoterade delägda bolagen Midstar Hotels AB och Intea Fastigheter AB ökades med vardera cirka 50 miljoner kronor och i den nystartade fonden Areim IV gjordes ett investeringsåtagande om 150 miljoner kronor.

Ledning

Styrelsens ledamöter utses av riksdagen för en fyraårsperiod. Genom att i princip hälften av ledamöterna utnämns vartannat år förnyas styrelsen undan för undan, senast den 1 november 2018. Styrelsen beslutar om budget, strategier för forskningsfinansiering och den finansiella verksamheten, delegationsregler samt anslag till forskning. Den sammanträdde fyra gånger under året. Styrelsen konkretiserar i den fleråriga utformningen av forskningsstödet och i det årliga budgetbeslutet hur de ändamål som anges i stadgarna ska fyllas.

Styrelsens arbetsutskott, som består av styrelsens ordförande och vice ordförande, sammanträdde sex gånger under året. Till arbetsutskottet har styrelsen bland annat delegerat besluten om anslag till forskningsinitiering, produktionsstöd för böcker, samarbete med riksdagen och vissa frågor om uthyrning av lägenheter i RJ:s fastigheter.

RJ:s finanskommitté, som på styrelsens delegation fattar beslut i finansiella frågor, består av två ordinarie ledamöter. Finanskommittén har under 2018

41

2018/19:RJ1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sammanträtt vid fyra tillfällen, då den har behandlat dels specifika ärenden enligt ett årsschema, dels olika typer av löpande förvaltningsfrågor. För finansförvaltningen hänvisas till särskilda avsnitt nedan.

Vd:n svarar enligt den årligen fastställda attest- och delegationsordningen för den löpande verksamheten och för ledningen av RJ:s kansli.

Årets budget och anslag

Inför styrelsens beslut om budget görs ett finansiellt hållbarhetstest, ett så kallat stresstest. Budgeten för 2018 omfattade totalt cirka 560 miljoner kronor, varav 503 miljoner kronor avsåg nya forskningsanslag. Hela detta utrymme har inte utnyttjats, utan anslagen till forskning uppgår till drygt 435 miljoner kronor. Det ligger i sakens natur att de belopp som budgeteras för olika insatser är ungefärliga och måste anpassas till de behov som verkligen finns. Det har vidare varit nödvändigt och naturligt att invänta resultatet av styrelsens strategiarbete innan beslut fattas om nya insatser, i vart fall för insatser som beräknas pågå under flera år. Styrelsen valde att inte följa ett förslag till nytt, långvarigt karriärprogram, med målet att etablera biträdande lektorat som den reguljära meriteringsanställningen. Vissa budgetposter har under 2018 inte kunnat tas i anspråk fullt ut beroende på att lämpliga användningsområden inte har hunnit förberedas. Beviljande av så kallade ramanslag (se nedan) går till så att hela eller delar av det belopp som under ett år öronmärks för senare fördelning inte kostnadsförs förrän då beslut om mottagare är fattat, vilket ofta sker först efter flera år. Liksom tidigare beräknas storleken på RJ:s bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader utifrån volymen på den forskningstid som RJ finansierar, en modell som har fungerat väl under snart ett decennium.

RJ stöder sedan tillkomsten av Kulturvetenskapliga donationen i början av 1990-talet forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Verksamheten följer två linjer. Dels finansieras högkvalitativa ansökningar från forskarna själva i form av de ordinarie stödformerna Projekt, Program, Infrastruktur för forskning och Forskningsinitiering. Dels görs riktade insatser som i enlighet med stadgarna syftar till att utveckla svensk forskning och stärka dess internationella ställning. De strategiska målsättningar som fastställdes under 2018 anger att samma uppdelning ska tillämpas framöver. RJ låter forskarinitiativen ta större delen av det ekonomiska utrymmet för ny forskning, vilket under senare år har inneburit cirka 75 procent av den årliga budgeten. De riktade insatserna har även under 2018 varit fokuserade på att stärka olika faser av den akademiska karriären, säkerställa att RJ:s policy för en jämställd fördelning av anslagen följs och utveckla forskningens digitala verktyg och infrastrukturer. Andra insatser har gjorts för att förbättra resultatens spridning och forskningens samverkan, följa upp och utvärdera insatserna, samarbeta med andra finansiärer inom och utom Sverige för att nå ökad effekt av insatserna samt att främja forskarnas rörlighet mellan samhällssektorer och länder.

42

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

Innehållet i beslutet om strategiska målsättningar ansluter till de senaste årens prioriteringar genom att ange följande mål för de kommande årens arbete:

RJ ska stärka humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, öka dess synlighet och genomslag.

RJ ska vara öppen för nya forskningsfält och verka för internationalisering.

RJ ska stödja övergången till ett öppet vetenskapssystem.

RJ ska utforma stödformer med hänsyn till hela den vetenskapliga karriären efter disputation, samt verka för en tydlig vetenskaplig karriär.

RJ ska arbeta både med öppna utlysningar och riktade insatser.

RJ ska verka för en likvärdig och rättvis bedömning i hela processen, med höga krav på god forskningsetik.

RJ ska stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinfrastrukturen.

RJ ska utveckla sätten att kommunicera vetenskap. All finansiering ska förenas med krav på att tillgängliggöra resultaten.

RJ ska således fortsätta att finansiera forskare med doktorsexamen och högre vetenskaplig kompetens. Insatserna ska utformas på sådant sätt att forskare oberoende av kön, position i den akademiska karriären, lärosäte med mera får samma möjligheter samt tid och frihet att pröva nya, djärva forskningsidéer.

De strategiska målsättningarna bygger på att stadgarna ger RJ stort utrymme att arbeta probleminriktat och flexibelt. Goda resultat under lång tid i den aktiva finansförvaltningen i kombination med positiv utveckling på finansmarknaden har genom åren gjort det möjligt att utveckla en rad nya stödformer och riktade insatser. Ett mått på ambitionerna är att RJ för femårsperioden 2014–2018 nådde en så kallad fullföljdsgrad på 158 procent. Fullföljdskravet i skattelagstiftningen är ett krav på aktivitet som innebär att lägst cirka 80 procent av intäkterna i form av bland annat räntor och utdelningar måste användas för att finansiera ett så kallat allmännyttigt ändamål, i RJ:s fall vetenskaplig forskning. Särskilt intressanta och värdefulla har de åtgärder visat sig vara som är unika för RJ, till exempel Pro Futura, RJ Sabbatical, programmen och Flexit. Tack vare RJ:s arbete har kvaliteten och mångfalden i svensk forskning kunnat stärkas. Anslagen utformas på ett sådant sätt att de bästa forskarna ska välja att söka dem. RJ inriktar sig därför på hela forskningsprocessen och ger bidrag till produktionsstöd till böcker, översättning och kostnader för publicering med så kallad open access, vilken innebär att resultaten blir fritt tillgängliga i digital form. Genom att aktivt söka samfinansiering av angelägen forskning med andra aktörer (exempelvis Vetenskapsrådet, Vitterhetsakademien och internationella forskningsstiftelser) kan RJ:s bidrag få större effekt än om de hade varit isolerade insatser.

Större delen av RJ:s anslag får genom styrelsens beslut direkt en mottagare (lagstiftningens term är ”destinatär”). Återstoden är som nämndes ovan så kallade ramanslag. I det fallet beslutar styrelsen att en eller flera utlysningar ska

43

2018/19:RJ1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

göras senare och öronmärker samtidigt ett visst totalbelopp. I takt med att besluten om anslag fattas och kontrakt skrivs med mottagare och anslagsförvaltare redovisas beloppen mot eget kapital och skuld.

RJ:s styrelse har tidigare beslutat att lärosätena ska rekvirera medel i takt med att de kan styrka att de har haft kostnaderna, vilket ökar RJ:s kontroll över att anslagen används på det sätt som avsetts. Denna ordning, liksom motsvarande tidigare lösningar, ger RJ betydande ekonomiska fördelar. Under en följd av år ligger i genomsnitt cirka 1 miljard kronor (under 2018 cirka 1,3 miljarder kronor) av de beviljade anslagen kvar i RJ:s förvaltning och bidrar till stiftelsens totala avkastning. Rutinerna ökar i viss mån kansliets administrativa arbete, men hittills i rimlig omfattning. Samtidigt motverkar åtgärden att lärosätena samlar på sig stora beviljade men oförbrukade belopp, som i statens förvaltning genererar ingen eller mycket låg avkastning.

a. Ordinarie stödformer

Till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning kom 2018 sammanlagt 711 nya ansökningar in (2017 kom det 703). Inom dessa stödformer beviljades totalt cirka 325 miljoner kronor. Till Program kom 31 ansökningar (2017 kom det 37), varav 3 (samma antal 2017) slutligen finansierades. I programmen utnyttjar svenska forskare i allt större omfattning möjligheterna att finansiera också internationella kollegors medverkan. Av de 33 (2017 var det 40) ansökningarna om Infrastruktur för forskning beviljades medel till 8 (samma antal 2017). Stödformen Projekt ger forskare i olika stadier av karriären möjlighet att pröva nya idéer. Antalet ansökningar var 647 (2017 var det 626), varav 42 (2017 var det 40) fick anslag, de flesta för tre år. Ytterligare 8 projekt, som hade beviljats anslag, valde i stället finansiering från en annan finansiär, oftast med hänvisning till att denna gav finansiering för fyra år eller – i enstaka fall

större bidrag till de indirekta kostnaderna. Några negativa effekter av RJ:s regler som begränsar möjligheterna att söka projektanslag har inte kunnat ses. Antalet ansökningar har ökat svagt sedan regeln infördes, men det ligger fortfarande 25–30 procent lägre än 2013, då beviljandegraden endast var 4,5 procent. För 2018 var kvoten 6,5 procent (2017 var den 6,2 procent), men 7,7 procent om de åtta forskare som avstod från RJ:s anslag räknas med.

RJ har under både 2017 och 2018 kunnat finansiera nästintill alla ansökningar som tagits upp på beredningsgruppernas prioriteringslistor. Av rapporteringen till styrelsen från beredningsgruppernas ordförande framgick även i år att flera av de listade ansökningarna hade betydande kvalitetsbrister. RJ:s styrelse avser återkomma till vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka ansökningarna. De detaljerade observationerna under de årliga uppföljningarna ger en del uppslag om vad som skulle kunna förändras, liksom rapporten om hur jämställdhetsfrågorna behandlas i berednings- och beslutsprocesserna. Eventuellt behövs diskussioner med lärosätena om gemensamma insatser för att förbättra ansökningarnas kvalitet. Situationen i stort påverkas av Vetenskapsrådets beslut att kraftigt öka sina anslag till just de fria projektbidragen, där

44

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

ansökningarna ofta är mer eller mindre identiska med dem som också lämnas till RJ. Hur RJ:s anslag förhåller sig till andra finansiärers projektanslag bör därför övervägas, liksom vad som kan göras för att ytterligare profilera de anslag RJ finansierar. Som exempel på vad detta skulle kunna innebära kan nämnas att de strategiska målsättningar som nämns ovan betonar att RJ inom stödformen Projekt ska stimulera samarbete mellan forskare från olika forskningsmiljöer.

b. Riktade insatser

En av RJ:s uppgifter enligt stadgarna är att förnya och förstärka forskningen och forskningssystemet. De riktade insatserna fyller som styrelsen konstaterar i de strategiska målsättningarna en viktig funktion för RJ:s roll som experimentator och igångsättare. Syftet med försöksverksamheten RJ Sabbatical har varit både att inspirera till ett mer flexibelt system för forskningsfinansiering och att stärka den akademiska karriären genom anslag till lektorer och professorer för att slutföra forskning och skriva större verk och synteser. Många kvinnor har sökt, och de har varit framgångsrika i konkurrensen, så RJ Sabbatical har bidragit positivt till jämställdheten. Styrelsen har med ledning av de positiva erfarenheterna beslutat att permanenta RJ Sabbatical som bidragsform. Flexit-programmet är inriktat på samverkan genom att öka förbindelserna mellan å ena sidan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, å andra sidan organisationer och näringsliv. Den så kallade programgruppen för Flexit har under 2018 lagt fram nya förslag till vidareutveckling av programmet. Gruppens utgångspunkt är att samverkan och rörlighet inspirerar till nya forskningsfrågor, och att de stärker kreativiteten och möjliggör karriärväxling för individerna. Under hösten 2017 sjösattes ett ambitiöst ledarskapsprogram för forskarna inom Pro Futura-programmet, vilket under 2018 fortsatt med både individuella och gemensamma inslag. Inom den treåriga försöksverksamheten med kommunikationsprojekt genomfördes den sista utlysningen. RJ:s avsikt med det initiativet är att stödja nya sätt att föra ut forskningens resultat och relevans till beslutsfattare, medier och en intresserad allmänhet. Det bidrar förhoppningsvis även till att öka förtroendet för forskning och motverka faktaresistens. I det sammanhanget ska även RJ:s uppmärksammade samarbete med humorklubben Oslipat nämnas. 15 välbesökta kvällar visar på möjligheterna att förena lärdom och faktakunskap med lekfullhet. Under 2019 ska kommunikationssatsningarna utvärderas inför besluten om RJ:s framtida stöd till forskningskommunikation. Under 2018 genomförde Vetenskapsrådet, Vitterhetsakademien och RJ den första utlysningen av Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet, som är inriktat på att främja både datadriven forskning och nya användningar av digitala tekniker. Initiativet knyter an till RJ:s och Vitterhetsakademiens tidigare satsning Samlingarna och forskningen, liksom till RJ:s stöd till flera konferenser med samma syften. RJ har slutligen finansierat ett antal konferenser och liknande som genomförs i egen regi eller som samarbeten. Dessa ingår i RJ:s så kallade proaktiva arbete. Under 2018

45

2018/19:RJ1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

omfattade dessa bland annat de framtida behoven i fråga om digitala verktyg och infrastrukturer för forskning, jämställd beredning av ansökningarna, forskningsbehoven och forskningsmöjligheterna i skärningspunkten mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt möjligheterna för forskningsfinansiärer att använda analyser av så kallade big data i sitt eget beslutsfattande om riktade insatser.

Anslagsprocess och kvalitetsbedömning

RJ:s beslut om anslag vilar enbart på direkta bedömningar av ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och internationella standard, inte på indirekta värderingar på grundval exempelvis av bibliometriska data. Den valda principen gynnar av erfarenhet resultatens långsiktiga värde och nytta. Föreskrifterna på webbplatsen om hur anslag från RJ får kombineras med anslag från andra finansiärer har under året förtydligats ytterligare. De ansökningar som går vidare från det första granskningssteget prövas därefter alltid av särskilt sakkunniga inom området, i de flesta fall av utländska forskare. Anvisningarna om jäv har på förekommen anledning förtydligats för de externa sakkunniga. Le- damöterna i beredningsgrupperna, liksom externa sakkunniga, får skriftliga och muntliga instruktioner för bedömningsarbetet. Under 2018 presenterade experterna som på uppdrag av RJ har observerat hur jämställdhet behandlas i berednings- och beslutsprocesserna sina iakttagelser och rekommendationer. Med anledning av deras rapport har styrelsen gett RJ:s kansli i uppdrag att utarbeta en beredningshandbok som ska vara betydligt mera detaljerad och omfattande än de nuvarande skriftliga instruktionerna. Syftet är att säkerställa att inga ovidkommande hänsyn påverkar bedömningarna och att all beredning görs på samma sätt. RJ ska dessutom förtydliga varför jämställdheten är en viktig fråga för stiftelsen.

Bedömningsarbetet är utformat så att beredningsgrupperna ska kunna skaffa sig nödvändigt underlag för sina ställningstaganden. Den expertis som finns bland de vetenskapliga ledamöterna är utgångspunkten. Därutöver ska beredningsgrupperna anlita externa sakkunniga vars skriftliga utlåtanden ingår i beslutsunderlaget. På förekommen anledning ska det understrykas att det inte skulle vara godtagbart om beredningsgrupperna mer eller mindre automatiskt följde slutsatserna i dessa utlåtanden, utan RJ begär att grupperna aktivt prövar rekommendationernas användbarhet och kvalitet. Det är av samma skäl inte heller godtagbart att grupperna enbart räknar samman de sakkunnigas förslag. Slutligen innebär detta att det inte ingår i beredningsgruppernas uppdrag att exempelvis skriftligt motivera de fall då gruppen avviker från slutsatserna i de sakkunnigas utlåtanden.

Internationellt

Svensk forsknings internationella samarbeten och kontakter har under senare år fått större uppmärksamhet. Internationalisering är kvalitetsdrivande och för-

46

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

nyar och förstärker svensk forsknings kontakter och genomslag. RJ:s strategiska målsättningar framhåller vikten av att RJ vidareutvecklar sitt internationella arbete. RJ stöder internationalisering genom stödformernas utformning och genom att medverka i internationellt samarbete. Insatserna är inriktade både på individuell forskarrörlighet och strategiska partnerskap. Det behövs flexibla stödformer som gör både kortare och längre utlandsvistelser möjliga för svenska forskare, liksom för att utveckla samarbeten med utländska forskare som inte har för avsikt att flytta till Sverige. RJ beviljar särskilda bidrag till internationalisering direkt inom flera stödformer, vilket minskar behovet av särskilda beslut om finansiering. Under senare år har medverkan av forskare från andra länder ökat i ansökningarna, utan att formella krav på internationellt samarbete ställs i utlysningarna. Detta är en positiv utveckling. Styrelsen beviljade under året ett anslag till en utredning av de svenska Me- delhavsinstitutens framtida verksamhet och deras möjliga bidrag till svensk kunskapsuppbyggnad om Medelhavsregionen. Tre beredningsgrupper har besökt forskningsmiljöer och infrastrukturella miljöer i Storbritannien, Tyskland och Finland för att knyta kontakter och samla inspiration till RJ:s kommande arbete.

Andra insatser gäller finansiering av internationella samarbeten och att stödja svenska forskare i konkurrensen om internationell finansiering, till exempel från Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC). Inom European Foundation Centre (EFC) medverkar RJ aktivt i det forskningsforum som inriktar sig både på att lyfta fram stiftelsernas roll som forskningsfinansiärer och att effektivisera deras arbetsformer. Stiftelsesamverkan på europeisk nivå förväntas öka i betydelse, särskilt när brexit ska förverkligas. Styrelsen har beslutat att RJ ska delta i en satsning på temat Global Issues – Integrating Different Perspectives on Social Inequality. Satsningen bygger på medverkan av ett flertal stiftelser som samverkar under flera år med koordinerade utlysningar, däribland från svensk sida en Wallenbergstiftelse och Mistra. Inom Norden stöder RJ även stiftelsers och civilsamhällets samarbete och informationsutbyte, främst genom medverkan i en årlig sammankomst där ansvaret för att organisera cirkulerar mellan länderna. Det treåriga anslag som beviljades under 2017 till den svenska avdelningen av Scholars at Risk bidrar till svenska lärosätens möjligheter att ta emot hotade forskare från andra länder.

Kommunikation och samverkan

RJ:s insatser inom kommunikation och samverkan vägleds av övertygelsen om att förtroendet för forskningen främjas av de resultat som når den intresserade allmänheten, medier, beslutsfattare och andra forskare. Stiftelsen för ut forskningsresultaten och lyfter fram forskningspolitiska frågor via konferenser, skriftserier och andra arrangemang. Bland dessa kan nämnas Bokmässan med scenen Forskartorget, Almedalen, Vetenskapsfestivalen, Järvaveckan och

47

2018/19:RJ1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare (Rifo). Årsbokens tema var Musikens makt. Boken har uppmärksammats genom både egenarrangerade och andra seminarier och dessutom recenserats i fackpress. Föreningen Vetenskap

&Allmänhet (VA) beviljades bidrag till kostnader för att medverka och genomföra två sessioner vid den internationella konferensen Euroscience Open Forum i Toulouse (Esof). VA fick också anslag till undersökningen Vetenskapen i samhället, som bland annat ska studera förklaringar till allmänhetens relativt låga förtroende för humanistisk forskning.

Samarbete med riksdagen är ett regelbundet återkommande inslag, under 2018 tydligast i samband med 100-årsfirandet av rösträtten. RJ har tagit initiativet till antologin Rösträttens århundrade som presenterades i riksdagen den 17 december vid ett seminarium som talmannen bjöd in till. Boken kommer under våren 2019 att kunna beställas gratis av bibliotek och gymnasieskolor. För att öka deltagandet i och kunskaperna om rösträttsjubileet finansierar RJ i samarbete med Kungliga biblioteket även digitalisering och tillgängliggörande av material från rösträttsrörelsen. Under arbetet har det visat sig att många små organisationer saknar en egen arkivlösning och därför inte kan publicera sitt material på webbplatsen Demokrati100.se. RJ diskuterar därför med främst Digisam om en teknisk lösning skulle kunna tas fram vilken även skulle kunna användas i andra sammanhang än demokratijubileet.

RJ anknyter till tidigare finansierade analyser av hur förändringar i medier återverkar på forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap och leder till behov av nya former för samverkan. Samarbetet med humorklubben Oslipat har mött stor uppskattning – och uppmärksamhet. De 15 kvällar som har arrangerats i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö har varit i princip fullsatta. Såväl Vetenskapsmedia, Sveriges Radio, Vetenskapsfestivalen och den internationella konferensen Public Communication of Science and Technology (PCST) har, liksom en rad andra finansiärer, intresserat sig för satsningen. Försöksverksamheten med kommunikationsprojekt visar RJ:s ambition att stödja forskarnas egna initiativ och intresse av samverkan. Styrelsen kommer under 2019 att ta ställning till om denna typ av projekt ska fortsätta i en eller annan form. RJ har under det senaste decenniet aktivt stött arbetet nationellt och internationellt för att öka publiceringen med open access, det vill säga öppen digital tillgång till vetenskapliga publikationer på nätet. RJ samordnar sin ambition att bidra till så kallad öppen vetenskap med att bevilja tryckbidrag och annat produktionsstöd som behövs övergångsvis under teknikförändringen.

Med tanke på bland annat de starkt växande kostnaderna för vetenskaplig publicering är det dock nödvändigt att under 2019 se över hur RJ bäst kan driva på den utveckling som stiftelsen vill stödja. Mot denna bakgrund undertecknade RJ den så kallade Plan S, som syftar till att öka tempot i den påbörjade förändringen mot att forskningen ska publiceras fritt tillgängligt i öppna kanaler. Det kan exempelvis handla om att motverka så kallad hybridpublicering. Med denna form av publicering har förlagen under de senaste åren kon-

48

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

serverat skenande publiceringskostnader och tvingat forskarna att betala extremt höga artikelavgifter för att köpa loss sina publikationer. Styrelsen beslutade dock att beslutsunderlaget under 2019 skulle kompletteras eftersom det under diskussionen i styrelsen gjorts gällande att Plan S skulle strida mot svenskt forskningsintresse.

RJ:s webbplats informerar om utlysningar, om beviljade anslag och om forskarnas slutredovisningar. Dessutom har ett tjugotal pressmeddelanden publicerats. Webbplatsen uppdateras dagligen med omvärldsbevakning, artiklar om RJ:s forskning, bokpresentationer och debatter. Den är ett viktigt instrument för den utåtriktade kommunikationen, liksom Twitter, Facebook, årsberättelsen, årsboken, det elektroniska nyhetsbrevet, Youtube-kanalen samt de många publika arrangemang som RJ medverkar i. RJ har under året även profilerat sig som arbetsgivare via Linkedin, som används i rekryteringen av ny personal.

Kvalitetssäkring och måluppfyllelse

Grundvalen för kvalitetssäkringen är den bedömning som görs av ansökningarnas vetenskapliga kvalitet. Därutöver följer RJ årligen upp och utvärderar de anslag som beviljats för att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att resultaten av forskningsstödet motsvarar syftet och stiftelsens ändamål. Det bestående vetenskapliga värdet, relevansen, nyttan och effekterna av RJ:s forskningsstöd visar sig i många fall dock först efter längre tid, då resultaten slagit igenom. Detta gäller kanske främst användningen av de infrastrukturer som blir resultatet av stora anslag. Slutredovisningarna ska därför numera innehålla uppgifter om forskare som använt sig av infrastrukturen eller forskning som blivit utförd med infrastrukturen, krav som ännu inte har hunnit slå igenom. Efter avslutad projekttid lämnar forskarna en ekonomisk redovisning och en kort redogörelse för de vetenskapliga resultaten och publikationerna. Med hjälp av detta material har RJ tagit fram en rapport om förändringarna i forskarnas publiceringsmönster.

För uppföljning och slutredovisning av stödformerna Projekt, Infrastruktur för forskning och Program finns fastställda rutiner. Samtliga projekt och infrastrukturprojekt som har hunnit ungefär halvvägs lämnar en skriftlig redovisning och träffar också den ansvariga beredningsgruppen. Dessa uppföljningar har visat sig vara betydelsefulla för såväl projektledarna som för beredningsgrupperna och för RJ. Stödformen Program följs upp för första gången efter två år och sedan med en halvtidsutvärdering efter fyra år inför utbetalningen av resterande medel. Tvåårsuppföljningarna görs av RJ:s ordförandekommitté. Halvtidsutvärderingarna genomförs av två externa internationella sakkunniga samt ordförandekommittén. Vid båda typerna av uppföljning presenterar programmen dessutom sin forskning vid en utfrågning. Program som varar längre än sju år följs även upp efter sex år. RJ:s riktade satsningar följs upp enligt samma riktlinjer som de ovan nämnda. 2018 gällde detta Flexit-forskare, Ju-

49

2018/19:RJ1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

bileumsutlysningen Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap, Samlingarna och forskningen, som genomförs i samarbete med Vitterhetsakademien, och Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Sammanlagt rör det sig om 75 uppföljningar och utvärderingar, en ansenlig arbetsinsats från såväl de granskade forskarna som RJ:s beredningsgrupper och anställda. De spontana reaktionerna från så gott som alla som på ett eller annat sätt är involverade är att dessa uppföljningar och utvärderingar bidrar till höjd vetenskaplig kvalitet. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom att forskarna inför rapporteringen tvingas tänka igenom sitt pågående arbete och att de i samband med presentationen får kommentarer som de har nytta av i fortsättningen. I tre av dessa uppföljningar och utvärderingar har forskarnas redovisning varit otillfredsställande. Då görs en fördjupad uppföljning innan – förhoppningsvis – klartecken ges till att fortsätta forskningen.

Riktlinjerna för jämställdhetsarbetet följs varje år upp genom en kvantitativ redovisning av anslagens fördelning på forskarnas kön och så kallad karriärålder, det vill säga antalet år som har gått sedan doktorsexamen. Under 2018 presenterades den kvalitativa analys av beredningsprocesserna ur ett jämställdhetsperspektiv som under 2017 hade gjorts av externa experter (se ovan avsnittet Anslagsprocess och kvalitetsbedömning).

Administration

Styrelsens instruktion för internrevisionen kompletteras med en årlig plan i vilken fokusområdena för den årliga granskningen anges. Övergången till årsredovisning enligt regelverket K3 är genomförd. Under 2018 trädde den europeiska dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft och ersatte i Sverige personuppgiftslagen (PUL). RJ har arbetat med att anpassa verksamheten till den nya dataskyddsförordningen och säkerställa att stiftelsen agerar i enlighet med förordningen. Grunden i RJ:s arbete definieras i RJ:s policy för personuppgifter som finns på https://www.rj.se/Var-organisation/om-personuppgifter/. Stiftelsen har utsett en personuppgiftsansvarig samt har dokumenterat de personuppgifter som lagras internt, digitalt eller på papper. De anställda har informerats om de nya reglerna samt krav på efterlevnad, vilket är ett arbete som måste pågå kontinuerligt. Nya ledamöter av styrelse och beredningsgrupper ska skriftligen bekräfta att de har tagit del av RJ:s policy. I samband med förändringarna av ansökningssystemet Tekla prioriteras utökad och automatiserad information till de sökande om GDPR och RJ:s åtgärder för dataskydd. RJ har kontakt med andra stiftelser om den praktiska tillämpningen av GDPR. Förordningen är oklar på en rad punkter, och med tanke på frånvaron av prejudicerande rättsfall kommer arbetet att utvecklas över tid.

Funktionaliteten och säkerheten i RJ:s olika it-stöd kontrolleras och förbättras fortlöpande. Ansökningssystemet Tekla har tillförts nya funktioner, som kommer att introduceras successivt under 2019. Med dessa förändringar är Teklas funktionalitet bedömningsvis säkerställd för de närmaste tre till fem

50

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2018/19:RJ1

åren. Övergången till digital hantering av samtliga handlingar i forskningsadministrationen går vidare. Under 2018 har RJ gått över till en molnbaserad itmiljö med virtuella servrar och backuper hos molntjänsten Microsoft Azure samt Office 365. Inom kapitalförvaltningen vidareutvecklas den elektroniska hanteringen av alla transaktioner. Fastigheten Styrpinnen 23, där RJ:s kansli under ett drygt decennium har haft sina kanslilokaler, måste grundförstärkas, och kansliet har därför flyttat till temporära lokaler. Med övriga fyra hyresgäster har ekonomiska överenskommelser om evakuering träffats; i samtliga fall utom ett är avflyttningen permanent. Beskrivningarna av arbetsrutiner inom kansliet ses över vid behov. Personalhandboken för kansliets personal uppdateras och kompletteras när det behövs med riktlinjer och policydokument. Forskningsavdelningens anställda har goda möjligheter att delta i forskningspolitiska seminarier och liknande. Flera anställda anlitas som experter i andra organisationers arbetsgrupper. Ordföranden, vd och kansliets personal har deltagit i en rad lokala informationsmöten om RJ som forskningsfinansiär, samt i dialogmöten med pågående statliga utredningar eller universitets- och fakultetsledningar om aktuella och kommande forskningsfrågor.

Personal

I slutet av 2018 hade RJ:s kansli 19 anställda (2017 var det 17). Rekryteringen av efterträdare till vd, som går i pension den 1 mars 2019, genomfördes och fil.dr Marika Hedin anställdes den 1 februari 2019. Under året slutade en anställd medan två nyanställda och en vikarie tillträdde. Tre anställda var föräldralediga under en del av året, två av dem ersattes av konsulter och för den tredje anställdes en vikarie.

51

2018/19:RJ1

Finansiell verksamhet

Resultat och avkastning

Årets resultat uppgick till 563 mkr (690 mkr)1. Årets resultat inklusive förändring av orealiserade vinster uppgick för helåret 2018 till –40 mkr (1 197 mkr), se not 12. Under året beviljade RJ 435 mkr (428 mkr) till forskningsmedel.

Direktavkastningen i form av utdelningar, ränteintäkter och driftsöverskott på fastigheter uppgick under året till 283 mkr. Administrationskostnaderna för RJ:s verksamhet var under året 51 mkr2 (47 mkr), vilket motsvarar 0,4 procent av genomsnittligt eget kapital till marknadsvärde.

Det finansiella resultatet uppgick för helåret 2018 till 14 mkr (1 248 mkr), se finansiellt resultat. Totalavkastningen på stiftelsens tillgångar var under året –0,1 procent (9,8), vilket översteg RJ:s jämförelseindex med 0,6 procentenheter (1,4 procentenheter). RJ:s aktiva förvaltning hade ett framgångsrikt år med en avkastning som överträffade jämförelseindex i tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar samt i den taktiska tillgångsallokeringen. Den taktiska allokeringen mellan tillgångsslag jämfört med index bidrog under året positivt till totalavkastningen med 0,1 (2017 var det 0,4) procentenheter.

Av RJ:s placeringstillgångar vid utgången av 2018 utgjorde aktier 52 procent (54), räntebärande placeringar 25 procent (23), fastighetsinvesteringar 20 procent (18) och hedgefonder 3 procent (5).

Under 2018 gav RJ:s aktieportföljer –2,7 procent (11,9) i avkastning och ränteportföljen 0,3 procent (0,5). Den direktägda fastighetsportföljen gav under året en avkastning på 11,6 procent (11,4). Delägda onoterade fastighetsbolag och fastighetsfonder avkastade totalt 13,3 procent (21,4) och hedgefonder –2,3 procent (0,1). Valutasäkringar av utländska tillgångar redovisas separat och påverkade under året totalavkastningen negativt med –1,1 (+0,7) procentenheter.

Den svenska aktieportföljen gav under 2018 en avkastning på –5,0 procent (12,2), vilket understeg jämförelseindex SIX Portfolio Return med 0,5 procentenheter. Portföljens övervikter i cykliska sektorer och undervikter i stabila sektorer bidrog negativt till avkastningen jämfört med index, medan aktieurvalet i flertalet sektorer var bättre än branschsnittet.

Den internationella aktieportföljen gav under året en avkastning på –0,4 procent (11,5), vilken översteg jämförelseindex med 2,4 procentenheter. Störst positiv inverkan på avkastning jämfört med index hade aktieurvalet i teknologi, konsumentvaror, hälsovård och finans. Vid utgången av året var den internationella aktieportföljen fördelad på USA 56 procent (54), Västeuropa 23 procent (25), Asien exklusive Japan 9 procent (10), Japan 9 procent (8), Kanada 2 procent (2) och Brasilien 1 procent (1).

1Siffror inom parentes avser 2017.

2 Till det kommer den interna hyran.

52

FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1

Liksom tidigare år har hela den internationella aktieportföljen, den svenska aktieportföljen och ränteportföljen förvaltats internt av RJ:s finansavdelning. Investeringsfilosofin att lägga tonvikt vid bolag som är ”bäst i sin klass” med rimlig värdering är en viktig del i den övergripande strategin.

Under 2018 uppgick avkastningen i den totala ränteportföljen till 0,3 procent (0,5), vilket överstiger jämförelseindex med 0,2 (0,5) procentenheter. Ob- ligationsportföljen, som har säkerställda svenska bostadsobligationer som jämförelseindex, uppvisade en avkastning på 0,7 procent (0,5), vilket understeg jämförelseindex med 0,1 procentenheter. Avkastningen på korta räntebärande tillgångar uppgick under året till –0,2 procent (0,4), vilket översteg jämförelseindex med 0,6 procentenheter. Under hela året var Riksbankens reporänta –0,5 procent. Den 20 december beslutade Riksbanken att höja reporäntan till –0,25 procent från den 9 januari 2019. Ränteportföljen har liksom föregående år varit investerad i säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med rörlig och fast ränta samtidigt som RJ helt har avstått från investeringar i statspapper.

Den direktägda fastighetsportföljen gav under året en avkastning på 11,6 procent (11,4). Fastigheternas marknadsvärde har bedömts genom externa värderingar utförda av Cushman & Wakefield, vilka bygger på kassaflödesanalyser. Under året avyttrade RJ kontorsfastigheten Sånglärkan 12 i Lärkstaden i centrala Stockholm till en köpeskilling som väsentligen översteg den externa värderingen. Den återstående helägda fastighetsportföljen består av sju bostadsfastigheter i Stockholms innerstad samt kontorsfastigheten Styrpinnen 23, belägen vid Kungsträdgårdsgatan i centrala Stockholm. Styrpinnen 23 har under året tomställts i samband med att en grundförstärkning och ombyggnad ska genomföras. Projektet kommer att pågå hela 2019 och en del av 2020. De direktägda fastigheterna är till en mindre del finansierade med inteckningslån med en rörlig ränta som under året uppgick till 0,9 procent (0,9).

RJ:s investeringar i delägda onoterade fastighetsbolag och fastighetsfonder är den tillgångsklass som har gett högst avkastning de senaste fyra helåren, och för helåret 2018 uppgick avkastningen till 13,3 procent (21,4). RJ har under året beslutat att utöka investeringsåtagandena i de onoterade delägda bolagen Midstar Hotels AB (hotellfastigheter) och Intea Fastigheter AB (samhällsfastigheter) med vardera cirka 50 mkr till ett totalt åtagande om 300 mkr per bolag. Därutöver har RJ gått in i ett investeringsåtagande om 150 mkr i den nystartade fonden Areim IV, som vid årsskiftet ännu inte genomfört några fastighetsförvärv. RJ har beslutat att lösa in halva innehavet i Thule Real Estate Fund som ger exponering mot Skandias svenska fastighetsbestånd, vilket beräknas frigöra cirka 147 mkr i april 2019.

Under de två senaste åren har RJ successivt minskat innehaven i hedgefonder från 8,2 procent till 3,0 procent av de totala tillgångarna. Nettoförsäljningar i hedgefonder uppgick under 2018 till 283 (276) mkr. Den minskade exponeringen mot hedgefonder syftar till att reducera de externa förvaltningskostnaderna. Under RJ:s hela innehavsperiod i hedgefonder har investeringarna uppnått RJ:s avkastningsmål efter avgifter, men under de senaste fem åren har

53

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET
  avkastningen endast uppgått till i genomsnitt 3,3 procent per år. För perioden
  2002 till 2018 gav RJ:s investeringar i hedgefonder i genomsnitt cirka 6,2 pro-
  cent i avkastning per år, vilket är avsevärt högre än HFRX Global Hedge Fund
  Index som under samma period avkastade i genomsnitt 1,3 procent per år.
  För diversifiering investerar RJ i internationella aktier och alternativa inve-
  steringar som denomineras i andra valutor än svenska kronor. Finansavdel-
  ningen valutasäkrar normalt 25 till 75 procent i dollar, euro, pund och yen, där
  50 procent utgör neutral position. Per den 31 december 2018 hade RJ 26,2
  (27,9) procent av totalportföljen denominerad i utländsk valuta, och den öppna
  valutapositionen uppgick till 13,9 (16,1) procent. Valutasäkringen på investe-
  ringar i dollar har under året uppgått till i genomsnitt 49 procent. Även valuta-
  säkringarna i pund och yen har varit nära en neutral nivå på 50 procent, medan
  investeringar i euro i genomsnitt under året har valutasäkrats till 69 procent.
  Under 2018 uppgick det redovisade nettoresultatet på valutaterminer till –159
  mkr (99). Kronförsvagningen under året har lett till förluster på valutatermi-
  nerna.

Finansiell ställning

För att ge ytterligare information om stiftelsens finansiella ställning kompletteras årsredovisningen med balansposternas upplupna anskaffningsvärde och jämförande verkliga värden, se separat bilaga sidan 90. Vid utgången av året översteg marknadsvärdet på RJ:s tillgångar det bokförda värdet med 3 114 mkr (3 718).

RJ:s redovisade egna kapital ökade under året från 9 247 mkr till 9 398 mkr. Stiftelsens förmögenhet (eget kapital värderat till marknadsvärde) minskade från 12 965 mkr till 12 513 mkr. I slutet av året utgjorde det balanserade resultatet till marknadsvärde 15,4 gånger årets beviljade forskningsmedel om hänsyn tas till stiftelsens administrationskostnader samt eventualförpliktelser och ramanslag (se ovan sidan 4), att jämföra med styrelsebeslutet om ett belopp som lägst motsvarar tre års utdelning i normal omfattning.

Av RJ:s placeringstillgångar vid utgången av 2018 utgjorde svenska och internationella aktier vardera 26 procent, svenska räntebärande tillgångar 25 procent, direktägda fastigheter 9 procent, onoterade delägda fastighetsbolag och fastighetsfonder 11 procent samt hedgefonder 3 procent.

Av tillgångarna var 27 procent denominerad i utländsk valuta. Utestående terminskontrakt, vars nominella belopp per den 31 december 2018 uppgick till 1 753 mkr (1 705), medförde dock att nettoexponeringen i utländsk valuta var 14 procent av de totala tillgångarna.

Långsiktig måluppfyllelse

RJ:s finansförvaltning har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet. Enligt styrelsebeslut från 2003 ska placeringsverksamheten på lång sikt sträva efter en

54

FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1

genomsnittlig årlig real avkastning på minst 4 procent, det vill säga konsumentprisindex plus 4 procent. Detta mål gällde för perioden 2003–2016. För tioårsperioden 2017–2026 har styrelsen fastställt ett mål om en real avkastning på i genomsnitt 3 procent per år. Avkastningen ska även fortsättningsvis utvärderas dels ackumulerat från 2003, dels på rullande femårsperioder, dels kalenderårsvis.

RJ:s finansiella resultat uppgick för perioden 2003–2018 till 12 422 mkr. I början av 2003 uppgick det egna kapitalet till 6 304 mkr värderat till marknadsvärde och under perioden 2003–2018 har RJ beviljat 5 785 mkr i forskningsanslag. Den genomsnittliga realavkastningen för perioden 2003–2018 uppgick till 7,8 procent per år jämfört med det genomsnittliga avkastningsmålet 3,9 procent per år. Detta innebär att den reala avkastningen för perioden 2003–2018 uppgick till sammanlagt 234,3 procent, vilket överstiger de långsiktiga målen med 150,6 procentenheter.

RJ:s kapitalförvaltning utvärderas också utifrån en referensportfölj. Referensportföljen ska ses som en lämplig portföljsammansättning med vilken realavkastningsmålet kan uppnås. Referensportföljen föreslås av finansdirektören i ett beslutsunderlag och fastställs av finanskommittén. Under perioden från startåret 2003 till 2018 har referensportföljen gett en realavkastning som överträffar det långsiktiga realavkastningsmålet med 119,6 procentenheter.

Därutöver överträffade den aktiva kapitalförvaltning som bedrivs inom RJ:s finansavdelning under perioden 2003–2018 referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 31,0 procentenheter. Detta kan hänföras till överavkastning mot index både i den taktiska tillgångsallokeringen och i delportföljerna internationella aktier, svenska aktier och räntebärande placeringar. To- talportföljen har under perioden 2003–2018 överträffat jämförelseindex tre av fyra av antalet helår. Den taktiska tillgångsallokeringen har överträffat jämförelseindex fyra av fem av antalet helår.

Samtliga tillgångsslag som jämförs med marknadsindex uppnådde under perioden 2003–2018 en avkastning som översteg sina respektive jämförelseindex. Helägda fastigheter och hedgefonder, som inte jämförs med index, uppnådde för perioden 2003–2018 en genomsnittlig årlig real avkastning på 7,5 respektive 4,6 procent.

Risker och riskhantering

RJ genomför årligen ett stresstest för att bedöma den påverkan som ett scenario med ett kraftigt värdefall på tillgångarna skulle ha på stiftelsens framtida utdelningskapacitet. Placeringsriskerna kan delas upp i följande riskfaktorer:

marknadsrisker inklusive aktie-, fastighets-, valuta- och ränterisk samt hedgefondsrisker

kreditrisker, inklusive motpartsrisker

likviditetsrisker.

55

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET
  Placeringspolicyn, som fastställs av styrelsen, anger placeringsinriktning, li-
  miter för placeringsrisker, godkända finansiella instrument, avkastningsmål
  och etiska riktlinjer. Inom ramen för placeringspolicyn och beslut i finanskom-
  mittén, såsom referensportföljen, är investeringsbesluten delegerade till fi-
  nansavdelningen där stiftelsens finansdirektör har ett övergripande placerings-
  och resultatansvar för RJ:s kapitalförvaltning. På finansavdelningen arbetar
  ytterligare tre personer som portföljförvaltare med ansvar för olika investe-
  ringsmandat. Alla värdepapper förvaras i en svensk bankdepå. Ekonomiadmi-
  nistrationen är separerad från förvaltningen och består av funktionerna admi-
  nistrativ direktör, back-office och controller.

Tillämpning av etisk policy

RJ har sedan 2003 arbetat med etiska krav på investeringarna som utgår från placeringspolicyn, vilken anger att RJ ska beakta de konventioner som Sverige undertecknat inom områdena mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetsrätt. Detta bygger på FN:s Global Compact som är väl etablerat med cirka 9 900 företag som medlemmar i 160 länder.

Generellt har RJ sedan samarbetet med den etiska konsulten GES Investment Services AB påbörjades 2006 valt en restriktiv hållning och inte tillåtit investeringar i företag som inte följer RJ:s etiska riktlinjer. Tillämpningen av RJ:s etiska principer innebär att stiftelsen avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, allvarlig miljöskada och kränkning av arbetsrättsliga rättigheter. På listan över företag som RJ inte investerar i ingår exempelvis leverantörer till kärnvapenindustrin, tillverkare av klusterbomber, olje- och gruvbolag som orsakat omfattande miljöförstöring samt bolag som anlitar barnarbetare eller förbjuder anställda att bedriva facklig verksamhet.

Den 1 oktober 2013 bytte RJ jämförelseindex för den internationella aktieportföljen till DJSI World Diversified Index som är ett globalt aktieindex inriktat på hållbara företag. Syftet med bytet var att förstärka den etiska profilen i RJ:s kapitalförvaltning. DJSI bygger på omfattande hållbarhetsanalyser av alla bolag som är kandidater att ingå i indexet. Det är Robeco SAM som genomför analyserna i samarbete med indexleverantören. Information om indexet finns på sustainability-indices.com. Dessutom avstår RJ sedan slutet av 2013 från att investera i tobaksaktier.

Finansavdelningen har integrerat hållbarhetsanalysen i de löpande investeringsbesluten eftersom det är faktorer som kan ha stor betydelse för bolagens långsiktiga värdeutveckling och framför allt för deras varumärken. I den placeringspolicy som trädde i kraft den 1 januari 2017 har det även formellt fastställts att ”RJ ska integrera hållbarhet i investeringsanalyser i den löpande förvaltningen av stiftelsens tillgångar”.

56

FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1

Den finansiella verksamheten − tio år i sammandrag

Den 1 januari 1988 fick Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond nya stadgar som innebar att stiftelsen blev en självständig finansiell aktör.

Nedan redovisas − i form av stapeldiagram − utvecklingen under de tio senaste åren av fyra grundläggande finansiella mått − den totala avkastningen, den reala avkastningen (inflationsjusterad), eget kapital till marknadsvärde samt årliga beviljade forskningsmedel.

57

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET

58

  FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1
Finansiellt resultat (KSEK) 2018      
         
Tillgång Intäkt/kostnad 2018 2017  
Fastigheter Intäkter 37 651 41 849  
  Realisationsvinster/förluster 134 223  
  Avskrivningar –8 169 –10 480  
  Räntekostnader –403 –391  
  Övriga kostnader –36 700 –19 061  
  Återföring från periodiseringsfonder 1 055 2 591  
  Löpande fastighetskostnader Rekryten –6 434  
  Skatt på årets resultat –1 218 –1 715  
  Förändring av orealiserade vinster 27 438 38 455  
  Summa Fastigheter 153 877 44 814  
Aktier Utdelningar 233 240 216 917  
  Realisationsvinster/förluster 476 172 413 391  
  Återföring nedskrivningar 199 376 110 618  
  Nedskrivningar, aktier –371 139 –199 376  
  Förändring av orealiserade vinster, aktier –688 762 328 495  
  Summa Aktier –151 113 870 045  
Aktier och aktieägartill- Utdelning, fastighetsfonder 12 951 6 395  
skott, fastighetsfonder  
  Realisationsvinster/förluster 25 972  
  Räntekostnader Areim och Profi –3 966  
  Förändring av orealiserade vinster, fastighetsfonder,      
  aktier och aktieägartillskott 103 892 163 897  
  Summa Aktier och aktieägartillskott,      
  fastighetsfonder 142 815 166 326  
Hedgefonder Realisationsvinster/förluster 58 670 51 217  
  Förändring av orealiserade vinster –66 436 –47 269  
  Summa Hedgefonder –7 766 3 948  
Onoterade Utdelningar 10 079 10 042  
fastighetsfonder  
  Realisationsvinster/förluster 20  
  Förändring av orealiserade vinster 6 633 14 041  
  Summa Onoterade fastighetsfonder 16 712 24 103  
Vinstandelslån Ränteintäkter 4 447  
  Realisationsvinster/förluster 183 –541  
  Förändring av orealiserade vinster –2 916 –1 318  
  Summa Vinstandelslån 1 714 –1 859  
Räntebärande lån, Ränteintäkter 14 437 12 708  
Areim, Profi och Intea  
  Summa Räntebärande lån, Areim, Profi och Intea 14 437 12 708  

59

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET    
         
  Tillgång Intäkt/kostnad 2018 2017
  Räntebärande      
  Bankmedel Ränteintäkter 145 60
    Räntekostnader –475 –285
    Valutakursvinster/förluster –383 –778
  Certifikat Ränteintäkter –272 15
    Nedskrivningar –51
    Förändring av orealiserade vinster –31 21
  Floating–rate notes Ränteintäkter –111 3 143
    Realisationsvinster/förluster 49
    Förändring av orealiserade vinster –3 071 5 281
  Obligationer Ränteintäkter 7 183 6 744
    Realisationsvinster/förluster 4 576 15 200
    Förändring av orealiserade vinster 870 3 238
    Summa Räntebärande tillgångar 8 429 32 639
  Valutaterminer Ränteintäkter 14 149
    Räntekostnader –36 408 –25 328
    Valutakursvinster/förluster –141 853 121 612
    Förändring av orealiserade vinster 18 866 2 188
    Summa Valutaterminer –159 381 98 621
  Finansiella kostnader Finansiella kostnader –6 094 –3 732
    Summa Finansiella kostnader –6 094 –3 732
    Finansiellt resultat 13 630 1 247 613

60

    FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1
Resultaträkning (KSEK) 2018        
         
  Not 2018 2017  
Stiftelsens intäkter        
Utdelningar 1 256 270 233 354  
Ränteintäkter 2 25 843 22 819  
Hyresintäkter 3 35 129 37 604  
Övriga intäkter 3 134 298 77  
Summa stiftelsens intäkter   451 540 293 854  
Stiftelsens kostnader        
Finansiella kostnader 5 –6 094 –3 732  
Fastighetskostnader 3 –36 700 –25 494  
Personalkostnader 8, 9 –29 438 –27 411  
Externa kostnader 10 –21 799 –19 355  
Avskrivningar och återförda nedskrivningar av        
anläggningstillgångar 3, 15, 11 –8 391 –10 552  
Summa stiftelsens kostnader   –102 422 –86 544  
Förvaltningsresultat   349 118 207 310  
Finansiella poster        
Resultat från avyttring och nedskrivning av finansiella        
anläggningstillgångar 4 393 859 390 529  
Resultat från avyttring och nedskrivning av övriga        
finansiella instrument   –51 0  
Valutakursresultat m.m. 7 –142 236 120 833  
Räntekostnader 6 –37 286 –29 970  
Summa finansiella poster   214 286 481 392  
Resultat före bokslutsdispositioner   563 404 688 702  
Bokslutsdispositioner        
Förändring av periodiseringsfonder 3 1 055 2 591  
Resultat före skatt   564 459 691 293  
Skatt på årets resultat 3 –1 218 –1 715  
Årets resultat   563 241 689 578  

För årets resultat inklusive förändring av orealiserade vinster, se not 12.

61

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET

Balansräkning (KSEK) 2018-12-31

  Not 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Fastigheter 14, 15 297 675 349 113
Pågående nyanläggningar och förskott 16 7 958
Inventarier 11 392 165
Summa materiella anläggningstillgångar   306 025 349 278
Finansiella anläggningstillgångar      
Obligationer 17 2 086 912 1 994 451
Floating-rate notes 18 968 097 972 561
Aktier 19 5 589 769 5 424 349
Aktier och aktieägartillskott, fastighetsfonder 20 557 174 522 323
Hedgefonder 20 329 764 612 619
Vinstandelslån 20 300 1 611
Räntebärande lån, fastighetsfonder 20 232 490 214 692
Onoterade fastighetsfonder 20 250 000 250 000
Summa finansiella anläggningstillgångar   10 014 506 9 992 606
Summa anläggningstillgångar   10 320 531 10 341 884
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar 21 79 663 77 589
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 32 787 30 119
Certifikat 23 339 984 200 049
Valutaterminer 24
Kassa och bank   114 489 96 065
Summa omsättningstillgångar   566 923 403 822
Summa tillgångar   10 887 454 10 745 706
Eget kapital och skulder      
Bundet eget kapital 25    
Stiftelsekapital   2 801 565 2 747 899
Fritt eget kapital 25    
Kulturvetenskapliga donationen   2 025 925 1 987 116
Balanserat resultat   4 570 944 4 511 880
Summa eget kapital   9 398 434 9 246 895
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder 26 7 107 8 161
Summa obeskattade reserver   7 107 8 161

62

    FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1
         
  Not 2018-12-31 2017-12-31  
Avsättningar        
Avsättningar för pensioner   300 323  
Avsättning skatter   9 973 8 759  
Summa avsättningar   10 273 9 082  
Långfristiga skulder        
Inteckningslån 27 45 050 45 050  
Summa långfristiga skulder   45 050 45 050  
Kortfristiga skulder        
Beviljade ej utbetalda forskningsmedel   1 320 171 1 283 441  
Leverantörsskulder   14 265 5 405  
Valutaterminer 24  
Övriga kortfristiga skulder 28 77 840 135 593  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 14 314 12 079  
Summa kortfristiga skulder   1 426 590 1 436 518  
Summa skulder och avsättningar   1 489 020 1 498 811  
Summa eget kapital och skulder   10 887 454 10 745 706  

Information om balansposters upplupna anskaffningsvärden och verkliga värden återfinns i separat bilaga.

63

2018/19:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET

Specificering förändring eget kapital (KSEK)

  Bundet eget kapital 1) Fritt eget kapital Eget kapital
    Kulturvetenskapliga Balanserat  
    donationen resultat  
Eget kapital 2017-12-31 2 747 899 1 987 117 4 511 880 9 246 896
Avsättning för bevarande av      
donationernas realvärde 2) 53 666 38 808 –92 474
Årets resultat     563 241 563 241
Återbetalade forskningsmedel   23 682 23 682
Beviljade forskningsmedel 3)     –435 385 –435 385
Eget kapital 2018-12-31 2 801 565 2 025 925 4 570 944 9 398 434

1)Jubileumsdonationen och Erik Rönnbergs donationer.

2)Av förarbetena till Jubileumsdonationen framgår att donationens realvärde ska upprätthållas över tid. Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (Erik Rönnbergs donationer). Se not 13.

3)Se not 32.

64

  FINANSIELL VERKSAMHET 2018/19:RJ1
Kassaflödesanalys (KSEK)        
         
    2018 2017  
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
Årets resultat   563 241 689 578  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet        
Avskrivningar och återförda nedskrivningar av anläggningstillgångar 8 391 7  
Nedskrivningar av övriga finansiella anläggningstillgångar   50  
Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar   –199 376 –129 750  
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar   371 139 199 376  
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar   –134 223  
Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar   –565 623 –479 287  
Förändring av avsättningar till periodiseringsfonder   –1 055 –2 591  
Förändring av avsättningar till pensioner   –23 –28  
Förändring av avsättningar till skatter   1 214  
Förändringar räntefordran   –1 768 –4 640  
Förändringar ränteskuld   8 1  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar        
av rörelsekapital   41 975 272 666  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Förändring av kortfristiga fordringar   –142 959 96 501  
Förändring av kortfristiga skulder   –46 664 98 525  
Kassaflöde från den löpande verksamheten   –147 648 467 692  
Kassaflöde från investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   –11 586 –9 277  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   188 630  
Pågående nyanläggningar och förskott   –7 958  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –3 917 544 –4 663 988  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   4 289 503 4 575 043  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   541 045 –98 222  
Kassaflöde från anslagsverksamheten        
Årets utbetalda anslag   –374 973 –346 483  
Kassaflöde från anslagsverksamheten   –374 973 –346 483  
Årets kassaflöde   18 424 22 987  
Kassa, bank vid årets ingång   96 065 73 078  
Kassa, bank vid årets utgång   114 489 96 065  

65

2018/19:RJ1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
  Redovisnings- och värderingsprinciper
  Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, Bokförings-
  nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
  ning (K3) med tillämpning av kapitel 11, finansiella instrument värderade ut-
  ifrån anskaffningsvärdet.
  Uppställningen av resultaträkningen är anpassad efter stiftelsens verksam-
  het och avviker därför från årsredovisningslagens uppställningsformer. Upp-
  lysningar om tillgångars verkliga värde samt årets resultat inklusive förändring
  av orealiserade vinster lämnas i noter till balans- och resultaträkningen. In-
  formation om balansposternas upplupna anskaffningsvärden och jämförande
  verkliga värden återfinns i en separat bilaga.
  Värdering materiella anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
  avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
  förvärvet av tillgången.
  När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
  kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens an-
  skaffningsvärde aktiveras.
  Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kompo-
  nenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i
  förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
  Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
  I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov
  till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall
  görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
  Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-
  dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
  beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. RJ:s mark har obegränsad
  nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för öv-
  riga typer av materiella tillgångar.

66

REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 2018/19:RJ1

Följande avskrivningstider, komponenter och nyttjandeperioder tillämpas på fastigheter:

För inventarier tillämpas avskrivning på 5 år och för datorer avskrivning på 3 år.

Värdering finansiella anläggningstillgångar

Aktierelaterade värdepapper (inklusive aktiekonvertibler och aktieägartillskott) värderas individuellt till anskaffningsvärde minskat med nödvändiga nedskrivningar.

Upplupen ränta på aktiekonvertibler redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen.

Hedgefonder, vinstandelslån och onoterade fastighetsfonder värderas kollektivt var grupp för sig till anskaffningsvärde minskat med nödvändiga nedskrivningar.

Räntebärande värdepapper redovisas (inklusive floating-rate notes och aktieägarlån) kollektivt var grupp för sig till upplupet anskaffningsvärde. Upplupen ränta på kupongobligationer och aktieägarlån redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen. Instrument utan kupongränta värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Obligationer och floating-rate notes redovisas enligt K3, kapitel 11. Vid köp beräknas ett över-/undervärde som sedan periodiseras linjärt över i obligationens fall hela löptiden, i floating-rate notes fall tiden fram till nästa ränteförfall. Vid försäljning beräknas reavinsten som skillnaden mellan över-/un- derkurs vid försäljningen och kvarstående över-/underkurs.

Anskaffningsvärdet vid försäljning beräknas enligt FIFO-principen (first- in-first-out).

Utländska värdepapper värderas utifrån anskaffningsdagens valutakurs.

67

2018/19:RJ1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Värdering övriga finansiella instrument

Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Fordringar i utländsk valuta värderas utifrån balansdagens valutakurs. Utestående valutaterminskontrakt värderas kollektivt enligt lägsta värdets

princip (LVP). Det innebär att om tillgångskollektivet valutaterminer har negativt verkligt värde redovisas detta som skuld, och motsvarande nedskrivning görs. Skillnaden mellan terminskurs och avistakurs periodiseras över terminskontraktets löptid och redovisas som upplupen ränteintäkt.

Certifikat värderas kollektivt enligt LVP. Det innebär att om kollektivet certifikat har ett upplupet anskaffningsvärde som är högre än det verkliga värdet görs nödvändig nedskrivning på mellanskillnaden. Upplupen ränta på certifikat redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen.

Banktillgodohavanden i utländsk valuta värderas till balansdagens valutakurs.

Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde. Långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Skulder i utländsk valuta värderas utifrån balansdagens valutakurs.

Beviljade forskningsmedel

Beviljade forskningsmedel redovisas direkt mot fritt eget kapital. Beviljade medel skuldförs vid beslutstillfället. Beviljade anslag som ska betalas ut av kommande års avkastning tas upp som eventualförpliktelse. Det innebär att det finns anslag som beviljats innevarande år, men som RJ åtagit sig att betala ut i framtiden, ur kommande års avkastning. Upplysningar om beslutade ramanslag utan slutlig förmånstagare lämnas i en not.

Eget kapital

Bokfört eget kapital utgörs av bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital (stiftelsekapital) består av Jubileumsdonationen och Erik Rönnbergs donationer. Enligt donationsvillkoren ska realvärdet för dessa donationer upprätthållas över tiden. Detta sker genom en årlig avsättning till bundet eget kapital, med ett belopp beräknat utifrån konsumentprisindex utveckling mellan åren. Det bundna egna kapitalet är inte tillgängligt för utdelning.

Fritt eget kapital består av Kulturvetenskapliga donationen och balanserat resultat. För denna donation gäller, som framgår av donationsvillkoren, att dess hela kapital får användas för anslag till forskning. Inom ramen för fritt eget kapital görs emellertid ändå en avsättning för bevarande av donationens realvärde.

Balanserat resultat består av vinstmedel med avdrag för avsättning för bevarande av donationernas realvärden samt för beviljade forskningsmedel. En- ligt ett styrelsebeslut 1992 ska det balanserade resultatet som lägst uppgå till

68

REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 2018/19:RJ1

ett belopp motsvarande tre års utdelning av forskningsmedel i normal omfattning.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten kan hänskjutas till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Den uppskjutna skatteskulden beror på temporära skillnader för fastigheter, vilka uppkommer genom olika aktiveringsprinciper, skattemässigt och redovisningsmässigt samt skattemässiga avskrivningar som är högre än de redovisningsmässiga. Den uppskjutna skatteskulden som redovisas av RJ beror på att de skattemässiga värdena för förvaltningsfastigheterna avviker från redovisade värden. Skatten beräknas som 20,6 procent av skillnaden mellan det skattemässiga och redovisningsmässiga restvärdet för förvaltningsfastigheter.

Skattestatus

Stiftelsens ändamål är allmännyttigt och uppfyller även i övrigt kraven för inskränkt skattskyldighet. Detta innebär att RJ endast är skattskyldig för fastighetsinkomster och eventuella andra rörelseinkomster.

Leasing

Samtliga leasingavtal där stiftelsen är leasetagare samt stiftelsens uthyrning redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser till anställda klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Övrig pensionsutfästelse redovisas till sitt kapitalvärde per bokslutsdagen som en avsättning i balansräkningen.

69

2018/19:RJ1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar stiftelsens in- och utbetalningar uppdelade på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

70

2018/19:RJ1

Noter (KSEK) 2018-12-31

Not 1 Utdelningar 2018 2017
  Aktier 233 240 216 917
  Alternativa placeringar 23 030 16 437
  Summa 256 270 233 354
       
Not 2 Ränteintäkter 2018 2017
  Bankmedel 145 60
  Certifikat –272 15
  Floating-rate notes –111 3 143
  Obligationer 7 183 6 744
  Räntebärande lån, Areim, Profi och Intea 14 437 12 708
  Valutaterminer 14 149
  Vinstandelslån 4 447
  Summa 25 843 22 819
       
Not 3 Resultat fastigheter 2018 2017
  Hyresintäkter 35 129 37 604
  Övriga intäkter, realisationsresultat fastigheter 134 223
  Avskrivningar och utrangeringar –8 169 –10 480
  Övriga kostnader –36 700 –19 061
  Löpande fastighetskostnader, Rekryten –6 434
  Resultat fastigheter före bokslutsdispositioner och skatt 124 483 1 629
  Återföring från periodiseringsfond 1 055 2 591
  Skatt på årets resultat –1 218 –1 715
  Summa 124 320 2 505

Resultatet för fastigheter bruttoredovisas här. I resultaträkningen används nettoredovisning, och skatt på årets resultat och förändring av periodiseringsfonder visas separat. Se även not 6, 14, 15 och 16.

71

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31    
         
  Not 4 Resultat från avyttring och nedskrivning av    
    finansiella instrument 2018 2017
    Realisationsresultat obligationer 4 576 15 200
    Realisationsresultat aktier 476 172 413 391
    Realisationsresultat aktier och aktieägartillskott,    
    fastighetsfonder 25 972
    Återförd nedskrivning aktier 199 376 110 618
      –371  
    Nedskrivning aktier 139 –199 376
    Realisationsresultat floating-rate notes 49
    Realisationsresultat hedgefonder 58 670 51 217
    Realisationsresultat, onoterade fastighetsfonder 20
    Realisationsresultat Sveafastigheter Fund III 183 –541
    Summa 393 859 390 529
         
  Not 5 Finansiella kostnader 2018 2017
    Depåavgift 1 071 1 064
    Övriga finansiella kostnader 5 023 2 668
    Summa 6 094 3 732
         
  Not 6 Räntekostnader 2018 2017
    Intea 3 966
    Bankmedel 475 285
    Fastigheter 403 391
    Valutaterminer 36 408 25 328
    Summa 37 286 29 970
         
  Not 7 Valutakursresultat m.m. 2018 2017
    Valutakursresultat orealiserat –383 –779
    Valutakursresultat valutaterminer –141 853 121 612
    Summa –142 236 120 833
         
  Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018 2017
    Löner och andra ersättningar    
    Styrelse och verkställande direktör 3 755 3 847
    Övriga anställda 14 522 13 156
    Summa 18 277 17 003
    Sociala kostnader 9 831 8 807
    – varav pensionskostnader 3 630 3 210
  Av pensionskostnader avser 0 (0) verkställande direktör. Pensionskostnader eller pensionsförmåner för
  styrelseledamöter förekommer inte.    

72

    NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
           
Not 9 Medelantal anställda   2018 2017  
  Kvinnor   11 11  
  Män   7 7  
  Summa   18 18  
           
Not 10 Ersättning till revisorer (inkl. moms)   2018 2017  
  PwC        
  Internrevisionsuppdrag   425 453  
  Rådgivning   104 117  
  Riksrevisionen        
  Externrevisionsuppdrag   1 120 1 213  
  Summa   1 649 1 783  
         
Not 11 Inventarier 2018-12-31 2017-12-31  
  Ingående anskaffningsvärden   4 505 4 430  
  Inköp   448 75  
  Försäljningar och utrangeringar   –977  
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 976 4 505  
  Ingående avskrivningar   –4 339 –4 267  
  Försäljningar och utrangeringar   977  
  Årets avskrivningar   –222 –72  
  Utgående ackumulerade avskrivningar   –3 584 –4 339  
  Utgående restvärden enligt plan   392 165  
         
Not 12 Årets resultat inklusive förändring av 2018 2017    
  orealiserade vinster        
  Årets resultat 563 241 689 578    
  Förändring av orealiserade vinster, se nedan –603 517 507 029    
  Summa –40 276 1 196 607    
  Förändring av orealiserade vinster 2018 2017 Förändring  
  Fastigheter 947 325 919 887 27 438  
  Obligationer 4 108 3 238 870  
  Floating-rate notes 2 210 5 281 –3 071  
  Aktier 1 580 197 2 268 959 –688 762  
  Fastighetsfonder, aktier och aktieägartillskott 396 281 292 389 103 892  
  Hedgefonder 100 875 167 311 –66 436  
  Onoterade fastighetsfonder 43 923 37 290 6 633  
  Vinstandelslån, Sveafastigheter 334 3 250 –2 916  
  Certifikat 31 –31  
  Valutaterminer 39 233 20 367 18 866  
  Summa 3 114 486 3 718 003 –603 517  
Se även not 25.        

73

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31

Not 13 Avsättning för bevarande av realvärden

Genomsnittsvärdet för konsumentprisindex 2018 uppgick till 328,40. Motsvarande indexvärde för 2017 var 322,11. Mellan 2017 och 2018 ökade således konsumentprisindex med 1,953 %. Det indexerade reala stiftelsekapitalet (bundet eget kapital) ska därför ökas med 2 747 899 x 1,953 % = 53 666 medan Kulturvetenskapliga donationen (fritt eget kapital) ökas med 1 987 117 x 1,953 % = 38 808.

Se vidare not 25 och rapporten Specificering förändring eget kapital (KSEK).

Not 14 Fastigheter Bokfört värde Verkligt värde 1)
Styrpinnen 23, Stockholm 118 509
Brännaren 7, Stockholm 12 790
Sländan 2, Stockholm 5 962
Rekryten 6, Stockholm 104 672
Snöklockan 1, Stockholm 16 975
Jasminen 4, Stockholm 13 665
Apelträdet 5, Stockholm 11 569
Hjorten 17, Stockholm 13 533
Marknadsvärde samtliga fastigheter 1 245 000
Summa 297 675 1 245 000

Fastigheterna ägs till 100 %.

1)Marknadsvärdet för fastigheterna baseras på externa värderingar utförda av Cushman & Wakefield (f.d. DTZ). Värderingarna utförs vid varje årsskifte för samtliga fastigheter.

Not 15 Fastigheter 2018-12-31 2017-12-31
Byggnader    
Ingående anskaffningsvärden 363 408 276 928
Årets anskaffning/omklassificering 11 138 94 537
Avyttring och utrangering –49 715 –11 445
Effekt av övergång till K3 3 388
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 324 831 363 408
Ingående avskrivningar –110 914 –110 979
Återföring avskrivningar utrangering ROT Rekryten 7 594
Avyttring och utrangering 17 750
Årets avskrivningar –8 169 –6 629
Effekt av övergång till K3 –900
Utgående ackumulerade avskrivningar –101 333 –110 914

74

      NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
           
Not 15 Fastigheter   2018-12-31 2017-12-31  
  Mark        
  Ingående anskaffningsvärden   96 619 96 619  
  Försäljningar   –22 442  
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 177 96 619  
  Utgående restvärden enligt plan byggnader och mark 297 675 349 113  
  Taxeringsvärden, byggnader   272 527 272 527  
  Taxeringsvärden, mark   375 776 375 776  
Fastigheternas marknadsvärden framgår av not 14. Se även not 3, 6 och 16.    
         
Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott   2018-12-31 2017-12-31  
  Ingående anskaffningsvärde   77 278  
  Under året nedlagda kostnader   7 958  
  Omklassificering   –77 278  
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 958  
           
Not 17 Obligationer Nominellt Upplupet Verkligt  
    belopp anskaffnings- värde 1)  
      värde    
  Svenska nominella obligationer, bostad        
  Förfalloår        
  2020 208 000 221 365 221 259  
  2021 689 000 711 498 712 285  
  2022 406 000 465 625 466 762  
  2023 425 000 440 138 441 176  
  2024 15 000 15 456 15 507  
  Summa 1 743 000 1 854 082 1 856 989  
  Svenska nominella obligationer, företag        
  Förfalloår        
  2019 85 000 84 983 85 409  
  2020 103 000 102 972 103 224  
  2023 30 000 30 880 31 428  
  2025 14 000 13 995 13 969  
  Summa 232 000 232 830 234 030  
  Summa total 1 975 000 2 086 912 2 091 019  

75

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31      
         
  Not 17 Obligationer Nominellt Upplupet Verkligt
    belopp anskaffnings- värde 1)
      värde  
  Obligationer 2018-12-31 2017-12-31  
  Ingående anskaffningsvärden 1 994 451 1 726 150  
  Justering K3 –32 924  
  Återförd nedskrivning 15 593  
  Ingående balans 1 994 451 1 708 819  
  Investeringar 1 179 000 1 465 000  
  Försäljningar –1 068 400 –1 209 000  
  Förändring av över/underkurs –18 139 29 632  
  Redovisat värde 2 086 912 1 994 451  

1)Obligationer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs eller indikativt pris beräknat på ett genomsnitt av tre marknadsaktörer. För tillfället används det tredje alternativet på majoriteten av företagsobligationer.

Not 18 Floating-rate notes Nominellt Upplupet Verkligt
  belopp anskaffnings- värde 1)
    värde  
Svenska floating-rate notes      
Förfalloår      
2019 224 000 224 000 224 288
2020 252 000 252 000 253 158
2021 184 000 184 000 185 418
2022 103 000 103 097 102 972
2023 105 000 105 000 104 845
2024 20 000 20 000 20 286
2025 80 000 80 000 79 341
Summa 968 000 968 097 970 308
Floating-rate notes 2018-12-31 2017-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 972 561 759 668  
Justering K3 –6 207  
Återförd nedskrivning 3 539  
Ingående balans 972 561 757 000  
Investeringar 296 000 299 000  
Försäljningar –300 000 –84 000  
Förändring av över/underkurs –464 561  
Redovisat värde 968 097 972 561  

1)Floating-rate notes marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs eller indikativt pris beräknat på ett genomsnitt av tre marknadsaktörer. För tillfället används det tredje alternativet på majoriteten av floating-rate notes.

76

    NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
         
Not 19 Aktier Antal Upplupet Verkligt  
    anskaffningsvärde värde 1)  
Svenska aktier        
Alfa Laval 350 000 59 275 66 378  
Assa Abloy B 410 000 40 910 64 842  
Astra Zeneca SDB 160 000 92 967 107 792  
Atlas Copco B 860 000 120 340 166 255  
Atrium Ljungberg AB B 430 000 63 143 65 360  
Autoliv SDB 85 000 53 533 53 533  
Balco 680 000 34 068 34 068  
Balder, Fastighets AB 300 000 69 911 75 600  
Beijer Alma AB B 291 933 24 722 37 945  
Betsson AB B 450 000 27 394 32 850  
Boliden 400 000 76 792 76 792  
CellaVision 70 000 7 839 13 405  
Coor Service 860 000 40 997 60 544  
CTT SYSTEMS 181 570 22 369 22 369  
Dometic 650 000 35 750 35 750  
Electrolux B 450 000 84 195 84 195  
Elekta B 600 000 58 523 63 210  
Epiroc AB B 750 000 35 268 59 160  
Ericsson B 2 700 000 210 384 210 384  
Essity AB B 670 000 46 008 145 792  
Fabege 670 000 49 601 79 167  
Fagerhult 260 000 19 786 19 786  
Fenix Outdoor International B 75 000 10 084 64 275  
Hennes & Mauritz B 635 000 80 023 80 023  
Hexagon AB B 260 000 77 523 106 080  
Hexpol 400 000 28 020 28 020  
Holmen B 200 000 33 947 34 988  
Indutrade 150 000 18 986 30 840  
Investor B 460 000 100 011 172 776  
Kindred Group 450 000 36 720 36 720  
Kinnevik B 320 000 68 384 68 384  
Nobina 700 000 39 478 41 930  
Nolato B 150 000 53 452 54 975  
Nordea 1 450 000 92 721 108 141  
SAAB AB B 185 000 56 943 56 943  
Sandvik 900 000 88 860 113 715  
SCA B 675 000 46 386 46 386  
SEB A 1 800 000 133 487 154 980  
Securitas B 415 000 58 920 59 034  
Skanska B 470 000 66 270 66 270  

77

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31      
         
  Not 19 Aktier Antal Upplupet Verkligt
      anskaffningsvärde värde 1)
  SOBI 150 000 18 066 28 950
  Swedbank A 1 120 000 181 848 221 480
  Tele2 B 900 000 91 935 101 655
  Telia Co. 2 200 000 92 356 92 356
  Trelleborg B 160 000 22 296 22 296
  Veoneer Inc SDR 90 000 20 219 20 219
  Volvo B 1 375 000 140 974 159 431
  ÅF B 235 000 31 952 37 694
  Summa svenska aktier   2 963 636 3 583 738
         
  Utländska aktier Antal Upplupet Verkligt
      anskaffningsvärde värde 1)
  Australien      
  Iluka Resources 300 000 13 599 14 264
  Westpac Banking Corp. 120 000 18 749 18 749
  Woodside Petroleum Ltd 107 500 20 609 21 008
  Brasilien      
  ITAU Unibanco      
  (American Deposit Receipts) 385 500 18 127 31 194
  Frankrike      
  BNP Paribas 40 000 16 031 16 031
  Kering 7 100 20 825 29 669
  LVMH 16 100 25 578 42 204
  Rubis 61 000 28 732 29 033
  Total 109 000 44 091 51 104
  Holland      
  ING Groep 424 000 40 507 40 507
  NN Group NV 132 000 46 637 46 637
  Unilever NL 89 000 36 352 42 847
  Hongkong      
  AIA Group 690 000 28 235 50 703
  CK Asset Holdings LTD 310 000 18 291 20 081
  Japan      
  Itochu 300 000 26 187 45 228
  KDDI Corp 177 000 37 504 37 504
  Keyence Corp. 6 900 22 713 31 023
  Nidec Corp. 23 200 15 011 23 370
  Panasonic 500 000 39 995 39 995
  Recruit Holding 31 000 6 665 6 665
  Seven & I Holdings Co. 111 500 33 060 43 064
  Sony 45 000 19 353 19 353
  Tokio Marine HLD Inc 83 000 31 407 35 093

78

    NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
         
Not 19 Aktier Antal Upplupet Verkligt  
    anskaffningsvärde värde 1)  
Toyota Motor 68 400 30 853 35 382  
Kanada        
Rogers Communications Inc. 23 000 6 582 10 448  
Toronto-Dominion Bank 140 000 43 881 61 685  
Kina        
Alibaba Group 20 000 13 879 24 270  
Baidu ADR Inc. 5 900 8 284 8 284  
China Construction Bank 2 075 000 12 373 15 154  
Tencent 25 000 8 874 8 874  
Norge        
Olav Thon 100 000 14 344 14 344  
Schweiz        
Nestlé 83 500 37 832 60 125  
Novartis 48 400 33 033 36 703  
Roche 16 000 29 165 35 140  
Singapore        
DBS Group 285 000 23 853 43 805  
Spanien        
Banco Santander 352 845 14 232 14 232  
Red Eléctrica 140 000 26 845 27 709  
Storbritannien        
Astra Zeneca 54 000 31 114 35 812  
Prudential 100 000 12 037 15 831  
Reckitt Benckiser 57 000 33 943 38 702  
Royal Dutch Shell B 398 000 89 190 105 165  
Sverige        
Atlas Copco B 110 000 21 265 21 265  
Boliden 100 000 19 198 19 198  
Epiroc AB B 110 000 8 538 8 677  
Volvo B 290 000 33 626 33 626  
Sydkorea        
Samsung 25 000 2 534 7 643  
Samsung Electronics        
(Global Deposit Receipts) 8 300 33 736 63 709  
Taiwan        
Taiwan Semiconductor        
Manufacturing Company Ltd        
(American Deposit Receipts) 25 000 8 169 8 169  
Tyskland        
Daimler 61 000 28 432 28 432  
Fresenius SE 20 000 8 276 8 605  
Kion Group AG 42 000 18 323 18 903  

79

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31      
         
  Not 19 Aktier Antal Upplupet Verkligt
      anskaffningsvärde värde 1)
  Linde Plc 15 400 14 282 21 662
  USA      
  3M 12 000 9 926 20 243
  Abbvie 44 100 35 994 35 994
  Adobe Inc. 9 300 18 628 18 628
  Alexion Pharmaceuticals 17 500 15 084 15 084
  Alphabet Inc. Class A 2 500 5 367 23 128
  Alphabet Inc. Class C 2 100 7 164 19 254
  Amazon.com Inc. 8 400 111 698 111 699
  Anthem Inc. 15 000 24 422 34 877
  Apple Inc. 94 000 87 819 131 274
  AT&T Inc. 103 000 26 025 26 025
  Bank of America 192 000 26 793 41 884
  Biogen 10 000 25 247 26 641
  Blackstone 165 000 20 065 43 546
  Boston Scientific Corp. 98 000 22 859 30 662
  Bristol Myers Squibb 32 900 15 140 15 140
  Broadcom Ltd 13 200 25 885 29 716
  CBRE Group 78 500 25 015 27 827
  Cisco Systems 183 000 28 897 70 201
  Citigroup 51 400 14 174 23 690
  Coca-Cola Co. 121 500 45 063 50 933
  Comcast Corp. 69 000 17 087 20 800
  Electronic Arts 42 000 29 342 29 342
  Eli Lilly & Co. 45 000 31 583 46 103
  Exxon Mobil 68 000 41 052 41 052
  Facebook Inc. 12 350 14 333 14 333
  Fedex Corp. 19 200 27 423 27 423
  Halliburton Co. 89 300 21 014 21 014
  Home Depot 23 000 29 357 34 987
  Ingersoll Rand 47 900 29 813 38 688
  Intel 50 000 7 160 20 774
  International Flavors &      
  Fragrances 24 700 27 557 29 362
  Johnson & Johnson 9 300 7 094 10 625
  JP Morgan Chase 106 500 34 228 92 044
  KKR & Co. 107 000 18 596 18 596
  Medtronic Inc. 15 300 8 313 12 321
  Merck US 93 100 38 620 62 980
  Microsoft Corp. 222 000 45 024 199 630
  Mondelez International 135 000 29 736 47 844
  Morgan Stanley 28 000 9 829 9 829

80

      NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
           
Not 19 Aktier Antal Upplupet Verkligt  
      anskaffningsvärde värde 1)  
  Nike 68 000 20 155 44 634  
  Pepsi Co. 50 000 30 582 48 906  
  Procter & Gamble Co. 26 000 17 908 21 159  
  Rockwell Automation Inc. 27 000 26 004 35 971  
  Starbucks 57 800 20 903 32 955  
  Thermo Fisher Scientific Inc. 16 500 27 427 32 691  
  Union Pacific 14 000 15 173 17 133  
  United Health Group 29 200 45 721 64 402  
  United Parcel Service 13 600 11 743 11 743  
  Visa Inc. 43 000 24 059 50 228  
  Walt Disney 57 400 25 606 55 722  
  Wells Fargo 48 000 17 447 19 582  
  WestRock 30 000 10 029 10 029  
  Summa utländska aktier   2 626 134 3 586 228  
  Summa aktier totalt   5 589 769 7 169 966  
           
Not 19 Aktier   2018-12-31 2017-12-31  
  Ingående anskaffningsvärden   5 623 724 5 567 978  
  Investeringar   2 254 742 2 476 475  
  Försäljningar   –1 917 558 –2 420 729  
  Utgående anskaffningsvärden   5 960 908 5 623 724  
  Ingående nedskrivningar   –199 376 110 618  
  Återförd nedskrivning   199 376 –110 618  
  Årets nedskrivning   –371 139 –199 376  
  Utgående nedskrivningar   –371 139 –199 376  
  Redovisat värde   5 589 769 5 424 348  

1)Aktierelaterade värdepapper (inkl. aktiekonvertibler) marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs.

81

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31      
           
  Not 20 Alternativa placeringar Antal andelar Anskaffnings- Verkligt
        värde värde 1)
    Hedgefonder      
    Blackstone Partners OS 3 842 44 128 54 562
    Bodenholm One 41 231 50 000 49 970
    Carve 51 574 52 549 61 429
    Manticore 17 237 30 972 38 262
    Nektar 34 946 60 082 86 335
    Observatory 30 740 56 654 98 672
    Ram One 30 031 35 379 41 409
    Summa, hedgefonder   329 764 430 639
    Vinstandelslån      
    Sveafastigheter Fund II   300 634
    Summa, vinstandelslån   300 634
    Onoterade fastighetsfonder      
    Skandia/Thule 226 665 250 000 293 923
    Summa, onoterade fastighetsfonder 250 000 293 923
    Aktier och aktieägartillskott, fastighetsfonder    
    Aktier och aktieägartillskott   557 174 953 454
    Räntebärande lån   232 490 232 490
    Summa, fastighetsfonder   789 664 1 185 944
    Summa alternativa placeringar   1 369 728 1 911 140
           
  Not 20 Alternativa placeringar   2018-12-31 2017-12-31
    Hedgefonder      
    Ingående anskaffningsvärden   612 619 888 654
    Investeringar   60 001
    Försäljningar   –342 856 –276 035
    Utgående anskaffningsvärden   329 764 612 619
    Redovisat värde   329 764 612 619
    Vinstandelslån      
    Ingående anskaffningsvärden   1 611 4 600
    Investeringar  
    Försäljningar   –1 311 –2 989
    Utgående anskaffningsvärden   300 1 611
    Redovisat värde   300 1 611

82

  NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
       
Not 20 Alternativa placeringar 2018-12-31 2017-12-31  
Onoterade fastighetsfonder      
Ingående anskaffningsvärden 250 000 250 994  
Investeringar  
Försäljningar –994  
Utgående anskaffningsvärden 250 000 250 000  
Redovisat värde 250 000 250 000  
Aktier och aktieägartillskott, fastighetsfonder      
Ingående anskaffningsvärden 522 323 323 246  
Investeringar 88 000 280 395  
Försäljningar –53 149 –81 318  
Utgående anskaffningsvärden 557 174 522 323  
Redovisat värde 557 174 522 323  
Räntebärande lån, fastighetsfonder      
Ingående anskaffningsvärden 214 692 92 628  
Investeringar 39 802 143 118  
Försäljningar –22 004 –21 054  
Utgående anskaffningsvärden 232 490 214 692  
Redovisat värde 232 490 214 692  
       
Kvarstående investeringsåtagande i fastighets- 2018-12-31 2017-12-31  
fonder och delägda fastighetsbolag      
Kvarstående åtagande i Sveafastigheter Fund II      
(vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. den      
30 juni 2019. 2 560 2 560  
Kvarstående åtagande i Sveafastigheter Fund III      
(vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. den      
31 december 2017. 11 230  
Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Areim II. 41 932 48 435  
Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Areim      
Brädstapeln. 17 192 17 192  
Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Areim III.      
Åtagandet gäller t.o.m. den 14 december 2019. 76 318 153 998  
Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Areim IV. 148 440  
Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Profi.      
Åtagandet gäller t.o.m. den 26 november 2021. 36 287 46 875  
Kvarstående åtagande i Midstar Hotels.      
Åtagandet gäller t.o.m. den 31 december 2028. 63 815 12 645  
Kvarstående åtagande i Intea. 118 487 100 677  
Summa 505 031 393 612  

1)Hedgefonder, vinstandelslån, onoterade fastighetsfonder och fastighetsfonder marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses det värde som rapporterats från respektive fondförvaltare. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs.

83

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31      
           
  Not 21 Kortfristiga fordringar   2018-12-31 2017-12-31
    Hyresfordringar m.m.   363 982
    Löneförskott   1
    Skattefordran 2017   223
    Skattefordran 2018   2 753 2 998
    Skattefordran 2019   3 033
    Uppskjuten skattefordran   6 493 6 497
    Momsfordran   1 130
    Sålda ej betalda värdepapper   65 891 49 770
    Övriga   17 118
    Summa   79 663 77 589
       
  Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31
    Upplupna räntor   31 573 29 817
    Förutbetalda kostnader   1 214 302
    Summa   32 787 30 119
           
  Not 23 Certifikat Nominellt Upplupet Verkligt
      belopp anskaffnings- värde 1)
        värde  
    Förfall 2019      
    Företagscertifikat      
    Kvartal 1 340 000 339 984 339 984
    Kvartal 2
    Kvartal 3
    Kvartal 4
    Summa 340 000 339 984 339 984

1)Certifikat marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs.

Not 24 Valutaterminer

Köpt/såld valuta Nominellt belopp Marknadsvärde 1)
Förfallomånad 2019-01    
SEK/EUR 119 114 2 368
SEK/GBP 62 052 2 254
SEK/JPY 88 722 –84
SEK/USD 243 594 5 025
Förfallomånad 2019-02    
SEK/EUR 27 750 337
SEK/USD 405 279 8 793

84

  NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
       
Not 24 Valutaterminer      
Köpt/såld valuta Nominellt belopp Marknadsvärde 1)  
Förfallomånad 2019-03      
SEK/EUR 155 691 3 328  
SEK/GBP 41 281 720  
SEK/JPY 56 549 23  
SEK/USD 553 098 16 469  
Summa 1 753 130 39 233  

1)Valutaterminer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om tillgångskollektivet valutaterminer har negativt marknadsvärde redovisas detta som skuld och motsvarande nedskrivning görs.

Not 25 Eget kapital, marknadsvärde 5)

Bundet eget kapital 1) Fritt eget kapital Eget kapital
  Kulturvetenskapliga Balanserat  
    donationen resultat  
Eget kapital 2017-12-31 2 747 899 1 987 117 8 229 882 12 964 898
Avsättning för bevarande av        
donationernas realvärde 2) 53 666 38 808 –92 474
Årets resultat inklusive förändring        
av orealiserade vinster 3)     –40 276 –40 276
Återbetalade forskningsmedel     23 682 23 682
Beviljade forskningsmedel 4)     –435 385 –435 385
Eget kapital 2018-12-31 2 801 565 2 025 925 7 685 429 12 512 919

1)Jubileumsdonationen och Erik Rönnbergs donationer.

2)Av förarbetena till Jubileumsdonationen framgår att donationens realvärde ska upprätthållas över tid. Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (Erik Rönnbergs donationer). Se not 13.

3)Se not 12.

4)För beviljade forskningsmedel, se not 32.

5)Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital till marknadsvärde och motsvarar nettoförmögenhet vid värdering av tillgångar och skulder till marknadsvärden.

Not 26 Periodiseringsfonder 2018-12-31 2017-12-31
  Periodiseringsfond 2012 1 055
  Periodiseringsfond 2013 1 579 1 579
  Periodiseringsfond 2015 1 878 1 878
  Periodiseringsfond 2016 3 650 3 649
  Summa 7 107 8 161
       
Not 27 Inteckningslån    
  Räntesats Förfallodag Belopp
  3 månader rörligt Räntebindningsperiod 90 dagar, rörligt 7 100
  3 månader rörligt Räntebindningsperiod 90 dagar, rörligt 18 000
  3 månader rörligt Räntebindningsperiod 90 dagar, rörligt 19 950
  Summa   45 050

85

2018/19:RJ1 NOTER (KSEK) 2018-12-31    
         
  Not 28 Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31
    Personalens källskatt 1 284 1 320
    Förvaltade medel för samprojekt 76 362 14 097
    Moms hyror redovisningskonto 623
    Ej likviderade affärer 119 213
    Övrigt 194 340
    Summa 77 840 135 593
       
  Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017
    Sociala avgifter 1 156 1 221
    Intjänade ej uttagna semesterdagar 1 061 618
    Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 818 720
    Upplupna räntor 40 32
    Förutbetald hyresintäkt 2 549 3 997
    Övriga upplupna kostnader, fastigheter 792 130
    Övriga upplupna kostnader 7 898 5 361
    Summa 14 314 12 079
         
  Not 30 Ställda säkerheter 2018 2017
    För egna avsättningar och skulder    
    Avseende skuld för inteckningslån och derivathandel  
    Fastighetsinteckningar 49 371 49 371
    Summa 49 371 49 371
         
  Not 31 Eventualförpliktelser 2018 2017
    Beviljade anslag att utgå ur kommande års avkastning 41 800 3 700
    Summa 41 800 3 700
       
  Not 32 Beviljade medel till forskning 2018 2017
    Medel från Jubileumsdonationen 144 139 147 941
    Medel från Kulturvetenskapliga donationen 290 446 278 918
    Medel från Erik Rönnbergs donation för forskning    
    om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 600 600
    Medel från Erik Rönnbergs donation för forskning    
    om sjukdomar under de tidiga barnaåren 200 200
    Summa 435 385 427 659

För mer detaljerad information, se avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2018 (s. 5–39).

86

    NOTER (KSEK) 2018-12-31 2018/19:RJ1
         
Not 33 Ramanslag 2018 2017  
  Ej utnyttjade ramanslag 124 993 40 705  
  Summa 124 993 40 705  
         
Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut      
  Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.    

Riksrevisionens revisionsberättelse avser den formella årsredovisningen och överlämnas av Riksrevisionen separat till riksdagen.

87

2018/19:RJ1

BILAGA 1

Donationernas marknadsvärde (belopp i

KSEK)

De medel som Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond förvaltar härrör från fyra donationer:

Jubileumsdonationen, donation från Sveriges riksbank för att främja och understödja vetenskaplig forskning

Kulturvetenskapliga donationen

Erik Rönnbergs donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

Erik Rönnbergs donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren.

För en mer utförlig beskrivning av ändamålen för de olika donationerna hänvisas till avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2018.

Samtliga medel som donerats till Riksbankens Jubileumsfond samförvaltas. Avkastningen från de olika donationerna ska emellertid gå till olika ändamål. Stiftelsens totala avkastning på förvaltade medel måste därför fördelas på de olika donationerna.

Vid ingången av 2018 var marknadsvärdet för de olika donationerna följande:

1. Jubileumsdonationen 9 041 526 69,74 %
2. Kulturvetenskapliga donationen 3 884 309 29,96 %

3.Erik Rönnbergs donation för forskning om åldrande

och åldersrelaterade sjukdomar 29 871 0,23 %

4.Erik Rönnbergs donation för forskning om sjukdomar

under de tidiga barnaåren 9 192 0,07 %
Totalt eget kapital vid ingången av 2018 12 964 898  

Riksbankens Jubileumsfonds totala avkastning 2018 (bokföringsmässigt resultat +– förändring av orealiserade vinster = 563 241–603 517= –40 276) ska proportioneras ut på de olika donationerna.

88

  DONATIONERNAS MARKNADSVÄRDE (BELOPP I KSEK) BILAGA 1: 2018/19:RJ1
       
1. Jubileumsdonationen    
  Ingående värde 9 041 526  
  Andel av årets totala avkastning –28 088  
  Årets anslag och återbetalade anslag –287 115  
  Marknadsvärde 2018-12-31 8 726 323  
2. Kulturvetenskapliga donationen    
  Ingående värde 3 884 309  
  Andel av årets totala avkastning –12 067  
  Årets anslag och återbetalade anslag –123 347  
  Marknadsvärde 2018-12-31 3 748 895  
3. Erik Rönnbergs donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar  
  Ingående värde 29 871  
  Andel av årets totala avkastning –92  
  Årets anslag och återbetalade anslag –949  
  Marknadsvärde 2018-12-31 28 830  
4. Erik Rönnbergs donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren  
  Ingående värde 9 192  
  Andel av årets totala avkastning –29  
  Årets anslag och återbetalade anslag –292  
  Marknadsvärde 2018-12-31 8 871  
  Totalt eget kapital till marknadsvärde 2018-12-31 12 512 919  

89

2018/19:RJ1

BILAGA 2

Balansposters upplupna anskaffningsvärden och jämförande verkliga värden (KSEK) 2018

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31
    Upplupna Verkliga Upplupna Verkliga
    anskaffningsvärden värden anskaffningsvärden värden
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar          
Fastigheter 14,15 297 675 1 245 000 349 113 1 269 000
Pågående nyanläggningar och      
förskott 16 7 958 7 958
Inventarier 11 392 392 165 165
Summa materiella          
anläggningstillgångar   306 025 1 253 350 349 278 1 269 165
Finansiella anläggningstillgångar          
Obligationer 17 2 086 912 2 091 019 1 994 451 1 997 689
Floating-rate notes 18 968 097 970 308 972 561 977 842
Aktier 19 5 589 769 7 169 966 5 424 349 7 693 307
Aktier och aktieägartillskott,          
fastighetsfonder 20 557 174 953 454 522 323 814 712
Hedgefonder 20 329 764 430 639 612 619 779 930
Vinstandelslån 20 300 634 1 611 4 861
Räntebärande lån, fastighets-          
fonder 20 232 490 232 490 214 692 214 692
Onoterade fastighetsfonder 20 250 000 293 923 250 000 287 290
Summa finansiella anläggnings-          
tillgångar   10 014 506 12 142 433 9 992 606 12 770 323
Summa anläggningstillgångar   10 320 531 13 395 783 10 341 884 14 039 488
Omsättningstillgångar          
Kortfristiga fordringar 21 79 663 79 663 77 589 77 589
Förutbetalda kostnader och          
upplupna intäkter 22 32 787 32 787 30 119 30 119
Certifikat 23 339 984 339 984 200 049 200 080
Valutaterminer 24 39 233 20 367
Kassa och bank   114 489 114 489 96 065 96 065
Summa omsättningstillgångar   566 923 606 156 403 822 424 220
Summa tillgångar   10 887 454 14 001 939 10 745 706 14 463 708

90

BALANSPOSTERS UPPLUPNA ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH JÄMFÖRANDE VERKLIGA VÄRDEN 2018/19:RJ1
      (KSEK) 2018 BILAGA 2:  
         
Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31  
    Upplupna Verkliga Upplupna Verkliga  
    anskaffningsvärden värden anskaffningsvärden värden  
Eget kapital och skulder            
Bundet eget kapital 25          
Stiftelsekapital   2 801 565 2 801 565 2 747 899 2 747 899  
Fritt eget kapital 25          
Kulturvetenskapliga donationen   2 025 925 2 025 925 1 987 116 1 987 116  
Balanserat resultat   4 570 944 7 685 429 4 511 880 8 229 882  
Summa eget kapital   9 398 434 12 512 919 9 246 895 12 964 897  
Obeskattade reserver            
Periodiseringsfonder 26 7 107 7 107 8 161 8 161  
Summa obeskattade reserver   7 107 7 107 8 161 8 161  
Avsättningar            
Avsättningar för pensioner   300 300 323 323  
Avsättning skatter   9 973 9 973 8 759 8 759  
Summa avsättningar   10 273 10 273 9 082 9 082  
Långfristiga skulder            
Inteckningslån 27 45 050 45 050 45 050 45 050  
Summa långfristiga skulder   45 050 45 050 45 050 45 050  
Kortfristiga skulder            
Beviljade ej utbetalda            
forskningsmedel   1 320 171 1 320 171 1 283 441 1 283 441  
Leverantörsskulder   14 265 14 265 5 405 5 405  
Valutaterminer 24  
Övriga kortfristiga skulder 28 77 840 77 840 135 593 135 593  
Upplupna kostnader och            
förutbetalda intäkter 29 14 314 14 314 12 079 12 079  
Summa kortfristiga skulder   1 426 590 1 426 590 1 436 518 1 436 518  
Summa skulder och avsättningar   1 489 020 1 489 020 1 498 811 1 498 811  
Summa eget kapital och skulder   10 887 454 14 001 939 10 745 706 14 463 708  

91

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019