Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Register 1966:Bu

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid
1966 års riksdag (vårsessionen)

I. Riksdagen och dess verk

Arbetarskyddslagen, uppdrag åt bankoutskottet i anledning
av bestämmelse i ............................ 38

Arbetsrum för riksdagens ledamöter .................. 41

Ansvarsfrihet

riksbanksfullmäktige ............................... 8:3

riksdagsbiblioteket ................................. 3

riksgäldsfullmäktige................................ 8:4

Berättelser

delegerades för riksdagens verk 20

kommitténs för firande av representationsreformens 100-

årsjubileum ..................................... 7

riksbankens jubileumsfonds ........................ 37

riksbanksfullmäktiges .............................. 1

riksdagens revisorers........................... 8

riksdagsbibliotekets................................. 3

riksgäldsfullmäktiges............................... 2

Delegerade för riksdagens verk........................ 20

Fastighetsfond, statens allmänna, anslag till ersättning till 42: 32

Fjortonde huvudtiteln ................................ 42

Gruppkanslier, bidrag till riksdagspartiernas kostnader för 42: 5
Inre riksdagsförvaltningen, se: Riksdagen

Interparlamentariska gruppen, anslag till............... 42: 3

Justitieombudsmannen och hans expedition, anslag till .. 42:20, 21

Kommittéer m. m., anslag till.......................... 42: 33

Kyrkomöte, allmänt, anslag till ........................ 42: 13

Lönedelegation, riksdagens............................ 21

Matrikel över riksdagens ledamöter.................... 18

Militieombudsmannen och hans expedition, anslag till .... 42: 22, 23
Nordiska rådet

anslag till svenska delegationen och dess kansli........ 42: 27_30

redogörelse för fjortonde sessionen .................. 28

Otryckta ståndsprotokoll, utgivning av ................ 42:2

Pensioner

åt f. d. riksdagsmän................................ 42: 31

åt efterlevande till riksdagsmän...................... 42: 31

åt f. d. befattningshavare m. fl....................... 42: 31

åt efterlevande till befattningshavare m. fl........... 42: 31

Puckeln i Norrström, ny strandskoning på ............ 42: 11

Representationsreformens 100-årsjubileum .............. 7

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 8 samt. Register för vårsessionen

2 Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)
Riksbanken

ansvarsfrihet för fullmäktige ........................ 8:3

fullmäktiges berättelse.............................. 1

jubileumsfonden ................................... 37

kursdifferenskontot ................................ 14

nationalbudgeten, medverkan av riksbanken vid uppgörande
av ........................................ 16

sedelutgivning .................................... 24

vinsten............................................ 14

Riksbanksfonden, Inkomster av statens kapitalfonder .... 36
Riksdagen

anslag till............. 42: 17

arbetsrum för riksdagens ledamöter.................. 41

inre riksdagsförvaltningen, anslag till den............ 42: 812

lönedelegationen ................................... 21

matrikel över riksdagens ledamöter .................. 18

motionärs partitillhörighet, angivande å motion av...... 11

Puckeln i Norrström, ny strandskoning på............ 42: 11

revisorerna och deras kansli:

anslag för utrustning m. m. av nya lokaler.......... 35

anslag till ...................................... 42:2426

ändring i instruktionen .......................... 43

riksdagshusets fasader och gavlar, rengöring av ...... 19

riksdagstryck, tillhandahållande till bibliotek av...... 13

studieresor, bidrag till .............................. 42: 6

Sällskapet Riksdagsmän och forskare, anslag till...... 42: 4

voteringsanläggning ................................ 42: 12

Riksdagsbiblioteket

anslag till.......................................... 42: 1719

ansvarsfrihet för styrelsen .......................... 3

lokaler i kvarteret Vinstocken ...................... 41

matrikel över riksdagens ledamöter.................. 18

styrelsens berättelse ............................. 3

ändring i reglementet .............................. 44

Riksdagshuset, rengöring av dess fasader och gavlar .... 19

Riksdagstryck, tillhandahållande till bibliotek av........ 13

Riksgäldskontoret

anslag till ......................................... 42: 1416

ansvarsfrihet för fullmäktige........................ 8:4

fullmäktiges berättelse.......................... 2

Sjukförsäkringen, arbetsgivaravgift till ................ 42: 33

Statens allmänna fastighetsfond, anslag till ersättning till 42:32

Studieresor, bidrag till................................ 42: 6

Ståndsprotokoll, utgivning av otryckta ........... 42: 2

Sällskapet Riksdagsmän och forskare, anslag till........ 42: 4

Tilläggspensioneringen, arbetsgivaravgift till ............ 42: 33

Tjänstenämnd för riksdagen och dess verk.............. 26

Uppskov till höstsessionen ............................ 40

Vinstocken, disposition av vissa lokaler i kvarteret ...... 41

Vinstutlottning i samband med

allmänt lönsparande ................................ 42: 33

ungdomens lönsparande ............................ 42:33

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 3

II. Kreditväsen, ekonomisk politik, m. m.

Allmänna pensionsfonden, förvaltningen av ............ 15

Arbetskraftsbalansen, redogörelse för .................. 25

Avbetalningshandeln, användande i konjunkturpolitiskt

syfte av........................................... 25

Avgiftsfinansiering av offentliga tjänster .............. 25

Banklagen, ändring i 62 § ............................ 34

Bostadskreditkassan, Svenska, och bostadskreditföreningar 33

Byggnadsföretag, tillskapande av ett allmänägt.......... 5

Drivmedelspriserna, viss differentiering av ............ 12

Ekonomiska planeringsrådet, utvidgning av ............ 25

Ekonomiska politiken ................................ 8: 1; 25; 39

Ekonomisk-socialt råd ................................ 25; 39

Energiförsörjningen, samhällelig bestämmanderätt över alla

resurser för...................................... 6

Ett- och tvåöringar, avskaffande av.................... 4

Exportmöjligheter, främjande av de mindre företagens . . 10
Glesbygder, utredning rörande servicestöd till befolkningen
i .............................................. 27

Götaland, statligt lokaliseringsstöd till vissa delar av östra 27
Indirekt beskattning, användande i konjunkturpolitiskt syfte
av ...... 25

Industriellt byggande, kapitalförsörjningen vid .......... 31

Inflation, åtgärder mot................................ 25; 39

Inkomstpolitik, utredning av .......................... 25

Kapitalförsörjningen vid industriellt byggande .......... 31

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypo teksföreningar,

m. in............................... 33

Kreditförsörjning, små och medelstora företags.......... 32

Kreditgarantier för lokaliseringspolitiska ändamål ...... 27

Ljusdals-regionen, malmletning inom .................. 17

Lokaliseringspolitiken, riktlinjerna för.................. 27

Se även: Drivmedelspriserna; Planeringsråden

Malmletning inom Ljusdals-regionen.................... 17

Mindre företagens exportmöjligheter, främjande av...... 10

Mindre och medelstora företags kreditförsörjning, se: Små
och medelstora företag

Mineralullfabrik, statliga åtgärder för inrättande av ... . 30
Myntväsen, se: Ett- och tvåöringar

Nationalbudgeten, medverkan av riksbanken vid uppgörande
av............................................. 16

Nordiska rådet, redogörelse för fjortonde sessionen...... 28

Norra stödområdet, aktivisering av statlig företagsamhet

inom.............................................. 27

Norrbottens län, lokaliserings- och sysselsättningsproblem i 27

Norrlands inland, det statliga lokaliseringsstödet i........ 27

Obligationslån, utgivande av värdefast statligt .......... 25

Penning- och valutapolitiken.......................... 8:1

Pensionsfonden, förvaltningen av allmänna ............ 15

4 Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen}

Planeringsråden i länen .............................. 9

Riksbanken

sedelutgivning ..................................... 24

vinsten .................................. 14

Riksbanksfonden, Inkomster av statens kapitalfonder .... 36

Rundabordskonferenser, anordnande av ..... 25; 39

Sedelutgivning....................................... 24

Servicestöd till befolkningen i vissa glesbygder, utredning

rörande ........................................... 27

Skaraborgs län, förläggning av viss statlig industri till .... 29

Små och medelstora företags kreditförsörjning .......... 32

Stadshypoteksföreningar m. m......................... 33

Statlig företagsamhet inom norra stödområdet .......... 27

Statliga industrier

anläggning i lokaliseringspolitiskt syfte av statliga industrier
......................................... 27

förläggning till Skaraborgs län av viss statlig industri . . 29
Se även: Byggnadsföretag; Mineralullfabrik
Storstadsregionerna, åtgärder för att sanera den överhettade
arbetsmarknaden i ............................ 27

Uppskov till höstsessionen............................ 40

Valutapolitiken ...................................... 8:1

Valutareglering, förordnande om fortsatt................ 23

Värmlands län, inlemmande i norra stödområdet av vissa

kommunblock i ................................... 27

Älvsborgs län, utredning av näringsstrukturen i delar av ., 27

MARCUS BOKTR. STHIM »64 460019