* *f ™' m in Riksdag afgift,» Dtlåtauden och Betänka,»!™

Register 1872:LU

s t e r

öfver

* *f '' m in Riksdag afgift,» Dtlåtauden och Betänka,»!.

B.

Böter för oloflig- bränvin sförsäljning, ådömda omyndig person

Bevarmgsskyldige, upphäfvande af legnings- och friböpningsrätt för''"".''.............. 22

Byggmngabalken, tillägg till 11 kap. 4 §.............................. ............

c.

Civilt äktenskap .....

.............................................................................................................................. .32.

D.

Dop och nattvard, ändring i kyrkolagens stadgande® rörande o9

E.

Ersättning till häktad, som frikännes

.................................................................................... 15.

F.

Frälseränta, afskrifning eller aflösning af......................

Frälseskattehemman, hembud af .................... ...................................................

Förmyndare: se Omyndigs egendom.

Fastighetsbok, förslag till ............................ (

Förmånsrätt för utflyttnings-, odlings- och höfdccrsättningZZZZII~''Z 39

G.

Gram vigten, dess antagande till konventionel bruk .......................... o An

Giftermålsbalken, upphäfvande af 2 kap. 5 och 6 §§........................................................^

. » svar på återremiss........................................ ..........

IM. till Riksd. Prot. 1872. 7 Sami. 25 Höft.

Grufveätadga, utarbetande åt'' ny ....................................

svar på åtcrremiss....................................

Giftorätt, ändring i lagens stadganden om ...........

Giftomannarätt, ändring i lagens stadganden om

H.

Häradsfängelse: so Tingshus.

Häradsting, ändring i vissa fall af bestämmelserna om..................................................

Handelsbälken, förklaring af IT kap 3 §................................................................................

Hembud: se Frälseskattehemman.

Hemmansklyfning och jordafsöndring, ändring i förordningen om.........................

Häktad: se Ersättning.

TTa.fd»ersättning vid laga skifte: so Utdyttningsersättning.

2a.

38.

34.

35.

33.

36.

40.

J.

Jordafång, tid för klander deraf enligt Kong!, förklaringen den 14 Maj 1805..... 29.

Ju s ti tie - o in b u d s in annons embetsförvaltning, granskning af ........................................ 3-

Jordabalken, ändring i 4 kap. 5 § ...............................................................................................

Jordafsöndring: so Hemmansklylning.

K.

Konkurslagen, ändring i..................................................................

Kommunallagarne, ändringar i...................................................

,, svar på återremiss ..............................

Klockare, deras aflöning..................................................................

Kyrka, prestgård och tiondelada, byggnad af................

,, svar på återremiss.

>> r

L.

Lagfart, ändring i bestämmelserna om ..............................

Lotterier, upphäfvande af 2 § i förordningen om ......

N.

Nattvard: se Dop.

Nämndemän ..........................................................................................

svar på återremiss .............................................

O.

Omyndigs egendom, förvaltning af.........................................................

)r svar i anledning sf återremiss .................

Ordförandeskap i skolråd: so Kommunallagarne.
Odlingsersättning vid laga skifte: so Utdyttningsersättning.

8.

14.

24.

20.

27.

47.

13.

31.

33.

41,

11.

18.

p.

Prestgård: so Kyrka.

Pastorat, inkomster af ledigt...........................

Prosterskapets aflöning, skyldighet för
deltaga ....................................................

främmande trosbekännare att deri

R.

Revisionsskilling, upphörande af skyldighet att. erlägga
Rättegångsbalken, ändringar och tillägg i vissa delar deraf
" svar på återremiss...,................................................

...... 9.

...... 33.

..... 41.

S.

Skog, öfverflödig, å ecklesiastika boställen ....................

Strafflag, ändring i .................................................................

Stämning, dess delgifvande åt samfällighet .....................

Skiftesstadgan, ändring i 107 § ..............................................

T.

Tingshus och häradsfängelse, byggnad och underhåll af ............................................. 26.

» svar på återremiss ............................................................ 40.

Tiondelada: se Kyrka.

u.

Upplag af produkter och varor, författning angående....................................................... 36.

Upprensning: se Vattendrag.

Utflyttnings-, odlings- och häfdeersättningar vid laga skifte, förmånsrätt för..... 39.

Y.

Vägar och broar, byggnad och underhåll af........................................................................... 21.

Vattendrag, upprensning af ........................................................................................................... 44

Ä

Arfdabalken, tillägg till 9 kap. 1 §............................................................................................... 4.

Äktenskap, civilt .....................................................................................................

A,

/