Konstitutionsutskottets register

Register 1912:Ku

Konstitutionsutskottets register.

1

Förteckning'' öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid

1912 års lagtima riksdag.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

Anmärkningar.

1.

Med uppgift å kritande förslag

till ändringar i grundlagarna

från Riksdagen år 1911:

23 jan.

1) Angående ändrad lydelse

af § 45 riksdagsordningen.

2) Angående ändrad lydelse

af § 3 mom. 13 tryckfrihetsför-ordningen.

29 jan.

Antogs.

29 jan.

Antogs.

29 jan.

Antogs.

29 jan.

Antogs.

2.

I anledning af Kungl. Maj:ts

proposition angående ändrad ly-delse af §§ 4 och 5 i förord-ningen om landsting den 21 mars

1862 samt § 17 i förordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida