Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Register 1966:Bu - höst

- höst

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag

(höstsessionen)

I. Riksdagen och dess verk

Arbetsrum för riksdagens ledamöter ...................... 47; 62; 63

Bankoreglementet, ändring i..................................... 60

Bankoutskottets instruktion .................................... 61

Delegerade för riksdagens verk .................................. 46

Författningssamling, Riksdagens ................................ 55

Riksbanken

ordinariesättning av vissa tjänster ............................ 58

ändring i bankoreglementet.................................... 60

Riksdagen

ordinariesättning av en tjänst vid riksdagens förvaltningskontor .. 59

Riksdagens författningssamling (RFS) ......................... 55

utnyttjande av automatisk databehandling i riksdagsarbetet ...... 52

Riksdagens revisorer, se Uppskov
Riksdagsbiblioteket

anslag för partiell flyttning.................................... 57

eventuell utflyttning till kvarteret Vinstocken .................. 47

ändring i reglementet ........................................ 60

Riksgäldskontoret, ändring i reglementet för ...................... 60

Uppskov till nästa års riksdag .................................. 56

Vinstocken, eventuell utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret
.......................................................... 47

II. Kreditväsen, ekonomisk politik m. m.

Aktier i vissa bolag, förbudet mot pantsättning av ................ 48

Avgifter till statsverket för tjänster till allmänheten .............. 50

Bankernas kreditbedömning, ändrade grunder för................. 49

Banklagstiftningen

förbudet mot pantsättning av aktier i vissa bolag................ 48

ändrade grunder för bankernas kreditbedömning ................ 49

ändringar, föranledda av lag om vissa gemensamhetsanläggningar

m. ......................................................... 54

Bostadskreditkassan, Svenska, och bostadskreditföreningar ........ 54

Gemensamhetsanläggningar, lag om vissa (följdändringar i banklagstiftningen
m. m.) ............................................ 54

Investeringar i vägmaskiner, krediter för ........................ 53

Kommuner i storstadsområdena, kreditförsörjningen till .......... 45

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar,
m. ...................................................... 54

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 8 saml. Register för höstsessionen

2 Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Kreditbedömning, ändrade grunder för bankernas ................ 49

Kreditförsörjningen till kommuner i storstadsområdena ............ 45

Krigsmaterielproduktion, överförande i statlig ägo av privatägd .... 51

Pantsättning av aktier i vissa bolag, förbudet mot ................ 48

Stadshypoteksföreningar m. m................................... 54

Storstadsområdena, kreditförsörjningen till kommuner i............ 45

Tjänster till allmänheten, avgifter till statsverket för .............. 50

V ägmaskiner, krediter för investeringar i ........................ 53

MARCUS BOKTR. STHLMI967 660029