Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1966:L1u - höst

- höst

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid
1966 års riksdag (höstsessionen)

A

Alkoholmissbruk i luftfart:

se Nordiska rådet (42)

Arbetspremie:

se Skadestånd (38)

B

Barn :

se Vårdnadsmål (40)

Barnpsykiatrisk undersökning:

se Vårdnadsmål (40)

Barnpsykologisk undersökning:

se Vårdnadsmål (40)

Brottsför säkring:

se Skadestånd (38)

Brottspåföljd:

se Ungdomsarrest (38)

E

Ersättning av det allmänna för skadestånd på grund av brott:
se Skadestånd (38)

F

Fördelning av ärenden mellan lagutskotten:

ändring i de allmänna grunderna för ärendenas fördelning, lagut -

skottens memorial angående ................................ 1

Föräldrabalken :

se Vårdnadsmål (40)

H

Hemlig övervakning och avlyssning .............................. 35

Häktad:

utredning ang. häktades ställning och rättssäkerhet.............. 39

Häktningstid:
se Häktad (39)

I

Införsel:

se Skadestånd (38)

Integritetsskydd:

lagstiftning mot hemlig övervakning och avlyssning.............. 35

K

Kortvarigt frihetsberövande:
se Ungdomsarrest (38)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 9 saml. 1 avd. Register för höstsessionen

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

L

Luftfart:

lag om ändrad lydelse av 5 kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen den 6 juni

1957 (nr 297) .............................................. 47

den i Tokio den 14 september 1963 undertecknade konventionen om
brott och vissa andra handlingar begångna ombord på luftfartyg .. 47

lag ang. ändring i lagen den 5 mars 1937 (nr 73) om befordran med

luftfartyg.................................................. 36

lag om ändring i 9 kap. luftfartslagen.......................... 36

den i Guadalajara den 18 september 1961 undertecknade konventionen
om internationell luftbefordran som ntförs av annan än den

avtalsslutande fraktföraren .................................. 36

se även Nordiska rådet (42)

N

Nordiska rådet:

behandling av vissa delar av redogörelse för Nordiska rådets fjortonde
session ..............................................

42

P

Pensionskos t nåd:

lag om skyldighet för kommun att bidraga till pensionskostnad för

personal som övergått till statstjänst ........................ 44

Permutation:

utredning rörande permutation ................................ 37

R

Radioansvarighetslag:

utlåtande av sammansatt konstitutions- och första lagutskott .... 1

Regeringsrättslagen:

lag ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o) och 17 :o) lagen den 26 maj
1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt.............. 46

Rehabilitering:

se Häktad (39)

Rättegångsbalken:

se Häktad (39)

Rättsvården:

effektivisering av rättsvården .................................. 41

S

Skadestånd:

målsägandes möjlighet att utfå skadestånd .................... 38

Socialt stöd:

se Häktad (39)

Språkkonvention:

se Nordiska rådet (42)

Stiftelseurkund:
se Permutation (37)

T

Testamente:
se Permutation (37)

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 3

U

Underhållsbidrag:

lag om ändring av vissa underhållsbidrag ...................... 45

Ungdomsarrest................................................. 38

Uppskjutna ärenden:

förslag till patentlag, in. ...................................... 43

förslag till lag om ändring i sjölagen m. in. ...................... 43

tillsättande av haverikommission vid båthaveri i lotsled.......... 43

översyn av lagstiftningen om förtal ............................ 43

förtal av avliden.............................................. 43

V

Vårdnadsmål:

ökad rättssäkerhet för barn i vårdnadsmål...................... 40

4 Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över första lagutskottets utlåtanden och memorial vid
1966 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

35. I anledning av motioner om
lagstiftning mot hemlig
övervakning och avlyssning

25/10

9/11

9/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

36. I anledning av proposition
med förslag till lag angå-ende ändring i lagen den 5
mars 1937 (nr 73) om be-fordran med luftfartyg,
m. m.

25/11

9/11

9/11

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Rskr 318

37. I anledning av motioner om
utredning rörande permuta-tion

25/10

9/11

9/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

38. I anledning av motioner om
vissa åtgärder mot ökad
brottslighet, såvitt de hän-visats till första lagutskot-tet

8/11

16/11

16/11

Utskottets i anledning av viss
del av'' motionerna gjorda
hemställan om tillkännagi-vande har bifallits. Rskr 325.
Motionerna i övrigt har på
hemställan av utskottet av-slagits

39. I anledning av motion om
utredning angående häktades
ställning och rättssäkerhet

8/11

16/11

16/11

Utskottets i anledning av'' viss
del av motionen gjorda hem-ställan om tillkännagivande
har bifallits. Rskr 326. Mo-tionen i övrigt har på hem-ställan av utskottet avslagits

40. I anledning av motion om
ökad rättssäkerhet för barn
i vårdnadsmål

22/11

30/11

30/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits

41. I anledning av motioner om
effektivisering av rättsvår-den

22/11

30/11

30/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

42. I anledning av Kungl. Maj :ts
skrivelse med överlämnande
av redogörelse från Nordiska
rådets svenska delegation
jämte i ämnet väckta mo-tioner

8/11

30/11

30/11

Skrivelsen, såvitt nu är i fråga,
har på hemställan av utskot-tet lagts till handlingarna.
Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 5

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

43. Memorial angående uppskov
med vissa ärenden

6/12

13/12

13/12

Framställningen har bifallits

44. I anledning av proposition
med förslag till lag om skyl-dighet för kommun att bi-draga till pensionskostnad
för personal som övergått
till statstjänst

29/11,

7/12

7/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Rskr 363

45. I anledning av dels pro-position med förslag till lag
om ändring av vissa under-hållsbidrag, dels ock i
ämnet väckt motion

6/12;

13/12

13/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Rskr 380.
Motionen, av utskottet av-styrkt, har avslagits

46. I anledning av proposition
med förslag till lag angå-ende ändrad lydelse av 2 §
16 :o) och 17 :o) lagen den
26 maj 1909 (nr 38 s. 3)
om Kungl. Maj :ts regerings-rätt

7/12;

13/12

13/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Rskr 381

47. I anledning av proposition
med förslag till lag om
ändrad lydelse av 5 kap. 4
och 5 §§ luftfartslagen den
6 juni 1957 (nr 297), m. m.

29/11

7/12

7/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Rskr 364

MARCUS 80KTR. STHLNIW 660030