Konstitutionsutskottets register.

1

Förteckning'' öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid

1912 års lagtima riksdag.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

Anmärkningar.

1.

Med uppgift å kritande förslag
till ändringar i grundlagarna
från Riksdagen år 1911:

23 jan.

1) Angående ändrad lydelse
af § 45 riksdagsordningen.

2) Angående ändrad lydelse
af § 3 mom. 13 tryckfrihetsför-ordningen.

29 jan.
Antogs.

29 jan.
Antogs.

29 jan.
Antogs.

29 jan.
Antogs.

2.

I anledning af Kungl. Maj:ts
proposition angående ändrad ly-delse af §§ 4 och 5 i förord-ningen om landsting den 21 mars
1862 samt § 17 i förordningen
om kommunalstyrelse på landet
den 21 mars 1862 jämte flere
inom Riksdagen i ämnet väckta
motioner.

23 febr.

29 febr.
Afslogs.

29 febr.
Bifölls.

Propositionen, af
utskottet tillstyrkt,
har förfallit.

Riksdagens skrif-velse nr 35.

3.

I anledning af väckta mo-tioner om ändringar i gällande
bestämmelser rörande det pro-portionella valsättet.

7 mars.

13 mars.
Bifölls.

13 mars.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

4.

I anledning af olika meningar
mellan kamrarna, till hvilket
utskott väckt motion om skrif-velse till Kungl. Maj:t angående

11 mars.

13 mars.
Lades till
handlingarna.

13 mars.
Lades till hand-lingarna.

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 5 sand. 34 käft.

1

2

Konstitutionsutskottets register.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Nr.

Datum.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

expropriation i vissa fall af torp
och andra lägenheter å rekog-nitionshemman m. in. bör hän-visas.

5.

I anledning af väckt motion
om rätt för Riksdagens leda-möter att åtnjuta ersättning för
resa under pågående riksdag till
hemorten och åter in. m.

11 mars.

16 mars.
Bifölls.

16 mars.
Bifölls.

Det af utskottet
med anledning af mo-tionen framlagda änd-ringsförslaget har af
Riksdagen antagits
hyflande.

6.

I anledning af väckt motion
om ändrad lydelse af 41 § i för-ordningen om kommunalstyrelse
på landet.

11 mars.

16 mars.
Bifölls.

16 mars.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
antaget.

Riksdagens skrif-velse nr 45.

7.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående förenklad! förfarande
vid val af Riksdagens utskott.

21 mars.

27 mars.
Bifölls.

27 mars.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

8.

I anledning af väckt motion
om ändring af § 18 i lagen om
val till Riksdagen.

26 mars.

13 april.
Bifölls.

13 april.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

9.

I anledning af väckt motion
om ändring af § 2 i förordningen
om landsting.

26 mars.

13 april.
Bifölls.

13 april.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

10.

I anledning af väckt motion
om ändrad lydelse af § 17 i
förordningen om kommunalsty-relse på landet.

15 april.

20 april.
Kammaren
antog det för-slag, som
innefattades i
den af herr
Bellinder m. fl.
vid utlåtandet
afgifna reser-vation.

20 april.
Bifölls.

Utskottets änd-

ringsförslag förfallet.

[Se memorialet nr
18.]

Konstitutionsutskottets register.

3

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

11.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående upphörande af pastors
själfskrifvenhet såsom ordföran-de vid kyrkostämma.

15 april.

20 april.
Afslogs.

20 april.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
har förfallit.

12.

I anledning af väckta motioner
om ändrad lydelse af § 9 i för-ordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd och om
skrifvelse till Kungl. Maj:t an-gående rätt för kyrkostämma
att själf besluta om plats och
tid för dess hållande.

15 april.

20 april.
Afslogs.

20 april.
Bifölls.

Utskottets skrif-velseförslag har för-fallit.

13.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kung]. Maj:t
angående upphörande af pastors
själfskrifvenhet som skolråds-ordförande.

16 april.

20 april.
Afslogs.

20 april.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
har förfallit.

14.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående sådan lagändring, att
ordinarie allmänna val till Riks-dagens Andra kammare ej må
kunna förrättas å sön- eller
helgdag.

16 april.

20 april.
Bifölls.

20 april.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

15.

I anledning af Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag
om ändrad lydelse af 18 § 1
punkten i lagen om val till Riks-dagen.

18 april.

24 april.
Bifölls.

24 april.
Bifölls.

Propositionen, af
utskottet tillstyrkt,
antagen.

Riksdagens skrif-velse nr 76.

16.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående utredning rörande be-hofvet af åtgärder, åsyftande
att i vissa landtkommuner be-reda de röstberättigade större

22 april.

27 april.
Bifölls.

27 april.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
antaget.

Riksdagens skrif-velse nr 116.

4

Konstitutionsutskottets register.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

möjlighet att deltaga i kommu-nala afgöranden m. m.

17.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående förslag i syfte att
frågor om nya eller förhöjda för-måner till ämbets- och tjänste-män endast genom Kungl. Maj:t
må kunna föreläggas Riksdagen.

26 april.

1 maj.
Bifölls.

1 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

18.

Med föranledande af kamrar-nas skiljaktiga beslut beträffande
utskottets utlåtande nr 10 i an-ledning af väckt motion om
ändrad lydelse af § 17 i för-ordningen om kommunalstyrelse
på landet.

26 april.

1 maj.
Lades till
handlingarna.

1 maj.

Lades till
handlingarna.

19.

I anledning af väckt motion
om ändring i gällande bestäm-melser angående klagan öfver
val af landstingsmän.

30 april.

4 maj.
Bifölls.

4 maj.
Bifölls.

Utskottets skrif-velseförslag antaget.

Riksdagens skrif-velse nr 117.

20.

I anledning af Kungl. Maj:ts
proposition till Riksdagen med
förslag till lagar om ändrad
lydelse af § 39 i förordningen
om kyrkostämma samt kyrko-råd och skolråd den 21 mars
1862 samt af § 41 mom. 1 i för-ordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd i Stock-holm den 20 november 1863.

30 april.

4 maj.
Bifölls.

4 maj.
Bifölls.

Propositionen, af
utskottet tillstyrkt,
antagen.

Riksdagens skrif-velse nr 118.

21.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående införande af propor-tionellt valsätt vid val af kom-munalfullmäktige.

2 maj.

8 maj.
Bifölls.

8 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
antaget.

Riksdagens skrif-velse nr 120.

Konstitutionsutskottets register.

5

Datum.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

22.

I anledning af väckta motioner
om antagande af sådana för-ändrade bestämmelser i riksdags-ordningen, att valperioden till
Andra kammaren utsträckes ut-öfver den nuvarande samt om
skrifvelse till Kungl. Maj:t an-gående sådan ändring i bestäm-melserna om val till Riksdagens
Andra kammare, att valperio-derna blifva fyraåriga och börja
efter hvarje förnyelse af kam-maren.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

23.

I anledning af väckt motion
angående förlängd funktionstid
för landstingsmän och eventuellt
för stadsfullmäktige.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

24.

I anledning af väckta motioner
om ändring af §§ 60, 65 och
75 riksdagsordningen.

10 maj.

15 maj.
Afslogs.

15 maj.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
har förfallit.

25.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående rätt för landsting att
själf utse ordförande.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.

Med afslag å ut-skottets hem-ställan biföll
kammaren den af
herr Larsson i
Västerås afgifna,
vid utlåtandet
fogade reserva-tionen.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har förfallit.

26.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
i fråga om viss ändring i gäl-lande lagstiftning angående för-värfvande och förlust af med-borgarerätt.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet tillstyrkt,
antaget.

Riksdagens skrif-velse nr 132.

6

Konstitutionsutskottets register.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik

Datum.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

27.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kung! Maj:t,
angående ersättning åt kommu-nala förtroendemän.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

28.

I anledning af väckta motioner
om skrifvelse till Kung!. Maj:t,
angående utredning och förslag
i fråga om obligatoriskt ut-öfvande af rösträtten vid va]
till Riksdagens Andra kammare
samt till landsting.

10 maj.

15 maj.
Bifölls.

15 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

29.

Angående talmannens i Andra
kammaren vägran af proposition
å remiss af en inom kammaren
väckt motion om införande af
republikanskt statsskick.

11 maj.

15 maj.
Lades till
handlingarna.

13 maj.

Lades till hand-lingarna.

30.

I anledning af väckta motioner
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående ändrade grunder för
rösträtten vid å kyrkostämma
förrättade val af folkskollärare.

14 maj.

18 maj.
Bifölls.

*■

22 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

T-H

CO

I anledning af väckt motion
om ändring i 16 § riksdagsord-ningen.

14 maj.

18 maj.
Afslogs.

22 maj.
Bifölls.

Utskottets skrif-velseförslag har för-fallit.

32.

I anledning af väckta motio-ner angående ändrade bestäm-melser i fråga om den politiska
rösträtten för män.

15 maj.

18 maj.
Utskottets
hemställan af-slogs i punk-terna 1 och 2
och bifölls i
punkten 3, i
hvad den ej
kunde anses
besvarad ge-nom kamma-rens före-gående beslut.

18 maj.

Utskottets hem-ställan bifölls i
punkterna 1 och 2
och förklarades i
punkt 3 vara be-svarad genom
kammarens före-gående beslut.

Såväl utskottets
ändrings- som dess
skrifvel seförslag har
förfallit.

Konstitutionsutskottets register.

7

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Andra

kammaren.

kammaren.

33.

I anledning af Kungl. Maj:ts
proposition till Riksdagen med
förslag till ändrad lydelse af
§§ 9, 16, 19 och 21 riksdags-ordningen jämte inom Riksdagen
i ämnet väckta motioner.

15 maj.

18 maj.
Afslogs.

18 maj.
Bifölls.

Propositionen, af
utskottet tillstyrkt,
har förfallit; likaså de
i ämnet väckta mo-tioner.

Riksdagens skrif-velse nr 149.

34.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående införande af allmän
och lika kommunal rösträtt för
såväl män som kvinnor m. m.

15 maj.

18 maj.
Punkt 1.
Afslogs.
Punkt 2.
Bifölls med
den ändring,
som angifvits
i herr Bellin-ders vid ut-låtandet
fogade reser-vation.
Punkt 3.
Afslogs.
Punkt 4.
Bifölls i hvad
utskottets
hemställan ej
kunde anses
besvarad ge-nom kamma-rens före-gående beslut.

18 maj.

Bifölls, dock be-träffande lydelsen
af § 24 i lands-tingsförordningen
med den ändring
däri, som före-slagits i den af
herr Bellinder af-gifna, vid utlåtan-det fogade reser-vationen.

Ändringsförslaget
enligt punkt 1 och
skrifvelseförslaget en-ligt punkt 3 hafva för-fallit.

Ändringsförslaget
under punkt 2 antaget
i enlighet med herr
Bellinders reservation.

Riksdagens skrif-velse nr 150.

35.

I anledning af väckt motion
angående införande af enkam-marsystem m. m.

15 maj.

18 maj.
Bifölls.

18 maj.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

36.

Angående fullbordad gransk-ning af de i statsrådet förda
protokoll.

18 maj.

22 maj.
Lades till
handlingarna.

22 maj.

Lades till hand-lingarna.

8

Konstitutionsutskottets register.

Nr.

Utlåtandets eller memorialets rubrik.

Datum.

Dess behandling uti

Anmärkningar.

Första

kammaren.

Andra

kammaren.

37.

I anledning af väckta motioner
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående åtgärder i syfte att
förebygga masskassering af val-sedlar vid val till riksdag, stads-fullmäktige och landsting m. m.

20 maj.

24 maj.
Bifölls.

23 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrka
har afslagits.

38.

I anledning af väckt motion
angående införande af republi-kanskt statsskick.

20 maj.

24 maj.
Bifölls.

24 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

39.

I anledning af väckt motion
om ändring af §§ 56 och 58
riksdagsordningen.

21 maj.

24 maj.
Bifölls.

24 maj.
Bifölls.

"Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

40.

I anledning af väckt motion
om skrifvelse till Kungl. Maj:t
angående införande i grundlag
af bestämmelse om Sveriges
permanenta neutralitet.

21 maj.

24 maj.
Bifölls.

24 maj.
Bifölls.

Skrifvelseförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

41.

I anledning af väckt motion
om ändring af § 55 i riksdags-ordningen.

21 maj.

24 maj.
Bifölls.

24 maj.
Bifölls.

Ändringsförslaget,
af utskottet afstyrkt,
har afslagits.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1912.

Bilaga till 5 saml. af Bihang till Riksdagens protokoll 1912.

REGISTER

ÖFVER

KONSTITUTIONSUTSKOTTETS

VID RIKSDAGARNA ÅREN 1867—1912 AFGIFNA

UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL.

Siffrorna efter årtalet ange utlåtandets eller memorialets nummer.

STOCKHOLM

IVAR H^äGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A.-B.

I-S 12.

:

l

3

A.

1895: 16.
16.

Accidenstryckerier: angående kontrollen öfver deras verksamhet.................. 1902: 8.

Adliqt stånd: angående upphäfvande af Konungens rätt att upphöja i adligt
stånd........ .................................... 1889: 3; 1893: 3; 1904: 2; 1908: 4; 1911: 16.

Administrativ högsta domstol (regeringsrätt):

angående inrättande af en sådan.............................. 1877: 8; 1899: 6, 10; 1903: 4.

D:o (k. prop. om ändring af §§ 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 34, 87,

99, 101, 102, 103, 104, 106 RF, §§ 11, 43, 54 och 69 RO samt 2 §

4:o TO).......................................................................,............................... 1908: 10.

Administrativ lagstiftning; se Lag: stiftande af ekonomisk lag.

Af gifter:

angående rätt för Konungen att fastställa allmänna afgifter...... 1886:. 6; 1890: 15.

angående allmänna afgifters fastställande, användning och förändring
b 1893: 13;

angående upphäfvande af Konungens rätt att höja spanmålstullen......... 1895: 1,

Se vidare Tullar.

Afhandlingar och förbund med främmande makter ......... 1872: 4; 1877: 2

och (återremiss) 9; 1878: 9; 1883: 7; 1884: 19; 1889: 14; 1891: 15; 1893:

14, 23; 1896: 4; 1899: 15; 1907: 6; 1908:

Se ock Ministeriella mål, Utrikesärenden.

Afsägelse: af ledamotskap

i Första kammaren, återkallelse däraf......................................................... 1872

d:o, upphäfvande af rätten därtill.................................................................. 1875

i Andra kammaren.......................................................................................... 1868

Agenter för handeln: se Konsulattjänstemän.

Andra kammaren: se Kammaren.

Anmälan af konstitutionsutskottet om regeringsåtgärder:

angående fråga om ämbetsmäns aflöningsförmåner under utöfvande af

riksdagsmannauppdrag *) ................................................................;.......... 1868:

angående behandling af anslagsfrågor i kommandoväg (jfr reservation; se

ock nedan 1894 samt reserv, i déehargebet. 1891 och 1895)........................ 1868:

angående rätta tillämpningen af § 9 regeringsformen (i ett besvärsmål

rörande giltigheten af ett utaf Stockholms stadsfullmäktige fattadt beslut) 1868:

angående statsministrars och statsråds m. fl. rang....................................... 1868:

angående nedsättning af maximiåldern för den, som antages till rekryt... 1872:
angående frihet för Åtvidabergs kopparverk från att utgöra tionde m. in.;
om upplåtande till kopparverkets innehafvare af statsegendom; och om
underlåtenhet att i ärendet höra visst ämbetsverk (jfr Statsinkomster) ...

1874:

1.

1.

1.

1.

5.

angående presidentämbetet i kommerskollegium (jfr Anslag)........................ 1875:

*) Utan åberopande af § 107 regeringsformen.

4

Anmälan (forts.):

angående beslut i strid mot vederbörande myndigheters tillstyrkan (i

ärende rörande lagfart för utländsk undersåte) ....................................... 1880: 3.

angående bidrag af statsmedel till åkerbrukskolonien vid Hall*)............... 1880: Z.

angående vissa köpevillkor rörande Hallsberg—Motala—Mjölby järnväg *) 1880: 3.
angående rektorn E. Leidesdorff tilldeladt lönetillägg under tjänstledighet 1885: 2.
angående fastställande af bolagsordning för aktiebolaget »Htadsposten»;
postverkets regale; underlåtenhet att inhämta upplysningar från vederbörande
ämbetsverk.................................................................... 1888- 2

angående ändring i löneregleringar för prästerskapet i vissa församlingar

-i Ql-nnlrlinl wi ® . « « . _

angående klockares brefbäringsskyldigbet ................................................... 1891: 8.

angående tillsättning af öfverbibliotekariebefattningen vid kungl. biblio teket

....................................................................................................... 1891: 8.

angående brist i åtskilliga anslag för flottan .......................................... 1892: 14.

angående befrielse (i fyra särskilda fall) från att utgifva i anmärkningsmål
till betalning ådömdt belopp............................................................. 1892: 14,

angående ändring i löneregleringen för prästerskapet i Faiu städs och

Kopparbergs församlingars pastorat............................................................ 1892: 14.

angående tjänstemäns löneförmåner under tiden för fullgörande af värnplikt 1893: 24.
angående förklaring i kommandoväg af en utaf Konungen och Riksdagen
gemensamt stiftad lag (vid fastställande af nytt formulär till inskrif ningsbok

för värnpliktige)........................................................................... 1893: 24,

angående frågor rörande tillsättande af tjänster vid sjuk vårdsbyrån i arméförvaltningen.
........................................’.......................................... 1894- 7.

angående beslut i kommandoväg om åtgärder, föranledande statsutgifter

(jfr 1868)...................................................................................................... 1894: 7.

angående understöd från invalidhusfonden (jfr reservation år 1893)............ 1894: 7.

angående förordnande för norsk undersåte att vara kabinettssekreterare... 1900: 6.
angående af chefen för sjöförsvarsdepartementet vid behandlingen af ett

kommandomål ådagalagd oskicklighet ...................................................... 1901: 5.

angående vederbörande statsråds tillstyrkande af omedelbart utförande af
ett arbete, som Riksdagen en månad förut förklarat kunna och böra

anstå, hvarför ock för arbetet äskadt anslag af Riksdagen afslagits...... 1902: 4.

angående beslutet i ett besvärsmål, genom hvilket beslut en skollärare

skilts från tjänsten, ehuru målet icke varit fullt utredt ........................ 1902: 4.

angående Kungl. Maj:ts i ett besvärsmål fattade beslut, hvarigenom en
vaktkonstapel vid ett länsfängelse skilts från sin befattning såsom sådan,
ehuru det i målets outredda skick varit omöjligt att afgöra, huruvida

lagliga grunder för afskedandet förelegat................................................ 1903: 9.

angående det förhållandet, att en obefogad och icke vederbörligen kungjord
ändring vidtagits i k. k. den 12 maj 1865 rörande villkoren för
anställning i statens civila tjänstebefattningar samt att till introduktör
för främmande sändebud utnämnts eu person, som utan ofvanberörda
ändring ej skulle hafva vant kompetent till befattningens erhållande... 1903: 9.
angående öfverskridande af dispensrätt........................................................ 1903: 9.

*) Utan åberopande af § 107 regeringsformen.

Anmälan (forts.):

angående Kungl. Maj:ts beslut, att statsmedel skulle till enskilda kassor

öfverföras utan Riksdagens hörande ......................................................... 1904: 6.

angående det obehöriga intrång i Riksdagens statsregleringsrätt, som skett
genom medelsöfverförande från anslaget till arméns diverse intendenturoeh
sjukvårdsbehof för täckande af en å f. d. vapenöfningsanslaget uppkommen
brist ............................................................................................. 1904: 6.

angående öfverskridande i visst fall af den Kungl. Maj:t öfver besparingarna
tillerkända dispositionsrätt............................................................... 1904: 6.

angående utbetalning utan Riksdagens hörande af preskriberad fordran

hos statsverket............................................................................................. 1904: 6.

angående öfverskridande af ett fast anslag samt de allmänna besparingarnas
användande i strid med Riksdagens skrifvelse den 12 maj 1841...... 1905: 13.

angående ändring utan Riksdagens hörande i ett kontrakt, ehuru Riksdagens
medbestämmanderätt i afseende å detta kontrakts innehåll »tydligen»
utgjort en förutsättning för dess beslut om byggande af järnväg 1905: 13.
angående underlåtande att ingripa mot norsk lotsning i svenska farvatten,

hvarigenom Sveriges rätt och svenska mäns intressen åsidosatts............ 1906: 5.

angående viss ändring i stadgan angående folkundervisningen i riket den
10 december 1867, som icke haft den noggranna affattning när det
gällt bestämmelser på ett område som så nära berör kommunernas

verksamhet för dem lagligen ålagda uppgifter ....................................... 1906: 5

angående föredragning af undervisningsplan för realskolan och gymnasiets
första och andra ringar, utan att bestämmelsen i § 10 RF angående

regeringsärendenas behandling blifvit iakttagen....................................... 1907: 4.

angående utbetalande af rättegångskostnad till åtalad person, oaktadt

domstolarna ogillat yrkande om erhållande af sådan.............................. 1908: 16.

angående upphäfvande af hälsovårdsnämnds beslut i fråga om förbud mot
användande af bullrande maskiner, oaktadt 16 § 4 mom. hälsovårdsstadgan
innefattar befogenhet för hälsovårdsnämnd att vidtaga sådan

åtgärd ...... 1908: 16.

angående beviljande af ett års tjänstledighet för sekreteraren i öfverståthållarämbetets
afdelning för polisärenden von Sydow, utan att giltig

anledning förelegat ................................................. 1908: 16.

angående vissa tjänstemäns i järnvägsstyrelsen öfverflyttning å indragningsstat,
emedan därigenom ämbetsman, utan att ha uppnått pensionsålder,
hade att uppbära full lön och statsverket ådragits utgifter till

ett högst afsevärdt belopp........................................................................... 1908: 16.

angående namnförändring å Timmelheds socken i Älfsborgs län, oaktadt

byamännen uttalat sig däremot.................................................................. 1908: 16.

angående utlåning af vissa föremål från lifrustkammaren till en internationell
idrotts- och turistutställning i Berlin år 1907, då departementschefen
ej ådagalagt nödig omsorg om staten tillhöriga historiskt

värdefulla föremål.............................................................. 1908: 16.

angående ett besvärsmål rörande val af två medlemmar i Åkerby församlings
skolråd, hvarvid Kungl. Maj:t förklarat sig ej kunna till pröfning
upptaga ett yrkande som törst framställts uti öfver anförda besvär afgifven
förklaring.......................................................................................... 1908: 16.

6

Anmälan (forts.):

angående afslag å l:a klass sjömännen C. S. Tolls och Å. H. Ericssons
ansökan om afsked, oaktadt dessa ämnat som reservofficersaspiranter

ingå vid flottan ..........................................................................................

angående inköp af lägenheten Magdelund å Rindön, hvarigenom ett öfverskridande
af den Kungl. Maj:t tillerkända dispositionsrätt öfver besparingarna
ägt ram .......................................................................................

angående utfärdande af statuter för universiteten i Uppsala och Lund
samt stadga för Karolinska institutet, oaktadt vederbörande myndigheter

ej enligt bestämmelsen i § 10 RF däröfver hörts....................................

Anmärkningsanledning:

af statsutskottet: anmäld mot statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet
(angående öfverskridande af anslaget till flottans öfningar till sjös)
af riksdagsman:

anmäld mot statsrådets ledamöter (angående 1) tillverkningen af gevär
m. m., 2) upplåtande till ett bolag af mark å Carl Xllls torg, 3)

tillsättande af första bataljonsläkartjänsten vid Andra lifgardet).........

anmäld mot statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet (angående
rotering af ett hemman i Örebro län) ....................................

anmäld mot hans excellens herr ministern för utrikes ärendena (angående

spanska spritskattefrågan)........................................................................

anmäld mot statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet (angående

expeditionskostnader för chefsfartyget Drott) ......................................

anmäld mot statsrådet och chefen för finansdepartementet (angående

föredragning af bankinspektören) .........................................................

anmäld mot statsrådets ledamöter (angående aftal med främmande

makter i fråga om deltagare i anarkistiska förbrytelser).....................

Annonser: angående förbud mot annonsering rörande försäljning af brännvin
Anslag:

angående Riksdagens befogenhet att vidtaga ändring i ordinarie anslag

(anm. i déchargebet.) ....................................................................................

angående villkor vid anslags beviljande....................................... 1893: 28;

Ansvarighet, statsrådens: se Statsrådens ansvarighet.

Ansvarighetslag: se Lagfrågor.

Antal, riksdagsmännens: se Riksdagen.

Arbetsdomstol: angående förbud mot offentliggörande af omröstningsproto koll

i arbetsdomstol .......................................................................................

Arfvode:

till ledamöter i Första kammaren .................. 1869: 11; 1873: 9; 1874: 5;

1875: 4; 1878: 8; 1893: 27; 1894: 5;

angående öfvergångsbestämmelser i anledning af de från 1907 års riksdag

hyflande grundlagsändringarna härom ......................................................

till ledamöter i Andra kammaren...... 1868: 9; 1869: 1, 2 och (återremiss) 6;

1871: 3; 1872: 2, 16; 1888: 7; 1889 6;

Se vidare: Ersättning, Landstingsman, Resor.

Arkivexemplar: angående ändrad lydelse af föreskriften härom (k. prop.) ...

Arv endatorer, deras valrätt till Andra kammaren..........................................

Se för öfrigt Valrätt.

1909: 5.

1909: 5.

1909: 5.

1911: 30.

1867: 9.

1869: 7.

1889: 4.

1891: 12.

1902: 4.

1905: 13.
1910: 2.

1875: 6.
1895, 17.

1911: 28.

1908: 13.

1908: 22.

1892: 9.

1902: 2.
1891: 10.

7

B.

Bankinspektionen:

angående hemlighållande af dess handlingar.................................. 1902: 3;

angående visst undantag från bestämmelserna härom i tryckfrihetsförordningen
..........................................................................•_.........._■....................

Bankoutskottet: angående rätt för detta att föreslå ändringar i och tillägg

till lag och reglemente för riksbanken..........................................................

Se ock Utskott.

Banksedlar: se Riksbanken.

Begränsning af riksdagsmännens antal: se Riksdagen.

Behörighetstvist: angående sättet för sådan tvists afgörande ........................

Berättelse om hvad i rikets styrelse sig tilldragit: angående upphäfvande

af bestämmelsen om dess uppläsande..........................;.............................

Beskattning smyndighet: se Taxeringsuppgifter, Tryckfrihetsförordning och
Handlingar, allmänna.

Beskattningsrätt:

angående tillägg till § 57 RF ...................................................... 1886: 6;

angående närmare bestämmande af Riksdagens beskattningsrätt... 1890: 15;
° 1893: 13;

Beskattning sväsendet: angående förändrade bestämmelser därom ..................

Beskickningarna:

angående sättet för entledigande af ämbets- och tjänstemän vid dem......

angående sättet för tillsättning af d:o d:o vid d:o...... 1883: 7; 1884: 19;

Se ock Utrikesdepartementet.

Beslut, kammares: föreskrift om visst antal ledamöters deltagande däri såsom
villkor för giltighet ...........................................................................

Besvär:

öfver val till Andra kammaren.....................................................................

» » » » » (huru utslag därom skola delgifvas) .........

öfver val af landstingsman .........................................................................

angående förkortande af tiden för anförande af besvär öfver Konungens
befallningshafvandes utslag (§ 77 i förordningen om kommimalstyrelse

på landet och § 78 i förordningen om kommunalstyrelse i stad) .........

Se vidare Varning i äktenskap.

Bevillning^'' .*

• angående hvad som därtill bör räknas ......... 1886: 6; 1890: 15; 1892: 5;

1893: 13; 1895: 16;

angående redaktionsändring i § 60 regeringsformen...................................

Bevillningsutskottet: se Utskott.

Biskopar, deras utnämnande..............................................................................

Bokhandel: angående anmälan därom................................................ 1868: 5;

Boktryckare:

angående hans ansvarighet för af honom tryckta skrifter...........................

angående ansvar för underlåtenhet att utsätta namn, tryckningsort och årtal
Boktryckerier:

angående behörighet att anlägga boktryckerier ..........................................

1905: 2.
1908: 23.
1901: 7.

1897: 8.
1890: 3.

1902: 6.

1895: 16.
1893: 13.

1895: 7.
1896: 4.

1877: 7:

1867: 7.
1887: 12.
1912: 19.

1911: 5.

1897: 4.
1867: 1.

1872: 1.
1869: 14.

1869: 14.
1878: 3.

1869: 14,

8

Boktryckerier (forts.):

angående utvidgad frihet att anlägga bottryckerier...... 1867: 6; och (åter remiss)

13; 1881: 6; 1884: 3; 1895: 19; 1896: 8;

angående anmälan om deras anläggande......................................................

Se ock Accidenstryckerier.

Bordläggning: angående ärendens bordläggning i kamrarne

Borgmästareval: angående ändrade bestämmelser därom...... 1905: 6; 1905: 7;

Bostadsband: angående upphäfvande däraf för valbarhet till Andra kammaren

Boställen: angående den kommunala beskattningen af boställen..................

Böter för elektor, som försummar inställelse..........................................

Census: se Valbarhet, Valrätt.

Civillag: se Lag.

B.

Dagtraktamente: se Landsting smän.

Décharge: se Statsrådens ansvarighet.

Departement: se Statsdepartement.

Departementschefer: angående deras rätt att afgöra vissa ärenden... 1868: 3
och (återremiss) 10; 1885: 6; (reserv, i déehargebet.) 1893: 24; 1897: 8;
Deputation: se Talmän och vice talmän.

Deputerade, att med Konungen öfverlägga om hemliga ärenden:

angående deras tysthetsed..............................................................................

angående upphäfvande af bestämmelserna härom (§ 54 RF och § 50 RO)
Disciplinstadgan för krigsmakten: se Tillfälligt utskott.

Domän- och jordbruksutskott (Domänutskott): angående inrättande af ett
sådant ....................................................................................

E.

Ed: se Deputerade, Jurymän, Talmanseden.

Ekonomiutskott: se Utskott.

Ekonomisk lagstiftning: se Lag.

Elektorer: se Val till Andra kammaren, Böter, Reseersättning, Suppleanter.

Enkammar system: angående införande af enkammarsystem .......................

Ersättning:

angående ersättning åt kommunalnämndsordförande...................... 1910: 7;

angående ersättning åt kommunala förtroendemän ....................................

Fattigvårdsstrecket (§ 16 b RO): angående inskränkning däri...... 1911: 26;

Fixering af riksdagsmännens antal: se Riksdagen.

Flagga: angående bestämmelser om rikets flagga............................................

Flyttning: se Valbarhet, Valrätt.

Folkomröstning: angående utredning härom som medel mot meningsskiljaktigheter
mellan kamrarna i visst fall...........................................................

1898: 9.
1869: 14.

1874: 9.
1909: 7.
1912: 32.
1911: 9.
1891: 5.

1899: 13.

1886: 4.
1905: 8.

1908: 25.

1912: 35.

1911: 27.
1912: 27.

1912: 32.
1900: 5.

1908: 28:

9

Folkskollärare:

angående hans valbarhet till ordförande i kommunalnämnd ...... 1911: 6; 1912: 6.

angående ändrade grunder för rösträtt vid å kyrkostämma förrättade val

af folkskollärare (lika rösträtt)..................................................................... 1912: 30.

Folkskolestyrelse: angående valbarhet till ledamot i folkskolestyrelse ......... 1911: 2.

Fonder, kommunala: angående rätt för kommuner att upplägga fonder för

vissa ändamål ............................................................................................. 1911: 19.

Formulär, för valprotokoll: se Val till Andra kammaren.

Fortsatt riksdag eller ny riksdag (reserv, i déchargebet.)................................. 1887: 5.

Se vidare: Förslag till grundlagsförändringar, uppskof.

Fred: se Krig.

Främmande makter: se AfhancUingar och förbund, Konsulattjänstemän,
Krigsmakten, MinisterieUa mål, Sändebud, Utrikes ärenden.

Främmande trosbekännare:

angående rätt för dem att vinna inträde till statens ämbeten och tjänster
......................................... 1867: 1, 11 och (återremiss) 15; 1882: 3; 1885: 12.

angående behörighet för dem att utöfva riksdagsmannabefattning ............ 1867: 12.

Fullmakt: se Riksdagsfullmakter, Rösträtt, kommunal.

Fullmäktige: se Riksbanken, Riksgäldskontor et.

Förbund, med främmande makter: se Af handlinger och förbund.

Förening sakt mellan Sverige och Norge:

angående antagande af ny föreningsakt ........................ 1869: 8; 1870: 2;

angående utarbetande af förslag till ny föreningsakt .................................

angående ifrågasatt tillägg till riksakten rörande den ministeriella konseljen
(reserv, i déchargebet.)........................................................................

angående ändring af § 5 ..............................................................................

angående ändring af §§ 1, 4, 5, 7 och 12 samt därmed sammanhängande
ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen
.......................................................................................................

Författareansvar: för dem som tecknat intyg å namnsedel...........................

Förmåner för ämbets- och tjänstemän: att förslag härom allenast genom

Kung! Maj:t få föreläggas Riksdagen......................................................

Förmyndare: bestämmelse, att omyndig Konungs förmyndare ej må öfvervara
kamrarnes öfverläggningar och beslut .............................................

Förnödenheter för krigsbehof: se Utskrifning ar.

Församlingsrätt:

angående tillägg till § 16 regeringsformen ................................................

angående tillägg till §§ 16, 86 regeringsformen..........................................

angående ändring af § 86 regeringsformen ................................................

angående tillägg till §§ 16, 86 regeringsformen..........................................

Förslag till grundlagsförändringar:

framlagda af konstitutionsutskottet på eget initiativ: se Memorial.

uppgift å hvilande grundlagsförslag...... 1867: 1; 1870: 1; (ny riksakt) 1871: 6;

1873; 1; 1876: 1; 1879: i; 1882: 1; 1885: 1; 1887: 2; 1888: 1; 1891: 1;

1894: 1; 1897: 1; 1900: 1; 1903: 1; 1906: 1; 1909: 1;

uppskof med beslut öfver hvilande grundlagsförslag..................... 1870: 2;

angående afslag å vissa af de hvilande grundlagsförslagen.................. 1909: 2 och 3.

Bihang till Riksdagens ''protokoll 1912. 5 sand. 35 höft.

1871:

6.

1885:

13.

1886:

5.

1891:

11.

1893:

14.

1868:

6.

1912:

17.

1883:

5.

1890:

12.

1892:

7.

1893:

2.

1911:

29.

1912:

1.

1887:

1.

2

10

Förslag till tjänster:

angående upprättande af sådana .................................................................. 1895: 6»

angående sättet för upprättande af sådana................................................... 1875: 9.

Första kammaren: se Kammaren.

För svar sväsendet: se Krigsmakten.

För säkring sinspektion: angående hemlighållande af dess handlingar............ 1902: 3.

Förtroende-ämbeten:

angående ändring af § 35 RF...................................... 1874: 1; 1893: 16; 1895: 8.

angående ändring af §§ 35 och 36 RF (samtliga ämbets- och tjänstemän

med undantag af domare förtroendemän) ............................................... 1908: 11.

angående skyldighet för utnämnd förtroendeämbetsman att frånträda riks dagsmannabefattning

(reservation)............................................................. 1898: 7.

Se ock Ämbetsmän.

G.

Gemensam omröstnimg: se Omröstning.

Gemensam valdag: se Val till Andra kammaren.

Graderad skala: se Valrätt.

Granskning, af statsrådsprotokollen: se Statsrådsprotokoll.

»Granskning sutskott»; angående inrättande af ett sådant.............................. 1895: 18.

Grundlagarna: se Revision.

Grundlagsfrågor: angående formen för meddelande af beslut däruti............ 1883: 6.

Grundlagsförändringar: se Förslag.

H.

Handlingar, allmänna: angående rätt att utgifva eller utbekomma sådana
1869: 14; 1893: 29; (k. prop.) 1902: 3; (i anledning af kamrarnas skiljaktiga

beslut) 1902: 5; 1906: 3; 1907: 1; 1908: 7.

Hoftjänst: angående förbud att därtill använda vissa ämbets- och tjänstemän
............................................................................................................ 1895: 2.

Se ock: Officer.

Hyllande grundlagsförslag, uppgift å: se Förslag.

Högsta domstolen:

angående förändring af dess arbetssätt......................................................... 1875: 10.

angående sammansättning af den nämnd, som enligt § 69 riksdagsordningen
har att döma öfver dess ledamöter ............................................. 1890: 10.

angående den tid, för hvilken denna nämnd skall tillsättas m. m............. 1899: 10.

angående bifogande af dess yttrande till proposition i fråga om kriminallag
för krigsmakten (§ 54 riksdagsordningen).......................................... 1893: 10.

angående antalet af dess ledamöter............................................................... 1896: 14.

angående antalet af dess ledamöter och förstärkning af dess arbetskrafter

genom tillförordnade ledamöter.................................................................. 1905: 4.

I.

Indelningsverket: se Krigsmakten.

Indragning af skrift: angående rätt därom för högste befälhafvaren vid

afdelning af krigsmakten........................................................................... 1908: 14

11

Inkomster, statens: se Statsinkomster.

Interimsregering: se Regent.

J.

Jordbruksdepartementet: se Statsdepartement.

Jordbruksutskott; angående inrättande af ett sådant (k. prop.)..................... 1908: 25.

Jury, i tryckfrihetsmål: angående ändring af dess sammansättning ............ 1908: 18.

Jurymän, i tryckfrihetsmål: deras ed............................................. 1869: 14; 1886: 4.

Justitiedepartementet: angående dess befattning med Riksdagsfullmakter:
se detta ord.

Justitieminister: angående upphäfvande af hans skyldighet att vaka öfver

skrifters allmänliggörande........................................................................... 1908: 17.

Justitieombudsman:

angående obehörighet för Konungens eller statens ämbetsman att därtill

väljas............................................................................................................ 1898: 1.

angående tid för val af justitieombudsman...... 1868: 4; 1874: 9; 1898: 2; 1899: 7.

angående sammansättningen af den nämnd, som har att välja justitieombudsman
................................................................................. 1890: 10; 1901: 4.

Järnvägstrafikmedlen: angående deras hänförande till bevillningar: se Bevillningar.

K.

Kabinettet för utrikes brefväxlingen: se Utrikesdepartementet.

Kammaren, Första:*)

angående afskaffande af densamma............................................................... 1912: 35.

angående ändring i föreskrifterna om dess sammansättning...... 1884: 11;

1.886: 7 och (återremiss) 9; 1888: 9; 1889: 1; 1890: 1; (skiljaktiga beslut)

1891: 2; 1892: 3, 4.

angående tiden, för hvilken dess ledamöter skola utses ............ 1869: 11;

1893: 27; 1894: 5; 1906: 7.

angående ändring i antalet af dess ledamöter............................................. 1906: 7.

angående suspensiv! veto mot Andra kammarens beslut............... 1894: 4;

1908: 13; 1909: 9.

Kammaren, Andra:*)

angående antalet af dess ledamöter ............................................................ 1904: 5.

angående ändring i föreskrifterna om dess sammansättning...... 1880: 10;

1884: 10, 11; 1886: 7 och (återremiss) 9; 1887: 7 och (skiljaktiga beslut)

16; 1888: 9; 1889: 1; 1890: 1; (skiljaktiga beslut) 1891: 2, 13; 1892: 3,

4 och (skiljaktiga beslut) 6.

angående tiden för ledamöternas mandat vid kammarens upplösning ...... 1887: 12.

Se äfven: Afsägelse, Arfvode, Beslut, Besvär, Kvinna, Reseersättning,

Resor, Riksdagen, Städer, Suppleanter, Väl, Väl till Första kammaren,

Val till Andra kammaren, Valbarhet, Valrätt.

*) År 1907 voro förslag om ändring i föreskrifterna rörande kamrarnas sammansättning
föremål för särskild! utskotts handläggning.

12

Kommitterade för tryckfrihetens vård: se Tryckfrihetskommitterade.
Kommandomål:

angående deras behandling........................... 1889: 14; 1893: 23; 1896: 4;

angående beslut i kommandoväg om åtgärder föranledande statsutgifter

(amu. i déchargebet.) ....................................................................................

angående statsutgifter samt om vidden af kommandomålens område (reserv.

i déehärgebet.)................................................................................................

angående vidden af kommandomålens område (reserv, i déchargebet.).........

angående i kommandoväg meddelad förklaring af en af Konung och Riksdag
gemensamt stiftad lag (anm. i déchargebet.) .......................................

angående deras behandling ...........................................................................

angående hvilka mål, som skola anses som kommandomål och deras behandling
....................................................................................... 1904: 8;

Kommunala förtroendemän: se Ersättning.

Kommunala myndigheter: deras protokoll: se Protokoll.

Kommunal beskattning: angående kommunal beskattning af boställen.........

Kommunalfullmäktige: angående tillämpande af proportionellt valsätt vid

val af fullmäktige.......................................................................................

Kommunallag: se Lag, Lagfrågor.

Kommunalnämnd: se Folkskollärare, Kyrkoherde, Valbarhet.
Kommunalnämndsordförande: angående godtgörelse för hans besvär (ändring
af § 51 K. F. K. L.) ......................................................... 1910: 7;

Kommunal röstlängd:

angående rätt för kommunalstämma att uppdraga åt särskild nämnd att

i röstlängd verkställa anteckning i fråga om rösträtt..............................

angående antecknande i röstlängd af röstägandes rätt till och hinder för

röstning ......................................................................................................

Kommunal rösträtt: se Rösträtt, Kommunal.

Kommunalstämma:

angående ordinarie kommunalstämmas hållande å sön- och helgdag (8 17

K. F. K. L.)................................................................................................

angående dag för kommunalstämmas hållande.............................................

angående beredande för de röstberättigade af större möjlighet att deltaga

i kommunala afgöranden (skrifvelse).........................................................

»Kommunalutskott»; om inrättande af ett sådant ........................... 1900: 9;

Kompetenskonflikt: se Behörighetstvist.

Konkursstrecket (§ 16 a) RO): angående upphäfvande häraf........................

Konsistoriella gäll: se Kyrkoherdebeställningar.

Konstitutionsutskottet: dess verksamhetsområde .............................................

Se ock: Anmälan, Förslag, Memorial, Skiljedom, Statsrådsprotokoll, Utskott.
Konsulattjänstemän: angående sättet för deras utnämning och entledigande
Konungen: angående förbud för honom att utan Riksdagens samtycke blifva

regerande furste af utländsk stat...............................................................

Konungens ekonomiska lagstiftning: se Lag.

Konungens högsta domstol: se Högsta domstolen.

Krig:

angående Konungens rätt att utan Riksdagens samtycke förklara krig ...

1899: 16..

1868: 1.

1891: 8.
1893: 24.

1893: 24.
1901: 11.

1911: 24.

1911: 9.
1912: 21.

1911: 27.

1911: 13.
1911: 12..

1911: 10.
1912: 10.

1912: 16.
1908: 25.

1912: 32.

1895: 18.

1895: 7.

1867: 1.

1871: 4.

13

Krig (forts.):

angående Konungens rätt att utan Riksdagens samtycke börja krig eller
sluta fred .................................... 1883: 7; 1889: 13; 1896: 4; 1899: 17;

Krigsgärd: angående rätten att pålägga sådan................................. 1890: 7;

Krigsmakten: lag därom....................................... 1874: 2 och (återremiss) 4;

angående grunderna för ordnandet däraf.......................................................

angående uppenbarande af dess ställning eller rörelser m. m. i krigstid

(mobiliseringsplaner m. in.) ......... 1893: 29 och (återremiss) 30; 1896: 7

och (skiljaktiga

angående förbud mot dess öfverlåtande i främmande makts tjänst... 1896: 4;
angående utnämnande (RF § 14) af en högste befälhafvare för krigsmakten
till lands och en d:o för krigsmakten till sjös ...........................

angående grundlagsbestämmelse för anordnande af en effektiv kontroll

öfver lagars och författningars efterlefnad inom armén och flottan ......

angående åvägabringande af en effektiv kontroll äfver lagars och författningars
efterlefnad inom armén och flottan .............................................

Se vidare: Lag, Indragning, Militieombudsman.

Kronans egendomar: angående ändring af § 77 regeringsformen ...............

Kronans inkomster: se Statsinkomster.

Kungl. Huset:

angående rätt för prins däraf att hafva civilt ämbete (reserv, i déchargebet.)
angående rätt för myndig prins däraf att deltaga i kamrarnas öfverlägg ningar

.........................................................................................................

angående upphäfvande af vissa för dess medlemmar gällande undantagsbestämmelser
................................................................................. 1883: 4;

angående uteslutande ur RF § 45 af ordet »civilt» framför ämbete

1903: 8;

Se ock Regent.

Kvarstad:

angående af konstitutionsutskottet infordrade handlingar i mål rörande

kvarstad å tryckt skrift..............................................................................

angående ansvar för rubbning af kvarstad (TF 4 § 9:o) ...........................

Kvinna:

angående kvinnas valrätt och valbarhet till Andra kammaren ... 1884: 7;

angående kvinnas valrätt till Andra kammaren ...... 1904: 5; 1905: 6, 11;

angående kvinnas valrätt till Riksdagen.................. 1908: 13; 1909: 8, 9;

1911: 26; (k. prop.)

angående kvinnas valbarhet till landstingsman......................

Se vidare: Valbarhet, Valrätt.

angående kvinnas befordran till statsämbeten och tjänster ..

Kyrkoherde:

angående upphäfvande af kyrkoherdes själfskrifvenhet som

kommunalnämnd....................................................................

angående upphäfvande af kyrkoherdes själfskrifvenhet som

kyrkostämma..........................................................................

angående upphäfvande af kyrkoherdes själfskrifvenhet som

skolråd ...................................................................................

Se ock: Kyrkostämma.

... 1911: 25;

..... 1905: 3;

ordförande i
ordförande i
ordförande i

1911: 14.
1893: 22.
1875: 3.
1893: 7.

beslut) 15.
1899: 18.

1904: 8.

1904: 3.

1908: 9.

1895: 16.

1868: 1.
1885: 3.
1886: 10.
1904: 8.

1897: 7.
1908: 14.

1908: 13.
1906: 7.

1912: 33.
1912: 34.

1907: 3.

1911: 8.
1912: 11.
1912: 13.

14

Kyrkoherdebeställningar: angående deras tillsättande ...... 1879: 8; 1880: 6;

1896: 3; 1897: 2; 1903: 7; (§ 30 RF) 1908: 12.

Kyrkolag: se Lag, Lagfrågor.

Kyrkomöte:

angående upphäfvande af bestämmelserna därom ....................................... 1881: 14.

angående upphäfvande eller inskränkande af dess vetorätt ......... 1882: 4;

1883: 3; 1885: 5; 1894: 9; 1910: 14.

Kyrkostämma:

angående val af ersättare för ordförande i kyrkostämma (k. prop.)............ 1911: 15.

angående rätt för stämma att besluta om tid och plats för dess hållande 1912: 12.
Se ock: Räkenskaper.

Köping: angående anläggande af boktryckeri i köping... 1895: 19; 1896: 8; 1898: 9.

L.

Lag:

stiftande af civillag ....................................................................................... 1867: 14.

stiftande af ekonomisk lag............ 1867: 14; 1869: 13; 1884: 9; 1885: 15;

1886: 6; 1889: 12; 1897: 5.
sättet för behandling i statsrådet af frågor om ekonomisk lag... 1897: 8; 1899: 10.

stiftande af kommunallag...........................1867: 14; 1880: 5 och (skiljaktiga beslut) 9.

stiftande af kriminallag för krigsmakten...... 1878: 10; 1880: 4 och (skilj aktiga

beslut) 9.

stiftande af kriminallag för krigsmakten angående bifogande af högsta
domstolens yttrande till proposition i fråga därom (§ 54 riksdagsordningen) 1893: 10.
stiftande af krigslag, sådana delar dåra?, som äga tillämpning till medborgare
utom krigsstaten (§ 42 riksdagsordningen)... 1878: 10; 1880: 4; 1893: 9.

stiftande af kyrkolag ........................ 1880: 7; 1881: 14; 1882: 4; 1883: 3; 1885: 5.

stiftande af lag för riksbanken...... 1881: 11; 1882: 7; 1885: 10; 1890: 11;

(reservation) 1891: 14; 1892: 15; 1893: 21; 1896: 9 och (skiljaktiga beslut) 16.

stiftande af värnpliktslag .............................................................................. 1893: 7.

angående rubbning af bestämmelser i värnpliktslagen utan Riksdagens

hörande (reserv, i déchargebet.)..................................................................... 1889: 4.

angående fixering af ordet lags betydelse och förtydligande af bestämmelserna
om Riksdagens lagstiftningsmakt................................................ 1893: 17.

angående i kommandoväg meddelad förklaring af bestämmelse i värnpliktslagen
(anm. i déebargebet.)........................................................................... 1893: 24.

Se vidare: Krigsmakten, Riksbanken, Kyrkomöte.

Lagfrågor: angående vissa lagfrågors öfverflyttning från lagutskottet till

konstitutionsutskottet.................................................................................... 1895: 18.

Lagråd: angående inrättande af ett sådant (k. prop.) .................................... 1908: 10.

Lagutskottet: angående dess befattning med disciplinstadgan för krigsmakten
Se vidare: Utskott.

Landsbygden: angående landsbygdens och städernas representationsrätt: se
Städer.

Landshöfding: angående förbud för landshöfding att innehafva militärbefäl

m. m.............................................................................................. 1892: 2;

1893: 4.

15

Landsting:

angående ändrad tid för deras sammanträden (k. prop.).............................. 1910: 11.

angående rätt att själft utse ordförande ...................................................... 1912: 25.

Landstingsman: angående dagtraktamente åt honom och hans suppleant

1910: 8; 1911: 25; 1912: 84.

Landsting smannaval:

angående utlysande af och ordningen vid landstingsmannaval .................. 1911:. 25.

D:o d:o (k. prop.)............................................................................................. 1912: 2.

angående förbud för röstning med fullmakt vid dessa val ........................ 1911: 25.

Se vidare: Val.

Litterär äganderätt: se Äganderätt.

Lokalpost: se Legale.

Lotterier:

angående förbud mot tryckta tillkännagifvanden därom......... 1872: 19;

1873: 6; 1880: 8; 1881: 5.

angående förbud mot tryckning af dragningslistor .................................... 1904: 1.

Lån, upptagande af:

angående ändrade bestämmelser för den borgerliga kommunen härom (§§

33 och 73 K. F. K. L., § 74 K. F. K. S. och § 30 K. F. K. Sthlm)... 1910: 15.

angående ändrade bestämmelser för den kyrkliga kommunen härom (§ 40
K. F. kyrkost. och § 42 K. F. kyrkost. i Sthlm).................................... 1910: 16.

M.

Mantalspass: förslag därom............................................................... 1902: 7; 1903: 2.

Masskassering af valsedlar: angående åtgärder till förebyggande häraf...... 1912: 37.

Medborgarerätt: angående ändrade bestämmelser i fråga om förlust af medborgarerätt.
.................................................................................................. 1912: 26.

Medborgerliga rättigheter: angående åtalad persons rätt att få inför domstol

eller administrativ myndighet begagna biträde i rättegången (§ 16 RF)... 1902: 1.
Se ock Församlingsrätt.

Medelbart valsätt: se Val till Andra kammaren.

Memorial:

angående fullbordad granskning af de i statsrådet förda protokoll: se
Statsrådsprotokoll.

angående af hvilket utskott ärende bör behandlas, då kamrarna därom
stannat i olika meningar: se Utskott.

angående sammanjämkning af kamrarnas skiljaktiga beslut: se Skiljaktiga
beslut.

angående talmans vägran af proposition: se Talmän och vice Talmän.

angående anmäld anledning till anmärkning mot statsrådsledamot (1869
o. 1891): se Anmärkningsanledning.

med uppgift å hvilande grundlagsförslag: se Förslag.

med förslag till grundlagsändringar (§72 regeringsformen) ......... 1869: 5;

1870: 9; (ny tryckfrihetsförordning) 1871: 7; (§ 29 regeringsformen) 1872: 1;

(§§ 11 och 12 regeringsformen) 4; (ny tryckfrihetsförordning) 6; (§ 59 riksdagsordningen)
1873: 10; (§ 53 riksdagsordningen) 1883: 5; (§81 regeringsformen
och § 79 riksdagsordningen) 1883: 6; (§ 54 regeringsformen) 1886:4;

(§ 16 riksdagsordningen) 1889: 10; (§ 18 riksdagsordningen) 1889: 11

16

Memorial (forts.):

med förslag till grundlagsändringar angående skrifvelse till Kungl. Maj:t

i fråga om inrättande af en administrativ högsta domstol..................... 1908: 4.

Se ock: Förslag.

i anledning af återremiss: se Aterremiss.

Militieombudsman: angående införande i RF af bestämmelser angående

en Riksdagens militieombudsman ........................... 1901: 10; 1903: 10; 1904: 3.

Se äfven: Krigsmakten.

Militärbefäl: se Landshöfding.

Ministeriella mål:

angående deras behandling...... 1872: 4; 1877: 2 och (återremiss) 9; 1878: 9;

1883: 7; 1884: 19; (reserv, i décliargebet.) 1886: 5; 1889: 14; 1891: 11;

1893: 14, 23; 1896: 4; 1899: 15.

angående ändring i sättet för deras handläggning (k. prop. om ändring

af §§ 7, 9, 11, 12, 28, 32, 33, 35, 86 och 105 RF samt § 37 RO)...... 1907: 6.

angående ändring i sättet för deras handläggning (k. prop. om ändring

af §§ 7, 9, 11, 12, 28, 32, 33, 86 och 105 RF samt § 38 RO)............ 1908: 1.

angående hvad som därtill hör hänföras (reserv, i dechargebet.)... 1892: 14; 1895: 7.

Se äfven: Statsråd, sammansatt, Utrikesdepartementet, Utrikes ärenden.

Minister styrelse: se Departementschefer.

Minoritetsval, bestämmelser till förebyggande däraf: se Val, Val till Andra
kammaren.

Mobilisering splaner: se Krigsmakten.

Motion: angående tiden för afgifvande däraf...... 1874: 9; 1875: 5 och (skilj aktiga

beslut) 7; 1878: 6; (k. prop.) 1908: 25.
angående ändrade bestämmelser i fråga om behandling af motioner, som

tillhöra ständigt utskott (§§ 56 och 58) ...................................................

angående återlämnande af motion ...............................................................

Motionsrätt: angående inskränkning i motionsrätten ..............

Municipalutskylder: såsom diskvalifikationsgrund för valrätt (§

1912: 39.

.................... 1911: 1.

............... 1912: 17, 41.

16 c) RO)... 1912: 31.

X.

Naturalisation, angående lag därom: se Lagfrågor.

Neutralitet: se Permanent neutralitet.

Norske män: se Utrikesdepartementet.

Nåderätt: angående Konungens rätt att återgifva till kronan förverkadt

gods (reserv, i dechargebet.) ..................... 1891: 8; (reserv, i déchargebet.) 1892: 14.

Nämnd:

angående inrättande af en riksnämnd............................................................ 1887: 3.

angående sammansättningen af de nämnder, som omförmälas i §§ 68, 69,

70 och 71 Riksdagsordningen..................................................................... 1890: 10.

angående

Officerare:

Se ock Hoftjänst.

O.

förbud att till hoftjänst använda officerare i tjänst

1895: 2; 1901: 9; 1904: 8.

17

Omedelbart valsätt: se Val till Andra hammaren.

Omröstning; angående införande af öppen omröstning...... 1867: 10; 1873: 13

och (vid gemensam votering) 15; 1875: 14; 1879: 6; 1881: 8 och 13;

1882: 5; 1884: 4; 1885:4; 1886: 2; 1889: 2; 1891:4; 1895: 11; 1896: 5;

1899: 4; 1901: 6; 1903: 6; 1907: 5; 1908: 3; 1909: 10; 1912: 24.

angående tryggande af omröstningens hemlighet vid riksdagsmannaval...... 1893: 12.

Omröstning, gemensam:

angående i hvilka fall sådan bör äga rum...... 1872: 24; 1873: 15; 1878: 13;

1879: 7; 1881: 10; 1884: 8; 1893: 28; 1895: 17; 1896: 9 och (skiljaktiga beslut) 16.
angående föreskrift om vissa undantag från gemensam votering (RF § 71,

. RO § 65) ........................................................................... 1904: 4; 1905: 5 och 12.

angående undantagande därifrån af beslut i frågor rörande progressiv

beskattning........................................................................1904: 5; 1905:6; 1906: 7.

angående slitande af tvister mellan kamrarna i fråga därom...... 1876: 4; 1877: 5.

Se ock: Omröstning, Talmän och vice talmän.

Opinionsnämd: se Högsta Domstolen, Nämnd.

Ordförande i statsrådet: angående en statsrådsledamots utnämnande därtill

1868: 3 och (återremiss) 10; 1874: 6 och (skiljaktiga beslut) 8.
Se äfven: Statsminister.

Ordinarie anslag: se Anslag.

Ordningsmål: angående hvad som därtill räknas (ändring af § 4 mom. 4
tryckfrihetsförordningen) .........................................................................

P.

Pastorat, konsistoriel^: se Kyrkoherdebeställningar.

Patent: angående hemlighållande af vissa handlingar rörande patent .........

Permanent neutralitet: angående införande af bestämmelse därom i grundlagen
............................................................................................................

Plenum pinorum: se Grundlagsfrågor.

Postverket: se Begale.

Prästerliga ämbeten: se Biskopar, Ärkebiskop, Främmande trosbekännare,
Kyrkoherdebeställningar.

Prins af det kungl. huset: Se Kungl. Huset, Begent.

Privilegier, adelns och prästerskapets: angående upphäfvande däraf ............

Privilegier, adelns: angående upphäfvande däraf.............................. 1904: 2;

Privilegier, prästerskapets: angående upphäfvande däraf (§ 114 RF)...............

Proportionellt valsätt:

vid val till båda kamrarna ...........................................................................

vid val till Andra kammaren ......... 1896: 11; 1902: 6; 1904: 5; 1905: 6;

vid val inom kamrarna......... 1878: 12; 1896 2; 1897: 3; 1902: 9; 1904: 9;

1905: 16; 1906: 7; (k. prop.)
angående vissa ändringar af detta (lag om val till Riksdagen §§ 7 och 9)
1910: 3; (K. F. K. S. §§ 25 och 28, K. F. K. Sthlm §§ 11 och 14,

K. F. Lt §§ 6 och 8)

angående vissa ändringar i den proportionella valmetoden (skrifvelseförelag)

1911: 25;

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 5 saml. 35 höft.

1878: 3.

1899: 8.
1912: 40.

1881: 14.
1911: 18.
1910: 14.

1906: 7.
1906: 7.

1908: 24.

1910: 4.

1912: 3.
3

18

Proportionellt valsätt (forts.):

angående bestämmelse därom vid val af utskott in. m. inom landstingen 1910: 6.
angående införande däraf vid val af utskott, nämnder, styrelser m. m.

inom landsting och stadsfullmäktige......................................................... 1911: 21.

angående införande af proportionellt valsätt vid val af kommunalfullmäktige 1912: 21.
Propositionsvägran, af talman: se Talmän och vice talmän.

Protokoll, statsrådets: se Statsrådsprotokoll.

Protokoll, kommunala myndigheters: angående deras offentlighet ............... 1875: 13.

Pålagor: angående bestämmande däraf (§ 73 regeringsformen)..........:.......... 1893: 8.

Se äfven: Ut skrifning ar.

R.

Bang:

angående statsministrars och statsråds rang (anm. i déchargebet.) ...............

angående uteslutande ur grundlagen af bestämmelsen om statsministrars

och statsråds rang.......................................................................................

Bedaktionsändringar: se Bevision, Riksdagsordningen.

Beg ala pastorat: se Kyrkoherdebeställningar.

Begale: angående lokalpostens inbegripande under postverkets regale (anm.

i déchargebet,) ................................................................................................

Begent: angående ändring af §§ 39 och 41 RF af bestämmelserna härom

1904: 7; (k. prop.)

Begerings for men: angående revision däraf: se Bevision.

Begeringsrätt: angående inrättande af sådan (k. prop.) .................................

Se ock: Administrativ högsta domstol.

Begeringsärende :

angående formen för dess afgörande (reserv, i déchargebet.) ........................

angående dess undandragande från KonuDgens afgörande (reserv, i déchargebet.
)......................................................................................................

Se äfven: Departementschefer, Ministeriella mål.

Bekvisitionsrätt, för krigsbehof: se Utskrifningar af förnödenheter och
tjänstbarheter.

Bepresentant, Representation: se Riksdagen, Riksdagsmän, Städer, Val,
Valbarhet.

Republikanskt statsskick: angående införande däraf.......................................

Reseersättning:

för elektorer vid riksdagsmannaval till Andra kammaren...........................

för ledamöter af Första kammaren...... 1873: 9; 1874: 5; 1893: 27; 1894: 5;

Reservationsrätt: angående ledamots af statsrevisionen reservationsrätt: se
Bevision.

Resor:

angående fria resor på alla statens järnvägar för riksdagsmän en gång

under deras mandat....................................................................................

angående d:o för alla riksdagens ledamöter ................................................

angående rätt för riksdagsman att under pågående riksdag åtnjuta ersättning
för visst antal resor till och från hemorten .................. 1911: 11;

angående fria resor på statsbanorna under en månads tid hvarje år.........

1868: 1.
1874: 6.

1888: 2.
1906: 2.
1908: 10.

1874: 7.
1893: 24.

1912: 38.

1891: 5.
1899: 5.

1890: 4.
1901: 3.

1912: 5.
1912: 5.

19

1869: 3.
1884: 14.

1893: 21.

1869: 3.

Revision, af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets styrelse etc.:

tid och sätt därför.........................................................................................

tid därför........................................................................................................

angående två särskilda revisioners inrättande ............ 1890: 13; 1891: 14; 1892: 15.

angående d:o samt om ordförandens afgöranderöst och ledamöternas reservationsrätt
...................................................................................................

angående d:o äfvensom beträffande ökning af revisorernas och suppleanternas
antal................................................................................. 1895: 5; 1896: 10.

angående tid för val af statsrevisorer............................................................ 1874: 9.

af regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen...1898:11; 1899:19.

af d:o samt riksakten .................................................................................... 1885: 13.

af riksdagsordningens valbestämmelser ............ 1888: 6; 1889: 9; 1891: 7; 1893: 12.

Se ock: Föreningsakt, Riksdagsordningen. *

*Revisionsutskott»: om inrättande af ett sådant........................................

Se ock: »Granskningsutskott».

Rikets styrelse: se Berättelse, Riksstyrelsen.

Riksakt: se Föreningsakt.

Riksbanken:

angående fullmäktige däri.................. 1868: 4; 1872: 18; 1874: 9; 1879 5;

1881: 9, 12; 1882: 7; 1884: 13; 1885: 10; 1886: 8; 1890: 11; 1891: 14;

1892: 15; 1893: 21; 1896: 9 och (skiljaktiga beslut) 16.

angående dess sedlar ............ 1868: 2; 1869: 5; 1870: 9; 1871: 2; 1872: 8

och (återremiss) 20; 1884: 12; 1885: 10; 1890: 11; 1896: 9 och (skiljaktiga
beslut) 16.

angående sammansättningen af den nämnd, som skall utse fullmäktige däri 1890: 10.
Se vidare Lag, Revision, Val.

Riksdagen:

angående antalet ledamöter i hvardera af dess kamrar ............ 1884: 11;

1886: 7 och (återremiss) 9; 1888: 9; 1889: 1; 1890: 1 och (skiljaktiga beslut)
1891: 2; 1892: 3, 4; 1894: 3.

angående tiden för dess sammanvaro .......................................... 1873: 12;

angående tiden för sammanträdande ............................................. 1875: 8; 1893: 25.

angående dagen för dess öppnande............... 1874: 9; 1875: 5 och (skiljaktiga

beslut) 7; 1878: 6; 1893: 25; 1895: 13;
angående förenklande af dess arbetssätt......... 1874: 9; 1875: 5 och (skilj aktiga

beslut) 7; 1878: 6;

angående förbud för dess kamrar att rådpläga eller besluta i närvaro af

tronföljare, då han förer riksstyrelsen .....................................................

angående införande af benämningen »riksmöte» i stället för »Riksdag»

på åtskilliga ställen i grundlagen ...........................................................

angående förtydligande af bestämmelserna om dess lagstiftningsmakt ......

Se vidare: Beskattningsrätt, Kammare, Lag.

Riksdagsbeslutet: angående dess uppläsande ...................................................

Riksdagsfullmakter:

deras granskning ..................... 1874: 9; 1875: 5 och (skiljaktiga beslut) 7;

'' ‘ ‘ ‘ ........................................... 1S93: 25; 1895: 12,

samt deras lydelse 1899: 1.

1881: 7.
1893:

1899: 1.

1899: 1.

1883: 5.

1887: 12.
1893: 17.

1890:

1878:

deras utfärdande och granskning.

20

1895: 18;

Riksdagsmannabefattning: angående skyldighet att frånträda sådan i Andra

kammaren i visst fäll ....................................................................................

Riksdagsmannaval:

Se Val, Val till Första kammaren, Val till Andra kammaren, Valbestämmelser,
Valsätt.

Riksdagsmän: i fråga om rätt för riksdagsmän, som äro ämbetsmän, att

uppbära sina löner oafkortade (anm. i déchargebet.) ....................................

Se äfven: Arfvode, Främmande trosbekännare, Förtroendeämbeten,
Kammaren, Resor, Statsråden.

Riksdagsordningen:

angående åtskilliga redaktionsförändringar däruti .......................................

. angående revision däraf: se Revision.

Se ock: Valbestämmelser.

Riksgäldskontor et:

angående fullmäktige däri............... 1868: 4; 1872: 18; 1874: 9; 1881: 12;

1884: 13; 1891: 14; 1892: 15;
angående sammansättningen af den nämnd, som skall utse fullmäktige däri
Se vidare: Revision.

»Riksgäldsutskott»: om inrättande af ett sådant.............................................

Riksgäldsverket:

angående kvilket utskott därmed bör äga befattning.

Riksnämnd: om inrättande af en sådan .......................

Riksrätten: angående dess sammansättning............

Riksstyrelsen :

angående ändring af § 4 regeringsformen ...................................................

angående dess förande af statsrådet.............................................................

Rikssymbolerna: se Flagga, Vapen.

Rotering: angående hemmans påläggande däraf utan Riksdagens samtycke

(reserv, i déchargebet.) 1870: 4; (reserv, i déchargebet.)
Rådmän och magistratssekreterare i Stockholm: angående ändrade bestämmelser
härom..................................................................................................

Räkenskaper: angående ändrade bestämmelser för revision af kyrkostämmas
räkenskaper (k. prop.)..............................................................................

Rättegångsbiträde: se Medborgerliga rättigheter.

Röstlängd: se Val till Andra kammaren, Kommunal röstlängd.

Röstplikt: angående införande af röstplikt vid val till Andra kammaren

samt till landsting...................................................................

Rösträtt:

angående införande af lika och allmän kommunal rösträtt......... 1911: 25;

angående införande af lika kommunal rösträtt........................... 1911: 25;

angående upphäfvande af rösträtt för juridiska personer............ 1911: 25;

angående begränsande af rösträtten vid landstingsmannaval till mantals skrifningsorten.

............................................................................................

angående förbud i vissa fall för röstning med fullmakt..............................

angående förordning för beräkning häraf.....................................................

Se vidare: Val, Valrätt.

1890: 6.

1868: 1.

1888: 11.

1893:

1890:

21.

10.

1900: 9.

1900:

1887:

9.

3.

1895: 3; 1897: 8; 1899: 10, 20.

1883:

1893:

7.

19.

1884: 1.
1909: 7.
1912: 20.

1912: 28.

1912: 34.
1912: 34.
1912: 34.

1911: 25.
1911: 25.
1910: 17.

21

S.

Sgmfärdseldepartement: se Statsdepartement.

Sammanjämkning: se Skiljaktiga beslut.

Sammanräkning, af valsedlar: angående inrättande af en central samman räkningsmyndighet.

......................................................................................... 1912: 37.

Sammansatt statsråd: se Statsråd.

Sedelutgifning, Sedlar: se Riksbanken.

Sedlighetsmomentet i tryckfrihetsförordningen: se Tryckfrihetsförordningen.
Sjukvårdshandlingar: angående förbud att offentliggöra vissa handlingar

rörande å sjukvårdsinrättning intagna personer ........................................ 1902: 3.

Skatter: se Afgifter, Beskattningsrätt, Pålagor, Tull.

Slzatteupp gifter: se Taxeringsuppgifter.

Skiljaktiga beslut, frågor om sammanjämkning af kamrarnas......... 1874: 8;

1875: 7; 1880: 9; 1887: 16; 1891: 2; 1892: 6; 1893: 6; 1895: 10; 1896:

15, 16; 1897: 11; 1902: 5; 1904: 11; 1906: 10; 1912: 1

Jfr under: Aterremiss.

Skiljedom, konstitutionsutskottets:
mellan talman och kammare:

Se Talmän och vice talmän.

mellan kamrarna, då de stannat i olika beslut angående af hvilket utskott
motion bör behandlas:

Se Utskott.

mellan kamrarna, då de stannat i olika beslut i fråga om gemensam omröstning;
förslag härom:

Se Omröstning, gemensam.

Skriftspråket, svenska: angående grundlagsbestämmelse mot ändring af dess

form och beteckningssätt utan Riksdagens samtycke.................................... 1909: 6.

Skrifvelse:

förslag af konstitutionsutskottet om skrifvelse till Kungl Maj:t........ 1893:

12, 15; 1900: 7, 8; 1901: 2; 1902: 6, 8; 1903: 4; 1904: 3;'' 1905: 10,16;

1906: 7; 1907: 2; 1908: 2, 5, 9, 17, 18.

»Socialpolitiskt utskott»: om inrättande af ett sådant .................................... 1900: 9.

Spannmålstull: se Tull, Afgifter.

Stadsfullmäktige: angående utsträckning af valperioden för stadsfullmäktige

1 Stockholm (k. prop.) ................................................................................... 1911: 20.

angående utsträckning af valperioden för stadsfullmäktige ...................... 1912: 23.

Stadsfullmäktigeval: angående utsträckande af tiden för sådant (S 14 mom.

2 K. F. K. S.) ............ .................................................................................. 1910: 9.

Statistiska uppgifter: angående förbud att offentliggöra vissa statistiska upo gifter

................................................................................................ 1902:''3; 1908: 15.

Statsanslag: se Anslag.

Statsdepartement:

angående inrättande af ett nytt (för näringar och allmänna arbeten m. m.)

1868: 3; (återremiss) 10; (för jordbruket och kommunikationerna m. m.) 1874: 6
och (skiljaktiga beslut) 8; (för jordbruket och kommunikationerna) 1875: 12;

(för landtbruket och öfriga näringar) 1880: 12 och 1881: 3; (för landtbruket

22

Statsdepartement (forts.):

och öfriga näringar samt allmänna arbeten) 1884: 16; (undervisningsdepartement)
1884: 17; (landtbruks-, industri- och handelsdepartement) 1885: 6;

(undervisningsdepartement m. m.) 1885: 7 och (återremiss) 11.
angående inrättande af ett nytt (uppskof) 1887: 1; (samfärdseldepartement)

1892: 1 och 1893: 15; (landtbruks-, industri- och handelsdepartement) 1896:

13; (för jordbruk, industri och handel, för jordbruk, skogar och domäner)

1898: 6; (jordbruksdepartement) 1899: 6; (samfärdseldepartement) 1899: 10;

(för kommunikationer och allmänna arbeten) 1903: 5; (för handel, industri
och sjöfart) 1905: 10; (i främsta rummet arbetarelagstiftning) 1905: 14; (hufvudsakligen
sociala ärenden) 1906: 6; (för sociala regeringsärenden) 1907: 2;

(för kommunikationer och allmänna arbeten)
angående sammanslagning af försvarsdepartementen 1874: 6 och (skiljaktiga
beslut) 8; 1880: 12; 1893: 15; 1896: 13; 1899: 6; 1905 10; 1908 6;
Statsinkomster:

i fråga om Konungens rätt att dem minska utan Riksdagens samtycke

(anm. i déchargebet.) ....................................................................................

angående tillägg till § 77 regeringsformen...................................................

Statsminister:

angående eu statsrådsledamots utnämnande därtill 1868: 3 och (återremiss)

10; 1872: 9; 1874: 6 och (skiljaktiga beslut) 8; 1875: 11.

angående hans rang (anm. i déchargebet.)......................................................

Statsrevision: se Revision.

Statsråd, sammansatt:

angående frågas behandling i sådant eller i uteslutande norskt statsråd

(reserv, i déchargebet.)....................................................................................

Se äfven Ministeriella mål och Utrikes ärenden.

Statsråden:

angående förbud för dem att deltaga i Riksdagens beslut, då de äro till

riksdagsmän utsedde ....................................................................................

om upphäfvande af förbud för dem att deltaga i Riksdagens förhandlingar,

då de äro ledamöter af riksstyrelsen.........................................................

angående bestämmelse att de ej må utses till eller fungera såsom riksdagsmän.
...................................................................................... 1887: 15;

angående upphäfvande af »bostadsbandet» för dem vid val till Andra

kammaren ........................fe........................................................................

angående skyldighet för utnämnd statsrådsledamot att frånträda riksdags mannabefattning.

.........................................................................................

angående deras rang (anm. i déchargebet.)......................................................

angående skyldighet för dem att till protokollet yttra sina meningar (anm.

i déchargebet.) .............................................................................................

Statsråden, utan departement:

angående kompetensvillkor för dem ............... 1868: 3 och (återremiss) 10:

1872: 9; 1885: 6 och 7; 1892: 1; 1893: 15; 1896: 13; 1897: 8; 1899: 10.
Statsrådens ansvarighet:

angående ändring af § 107 regeringsformen .............................. 1872: 23;

angående ändring af §§ 9, 38 och 106 regeringsformen ...........................

1908: 5.
1911: 23.

1874: 7.
1895: 16.

1868: 1.

1874: 7.

1873:

1883:

1897:

7.

5.

6.

1910: 10.

1898:

1868:

1868: L

1884: 18.
1893: 18.

28

Statsrådens anvarighet (forts.):

angående upphäfvande af § 107 regeringsformen .......................................

angående tillägg till § 107 (reserv, i déchargebet.) ...............................

angående tillägg till § 107 samt ändring af § 106 regeringsformen.........

angående tillägg till §§ 106 och 107 RF (i fråga om statsrådens ansvarighet
för ärenden, som icke föredragits inför Konungen)

Se vidare Anmälan, Anmärkningsanledning och Statsrådsprotokoll.

Statsrådet:

angående förändrad organisation däraf......... 1872: 9 och (återremiss) 21;

1874: 6 och (skiljaktiga

angående en ledamots utnämnande till ordförande däri......... 1868: 3 och

(återremiss) 10; 1874: 6 och (skiljaktiga

angående riksstyrelsens förande af statsrådet ............................................

Se vidare Statsdepartement.

Statrådsberedning: angående ärendens behandling därstädes...........................

Statsrådsprotokoll:

angående fullbordad granskning däraf 1867: 9; (med anmärkning) 1868: 1;
1869: 4; 1870: 4; 1871: 1; (med anmärkning) 1872: 5; 1873: 8; (med anmärkning)
1874: 7; (med anmärkning) 1875: 6; 1876: 2; 1877: 1; 1878: 2;
1879: 2; (med anmärkning) 1880: 3; 1881: 2; 1882: 2; 1883: 1; 1884: 1;
(med anmärkning) 1885: 2; 1886: 5; 1887: 5; (med anmärkning) 1888: 2;
1889: 4 och (återremiss) 5; 1890: 2; (med anmärkning) 1891: 8; (med anmärkning)
1892: 14; (med anmäkning) 1893: 24; (med anmärkning) 1894:
7; 1895: 15; 1896: 6; 1897: 7; 1898: 5; 1899: 11; (med anmärkning) 1900:
6: (med anmärkning) 1901: 5; (med anmärkning) 1902: 4; (med anmärkning)
1903; 9: (med anmärkning) 1904: 6; (med anmärkning) 1905: 13; (med anmärkning)
1906: 5; (med anmärkning) 1907: 4; (med anmärkning) 1908:16;

(med anmärkning) 1909: 5; 1910: 12; 1911: 30;
angående den tid, som granskningen däraf må omfatta (reserv, i décharge bet.

) 1887: 5, 1893: 24 och
angående omfattningen af konstitutionsutskottets befogenhet till åtgärd

med anledning af granskningen däraf ...... (reserv, i déchargebet.) 1868:

1, 1869: 4, 1872: 5, 1876: 2 och 1879: 2; (déchargebet. med reserv.) 1880:

3; (reserv, i déchargebet.) 1885: 2, 1886: 5 och
angående ifrågasatt rätt för ledamot af konstitutionsutskottet att vid dé chargebetänkandet

foga särskilt yttrande................................................

angående rätt för konstitutionsutskottet att med anledning af granskningen
däraf utan anmärkning uttala sig angående regeringsärenden (reserv, i
déchargebet.) 1869: 4; 1872: 5 och 1876: 2; (déchargebet. med reserv.)
angående rätt för konstitutionsutskottet att med anledning af granskningen
däraf utan anmärkning uttala sig angående regeringsärenden
samt om tillägg till § 107 regeringsformen i sådant syfte (reserv, i déchargebet.
) 1886: 5 och

angående skiljaktiga meningar om motiveringen till anmälan enligt § 107

regeringsformen (reserv, i déchargebet.) ......................................................

angående öfverlämnande af statsrådsprotokollens granskning till ettgranskningsutskott
................................................................................................

1873: 11.
1886: 5.
1898: 10.

1906: 8.

beslut) 8.

beslut) 8.
1893: 19.

1877: 4.

1912: 36.
1911: 30.

1894: 7.
1891: 8.

1880: 3.

1898: 10.
1900: 6.
1895: 18.

24

angående förande af protokoll i förvaltningsärenden, som af departementschef
afgöras.............................................................................. 1897: 8 och 1899: 13.

angående af konstitutionsutskottet infordrade protokoll i ministeriella mål
1874: 7; 1889: 4; 1891: 8; 1892: 14; 1894: 7; 1896: 6; 1897: 7; 1900:

6; 1905: 13; 1909: 5.

angående af konstitutionsutskottet infordrade protokoll i kommandomål
1891: 8; 1892: 14; 1893: 24; 1894: 7; 1901: 5; 1903: 9; 1904: 6; 1905:

13; 1906: 5: 1907: 4; 1911: 30.

angående af konstitutionsutskottet infordrade protokoll i mål, afgjorda å
senare tid än under granskningsåret 1892: 14; 1893: 24; 1896: 6; 1897:

7; 1900: 6; 1901: 5; 1903: 9; 1904: 6; 1908: 16; 1912: 36.
angående af konstitutionsutskottet afslaget yrkande om infordrande af

protokoll i minister)’ellt mål (reserv. 14 i déchargebet.) ........................... 1885: 2.

angående af konstitutionsutskottet afslaget yrkande om infordrande af
protokoll i ministeriellt mål och i anledning af anmärkning enligt § 57

RO (reserv, i déchargebet.)........................................................................... 1905: 13.

angående af konstitutionsutskottet afslaget yrkande om infordrande af

protokoll i kommandomål (reserv, i déchargebet.)....................................... 1891: 8.

Se vidare: Anmälan, Anmärkningsanledning, ministeriella mål, Statsrådens
ansvarighet.

Statsutskottet: angående öfverflyttning därifrån till konstitutionsutskottet af

vissa ärenden................................................................................................... 1895: 18.

Se vidare: Utskott.

Statsverket: se Revision.

Straffregister: angående hemlighållande af utdrag däraf 1896: 7; 1898: 8;

1899: 9; 1902: 3.

Ståthållare: angående frågan om ståthållare i Norge (reserv, i déchargebet.) 1874: 7.

Städer:

angående beredande af tillfälle för städer att med bibehållande af sin särskilda
representationsrätt afsåga sig egen jurisdiktion ............ 1871: 5; 1872: 3.

angående deras representationsrätt 1880: 10; 1884: 10 och 11; 1886: 7 och
(återremiss) 9; 1887: 7 och (skiljaktiga beslut) 16; 1888: 9; 1889: 1; 1890:

1 och (skiljaktiga beslut) 1891: 2, 13; 1892: 3, 4 och (skiljaktiga beslut) 6; 1896: 12.

angående de större städernas indelning i valkretsar.................................... 1889: 10.

Se vidare Kammaren, Proportionellt valsätt, Riksdagen, Valkretsar.

Suppleanter:

angående rätt för landstingen att utse suppleanter till Första kammaren
................................................................................................ 1867: 2; 1905: 1.

angående utseende af suppleanter för Andra kammarens ledamöter och

för elektorer vid val af dessa ledamöter................................................... 1890: 14.

angående utseende af suppleanter för elektorer vid val till Andra kammaren.
........................................................................................................... 1891: 5.

Se äfven: Revision.

Suspensivt veto: för Första kammaren mot Andra kammarens beslut ......... 1894: 4.

Sändebud hos främmande makter:

angående sättet för deras utnämning ........................... 1883: 7; 1884: 19; 1896: 4.

angående sättet för deras entledigande......................................................... 1895: 7.

Särskilda utskott: vid hvilka riksdagar sådana blifvit tillsatta ..................... 1900: 9.

25

T.

Talmansdeputation: se Talmän och vice talmän.

Talmanseden: angående dess borttagande................................. 1872: 17, 25;

Talmän och vice talmän:

angående rätt för kamrarna att utse dessa.................. 1872: 25; 1878: 14

och (återremiss) 16;

angående rätt för kamrarna att utse dessa samt om två vice talmän i

hvardera kammaren ..................................................................... 1891: 3;

angående rätt för kamrarna att utse dessa samt om föreskrift i händelse
af förfall för både talman och vice talman i någondera kammaren
1892: 13; 1893:1 och (skiljaktiga beslut) 6; 1895: 4 och (skiljaktiga beslut) 10;
angående rätt för Andra kammaren att utse talman och två vice talmän

m. m.................................................................................................••• ■•••

angående tiden för deras utnämnande...... 1874: 9; 1875: 5 och (skiljaktiga

beslut) 7;

angående sättet för tillkännagifvande för kamrarna, hvilka som därtill

utsetts ..................................................................................................•■■■”•

angående sättet för tillkännagifvande för kamrarna, hvilka som därtill

utsetts samt om komplettering af § 52 regeringsformen ........................

angående skiljande mellan talman och kammare, då den förre vägrat proposition.
......................................................................................... 1900: 4;

Taxeringsuppgifter:

angående hemlighållande af uppgifter till ledning för taxering ...............

angående förbud att i tryck meddela inkomstskattetaxering......... 1906: 3;

1907: 1;

Telefonmedlen: deras hänförande till bevillningar: se Bevillningar.

Telegraf medlen: deras hänförande till bevillningar: se Bevillningar.

Tidningar: angående skärpta villkor för rätten att utgifva tidningar .........

Se vidare: Utgifvare af dagblad eller skrift.

Tillfälligt utskott: fråga, huruvida tillfälligt utskott borde behandla visst
ärende: se Utskott.

Tjänstbarheter, utskrifning af: se Utskrifningar.

Tjänstemän: angående .deras afsättlighet (reserv, i déchargebet.).....................

Se vidare under: Ämbetsmän.

Tronföljare: angående förbud för kamrarna att rådpläga eller besluta i
närvaro af tronföljare, då han förer riksstyrelsen .......................................

Tryckerier: se Boktryckerier.

Tryckfrihetsförordningen:

angående dess förändring i vissa delar.........................................................

angående dess förändring i vissa delar (mot den fosterlands- och försvars fientliga

agitationen)..........................................,.........................................

angående dess förändring i vissa delar (mot kringspridande af skrift inom

hären och flottan) ....................................................................................

angående ny tryckfrihetsförordning med däraf föranledda förändringar i

regeringsformen och riksdagsordningen....................................... 1871: 7;

angående revision af tryckfrihetsförordningen............ 1885: 13; 1898: 11;

1899: 19;

1886: 3.

1884: 5.
1906: 4.

1395: 12.
1893: 11.
1878: 6.
1893: 25.
1S99: 1.
1912: 29.
1902: 3.
1908: 7.

1910: 1.

1891: 8.

1883: 5.

1869: 14.
1906: 9.
190S: 14.
1S72: 6.
1908: 19.

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 5 samt. 35 käft.

4

26

Tryckfrihetsförordningen (forts.):

angående

ändring af §
angående ändring af §
angående ändring af §
angående ändring af §
angående ändring af §
angående

mom.

mom.

mom.

inom.

mom.

4...

10

10

10

11

ändring af §§ 1 och 5.

angående ändring af § 2
angående ändring af § 2

och § 4 mom. 4 .............

(k. prop.)............................

(k. prop.)............................

.. 1867: 6 och (återremiss)
1895:

13;

19;

1884: 3;
1896: 8;

1908:

1877:

1878:

1906:

1902:

1898:

1893:

angående

angående

angående

tillägg

ändring

angående borttagande
angående ändring af §
angående ändring af §
ändring af §
ändring af §
tillägg till §
ändring af §
ändring åt §
angående ändring af §
angående ändring af §
angående
angående
angående
angående

angående
angående
angående
angående
angående

ändring
tillägg af ett

8.

8.

3.

9.

2.

9.

14.

mom. 4 .................. 1867: 1; 1875: 13; 1898: 8;

1899: 8, 9; (k. prop.) 1902: 3 och (skiljaktiga beslut) 5.

till § 2 mom. 4..................... 1905: 2; 1906: 3; 1907: 1; 1908: 7.

ändring af § 2 mom. 4 (k. prop.)............1908: 15, 23; (k. prop.) 1911: 28.

af § 2 och § 3 ............... 1893: 29 och (återremiss) 30;

1896: 7 och (skiljaktiga beslut) 15.

af § 3 mom. 2 ......................................................... 1877: 6.

3 mom. 7 (k. prop.) ................................................ 1906: 9.

i 3 mom. 11 (»lex Hildebrancb)................................. 1908: 21.

3 mom. 12 ............................................................... 1904: 1.

3 mom. 13 ................................ 1897: 9; 1900: 2; 1911: 7.

3.................. 1867: 8; 1872: 19; 1873: 6; 1880: 8; 1881: 5.

3 samt § 4 mom. 11 ............... 1887: 11 och (återremiss) 14.

4 .............................................................................. 1908: 17.

4 mom. 1, 2 och 4 (k. prop.) ................................. 1906: 9.

4 mom. 9 (k. prop.) ................................................ 1908: 14.

nytt § 4 mom. 12 (k. prop.) ................................. 1906: 9.

tillägg af ett nytt § 4 mom. 13 och 14 (k. prop.) ..................... 1908: 14.

ändring af § 5 mom. 2 och 3...................................................... 1908: 18.

ändring af § 5 mom. 10 (k. prop.) ............................................. 1908: 14.

Se vidare: Annonsering, Arkivexemplar, Bankinspektion, Bokhandel,
Boktryckare, Boktryckerier, Författareansvar, Handlingar, Indragning,
Jurymän, Krigsmakten, Köping, Lotterier, Ordningsmål, Patent,
Protokoll, Kvarstad, Sjukvårdshandlingar. Statistiska uppgifter,
Straffregister, Taxeringsuppgifter, Tidningar, Utgifvare, Äganderätt.
Tryckfrihetskommitterade: angående tryckfriketskommitténs sammansättning 1890: 10.
Tull:

angående upphäfvande af Konungens rätt att höja spannmålstullen 1895: 1 och 16.
angående rätt för Konungen att utan Riksdagens beslut åsätta eller höja

vissa tullar (k. propositioner)................................................... 1905: 15 och 1909: 11.

Se äfven: Af gifter, Bevillning ar.

»Tullutskott»: angående inrättande af ett sådant.......................................... 1900: 9.

U.

Undervisning sdepartement: se Statsdepartement.

Uppskof: se Utskottshetänkanden, Förslag.

Urtima riksdag:

angående tiden för dess sammanträde samt om kungörelsen därom 1892:

10; 1893: 5 och (återremiss) 20.

27

Urtima riksdag (forts.):

angående kungörelse därom........................................................................... 1910: 5.

Utgifvare af dagblad eller periodisk skrift: angående förbud för honom att

under strafftiden befatta sig med skrittens utgifvande................................. 1908: 8.

Utnämningar: angående främmande trosbekännares till vissa ämbeten 1867:

1, 11 och (återremiss) 15; 1882: 3; 1885: 12.

Se vidare: Ämbetsmän m. fl.

Utrikesdepartementet:

angående norsk mans utnämnande till statsråd och chef därför eller till

ämbets- eller tjänsteman därstädes............................................................ 1905: 9.

angående norske mäns utnämnande till ämbets- och tjänstemän därstä -

angående sättet för utnämning och entledigande af ämbets- och tjänstemän
därstädes ............................................................................................ 1895: 7.

Utrikes ärenden:

angående deras behandling samt om en unionen minister därför m. m.... 1893: 14.

angående deras behandling ............ 1893: 23; (k. prop.) 1907: 6; (k. prop.) 1908: 1.

Se vidare Ministeriella mål, Statsråd, sammansatt.

Utskott:

angående af hvilket utskott motion bör behandlas, då kamrarna därom
stannat i olika meningar, 1867: 3 och 4; 1870: 3; 1873: 2, 3 och 4;

1874: 3; 1878: 1; 1880: 1 och 2; 1881: 1; 1894: 2; 1903: 3; 1911: 3; 1912: 4.

angående förenklad! förfarande vid val af utskott...................................... 1912: 7.

angående tiden för tillsättande af ständiga utskott...... 1874: 9; 1875: 5

och (skiljaktiga beslut) 7; 1878: 6; 1899: 12.
angående- tiden för tillsättande af ständiga utskott och för deras första

sammanträde............................................................... 1893: 25; 1895: 14; 1899: 1.

angående deras sammansättning (proportionellt mot antalet i kamrarna)

och sättet för val....................................................................... 1908: 24; 1909: 4.

angående sättet för tillsättande af tillfälliga................................................ 1869: 9.

angående upphörande af de tillfälliga och inrättande af ett ständigt utskott
i stället ............................................. 1880: 13 och (återremiss) 14; 1890: 8.

angående upphörande af de tillfälliga och inrättande af ett ständigt utskott
i stället (allmänt utskott).................................................................. 1908: 25.

angående upphörande af de tillfälliga och inrättande af ett för kamrarna

gemensamt (»tillfälligt») utskott i stället ............................................... 1900: 1.

angående inrättande af ett nytt ständigt utskott (»revisionsutskott»)......... 1869: 3.

angående inrättande af ett nytt ständigt utskott (»granskningsutskott»)... 1895: 18.

angående inrättande af ett nytt ständigt utskott (k. prop. om domän och

jordbruksutskott)....................................................................................... 1908: 25.

angående inrättande af två lagutskott, två statsutskott och två bevillnings -

angående inrättande af ett domän-, ett kommunal- och ett allmänt utskott
........................1................................................................................... 1908: 25.

angående upphörande af de tillfälliga utskotten och inrättande af ett
»riksgäldsutskott», ett »tullutskott», ett »kommunalutskott», ett »socialpolitiskt
utskott» och ett »ekonomiutskott» ............................................. 1900: 9.

angående kanslipersonal åt tillfälliga utskott................................................ 1900: 9.

28

Utskott (forts.):

angående sekreterare i tillfälliga utskott...................................................... 1911: 22.

angående ändringar i arbetsfördelningen utskotten emellan ...... 1895: 18;

1900: 9; (k prop.) 1908: 25.

Se ock Särskilda utskott Bankoutskott Proportionellt valsätt, Val.
Utskottsbetänkanden :

angående deras föredragning i kamrarna...................................................... 1869: 10.

angående uppskof till annan riksdag med deras afgörande......... 1873: 10;

1874: 10; 1875: 5 och (skiljaktiga beslut) 7; 1878: 5; 1884: 2 och (återremiss) 6.
Utskrifningar:

angående deras bestämmande (§ 73 regeringsformen)................................. 1893: 8.

af förnödenheter och tjänstbarheter................................................ 1890: 7; 1893: 22.

af värnpliktige...................................................... 1893: 7 och (anm. i déchargebet.) 24.

Utskyld: angående förordning för utgörande häraf ....................................... 1910: 17.

Utskyldsstrecket (§ 16 c) RO):

angående upphäfvande däraf......................................................... 1911: 26; 1912: 32.

angående viss ändring däri (munieipalutskylder).......................................... 1912: 31.

angående upphörande af Konungens rätt att förordna om nya val............

angående tydligare och fullständigare föreskrifter om riksdagsmannaval...

angående revision af riksdagsordningens valbestämmelser...........................

angående nytt vals anställande i vissa fall...... 1878: 4; 1885: 9; 1887: 4;

1888: 8; 1889: 8 och 9; 1891: 6;
angående rätt att i vissa fall deltaga i riksdagsmannaval utan personlig

inställelse......................................................... 1902: 7; 1903: 2; 1906: 7;

angående val till utskott; stadga härom ......................................................

Se vidare: Besvär, Böter, Justitieombudsman, Omröstning, Riksbanken,
Riksgäldskontor et, Proportionellt valsätt, Suppleanter, Utskott, Val
till Första kammaren, Val till Andra kammaren, Valbarhet, Valkretsar,
Valrätt, Valsätt.

Val till Första kammaren:

angående förändradt sätt därför........................ 1885: 8; 1904: 5; 1905: 6;

angående fullmakt för den valde ..................................................................

angående valsedlarnes tillvaratagande och förvaring....................................

Se ock Suppleanter.

Val till Andra kammaren:

angående rätt för del af kommun, tillhörande annan domsaga, att deltaga

i elektorsval ................................................................................................

angående rätt för del af kommun, tillhörande annan domsaga, att deltaga

i elektorsval och riksdagsmannaval............................................................

angående tiden för elektorsval .....................................................................

angående fullmakt för elektorer..............................................''.......................

angående utsättande af dag för riksdagsmannavalet (gemensam valdag inom

samma valkrets)

angående kungörande af tid och ort för valet 1870: 6: 1872: 15; 1876: 3;

1879: 4;

1887: 3.
1888: 6.
1893: 12.

1900: 3.

1908: 2.
1908: 24.

1906: 7..
1893: 25.
1897: 10.

1867: 5.

1872: 15.
1867: 7.
1870: 5, 7.

1868: 7.

1898: 4.

29

Val till Andra kammaren (forts.):

angående förändrad tid för riksdagsmannaval .............................................

angående förändrad tid för riksdagsmannaval (gemensam valdag) 1884: 15;

1887: 8; 1888: 10; 1891: 9; 1892: 8; 1897: 10;

angående dessa vals verkställande under september månad ........................

angående valsätt, då valkrets undergått förändring....................................

angående endast omedelbart valsätt på landsbygden....................................

angående endast omedelbart eller endast medelbart valsätt........................

angående omedelbart valsätt för de till valkretsar indelade städerna.........

angående uppbådande af det medelbara valsättet ........................ 1888: 5;

angående omedelbart valsätt såsom regel, medelbart såsom undantag (reservation)
1896: 1 och 12; 1899: 3;
angående sättet för förrättande af elektors- och riksdagsmannaval 1878: 4;
1885: 9 och 14; 1887: 4 och 12; 1888: 8; 1889: 8 och 9; 1891: 6;

1900: 3; 1902: 6; 1904: 5; 1905: 6;

angående proportionellt valsätt i vissa valkretsar (k. prop.) ........................

angående proportionellt valsätt i alla valkretsar (k. prop.) 1904: 5; (k. prop.)

1905: 6;

angående tiden för elektorernas sammanträde vid medelbara och för

rösternas sammanräkning vid omedelbara val ..........................................

angående formulär för valprotokoll ..................... 1897: 10 och (skiljaktiga

angående valsedlarnas tillvaratagande och förvaring....................................

angående skriftligt insändande af röster till valförrättaren vid riksdagsmannaval,
innan valet hållits........................ 1902: 7; 1903: 2; 1906: 7;

angående valprotokollets insändande vid omedelbara val............... 1870: 5;

1872: 15; 1876: 3; 1889: 11; 1892: 8;
angående valförrättare vid omedelbara val på landet, då kommunalstämmans
ordförande ej är tillstädes ...............................................................

angående hvilka folkmängdsuppgifter, som skola läggas till grund för valet
angående folkmängdsuppgift och valkretsindelning, då val sker mellan de

allmänna valen.............................................................................................

angående fullmakt för den valde ................................................... 1870; 5;

angående en särskild vallag...... 1891:7; (k. prop.) 1904: 5; (k. prop.) 1905:6;

(k. prop.)

Val af landstingsman: angående ordningen i fråga om klagan öfver dylika
val........................................................................................................

Val, kommunala: angående tryggande af valhemligheten vid kommunala val

(skrifvelse) 1911: 25; (k. prop.)
Se vidare: Besvär, Böter, Landstingsmannaval, Suppleanter, Val, Valbarhet,
Valkretsar, Valperiod, Valrätt, Valsätt.

Valbarhet, till riksdagsman ...... (trosbekännelse) 1867: 12; (vanfrejdande brott)

Valbarhet till Första kammaren (census m. m.) 1869: 11; (census) 1872: 12,
1873: 9; 1874: 5; 1875: 4 samt 1878: 8 och 11; (kunskapsprof, tjänst in. m.)
1885:8; (census) 1893:27 och 1894:5; (ålder, kvinnor) 1908:13 och 1909:9;
(upphäfvande af census, nedsättning af ålder) 1911: 26; 1912: 32; 1912: 35;

(kvinna) 1911: 26; [kvinna] (k. prop.)
Valbarhet till Andra kammaren (flyttning) 1872: 10; (census, kunskapsmått)
1875: 1; (kvinna) 1884: 7; (ålder) 1885: 8; (flyttning m. m.) 1887: 10; (bo -

1876: 3.

1899: 2.
1898: 3.
1872: 14.
1885: 8.
1891: 5.
1892: 11.
1896: 1.

1901: 1.

1906: 7.
1896: 11.

1906: 7.

1897: 10.

beslut) 11.

1897: 10.

1908: 24.

1897: 10.

1872: 15.
1887: 6.

1890: 5.
1893: 25.

1906: 7.

1912: 19.

1912: 2.

1894: 8.

1912: 33.

30

t

Valbarhet (forts.):

Bingsort) 1887: 13; (flyttning) 1900:7; (ålder, census) 1902:6; (kvinna) 1908:13,

1909: 8 och 9; (statsråd) 1910: 10; (upphäfvande af bostadsbandet) 1911: 26;

1912: 32; (kvinna) 1911: 26; [kvinna] (k. prop.) 1912: 33.

Valbarhet till ledamot i folkskolestyrelse (gift kvinna) .................................... 1911: 2.

angående folkskollärares valbarhet till ledamot i kommunalnämnd... 1911: 6; 1912: 6.

Se äfven Riksdagsmannabefattning.

Se vidare Val, Valsätt.

Valdag: angående gemensam valdag för valen till Andra kammaren............ 1906: 7.

Se äfven Val till Andra kammaren.

att valdag för val till Andra kammaren ej utsättes till sön- och helgdag 1912: 14.

angående gemensam valdag för val af landstingsmän (k. prop.).................. 1912: 2.

Valdistrikt: angående kommunernas indelande i valdistrikt vid landstings mannaval

(k. prop.).......................................................................................... 1912: 2.

Valhemlighet, se Val.

Valkretsar:

angående domsagors delning i valkretsar...................................................... 1872: 13.

angående städers ordnande i valkretsar......................................................... 1875: 2.

(återremiss) 9; 1888: 9; 1889: 1; 1890: 1; 1892: 3; 1892: 4; 1902: 6;

1904: 5; 1905: 6; 1906: 7.

angående större valkretsar vid val till Andra kammaren........................... 1912: 8.

angående omreglering af valkrets (18 § 34 punkten i lagen om val till

Riksdagen (k. prop.) .................................................................................... 1910: 13.

angående omreglering af valkrets (k. prop.) ................................................ 1911; 17.

angående omreglering af valkrets (k. prop.) ................................................ 1912: 15.

angående de större städernas ordnande i valkretsar.................................... 1889: 10.

angående större valkretsar vid val af landstingsmän.................................... 1912; 9.

Vallagen: angående revision af densamma...................................................... 1912: 37.

Se vidare Valbestämmelser, Valsätt, Val till Andra kammaren, valkretsar.
Valperiod:

angående utsträckning af valperioden till Andra kammaren till fem år 1904: 5,10.
angående utsträckning af valperioden till Andra kammaren till fyra år 1906: 7.

angående förlängning af valperioden för Andra kammaren........................ 1912: 22.

angående införande af rörliga valperioder ................................................... 1912: 22.

angående förlängning af valperioden för landstingsmän och stadsfullmäktige 1912: 23.
angående utsträckning af valperioden för stadsfullmäktige i Stockholm

(k. prop.) ...................................................................................................... 1911: 20.

Valprotokoll: se Val till Andra kammaren.

Valrätt: till Andra kammaren*)...... 1869: 12; 1870: 8; 1872: 11 och (åter remiss)

22; 1873: 9; 1874: 5; 1875: 1; 1878: 7; 1879: 3; 1880: 11; 1881:

4; 1882: 6; (skrifvelseförslag) 1883: 2; 1884: 7; 1885: 8; 1886: 1; 1887 9;

*) Förslag till ändringar af valrätten voro år 1907 föremål för särskild! utskotts handläggning.

31

Valrätt (forts.):

1888: 3; 1889: 7; 1890: 9; 1891: 10; 1892: 12; 1893: 26; 1894: 6: (graderad
skala; reservation) 1894: 6; 1895: 9; (k. prop.) 1896: 11; 1899: 14;
(skrifvelseförslag) 1900: 8; (k. prop.) 1902: 6 och 1904: 5; (i anledning af
kamrarnas skiljaktiga beslut) 1904: 11; (k. prop.) 1905: 6; (valrätt för kvinnor)

1905: 11; (k. prop.) 1906: 7 och (skiljaktiga beslut) 10; 1908: 13 och 20;

(valrätt för kvinnor) 1909: 8 och 9; (upphäfvande af strecken, kvinna) 1911:

26; (upphäfvande af strecken) 1912: 32; (kvinna, k. prop.) 1912: 33.
angående inverkan på valrätt till Andra kammaren af flyttning från ort

till annan .................................................................................... 1900: 7; 1901: 2.

Se ock de olika »strecken».

Valsedlar: se Val till Andra kammaren.

Valsäkerhet: se Val.

Valsätt: angående uteslutande ur riksdagsordningen af bestämmelserna

därom 1888: 4; 1891: 7.

Se vidare: Proportionellt valsätt, Val, Val till Andra kammaren.

Valtider: angående valtider för landstingsmannaval (k. prop.)........................ 1912: 2.

Vanfrejdande brott: se Valbarhet.

Vapen: angående bestämmelser om rikets vapen............................................. 1900: 5.

Varning i äktenskap: angående anförande af besvär häröfver ..................... 1911: 4.

Vetorätt, kyrkomötets: se Kyrkomöte.

Vetorätt, suspensivt: se Första kammaren.

Vice talman: se Talman.

Villkor, vid anslags beviljande: se Anslag.

Votering: se Omröstning.

Värdighet, statsministrars m. fl.: se Rang.

Värnplikt: angående införande i grundlagen af bestämmelse därom 1893: 7;

(reservation) 1895: 16.

Värnpliktige, utskrifning af: se Utskrifning ar.

Värnpliktsstrecket: angående upphäfvande häraf............................................. 1912: 32.

Värnpliktslag: se Lag, Lagfrågor.

Å.

Ålders strecket (§ 16 RO) angående sänkning häraf till 21 år........................ 1912: 32.

Återlämnande af motion: Se Motion.

Återremiss: -

af konstitutionsutskottsutlåtande...... 1867: 13 och 15; 1868: 10: 1869: 6;

1872: 20, 21 och 22; 1873: 16; 1874: 4; 1877: 9; 1880: 14; 1884: 6;

1885: 11; 1886: 9; 1887: 14; 1893: 20 och 30.
af memorial angående fullbordad granskning af de i statsrådet förda

protokoll ...................................................................................................... 1889: 5.

Se äfven: Skiljaktiga beslut.

A.

Äganderätt, litterär: angående borttagande ur tryckfrihetsförordningen af

bestämmelserna därom............................................................................... 1873:

32

Ämbetsmän:

angående, deras afsättlighet ........................................................................... 1893: 16.

angående deras skyldighet att i visst fall afgå från sin befattning ......... 1895: 8.

n ml c* allJ B (J

Se äfven: Beskickningarna, Biskopar, Ärkebiskop, Främmande trosbekännare,
Förmåner, Förslag, Förtroendeämbeten, Hoftjänst, Konsulattjänstemän,
Kvinna, Kyrkoherdebeställningar, Landshöfding,

Norske män, Officerare, Käng, Biksdagsmän, Statsråden, Sändebud
hos främmande makter, Tjänstemän, Utnämningar, Utrikesdepartementet.

Ärkebiskop: hans utnämnande........................................................................... 1872: 1.

Ö.

Öppen omröstning: se Omröstning.
Öppnande, Riksdagens: se Riksdagen.

Stockholm, Ivar Hteggströms Boktryckeri Å. B., 1912