Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2021

Redogörelse 2021/22:SN1

Redogörelse till riksdagen 2021/22:SN1

Verksamhetsredogörelse för

Statsrådsarvodesnämnden 2021

Till riksdagen

Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 § lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2022

Ove Nilsson ordförande

Cecilia Bohlin sekreterare

1

2021/22:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2021

Inledning

Statsrådsarvodesnämnden är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har två uppgifter. Den ena är att fastställa månadsarvoden för statsråden. Den andra är att besluta om avgångsersättning till statsråd som avgår från sin befattning.

Statsrådsarvodesnämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. och i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden. Nämnden har dessutom sedan 2013 en arbetsordning.

Sammansättning

Statsrådsarvodesnämnden består av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs av riksdagen. Bestämmelser om detta finns i 13 kap. 14 § riksdagsordningen.

Under 2021 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. kanslichefen Ove Nilsson, ordförande f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg f.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg.

Som nämndens sekreterare tjänstgjorde kammarrättsrådet Cecilia Bohlin. Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter lämnas i enlighet med 1 a §

lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Årsarvodet uppgår till den procentsats av månadsarvodet för riksdagsledamöter som anges i lagen. Sekreterarens arvode fastställs av nämnden.

Sammanträden

Under året hade Statsrådsarvodesnämnden fyra sammanträden. Nämnden har också löpande haft underhandskontakter.

Beslut om arvoden till statsråd

Enligt 1 § första stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. ska arvoden till statsråden betalas månadsvis med ett belopp som fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden strävar efter att anpassa arvodena till en rimlig och allmänt godtagbar nivå. Inför besluten om arvoden studerar nämnden bl.a. det allmänna löneläget och följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Nämnden tar hänsyn till lönenivåer för exempelvis riksdagsledamöter, riksdagens ombudsmän, riksrevisorn och statliga myndighetschefer. Vidare beaktar nämnden arvodesnivåerna i de nordiska parlamenten och regeringarna. Därutöver beaktas det allmänna konjunkturläget och avtalsrörelsen.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2021 2021/22:SN1

Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvodet fr.o.m. den 1 januari 2021 ska uppgå till 180 000 kronor per månad för statsministern och till 142 000 kronor per månad för de övriga statsråden.

Nämndens beslut om arvoden får enligt 1 § lagen om arvoden till statsråden

m.m.och 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Beslut om avgångsersättning

Enligt 1 § andra stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. beslutar Statsrådsarvodesnämnden om avgångsersättning till statsråd.

Enligt de riktlinjer som nämnden antagit kan ett statsråd som lämnar sin befattning som statsråd och som ansöker om avgångsersättning få en sådan ersättning under ett år. Avgångsersättning lämnas med samma belopp som den ersättningsberättigade fick i arvode vid avgången. Om det finns särskilda skäl kan avgångsersättning lämnas under en längre eller kortare tid än ett år eller också kan beloppet begränsas. Ett sådant skäl kan vara att statsrådet har varit statsråd under kortare tid än tolv månader. Ett statsråd som fyllt 65 år kan få avgångsersättning under högst sex månader. Avgångsersättningen minskas krona för krona med andra inkomster som det f.d. statsrådet får på grund av t.ex. anställning eller uppdrag samt pension.

Statsrådsarvodesnämnden har under 2021 beslutat att bevilja avgångsersättning till elva statsråd som ansökt om sådan ersättning.

Nämndens beslut om avgångsersättning får enligt 1 § lagen om arvoden till statsråden m.m. och 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom uppdragsområde B. Under verksamhetsåret uppgick kostnaderna för nämnden till 168 737 kronor, varav 167 987 kronor för ledamöter och personal och 750 kronor för övriga driftskostnader. Kostnaderna för nämnden under 2020 uppgick till totalt 162 515 kronor, allt kostnader för ledamöter och personal.

Övrigt

Statsrådsarvodesnämnden lämnade under 2021 yttranden över betänkandena Ändringar i ersättningslagen (2020/21:URF2) och Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (2020/21:URF3).

Statsrådsarvodesnämnden besvarade under året vid åtskilliga tillfällen brev med förfrågningar från allmänheten och förfrågningar per telefon. Nämnden besvarade också förfrågningar om att lämna ut allmänna handlingar och lämnade ut sådana.

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022 3
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-07 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16 Motionstid slutar: 2022-03-02

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.