Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2018

Redogörelse 2018/19:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:NSÖ1

Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2018

Till riksdagen

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 11 februari 2019

Anna Skarhed ordförande

Ralf Järtelius sekreterare

1

2018/19:NSÖ1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR PRÖVNING AV STATSRÅDS OCH
  STATSSEKRETERARES ÖVERGÅNGSRESTRIKTIONER (KARENSNÄMNDEN) 2018

Nämndens uppgifter, sammansättning och organisation

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden beslutar i frågor om övergångsrestriktioner enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

De grundläggande bestämmelserna för nämnden finns i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Nämnden har också (februari 2019) antagit en arbetsordning.

Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en är ersättare för ordföranden. Ledamöterna utses av riksdagen. Vid nämnden tjänstgör även en sekreterare, som utses av nämnden.

Under 2018 var f.d. justitiekanslern Anna Skarhed Karensnämndens ordförande. Övriga ledamöter under året var landshövding Sven-Erik Österberg, kammarrättspresident Thomas Rolén, f.d. justitieombudsmannen Elisabet Fura och näringspolitiska chefen Tanja Rasmusson. Thomas Rolén var ersättare för ordföranden. Hovrättsrådet Ralf Järtelius var nämndens sekreterare.

Verksamheten under 2018

Karensnämnden inrättades och dess verksamhet startade den 1 juli 2018. Un- der 2018 utsåg Karensnämnden sekreterare i nämnden och träffade en överenskommelse om kanslistöd med Riksdagsförvaltningen. I övrigt påbörjade nämnden arbetet med att ta fram en arbetsordning samt administrativa rutiner och andra rutiner för verksamheten. Under det halvår som nämnden funnits till har en anmälan tagits emot från en statssekreterare om övergång till annan än statlig tjänst. I det ärendet beslutade nämnden att inte meddela någon övergångsrestriktion.

Kostnader 2018

Kostnader för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret 2018 uppgick kostnaderna för nämnden till 172 182 kronor för ledamöter och personal. Några andra kostnader har nämnden inte haft. Eftersom nämnden inrättades 2018 finns det inte några kostnader för tidigare år att jämföra med.

2 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13