Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1966:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 1

Register

över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid
1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Allmän beredskapsstat........................................ 12

Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.............................. 1: 5761

Arrendenämnder............................................. 1: 145

Arrendeegnahems^onden....................................... 1: 168

Avsättning av fisk, lån........................................ 1: 163

B

Befordringssakkunniga, ersättning.............................. 1: 154

Befrielse från betalningsskyldighet till staten...................... 14: 3

Bensinskatt:

gottgörelse till fiskerinäringen............................... 1: 131

gottgörelse till trädgårdsnäringen............................ 1: 26

Beredning och avsättning av fisk, lån............................ 1: 163

Beredskapslagring av livsmedel och fodermedel.................... 1: 29

Beredskapsstat............................................... 12

Besiktningar och syneförrällningar, ersättning.................... 1: 152

Biocider.................................................... 1: 55

Biskötsel, särskilt stöd........................................ 1: 24

Bokföringsverksamheten inom jordbruket, bidrag.................. 1: 30

Bostadslån åt domänverkets skogsarbetare...................... 1: 104

Byggnadsarbeten:

vid jordbrukets högskolor m. m.............................. 1:159; 13: 5

» lantbrukets yrkesskolor................................. 1: 66; 12: 1

» lantbrukshögskolans jordbruksegendomar................. 1:157; 13: 4

» sambruk.............................................. 1: 156

» statens försöksgårdar................................... 2: 3

Byggnadshjälp åt vissa kronolägenheter......................... 1: 20

Byggnadsstyrelsens delfond, ersättning.......................... 1: 143

C

Centrala frökontrollanstalt, statens, avlöningar m. m., jämte motioner 1: 3234

D

Djursjukvård, lindring i kostnader............................. 1: 77

Domänverket, bostadslån till skogsarbetare...................... 1: 104

Domänverkets fond:

avsättning till fonden...................................... 12: 4

ersättning:

för övertalig personal.................................... 1: 103

för upplåten mark....................................... 1: 144

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 10 samt. Register för vårsessionen

2 Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Domänverkets markfond, medel till naturvård, motioner........... 1: 136, 158

Driftslån, kreditgaranti, jämte motioner........................ 1: 17

E

Egnahemslån, ränta.......................................... 1:17

Extra utgifter................................................ 1:6

F

FAO, kostnader för medlemskap .............................. 1:150

Fast egendom:

bemyndigande att försälja, jämte motion..................... 5

försäljning m. m........................................... 4; 14

förteckningar över gjorda försäljningar....................... 6

Fastighelsfond, statens allmänna, ersättning..................... 1: 143

Fisk:

garanti för lån............................................ 11

reglering av priserna....................................... 11

främjande av beredning och avsättning, lån................... 1: 163

Fiskarbefolkningen, isbrytarhjälp.............................. 1: 130

Fiskefartyg:

radio och livräddningsflottar, jämte motioner ................. 1: 128

stödfartyg för sillfisket..................................... 1: 129

Fiske, kreditgaranti.......................................... 1: 127

Fiskeriinlendenter, avlöningar och omkostnader.................. 1: 123, 124

Fiskerilånefonden, jämte motioner.............................. 1:162; 12: 5

Fiskerinäringen:

gottgörelse för erlagd bensinskatt............................ 1:131

befrämjande i allmänhet.................................... 1: 126

Fiskeriorganisationens undersökningar.......................... 1: 122

Fiskeristyrelsen, avlöningar och omkostnader, jämte motioner...... 1: 118, 119

Fiskeritjänstemän, utbildning.................................. 1: 125

Fiskerätt, ersättning till strandägare............................ 1: 132

Fiskpriser, reglering.......................................... 11

Fodermedel, beredskapslagring................................. 1: 29; 10

Forskning på jordbrukets område, främjande, jämte motioner...... 1: 55

Forskningsråd, jordbrukets.................................... 1: 147

Friluftslivets främjande, avsättning till fonden................... 1: 138

Frukt, samarbetsorganet, jämte motioner....................... 1; 17

Frökontrollanstalt, statens centrala, avlöningar m. m., jämte motioner 1: 3234

Fröodlingen, särskilt stöd..................................... 1: 24

Förlust på grund av naturkatastrof.............................. 1: 148

Förluster på grund av statlig kreditgaranti, täckande av, jämte motioner
...................................................... 1: 17

Förskott till inventarier vid försöksegendomar................... 1: 166

Försäljning av kronoegendomar, m. m............................ 46; 14

Försöksfiske, statlig garanti för befrämjande.................... 1: 127

Försöksstationerna m. m. under lantbrukshögskolan, lantbruksdriften 1: 47
Försöksverksamheten:

vid lantbrukshögskolan..................................... 1: 46

» statens lantbruksbyggnadsförsök......................... 1:51

» veterinärhögskolan..................................... 1: 82

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 3

Förvaltningsbidrag för vissa lånefonder......................... 1: 151

Förvärvslån, kreditgaranti, jämte motioner...................... 1: 17

G

Gammelkroppa, bidrag till skogsskola, motioner.................. 1: 102

Gruvskogar, avveckling, jämte motioner........................ 9

H

Flampodling, avveckling av stödet, jämte motioner............... 3; 10

Hingstdepå och stuteri, statens, avlöningar och omkostnader....... 1: 22, 23

Holmberg, Algot, & Söner A.B., motioner....................... 1: 54

Husdjursaveln, befrämjande, jämte motioner.................... 1:21

Husdjurssjukdomar, förekommande och hämmande av............ 1: 75

Hushållningssällskapen:

avlöningar och omkostnader................................ 1: 11, 12

utbildningskurser för viss personal........................... 1: 13

Hästar:

statligt stöd till avel, jämte motioner......................... 1:21

införselavgift, motioner..................................... 10

I

Införselavgifter:

för potatis, motioner....................................... 10

för hästar, motioner........................................ 10

Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö............................... 10

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, bidrag................ 1: 139

Internationella organisationer, bidrag........................... 1: 150

Internationella veleavtalet...................................... 7

Inventarieanskaffning vid försöksegendomar, förskott............. 1: 166

Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen............................. 1: 130

J

Jaktvårdsfonden, anslag till Jägarnas riksförbund, motioner........ 8

Jordbrukarungdomens förbund................................. 1: 149

Jordbrukets:

bokföringsverksamhet...................................... 1: 30

främjande av forskning, jämte motioner...................... 1: 55

forskningsråd............................................. 1: 147

högskolor, inredning och utrustning av lokaler................. 1: 48; 13: 3

» byggnadsarbeten................................. 1:159; 13:''5

maskinlånefond:

bidrag till återbetalning av lån............................ 1: 18

disposition.............................................. 1: 160

prisreglering, jämte motioner................................ 10

rationalisering, bidrag, jämte motioner....................... 1: 15

» , kursverksamhet.............................. 1: 14

yrkesskolor, jämte motioner................................. 1: 65, 66

Jordbruksdepartementet, avlöningar och omkostnader............. 1:1, 2

Jordbruksnämnd, statens, avlöningar och omkostnader........... 1: 27,28

Jordbrukspriser, reglering, jämte motioner...................... 10

Jordbrukstekniska institutet, bidrag.............................. 1: 52

4 Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Jordfonden.................................................. 1: 167

Juverhälsokontroll hos nötkreatur.............................. 1: 76

Jägarnas riksförbund, anslag, motioner......................... 8

K

Kapitalbudget för 1966/67 ..................................... 1: 156168

Kartverk, rikets allmänna, avlöningar m. m., jämte motioner...... 1:112117

Klubbverksamhet, bidrag...................................... 1: 149

Kommittéer m. m............................................ 1: 5; 13: 1

Kontrollanstalt, statens lantbrukskemiska, avlöningar och omkostnader
.................................................... 1: 38, 39

Kontrollslakterier, köttbesiktning vid............................ 1:71

Kreditgaranti, statlig

för försöksfiske............................................ 1: 127

för inköp av avels- och ridhästar, jämte motioner.............. 1: 21

för jordbruk m. m., jämte motioner..........»............... 1:17; 13: 2

för skoglig plantskoleverksamhet............................ 1: 89

till prisregleringsföreningarna på fiskets område............... 11

Kronans fordran, avskrivning................................. 14: 3

Kronoegendomar:

bemyndigande att försälja, jämte en motion.................. 5

försäljning, m. m........................................... 4; 14

förteckningar över försåld fast egendom...................... 6

Kronolägenheter, odlings- och byggnadshjälp..................... 1: 20

Kronotorparnas inventarielånefond.............................. 1: 161

Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering.................... 1: 14

Kyrkofonden, ersättning till domänfonden för övertalig personal .... 1: 103

Köttbesiktning vid kontrollslakterier............................. 1: 71

L

Laboratorieutrustning, anskaffande av........................... 1: 74

Lagerhus för jordbruksändamål................................ 1:17

Lantbrukets yrkesskolor:

driftbidrag, jämte motioner................................. 1: 65

byggnadsarbeten.......................................... 1: 66; 12: 1

lån till skölj ordbruk........................................ 1: 165

Lantbruksakademien (skogs- och lantbruksakademien): ..

akademien................................................ 1: 146

kostnader för jordbrukets forskningsråd m. m.................. 1: 147

Lantbruksbyggnadsförsök, statens, avlöningar m. m................ 1: 4951

Lantbrukshögskolan:

avlöningar m. m........................................... 1: 4247,

byggnadsarbeten m. m...................................... 1: 48, 159;

13: 35

försöksverksamhet......................................... 1: 46, 47,

157, 166;
13:4

Lantbrukskemiska kontrollanstalt, statens, avlöningar och omkostnader
.................................................... 1: 38, 39

Lantbrukskemiska laboratorium, statens, byggnadsarbeten m. m..... 1: 48, 159

Lantbruksnämnderna:

avlöningar och omkostnader ................................ 1:9, 10

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 5

utbildningskurser för viss personal........................... 1:13

Lantbruksrepresentanter, avlöningar och omkostnader............. 1: 3, 4

Lantbruksstyrelsen, avlöningar och omkostnader................. 1:7,8

Lantbruksundervisningsanstalter:

driftbidrag, jämte motioner................................. 1: 65

byggnadsarbeten.......................................... 1: 66

Lantmäteriförrättningskoslnader, bidrag......................... 1:111

Lantmäteripersonalens utbildningskurser......................,.. 1: 110

Lantmäteristaten, avlöningar m. m.............................. 1:107109

Lantmäteristyrelsen, avlöningar och omkostnader, jämte motion____ 1: 105, 106

Lappväsendet, avlöningar och omkostnader ...................... 1: 140, 141

Lin och hampa, jämte motioner................................ 3

Linodlingsförening, Sveriges allmänna, motioner................. 3

Livsmedel, beredskapslagring.................................. 1: 29; 10

Lokal klubbverksamhet........................................ 1: 149

Lånefonder, förvaltningen av.................................. 1: 151

M

Markförvärv för naturvårdsändamål m. m., jämte motioner........ 1: 158

Maskinlånefond, jordbrukets:

bidrag till återbetalning av lån .............................. 1:18

disposition................................................ 1: 160

Maskinprovningar, statens, avlöningar och omkostnader.......... 1: 40, 41

Matpotatis, kvalitetsförbättring................................ 1: 25; 10

Memorial................................................... 6; 15

Mindre jordbruket, statligt stöd, jämte motioner................. 10

Mjölkning, yrkesutbildning, motioner.......................... 1: 65

N

Naturkatastrof, bidrag vid förlust.............................. 1: 148

Naturvård:

bidrag till naturvårdsupplysning............................. 1: 135

ersättning till markägare, jämte motioner..................... 1: 136

kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt........ 1: 137

markförvärv för naturvårdsändamål, jämte motioner........... 1: 158

Nalurvårdsnämnd, statens, avlöningar och omkostnader.......... 1: 133, 134

Norrköping, trädgårdsskolan, avlöningar m. m................... 1: 6264

Norrland:

bidrag till produktionsbefrämjande åtgärder, jämte motioner .... 1: 19; 2: 1

åtgärder för ökad skogsproduktion........................... 1: 92

Nötkreatur, juverhälsokontroll................................. 1: 76

O

Odlingshjälp åt vissa kronolägenheter.......................... 1: 20

Oljeväxlfrö, inlösen........................................... 10

P

Permanent skördeskadeskydd, jämte motioner.................... 1: 31; 2: 2

Potatis:

kvalitetsförbättring........................................ 1: 25

forskning och försök, motioner.............................. 10

Prisreglering beträffande fisk, jämte motioner.................... 11

6 Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, jämte motioner...... 10

Produktionsbefrämjande åtgärder i Norrland, jämte motioner....... 1: 19; 2: 1

R

Radio å fiskefartyg, jämte motioner............................ 1: 128

Rationalisering:

jordbrukets, jämte motioner................................ 1: 15

trädgårdsnäringens........................................ 1: 16

Reglering av:

priserna på fisk............................................ 11

priserna på jordbruksprodukter, jämte motioner............... 10

Rennäringens rådgivningsverksamhet............................ 1: 142

Reseunderstöd för studier på lantbrukets område.................. 1: 155

Rikets allmänna karlverk, avlöningar m. m. jämte motioner......... 1: 112117

Riksbanken, ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder....... 1: 151

Rovdjur, ersättning för av rovdjur dödade tamdjur............... 1: 153

Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande............... 1: 142

S

Sakkunniga i befordringsärenden.............................. 1: 154

Sambruksföreningar, byggnadsarbeten.......................... 1: 156

Servituisnämnder............................................ 1; 145

Sillfisket, stödfartyg för...................................... 1: 129

Skara, veterinärinrättning, avlöningar och omkostnader.......... 1: 84, 85

Skogsarbetares vid domänverket bostadslån........................ 1: 104

Skogs- och lantbruksakademien................................. 1: 146, 147

Skogsbrukets ungdomsverksamhet............................... 1; 149

Skogsbrukskurser, bidrag, jämte motioner....................... 1: 102

Skogsförbätlringsanslag, statens, jämte motioner................. 1: 90; 12: 3

Skogshögskolan:

avlöningar m. m........................................... 1: 9497

byggnadsarbeten m. m...................................... 1: 48, 159

Skogsmästarskola, statens, avlöningar och omkostnader........... 1: 98, 99

Skogsproduktion i Norrland, åtgärder för ökad................... 1: 92

Skogsskolor, statens, avlöningar och omkostnader................ 1: 100, 101

Skogsstyrelsen, avlöningar och omkostnader..................... 1: 86, 87

Skogsvårdsstyrelserna, avlöningar och omkostnader............... 1: 88, 89;

12: 2

Skogsvägar på enskilda skogar................................. 1: 91; 12: 3

Skoljordbruk, lån för anskaffande.............................. 1: 165

Skördeskador:

kostnader i samband med skördeskadeskydd, jämte motioner ... 1: 31; 2: 2

åtgärder för att förebygga.................................. 1: 56

Smittsamma husdjurssjukdomar, förekommande och hämmande .... 1: 75

Småbruksstöd................................................ 10

Sockernäringen, reglering..................................... 10

Spånadslinodling, avveckling av stödet, jämte motioner.......... 3; 10

Strandägare, ersättning för mistad fiskerätt..................... 1: 132

Studieresor på lantbrukets område, understöd..................... 1: 155

Stuteri, statens hingstdepå och stuteri, avlöningar och omkostnader . 1: 22, 23

Stödfartyg för sillfisket........................................ 1: 129

Sveriges utsädesförening....................................... 1: 53

Syneförrätiningar, ersättning.................................. 1: 152

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen) 7

T

Tamdjur, ersättning för av rovdjur dödade...................... 1: 153

Tillåggsstat II för budgetåret 1965/66 .......................... 2; 13

Trädgårdsnäringen:

bidrag till rationalisering................................... 1:16

gottgörelse för bensinskatt.................................. 1: 26

kreditgaranti till rationalisering ............................. 1:17

Trädgårdsskolan i Norrköping, avlöningar m. m.................. 1: 6264

Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, jämte motioner 1: 17; 13: 2

U

Undersökningar inom fiskeriorganisationen...................... 1: 122

Ungdomsverksamhet, bidrag................................... 1: 149

Upplåten mark, ersättning till domänfonden..................... 1: 144

Uppskjutna ärenden.......................................... 15

Utbildning:

fiskeritjänstemän.......................................... 1: 125

mjölkningslärare, motioner.................................. 1: 65

lantmäteripersonal......................................... 1:110

personal vid lantbruksnämnder och hushållningssällskap........ 1:13

Utsädesförening, Sveriges..................................... 1: 53

V

Vatteninspektionen, avlöningar och omkostnader................. 1: 120, 121

Vattenvård, jämte motioner................................... 1: 15

Vatten- och luflvårdsforskning, institutet för..................... 1: 139

Veteavtal, internationellt, förlängning........................... 7

Veterinärhögskolan, avlöningar m. m........................... 1: 7883

Veterinärinrättningen i Skara, avlöningar och omkostnader........ 1: 84, 85

Veterinärmedicinska anstalt, statens, avlöningar och omkostnader ... 1: 72, 73

Veterinärstaten, avlöningar och omkostnader.................... 1: 69, 70

Veterinärstyrelsen, avlöningar och omkostnader.................. 1: 67, 68

Virkesmätning, kostnader..................................... 1: 93

Vägförrättningskostnader, bidrag............................... 1:111

Vägbyggnader på skogar i enskild ägo........................... 1: 91; 12: 3

Växtförädling, praktiskt vetenskaplig, bidrag, jämte motioner..... 1: 54

Växtsjukdomar, bekämpande.................................. 1: 37

Växtskyddsanslalt, statens, avlöningar och omkostnader........... 1: 35, 36

Y

Yrkesskolor, lantbrukets:

driftbidrag, jämte motioner................................. 1: 65

byggnadsarbeten.......................................... 1:66; 12: 1

lån till skol jordbruk........................................ 1: 165

Yrkesutbildning på mjölkningens område, motioner............... 1: 65

Å

Återbelalningsbidrag för maskinlån............................. 1:18

Ö

Ökad skogsproduktion i Norrland

1: 92

8 Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)
Övertalig personal:

ersättning till domänfonden................................. 1: 103

ersättning från kyrkofonden................................ 1: 103

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 660033