Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1966:Ku - höst

- höst

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Sakregister

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1966 års riksdags höstsession

Arvode, se: Ersättning (42)

A

B

Bidrag till tryckning av valsedlar, se: Kommunala vallagen (43)

E

Ersättning, ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets
fullgörande...........................................

K

Kamrarnas överläggningar, statsrådens rätt att erhålla ordet vid .... 40

Kommunala vallagen, ändring av 60 a och 61 §§ .................. 43

Kostnadsersättning, se: Ersättning (42)

P

Partibeteckningar, registrering av ................................

R

Registrering av partibeteckningar, se: Partibeteckningar (44)

Remissdebatten, om ändrad ordning för ........................

Riksdagens högtidliga öppnande.................................

Riksdagens revisorers berättelse över 1965 års granskning av statsverket,
se: Uppskov (46)

Riksdagens revisorers verksamhet, se: Uppskov (46)

Riksdagsstadgan, ändringar i ....................................

S

Sjölagen, proposition nr 145 med förslag till lag om ändring i, se:
Uppskov (46)

Statsråd, se: Kamrarnas överläggningar (40)

T

Tryckning av valsedlar, bidrag till, se: Kommunala vallagen (43)

U

Uppskov till 1967 års riksdag med behandlingen av vissa ärenden---- 46

V

Val, se: Kommunala vallagen (43)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 5 saml. 2 avd. Register för höslsessionen.

2 Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1966 års riksdags höstsession

Betänkandets nummer och
rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

39. I anledning av motion om änd-rad ordning för remissdebatten.

26/10

2/11

9/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

40. I anledning av motioner angå-ende statsrådens rätt att er-hålla ordet vid kamrarnas över-läggningar.

26/10

2/11

9/11

Motionerna, av utskottet avstyrk-ta, har avslagits.

41. I anledning av motion angåen-de riksdagens högtidliga öpp-nande.

26/10

2/11

9/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

42. I anledning av motioner angå-ende ersättningen för fullgör-ande av riksdagsmannaupp-drag m. m.

9/11

16/11

16/11

Utskottets i anledning av två mo-tioner framlagda lagförslag har
antagits. En motion, av utskot-tet avstyrkt, har avslagits. Riks-dagens skrivelse nr 327.

43. I anledning av proposition nr
131 med förslag till lag om
ändrad lydelse av 00 a och 61
§§ kommunala vallagen

15/11

7/12

7/12

Utskottets lagförslag har antagits.
Riksdagens skrivelse nr 365.

44. Angående viss utredning rö-rande registrering av partibe-teckningar.

8/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan om viss ut-redning har bifallits. Riksdagens
skrivelse nr 407.

45. Med förslag till vissa ändring-ar i riksdagsstadgan.

8/12

15/12

15/12

Utskottets förslag har antagits.

46. Angående uppskov med be-handlingen av vissa ärenden.

8/12

14/12

14/12

Utskottets framställning har bifal-lits.

MARCUS BOKTR. STHLMI967 660026