Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2021

Redogörelse 2021/22:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2021/22:ÖN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2021

Till riksdagen

Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 § lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden redovisa verksamhetens kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2022

Susanne Billum ordförande

Kristina Örtenhed sekreterare

1

2021/22:ÖN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 2021

Nämndens uppgifter

Riksdagens överklagandenämnd prövar enligt 14 kap. 8 § riksdagsordningen och lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter överklaganden av vissa beslut i förvaltningsärenden som har fattats av riksdagens organ. Närmare bestämmelser om nämnden finns i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd.

Sammansättning

f.d. justitierådet Susanne Billum, ordförande

justitierådet Svante O Johansson, ersättare för ordföranden Anna Wallentheim (S), ledamot

Helena Bouveng (M), ledamot Patrik Engström (S), ledamot Hans Rothenberg (M), ledamot Marlene Burwick (S), suppleant Lotta Olsson (M), suppleant ClasGöran Carlsson (S), suppleant Carl-Oskar Bohlin (M), suppleant

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde under 2021 jur.dr Kristina Örtenhed som även är utskottsråd i konstitutionsutskottet.

Verksamhet

Under 2021 hade Riksdagens överklagandenämnd fyra sammanträden. Nämnden fattade därutöver ett beslut per capsulam. Sammanfattningsvis fattade nämnden beslut i sju överklagandeärenden. Fem av överklagandena rörde beslut om anställning och ett rörde beslut om pressackreditering. Nämnden prövade även ett överklagande om ersättning till riksdagsledamot om resekostnader. Nämnden har besvarat två remisser under 2021.

Kostnader

Nämndens kostnader avser i huvudsak lön till personal och arvoden till ledamöter. Under verksamhetsåret 2021 uppgick kostnaderna för nämnden till 180 535 kronor, vilket är en ökning jämfört med 2020 då kostnaderna uppgick till 112 534 kronor. Ökningen kan förklaras med att nämnden under 2021 hade fler sammanträden än under 2020.

2 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-17 Bordlagd: 2022-02-17 Hänvisad: 2022-02-18 Motionstid slutar: 2022-03-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.