Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1968:Ku - höst

- höst

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen) 1

Sakregister

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1968 års riksdags höstsession

A

Allmänna handlingar, se Offentliggörande (37) och Sekretesslagen (23)

B

Baltutlämningen 1946, se Offentliggörande (37)

Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 5 (31)

C

Centrala företagsregistret, se Sekretesslagen (23)

D

Departement, se Statsdepartement (39)

F

Fastighetsnämnd, se Kommunala frågor 5 (31)

Församling, se Kommunala frågor
Förslagsrätt, se Kommunala frågor 2 (28)

H

Hearings, se Riksdagen 1 (24)

I

Information, se Kommunala frågor 7 (33) och Riksdagen 3 (38)

K

Kommunala frågor:

1. Mandatperioden för stads- och kommunalfullmäktige samt lands tingsmän.

............................................... 27

2. Landstingsledamots förslagsrätt.............................. 28

3. Samarbete mellan kommuner i olika nordiska länder .......... 29

4. Kommunal- och landstingsrådens ställning i kommunalrättsligt

hänseende m. m.......................................... 30

5. Ändring av valbarhetsbestämmelserna för ledamot av byggnads eller

fastighetsnämnd..................................... 31

6. Vidgad rätt för församling inom svenska kyrkan att anslå medel

till svensk sjömansvård utomlands.......................... 32

7. Rätt för kommun att bevilja anslag till politiskt parti för kommu nal

informationsverksamhet ............................... 33

8. Landstingskommuns upptagande av statliga lån................ 34

L

Lagrådet, se Skattelagråd (26)

Landsting, se Kommunala frågor
Lånerätt, se Kommunala frågor 7 (34)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1968. 5 samt. 2 avd. Register för höstsessionen

2 Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen)

M

Mandatperioden, se Kommunala frågor 1 (27)

N

Nordiskt samarbete, se Kommunala frågor 3 (29)

O

Offentliga förhör i riksdagens utskott, se Riksdagen 1 (24)

Offentliggörande av handlingarna rörande utlämningen av de baltiska
flyktingarna år 1946 .......................................... 37

P

Partistöd, se Kommunala frågor 7 (33)...........

Psykologiska undersökningar, se Sekretesslagen (23)

R

Riksdagen:

1. Offentliga förhör i riksdagens utskott........................ 24

2. Översyn av § 90 regeringsformen............................ 25

3. Riksdagens informationsbehov............................... 38

4. Rätt till visstidspension för riksdagens ledamöter i vissa fall m. m. 40
Röstlängd, se Val (35)

S

Samarbete mellan kommuner i olika nordiska länder, se Kommunala
frågor 3 (29)

Sekretesslagen:

Ändringar avseende psykologiska undersökningar och uppgifter ur

centrala företagsregistret .................................... 23

Se även Offentliggörande (37)

Sjömansvård, se Kommunala frågor 6 (32)

Skattelagråd, inrättande av...................................... 26

Stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande, se
Riksdagen 4 (40)

Statsdepartement och statsråd utan departement, antalet............ 39

T

Teknisk expertis, tillgång till, se Riksdagen 2 (38)

Tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag..................... 36

V

Val:

Ändrad tid för granskning av röstlängd.......................... 35

Se även Kommunala frågor 5 (31)

Visstidspension, se Riksdagen 4 (40)

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen) 3

Förteckning

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1968 års riksdags höstsessionen

Betänkandets nummer och
rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut1

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

23. I anledning av proposition
med förslag till lag angå-ende ändring i lagen om in-skränkningar i rätten att ut-bekomma allmänna hand-lingar (i viss del)

29/10

20/11

20/11

Bifall, rskr nr 343

24. I anledning av motioner om
viss offentlighet i riksdagens
utskott

29/10

20/11

20/11

Bifall

25. I anledning av motioner om
översyn av 90 § regerings-formen

29/10

20/11

20/11

Bifall

26. I anledning av motioner om
inrättande av ett skattelag-råd

29/10

20/11

20/11

Bifall

27. I anledning av motioner om
mandatperioden för stads-och kommunalfullmäktige
samt landstingsmän

29/10

20/11

20/11

Bifall

28. I anledning av motioner om
landstingsledamots förslags-rätt

29/10

20/11

20/11

Bifall

29. I anledning av motion om
samarbete mellan kommu-ner i olika nordiska länder

29/10

20/11

20/11

Bifall

30. I anledning av motioner om
kommunal- och landstings-rådens ställning i kommu-nalrättsligt hänsende m. m.

5/11

20/11

20/11

Bifall

31. I anledning av motion om
ändring av valbarhetsbe-stämmelserna för ledamot
av byggnads- eller fastig-hetsnämnd

5/11

20/11

20/11

Bifall

32. I anledning av motioner om
vidgad rätt för församling
inom svenska kyrkan att an-slå medel till svensk sjö-mansvård utomlands

5/11

20/11

20/11

Bifall

1 Bifall betyder att utskottets hemställan bifallits av båda kamrarna.

4 Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen)

Betänkandets nummer och
rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

33. I anledning av motioner om
rätt för borgerlig primär-kommun och landstingskom-mun att bevilja anslag till
politiskt parti för viss in-formationsverksamhet

5/11

20/11

20/11

Bifall, rskr nr 345

34. I anledning av motion om
landstingskommuns uppta-gande av statliga lån

5/11

20/11

20/11

Bifall, rskr nr 346

35. I anledning av motion om
ändrad tid för granskning av
röstlängd

5/11

20/11

20/11

Bifall

36. I anledning av motion om
tjänstledighet för politiska
förtroendeuppdrag

5/11

20/11

20/11

Bifall

37. I anledning av motioner om
offentliggörande av hand-lingarna rörande utlämning-en av de baltiska flykting-arna år 1946

5/11

20/11

20/11

Bifall

38. I anledning av motioner om
riksdagens informationsbe-hov

12/11

27/11

27/11

Bifall, rskr nr 389

39. I anledning av proposition
med förslag till lag om an-talet statsdepartement och
statsråd utan departement

3/12

11/12

11/12

Bifall, rskr nr 390

40. I anledning av framställ-ning från styrelsen för riks-dagens förvaltningskontor
angående rätt till visstids-pension för riksdagens leda-möter i vissa fall m. m.

3/12

12/12

12/12

Bifall, rskr nr 391, rskr nr 421
till RFK

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680026