de. af Lag-Utskottet vid 1873 års riksdag afgifna Utlåtanden och

Register 1873:LU

Register

öfver

de. af Lag-Utskottet vid 1873 års riksdag afgifna Utlåtanden och

Betänkande]!.

Utlåtandets

N:r.

A.

Apotekspriviligier, s. k. säljbara, afskaffande af..................................40.

B.

Brefbäringsskyldighet: se Klockare.

Byggninga-balken, uppkäfvande af 3 § i 25 Kap; se Milstolpar.
Beväringsexercis, befrielse för lärjunge vid elementarläroverk från första
årets............................................................... 7.

Bottenfynd......................................................................... 23.

C.

Civiläktenskap.............................................................................. 17.

D.

Dissenterlag ..................................................................................... 17.

svar på återremiss .............................................................................................. 28.

Dikningslag .............................. 52.

E.

Egors fredande: se Stängselskyldighet.

Bill. till Rikad. Prof,. 1873. 7 Sami. 23 Saft.

F.

r

Folkskolelärare: se Klockare.

Fattigvårdslag, ändring i..................................................................................

Folkskolestadga, ändring i ......................;......................................................

Fast egendom, klander åt åtkomst till ...............................................

Fast egendom, exekutiv försäljning åt ..........................................

Fjerdingsmän, deras anlitande vid indrifning af resterande

utskylder................................................................................................

Förbättringsanstalter, för unga förbrytare ...........................................

Fängelsesystem, införande af det s. k. progressiva.....................

Frejdebetyg ...........................................................................................................

kommunal -

1.

3.

9.

21.

38.

43.

43.

45.

46.

G

Giftorätt: se Målsmansrätt.

H.

Häradsfängelse: se Tingshus.

Högsta domstolens arbetsordning ............................-..................................................

Husförhör, upphäfvande eller ändring i bestämmelserna om..............

Hemmansklyfning och jordafsöndring, ändring i förordningen om

J.

Jordafsöndring: se Hemmansklyfning.
Justitie-ombudsmannens embetsförvaltning, granskmng åt.

K.

Kommunalutskylder, deras indrifning: se Fjerdingsmän. ^

Konkurslag, ändring i..................................................................................y........"""''p........

Klander af annans åtkomst till fast egendom, upphäfvande af Ivongl.

Förklaringen den 14 Maj 1805 .................................................................

Kyrkomöte, ändring i Kong! Förordningen om ................................................

Kyrkolagen med dertill hörande författningar, ändring i vissa delar af 17.

svar på återremiss............................................ 28.

sammanjemkning af skiljaktiga beslut.................... 39.

Kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, ändring i Kongl. Förordn. om 30.

om sammanjemkning i anledning af skiljaktiga beslut..... 47,

Kyrka, prestgård och tiondelada, byggande af ....................................................... 31

Klockare, orgelnist och folkskolelärare, tillsättande åt........................................

Kommunala rösträtten på landet, begränsning af......

Kommunernas beslutanderätt, närmare bestämning oc i

Klockare, deras brefbäringsskyldigliet..................................................

Kyrkomedel, användande åt ..............................................................

L.

Lotterier, ändring i föreskrifterna om .....................................

Lösegendom, återvinningsrått till....................................................

svar på återremiss ............

» .7 r

Lapparnes renbetesrätt............................................................................

Legostadgan.....................................................................................................

svar på återremiss ........................................................

Lagfart å fång till fast egendom...................................................

M.

Målsmansrätt, mannens för hustrun och giftorätt i bo
Milstolpar .........................................................................................................

O.

Orgelnist: se Klockare.

P.

Prestgård: se Kyrka.

Presterskapets privilegier, upphäfvande af stadgande i.....

Preskription, tioårig, .....................................................................................

Pastorat, inkomster af ledigt............................................................

R.

Renbetesrätt: se Lapparne.

S.

Skatt, nedgrafven: se Bottenfynd.

Skogslagstiftning för Lappland ...........................................................

Stängselskyldighet .........................................................................................

svar på återremiss.............................................

Skogshushållning, befrämjande af ändamålsenlig....................

Skiftesstadgan, ändring i...........................................................................

Skolråd, ordförande i......................................................................................................................... 30.

Statistik, kommunal finans ............................ 35.

Strafflagen, ändring i........................................................................................................................ 43.

Straffarbetes verkställande i enrum.................................................................. 43.

Straff, ådömdt genom icke laga kraftegande utslag, verkställighet af 44.

T.

Tiondelada: se Kyrka.

Trosbekännare, främmande, deras religionsöfning .................................................. 17.

Tingshus och häradsfäugelse, byggnad och underhåll af................................... 24.

v svar på återremiss....................................................... 33.

om sammanjemkning i anledning af skiljaktiga
beslut................................................................................................................... 53.

U Utländings

rätt att anställa rättegång emot Svensk undersåte.................... 25.

,, svar på återremiss .............................. 34.

v.

Verkställighet af straff: se Straff.

Vittnen i brottmål, ersättning till.......................................................................................... 6.

Vägar och broar, byggnad och underhåll af ............................................................ 50.

Å.

Återvinningsrätt: se Lösegendom.

Stockholm, J. tv. Svenssons Boktryckeri, 1873.