Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Register 1966:Bevu - höst

- höst

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till bevillningsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdag
(höstsessionen)

A

Ackumulerad inkomst:

Se Inkomstskatt

B

Bevillningsavgifter:

ang. beskattning av här i riket bosatta utlänningar för inkomst av
offentliga tillställningar .................................... 54

D

Dubbelbeskattning:

ang. godkännande av protokoll rörande ändring i avtalet mellan
Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
.................................................... 49

ang. nordiskt multilateralt dubbelbeskattningsavtal (i anledning av

redogörelse för Nordiska rådets fjortonde session) ............ 50

ang. godkännande av avtal mellan Sverige och Filippinerna för undvikande
av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet ................ 56

ang. godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Spanien
för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser
angående ömsesidig handräckning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet ................................ 61

F

Förmögenhetsskatt:

ang. förmögenhetsskatt för dödsbo (i anledning av ändrade regler
mot skatteflykt) ............................................ 55

I

Indirekta skatter:

ang. harmonisering av huvudformerna för indirekt beskattning i de
nordiska länderna (i anledning av redogörelse för Nordiska rådets
fjortonde session) .......................................... 50

Inkomstskatt:

ang. beskattning av forskningsstipendiater vid nordiska institutioner
(i anledning av redogörelse för Nordiska rådets fjortonde session) 50
ang. avdrag för ökade levnadskostnader vid resor i enskild tjänst . . 51

ang. avdrag för flyttningskostnader ............................ 51

ang. avdrag för kostnad för bilresor mellan bostad och arbetsplats .. 51

ang. det skatterättsliga bosättningsbegreppet (»treårsregeln») .... 54

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 7 samt. Register för höstsessionen

2 Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

ang. beskattning av löner i enskild tjänst (»ettårsregeln») ........ 54

ang. beskattning av löner och pensioner i statlig och kommunal tjänst

samt av pensioner enligt lagen om allmän försäkring.......... 54

ang. avräkning för utländsk skatt.............................. 54

ang. åtgärder vid beskattningen för att stimulera investeringar i

u-länderna................................................. 54

ang. beskattning av fastighet i utlandet samt av utomlands självständigt
bedriven rörelse........................................ 54

ang. beskattning av här i riket bosatta utlänningar för inkomst av

offentliga tillställningar..................................... 54

ang. avdrag för utländsk skatt såsom omkostnad (viss ändring av
punkt 4 av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen samt 20 §

2 mom. förordningen om statlig inkomstskatt) ................ 54

ang. avdrag för pensions- och sjukförsäkringsavgift.............. 54

ang. åtgärder mot skatteflykt .................................. 55

ang. beskattning av oskiftat dödsbo ............................ 55

ang. inkomstbeskattning av utdelning från aktiebolag och ekonomiska
föreningar i vissa fall (»Lundin-transaktioner») ......54, 55

ang. inkomstbeskattning vid utskiftning av tillgång från aktiebolag

och ekonomisk förening .................................... 55

ang. beskattning av patent, goodwill och hyresrätt .............. 55

ang. viss ändring i förordningen om beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst (föranledd av nya regler för beskattning
av patenträtt m. m.) .............................. 55

ang. beskattning av kostnadsersättning till riksdagsledamot ...... 58

ang- nya procentsatser för inkomstberäkning av en- och tvåfamilj sfastigheter
m. m........................................... 62

Källskatt:

Se Uppbörd

K

N

Nordiska rådet:

Se Dubbelbeskattning, Indirekta skatter, Inkomstskatt, Tull

Postavgifter:

ang. handläggning av ärenden rörande ersättning för skadade postförsändelser
(i anledning av riksdagens år 1965 församlade revisorers
berättelse) .......................................... 53

ang. höjning av vissa postavgifter.............................. 60

ang. postportot vid korrespondensundervisning .................. 60

R

Riksdagens revisorer:

Se Postavgifter, Taxering, Uppbörd

T

Taxering:

ang. handläggning av vissa ärenden hos prövningsnämnd (i anledning
av riksdagens år 1965 församlade revisorers berättelse) .... 53

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 3

ang. särskild fastighetsdeklaration (i anledning av riksdagens år

1965 församlade revisorers berättelse) ........................ 53

ang. ändring i taxeringsförordningen (i anledning av ändrade regler
för beskattning av oskiftat dödsbo) ........................ 55

Tull:

ang. gemensam nordisk minimivärdegräns för resandes rätt att tulloch
avgiftsfritt införa varor (i anledning av redogörelse för Nordiska
rådets fjortonde session) .............................. 50

ang. enhetliga nordiska bestämmelser om resandes rätt till tullfri
införsel av sprit och tobak (i anledning av redogörelse för Nordiska
rådets fjortonde session) .............................. 50

ang. beslutande nordiskt organ för tulltekniska frågor (i anledning

av redogörelse för Nordiska rådets fjortonde session) .......... 50

ang. ändring i förordningen om frihet från införselavgift i vissa fall

(i anslutning till ändringar i EFTA-konventionen) ............ 57

ang. ändring i lagen om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration
(i anslutning till ändringar i EFTA-konventionen) .... 57

ang. ändring i tullrestitutionsförordningen (i anslutning till ändringar

i EFTA-konventionen) ...................................... 57

ang. ändring i tulltaxeförordningen (i anslutning till ändringar i

EFTA-konventionen) ....................................... 57

ang. ändring i tulltaxan (i anledning av införande av utjämnings skatt

på mellanöl och starköl) .............................. 59

ang. ändring i tulltaxan (tullättnader för bl. a. vissa slag av rayonväv
och etylalkohol) ............. 63

U

Uppbörd:

ang. anstånd med inbetalning av skatt.......................... 52

ang. ränta på restituerad skatt ................................ 52

ang. ränta på kvarstående skatt för äkta makar ................ 52

ang. kontroll av källskatteavdrag .............................. 52

ang. uppbörd och indrivning av skatt (i anledning av riksdagens år

1965 församlade revisorers berättelse) ........................ 53

Utjämningsskatt:

ang. utjämningsskatt på mellanöl och starköl .................. 59

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 660028