Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Register 1966:L2u - höst

- höst

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag

(höstsessionen)

A

Allmän egenpension:

se Tilläggspension (53)

Allmän försäkring:

se Grupplivförsäkring (62)

Allmän försäkringskassa:

angående revision av allmän försäkringskassa ..................

Arbetsdomstolen:

se Arbetsrätt (74)

Arbetslöshetsförsäkring:

om allmän arbetslöshetsförsäkring.............................

Arbetsrätt:

angående föreningsrätten m. ..................................

Arbetssökande:

se Arbetsrätt (74)

Arbetstid:

om sabbatsår ................................................

förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 och 5 §§ lagen om arbetstidens
begränsning, m. ..................................

förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § och 13 § 1 mom. sjöarbetstidslagen
..................................................

Arbetstillstånd:

se Utlänningslagstiftning (67)

Auktoriserad revisor:

se Allmän försäkringskassa (64)

64

70

74

73

76

77

B

Barnavårdslagen:

om viss översyn av barnavårdslagen............................ 55

om viss översyn av barnavårdslagen............................ 56

Barnbidrag:

angående de sociala förmånerna för utlänningar, såvitt de angår

barnbidrag ................................................ 68

angående beskattningen av utomlands verksamma forskare, såvitt angår
samstämmighet mellan barnbidragslagens och skattelagarnas

bosättningsbegrepp.......................................... 69

Barnpension:

se Grupplivförsäkring (62) och Tilläggspension (53 och 59)

Barns jukför säkring:

se Sjukförsäkring (63)

Beredskapsregistrering:

se Civil inskrivningsnämnd (72)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 9 saml. 2 avd. Register för höslsessionen

2 Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Bosättning

se Barnbidrag (69)

C

Civil inskrivningsnämnd:

om inrättande av en civil inskrivningsnämnd

Delgivningsbeståmmelser:
se Barnavårdslagen (55)

Enskilt hem:

se Barnavårdslagen (56)

D

E

F

Familjepolitik:

se Sjukförsäkring (63)

Forskare:

se Barnbidrag (69)

Fosterbarn:

se Skolkostnader (51)

Förebyggande åtgärd:

se Barnavårdslagen (55)
Föreningsrätt:

se Arbetsrätt (74)

Förhandlingsrätt:

om förhandlingsrätt för pensionärer
Försör jarpension :

se Tilläggspension (53)
Förtidspension:

se Tilläggspension (53)

72

71 och 78

G

Grupplivförsäkring:

angående försäkringsskyddet för hemmafruar m. fl.............. 62

H

Hemkommun:

se Rapporteringsskyldighet (52)

Hemmafruar:

se Grupplivförsäkring (62)

Hjälpåtgärd:

se Barnavårdslagen (55)

Hälso- och sjukvård:

se Narkotikalagstiftning (61)

I

Inskrivningsnämnd :

se Civil inskrivningsnämnd (72)

Interkommunal samverkan:

se Skolkostnader (51) och Rapporteringsskyldighet (52)

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

L

Läkemedel:

se Sjukförsäkring (54 och 66)

Läkemedelsmissbrukare:

se Narkotikalagstiftning (61)

M

Mantalsskrivningskrav:

se Barnbidrag (68)

Mentalsjukvård:

se Narkotikalagstiftning (61)

Mät ning sav gift:
se Arbetsrätt (74)

N

Narkotikalagstiftning:

angående behandlingen av narkotikamissbrukare in. in...........

Nordiska rådet:

redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation i vad avser följande
punkter:

A 4. Utlänningslagstiftning
C 5. Sommartid

C 7. Sjömäns sociala rättigheter...............................

Nykterhetsvård:

se Narkotikalagstiftning (61)

O

Omhändertagande för utredning:
se Barnavårdslagen (55)

P

Pensionär:

se Förhandlingsrätt (71 och 78)

Personalregistrering:

se Civil inskrivningsnämnd (72)

Psykiskt efterblivna:

förslag till lag angående ändring i lagen om undervisning och vård
av vissa psykiskt efterblivna, m. ............................

R

Rapporteringsskyldighet:

om rapporteringsskyldighet till hemkommun beträffande vissa elever
........................................................

Resetillägg :

se Studiesocialt stöd (65)

Revision:

se Allmän försäkringskassa (64)

R iksdagsre visor er na:

§ 37 i riksdagens år 1965 församlade revisorers berättelse angående
verkställd granskning av statsverket..........................

4 Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

S

Sabbatsår:

se Arbetstid (73)

Samhällsvård:

se Skolkostnader (51) och Barnavårdslagen (55 och 56)
Sammanhängande ledighet:

se Arbetstid (73)

Sammanträffande av förmåner:

se Riksdagsrevisorerna (58)

Semesterlagstiftning:
se Arbetstid (73)

5 jukförsäkring:

angående den enskildes kostnader för läkemedel ................ 54

om ersättning från den allmänna sjukförsäkringen för övernattnings kostnader

vid behandling å sjukhus .......................... 60

om vissa familjepolitiska åtgärder, såvitt angår frivillig barnsjukförsäkring
................................................. 63

angående avrundning av priset på läkemedel.................... 66

Sjuklön:

se Riksdagsrevisorerna (58)

Självständig pensionsrätt:

se Tilläggspension (53)

S jöarbetstidslagen:

se Arbetstid (77)

Sjöman:

se Nordiska rådet (57) och Arbetstid (77)

Skolkostnader:

om fördelningen mellan kommuner av skolkostnader i vissa fall .. 51

Skollagen:

se Skolkostnader (51)

Skolskjutsar:

se Skolkostnader (51)

Skolstadgan:

se Rapporteringsskyldighet (52)

Social hemhjälp:

se Sjukförsäkring (63)

Sociala rättigheter:

se Nordiska rådet (57)

Sommartid:

se Nordiska rådet (57)

Studiehjälpsreglementet:

se Studiesocialt stöd (65)

Studiesocialt stöd:

om studiehjälp m. m. vid de gymnasiala skolorna, såvitt angår rese tiUägg.

.................................................... 65

Syndikalistiska fackföreningsrörelsen:

se Arbetsrätt (74)

Sysselsättningsförsäkring:

se Arbetslöshetsförsäkring (70)

Tilläggspension :

om allmän egenpension

T

53

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

om lika behandling inom den allmänna försäkringen av alla pensions berättigade

med familj eförsörjningsplikt ......................

se även Grupplivförsäkring (62)

Totalförsvar:

se Civil inslcrivningsnämnd (72)

U

Ungdomsvårdsskola:

se Barnavårdslagen (55 och 56)

Utlandsvistelse:

se Barnbidrag (69)

Utländsk medborgare:

se Utlänningslagstiftning (67) och Barnbidrag (68)
Utlänningslagstiftning:

om ändrade bestämmelser rörande arbetstillstånd för utlänning
se även Nordiska rådet (57)

U tredningshem:

se Barnavårdslagen (55)

Ä

Änkepension:

se Tilläggspension (53 och 59) samt Grupplivförsäkring (62)
Änklings pension:

se Tilläggspension (53 och 59) samt Grupplivförsäkring (62)

ö

Ö ver natt n ingskostnader:
se Sjukförsäkring (60)

6 Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag

(höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

51. I anledning av väckta mo-tioner om fördelningen mel-lan kommuner av skolkost-nader i vissa fall.

25/10

2/11

9/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

52. I anledning av väckt motion
om rapporteringsskyldighet
till hemkommun beträffan-de vissa elever.

25/10

2/11

9/HJ

Motionen, av utskottet av-styrkt, har avslagits

53. I anledning av väckta mo-tioner om allmän egenpen-sion.

25/10

2/11

9/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 315

54. I anledning av väckta mo-tioner angående den enskil-des kostnader för läkeme-del.

25/10

2/11

9/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

55. I anledning av väckta mo-tioner om viss översyn av
barnavårdslagen.

25/10

2/11

9/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 316

56. I anledning av väckt mo-tion om viss översyn av
barnavårdslagen.

25/10

2/11

9/11

Utskottets i anledning av mo-tionen gjorda hemställan har
bifallits. Riksdagens skrivel-se nr 317

57. I anledning av Kungl.
Maj :ts skrivelse med över-lämnande av redogörelse
från Nordiska rådets svens-ka delegation, i vad skrivel-sen hänvisats till lagutskott
och tilldelats andra lagut-skottet.

3/11

30/11

30/11

Utskottets hemställan har bifal-lits

58. I anledning av § 37 i riks-dagens år 1965 församlade
revisorers berättelse angå-ende verkställd granskning
av statsverket.

3/11

30/11

30/11

Utskottet har för riksdagen om-förmält vad i ärendet före-varit. Utlåtandet har av riks-dagen lagts till handlingarna

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 7

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

59. I anledning av väckta mo-tioner om lika behandling
inom den allmänna försäk-ringen av alla pensionsbe-rättigade med familjeför-sörjningsplikt.

3/11

16/11

16/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

60. I anledning av väckta mo-tioner om ersättning från
den allmänna sjukförsäk-ringen för övernattnings-kostnader vid behandling å
sjukhus.

3/11

16/11

16/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 323

61. I anledning av väckta mo-tioner angående behandling-en av narkotikamissbrukare
m. m.

8/11

16/11

16/11

Utskottets under I. i anledning
av motionsyrkanden gjorda
hemställan har bifallits. Öv-riga motionsyrkanden har, i
enlighet med utskottets hem-ställan, avslagits. Riksdagens
skrivelse nr 324

62. I anledning av väckta mo-tioner angående försäkrings-skyddet för hemmafruar
m. fl.

15/11

23/11

23/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

63. I anledning av väckta mo-tioner om vissa familjepoli-tiska åtgärder.

15/11

23/11

23/11

Det i utlåtandet behandlade
motionsyrkandet, av utskot-tet avstyrkt, har avslagits

64. I anledning av väckt mo-tion angående revisionen av
allmän försäkringskassa.

'',15/H

23/11

23/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits

65. I anledning av väckta mo-tioner om studiehjälp m. m.
vid de gymnasiala skolorna,
såvitt angår resetillägg.

15/11

23/11

23/11

Det i utlåtandet behandlade
motionsyrkandet, av utskottet
avstyrkt, har avslagits

66. I anledning av väckt motion
angående avrundning av
priset på läkemedel.

15/11

23/11

23/11

Utskottets i anledning av mo-tionen gjorda hemställan har
bifallits. Riksdagens skrivelse
nr 328

67. I anledning av väckta mo-tioner om ändrade bestäm-melser rörande arbetstill-stånd för utlänning.

15/11

23/11

23/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 329

68. I anledning av väckta mo-tioner angående de sociala
förmånerna för utlänningar,
såvitt de angår barnbidrag.

15/11

23/11

23/11

Det i utlåtandet behandlade
motionsyrkandet, av utskot-tet avstyrkt, har avslagits

69. I anledning av väckta mo-tioner angående beskatt-

15/11

23/11

23/11

Det i utlåtandet behandlade
motionsyrkandet, av utskottet

8 Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

Behandlades i

Anmärkningar

tum

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

ningen av utomlands verk-samma forskare, såvitt mo-tionerna hänvisats till lag-utskott.

avstyrkt, har avslagits

70. I anledning av väckta mo-tioner om allmän arbetslös-hetsförsäkring.

15/11

23/11

23/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 330

71. I anledning av väckta mo-tioner om förhandlingsrätt
för pensionärer.

15/11

23/11

23/11

Första kammaren har bifallit
utskottets hemställan, andra
kammaren ett av herr Ander-son i Sundsvall under över-läggningen framställt yrkan-de. Se memorial nr 78

72. I anledning av väckt mo-tion om inrättande av en ci-vil inskrivningsnämnd.

15/11

23/11

23/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits

73. I anledning av väckta mo-tioner om sabbatsår.

22/11

30/11

30/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

74. I anledning av väckt mo-tion angående föreningsrät-ten m. m.

22/11

7/12

7/12

Motionen, av utskottet av-styrkt, har avslagits

75. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående ändring i la-gen den 4 juni 1954 (nr 483)
om undervisning och vård
av vissa psykiskt efterbliv-na, m. m.

22/11

30/11

30/11

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 334

76. I anledning av Kungl.
Maj :ts proposition med för-slag till lag angående änd-rad lydelse av 4 och 5 §§ la-gen den 16 maj 1930 (nr
138) om arbetstidens be-gränsning, m. m.

22/11

30/11

30/11

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 335

77. I anledning av Kungl.
Maj :ts proposition med för-slag till lag om ändrad ly-delse av 12 § och 13 § 1
mom. sjöarbetstidslagen den
30 juni 1959 (nr 404).

22/11

30/11

30/11

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 336

78. Föranlett av kamrarnas
skiljaktiga beslut vid be-handlingen av utskottets ut-låtande nr 71.

7/12

13/12

13/12

Se utlåtande nr 71. Utskottets
anmälan, att de skiljaktiga
besluten ej kunnat samman-jämkas, har lagts till hand-lingarna

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 66 0031