Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Register 1966:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid
1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Ackumulerad inkomst
Se Inkomstskatt
Arvsskatt:

ang. befrielse från arvsskatt för stiftelse eller sammanslutning som

är befriad från gåvoskatt.................................. j j

ang. översyn av bestämmelserna om arvs- och gåvoskatt........

A utomobilskatt:

ang. fördelning av kostnaderna för högertrafikens genomförande . .

B

Bensin:

ang. särskild skatt på motorbränslen...........................

ang. höjning av bensinskatten............................

ang. restitution av skatt på bensin för motorsågar........

Bevillningarna:

ang. beräkning av bevillningarna för budgetåret 1966/67 m. m
Bilaccis:

Se Motorfordon
Brännoljor:

ang. särskild skatt på motorbränslen........................

ang. vissa tekniska ändringar i förordningen om brännoljeskatt
(skattskyldighet för oregistrerad tillverkare eller leverantör, ändrad
skattesats vid avregistrering och s. k. stående försäkran)

D

Dubbelbeskattning :

ang. beskattningen av svenska forskare i USA.................

ang. godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och
Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter

på inkomst och förmögenhet .....................

ang. godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Canada
for undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av
bestämmelser ang. handräckning i fråga om inkomstskatter

F

Fastighetsbeskattningen:

ang. det skatterättsliga fastighetsbegreppet ..............

Förmögenhetsskatt:

ang. skattepliktsgräns och skatteskalor för förmögenhetsskatten 19,

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 7 samt. Register för vårsessionen

24

11

12

1

1

26

47

1

40

32

33

44

39

47

2 Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

ang. den s. k. 80-procentregeln ................................ 19

ang. avdragsrätt vid taxering till förmögenhetsskatt.............. 21

ang. höjning av förmögenhetsskatten .......................... 47

G

Gasol:

ang. särskild skatt på motorbränslen........................... 1

Gåvoskatt:

Se Arvsskatt

I

Indirekta skatter:

ang. införande av mervärdeskatt .............................. 47

ang. avräkning av indirekta skatter vid export................... 47

ang. beskattning av lyxkonsumtion, reklam och utlandsresor...... 47

Inkomstskatt:

ang. avskrivningsunderlaget för skogsvägar..................... 4

ang. avdragsrätt för nyanlagd skogsplantering .................. 4

ang. avdragsrätt för omplantering av fruktträd ................. - 4

ang. avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål m. m........... 5

ang. avdrag för värdeminskning å maskiner och inventarier i jordbruk
och rörelse............................................ 6

ang. avdrag för värdeminskning å byggnad i jordbruk och rörelse . . 6

ang. vissa skattelättnader för att stimulera till företagsamhet inom

sysselsättningssvaga områden ................................ 6

ang. »ö-avdrag» vid beskattningen............................. 6

ang. avdrag för vissa kostnader för vatten- och luftvård.......... 7

ang. avdrag för lagfartskostnader .............................. 8

ang. beskattningen av reservbefälspremier (ackumulerad inkomst) 9
ang. successiv avveckling av dubbelbeskattningen av aktiebolag och

ekonomiska föreningar...................................... 13

ang. avdrag för periodiskt understöd till studerande och för studiekostnader
..... 14

ang. avdrag för studiemedelsavgift............................. 14

ang. vuxenstuderandes avdrag för studiemateriel ................ 14

ang. villaägares avdrag för ränta å lån.......................... 15

ang. förvärvsavdragen ...................................... 16, 47

ang. rätt till avdrag för hemhjälpskostnader .................... 16

ang. rätt till avdrag för barntillsynskostnader .................. 16

ang. lättnader i beskattningen för personer med nedsatt skatteför måga

m. .................................................. 17

ang. ortsavdrag för ålders- och invalidpensionärer .............. 17

ang. avdrag för nedsatt skatteförmåga avseende kostnader för vård

av handikappat barn i hemmet .............................. 17

ang. höjning av normalbeloppen för existensminimum............ 17

ang. förlustutjämning, progressionsutjämning och allmän öppen

resultatutjämning .......................................... 18

ang. avdrag för avsättning till reparation av hyresfastighet........ 18

ang. rätt för fiskare att göra skattefri avsättning till resultatutjämningskonto
................................................ 18

ang. slopande av de särskilda beskattningsreglerna för allmännyttiga
bostadsföretag ............................................. 18

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 3

ang. ändrade regler för värdeminskningsavdrag å bostadsbyggnader 18
ang. maximeringen av de direkta skatterna till stat och kommun (80-

procentregeln) ............................................. 19

ang. rätt för arbetsgivare till skattefri avsättning till pensionsfond .. 20

ang. avdragsrätt vid taxering till inkomstskatt .................. 21

ang. rätt för jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse till skatteavdrag
för forskningskostnader ................................ 23

ang. rätt till avdrag för amortering av vissa driftslån inom jordbruket
....................................... 29

ang. viss ändring av 22 § kommunalskattelagen (skogsbeskattning en

vid vissa markupplåtelser) ................................ 30

ang. åtgärder vid beskattningen för att främja sparandet (allmänt

ang. beskattningen av utomlands verksamma svenska forskare .... 32

ang. avdrag för avskrivning på köpekontrakt som avser fartyg____ 37

ang. det skatterättsliga fastighetsbegreppet .................... 39

ang. rätt beskattningsår för avdrag beträffande vissa utskylder, avgifter
och räntor............................................ 42

ang. beskattning av aktievinst................................. 45

ang. viss ändring i förordningen ang. beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst (föranledd av nya regler om beskattning
av aktievinst) .................................... 46

ang. särskilt schablonavdrag vid den kommunala taxeringen...... 47

ang. skatteskalorna för statlig inkomstskatt .................... 47

ang. höjning av ortsavdragen.................................. 47

ang. indexreglering av skattesystemet .......................... 47

ang. fortsatt reformering av skattesystemet...................... 47

ang. höjning av bolagsskatten.................................. 47

K

Konjunktur utjämning:

ang. ianspråktagande av investeringsfonder för konjunkturutjämning
för Iokaliseringspolitiska ändamål ...................... 6

ang. vidgad rätt till avsättning till investeringsfonder för konjunkturutjämning,
m. m.................................... 18

L

Lotterivinstskatt :

ang. höjning av det skattefria vinstvärdet ...................... 40

ang. skattefrihet för skänkta varuvinster........................ 40

M

Maltdrycker :

ang. höjning av maltdrycksskatten ..................... 1

Motorfordon:

ang. höjning av den särskilda omsättningsskatten på motorfordon . . 1

P

Postavgifter:

ang. bemyndigande för Kungi. Maj :t att besluta om vissa postavgif -

27

4 Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

ang. avgifterna i tidningsrörelsen .............................. 27

ang. ny posttaxa............................................. 27

ang. enhetliga portosatser i posttrafiken mellan Sverige och länder

tillhörande Europarådet .................................... 27

ang. slopande av s. k. dragarpengar m. m....................... 27

R

Rusdrycker:

ang. höjning av skattesatsen för spritdrycker och vin............

ang. viss försöksverksamhet.................................25,

ang. allmän registrering av spritinköp........................25,

ang. ändrade bestämmelser för statens lånefond för alkoholfria restauranger
............................................... 25,

ang. förverkande av alkoholhaltiga drycker .................. 25,

ang. avskaffande av den särskilda omsättningsskatten på teknisk

sprit ......................................................

ang. tillståndsmyndighets rätt att vid byte eller ombyggnad av ut skänkningslokal

lämna föreskrifter om utskänkningen..........

ang. vederlag för skatt vid stöld av spritdrycker ................

ang. vissa begränsningar i resandes rätt att tull- och skattefritt införa
rusdrycker ............................................

S

Skogsvårdsavgiften :

ang. det promilletal varmed skogsvårdsavgiften för år 1966 skall

utgå ......................................................

Sparande:

ang. åtgärder vid beskattningen i syfte att främja sparande (allmänt
målsparande, bostads- och utbildningssparande samt särskilda

sparavdrag) ............................................ 31, 47

Stämpelskatt:

ang. förfarandet vid nedsättning av stämpelskatt på inteckning i
fast egendom .............................................. 22

T

Taxering:

ang. undantag från deklarationsplikt för folkpensionärer ........ 17

ang. ökat rättsskydd för den enskilde i skattefrågor m. m......... 28

ang. tidpunkten för avlämnande av självdeklaration.............. 28

ang. ersättning till ledamot av prövningsnämnd ................ 28

ang. särskilda bokföringsregler för vissa yrkesgrupper .......... 34

ang. viss ändring av 20 § taxeringsförordningen (bevarandet av underlag
för deklarations- och uppgiftsskyldigheten) ............ 34

ang. vissa ändringar i taxeringsförordningen i anledning av ny organisation
av de lokala skattemyndigheterna m. m............... 36

Tobak:

ang. vissa begränsningar i resandes rätt att tull- och skattefritt införa
tobaksvaror............................................ 43

ang. höjning av skatten på cigarretter.......................... 47

1

38

38

38

38

40

40

40

43

2

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 5

Tull:

ang. ändring i tulltaxan (med anledning av höjda skattesatser för

spritdrycker och vin) ....................................... 1

ang. ändring i tulltaxan (tullättnader för vissa varor av intresse för

u-ländernas export) ........................................ 3

ang. slopande av s. k. dragarpengar m. m....................... 27

ang. vissa begränsningar i resandes rätt att tull- och skattefritt införa
rusdrycker och tobaksvaror ............................ 43

ang. frivilligt deklarationssystem vid tulltaxering ................ 45

ang. jämkning i bestämmelserna rörande tullfrihet för varuslag som

inte tillverkas i landet ...................................... 45

ang. liberalisering av reglerna om tull för varor som reparerats i utlandet
.................................................... 45

U

Uppbörd:

ang. åtgärder för att förhindra att pensionärer erhåller kvarstående

skatt ...................................................... 17

ang. höjning av normalbeloppen för existensminimum............ 17

ang. lag med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande
av huvudmannaskapet för uppbördsväsendet m. m. i vissa städer 36

ang. vissa ändringar i uppbördsförordningen i anledning av ny organisation
av de lokala skattemyndigheterna .................... 36

ang. överlåtelse och utmätning av fordran på överskjutande preliminär
skatt .................................................. 41

Uppskov:

ang. uppskov med behandlingen av vissa till bevillningsutskottet
hänvisade ärenden .......................................... 48

Utjämningsskatt:

ang. höjning av utjämningsskatten ............................ 35

y

Varuskatt (allmän):

ang. den allmänna varuskatten å byggnadsmaterial .............. 10

ang. visst undantag för stat och kommun från den allmänna varu beskattningen

.............................................. 10

ang. undantagande av viss transportkostnad vid beräknandet av allmän
varuskatt............................................. 10

ang. undantag från allmän varuskatt för begravningsutensilier .... 10

ang. undantag från allmän varuskatt för konst som försäljes på utställningar
................................................. 10

ang. undantag från allmän varuskatt för konstnärliga verk utförda i

textilt material............................................. 10

ang. undantag från allmän varuskatt för postorderhandelns kataloger
....................................................... 10

ang. undantag från allmän varuskatt för proteser................ 10

ang. undantag från allmän varuskatt för engångsemballage för sopor 10
ang. ändring av stadgandet om befrielse från varuskatt vid försäljning
till ombud............................................. 10

ang. vissa tekniska ändringar rörande redovisning av preliminär
allmän varuskatt........................................... 40

6 Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

43
40

Se Maltdrycker

ang. viss ändring i förordningen om allmän varuskatt med anledning
av begränsningen i resandes rätt att tull- och skattefritt införa rusdrycker
och tobaksvaror ....................................

Varuskatt (särskild):

ang. undantag från särskild varuskatt för vissa hudvårdspreparat ..

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 660028