Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2020

Redogörelse 2020/21:PN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:PN1

Verksamhetsredogörelse för

Partibidragsnämnden 2020

Till riksdagen

Partibidragsnämnden ska enligt 13 § lagen (2013:353) med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. I redogörelsen ska nämnden även redovisa verksamhetens kostnader. Partibidragsnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 2021

Gunnel Wennberg ordförande

Rebecca Heinemann sekreterare

1

2020/21:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2020

Nämndens uppgifter

Nämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Nämndens organisation

Grundläggande bestämmelser om nämndens verksamhet och organisation finns i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden och i nämndens arbetsordning.

Nämnden har en ordförande och två övriga ledamöter som utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år. Nämnden har också en sekreterare, som utses av nämnden. Nämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, som är ordförande, samt av justitierådet Gudmund Toijer och f.d. justitierådet Mari Andersson. Samtliga omförordnades under året och har nu förordnanden som gäller till och med den 31 mars 2026. Nämndens sekreterare är sedan den 1 februari 2019 Rebecca Heinemann som är föredragande i riksdagens civilutskott.

Sammanträden

Nämnden har under året haft två sammanträden varav ett har ägt rum på telefon och ett har ägt rum i riksdagens lokaler i Stockholm.

Nämnden sammanträder som regel under hösten för att fastställa de ansökningsblanketter som ska skickas ut till de politiska partier och kvinnoorganisationer som kan komma i fråga för stöd. Vid ett sammanträde senare under hösten fattar nämnden beslut om stödet. Under 2020 hade nämnden sitt sammanträde för att fastställa blanketterna den 24 augusti 2020, och beslutssammanträdet ägde rum den 30 september 2020.

Beslut om statligt stöd

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2020–14 oktober 2021 kom in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Partistödet lämnas som mandatbidrag. För verksamhetsåret uppgick varje mandatbidrag till 324 704 kronor.

Kanslistödet lämnas som grundstöd och tilläggsstöd. Grundstödet uppgick till 5 803 200 kronor. Tilläggsstödet för varje vunnet mandat för ett parti som är företrätt i regeringen uppgick till 16 350 kronor och för ett parti som inte ingår i regeringen är stödet 24 300 kronor.

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för 2021 kom in från samtliga riksdagspartiers kvinno-

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2020 2020/21:PN1

organisationer. De medel som anslogs åt kvinnoorganisationerna uppgick till 15 000 000 kronor.

Partibidragsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 september

2020 att bevilja stöd enligt följande:

Statligt stöd till politiska partier

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 40 558 008 kr
Moderata samlingspartiet 30 882 888 kr
Sverigedemokraterna 26 792 040 kr
Centerpartiet 16 297 620 kr
Vänsterpartiet 15 250 608 kr
Kristdemokraterna 13 156 584 kr
Liberalerna 12 783 280 kr
Miljöpartiet de gröna 11 909 472 kr
Feministiskt initiativ 324 704 kr
Totalt 167 955 204 kr
   
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 2 965 250 kr
Moderata samlingspartiet 2 385 050 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 2 230 330 kr
Centerkvinnorna 1 630 790 kr
Vänsterpartiet 1 572 770 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 456 730 kr
Liberala kvinnor 1 418 050 kr
Miljöpartiet de gröna 1 340 690 kr
Totalt 14 999 660 kr

Riksdagsförvaltningens kanslistöd till

Partibidragsnämnden

Enligt 1 § tredje stycket lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska förvaltningen biträda bl.a. Partibidragsnämnden i vissa avseenden. Enligt 2 § 5 och 7–8 ska förvaltningen bl.a.

ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och arvodesberättigade hos riksdagens nämnder

svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämndmyndigheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till förvaltningen

utföra ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämndmyndigheter.

3

2020/21:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2020
  Enligt 7 a § samma lag ska Riksdagsförvaltningen träffa en överenskommelse
  med var och en av riksdagens nämndmyndigheter om förvaltningens kansli-
  stöd till nämndmyndigheten.
  En skriftlig överenskommelse om kanslistöd mellan Riksdagsförvaltningen
  och Partibidragsnämnden träffades den 7 maj 2015. Överenskommelsen för-
  längs automatiskt med ett kalenderår om inte en part säger upp den inom en
  viss tid. Överenskommelsen har inte sagts upp och gäller således fortfarande.
  Riksdagsförvaltningen har under 2020 inlett en översyn av överenskom-
  melsen. Nämnden har inom ramen för denna översyn framfört önskemål på
  vissa ändringar och tillägg till överenskommelsen. Det gäller bl.a. förtydligan-
  den angående Riksdagsförvaltningens stöd till nämnden vid hantering av be-
  gäran om utlämnande av allmänna handlingar. Det är särskilt i semestertider
  som nämnden ser ett behov av att få hjälp med att bevaka inkomna handlingar
  och även pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar (se även under
  Övrigt).

Partibidragsnämndens kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag under utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret 2020 uppgick kostnaderna för nämnden till 163 330 kronor, varav 161 643 kronor för ledamöter och personal, 179 kronor för representation samt 1 508 kronor för ordförandens resor.

Kostnaderna för nämnden under verksamhetsåret 2019 uppgick till 174 662 kronor, varav 172 143 kronor för ledamöter och personal, 179 kronor för representation samt 2 340 kronor för ordförandens resor.

Övrigt

Nämnden har under året besvarat frågor från allmänheten och journalister om nämndens verksamhet. Nämnden har också besvarat förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar som gäller nämndens verksamhet och har även lämnat ut sådana handlingar.

Därutöver har nämnden under året hanterat två ärenden om utlämnande av allmänna handlingar som tidigare hade lämnats in till nämnden av utomstående personer. Det ena gällde utlämnande av ett datorprogram på en cd-skiva och det andra avsåg inlämnat scientologmaterial. Nämnden avslog båda framställningarna om utlämnande. Efter överklagande har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit det första överklagandet och ännu inte behandlat det andra ärendet.

Dessa ärenden har varit arbetskrävande och Partibidragsnämnden, som är en mycket liten myndighet, har särskilt under semestertid endast med viss svårighet kunnat leva upp till kraven på skyndsamhet i fråga om utlämnande av allmänna handlingar. Nämnden avser därför att överlägga med Riksdagsförvaltningen om att, med stöd av 6 § Partibidragsnämndens instruktion, under

4

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2020 2020/21:PN1

semestertider besluta om delegering av bl.a. frågor om utlämnande av allmänna handlingar till den som nämnden bestämmer hos bl.a. Riksdagsförvaltningen.

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-17 Bordlagd: 2021-02-23 Hänvisad: 2021-02-24 Motionstid slutar: 2021-03-10

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.