LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891

Register 1891:prot Första kammaren

Första kammaren
n E GI s T E R

ÖFVER

RIKSDAGENS PROTOKOLL

LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891.

FÖRSTA KAMMAREN.

STOCKHOLM,

TRYCKT HOS K. L. BECKMAN,

1891.

Anvisning för registrets begagnande:

i den kongl. stats
-

Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor

verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. (I. II.

III. IV. V. VP VII. VIII. IX) sid. 1, 2, 3 etc.; hvarvid K. S. P.

betyder Kongl. statsverkspropositionen eller Kongl. Maj:ts nåd. proposition

n:o 1 ang. statsverkets tillstånd och behof, den derefter

följande romerska siffran betecknar den åberopade hufvudtiteln (l:sta,

2:dra, 3:dje, 4:de, 5:te, 6:te, 7:de, 8:de, 9:de hufvudtiteln) samt slut
-

ligen den arabiska siffran

samma hufvudtitel.

Öfriga

A. T. U.

efter sid. vederbörande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida