de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna

Register 1897:Säru

Förteckn ing

öfver

de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna

utlåtande och memorial.

N:o 1. Utlåtande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10
med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom af
herrar F. A. Boström, A. P. Gustafsson och M. Dahn i
detta ämne väckta motioner, dels och Kongl. Maj:ts proposition
n:o 28 med förslag till lag med vissa bestämmelser
om riksbankens sedelutgifningsrätt, så ock angående forum
för riksbanken, till ansvarighetslag för fullmägtige i riksbanken
samt till ansvarighetslag för ledamöter i styrelserna
vid riksbankens afdelningskontor.

2. Memorial, i anledning af återremiss från Första Kammaren af
vissa delar af den i utlåtandet n:o 1 föreslagna lag för
Sveriges riksbank.

3. Memorial, i anledning af Kamrarnes skiljaktiga beslut rörande

vissa delar af den i utlåtandet n:o 1, första punkten, föreslagna
Lag för Sveriges riksbank.

,, 4. Memorial, angående aflöning åt utskottets sekreterare och

vaktbetjening.

Bih. till Riksd. Frot. 1897. 8 Sami. 1 Afd. 5 Häft.

Rättelser

i Särskilda Utskottets Utlåtande n:o 1.

Sid. 11, rad. 26 och 27 uppifrån står: Riksdagen insatte halfva och de enskilde

lottegarne halfva antalet ledamöter;

läs: Riksdagen insatte två tredjedelar och de
enskilde lottegarne en tredjedel af ledamöterna.

Sid. 31, högra spalten, 7 § står: ett hundra millioner.

läs: ett hundra millioner kronor.

Bih. till Rikxd. Prat. 1897. 8 Sami.

1 Afd.