Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1966:Ju - höst

- höst

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1966 års riksdag
(höstsessionen)

A

Arbetarsmåbrukslån, motioner ................................ 19

B

Brödsäd, kvalitetsbestämmelser, motioner....................... 16

D

Domänverkets markfond, motioner ............................ 24

Domänverkets skogsarbetare, kreditgaranti för lån .............. 27

Domänverkets skogsarbetare, bostadslån, eftergift............... 27

E

Ekonomisk landskapsvård, motioner............................ 24

Epizootilagen, ersättning, motioner ............................ 22

F

Falltalsmetoden, motioner .................................... 16

Familjeskogsbruk, krediter, motioner .......................... 18

Fisk, lånefonden för beredning och avsättning, anslag............ 30:3

Fisket i Torne älv, motion.................................... 23

Flyttfåglar, motioner ........................................ 24

I

Införselavgiftsmedel, täckande av förluster, motioner ............ 29

J

Jaktorganisation, motioner ................................... 20

Jordfonden, anslag........................................... 30: 4

K

Konsttorkning av vallfoder, motioner .......................... 17

Krediter till famil jeskogsbruk, motioner........................ 18

Kronans holmar och skär .................................... 25

Kvalitetsbestämmelser vid inlösen av brödsäd, motioner.......... 16

L

Landskapsvård, motioner..................................... 24

Lantbruksbyggnadsförsök: Försöksverksamheten, anslag ........ 30: 2

Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten, anslag .............. 30: 1

Livsmedel, Sveriges självförsörjning, motioner .................. 21

Lån, avskrivning av arbetarsmåbruks-, motioner ................ 19

Lån, statlig kreditgaranti .................................... 27

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 10 samt. Register för höstsessionen

2 Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

M

Markfrågor, naturvårdens, motioner............................ 24

N

Nationalpark, intrång i Stora Sjöfallets ....................... 28

Naturvårdsfrågor, motioner................................... 24

R

Riksdagens revisorer ........................................ 25

S

Självförsörjning med livsmedel, Sveriges, motioner .............. 21

Slaktdjursavgifter, jämte motioner ............................ 29

Stora Sjöfallets nationalpark, jämte motioner................... 28

Suorvaregleringen ............................................ 28

Svensk Kötthandel, införselavgiftsmedel, motioner............... 29

T

Tilläggsstat I för budgetåret 1966/67 .......................... 30

Torne älv, fiske, motion ...................................... 23

U

Utjämnings förf arande för Öl, bidrag, jämte motioner ............ 26

y

Valle härad, naturreservat, motioner............................ 24

Vallfoder, konsttorkning, motioner ............................ 17

Viltvård, motioner........................................... 24

ö

Öl, utjämningsförfarande, jämte motioner...................... 26

MARCUS BOKTR. STHLMI967 660033