å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag

Register 1891:Ku

1

Förteckning

å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag.

N:o

Memorialets eller
utlåtandets rubrik.

Datum.

Dess behandling bos

Anmärkningar.

1891.

Första

Kammaren.

Andra

Kammaren.

Med uppgift å hvilande

23 febr.

förslag till ändringar i
grundlagar!^.

l:o.

Om ändring af § 23
riksdagsordningen.

2:o.

Om ändring af §§ 6

4 mars.
Antogs.

4 mars.
Antogs.

Alltså antaget.

4 mars.

4 mars.

Se memorialet

och 13 riksdagsordningen.

Antogs.

Bifölls ett
framstäldt
yrkande, att
beslutet
öfver detta
förslag
skulle upp-skjutas till
1893 års
riksdag.

n:o 2.

1 anledning af kamrar-

6 mars.

10 mars.

11 mars.

Förslaget till

nes skiljaktiga beslut vid

Till hand-

Det hvilande

ändring af §§ 6

behandlingen af det från

1890 års riksdag hvilande
förslag om ändring af §§ 6

lingarne.

grundlags-

förslaget

antogs.

och 13 riksdags-ordningen alltså

antaget.

och 13 riksdagsordningen.

I anledning af väckta

13 mars.

18 mars.

18 mars.

Ändrings förslå-

motioner om ändring af

Med afslag

Bifölls.

gen hafva således

§ 52 regeringsformen och
§§ 33 och 51 riksdags-ordningen.

å utskottets
hemställan
biföll kam-

förfallit.

1.

2.

3.

Bill. till Rilcsd. Prof. 1891. 3 Sami. 16 Raft.

1

N:o

i

Memorialets eller

Datum.

Dess behandling hos

Anmärkningar.

utlåtandets rubrik.

1891.

Första

Kammaren.

Andra

Kammaren.

maren det
förslag till
ändrad
lydelse af
§§33 och 51
riksdagsord-ningen,
som inne-fattades i
den af herr
Bergius m.
fl. afgifna
reservation.

Ändringsförsla-get, af utskottet
afstyrka har för-fallit.

4.

I anledning af väckt
motion om ändring af §§
60, 65 och 75 riksdags-ordningen.

,

7 april.

11 april.
Biföils.

15 april.
Med afslag
å utskottets
hemställan,
antog kam-maren till
hvilande för
vidare
grundlags-enlig be-handling
det af
motionären
framstälda
ändrings-förslaget.

5.

I anledning af väckta
motioner om förändrade
bestämmelser i fråga om
sättet för val af riksdags-män till Andra Kammaren

8 april.

1

15 april.
Bifölls.

15 april.
l:a punkten
bifölls.
Med afslag
å utskottets
hemställan
i 2:a punk-ten, biföll
kammaren
i hufvudsak
hvad herr
Ljungman

Ändringsförsla-gen, af utskottet
afstyrka, hafva

förfallit.

3

Dess behandling! hos

N:o

Memorialets eller
utlåtandets rubrik.

Datum.

Anmärkningar.

1891.

Första

Andra

Kammaren.

Kammaren.

m. fl. till-styrkt i
deras vid
utlåtandet
fogade
reservation.
3:e och 4:e
punkterna

biföllos.

6.

I anledning af väckta

9 april.

15 april.

15 april.

Af utskottet till-

motioner om ändrad lydel-

/

Bifölls.

Bifölls.

styrkt ändring af

se af §§ 17, 24 och 25

§ 25 riksdagsord-

riksdagsordningen.

ningen antagen.
Öfriga ändrings-förslag, af utskot-

7.

I anledning åt väckt

tet afstyrka, hafva
förfallit.

10 april.

15 april.

15 april.

Förslaget, af ut-

motion med förslag till lag

Bifölls.

Med afslag

skottet afstyrkt,

om val till Riksdagens

å utskottets

har förfallit.

Andra Kammare.

hemställan,
godkände
kammaren
den af herr
Hedin m. fl.

afgifna

reservation.

8.

Angående fullbordad

14 april.

22 april.

22 april.

De af utskottet

granskning af de i stats-

Till hand-

Lades till

framstälda an-

rådet förda protokoll.

lingarne.

handlin-

märkningarne haf-

garne med
gillande af
hvad utskot-

va således icke till
någon Riksdagens
åtgärd föranled t.

tet enligt
107 §
regerings-

formen

anmält.

9.

I anledning af väckt

21 april.

25 april.

25 april.

Ändringsförsla-

motion med förslag till

Bifölls.

Bifölls.

get, af utskottet

ändrad lydelse af §§ 15

afstyrkt, har för-

och 18 riksdagsordningen.

fallit.

4

N:o

Memorialets eller
utlåtandets rubrik.

Datum.

1891.

Dess behandling hos

Anmärkningar.

Första

Kammaren.

Andra

Kammaren.

10.

I anledning af väckta

1 maj.

6 maj.

6 maj.

Samtliga de i

motioner, åsyftande för-

Bifölls.

Med afslag

förevarande fråga

ändrade bestämmelser i

å utskottets

framstälda än-

fråga om vilkoren för val-

hemställan,

dringsförslag Imf-

rätt till Andra Kammaren.

biföll kam-

va förfallit,

maren herr

Elowsons

m. fi.:s

reservation.

11.

I anledning af dels

4 maj.

9 maj.

9 maj.

Förslagen, af ut-

Kongl. Maj:ts proposition

l:a punkten

2:a punkten:

skottet afstyrka,

till Riksdagen angående

bifölls.

Bifölls ett

hafva förfallit.

ändrad lydelse af § 11 i

2:apunkten:

framstäldt

regeringsformen och Kongl.

Bifölls ett

yrkande, att

Maj:ts proposition med

framstäldt

Riksdagen,

förslag till ändrad lydelse

yrkande, att

utan att ingå

af § 5 i den mellan Sve-

kammaren

i någon prof-

rige och Norge upprättade

på grund af

ning af

riksakt, dels ock enskild

föreliggande

utskottets

motion om skrifvelse till

förhållan-

motivering,

Kongl. Maj:t med begäran

den måtte

måtte finna

om revision af riksakten.

besluta att,

dess i punk-

,

utan att ingå

ten omför-

i vidare prof-

mälda pro-

ning af det

position

rättsliga för-

redan på den

hållandet de

grund icke

båda län-

kunna bi-

derna emel-

fallas, att

lan, afslå

densamma

Kongl.

icke kunnat

Maj:ts i

samtidigt

punkten

till behand-

omförmälda

ling fram-

proposition.

läggas för

3:e punkten

Norges stor-

bifölls.

ting.

l:a och 3:e

punkterna

biföllos.

5

N:o

Memorialets eller
utlåtandets rubrik.

Datum.

.

Dess behandling hos

Anmärkningar.

1891.

Första

Kammaren.

Andra

Kammaren.

12.

Angående anmäld anled-ning till anmärkning mot
statsrådet och chefen för
sjöförsvarsdepartementet.

8 maj.

11 maj.
Till hand-lingarne.

11 maj.
Med ogil-lande af
utskottets
förfarings-sätt, lät
kammaren
vid utskot-tets anmä-lan bero.

13.

I anledning af väckt
motion med förslag till
ändrad lydelse af § 13
riksdagsordningen.

8 maj.

11 maj.
Bifölls.

11 maj.
Bifölls.

Ändringsförsla-get, af utskottet
afstyrka har för-fallit.

14.

I anledning af väckta
motioner med förslag till
ändrad lydelse af §§ 71,
72 och 73 riksdagsord-ningen.

8 maj.

11 maj.
Bifölls.

11 maj.
l:a punkten
bifölls.

2:a punkten
afslogs.

Såväl det af
motionärerna som
det af utskottet
framstälda än-

dringsförslag har
förfallit.

15.

I anledning af väckt
motion med förslag till
ändrad lydelse af § 12
regeringsformen.

14 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Ändringsförsla-get, af utskottet
afstyrkt, har för-fallit.

Bill. till Rissel. Vrot. 1891. 3 Sami. 16 Haft.

2

Rättelse

i konstitutionsutskottets utlåtande n:o 5.

Sid. 8, rad. 8 uppifrån står: dock begagna

läs: ock begagna

Bih. till Riksd. Prot. 1891. 3 Sami

Rättelse

i konstitutionsutskottets memorial n:o 8.

Sid. 3, rad. 5 uppifrån står: den 25 september

läs: den 26 september
Sid. 4, rad. 2 » står: den 22 september

läs: den 26 september
Sid. 5, rad. 10 » står: 3,159

läs: 3,153

Bill. till Biksd. Prof. 1891.

3 Sami.