Förteckning öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid

Register 1911:Ku

1

Förteckning öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid

1911 års lagtima riksdag.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

Anmärkningar.

1.

I anledning’ af remiss från

Andra kammaren af en utaf

herr Lindhagen väckt motion.

7 febr.

11 februari.

Bifölls.

11 februari.

Med afslag å ut-skottets hemställan

beslöts, att motio-nen skulle af kon-stitutionsutskottet

behandlas.

Konstitutionsutskottet

fann herr Lindhagens

ifrågavarande motion i

de delar, som grund-lagsenligt kunde blifva

föremål för Riksdagens

pröfning och afgörande,

vara af beskaffenhet att

höra till tillfälligt ut-skott.

2.

I anledning af väckt motion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida