Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1966:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 1

Register

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial
vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Abonnemang på tidningar och tidskrifter.......................... 22

Allmänna kommunikationsmedel, se Glesbygdernas etc.

Anställdas inflytande inom offentlig verksamhet .................. 11

Arkivering och utgallring av handlingar .......................... 42

Avräkning med de allmänna försäkringskassorna .................. 43

B

Barn, se Förgiftningsolyckor etc.

Bilförare, se Kontroll etc.

Bilvrak, omhändertagande av .................................... 7

Bostadsfastigheter, se Rivning etc.

Bostadsfrågor, se Ungdomars etc.

D

Dagbarnsvårdare, utbildning av .................................. 33

E

Eldistributionens funktion och organisation........................ 45

Engångsförpackningar m. m., åtgärder mot nedskräpning med ...... 3

Ensamståendes problem ........................................ 8

F

Familjevården.................................................. 36

Flygtrafik, se Koncessionsgivningen etc.

Flygutbildningen m. m........................................... 29

Folkpensionärer, reserabatter för ................................ 4

Fritidssysselsättning för vissa värnpliktiga ........................ 12

Frivården ...................................................... 35

Förgiftningsolyckor bland barn .................................. 15

G

Glesbygdernas kommunikationsproblem m. in..................... 32

Grammofonskiveproduktionen, stöd till............................ 17

H

Handikappade, reserabatter för .................................. 5

Hushålls praktik ................................................ 38

Hälsokontroll .................................................. 21

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 11 samt. Register för vårsessionen

2 Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

I

Idrottinstruktörsutbildning i Kiruna .............................. 19

J

Journalister, viss specialutbildning för............................ 39

K

Kommunikationsproblem, se Glesbygdernas etc.

Koncessionsgivningen för inrikes flygtrafik........................ 20

Kontroll av äldre bilförares syn .................................. 2

Kraftvärmeverk ................................................ 46

Kulturpolitiken ............................. 14

Kulturtidskrift, se Svensk etc.

Kungörelseannonsering m. m..................................... 1

Könsrollerna ................................................... 47

M

Miljöpolitiken ......................... 48

Motorsport bland ungdom ...................................... 28

MTM-metoden .................................................. 40

N

Narkotikamissbruk ............................................. 37

Nedskräpning, se Engångsförpackningar m. m.

P

Pressinformation ............................................... 9

Psykiska störningstillstånd ...................................... 49

R

Reserabatter, se Folkpensionärer, Handikappade, Värnpliktiga och Studerande Riksdagens

revisorers berättelse (§§ 2729 samt 38) se MTM-metoden
(§ 27), Trafikförsäkring och trafiksäkerhet (§ 28), Arkivering och
ut gallring av handlingar (§ 29) samt Avräkning med de allmänna försäkringskassorna
(§38)

Rivning av bostadsfastigheter, motverkande av .................... 31

Rådgivning i television angående vården av utvecklingsstörda........ 25

S

Social informationsverksamhet m. m., ökning av .................. 9

Se även Pressinformation

Studerande, reserabatter för ............................... 13

Svensk kulturtidskrift på främmande språk........................ 16

Södertälje kanal m. m., utbyggnad av ............................ 30

T

Taxitrafikens villkor och förutsättningar, se Glesbygdernas etc.
Trafikförsäkring och trafiksäkerhet .............................. 41

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 3

U

Underleverantörsbörs för mindre förelag.......................... 18

Ungdomens bostadsfrågor ....................................... 24

Ungdomens situation i dagens samhälle .......................... 26

Uppbörds- och uppgiftsskgldighet, ersättning till arbetsgivare för .... 10

Uppskjutna ärenden ............................................ 44

Utvecklingsstörda, se Rådgivning etc.

V

Värnpliktiga, reserabatter för .................................... 6

Se även Fritidssgsselsättning etc.

Ä

Åldringsvården m. m., huvudmannaskapet för...................... 34

Ä

Äldre arbetskraft, sysselsättning för .............................. 23

Ö

överlämnande av ärende ........................................ 27

Övervakarsgstemet, se Frivården

MARCUS BOKTR. STHLM ItM 660034